Grundlæggende geologi og grundvand

Indholdsfortegnelse

1. Geologi og hydrogeologi
1.1 Introduktion til Danmarks geologiske opbygning
1.1.1 Aflejringer fra Kridt og Tertiær
1.1.2 Aflejringer fra Kvartær
1.1.3 Andre tidsafsnit
1.1.4 Tektonik, forstyrrelser og omlejring
1.2 Vandets kredsløb og grundvands-dannelse
1.3 Jordlagenes fysiske forhold
1.4 Beskrivelse af grundvandsmagasiner
1.5 Geologisk og hydrogeologisk kortlægning
1.6 Borehulsundersøgelser og grundvandskemi
1.7 Hydrogeologiske modeller
1.8 Jordforurening, kortlægning
1.9 Råstoffer, kortlægning
1.10 Geotekniske forhold
1.11 Jordartsklassifikation og jordartsbeskrivelse
1.12 Indberetning til Borearkivet ved GEUS: Borerapporten og prøverne
1.12.1 Udfyldelse af borerapporten
1.12.2 Administrative oplysninger
1.12.3 Borings- og grundvandstekniske oplysninger
1.12.4  Geologiske oplysninger og indsendelse af boreprøver
1.12.5 EDB-indberetning til Borearkivet ved GEUS
1.12.6 Lokalisering af borestedet
1.13 Litteratur
 
2. Jordartsbestemmelse
2.1 Introduktion til Danmarks geologiske opbygning
2.1.1 Aflejringer fra Kridt og Tertiær
2.1.2  Aflejlinger fra Kvartær
2.1.3 Andre tidsafsnit
2.1.4 Tektonik, forstyrrelser og omlejring
2.2 Grundvandsmagasinernes sammensætning og opbygning
2.3 Andre egenskaber
2.4 Jordartstyper og jordartsklassifikation
2.5 Brøndborerbeskrivelse: Nøgle til beskrivelsen
2.5.1 Hovedbjergarter og underordnede bestanddele
2.5.1.1 Grovkornede klastiske jordarter: Sand, grus og sten (sandsten)
2.5.1.2 Finkornede klastiske jordarter: Silt og ler (mudder), lersten, skifer
2.5.1.3 Organiske jordarter: Muld, tørv, gytje, skaller, planterester
2.5.1.4  Karbonater (Kalkjordarter): Kridt og kalk
2.5.1.5 Evaporiter (Saltjordarter): Stensalt
2.5.1.6  Grundfjeldsbjergarter: Granit, diabas, vulkansk aske
2.5.1.7 Fyld og andre "kunstige jordarter"
2.5.2 Farver
2.5.3 Andet indhold
2.6 GEUS beskrivelse af jordprøver
2.7 Indberetning til GEUS: Borejournalen og prøverne
2.7.1 Prøveudtagning
2.7.2 Indpakning og mærkning af prøverne
2.8 Litteratur
 
3. Prøvepumpning
3.1 Introduktion
3.2 Formål med prøvepumpning
3.3 Indledning
3.4 Prøvepumpning i forbindelse med oparbejdning
3.5 Trinvis varieret prøvepumpning
3.6 Retliniemetoden (Cooper-Jacob metoden)
3.7 Retliniemetoden anvendt på stigningsdata
3.8 Retliniemetoden anvendt ved sænkning versus afstandsdata
3.9 Forhold der påvirker sænkningskurven (Stigningskurven)
3.10 Anvendelse af hydrauliske egenskaber
3.11   Litteratur