Miljøprojekt nr. 684, 2002

Hygiejnisk kvalitet af spildevand fra offentlige renseanlæg

Indholdsfortegnelse

Forord
         
Sammenfatning og konklusioner
         
Summary and conclusions
         
1 Litteraturstudiet
1.1 Opbygning af renseanlæg, renseniveau og måleresultater
1.2 Analysemetoder
1.3 Sammenfatning
         
2 Smitstoffer i spildevand
2.1 Spredning af smitstoffer med spildevand
2.2 Beskrivelse af udvalgte smitstoffer (mikroorganismer)
2.2.1 Bakterier
2.2.2 Protozoer
2.2.3 Virus
2.2.4 Indikatorbakterier
2.3 Infektiøs dosis
2.4 Overlevelsestid
2.5 Arbejdsmiljøproblemer knyttet til spildevand
2.5.1 Immunforsvar
2.5.2 Smitteveje
2.6 Registrerede sygdomstilfælde knyttet til vand og spildevand
2.6.1 Arbejdsbetinget sygdom for spildevandsarbejdere
2.6.2 Våndbåren udbrud
         
3 Prøveudtagning og analysering
3.1 Prøveudtagning
3.2 Analyser
3.3 Diskussion af repræsentativitet af prøver
         
4 Egå og Marselisborg renseanlæg
4.1 Anlægsopbygning
4.1.1 Renseprocesser
         
5 Kloakoplande
5.1 Kilder til smitstoffer i vand
5.1.1 Fjerkræslagteri
5.1.2 Sygehuse
5.2 Beskrivelse af kloakoplande til Marselisborg og Egå Renseanlæg
5.2.1 Marselisborg kloakopland
5.2.2 Egå kloakopland
5.2.3 Belastningsfordeling med hensyn til enkeltkilder
         
6 Hygiejnisk kvalitet af urenset spildevand
6.1 Spildevandsmængde
6.2 Fortynding af smitstoffer
6.3 Smitstoffer i råspildevand
6.3.1 Henfald i kloaksystem
6.4 Resultater af måleprogram og litteraturstudie
6.4.1 Bakterier
6.4.2 Enterovirus
6.5 Eksponeringsdosis for urenset spildevand
6.5.1 Metodebeskrivelse
         
7 Hygiejnisk kvalitet af renset spildevand
7.1.1 Bakterier
7.1.2 Enterovirus
7.1.3 Protozoer
7.2 Eksponeringsdosis for renset spildevand
7.2.1 Metodebeskrivelse
         
8 Fjernelse af smitstoffer i offentlige renseanlæg
8.1.1 Bakterier
8.1.2 Enterovirus
8.1.3 Protozoer
8.1.4 Driftsforhold
8.2 Effekt af sandfilter på Egå Renseanlæg
8.2.1 Bakterier
8.2.2 Enterovirus
8.2.3 Protozoer
8.2.4 Driftsforhold
8.3 Infektionsdosis af renset sandfiltreret spildevand
8.3.1 Metodebeskrivelse
         
9 Hygiejnisk kvalitet af recipienter, grundvand og drikkevand
9.1 Krav til badevandskvalitet
9.2 Egåen
         
10 Regnbetingede udledninger
10.1 Separat system
10.2 Fællessystem
10.3 Overløbsbygværker
10.3.1 Fortynding af smitstoffer
10.3.2 Regneeksempel
         
11 Konklusion
11.1 Hygiejnisk kvalitet af spildevand
11.2 Renseeffekter for aktiv slamanlæg
11.3 Sundhedsmæssig risiko
11.4 Infektionsdosis af spildevand
11.5 Videre arbejde
         
12 Litteraturliste
         
Bilag A
         
Bilag B
       

Forord

Miljøstyrelsen har igennem de seneste år iværksat en række aktiviteter for at afdække den vandbårne mikrobielle belastning af vores omgivelser. Dette projekt er igangsat for at få mere viden om den spildevandsbetingede mikrobielle belastning af miljøet, og om de kommunale renseanlægs evne til at reducere belastningen.

Det er projektets formål:
at opdatere videngrundlaget for perioden 1995-2000 på basis af resultatet af et undersøgelsesprogram og et litteraturstudie.
at beskrive den hygiejniske kvalitet af urenset og renset spildevand.
at bestemme rensegrad i kommunale renseanlæg for forskellige mikroorganismer.
at bidrage til at danne grundlag for fremtidig vurdering af om udledning af spildevand fra renseanlæg og regnvandsbetingede overløb udgør en sundhedsmæssig risiko for de badende.
at danne grundlag for fremtidig risikovurdering ved anvendelse af alternative spildevandsløsninger og renseteknologier.
at identificere betydende kilder/producenter til mikrobiologisk belastning af spildevandet.

Som et led i arbejdet er der gennemført et måleprogram på Egå Renseanlæg og Marselisborg Rensanlæg. Beskrivelsen af måleprogrammet findes i bilag A og analyseresultaterne fremgår af bilag B.

Arbejdet er udført af en arbejdsgruppe bestående af:

Kasper Mølgaard COWI Rådgivende Ingeniører AS
Claus Nickelsen COWI Rådgivende Ingeniører AS
Jes Clauson-Kaas COWI Rådgivende Ingeniører AS
Jes la Cour Jansen Firmaet Jes la Cour Jansen


under ledelse af en styregruppe bestående af:

Eva Charlotte Vestergaard Miljøstyrelsen (formand)
Claus Nickelsen COWI (sekretær)
Linda Bagge Miljøstyrelsen
Lene Madsen Miljøstyrelsen
Jørn Andersen Århus Kommune
Jes la Cour Jansen Firmaet Jes la Cour Jansen
          

Sammenfatning og konklusioner

Nærværende rapport er et resultat af et litteraturstudie og et undersøgelsesprogram vedrørende den hygiejniske kvalitet af spildevand. Rapporten er en opdatering af vidensgrundlaget for perioden 1995-2000 vedrørende den vandbårne mikrobielle belastning af vandmiljøet.

Rapporten beskriver forekomsten af udvalgte mikroorganismer i urenset og renset spildevand samt renseeffekter for de undersøgte mikroorganismer i kommunale renseanlæg. Resultaterne skal bidrage til en identificering af de betydende kilder til mikrobiel belastning af spildevandet.

Rapporten indeholder en redegørelse for omfanget af litteraturstudiet og de problemstillinger, som litteraturen har givet anledning til, i forhold til anvendelsen af oplysninger og data i dette projekt.

Spredningen af smitstoffer med spildevand og hvilke problemer dette har givet anledning til er beskrevet sammen med en opgørelse af sygdomstilfældene, som er knyttet til spildevand og drikkevand. Endvidere er der foretaget en kort beskrivelse af de undersøgte mikroorganismer, herunder beskrivelse af infektiøse doser og overlevelsesevne i vandmiljøet.

Der er valgt at arbejde med bakterierne total coliforme bakterier, E. coli, fækale enterokokker, Campylobacter og Salmonella samt protozoerne Cryptosporidium parvum og Giardia intestinalis og virustypen enterovius for at vurdere de sundhedsmæssige risici i forbindelse med spildevand. Disse mikroorgansimer er valgt ud fra følgende kriterier: 1) Lav infektiøs dosis, 2) Stor udskillelse fra mennesker og dyr og derfor forventet stort antal i spildevandet og 3) Smitte via vand. Specielt er Salmonella og Campylobacter valgt, da de regnes for at være de væsentligste årsager til diarré hos mennesker.

Oplandene til de to undersøgte renseanlæg (Egå og Marselisborg) er beskrevet og de betydende kilder til smitstoffer i spildevand er identificeret teoretisk. I begge oplande findes sygehuse, levnedsmiddelvirksomheder og turistindustri, hvilke må anses for at være de mest betydende producenter af smitstoffer til spildevandet. På sygehuse, som repræsenterer en markant smittekilde, er der i dag kun sjældent forebyggende eller afværgende foranstaltninger i forbindelse med spildevandet. Der er så vidt vides ingen offentlig regulering af virksomheder og institutioner i form af krav til indholdet af smitstoffer, svarende til den regulering der anvendes med hensyn til indholdet af f.eks. næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og tungmetaller.

På baggrund af litteraturstudiet er det fundet at både vandforbruget og spildevandsproduktionen pr. person er faldet med ca. 25% fra 1990 til 1999. Indholdet af smitstoffer i urenset spildevand er afhængig af flere faktorer, som den epidemiologiske situation i området, årstiden og tilførsel af bl.a. sygehusspildevand, slagterispildevand m.v.

Der er anført et simpelt teoretisk regneeksempel for udskillelsen af mikroorganismer med afføringen fra en rask person. En rask person vil udskille i størrelsesordenen 104-107 bakterier pr. liter, 105 virus pr. liter og 103 104 protozoer pr. liter råspildevand. En inficeret person vil udskille et større antal smitstoffer. Der vil ske et vist henfald gennem kloaksystemet inden indløbet til renseanlæggene. Omfanget af henfaldet af smitstoffer gennem kloaksystem er dog ukendt.

Nedenstående tabel viser resultaterne af det udførte måleprogram. De viste værdier er det gennemsnitlige indhold i det urensede spildevand.

Mikroorganismer

Urenset spildevand, antal/100 ml

Bakterier:
Total coliforme bakterier

8,6×107

E. coli

2,6×107

Fæk. enterokokker

9,3×105

Salmonella

100-1.000

Campylobacter

1.000


Der er endvidere påvist enterovirus i 8 ud af i alt 12 prøver. Der er ikke analyseret for protozoer, da den anvendte metode ikke kunne bruges til urenset spildevand.

Generelt svarer de målte niveauer af smitstoffer i indløbet for Egå Renseanlæg og Marselisborg Renseanlæg til niveauerne angivet i litteraturen for udenlandske renseanlæg. Antallet af mikroorganismer i urenset spildevand fra Egå og Marselisborg Renseanlæg vurderes umiddelbart at være i den høje ende i forhold til andre danske anlæg, fordi der findes både sygehuse, slagterier og lignende i kloakoplandet.

Der er foretaget en simpel vurdering af eksponeringsdosen for urenset spildevand, renset spildevand og sandfiltreret spildevand, dvs. den spildevandsmængde som potentielt skal optages for at forårsage sygdom. Den grove estimering kan ikke bruges som en risikovurdering. Eksponeringsdosen er estimeret ud fra den teoretiske infektiøse dosis og det her målte indhold af mikroorganismer i spildevandet. Det er i vurderingen forudsat, at alle de betydende faktorer, som skal kombineres for at blive syg, er opfyldt. De interessante mikroorganismer er således vurderet overordnet. Der skal teoretisk set kun få milliliter til 5 milliliter af urenset spildevand til for at medføre sygdom. Alle de her undersøgte mikroorganismer, dvs. Salmonella og Campylobacter, er som forventet interessante i sundhedsmæssig sammenhæng.

Resultaterne af undersøgelsesprogrammet og litteraturstudiet med hensyn til den hygiejniske kvalitet af renset spildevand er præsenteret. Nedenstående tabel angiver resultaterne for målingerne på de to undersøgte renseanlæg. Resultaterne er gennemsnitlige værdier.

Mikroorganismer

Før filter (afløb fra alm. renseanlæg), antal/100 ml

Bakterier:
Totale coliforme bakterier

4,5×105

E. coli

9,2×104

Fæk. enterokokker

1,1×104

Salmonella

10

Campylobacter

100

Protozoer:
Giardia intestinalis

1,4

Cryptosporidium parvum

0,3


Generelt svarer de målte niveauer af smitstoffer i afløbet af Egå Renseanlæg (før filteret)og Marselisborg Renseanlæg til afløbsniveauer angivet i litteraturen (både danske og udenlandske renseanlæg). Enterovirus er ikke påvist i afløbet fra de to undersøgte renseanlæg, men litteraturen angiver, at enterovirus kan gå gennem renseanlæg og udledes til recipienten. Antallet af cryptosporidier i det rensede spildevand fra Egå Renseanlæg synes at være i den høje ende af niveauer angivet i litteraturen. En sammenligning af indholdet af Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum i det rensede spildevand fra renseanlæggene indikerer, at der en underrapportering af human giardiose i området, idet der er en signifikant højere påvisning af Giardia end cryptosporidier. Det kan hænge sammen med, at Giardia ikke er anmeldepligtig.

Der blev med henblik på vurdering af evt. tilstedeværelse af viable cryptosporidieoocyster gennemført en viabilitetstest på flere prøver udtaget før filteret på Egå Renseanlæg. Der fandtes viable oocyster i alle prøver. Fundet af viable cryptosporidieoocyster betyder, at de vil være infektionsdygtige og dermed udgøre en potentiel smitterisiko ved spredning i miljøet.

Den simple vurdering af eksponeringsdosen for spildevand for identifikation af de interessante mikroorganismer i smittesammenhæng viser, at der teoretisk set kun skal indtages ca. 5 milliliter renset spildevand for at forårsage sygdom. De problematiske mikroorganismer i renset spildevand mht. sundhedsmæssig risiko er som forventet Salmonella og Campylobacter. Derudover er Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum vurderet interessante, da disse har lave infektiøse doser, på trods af at eksponeringsdosen varierer fra 1,2 til 3,3 liter.

Renseeffekterne for de undersøgte mikroorganismer i de to renseanlæg og renseeffekten for sandfilteret på Egå Renseanlæg er opgjort og resultaterne fra litteraturstudiet er angivet. En kombination af eksponering af sollys, sedimentering og filtrering forventes at reducere antallet af bakterier og virus i stor grad. Protozoer vil derimod sedimentere langsommere, og vil ofte genfindes i det rensede spildevand.

Undersøgelsen har som forventet vist, at fjernelsen af bakterier og virus følger fjernelsen af organisk stof og suspenderet stof. Der er endvidere fundet sammenhæng mellem fjernelsen af bakterier og opholdstiden i efterklaringstanke, idet lavere opholdstid som følge af betydelig nedbør medfører dårligere rensegrader for både bakterier og traditionelle spildevandsparametre.

Af nedenstående tabel fremgår de gennemsnitlige renseeffekter på Egå og Marselisborg Renseanlæg. Der bemærkes, at de store rensegrader ikke er ensbetydende med, at der ikke findes smitstoffer i udløbsvandet.

Mikroorganismer

MBNKD, %

MBNKDF, %

Over sandfilter
(Egå Renseanlæg),
%

Bakterier:
Totale coliforme bakterier

  
99,60

  
99,88

  
82,8

E. coli

99,30

99,80

82,2

Fæk. enterokokker

97,80

99,90

72,5

Salmonella

1.000 gange reduktion (~99,9%)

10.000 gange reduktion (~99,99%)

10 gange reduktion (~90%)

Campylobacter

10.000 gange reduktion (~99,99%)

Til detektionsgrænsen

Til detektionsgrænsen

Virus:
Enterovirus

  
Til etektionsgrænsen

 
-

 
-

Protozoer:
Giardia intestinalis

-

-

91,4

Cryptosporidium parvum

-

-

63,1


Renseeffekten for bakterier og virus i renseanlæg med MBNKD-opbygning er stor (varierende mellem 99,6-99,9% for bakterierne), og med indsættelse af sandfilter til MBNKDF-opbygning forøges reduktionen (varierende mellem 99,8-99,99% for bakterier). Litteraturen angiver rensegrader for enterovirus varierende mellem 30-99,5% i aktiv slamanlæg. Litteraturen angiver rensegrader i aktiv slamanlæg mellem 83-99,3% for Giardia intestinalis og 90,7-96,8% for Cryptosporidium parvum.

