[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Økologiske Scenarier for Danmark

8 Retlige aspekter


Underudvalget vedrørende lovgivning har taget stilling til nogle retlige spørgsmål angående en eventuel omlægning af dansk jordbrug til økologisk produktion (Underudvalget for lovgivning 1999). I det følgende gengives underudvalgets konklusioner.

En tvungen omlægning er næppe mulig under de gældende EU-regler, og import af ikke-økologiske varer kan ikke forbydes.

Det første spørgsmål er, om det er muligt ved national lovgivning at gennemtvinge en totalomlægning af dansk jordbrug til økologisk produktion. Det er underudvalgets konklusion, at dette næppe er muligt inden for rammerne af de gældende EU-regler. Det skyldes for det første, at økologisk produktion vil indebære væsentlige begrænsninger vedrørende anvendelse og salg af plantebeskyttelsesmidler samt konventionelle foderstoffer. En tvangsomlægning til økologi vil derfor rejse de samme problemer, som er behandlet i underudvalgets rapport om nedbringelse af jordbrugserhvervenes pesticidforbrug (Miljøstyrelsen 1999d). WTO-retten vil i denne sammenhæng næppe volde selvstændige problemer af betydning – ud over de, som EU-retten rejser. Heller ikke den danske grundlov vil være til hinder for en tvangsmæssig omlægning som den nævnte.

Det andet spørgsmål vedrører et evt. forbud mod import af ikke-økologiske fødevarer. Det fastslås, at Danmark ikke ensidigt kan forbyde import af ikke-økologiske fødevarer på grund af hensynet til EU-rettens bestemmelser om samhandel.

Et "Produceret i Danmark" mærke kan ikke indføres ved lov, og en ren dansk støtteordning kan næppe godkendes.

Det tredje spørgsmål vedrører mærkning af fødevarer. Der er efter EU-reglerne mulighed for at mærke fødevarer med, at de er økologisk producerede. Hvis Danmark gennemfører en sådan ordning, skal den imidlertid stå åben for producenter i andre EU-medlemsstater, som opfylder betingelserne i forordning nr. 2092/92. Noget lignende gælder i forhold til WTO. Der er ikke mulighed for ved dansk lovgivning at stille et generelt krav om, at danske fødevarer mærkes med, at de er produceret i Danmark. Derimod kan jordbrugserhvervene frivilligt etablere en sådan mærkning.

Det fjerde spørgsmål omhandler den nationale økonomiske støtte til økologisk jordbrug. Der er efter gældende EU-regler muligheder for tilskud i form af medfinanciering af støtte til økologisk drift. Disse regler giver imidlertid ikke mulighed for støtte til en tvungen økologisk drift. Reglerne er for tiden under revision, men der forventes ikke ændringer på dette punkt. En ren dansk støtteordning for økologisk drift vil kræve EU's godkendelse efter EF-traktatens artikel 92-93 om statsstøtte. Det er udvalgets opfattelse, at det vil være vanskeligt at opnå en sådan godkendelse, idet der vil være tale om driftsstøtte til et helt erhverv.

Det mest realistiske er en frivillig omlægning – evt. støttet af regulering.

Underudvalget vedrørende lovgivning har desuden overvejet de konkrete muligheder, der foreligger med henblik på fremme af omlægning (totalomlægning) af dansk jordbrug til økologisk drift. Så længe de nuværende EU-regler er gældende, er det mest realistiske en frivillig omlægning til økologisk produktion – eventuelt understøttet af en afgiftsregulering.

Herudover peges på nogle initiativer, som den danske regering eventuelt kan tage i en EU-sammenhæng, f.eks. at arbejde for, at støtte efter EU's landbrugsordninger i højere grad end nu gøres afhængig af, at der produceres efter økologiske metoder.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]