Ressourcebesparelser ved affaldsbehandlingen i Danmark

16 Olie

16.1 Potentialet
16.2 Genanvendelsespotentiale
16.3 Sammenfatning

16.1 Potentialet

Der findes ikke egentlige opgørelser over potentialet af olie som farligt affald. Ifølge søgninger i opgørelser fra Danmarks Statistik anslås det indenlandske forbrug i 2000 af spildolie og smøreolie til henholdsvis 12.000 tons/år og 52.000 tons/år (Danmarks Statistik, 2000a), (Danmarks Statistik, 2000b). Disse mængder er dog ikke et udtryk for den reelle mængde olie, der forekommer som farligt affald.

16.2 Genanvendelsespotentiale

Indtil midten af 2000 blev der ydet tilskud til indsamling af spildolie. Tilskuddene er nu fjernet, hvilket forventes at give et større incitament til øget genanvendelse af olien.

Spildolie behandles typisk ved en af følgende metoder (COWI, 2002):
Genanvendelse ved oparbejdning til ny baseolie
Støttebrændsel på fjernvarmeværker
Støttebrændsel på Kommunekemi

Genanvendelse af spildolie sker ved at afvande olien og oparbejde restmængden til ny baseolie. Ved baseoliedestillationen opstår der en række biprodukter, som renses og genanvendes som fyringsolie. Genanvendelse af olie er ud fra et ressourcemæssigt synspunkt at foretrække, idet forsyningshorisonten for olie kun er ca. 20 år (COWI, 2002). Olien bevares i råstofkredsløbet og går således ikke tabt ved forbrænding.

Forbrænding på fjernvarmeværker sker ved at spildolien renses for vand og tungmetaller og efterfølgende anvendes som fyringsolie. Ifølge Affaldsstatistikken blev der i år 1999 tilført ca. 15.000 tons spildolie til forbrænding på fjernvarmeværker (Miljøstyrelsen, 2001c).

Forbrænding af spildolien sker på Kommunekemi, hvor spildolien anvendes som støttebrændsel ved forbrænding af farligt affald.

Mængderne af brugte olier for 1999 ud fra EAK-statistikkens koder præsenteres i Tabel 16.1.

Tabel 16.1:
Brugte olier opgjort for 1999 ud fra EAK-koder (COWI, 2002).

Navn
(1999-data)

Total
  
tons

Genan. vendelse
tons

Rest. mængde
tons

Genan. vendelse
%

Andet olieaffald, uspecificeret

34.705

29.516

5.189

85%

Ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

37.852

34.425

3.427

91%

Andre motor-, gear- og smøreolier

1.024

 

1.021

0%

Ikke-chlorerede emulsioner

274

 

274

0%

Bundslam fra tanke

78

16

62

21%

Brugte halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner)

189

139

50

74%

Slam fra vedligeholdelse af anlæg og udstyr

1.898

1.892

5

100%

Diverse

586

 

586

 

Total

76.602

65.989

10.613

86%


Ifølge (Miljøstyrelsen, 2001c) udgjorde olieaffald for 1999 76.100 tons i henhold til indberetning til ISAG, og heraf fremgår at mængderne stemmer overens for de to forskellige opgørelsesmetoder. Genanvendelsesprocenten for brugte olier ud fra oplysningerne i ISAG udgør 53% for 1999, hvilket er væsentligt lavere end genanvendelsesprocenten opgjort ud fra EAK-koderne i Tabel 16.1. Uoverensstemmelserne kan eksempelvis skyldes forskelle i indregistreringerne, hvor spildolie der forbrændes på fjernvarmeværker registreres til oparbejdning (og dermed genanvendelse) i EAK-koderne, mens det i ISAG-indberetningerne føres under forbrænding.

Affaldsmængderne af olie for 2000 indberettet til ISAG fremgår af Tabel 16.2. Det antages at affaldsmængderne er lig med det teoretiske genanvendelsespotentiale. Ifølge (Miljøstyrelsen, 2001c) er der sket et fald i mængderne af farligt affald fra primære kilder fra 1999 til 2000, hvilket især skyldes et fald i de registrerede mængder af olieholdigt affald, hvor der blev registreret ca. 40.000 tons mindre affald i 2000 i forhold til 1999.

Tabel 16.2:
Brugte olier opgjort for 2000 (Miljøstyrelsen, 2001c).

Navn

Total
  
  
tons

Genan- vendelse
  
tons

Forbrænding
  
  
tons

Deponering
  
  
tons

Genan- vendelse
    
%

Tilført spildolie til fjernvarmeværker

0

 

0

 

 

Olieaffald

36.136

13.097

23.025

14

 

Total

36.136

13.097

23.025

14

36%


Genanvendelsesprocenten i Tabel 16.2 er 36% for år 2000, hvilket skal sammenlignes en genanvendelsesprocent for 1999 på 53%. Der er ingen forklaringer på den lavere genanvendelsesprocent, som viser en modsat tendens i forhold til det forventede, efter at tilskuddene til indsamling af spildolier er blevet fjernet.

”God spildolie” består af brugte smøreolier (f.eks. hydraulik- og motorolie), mens ”dårlig spildolie” består af fuel-, bore-, skæreolie eller olie fra rensning af tanke. Dårlig spildolie har et vandindhold på 75-80% og bliver typisk blot afvandet, før det forbrændes. Ved genanvendelse af god spildolie dannes der ny baseolie, vand og et ”tungt” produkt i form af fuelolie og bitumen, der ikke kan oparbejdes yderligere og derfor bliver forbrændt. Det forventes at op til 60% af den gode spildolie kan regenereres til ny baseolie (Steffensen, 2002). Størstedelen af den samlede affaldsmængde af spildolie udgøres af ”god spildolie”. Det skønnes at det realistiske genanvendelsespotentiale udgør ca. 24.400 tons spildolie, som kan regenereres til ny baseolie, og heraf vil ca. 8.000 tons bestå af vand.

16.3 Sammenfatning

I tabel 16.3 ses affaldsmængderne for olie og det realistiske genanvendelsespotentiale.

Tabel 16.3:
Affaldsmængder af olie (Miljøstyrelsen, 2001c) 1)

Bortskaffelse

tons/år

Deponi

Affalds- forbrænding

Genan- vendelse 2)

Genbrug

Affalds- mængde

2000

14

23.000

13.100

-

36.100

Realistisk potentiale

14

11.900

24.200

0

36.100

    
1) Ca. 20% af den samlede affaldsmængde udgøres af vand.
2) Ca. 30% af det realistiske genanvendelsespotentiale udgøres af vand fra afvandede spildolier, primært fuelolie og boreolie.


For olie er det teoretiske genanvendelsespotentiale beregnet til at være 67%, på grund af at den resterende del af indholdet i spildolie er vand. Det vurderes at 100% af olien kan indsamles og vil blive genanvendt, da der er tale om farligt affald. Dette svarer for olie til at det vil være muligt at genanvende cirka 24.000 tons olie pr. år. Det realistiske potentiale er beregnet på baggrund af oplysninger fra Dansk Oliegenbrug (Steffensen, 2002). I 2000 blev der genanvendt 13.100 tons, hvilket svarer til en genanvendelsesprocent på cirka 50%. Store mængder af olieaffald skal dermed flyttes fra forbrænding til genanvendelse, hvis det realistiske genanvendelsespotentiale skal opfyldes.