Effekten af sandfilteret på Egå Renseanlæg er mindre overfor Cryptosporidium parvum end overfor Giardia intestinalis, hvilket kan hænge sammen med, at Giardia cysterne er større end cryptosporidieoocysterne og derfor tilbageholdes bedre i sandfilteret.

Forekomsten af mikroorganismer i renset sandfiltreret spildevand målt i nærværende måleprogram fremgår af nedenstående tabel. Resultaterne er gennemsnitlige værdier.

Mikroorganismer

Efter filter (Egå), antal/100 ml

Bakterier:
Totale coliforme bakterier

2,0×104

E. coli

7,0×103

Fæk. enterokokker

330

Salmonella

< 1

Campylobacter

i.p.

Virus:
Enterovirus

i.p.

Protozoer:
Giardia intestinalis

0,1

Cryptosporidium parvum

0,12


Enterovirus er ikke påvist efter sandfilteret på Egå Renseanlæg. Det bemærkes, at der er målt 10-100 Campylobacter pr. 100 ml i det rensede og sandfiltrerede spildevand fra Egå Renseanlæg.

Der har været udført test for tilstedeværelse af viable cryptosporidier i prøverne fra undersøgelserne over sandfilteret. Den gennemsnitlige procent af hhv. døde og viable occyster af det totale antal påviste oocyster var hhv. 35% og 18% for prøver udtaget før filteret. Det gennemsnitlige procent af hhv. døde og viable occyster af det totale antal påviste oocyster var hhv. 41% og 4% for prøver udtaget efter filteret. De viable cryptosporidier vil således være infektionsdygtige og kan dermed udgøre en vis smitterisiko ved spredning i miljøet.

Den simple vurdering af de interessante mikroorganismer viser, at der kun skal optages ca. 0,5 liter renset sandfiltreret spildevand indeholdende Campylobacter for at medføre sygdom.

Resultaterne af litteraturstudiet angående indholdet af mikroorganismer i recipienter, grundvand og drikkevand er præsenteret. Der er i dette projekt ikke foretaget undersøgelser af recipienter. Det har ikke været muligt at sortere resultaterne fra litteraturstudiet, således at baggrundsniveauer i forskellige recipienttyper kan opstilles. Flere af resultaterne stammer fra overfladevand, som er belastet af urenset og renset spildevand, kvægbrug og vildt population og som samtidig anvendes til rekreative formål og indvinding af drikkevand.

Ved udløbet af Egåen, som er recipient for Egå Renseanlæg, er der i øjeblikket badeforbud. Århus Kommune vurderer, at overløbsbygværkerne ved Egåen er årsag til at badevandskravene ikke kan overholdes.

Regnbetingede udledninger er beskrevet og det er vurderet, hvorvidt disse kan medføre en sundhedsmæssig risiko for badende. Der vil være forskel i smitstofudledningen fra overløbsbygværker over nedbørsperioden, hvor koncentrationen vil være størst i den første del af afstrømningen, da sammensætningen vil være påvirket af afskylningen fra befæstede overflader samt afrivning og suspension af biofilm i kloakrør.

Litteraturen giver indikationer af, at der sker en forøgelse af indholdet af smitstoffer, både bakterier og protozoer, i recipienter under regnhændelser pga. udledninger fra overløbsbygværker. Det vurderes, at regnbetingede udledninger kan udgøre en sundhedsmæssig risiko i forbindelse med badevand, idet spildevandet på trods af fortynding vil indeholde en væsentlig koncentration af sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

På basis af nærværende litteraturstudie og det udførte undersøgelsesprogram vurderes det, at spildevand udledt fra aktiv slamanlæg både med og uden sandfiltrering til vandmiljøet kan udgøre en smitterisiko. Indsættelse af et sandfilter vurderes at kunne medvirke til en reduktion af udledningen af sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra renseanlæg. Det vurderes endvidere, at regnbetingede udløb kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for badende.

Det foreslås, at der arbejdes videre med:
yderligere vurderinger af om udledning af spildevand fra renseanlæg og regnbetingede overløb udgør en sundhedsmæssig risiko for badende
vurdering af de eksisterende teknologier til videregående behandling af spildevand
vurdering af risikoen ved anvendelse af alternative spildevandsløsninger og renseteknologier.

Det foreslås derudover, at der overvejes at udvikle redskaber til karakterisering af særlige kilder til smitstofbelastning af spildevandet, herunder også at der overvejes at udforme særlige retningslinier for tilslutningstilladelser til offentlig kloak for særlige spildevandstyper og retningslinier for udledningstilladelser for renseanlæg. Det foreslås endvidere at arbejde videre med vurdering af risikoen for spildevandsbetinget smitte af spildevandsarbejdere ved drift og vedligeholdelse af afløbs- og renseanlæg.

Summary and conclusions

The present report summarises the result of a literature study and a monitoring programme concerning the hygienic quality of wastewater. The report is an update of the knowledge for the period 1995-2000 concerning the waterborne microbial contamination of the aquatic environment.

The report describes the incidence of the chosen microorganisms in raw and treated wastewater and the treatment efficiencies for the chosen microorganisms in public wastewater treatment plants (WWTP). The results shall contribute to identify the significant sources of microbial contamination of the wastewater.

The report contains a statement of the magnitude of the literature study and the problems that have arised from the literature in proportion to the application of information's and data in the present study.

The spreading of pathogens in wastewater and the problems that can arise according to this is described together with a statement of the sickness cases related to wastewater and drinking water. Furthermore there is given a brief description of the chosen microorganisms, including a description of infectious dose and survival in the aquatic environment.

It is chosen to focus on the bacteria's, total coliforms, E. coli, faecal enterococcus, Campylobacter and Salmonella, the protozoa's, Cryptosporidium parvum and Giardia intestinalis, and the virus type, enterovirus, in order to assess the health risks related to wastewater. The microorganisms are chosen based on the following criteria's: 1) Low infectious dose, 2) Large excretion from humans and animals and therefore expected in large numbers in the wastewater and 3) Contagious through water. Salmonella and Campylobacter are primarily chosen because they are considered to be most significant causes to diarrhoea among humans in Denmark.

The sewer areas for the two investigated wastewater treatment plants (Egå and Marselisborg) are described, and the significant sources of pathogens in wastewater are identified theoretically. Both sewer areas contain hospitals, food producing industries and tourist industries, all considered to be important pathogenic sources to contamination of the wastewater. Today preventive and protective measures related to the wastewater are rarely taken in hospitals, which represent a significant source of infectious microorganisms. According to current knowledge, authority regulation of the industries and institutions in the form of requirements to the content of pathogens do not exist, as it is known for example with nutrients, synthetic substances and heavy metals.

Based on the literature study it is found that both the water consumption and the wastewater production per person have decreased with approximately 25 percent from 1990 to 1999. The content of pathogens in raw wastewater depend on several factors such as the epidemically situation in the area, the season and the discharge of wastewater from hospitals and slaughterhouses etc.

There is given a simple theoretical arithmetical example of the excretion of microorganisms from one healthy person. A healthy person will excrete approximately 104-107 bacteria's per litre, 105 viruses per litre and 103-104 protozoa per litre raw wastewater. An infected person will excrete a larger number of pathogens. The pathogens will be reduced (die-off) through the sewer system to the inlet of the wastewater treatment plant. The magnitude of the reduction in the sewer system is however unknown.

The table below shows the results of the executed monitoring programme. The shown numbers are the average content in the untreated wastewater.

Microorganisms

Untreated wastewater, number/100 ml

Bacteria's:
Total coliforms

8,6×107

E. coli

2,6×107

Faecal enterococcus

9,3×105

Salmonella

100-1.000

Campylobacter

1.000


There is furthermore detected enterovirus in 8 of a total of 12 samples. The untreated wastewater is not analysed for the protozoa's becaused the used method could not be used for untreated wastewater.

The measured levels of pathogens in the inlet of Egå and Marselisborg WWTP correspond generally to the levels given in the studied literature for foreign WWTP's. The occurrence of microorganisms in untreated wastewater from Egå and Marselisborg WWTP is immediately assessed to be rather high compared to other Danish public WWTP due to the fact that the sewer areas accommodate both hospitals, slaughterhouses etc.

A simple assessment of the exposure dose for untreated wastewater, treated wastewater and filtered wastewater is given. The exposure dose corresponds to the quantity of wastewater, which must be consumed in order to be likely to cause disease. The rough estimation can not be used as a real risk assessment. The rough estimation of the exposure dose is based on the theoretical infectious dose and the measured content of microorganisms in the wastewater. It is assumed that all the significant factors, which have to be combined to cause disease, is fulfilled. The interesting microorganisms are, thus, assessed on an overall basis. Theoretically, the quantity of untreated wastewater needed to cause disease varies from a few millilitres to 5 millilitres. All the microorganisms studied, i.e. Salmonella and Campylobacter, are as could be expected, interesting in relation to human health risk.

The results of the monitoring programme and the literature study regarding the hygienic quality of treated wastewater are presented. The table below shows the results as average values from the monitoring programme at the two WWTP's.

Microorganisms

Before filter (outlet from ordinary WWTP), number/100 ml

Bacteria's:
Total coliforms

4,5×105

E. coli

9,2×104

Faecal enterococcus

1,1×104

Salmonella

10

Campylobacter

100

Protozoa's:
Giardia intestinalis

1,4

Cryptosporidium parvum

0,3


The measured levels of pathogens in the outlet of Egå (before filter) and Marselisborg WWTP correspond generally to the levels given the studied literature for foreign and Danish WWTP's. Enterovirus is not detected in the outlet from the two WWTP's, but the literature shows that enterovirus can go through treatment plants and to the recipient. The occurrence of Cryptosporidium parvum in the treated wastewater from Egå WWTP is regarded to be in the high level of the levels given in the literature. The occurrence of Giardia intestinalis and Cryptosporidium parvum in the treated wastewater indicates that there have been a too low reporting of human giardiasis in the sewer areas as the number of detected Giardia intestinalis was significant larger than detected Cryptosporidium parvum. This can relate to the fact that Giardia isn't under the duty to report.

In relation to an assessment of the presence of viable Cryptosporidium oocysts a viability test was carried out on several samples taken before the sandfilter at Egå WWTP. All the samples contained viable oocysts, which indicates that they will be infectious and thus can be a potential health risk if spread in the nature.

The simple assessment of the exposure dose of wastewater for identification of the interesting microorganisms in health risk relations shows that the theoretically exposure dose to cause disease is approx. 5 millilitres treated wastewater. The relevant microorganisms in treated wastewater regarding health risks are Salmonella and Campylobacter, as expected. Furthermore, Giardia intestinalis and Cryptosporidium parvum are interesting as they have low infectious doses, even though that the exposure doses are approx. 1,2 to 3,3 litres.

The reduction efficiencies for the chosen microorganisms in the two WWTP's and the efficiency of the sand filter at Egå WWTP are stated. The results from the literature study are presented. A combination of exposure of sunlight, sedimentation and filtration is expected to reduce the occurrence of bacteria's and viruses in great numbers. The protozoa's however will sediment slower and will often be detected in the treated wastewater.

The results of the monitoring programme has as expected shown that the removal of bacteria's and viruses follow the removal of organic matter and suspended matter. Furthermore the results has shown that the removal of bacteria's relate to the retention time in the clarifier, as a low retention time caused by heavy rainfall results in lower reduction efficiencies for both the bacteria's and the traditional wastewater components.

The table below shows the average reduction efficiencies at Egå and Marselisborg WWTP. It is noticed that the large efficiencies are not synonymous with that pathogens can't be detected in the treated wastewater.

Microorganisms

MBNKD, percent

MBNKDF, percent

Over sand filter (Egå WWTP), percent

Bacteria's:
Total coliforms

99,60

99,88

82,8

E. coli

99,30

99,80

82,2

Faecal enterococcus

97,80

99,90

72,5

Salmonella

1.000 times reduction (~99,9%)

10.000 times reduction (~99,99%)

10 times reduction (~90%)

Campylobacter

10.000 times reduction (~99,99%)

To detection limit

To detection limit

Virus:
Enterovirus

To detection limit

-

-

Protozoa's:
Giardia intestinalis

-

-

91,4

Cryptosporidium parvum

-

-

63,1


The reduction efficiencies for bacteria's and viruses in MBNKD-plants are big (varies between 99,6-99,9 percent for the bacteria's), and with installation of a sand filter (MBNCDF-plant) the reduction is improved (varies between 99,8-99,99 percent for bacteria's). The literature gives efficiencies for enterovirus varying between 30-99,5 percent in an activated sludge plant. The literature gives efficiencies in activated sludge plants between 83-99,3 percent for Giardia intestinalis and 90,7-96,8 percent for Cryptosporidium parvum.

The sandfilter at Egå WWTP has a lower reduction effect towards Cryptosporidium parvum than Giardia intestinalis. This can be related to that the size of the Giardia cysts is larger than the Cryptosporidium oocysts and therefore better can be retained in the sandfilter.

The occurrence of microorganisms in treated sandfiltered wastewater measured in the present monitoring programme is presented in the table below as average values.

Microorganisms

After sand filter (Egå), number/100 ml

Bacteria's:
Total coliforms

2,0×104

E. coli

7,0×103

Faecal enterococcus

330

Salmonella

< 1

Campylobacter

i.p.

Virus:
Enterovirus

i.p.

Protozoa's:
Giardia intestinalis

0,1

Cryptosporidium parvum

0,12


Enterovirus is not detected after the sandfilter at Egå WWTP. It is noticed that there has been measured 10-100 Campylobacter per 100 ml treated and sandfiltrated wastewater.

The presence of viable Cryptosporidium oocysts was investigated on the samples taken before and after the sandfilter at Egå WWTP. The average percent of dead and viable oocysts of the total number of detected oocysts respectively was 35 percent and 18 percent for samples taken before the filter. The average percent of dead and viable oocysts of the total number of detected oocysts respectively was 41 percent and 4 percent for samples taken after the filter. The viable oocysts will be infectious and thus be a potential health risk if spread in the nature.

The simple assessment of the exposure dose of wastewater for identification of the interesting microorganisms in health risk relations shows that the theoretically exposure dose to cause disease by Campylobacter is approximately 0,5 litres of treated sandfiltrated wastewater.

The results of the literature study regarding to the occurrence of the microorganisms in recipients, groundwater and drinking water are presented. The occurrence of microorganisms in the recipients has not been monitored in this project. It has not been possible to sort out the results from the literature study into background levels for the different recipient types. Several of the results were found in surface water, which is contaminated with raw, untreated wastewater, treated wastewater, livestock and stock of game, and, at the same time, is used for recreational purposes and surface water abstraction for drinking water purposes.

At the moment bathing is not allowed at the outfall of the Egå, which is recipient of Egå WWTP. The Municipality of Århus assesses that the combined sewer overflows at the Egåen are the main cause for not being able to meet the bathing water requirements.

The combined sewer overflows is described and it is assessed whether these represent human health risks for the bathers. The content of the pathogens in the overflow water will vary during the rainfall period. The content will be biggest in the first flush, because the composition will be affected by the runoff from paved surfaces and tearing off and suspension of biofilm in the sewer system.

The literature indicates that the content of pathogens in recipients, both bacteria's and protozoa's, is increasing during rainfall due to discharges from combined sewer overflow. It is concluded that rainfall related discharges constitute a health risk for the bathers even though the wastewater will be diluted. The occurrence of microorganisms in the wastewater will still be high after the dilution.

On basis on the present literature study and the executed monitoring programme it is assessed that wastewater discharged from activated sludge plants with or without filtration to aquatic environments can constitute a health risk. Installation of a sandfilter is assessed to contribute to a further reduction of the discharge of pathogens from wastewater treatment plants. Furthermore it is assessed that rainfall related discharges (combined sewer outflows) can constitute a health risk for the bathers.

