Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Overgangsordninger

RSS

Overgangsordninger

Afsnittet indeholder en overordnet gennemgang af overgangsordninger. Afsnittet er ikke udtømmende, men indeholder nogle overordnede principper i forhold til to typer af overgangssituationer, der er relevante for kommunens afgørelser i konkrete sager om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovgivningen.

I det omfang Miljøstyrelsen har fundet behov for det, suppleres dette afsnit af mere konkret vejledning, der kan findes under det relevante emne i husdyrvejledningen.

Nye regler

Når der gennemføres nye regler, vil det typisk fremgå af reglerne, hvornår de skal anvendes fra i forhold til afgørelsen af konkrete sager.

Eksempel 1. Ansøgningstidspunktet

Eksempel 2. IE-direktivet

Eksempel 3. Nye normer for kvælstof og fosfor

Nye faktuelle oplysninger

I forhold til spørgsmålet om ny faktuel viden skal anvendes i kommunens konkrete afgørelse, er det centralt, om den nye viden er tilgængelig på afgørelsestidspunktet.

Officialprincippet er gældende for kommunens konkrete afgørelser. Officialprincippet indebærer, at det er kommunen, der skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst og bygger på et indholdsmæssigt rigtigt grundlag.

Sagens oplysninger kan komme fra forskellige kilder. Der kan f.eks. være tale om materiale, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed for kommunerne, om forskningsrapporter eller andet materiale, der offentliggøres. Når ny miljøfaglig viden er offentliggjort, og dermed gjort tilgængelig for kommunen, finder den nye viden anvendelse for både nye ansøgninger og verserende sager.

I andre tilfælde kan der f.eks. være behov for at indhente oplysninger fra husdyrbruget. Det kan f.eks. være fordi, de oplysninger, husdyrbruget har givet i en ansøgning, ikke er tilstrækkelige, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6, eller fordi det er relevant at overveje, om der er grundlag for at anvende påbudsmuligheden i husdyrgodkendelseslovens § 53. Medmindre det entydigt fremgår af reglerne, at husdyrbruget skal levere de pågældende oplysninger, vil det på baggrund af ovennævnte regler være op til kommunen konkret at skønne, om der er behov for at indhente oplysninger fra husdyrbruget. Når der er tale om et konkret skøn, finder de almindelige forvaltningsretlige principper anvendelse, herunder proportionalitetsprincippet og lighedsgrundsætningen. For § 53 fremgår det direkte af forarbejderne til husdyrgodkendelsesloven, at proportionalitetsprincippet finder anvendelse.

Der er tilsvarende et skønsmæssigt rum for, at kommunen efter en konkret vurdering f.eks. kan beslutte, at der ikke skal indhentes yderligere oplysninger eller beregninger fra husdyrbruget, efter at en ansøgning er indgivet. I en sådan vurdering vil f.eks. kunne indgå, hvor krævende det vil være for husdyrbruget at fremskaffe de supplerende oplysninger eller beregninger, samt i hvilket omfang oplysningerne eller beregningerne forventes at kunne få betydningen for afgørelsens indhold.

Eksempel A. Teknologilisten

Eksempel B. Ny viden om lugt fra mink

Eksempel C. OML og 10 års vejrdata

§-nøgle for husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen blev pr. 15 oktober 2013 skrevet sammen til én bekendtgørelse. Det indebærer, at bekendtgørelsen er disponeret om, nummereret om og forskellige henvisninger i bestemmelserne opdateret.

Det bemærkes, at bekendtgørelsen efterfølgende er ændret to gange, første gang i november 2013, hvor § 9, stk. 2 blev genindsat, og senest i december 2014.

Linket nedenfor fører til en paragrafnøgle, som viser hvilke paragrafnumre og kapitelnumre, der svarer til hinanden i den nuværende og den tidligere husdyrgodkendelsesbekendtgørelse.

§-nøgle for husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen pr. 15. oktober 2013 (pdf)

Paragrafnøglen kan bruges som hjælp ved læsning af tidligere udarbejdede vejledningstekster, samt ved læsning af tidligere afgørelser m.m.

Se den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i retsinformation.

Version 2.0 - 14. januar 2011