It is suggested that further investigations involve:
further assessments concerning the health risks for the bathers due to discharge of wastewater from WWTP and combined sewer outflows
assessments of the existing technologies for advanced treatment of wastewater
assessments of the risks by using alternative wastewater treatments and treatment technologies.

Further, it is proposed that it is considered to develop tools for characterising significant sources of microbial contamination of wastewater, and, thus, guidelines for issuing permits of connection to public sewer for special types of wastewater, and guidelines for discharge approvals for WWTP's. It is furthermore proposed to further investigate the health risk of wastewater related infections of wastewater workers during operation and maintenance of sewer systems and wastewater treatment plants.

1. Litteraturstudiet

1.1 Opbygning af renseanlæg, renseniveau og måleresultater
1.2 Analysemetoder
1.3 Sammenfatning

I dette projekt er foretaget et litteraturstudie for perioden 1995-2000. Søgningen og studiet har primært været fokuseret på litteratur omhandlende de mikroorganismer, som undersøges i dette projekt, men også i mindre grad mere generel litteratur.

De studerede artikler, rapporter, bøger m.v. som er lagt til grund for de præsenterede resultater, har dog haft en række problemstillinger i forhold til anvendelsen i nærværende projekt. Det drejer sig specielt om litteraturens håndtering og manglende detaljeringsgrad af renseanlægs opbygning og renseniveau, analysemetoder og måleresultater. Er det f.eks. problemanlæg m.v. som har været undersøgt, eller er der tale om en måling af indholdet af mikroorganismer i spildevandet, vandløbet m.v. i en udbrudssituation eller er det for eksempel en afprøvning af nye analysemetoder for specifikke mikroorganismer.

1.1 Opbygning af renseanlæg, renseniveau og måleresultater

Med hensyn til opbygning af renseanlæg er litteraturen ikke særlig specifik, og det har været vanskeligt at indhente yderligere oplysninger vedrørende procesopbygning, renseniveau og belastning, om overhovedet muligt. Der er derfor forudsat på baggrund af EU-direktivet for rensning af spildevand på større renseanlæg, at de europæiske renseanlæg fjerner næringsstoffer og organisk stof til et niveau, der er sammenlignelig med danske krav. Fjernelsen af sygdomsfremkaldende mikroorganismer følger generelt fjernelsen af organiske stoffer og næringsstoffer i renseanlæg, hvilket medfører, at det er forholdsvis acceptabelt at sammenholde måleresultaterne fra litteraturen og de undersøgte to renseanlæg angående indhold af mikroorganismer i spildevand og renseeffekter.

Manglen på detaljering i litteraturen skyldes i nogle tilfælde, at undersøgelsens formål har været med mikrobiologisk formål, med fokus på f.eks. omdannelse af gener og rotation m.v. i de specifikke mikroorganismer. Noget litteratur har omhandlet udvikling af metoder til påvisning af specifik mikroorganisme, hvori der er angivet indhold af mikroorganismer i spildevand, vandløb, søer eller hav.

Andre undersøgelser i litteraturen har dog haft til formål at bestemme niveauer af mikroorganismer i urenset og renset spildevand samt renseeffekt, men har i den sammenhæng desværre ikke været detaljeret med oplysninger vedrørende de undersøgte renseanlæg.

Atter andet litteratur har været opsamlingsartikler og rapporter, som har sammenfattet resultater for generelle renseeffekter og indhold i diverse vandtyper. Det er ved disse, hvor det har været relevant, været forsøgt at finde frem til førstehåndsreferencerne.

1.2 Analysemetoder

Sammenligning af analyseresultater kan principielt kun foretages, hvis der er anvendt samme analysemetode, idet de mikrobiologiske parametre er metodeafhængige. Desuden er prøverne for mikroorganismer stikprøver og angiver derfor kun øjebliksbilleder. Sammenligning af resultaterne skal derfor foretages med varsomhed, og resultaterne kan kun sammenstilles som størrelsesordner. I Danmark anvender alle akkrediterede laboratorier samme analysemetoder for mikroorganismerne.

1.3 Sammenfatning

Der er foretaget en afvejning af hvilke resultater fra litteraturen, som det har været acceptabelt at sammenligne med resultaterne fra nærværende undersøgelse. Resultaterne af litteraturstudiet er præsenteret i de følgende kapitler til sammenligning med de udførte målinger.

2. Smitstoffer i spildevand

2.1 Spredning af smitstoffer med spildevand
2.2 Beskrivelse af udvalgte smitstoffer (mikroorganismer)
2.2.1 Bakterier
2.2.2 Protozoer
2.2.3 Virus
2.2.4 Indikatorbakterier
2.3 Infektiøs dosis
2.4 Overlevelsestid
2.5 Arbejdsmiljøproblemer knyttet til spildevand
2.5.1 Immunforsvar
2.5.2 Smitteveje
2.6 Registrerede sygdomstilfælde knyttet til vand og spildevand
2.6.1 Arbejdsbetinget sygdom for spildevandsarbejdere
2.6.2 Våndbåren udbrud

Miljøstyrelsen har påbegyndt undersøgelser af forekomst og effekt af smitstoffers udledning til vandmiljøet. Herunder indgår undersøgelser af smitstoffers effekt på mennesker og det omgivende miljø i relation til spildevandshåndteringen på renseanlæg.

I det følgende er beskrevet en række af disse smitstoffer og der er søgt at give et aktuelt overblik over deres forekomst i spildevand og den smitterisici der er forbundet hermed.

2.1 Spredning af smitstoffer med spildevand

Med spildevand kan der afhængig af håndterings- og behandlingsform ske en forurening af det ydre miljø og tilførsel af smitstoffer i de akvatiske og terrestriske fødekæder. Dette er illustreret i figur 2.1.

 

Figur 2.1
Akvatisk infektionskæde initieret af spildevand fra byområder. Efter (Nickelsen og Kristensen, 1991).

Udledning af spildevand kan forårsage en forurening af vandmiljøet med smitstoffer og dermed medføre en sundhedsmæssig risiko for mennesker ved badning og en forurening af fødevarer. Badende, fiskere og surfere kan blive eksponeret for både urenset og renset spildevand, som udledes til badeområder og rekreative områder. Ophold ved og i disse vandområder kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, da spildevandet, på trods af rensning, indeholder en lang række mikroorganismer som i større eller mindre grad vil kunne medføre sygdom.

Risikoen afhænger af styrken af hygiejnebarrierene i forhold til spildevand, dvs. opbygningen af afløbssystemet, driften af systemet, opbygningen og driften af renseanlægget samt recipienten. Hygiejnebarrierer omfatter både arbejdsprocedurer, handlings- og adfærdsformer og fysiske forhold. Der er flere barrierer end de anførte i figur 2.1.

Med hensyn til spildevandsslam er der flere hygiejnebarrierer, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring af slambehandlingsudstyr på renseanlæggene og ved udspredning af slam på landbrugsjord. I forbindelse med håndtering af mekanisk affald efter forrensning på renseanlæg, såsom sand og fedt, er der i selve de tekniske tiltag og arbejdsprocedurer en række hygiejnebarrierer.

2.2 Beskrivelse af udvalgte smitstoffer (mikroorganismer)

Der gives en kortfattet beskrivelse af de udvalgte mikroorganismer, som er undersøgt i dette projekt. Der bør dog bemærkes, at der findes en lang række af andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som kan forekomme i spildevand.

Udvælgelsen af smitstofferne er sket med følgende begrundelser: Generelt har mikroorganismer med en lav infektionsdosis, og som forventes udskilt i stor mængde fra mennesker og dyr, interesse i forbindelse med en vurdering af de sundhedsmæssige risici. Interessante mikroorganismer er endvidere mikroorganismer, som kan smitte gennem vand. Specielt er Campylobacter og Salmonella valgt på grund af, at de regnes for at være de væsentligste årsager til diarré hos mennesker. Mikroorganismerne er valgt, da de er traditionelle mikrobielle spildevandsparametre.

2.2.1 Bakterier

2.2.1.1 Campylobacter

Det naturlige levested for de fleste Campylobacter er tarmkanalen hos varmblodede dyr, herunder fugle. Den er påvist i forurenet overfladevand og forurenet drikkevand.

Mennesker smittes sædvanligvis peroralt (via munden) via forurenede fødevarer eller vand og i sjældnere tilfælde fra person til person.

I Danmark blev der i 2000 registreret 4.402 tilfælde af human campylobacteriose. C jejuni er den hyppigst forekommende type hos mennesker og udgør omkring 90% af det totale antal infektioner, mens C. coli udgør omkring 10% (SSI, 2001).

2.2.1.2 Salmonella

Salmonella bakterier kan forekomme i naturen og i store dele af husdyrproduktionen. Mennesker smittes sædvanligvis peroralt via forurenede fødevarer eller vand og i sjældnere tilfælde fra person til person.

Der findes mere end 2.300 Salmonella serotyper, og de fleste serotyper giver anledning til diarré af kortere eller længere varighed. Hovedparten af sygdomstilfælde i Danmark skyldes S. enteritidis og S. typhimurium. Salmonellose er den næsthyppigste bakterielle zoonose i Danmark og i 2000 blev der registreret 2.344 tilfælde hos mennesker (SSI, 2001).

2.2.2 Protozoer

2.2.2.1 Cryptosporidium parvum

C. parvum er en encellet parasit, dvs. en protozo, der forekommer hos dyr og mennesker. Cryptosporidier har et infektiøst stadie - oocyst, som er infektiv umiddelbart efter udskillelse med fæces. Overførsel af smitte kan ske fra person til person, fra dyr til person, ved indtagelse af fækalt forurenede fødevarer eller vand eller ved kontakt med fækalt forurenede overflader som f.eks. marker eller græsarealer.

Der diagnosticeres ca. 180 tilfælde med cryptosporidiose i Danmark årligt, hvoraf ca. 150 er rejserelaterede (Brøndsted et al., 2000).

2.2.2.2 Giardia intestinalis (=doudenalis)

G. intestinalis er en encellet parasit, dvs. en protozo. Mennesket regnes som hovedreservoir, selvom den også er isoleret fra husdyr og vilde dyr. Det animalske reservoir udgør således en mulig smittekilde. Smitten sker som regel ved indtagelse af forurenet vand og sjældnere via fødevarer.

Giardia har et infektiøst stadie - cyst, som er infektiv umiddelbart efter udskillelse med fæces.

I Danmark diagnosticeres ca. 1.500 human infektioner, hvoraf omkring 80% vurderes at være relateret til rejser i udlandet (Brøndsted et al., 2000).

2.2.3 Virus

2.2.3.1 Enterovirus

De mest almindelige typer af enterovirus omfatter Poliovirus (3 typer), Coxsackievirus (30 typer) og Echovirus (34 typer). Enterovirus formeres i tarmen og udskilles i fæces i 1-2 måneder efter infektion. De er alle i stand til at forårsage sygdomme. De fleste infektioner er dog milde. Sædvanligvis udvikler kun ca. 50% af mennesker smittet med enterovirus en klinisk sygdom. Coxsackie kan forårsage en del forskellige livstruende sygdomme, som hjertesygdomme, meningitis og lammelse.

2.2.4 Indikatorbakterier

Indikatorbakterier anvendes til påvisning af et eller flere smitstoffer. De bakterielle indikatorer der anvendes er følgende:

2.2.4.1 Enterokokker

Enterokokker anvendes som indikator på fækal forurening. Den findes i dyrs og menneskers tarmkanal og er mere resistent overfor udtørring, varme og andre ydre påvirkninger end E. coli, Salmonella og andre sygdomsfremkaldende bakterier.

2.2.4.2 Totale coliforme bakterier

Gruppen af total coliforme bakterier er gramnegative, stavformede ikkesporedannende bakterier, som er laktose forgærende ved 35-37 °C med produktion af syre og base. Bakterier, der opfylder disse betingelser, hører til familien Enterobateriaceae, som omfatter f.eks. E. coli samt medlemmer af slægterne Enterobacter, Kleibsiella og Citrobacter.

2.2.4.3 Fækale colibakterier (termotolerante coliforme bakterier)

Gruppe af termotolerante coliforme bakterier opfylder alle kriterier i definitionen af totale coliforme bakterier, men de skal endvidere forgære laktose med produktion af syre og gas ved 44,5 °C. Disse kriterier betyder, at bakterierne næsten udelukkende stammer fra dyr og menneskers tarmkanal.

2.2.4.4 E. coli

E. coli tilhører gruppen af termotolerante coliforme bakterier og findes udelukkende i dyrs og menneskers tarmkanal. E. coli anvendes som indikator for fækal forurening af vand.

En gruppe af de sygdomsfremkaldende E. coli kaldes verotoksinproducerende E. coli (VTEC). VTEC er ansvarlig for mange af de symptomer, som man ser hos syge mennesker. Den mest almindelige serotype i forbindelse med fødevarebårne infektioner og vand forurenet med gødning fra kvæg er E. coli O157. E. coli O157 stammer fra drøvtyggere og i særlig grad fra kvæg. Der skal kun et lille antal E. coli O157 til for at give sygdom. Der var 60 tilfælde i Danmark med VTEC i år 2000, hvoraf de 18 var E. coli O157 (Brøndsted et al., 2000).

2.3 Infektiøs dosis

Sygdomme er resultatet af et komplekst samspil mellem smitstof og vært.

Resultatet af dette samspil afhænger af faktorer som: (Nickelsen og Kristensen, 1991, Stenström, 1996)
Smitstoffets anslagskraft/farlighed
Værtens modstandskraft (immunforsvar, tilvænning, stress, værtens alder, helbred, bagomliggende sygdomme osv.)
Smittevej (inhalation, indtagelse, hudkontakt)
Eksponeringstidspunkt, -mængde oghyppighed.
Mavesyreproduktion (levnedsmidler udløser saltsyreproduktion i maven, mens vand ikke udløser produktion af den smitstofeliminerende mavesyre)
Eksponering sammen med mad eller drikke, eller på tom mave.

Det fremgår, at antal og art af optagne smitstoffer er en væsentlig, men ikke enerådende faktor mht. hvorvidt smitstofoptagelse medfører sygdom. Der er således en række betingelser, som skal kombineres og opfyldes for at smitstofferne bevirker infektion. Disse forhold er ikke dyrket yderligere her. Der henvises til litteratur af bl.a. Gerba og Stenström, 1996 (Sjukdomsfremkallande mikroorganismer i avloppssystem - riskvärdering av traditionella och alternativa avloppslösninger).

Infektiøse doser angiver den dosis af et smitstof, som er nødvendig for at fremkalde sygdom hos en anden vært. Doserne varierer meget imellem de forskellige smitstoffer og for enkelte arter. Eksempelvis varierer dosen imellem forskellige Salmonella-arter og er mindre ved inhalation af aerosoler end når bakterierne optages peroralt (Stenström, 1996). Den infektiøse dosis afhænger af påvirkningsmåde og målorgan, dvs. at man f.eks. let kan få øjenbetændelse og at der kræves større doser for at få diarré end at få øjenbetændelse ved eksponering via øjnene. Man kan endvidere ikke få diarré ved at man får bakterier i øjnene.

De teoretiske infektiøse doser fremgår af tabel 2.1.

Tabel 2.1
Teoretiske infektiøse doser.

Mikroorganismer

Infektiøse Doser ID50

Reference

Bakterier:
E. coli 0157
   

Salmonella
   

Campylobacter


< 100
   

1-1011 (median: 102)
   

500 org.
500-800 org.
< 1.000 org.

  
(Riemann and Cliver, 1998)
  

(Blaser and Newman, 1982)
  

(Stenström, 1996)
(Robinson, 1981)
(Kapperud, 1994)

Virus:
Enterovirus

1-10 viruspartikler

(Stenström, 1996)

Protozoer:
Giardia intestinalis

25-100 cyster

(Smith et al., 1995)

Cryptosporidium parvum

10-100 oocyster

(Meinhardt et al., 1996)


For protozoerne, Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum, er infektionsdosen meget lav.

Infektionsdosen for Salmonella afhænger af flere faktorer, såsom alder og immunstøtte. (D'aoust, 1989) angiver i forbindelse med et udbrud, at 10 bakterier har været i stand til at forårsage sygdom.

De angivne infektiøse doser er anvendt i de senere afsnit til en grov estimering af hvor meget spildevand, der teoretisk skal til for at forårsage sygdom.

I tabel 2.2 karakteriseres smitstofferne efter mængde udledt med human afføring/afløbsvand og størrelse af infektionsdosis. I tabellen er ligeledes angivet overlevelsesevne i vandmiljøet i parentes.

Tabel 2.2
Husspildevand. Udledt mængde og størrelsen af infektionsdosis. (Stenström, 1996)

 

Udskilles i stor mængde

Udskilles i middelstor mængde

Udskilles i lille mængde

Stor infektionsdosis

Salmonella
E. coli

-

-

Middelstor infektionsdosis

Salmonella
E. coli

-

-

Lav infektionsdosis

Campylobacter (lav)
Enterovirus (stor/god, ingen tilvækst)

Giardia intestinalis
Cryptosporidium parvum

-


Infektionsdosen for Salmonella er ikke nødvendigvis altid stor eller middelstor. Det afhænger som tidligere nævnt af en lang række faktorer, som alder, smittevej og immunforsvar.

De interessante og problematiske mikroorganismer er i sundhedsmæssig henseende mikroorganismer med en lav infektiøs dosis og som udskilles i stor mængde til spildevand. Dette er bl.a. Campylobacter, enterovirus, Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum, da disse opfylder kriterierne.

2.4 Overlevelsestid

Overlevelsesevnen for smitstoffer i det akvatiske miljø har naturligvis betydning for de sundhedsmæssige risici for de badende og andre brugere.

Overlevelsestiden for smitstofferne i vandmiljøet er afhængig af flere faktorer (Nickelsen og Kristensen, 1991):
Temperatur
UVlys
Saltindhold
Iltkoncentration
Indhold af toksiske stoffer
Indhold af organisk stof
Indhold af partikler
Inaktivering betinget af den naturlige mikroflora
Indhold af bakteriophager (Bakterievirus)
Indhold af oxidations- og reduktionsmidler.

Visse patogener kan overleve uden for mennesket i meget lang tid, som f.eks. virus, men de kan ikke formere sig i vand. De behøver en værtscelle for vækst.

I tabel 2.3 angives mikroorganismernes overlevelsestid ved forskellige temperaturer.

Tabel 2.3
Mikroorganismernes evne til at overleve ved forskellige temperaturer. (Stenström, 1996)

Mikroorganime

Overlevelsestid
(20-30°C)

Overlevelsestid
(4-8°C)

Overlevelse udenfor menneske (i natur eller dyrevært)

E. coli

2 mdr.

3 mdr.

Ja, tilvækst kan ske

Salmonella typhi.

1-2 mdr.

3 mdr.

Nej

Salmonella spp.

2-3 mdr.

3-4 mdr.

Ja, tilvækst kan ske

Campylobacter

14 dage

??

Ja, tilpasning mulig

Enterovirus

3 mdr.

6 mdr.

Ja

Giardia intestinalis

1-3 mdr.

3-6 mdr.

Ja

Cryptosporidium parvum

??

??

Ja

?? Mangelfuld eller ukendt viden.

Generelt er levetiden for patogenerne længere ved lavere temperatur (4-8 °C) end ved højere temperatur (20-30 °C). For flere af mikroorganismerne fordobles levetiden ved de lave temperaturer. Ved 4-8 °C varierer levetiden fra 3-6 måneder, mens levetiden ved 20-30 °C varierer mellem 14 dage og 3 måneder.

Smitstoffernes overlevelsesevne i det akvatiske miljø er beskrevet i litteraturen. Nedenstående er en sammenfatning af de fundne artikler fra 1995-2000 om dette emne mht. til de undersøgte smitstoffer i nærværende undersøgelse.

I havvand varierer T90 for E. coli mellem ½ time og 3 døgn. T90 angiver tiden, hvormed 90% af smitstofferne er døde. Henfaldet er 100 gange større i solskin end om natten. Cryptosporidium parvum har en bedre overlevelsesevne i havvand i mørke end Giardia muris, E. coli, Salmonella og Poliovirus, angivet i størrelsesorden. I sollys er rækkefølgen: Cryptosporidium parvum, Poliovirus, Giardia muris, Salmonella og E. coli (Nielsen et al., 1996 og Johnson et al., 1997). Overlevelsestiderne varierer fra 25 til 96 timer i mørke og ½ til 50 timer i sollys.

Cryptosporidium parvum kan overleve i fersk flodvand i flere måneder, med størst evne i koldt vand. E. coli og fæk. enterokokker har lavere overlevelsestid end Cryptosporidium parvum, med op til 80 døgn. De to bakterier har samme temperaturafhængighed som Cryptosporidium parvum. Salmonella Typhimurium udviser større overlevelsesevne i ferskvand end E. coli (Medema (1) et al., 1997), (Rajala og Heinonen-Tanski, 1998).

2.5 Arbejdsmiljøproblemer knyttet til spildevand

De personer, der er mest eksponerede for smitstoffer, er primært kloakarbejdere og driftspersonale på renseanlæg. Det vil sige personer som kan blive udsat for smitstofferne, før der foregår en væsentlig reduktion af smitstoffer i de kommunale renseanlæg. Smitterisikoen afhænger bl.a. af smitstoffernes anslagskraft/farlighed, personens modstandskraft og infektionsvejen enten ved indånding, indtagelse eller gennem revner/rifter i huden (Jvf. afsnit 1.5). (Brandt, 2001), (Nielsen, 2001) og (Nickelsen og Kristensen, 1991)

2.5.1 Immunforsvar

Modstandskraften er en kombination af flere faktorer, som trækker i forskellige retninger. Det er bl.a. tilpasning/tilvænning, stress, genetik og fysisk arbejde.

Spildevandsarbejdere kan være udsat for en stor mikrobiel belastning i det daglige ved kontakten med det smitstofholdige spildevand på arbejdspladsen. Kroppen og immunforsvaret tilvænnes således til smitstofferne. Viden om langtidseffekterne herved er relativt begrænset. Det vides, at nye medarbejdere på renseanlæg ofte får diarré i starten af ansættelsen. Endvidere vides, at nogle spildevandsarbejdere får diarré efter en ferie. Det skyldes antageligt, at tarmfloraen ikke har været eksponeret for mikroorganismer et stykke tid, men bliver efter ferien igen eksponeret (Brandt, 2001).

Der er eksempler på, at medarbejdere har været meget syge og har måttet stoppe med denne type arbejde, hvorimod andre medarbejdere ingen problemer har bortset fra start- og feriediarré (Brandt, 2001).

Under stress har mennesker en tendens til nemmere at blive syge, idet immunforsvaret er presset og svækket.

Flere arbejdsprocedurer på renseanlæg, i kloakker og pumpestationer må betegnes som hårdt fysisk arbejde. Under hårdt fysisk arbejde er luftindtaget meget stort, hvorfor der kan indåndes større mængder mikroorganismer.

2.5.2 Smitteveje

Følgende generelle eksponeringsveje er mulige:
Inhalation (indånding)
Indtagelse
Direkte hudkontakt.

Inhalation af aerosoler betragtes som den vigtigste eksponeringsvej for arbejdere på renseanlæg. Optagelsen af bakterier, virus m.v. er stor via aerosoler. Det skyldes, at små mikroorganismer og specielt endotoksiner, kan optages ved indåndingen og samtidig er den infektiøse dosis ved indånding generelt mange gange mindre end ved indtagelse. For Salmonella er påvist infektiøse doser ca. 1.000 gange mindre ved aerogen inhalation end ved oral indtagelse (Nielsen, 2001). Endotoksiner behøver ikke at komme ind over slimhinderne for at have en effekt (Nielsen, 2001).

I lægelige termer opdeles smitte i akutte effekter og infektioner/infektionssygdomme. (BST, 2000 og Nielsen, 2001) De dominerende akutte effekter omfatter symptomer for mave-tarm betændelse med diarré, kvalme, symptomer for hud og slimhinder, men også hovedpine, træthed og svimmelhed er hyppigt forekomne. Endotoksiner anses for at være den primære årsagsfaktor hertil. Diarrétilfældene er typisk pludselig opståede, afebrile og af timers til få dages varighed. De akutte effekter kan udvikle sig til kroniske gener, luftvejslidelser (lungefunktionspåvirkning, kronisk bronkitis og øget reaktivitet) og/eller infektionssygdomme. Infektionssygdomme og eksponering for sygdomsfremkaldende mikroorganismer omfatter bl.a. Weills syge, hepatitis A virus, Poliovirus, Legionella, Salmonella enteritidis, Yersinia enterocolitica, Giardia duodenalis og Clostridium tetani.

For spildevandsarbejdere er risikoen for eksponering størst ved følgende arbejdsområder opstillet efter eksponeringsvej:
Inhalation: aerosoler - alle procestanke, mekanisk rensning (sandvaskere, ristebygværk, sand- og fedtfang m.v.), slambehandlingsprocesser (afvanding, tørring m.v.) og opstilling af prøveudtagningsudstyr
Indtagelse: sprøjt af spildevand, kontakt med slam og via urene hænder (spisning) - alle procestanke, mekanisk rensning (sandvaskere, ristebygværk, sand- og fedtfang m.v.), slambehandlingsprocesser og opstilling af prøveudtagningsudstyr
Direkte hudkontakt (Revner/rifter i huden): sprøjt af spildevand og kontakt med slam - alle proces-tanke, mekanisk rensning (sandvaskere, ristebygværk, sand- og fedtfang m.v.), slambehandlingsprocesser og opstilling af prøveudtagningsudstyr.

2.6 Registrerede sygdomstilfælde knyttet til vand og spildevand

Uheldig håndtering af spildevand og drikkevand kan medføre en forurening af det ydre miljø, som yderligere kan resultere i en sundhedsmæssig risiko for mennesker. Oftest skyldes problemerne, at barriererne imellem spildevandet, drikkevandet, badevandet og mennesker er svage, dvs. at de anvendte adfærdsformer, arbejdsprocedurer og tekniske tiltag ikke er tilstrækkeligt tilpassede den faktiske smitterisiko som foreligger.

Ovenstående har foranlediget følgende problemstillinger:
Arbejdsmiljøproblemer for de ca. 3.000 medarbejdere, der arbejder med kloak- og renseanlæg i Danmark - arbejdsbetinget sygdom
Badevandsrelaterede sygdomme (ved udledning af spildevand til badevandsområder)
Sammenblanding af spildevand og drikkevand - drikkevandbåren udbrud
Forurening af levnedsmidler, herunder fisk og skaldyr.

Der er i Danmark ikke registreret badevandsrelaterede sygdomme, men i udlandet, specielt i Storbritannien og USA er der foretaget undersøgelser og registreret infektionstilfælde. Der henvises til anden litteratur, som omhandler og opgør tilfældene, evt. Nickelsen et al., 1995 (Bathing Water - Microbiological Control).

2.6.1 Arbejdsbetinget sygdom for spildevandsarbejdere

I Danmark har der ikke været foretaget undersøgelser af den forøgede sygdomsrisiko ved arbejde på renseanlæg.

For spildevandsarbejdere har sporadiske undersøgelser vist sygdomstilfælde samt en arbejdsbetinget smitterisiko i forhold til andre faggrupper, specielt vandforsyningsarbejdere, se tabel 2.4. De registrerede sygdomstilfælde stammer fra både danske og udenlandske undersøgelser. Det er alene tilfælde, som er knyttet til spildevand, der er medtaget.

Tabel 2.4
Sygdomstilfælde og arbejdsbetinget smitterisiko for spildevandsarbejdere.

Sygdom og smitstof - Land/sted

Beskrivelse og kommentar

Reference

3 tilfælde af Weills syge hos spildevandsarbejdere pga. leptospirer siden 1968.

Danmark

Weills syge er meget sjælden og kan i de voldsomste tilfælde medføre døden. Bakterien stammer fra rotteurin, hvorfor man kan blive smittet ved berøring af steder hvor rotter har tisset. Rotter har i dag primært til huse i kloakker, ved landbrug og ved dambrug.
Sygdomstilfældene for spildevandsarbejderne er arbejdsbetinget.

(Brandt, 2001)

5 tilfælde af Weills syge hos spildevandsarbejdere pga. leptospirer.

Singapore

Weills syge er meget sjælden og kan i de voldsomste tilfælde medføre døden. Bakterien stammer fra rotteurin, hvorfor man kan blive smittet ved berøring af steder hvor rotter har tisset. Rotter har i dag primært til huse i kloakker, ved landbrug og ved dambrug.
Undersøgelsen har omfattet 80 spildevandsarbejdere og 120 rengøringsarbejdere (kontrolgruppe). Sygdomstilfældene for spildevandsarbejderne er arbejdsbetinget.

(Chan et al., 1987)

12% af kloakarbejderne havde antistoffer mod leptospirer.

Canada

Undersøgelsen omfattede 76 kloakarbejdere og en kontrolgruppe. I kontrolgruppen havde 2% antistoffer.

(De Serres et al., 1995)

7 ud af 70 (10%) spildevandsarbejdere havde antistoffer mod Hepatitis A.

Danmark/Århus

Kun ca. 10% af de smittede oplever, at de er syge.
Undersøgelsen omfattede 70 spildevandsarbejdere i Århus   Kommune i 1995. 6 født før 1945 var positive, men havde aldrig været syge. Den 7. blev syg under undersøgelsen. Han havde ikke anvendt værnemidler konsekvent ved spuling af spildevandspumper. Denne person er efter al sandsynlighed smittet gennem arbejdet. De øvrige kan generelt skyldes dårligere hygiejniske forhold i barndommen.

(Brandt, 2001)

30 ud af 50 (60%) af spildevandsarbejdere har haft en hepatitis A infektion.

England

Kun ca. 10% af de smittede oplever, at de er syge.
Undersøgelsen omfattede 50 spildevands arbejdere. Kontrolgruppen var vandforsyningsarbejdere. I alt er 241 personer undersøgt.
Hepatitis A forekomsten hos spildevandsarbejderne var signifikant større end hos vandforsyningsarbejdere - arbejdsbetinget sygdom.

(Brugha et al., 1998)

5 tilfælde af Pontiac fever pga. legionella i 1997.

Danmark/Køge

Pontiac fever er en mild influenza-lignende sygdom.
5 arbejdere på et industrielt renseanlæg blev smittet med legionella bakterier fra aerosoler under vedligeholdelse af en slamcentrifuge i et lille lukket rum, mens en anden udækket slamcentrifuge kørte. Arbejdet stod på i 10 dage.

(Gregersen et al., 1999)

4% havde mavetarm betændelser pga. Giardia intestinalis.
12% havde protozoer i mave/tarm.

Frankrig/Paris

Risikoen for parasit infektioner blev undersøgt for 126 kloakarbejdere i Paris. Kontrolgruppen var 363 personer i fødevareindustrien. Periode for ansættelse var 1988-1993.
Infektionerne var arbejdsbetingede.

(Schlosser et al., 1999)


Undersøgelser i USA, Italien, Sverige og Kroatien viser, at spildevandsarbejdere har signifikant flere luftvejs-, hud og øjenirritationer end andre sammenlignelige faggrupper (eksempelvis vandforsyningsarbejdere), og at årsagen hertil kan tillægges eksponering for aerosoler, der indeholder endotoksiner, bakterier, vira. (Khuder et al., 1998), (Salano & Copello, 1998), (Melbostad et al., 1994) og (Zuskin et al., 1993).

En canadisk undersøgelse af 50 renseanlægsarbejdere viste, at mange arbejdere ved en slamtørringsproces har fået konstateret influenzalignende symptomer, hoste, øm hals og hudirritationer (Nethercott and Holness, 1988). Der er uvist hvorvidt medarbejderne har anvendt værnemidler.

En undersøgelse af de københavnske kloakarbejdere fra 1965-1997 viste 10- 25% større risiko for leverkræft end for den mest sammenlignelige faggruppe, nemlig københavnske vandforsyningsmedarbejdere. (BST, 2000) Årsagen hertil kendes ikke.

Det fremgår således, at spildevandsarbejdere udsættes for større smitterisiko på arbejdspladsen end andre faggrupper. Endvidere er antallet af tilfælde med alvorlige sygdomme for den forholdsvis lille gruppe på ca. 3.000 arbejdere relativ stor.

Generelt opleves et meget lavt sygefravær ved arbejde på renseanlæg. De lave sygefravær kan skyldes stærkt immunforsvar på grund af hyppig eksponering for det organiske støv og mikroorganismer. Men nogle spildevandsarbejdere får kortvarig diarré efter en ferie (Brandt, 2001).

Statens Serum Instituts (SSI) register for anmeldepligtige infektionssygdomme omfatter mindre end 10 anmeldelser for den seneste 20 års periode. De anmeldepligtige infektionssygdomme fremgår af bekendtgørelse nr. 175 af 14. marts 2000 (Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme) og omfatter bl.a. følgende infektiøse og parasitære sygdomme:

"Infektiøse og parasitære sygdomme overført til mennesker fra dyr eller dyrisk materiale. Samme sygdomme forårsaget af arbejde i renovationsanlæg og ledningsnet hertil og lignende". "Infektionssygdomme hos personer, der som led i deres arbejde har haft kontakt med blod, væv, vævsvæsker eller andet biologisk materiale fra patienter/personer med samme type infektion". Der nævnes som "sygdommens art" bl.a. Weil's syge, stivkrampe, tuberkuløs smitte fra dyr, hepatitis og stafylokokker som eksempler. Det vurderes, at registret er mangelfuldt, da flere sygdomstilfælde, som er kendt af både spildevandsarbejderne og BST, ikke er registreret hos SSI.

2.6.2 Våndbåren udbrud

Mikrobiel forurening af drikkevand, som har ført til sygdom, kan registreres på følgende måde:
Ved påvisning af termotolerante coliforme bakterier og/eller coliforme bakterier (dvs. mere end "ikke påvist", som er kvalitetskravet til drikkevand), som giver mistanke om, at der måske er sket en forurening af drikkevandet.
  
Der er eksempel på, at en forurening er blevet opdaget ved, at der i forbindelse med den rutinemæssige vandprøve blev påvist termotolerante coliforme bakterier. Det medførte yderligere undersøgelser og kildeopsporing og herved har man i et tilfælde konstateret, at der var adgang for duer i rentvandsbeholderen.
Ud fra forekomst af syge folk og hvor der kan påvises en forbindelse til drikkevandet.
  
Der er et eksempel på, at folk er blevet syge og at man i fæces fra de syge patienter påviste Campylobacter samtidig med at man påviste Campylobacter i rentvandsbeholderen.

De fleste forureningssager/vandbårne udbrud opdages via analyser af drikkevandet og sjældent ved kontakt til lægen.

Af tabel 2.5 fremgår de registrerede tilfælde med mikrobiel forurening i Danmark som følge af uheld ved tekniske anlæg. En del af disse tilfælde er forårsaget af forurening af drikkevand med spildevand.

Tabel 2.5
Mikrobiel forurening af drikkevand i Danmark som konsekvens af uheld i tekniske anlæg (Laursen, 1999), (Engberg et al., 1998).

Sted og tidspunkt

Antal syge personer / antal personer med smitterisiko eller vandmængde

Smit- stof(fer)

Årsag til forurening eller andre bemærkninger

Vurdering af økonomiske tab som følge af smitstof-
forurening

Uggeløse, (Frederiksborg Amt), 1991/1992

1.600 / 2.000

Ukendt

Tilstopning af kloak pga. planterødder medførte tilbagestuvning til vandværks bygning, hvilket forårsagede kortslutning af elektrisk pumpe.  Herved skete tilbagestrømning til tørbrønd. Endvidere var pakning på borehovedet defekt.

Produktionstab pga. sygdom: 1,6 mio. kr.
Kloakrenovation: 0,6 mio. kr.
Andet (mindst): 0,3 mio. kr.
I alt (mindst): 2,5 mio. kr.

Sydfalster (Storstrøms Amt), 1993

Ukendt / 90 (ca. 35 husstande)

Ukendt

Tilstopning af kloak medførte, at spildevand lækkede ind i vandforsyningsnet.

Ukendt

Fåborg (Fyns Amt), 1994

Ukendt / 550 m3

Ukendt

Oversvømmelse af brønd med overfladevand efter kraftig nedbør.

Ukendt

Udsholt (Frederiksborg Amt), 1995

Ukendt / 418 m3

Ukendt

Forurening pga. brud på rentvandsledninger

Ukendt

Fredsø/Morsø (Viborg Amt), 1995

Ukendt / 325 (ca. 125 husstande)

Ukendt

Skiftning af rentvands-
ledninger. Tilbageflow fra beskidt slamsuger.

Ukendt

Aars (Nordjyl- lands Amt), 1995

Ukendt / 1.200 m3

Ukendt

Forurening pga. reparationsarbejde på vandværk.

Ukendt

Nakskov (Storstrøms Amt), 1996

Få (med mavesmerter) / 4.000

Ukendt

Brakvand løb gennem defekt ventil på fabrik og ind i forsyningsnettet.

Ukendt

Allinge-Gud-hjem (Bornholms Amt), 1996

Ukendt / 6.000 (inkl. Turister)

Ukendt

Vand fra vandløb oversvømmede en rentvandstank efter kraftig nedbør.

Ukendt

Gedved (Vejle Amt), 1996

Ukendt / 215 (ca. 83 husstande) + 2 skoler

Ukendt

Dårlig vedligeholdt vandværk. Muligvis defekt kloak nær installationsbrønd.

Ukendt

Klarup (Nordjyllands Amt), 1995/1996

2.800 / 3.730 (ca. 1.436 husstande)

Campyl  obacter jejuni

Beskadelse af kloak under boring af ny brønd, hvilket forårsagede lækage af spildevand til grundvandet.

Ukendt

Nr. Sundby, (Nordjyllands Amt), 1996

2.000 / 3.000

Norwalk virus ?

Defekt konstruktion af dræn fra sanitær installation i forbindelse med ombygning forårsagede tilbageflow af spildevand til rentvandsbrønd.

Ca. 0,5 mio. kr. for reetablering af korrekt dræn, kloring, skiftning af filtre og rengøring af ledninger

 

3. Prøveudtagning og analysering

3.1 Prøveudtagning
3.2 Analyser
3.3 Diskussion af repræsentativitet af prøver

3.1 Prøveudtagning

Prøveudtagningen er foretaget i perioden 15. aug. til 15. nov. 2000. Prøver til analyse for mikroorganismer er udtaget som stikprøver. Placeringen af målestationer fremgår af afsnit 4. Måleprogrammet og måleresultaterne fremgår af henholdsvis bilag A og B.

Udstyr til udtagning af prøverne er forberedt og forbehandlet af Miljølaboratorium Storkøbenhavn I/S, som har forestået akkrediteret prøveudtagning. Samme laboratorium har forestået transporten af prøverne til analyse.

3.2 Analyser

I Danmark anvender alle akkrediterede laboratorier samme metode til de mikrobiologiske parametre. De anvendte analysemetoder i denne undersøgelse fremgår af Tabel 3.1. Der er også angivet de analysemetoder, der anvendes i andre lande. Analysemetoderne er fundet gennem litteraturen, som omhandler undersøgelse af indholdet af mikroorganismer i spildevand.

Tabel 3.1
Land og analysemetoder for mikroorganismerne.

Mikroorganismer

Metode

Bemærkninger

Land

Totale coliforme bakterier, E. coli

DS 2255:1983, MPN

Membranfilter teknik APHA, 1992

MPN

Chromo-genetik

Danmark, Sverige

Italien
USA, Grækenland

Fæk. enterokokker

ISO7899/2mod - MST 98

 

Danmark

Salmonella

DS 266:1988,mod

 

Danmark

Campylobacter

DS metodeforslag
Elektronmikroskopi
MPN

 

Danmark
Tyskland
Holland

Enterovirus

PCR
 
 
MPN

Udviklet til rent vand og patientprøver

Statens Serum Institut, Virologisk afdeling
Italien

Giardia intestinalis

Opkonc., IMS, Immunoflourescens
  
IFA-metode
  
  
Flourescens mikroskopi

 
 
  
Total indirekte flourescent antibody count

Statens Veterinære Serumlaboratorium, Canada
USA
 
 
Skotland, UK

Cryptosporidium parvum

Opkonc., IMS, Immunoflourescens
  
IFA-metode
 
 
Flourescens mikroskopi

 
 
 
Total indirekte flourescent antibody count

Statens Veterinære Serumlabora torium, Canada USA
 
 
Skotland


Campylobacter
analyserne er lavet i overensstemmelse med de erfaringer, der er indhøstet under udarbejdelsen af en kommende dansk standard for påvisning af Campylobacter i vand.

Der anvendes en semikvantitativ metode til bestemmelse af indholdet af henholdsvis Salmonella og Campylobacter. Analyseresultaterne for Salmonella og Campylobacter angives i koncentrationsintervaller, som eksempelvis: <1 i 100 ml, 10-100 i 100 ml eller 100-1.000 i 100 ml (jvf. bilag B).

Der er i projektet ikke analyseret for protozoer i det urensede spildevand, idet den anvendte metode ikke var afprøvet på urenset spildevand.

3.3 Diskussion af repræsentativitet af prøver

Man kan diskutere om udtagning af prøver af indløbsvand på et givent tidspunkt kan sammenholdes med udløbsprøver fra samme tidspunkt. Specielt da der generelt er en gennemsnitlig opholdstid i renseanlæg på ca. 24 timer. Flere undersøgelser viser, at ind- og udløbsprøver fra samme tidspunkt kan sammenholdes mht. koncentrationer bl.a. pga. opblandingen i reaktorerne/procestankene samt de forholdsvis langsomme renseprocesser. Endvidere forventes smitstofbelastningen af renseanlægget at være forholdsvis ens på de valgte prøveudtagningstidspunkter dag for dag. Fjernelsen af smitstoffer i renseanlæg er forholdsvis konstant dag for dag. Derfor må de udtagne prøver i indløb og udløb antages at være repræsentative for den samme spildevandsmatrix.

Driften af de to undersøgte renseanlæg har i prøveudtagningsperioderne fungeret tilfredsstillende med normale renseeffektiviteter af de traditionelle spildevandsparametre. Dette underbygger, at prøvetagningen kan karakteriseres som repræsentativ.

Det kan derfor i enkelte tilfælde forekomme, at udløbsprøverne viser en større koncentration af smitstoffer, specielt bakterier, end indløbsprøverne. Det kan skyldes, at bakterier forekommer i flokke og adhæderer til spildevandets suspenderede stof. Derved er der risiko for at en flok "smutter" med i analysen for udløbsprøven og ikke ved indløbsprøven.

I forhold til de traditionelle analysemetoder for de almindelige spildevandsparametre er måling, tolkning og sammenligning af analyseresultater for mikroorganismer vanskeligt. Sammenligning kan principielt kun foretages, hvis der er anvendt samme analysemetode, da undersøgelse for mikroorganismer er metodeafhængige parametre. Sammenligning af resultater for forskellige lande skal således foretages med varsomhed, og resultaterne kan, pga. forskellighederne i metoderne og at der er tale om stikprøver, kun sammenstilles som størrelsesordener.

De vigtigste elementer med hensyn til usikkerhederne er:
Naturlig variationer af mediet
Prøvetagningen
Analysering.

Den største usikkerhed i forbindelse med vurderingen af resultaterne vil antageligt være ved prøveudtagningen. Prøvetagningen af mikrobiologiske prøver er i sig selv vanskelig, da man skal udtage en stikpøve, som er forholdsvis repræsentativ for indholdet i spildevandet. Der vil ved prøvetagningen desuden være risiko for, og dermed en usikkerhed for, at der udtages prøver på et ikke tilfredsstillende og repræsentativt tidspunkt for tilledningen, processerne og udledningen på renseanlæggene.

4. Egå og Marselisborg Renseanlæg

4.1 Anlægsopbygning
4.1.1 Renseprocesser

En overordnet beskrivelse af de to renseanlæg, hvor måleprogrammet blev udført, fremgår af Tabel 4.1. Begge er typiske renseanlæg udbygget til at leve op til Vandmiljøplanens krav for kvælstof og fosfor.

På ca. 25 anlæg i Danmark er der etableret en efterbehandling af det rensede spildevand gennem et gravitationsfilter. I filteret opsamles suspenderet materiale. Materialet, som opsamles, indeholder bl.a. partikulært bundne smitstoffer, organisk stof og næringsstoffer.

Tabel 4.1
Egå og Marselisborg renseanlæg. (Århus Amt, 1998), (Århus Kommune, 2000) og (Århus Amt, 2000). Anlægstype: M: Mekanisk, B: Biologisk, N: Nitrifikation, D: Denitrifikation, K: Kemisk og F: Filtrering.

Parameter

Egå Renseanlæg

Marselisborg Renseanlæg

Dimensioneringsgrundlag
Biologisk, PE Hydraulisk, m3/døgn

90.000
27.000

220.000
66.000

Anlægstype

MBNDKF

MBNDK

Udlederkrav
BOD m, mg/l
COD, mg/l
Tot-N
Tot-P
SS, mg/l
PH
Iltmætning, %

  
10
75
8
0,5
10
6,5-8,5
60

 
15
75
8
1,5
30
-
-

Recipient

Vienge kanal -> Århus Bugt

Århus Bugt

Driftsform

Intermitterende recirkulation

Biodenitro

Belastning (1998)
Biologisk, PE
Industri andel,  PE
Bolig andel, PE
Hydraulisk, m3/døgn

   
4.000
55.000
39.000
17.550

  
272.300
173.300
99.000
34.600


Begge renseanlæg drives i øvrigt med biologisk fosforfjernelse.

4.1 Anlægsopbygning

Af figur 4.1 og figur 4.2 fremgår opbygningen af renseanlæggene ved procesdiagrammer med angivelse af de anvendte prøvetagningsstationer.

Se her!

Figur 4.1
Flowdiagram for Egå Renseanlæg. Prøvetagning ved ER 1, 2 og 3.
  

Se her!

Figur 4.2
Flowdiagram for Marselisborg Renseanlæg. Prøvetagning ved MR 1 og 2.

Egå Renseanlæg består af samme anlægsopbygning som Marselisborg Renseanlæg, bortset fra forklaring og rådnetank, men har et yderligere rensetrin i form af et sandfilter.

4.1.1 Renseprocesser

Vor viden om præcist hvilke mekanismer, som er styrende for fjernelsen af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i offentlige renseanlæg, er begrænset. I det følgende er der foretaget en simpel beskrivelse af renseprocessen med vægt på biologisk omsætning til nedbrydning af smitstoffer og sedimentation til fjernelse af samme.

Opbygning af et renseanlæg med en aktiv slamdel kan opdeles i tre overordnede trin:
Mekanisk forrensning
Biologiske processer og efterklaring
Filtrering.

På ganske få danske renseanlæg er der derudover et desinficerende rensetrin.

4.1.1.1 Mekanisk forrensning

Den mekaniske forrensning er første trin i kommunale aktiv slamanlæg og består oftest af en rist og et sand- og fedtfang. Der sker i risten en fysisk frasortering af grove forureninger i det urensede spildevand, såsom plast, træstykker, klude, bleer, vatpinde, toiletpapir m.m. Fjernelsen af mikroorgansimer i riste er meget begrænset. Ristestof regnes dog for at være stærkt smittefarligt, da mikroorganismerne er relativt infektiøse i det ubehandlede spildevand og desuden indeholder ristestoffet meget toiletpapir, som også består af en vis mængde fæces med mikroorganismer. Ristestoffet håndteres som farligt affald.

I sandfanget separeres sand og andet tungt materiale i spildevand, mens fedt og olie udskilles i et fedtfang. En kombination af sandfang og fedtfang findes hyppigt, ofte med beluftning.

Fjernelsen af patogener i forrensningen er begrænset. Man regner med, at henholdsvis E. coli og parasitter reduceres til henholdsvis ca. 1/30 og 1/30 1/10. Der forventes principielt ingen reduktion af virus i den mekaniske rensning (Den Kommunale Højskole, 2001).

4.1.1.2 Biologiske processer og efterklaring

De biologiske renseproceser udføres af mikroorganismer, som så vidt vides ikke er sygdomsfremkaldende. I processerne omsættes organisk stof, kvælstof og fosfor, ved periodevis tilsætning af ilt. Som supplement til de biologiske processer tilsættes ofte kemikalier for at fælde fosfor, således den sedimenterer i efterklaringstanken. Spildevandet holdes i suspension i tankene for at sikre, at de nedbrydende mikroorganismer kommer i kontakt med næringsstofferne, som indbygges i slammet. Under de biologiske processer produceres slammet således ved væksten af mikroorganismerne. Slammet vil indeholde bakterier og virus, som adhæderer til det partikulære materiale. Overskudsslammet indeholder således smitstoffer, hvorfor der f.eks. er krav til hygiejnisering inden udbringning på landbrugsjord.

Spildevandet ledes til efterklaring, hvor partiklerne indeholdende smitstoffer sedimenterer til bunds og adskilles fra vandfasen. Spildevandet er således renset for næringsstoffer og kan derefter ledes til recipienten. Protozoer har ofte en vægtfylde, som gør, at sedimentationen foregår langsomt og disse genfindes derfor ofte i det rensede spildevand.

Reduktionen af smitstofferne (bakterier og virus) forventes således at følge reduktionen af det organiske stof, suspenderet materiale, kvælstof og fosfor. Reduktionen af smitstoffer foregår antageligt ved sedimentation og biologisk omsætning (inaktivering eller predation).

Man regner med, at henholdsvis E. coli, virus og parasitter reduceres til ca. 1/100 - 1/1.200, 1/100 - 1/1.000 og 1/100 - 1/10.000 (Den Kommunale Højskole, 2001).

4.1.1.3 Sandfilter på Egå Renseanlæg

Filtrering af spildevand anvendes på visse renseanlæg som sidste trin efter biologisk rensning og efterklaring. Filtret er beregnet til at nedbringe restkoncentrationer af partikulær bundet fosfor og partikulær bundet organisk stof.

Filteret på Egå Renseanlæg er udformet som et traditionelt 2-mediafilter med sand og antracit. Spildevandet drives igennem filtret alene ved det væsketryk, som tyngdekraften fremkalder (gravitationsfiltrering). De partikler, som er større end porerne i sandlaget, tilbageholdes ovenpå dette. Men også partikler som er væsentlig mindre bliver fjernet. Ved strømningen gennem de snoede kanaler slynges partiklerne ud af strømmen og rammer sandkornenes overflade. De kan fastholdes ved en række forskellige mekanismer: De kan kile sig fast eller adsorbere til sandkornene. Der foregår ingen eller meget få biologiske processer i filteret.

For renseanlæg med opbygningen MBNDKF, som Egå Renseanlæg, regnes med at hhv. E. coli, virus og parasitter reduceres til ca. 1/125 - 1/11.250, 1/100 - 1/1.200 og > 1/10.000 (Den Kommunale Højskole, 2001).

5. Kloakoplande

5.1 Kilder til smitstoffer i vand
5.1.1 Fjerkræslagteri
5.1.2 Sygehuse
5.2 Beskrivelse af kloakoplande til Marselisborg og Egå Renseanlæg
5.2.1 Marselisborg kloakopland
5.2.2 Egå kloakopland
5.2.3 Belastningsfordeling med hensyn til enkeltkilder

Mennesker bidrager væsentligt til spildevandets indhold af smitstoffer. Der er dog en begrænset viden om belastningen fra særlige virksomheder og institutioner. Der eksisterer så vidt vides ingen offentlig regulering af virksomheder og institutioner udfra indholdet af smitstoffer. Der findes så vidt vides ingen tilslutningstilladelser til offentlig kloak, hvor der direkte er fastsat vilkår til spildevandets indhold af smitstoffer.

I relation til f.eks. næringsstoffer og miljøfremmede stoffer eksisterer der i dag et begrebs- og reguleringssystem, som bidrager til en karakterisering af oplandene og som benyttes ved regulering af virksomheder og institutioners afledning af spildevand til det offentlige kloaknet. Et lignende system er ikke udviklet for smitstoffer.

5.1 Kilder til smitstoffer i vand

I det følgende sammenstilles litteraturstudiets resultater vedrørende industrielle kilders bidrag til smitstoffer i spildevand.

5.1.1 Fjerkræslagteri

I Holland er indholdet af Campylobacter undersøgt i spildevand, i udløbet fra et aktiv slamanlæg og i afløbet fra et fjerkræslagteri, som tilleder til anlægget (Koenraad et al., 1996). Indholdet af Campylobacter blev målt gennem tre døgn. Afløbet fra fjerkræslagteriet indeholdt ca. 105 pr. 100 ml vand. Gennem aktiv slamanlægget skete en reduktion med en faktor 10. Indholdet af Campylobacter i udløbet fra renseanlægget var stadig signifikant.

5.1.2 Sygehuse

Sygehuse repræsenterer en smittekilde, hvor der ikke er forebyggende eller afværgende foranstaltninger i forbindelse med udledning af spildevandet. Der eksisterer ingen analyser af indholdet af smitstoffer i sygehusspildevand i Danmark.

Tabel 5.1 indeholder de fundne indhold af mikroorganismer for spildevand fra forskellige industrier.

Tabel 5.1
Indhold af mikroorganismer i industrispildevand.

Industri type

Indikatorbakterie eller patogen

Indhold pr. ml spildevand

Metode

Reference

Hospital
(Danmark)

Antibiotika resistente bakterier
(Acinetobacter spp.)

1,1×106-7×107
(opstr.: 5×103)

24 h, 30°C, LBA, plade tælling

(Guardabassi et al., 1998)

Medicinalvare-
fremstilling
(Danmark)

Antibiotika resistente bakterier (Acinetobacter spp.)

5×105-1,2×107

24 h, 30°C, LBA, plade tælling

(Guardabassi et al., 1998)

Fjerkræslagteri (Holland)

Campylobacter

105

MPN

(Koenraad et al., 1996)

Svinefarm (USA, N.C.)

E. coli
  

Fæk. coliforme bakterier
  
Fæk. enterokokker

2,9×107
    

4,6×107
 
 
2,5×107

Flouresc.
  

mFC
 
 
mE Agar

(Hill and Sobsey. 1998)

(Hill and Sobsey. 1998)
 
(Hill and Sobsey. 1998)


Tabel 5.2 viser et udvalg af industrielle kilder, der forventes at være væsentlige bidragsydere til spildevandets indhold af smitstoffer, enzymer og kemiske stoffer. I tabellen er givet et kvalificeret skøn over de forventede koncentrationsniveauer.

Tabel 5.2
Forurenende stoffer fra industrielle kilder.

Kilde

Smitstoffer konc.

Enzymer konc.

Resistente bakterier Konc.

Levnedsmiddelindustri
Mejeri
Slagteri

Lav
Høj

 

 

Bioteknologisk industri
Bryggeri
Vaskemiddel
Medicinalvirksomhed

Lav
  
Lav

Høj
Høj
Høj

Høj

Infrastruktur
Lufthavn
Havn
Banegård

Høj
Høj
Høj

 

 

Sundhedssektor
Sygehuse
Plejehjem

Høj
Høj

Lav

Høj

Turist industri
Hoteller
Campingpladser
Asylcentre

Høj
Høj
Høj

 

 


Der er ved den nuværende regulering mht. tilslutningstilladelse til offentlig kloak lagt vægt på spildevandsmængden og indholdet af næringsstoffer, organiske stoffer, miljøfremmede stoffer og tungmetaller.

5.2 Beskrivelse af kloakoplande til Marselisborg og Egå Renseanlæg

5.2.1 Marselisborg kloakopland

Kloakoplandet til Marselisborg Renseanlæg omfatter: Højbjerg, Skåde, Marselisborg, Frederiksbjerg, Christiansbjerg, Århus City, Århus Vest og Trøjborg. Oplandet er primært fælles kloakeret og er på ca. 1.800 ha., hvoraf ca. 7,5% er industriområde. Indbyggertallet i kloakoplandet er ca. 85.000.

5.2.2 Egå kloakopland

Kloakoplandet til Egå Renseanlæg omfatter: Egå, Lisbjerg, Ølsted, Terp, Skejby, Hasle-Århus V, Vejlby-Risskov, Skæring, Elev, ElstedLystrup, Hjortshøj, Studstrup og Løgten-Skødstrup. Oplandet er primært separat kloakeret og er på ca. 2.800 ha., hvoraf ca. 70% er boligområde og 30% er industriområde. Indbyggertallet er ca. 57.000 personer.

5.2.3 Belastningsfordeling med hensyn til enkeltkilder

Belastningen af de to renseanlæg i 1998 fordeler sig som vist på figur 5.1. Belastningen på Egå og Marselisborg Renseanlæg er hhv. 94.000 og 272.300 PE (Jvf. tabel 4.1).

 

Figur 5.1
Belastningsopgørelse (PE) for Marselisborg og Egå Renseanlæg i 1998. (Århus Kommune, 2000)

Tabel 5.3 og 5.4 er en oversigt over de virksomhedstyper og institutioner i de to kloakoplandet, som forventes at bidrage med smitstoffer. Af oversigten fremgår et anslået vandforbrug og anslået koncentration af smitstof.

Tabel 5.3
Forurenende stoffer fra enkelt kilder i oplandet til Marselisborg Renseanlæg.

Kilde

Smitstoffer konc.

Resistente bakterier konc.

Flow m3/år

Levnedsmiddelindustri
Slagteri
Mejeri

Høj
Lav

 

40.000

Bioteknologisk industri
Bryggeri

Lav

 

275.000

Infrastruktur
Banegård
Havn

Middel
Middel

 

 

Sundhedssektor
Sygehuse
Tandlæge

Høj
Høj

Høj
Høj

 

Turist industri
Hoteller

Middel

 

 


Tabel 5.4
Forurenende stoffer fra enkelt kilder i oplandet til Egå Renseanlæg.

Kilde

Smitstoffer konc.

Resistente bakterier konc.

Flow m3/år

Levnedsmiddelindustri
Chokolade/slik
Mejeri

Lav
Lav

 

20.000
60.000

EBioteknologisk industri
nzym industri

 

 

5.000

Sundhedssektor
Sygehuse
Plejehjem

Høj
Middel

Høj
  

115.000
170.000

Turist industri
Højskole

Middel

 

 

 

6. Hygiejnisk kvalitet af urenset spildevand

6.1 Spildevandsmængde
6.2 Fortynding af smitstoffer
6.3 Smitstoffer i råspildevand
6.3.1 Henfald i kloaksystem
6.4 Resultater af måleprogram og litteraturstudie
6.4.1 Bakterier
6.4.2 Enterovirus
6.5 Eksponeringsdosis for urenset spildevand
6.5.1 Metodebeskrivelse

6.1 Spildevandsmængde

Vandforbruget pr. person og dermed spildevandsmængden i Danmark har generelt været faldende de seneste 15-20 år. Spildevandsmængden er foruden vandforbrug også afhængig af nedbør og grundvandsstand (indsivning) samt industribelastning.

Tabel 6.1 viser vandforbruget pr. person og døgn i Danmark i 1990 og 1999. Det viste forbrug er den vandmængde, som anvendes til husholdningsformål. Den tilsvarende spildevandsmængde, som er vandforbruget tillagt en antaget indsivningsgrad på hhv. 60% og 50%, er endvidere angivet.

Tabel 6.1
Daglig vandforbrug og spildevandsmængde pr. person i Danmark. (Danmarks Statistik, 2001)

År

Vandforbrug, l/pers./døgn

Spildevandsmængde, l/pers./døgn

1990

182

290

1999

139

209

6.2 Fortynding af smitstoffer

Årstiden, nedbørsmængden og den deraf afledte grundvandsstand er væsentlige faktorer for indsivningsgraden og dermed fortyndingen af spildevandet. Fortynding af spildevandet vil bevirke en fortynding af indholdet af smitstofferne, der dog ikke er af væsentlig betydning i den aktuelle sammenhæng. Koncentrationen efter fortyndingen vil stadig være væsentlig større end den infektiøse dosis (jvf. Tabel 2.3). Udledning via et overløbsbygværk (jvf. afsnit 10) vil derfor udgøre en smitterisiko for badende m.v. i det pågældende akvatiske miljø, hvis det er udlagt som badevandsområde.

6.3 Smitstoffer i råspildevand

Indholdet af smitstoffer i urenset spildevand er bestemt af faktorer som bl.a.:
Den epidemiologiske situation i området
Årstiden
Tilførsel af bl.a. sygehusspildevand, slagterispildevand og andet industrispildevand med et betydende indhold af smitstoffer.

Personer inficerede med smitstoffer udskiller med fæces et vist antal sygdomsfremkaldende mikroorganismer (bakterier, virus og protozoer). Mennesker udskiller også bakterier, selv om vi ikke er inficerede. Menneskers bidrag til mikroorganismer spildevand fremgår af tabel 6.2. Alle tallene er for raske personer.

Tabel 6.2
Personers udskillelse af smitstoffer med afføring. (Stenström, 1996), (Nickelsen og Kristensen, 1991) og (Gerba, 1996).

Mikroorganismer

Antal pr. gram afføring

E. coli

108-109

Enterokokker

105-107

Salmonella

1010

Campylobacter

106-109

Enterovirus

103 - 108

Giardia intestinalis

106

Cryptosporidium parvum

106 - 107


Et regneeksempel af det teoretiske indhold af smitstoffer er angivet i tabel 6.3. Der regnes med, at et menneske producerer 100 g afføring/døgn. Det nuværende gennemsnitlige vandforbrug i Danmark er ca. 150 l/person/døgn, hvoraf 20% anvendes til toiletskyl svarende til ca. 30 l/person/døgn. Der forventes et initial henfald (reduktionen som sker i afføringen udenfor mennesket) på 99%, dvs. 1% af de udskilte mikroorganismer overlever udenfor mennesket og ender i spildevandet.

Tabel 6.3 
Indhold af mikroorganismer i husspildevand. Et regneeksempel.

Mikroorganismer

antal org./g afføring pr.  døgn pr. person

antal org./døgn pr. person

Konc. i råspildevand (antal/liter) fra 1 person

E. coli

109

1011

3,3×107

Enterokokker

107

109

3,3×105

Salmonella

1010

1012

3,3×108

Campylobacter

109

1011

3,3×107

Enterovirus

108

1010

1,3×105

Giardia intestinalis

106

108

1,3×103

Cryptosporidium parvum

107

109

1,3×104


6.3.1 Henfald i kloaksystem

I kloaksystemet henfalder smitstoffer i forskellig grad. Størrelsen af henfaldet er en kombination af flere parametre, som død, hydrolyse, binding til biofilm m.v. Der forventes en marginal reduktion i kloaksystemet, da transporttiden varierer fra 1 til 24 timer, hvilket er meget lille i forhold til overlevelsestider samt de øvrige betydende faktorer for smitstoffernes overlevelsesevne (jvf. afsnit 2.6). Dog forekommer binding til biofilm og initial henfald. Omfanget af henfaldet af smitstoffer i kloaksystemer er dog ukendt.

6.4 Resultater af måleprogram og litteraturstudie

Af tabel 6.4 fremgår værdier for indhold af mikroorganismer i urenset spildevand, dvs. indløb til renseanlæg. Koncentrationerne er baseret på litteraturstudiet og det udførte måleprogram. De angivne værdier fra måleprogrammet gengiver det målte koncentrationsinterval i de to målerunder. Af bilag B fremgår analyseresultaterne fra måleprogrammet.

Tabel 6.4
Indhold af mikroorganismer i urenset spildevand. -: Ingen oplysninger. RA: Renseanlæg.

Mikro-
organismer

Indhold pr. 100 ml urenset spildevand

Metode

Sted

Reference

Bakterier:
E. coli

 
2,4×106-4,9×107
2,4×106-1,3×108
5×106  
  
106-108

 
DS 2255:1983
"
Pladetælling
   
Membr,filt. chrom.

  
Egå RA
Marselisb. RA
Åbybro RA
  
Rom Lufthavn1

 
  
  
(Bjergbæk et al., 2000)
(Gabrieli et al., 1997)

Fæk.
coli-
bakterier (Termotol. coliforme bakterier)

3,3×105-2,2×107
  
106-107
107
 
3×103-8,5×104

-
  
-
MPN
 
APHA, 1992

-
  
RA i USA Rom RA Øst2
 
USA 

(Nickelsen et al., 1995)
(Gerba, 1996)
(Aulicino et al., 1996)
(Gibson III et al., 1998)

Totale coliforme bakterier

7,9×106-1,1×108
3,3×106-3,5×108
108-109
107

DS 2255:1983
"
-
MPN

Egå RA
Marselisb. RA
RA i USA
Rom RA Øst3

 
 
(Gerba, 1996)
(Aulicino et al., 1996)

Fæk. entero-
kokker

3,8×104-8×105
 
4,1×104-3,4×102,4×105  
104-105

ISO7899/2 mod, MST98
"
-
 

Egå RA
 
Marselisb. RA
Tyskland3 RA
 
i USA

  
 
 
(Marcinek et al., 1998)
(Gerba, 1996)

Salmonella

10-103
10-103
102-104
<1-1,8×103

DS 266:1988,m.
"
-
-

Egå RA
Marselisb. RA
RA i USA
-

  
  
(Gerba, 1996)
(Nickelsen et al., 1995)

Campylo-
bacter

10-104
i.p.4-104
4×103
102-104
  
20- >105

DS met.forslag
"
-
Elekt.mikrosk.
   
-

Egå RA
Marselisb. RA
-
RA i Tyskland
  
-

  
 
(Stenström, 1996)
(Höller et al., 1998)
(Nickelsen et al., 1995)

Virus:
Enterovirus

i.p. - påvist
i.p. - påvist
100
10-103
  
103-104

PCR
PCR
-
MPN
  
-

Egå RA
Marselisb. RA
RA i USA
Rom RA Øst5
  
-

 
 
(Gerba, 1996)
(Aulicino et al., 1996)
(Nickelsen et al., 1995)

Protozoer:
Giardia intestinalis

 
i.a.5
i.a.5
18-100
1-88
 
1-1,4×103
  
9-283
   
10-104
10-50

 
-
-
-
Imm.flouresc.
 
Flouresc. mik.
  
IFA-metode
  
-
-

  
Egå RA
Marselisb. RA
-
RA i Canada
  
V. Skotland6
   
USA7
   
RA i USA
-

  
 
 
(Stenström, 1996)
(Wallis et al., 1995)
(Bukhari et al., 1997)
(Gibson III et al., 1998)
(Gerba, 1996)
(Nickelsen et al., 1995)

Crypto-
sporidium parvum

i.a.5
i.a.5
0,1-12
1-17
  
0,25-108
 
10-103
0,8-5
500-1,5×103

-
-
IFA-metode
Flouresc. mik.
 
IFA-metode
   
-
-
-

Egå RA
Marselisb. RA
RA i USA
V. Skotland6
  
USA7
   
RA i USA
67 RA i Japan
-

 
 
(Rose, 1997)
(Bukhari et al., 1997)
(Gibson III et al., 1998)
(Gerba, 1996)
(Kaneko, 2000)
(Nickelsen et al., 1995)


Koncentrationsniveauerne for indløbene til de to undersøgte renseanlæg svarer generelt til niveauer fra litteraturstudiet.

6.4.1 Bakterier

Det gennemsnitlige indhold af E. coli, total coliforme bakterier og fækale enterokokker i det urensede spildevand fra indløbsmålestationen ved Egå Renseanlæg og Marselisborg Renseanlæg er angivet i Tabel 6.5. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitsværdi for Salmonella og Campylobacter pga. den semikvantitative metode, der angiver analyseresultatet i koncentrationsintervaller. I tabel 6.5 er derfor angivet det anslåede gennemsnitlige koncentrationsinterval, dvs. i praksis det interval som er registreret flest gange.

Tabel 6.5
Gennemsnitlig indhold af mikroorganismer i indløbsprøver fra Egå og Marselisborg Renseanlæg. Antal pr. 100 ml.

Mikroorganismer

Egå Renseanlæg

Marselisborg Renseanlæg

E. coli

1,4×107

4,3×107

Totale coliforme bakterier

3,5×107

1,4×108

Fæk. enterokokker

4,2×105

1,4×106

Salmonella

102 -103

102 -103

Campylobacter

103 -104

102 -103


6.4.2 Enterovirus

Der er påvist enterovirus i 5 af 6 spildevandsprøver fra indløbsmålestationen ved Egå Renseanlæg. Der er påvist enterovirus i 3 af 6 indløbsprøver fra Marselisborg Renseanlæg. De fleste påvisninger er konstateret i 2. målerunde.

6.5 Eksponeringsdosis for urenset spildevand

Der foretages en simpel vurdering af interessante mikroorganismer til identifikation af eksponeringsdosen for urenset spildevand. Der er tale om en konservativ model, som ikke kan sammenlignes med en egentlig risikovurdering. Eksponeringsdosen svarer til den spildevandsmængde, der potentielt skal optages for at medføre sygdom. Der er kun estimeret for de smitstoffer, som der er målt for i denne undersøgelse.

6.5.1 Metodebeskrivelse

Den teoretiske infektiøse dosis divideres med koncentrationen af mikroorganismer i urenset spildevand. Det anvendte koncentrationsinterval er de målte minimum og maksimum koncentrationer fra analyserne fra Egå Renseanlæg og Marselisborg Renseanlæg. Der er for urenset spildevand kun simpelt estimeret for Salmonella og Campylobacter. Det antages, at alle betydende faktorer, som skal kombineres for at medføre sygdom, er opfyldt (jvf. afsnit 2.3). Målet for denne model er at give et simpelt grundlag for vurdering af interessante mikroorganismer til identifikation af eksponeringsdosen for den pågældende spildevandskvalitet.

Eksponeringsdosen fremgår af tabel 6.6.

Tabel 6.6
Eksponeringsdosis for urenset spildevand.

Mikroorganismer

Infektiøs dosis

Konc. i urenset spildevand, antal/liter

Eksponeringsdosis for urenset spildevand, liter spildevand

Salmonella

100

100 - 104

0,01 - 1

Campylobacter

500

100 - 105

5×10-3 - 5


Eksponeringsdosen for urenset spildevand varierer fra 5 milliliter til 5 liter. Alle de anskuede mikroorganismer (Salmonella og Campylobacter) er således interessante, når de vurderes ved denne simple metode.

1 Indløb til renseanlægget for Roms Lufthavn.
[Tilbage]
  
2 Renseanlæg (aktiv slam) i Rom for husspildevand fra ca. 400.000 indbyggere.
[Tilbage]
  
3 Indløb til to renseanlæg i Tyskland, Regensburg (Klärwerk Barbing) og München (Klärwerk Marienhof).
[Tilbage]
 
4 i.p.: Ikke påvist i råspildevand.
[Tilbage]
  
5 i.a.: Ikke analyseret i råspildevand.
[Tilbage]
  
6 Indløb til 7 forskellige renseanlæg i det vestlige Skotland.
[Tilbage]
  
7 Udløb for overløbsbygværk ved regnvejr.
[Tilbage]
  

7. Hygiejnisk kvalitet af renset spildevand

7.1.1 Bakterier
7.1.2 Enterovirus
7.1.3 Protozoer
7.2 Eksponeringsdosis for renset spildevand
7.2.1 Metodebeskrivelse

I 1990'erne er implementeret et EU-direktiv for rensning af spildevand på større renseanlæg. Direktivet har bevirket, at mange renseanlæg i store dele af Europa fjerner næringsstoffer til et niveau, der er sammenlignelige med danske krav. I det følgende er samlet en række data fra disse anlæg, som må forventes at kunne sammenstilles med resultaterne fra Egå og Marselisborg anlæggene. Det skal her bemærkes, at litteraturen desværre ikke har været detaljeret i redegørelsen for renseanlæggets opbygning og funktion.

Af tabel 7.1 fremgår koncentrationer for smitstoffer i renset spildevand. Tallene er baseret på både litteraturstudie og det udførte måleprogram. De angivne værdier fra måleprogrammet gengiver det målte koncentrationsinterval. Koncentrationsniveauerne for Egå Renseanlæg er for udløbet før sandfilteret (ER 2). Af bilag B fremgår analyseresultaterne fra måleprogrammet.

Tabel 7.1
Indhold af mikroorganismer i renset spildevand. RA: Renseanlæg. -: Ingen oplysninger.

Mikro-
organismer

Indhold pr. 100 ml renset spildevand

Metode

Sted

Reference

Bakterier:
E. coli

  
1,4×103-1,3×105
7,9×104-3,5×105
8×103
  
104-106
  
103-106

 
DS 2255:1983
"
Pladetælling
  
Membr,filt. chrom.
Membr,filt. chrom.


Egå RA
Marselisb. RA
Åbybro RA
  
Rom Lufthavn8
  
Rom Lufthavn9

 
 
 
(Bjergbæk et al, 2000)
(Gabrieli et al., 1997)
(Gabrieli et al., 1997)

Fæk. colibakterier (Termo-
tolerante coliforme bakterier)

106
 
1,3×104-6×106

MPN
 
Memb.fil. met.

Rom RA Øst10
 
Kuopio RA i Finland

(Aulicino et al., 1996)
(Rajala and HeinonenTanski, 1998)

Totale coliforme bakterier

2,4×104-7,9×105
1,1×105-4,9×105
106

DS 2255:1983
"
MPN

Egå RA
Marselisb. RA
Rom RA Øst

 
 
(Aulicino et al., 1996)

Fæk. enterokokker

2×102-6,9×103
8×103-1,3×105
280
 
1,5×104-5,9×106

ISO7899/2
mod, MST98
-
  
Memb.fil. met.

Egå RA
Marselisb. RA
Tyskland11
 
Kuopio RA i Finland

 
 
(Marcinek et al., 1998)
(Rajala and  HeinonenTanski, 1998)

Salmonella

i.p. - 1-10
i.p. - 10-100

DS 266:1988,m.
"

Egå RA
Marselisborg RA

 

Campylo-
bacter

1-10 - 103-104
10-100
10-100

DS met.forslag
"
Elektronmikro.

Egå RA
Marselisb. RA
RA i Tyskland

 
 
(Höller et al., 1998)

Virus:
Enterovirus

 
i.p.
i.p.
0,1-100

  
PCR
PCR
MPN

 
Egå RA
Marselisb. RA
Rom RA Øst10

  
  
 
(Aulicino et al., 1996)

Protozoer:
Giardia intestinalis

  
1,4-3,02
0,36-0,44
0,1-72

 
Opkonc.,IMS, immunofloures.
Flouresc.
mikros.

 
Egå RA
Marselisb. RA
V. Skotland12

 
  
 
(Bukhari et al., 1997)

Cryptos-
poridium parvum

0,16-0,82
0-0,08
130
 
0,0025-1,1
0,001-0,013
1-6
   
0,005-0,16

Opkonc.,IMS, immunofloures.
-
  
IFA-metode
IFA-metode
Flouresc.
mikros.
-

Egå RA
Marselisb. RA
Aktiv
slamanlæg
USA13
USA14
V. Skotland12
  
67 RA i Japan

 
 
(Stenström, 1996)
(Rose, 1997)
(Rose, 1997)
(Bukhari et al., 1997)
(Kaneko, 2000)


Koncentrationsniveauerne for afløbene til de to undersøgte renseanlæg svarer generelt til niveauerne angivet i litteraturen. Det målte niveauer for E. coli og totale coliforme bakterier stemmer overens, idet indholdet af E. coli er lavere end totale coliforme bakterier. Indholdet af Cryptosporidium parvum i det rensede spildevand fra Egå Renseanlæg ligger dog i den høje ende af niveauet for litteraturen. Endvidere er enterovirus ikke påvist i udløbet fra de to undersøgte renseanlæg.

7.1.1 Bakterier

Det gennemsnitlige indhold af E. coli, totale coliforme bakterier og fæk. enterokokker i det rensede spildevand fra udløbsmålestationen ved Marselisborg Renseanlæg og "udløb, før filter"-målestationen ved Egå Renseanlæg er angivet i tabel 7.2.

Tabel 7.2
Gennemsnitlig indhold af mikroorganismer i afløbsprøver fra Egå (før filter) og Marselisborg Renseanlæg. Antal pr. 100 ml.

Mikroorganismer

Egå Renseanlæg

Marselisborg Renseanlæg

E. coli

4,1×104

2,0×105

Totale coliforme bakterier

2,3×105

8,5×105

Fæk. enterokokker

2,4×103

2,7×104

Salmonella

10

i.p.

Campylobacter

102-103

10-100


(Marcinek et al., 1998) undersøgte indholdet af fæk. enterokokker i udløbet fra to renseanlæg i Tyskland. Indholdet af fækale enterokokker i udløbet er sammenlignelig med Egå Renseanlæg. Der er konstateret 280 fæk. enterokokker pr. 100 ml ved de tyske renseanlæg.

7.1.1.1 Prøvemængde

For nogle prøver har der ikke kunnet påvises indhold af enkelte smitstoffer i de valgte prøvevoluminer. Sådanne prøver kan naturligvis indeholde smitstoffer men i begrænset mængde. Kun ved anvendelse af større prøvevoluminer kan der opnås en mere sikker bestemmelse af koncentrationsniveauet. Der er således for en enkelt prøve af renset spildevand fra Egå Renseanlæg konstateret, at Salmonella ikke kan påvises i 10 ml prøvevolumen, men påvist i 100 ml, hvilket betyder at indholdet kan være op til 10 pr. 100 ml. Det samme er konstateret for en udløbsprøve fra Egå Renseanlæg analyseret for Campylobacter, for to prøver analyseret for Salmonella og en prøve analyseret for Campylobacter fra udløbet ved Marselisborg Renseanlæg.

7.1.2 Enterovirus

Der er ikke påvist enterovirus i udløbsprøverne fra hverken Egå Renseanlæg eller Marselisborg Renseanlæg ved målerunderne. (Gabrieli et al., 1997) angiver, at enterovirus er påvist i 30% og 20% af prøverne udtaget hhv. efter iltningsprocessen og efter desinfektionsprocessen ved renseanlægget for Rom Lufthavn. Enterovirus kan således gå gennem et renseanlæg og udledes til recipienten, som undersøgelsen ved Rom Renseanlæg Øst af (Aulicino et al., 1996) viste.

7.1.3 Protozoer

Med hensyn til protozoer kan samlet for begge undersøgelsesrunder af det rensede spildevand konkluderes, at der er påvist såvel Giardia som Cryptosporidium. Giardia i et højt antal. Indholdet af Giardia cyster og Cryptosporidier oocyster i spildevandet må være påvirket af et antal inficerede mennesker og dyr, der er tilknyttet renseanlæggene. Signifikant højere påvisning af Giardia end cryptosporidier i spildevandet ved Egå og Marselisborg Renseanlæg kan tyde på infektion intensitet, zoonotisk infektion eller en underrapportering af human giardiose i området. Sidstnævnte er givetvis mest relevant, da giardiose generelt diagnosticeres i mindre grad end cryptosporidiose. Samtidig kan det skyldes, at Giardia ikke er anmeldepligtig. Med henblik på vurdering af evt. tilstedeværelse af viable cryptosporidieoocyster blev gennemført en viabilitetstest på de to prøver med højest forekomst af cryptosporidier samt for alle prøverne udtaget i forbindelse med undersøgelse af effekten af sandfilteret. De var alle udtaget før filteret på Egå Renseanlæg. Der fandtes viable oocyster i alle prøver. Fundet af viable cryptosporidieoocyster betyder, at de vil være infektionsdygtige og dermed udgøre en potentiel smitterisiko ved spredning i miljøet.

Antallet af oocyster er for lavt til, at en procentvis fordeling af viable/døde oocyster kan bestemmes med sikkerhed. Hertil burde være mindst 100 oocyster pr. 10 l vand.

7.2 Eksponeringsdosis for renset spildevand

Der foretages en simpel vurdering af interessante mikroorganismer til identifikation af eksponeringsdosen for urenset spildevand. Der er tale om en konservativ model, som ikke kan sammenlignes med en egentlig risikovurdering. Eksponeringsdosen svarer til den spildevandsmængde, der potentielt skal optages for at medføre sygdom. Der er kun estimeret for de smitstoffer, som der er målt for i denne undersøgelse.

7.2.1 Metodebeskrivelse

Den teoretiske infektiøse dosis divideres med koncentrationen af mikroorganismer i renset spildevand. Det anvendte koncentrationsinterval er de målte minimum og maksimum koncentrationer fra analyserne fra Egå Renseanlæg og Marselisborg Renseanlæg. Der er for renset spildevand simpelt estimeret for Salmonella, Campylobacter, Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum. Det antages, at alle betydende faktorer, som skal kombineres for at medføre sygdom, er opfyldt (jvf. afsnit 2.3). Målet for denne model er at give et simpelt grundlag for vurdering af interessante mikroorganismer til identifikation af eksponeringsdosen for den pågældende spildevandskvalitet.

Eksponeringsdosen fremgår af tabel 7.3.

Tabel 7.3
Eksponeringsdosis for renset spildevand.

Mikroorganismer

Infektiøs dosis

Konc. i renset spildevand, antal/liter

Eksponeringsdosis for renset spildevand, liter spildevand

Salmonella

100

10 - 103

0,1 - 10

Campylobacter

500

10 - 105

0,005 - 50

Giardia intestinalis

100

3,6 - 30

3,3 - 28

Cryptosporidium parvum

10

0,8 - 8,2

1,2 - 12,5


Eksponeringsdosen for renset spildevand varierer fra ca. 5 milliliter til 50 liter. De interessante mikroorganismer af de anskuede mikroorganismer ved denne simple metode for renset spildevand er Salmonella og Campylobacter.

8 Renseanlægget for Roms Lufthavn, udløb efterklaring.
[Tilbage]
 
9 Renseanlægget for Roms Lufthavn, afløb fra desinfektionsproces. Processen er ikke specificeret.
[Tilbage]
  
10 Renseanlæg (aktiv slam) i Rom for husspildevand fra ca. 400.000 indbyggere.
[Tilbage]
  
11 To renseanlæg i Tyskland, Regensburg (Klärwerk Barbing) og München (Klärwerk Marienhof).
[Tilbage]
 
12 Udløb fra 7 renseanlæg i det vestlige Skotland.
[Tilbage]
  
13 Renseanlæg i USA, udløb efterklaring.
[Tilbage]
 
14 Renseanlæg i USA, afløb fra sandfilter.
[Tilbage]
    

8 Fjernelse af smitstoffer i offentlige renseanlæg

8.1.1 Bakterier
8.1.2 Enterovirus
8.1.3 Protozoer
8.1.4 Driftsforhold
8.2 Effekt af sandfilter på Egå Renseanlæg
8.2.1 Bakterier
8.2.2 Enterovirus
8.2.3 Protozoer
8.2.4 Driftsforhold
8.3 Infektionsdosis af renset sandfiltreret spildevand
8.3.1 Metodebeskrivelse

Det forventes, at følgende mekanismer er fremherskende for fjernelsen af smitstoffer i renseanlæg:
Sedimentation
Biologisk omsætning
Hydrolyse
Predation
Filtrering
UV-stråling.

Renseanlæg efterlader smitstofferne forholdsvis udsat for eksponering for lys i bassinerne. Virus og bakterier vil primært adhædere til spildevandets indhold af partikulært materiale. De vil derfor sedimentere sammen med partiklerne. Protozoer har ofte en vægtfylde, som gør, at sedimentationen foregår langsomt således at disse derfor ofte genfindes i det rensede spildevand (Nickelsen og Kristensen, 1991).

Af tabel 8.1 fremgår de fundne og beregnede rensegrader for bakterier og virus i renseanlæg. De angivne rensegrader er beregnede middelværdier. Rensegraden for Egå Renseanlæg er beregnet som forskellen mellem indløb på renseanlægget og spildevandet før filteret. Derudover fjernes også smitstoffer over sandfilteret.

Det har ikke været muligt at beregne en rensegrad for protozoerne gennem de to renseanlæg, da disse kun er målt i udløbet, og ved prøvestationen "før filteret" på Egå Renseanlæg. Der har således kun været muligt at vurdere fjernelsen over sandfilteret på Egå Renseanlæg.

Fjernelsen af Salmonella og Campylobacter angives i intervalkoncentrationer i 100 ml (jvf. Bilag B) i figurer efter tabellen.

Tabel 8.1
Rensegrad for patogener i renseanlæg. Beregnede resultater fra måleprogrammet og fra litteraturstudiet.

Mikroorganismer

Rensegrad i renseanlæg (%)

Renseanlæg

Reference

Bakterier:
E. coli

  
99,6
99,1
99,8
  
92-96

  
Egå
Marselisborg
Åbybro
  
Rom Lufthavn

   
 
 
(Bjergbæk et al., 2000)
(Gabrieli et al., 1997)

Fæk. colibakterier (Termotolerante coliforme bakterier)

93

Rom RA Øst

(Aulicino et al., 1996)

Totale coliforme bakterier

99,6
99,5
94

Egå
Marselisborg
Rom RA Øst

  
  
(Aulicino et al., 1996)

Fæk. enterokokker

99,8
95,8
99,9

Egå
Marselisborg
Tyskland15

  
  
(Marcinek et al., 1998)

Campylobacter

99

Holland (aktiv slam anlæg)

(Koenraad et al., 1994)

Virus:
Enterovirus
   
Poliovirus 1
Coxsackievirus B3

  
7516
  
98
93

 
Rom RA Øst
  
Japan17
Japan17


(Aulicino et al., 1996)
(Kaneko, 1997)
(Kaneko, 1997)

Protozoer:
Giardia intestinalis

93 og 99,3
97,9
   
83
   
92
   
94,7
  
91
87

USA (aktiv slam proces)
USA (sandfil. & alu. tilsæt.)
V. Skotland (akt. slam pro.)
V. Skotland (bio-, sandfilt)
V. Skotland (biofilt, lagune)
V. Skotland (overfl.beluft & - filter)
V. Skotland (biofilter)

(Rose, 1997)
(Rose, 1997)
  
(Bukhari et al., 1997)
"
  
"
   
"
"

Cryptosporidium parvum

 

 

 

90,7 og 92,8
  
99,7
99
  
96,8
  
88

USA (RA efter akt. slam pro.)
USA (RA efter sandfilter)
USA (RA, sandfil. & alu. tilsæt.)
USA (fuld akt. slam behandl.)
V. Skotland (biofilter)

(Rose, 1997)
  
"
"
  
"
  
(Bukhari et al., 1997)

Behandling af spildevand i renseanlæg med en procesopbygning som MBNKD reducerer generelt indholdet af smitstoffer i stor grad. Reduktionen af E. coli for de to undersøgte renseanlæg (MBNKD) svarer til den forventede reduktion (1/100 - 1/1.200) angivet i afsnit 4.1.1.2. For Egå Renseanlæg med sandfilter (MBNKDF) svarer reduktionen af E. coli også til den forventede reduktion (1/125 - 1/11.250) angivet i afsnit 4.1.1.3.

Det skal dog bemærkes, at de høje rensegrader ikke er ensbetydende med, at der ikke findes smitstoffer i udløbsvandet.

8.1.1 Bakterier

Egå og Marselisborg Renseanlæg udviser gode reduktioner af smitstoffer i forhold til renseanlæggene i litteraturen. Egå Renseanlæg har vist gennemsnitlige rensegrader varierende mellem 99,6-99,8% for bakterierne. Marselisborg Renseanlæg har præsteret gennemsnitlige rensegrader for bakterierne varierende fra 95,8% til 99,5%. Begge renseanlæg har dog generelt udvist en dårligere renseeffektivitet for alle smitstoffer i 2. målerunde end i 1. målerunde. Det kan hænge sammen med driftsforholdene i denne periode, hvor der var betydelige mængder nedbør, som medførte en dårligere rensning som følge af en mindre opholdstid i efterklaringstankene.

8.1.1.1 Salmonella og Campylobacter

Figur 8.1 angiver fjernelsen af Salmonella og Campylobacter i Marselisborg Renseanlæg.

 

 

Figur 8.1
Indhold af Salmonella og Campylobacter i indløbs- og udløbsvand i Marselisborg Renseanlæg.

Figur 8.2 angiver fjernelsen af Salmonella og Campylobacter i Egå Renseanlæg.

 

 

Figur 8.2
Indhold af Salmonella og Campylobacter i indløbs- og udløbsvand samt før sandfilteret i Egå Renseanlæg.

Antallet af Campylobacter reduceres gennem Marselisborg Renseanlæg, men fjernes generelt ikke fuldstændigt til detektionsgrænsen. Salmonella fjernes eller reduceres i stor grad ved biologisk rensning ved begge renseanlæg. Campylobacter fjernes, således de ikke er påvist, ved Egå Renseanlæg.  Salmonella og Campylobacter i Egå Renseanlæg er reduceret med gennemsnitlig faktor på hhv. 103 og 104 svarende til rensegrader på hhv. ca. 99,9% og 99,99%. Tilsvarende er begge bakterier reduceret i Marselisborg Renseanlæg med en faktor 103. (Koenraad et al., 1994) angiver en reduktion for Campylobacter på en faktor 102 svarende til ca. 99% for hollandske aktiv slamanlæg.

8.1.2 Enterovirus

Enterovirus fjernes gennem både Egå og Marselisborg Renseanlæg, idet disse er påvist i indløbet, men ikke i udløbet. Fjernelse af enterovirus (Poliovirus 1 og Coxsackievirus B3) i det japanske minirenseanlæg (Johkasou) forbedres, jo lavere slambelastningen er. Endvidere er rensegraden afhængig af opholdstiden i procestankene samt mikroorganismernes evne til at inaktivere virus i de respektive tanke (Kaneko, 1997). (Aulicino et al., 1996) angiver, at reduktionen af enterovirus i renseanlæg til husspildevand er varierende, fra 30-99,5% med en gennemsnitlig fjernelse på 75%.

8.1.3 Protozoer

Litteraturen angiver rensegrader for Giardia intestinalis på mellem 83 og 99,3% for aktiv slamanlæg. Rensegrader for Cryptosporidium parvum er i litteraturen angivet mellem 90,7 og 96,8% på aktiv slamanlæg.

8.1.4 Driftsforhold

De gennemsnitlige rensegrader for de gængse spildevandsparametre er til sammenligning med fjernelsen af smitstofferne vist i tabel 8.2. Herved kan fjernelsen af smitstofferne relateres til fjernelsen af stofferne i renseanlægget og forventningerne om adhæsion til partikulært materiale verificeres.

Tabel 8.2
Gennemsnitlige rensegrader for kemiske stoffer.

Parameter

Enhed

Marselisborg Renseanlæg

Egå Renseanlæg

COD

%

94,9

93,5

Tot-N

%

89,9

92,0

Tot-P

%

74,8

92,1

Fjernelsesgraden af organisk stof (COD) svarer til fjernelsen af bakterier. Dette stemmer overens med, at enterovirus og bakterier adhæderer sig til det suspenderede organiske stof.

Som tidligere nævnt har begge renseanlæg udvist dårligere renseeffekt for smitstoffer i 2. målerunde end i 1. målerunde. Tilsvarende har været tilfældet for COD, Tot-N, Tot-P og SS. Der har netop i 2. målerunde været større hydraulisk belastning af renseanlæggene som følge af betydelig nedbør. Dermed er opholdstiden i efterklaringstankene mindre og rensningen dårligere. Dette indikerer således, at slamflugt som forventet medfører en øget hygiejnisk forurening af recipienten.

8.2 Effekt af sandfilter på Egå Renseanlæg

Funktionen af sandfilteret på Egå Renseanlæg er undersøgt ved måling af en del af smitstofferne før og efter filter. Af bilag B fremgår analyseresultaterne fra måleprogrammet.

Der er efter de to oprindelige målerunder foretaget yderligere undersøgelser af fjernelsen over filteret. Denne målerunde foregik onsdag den 15/11-2000 og indeholdt prøveudtagning før og efter sandfilteret over en 5-timers periode med udtagning hver time - i alt 10 analyser.

Niveauet for indholdet af smitstoffer i renset spildevand udtaget efter sandfilteret på Egå Renseanlæg (ER 3) samt renseeffektiviteten over filteret fremgår af tabel 8.3.

Tabel 8.3
Indhold af mikroorganismer i renset spildevand udtaget efter sandfilteret samt renseeffektivitet over filter.

Mikroorganismer

Indhold pr. 100 ml sandfiltreret spildevand

Rensegrad, % gennemsnit

Metode

Bakterier:
E. coli

400-2,4×104

82,2

 

Totale coliforme bakterier

3,3×103-3,5×104

82,8

DS 2255:1983

Fæk. enterokokker

100-500

72,5

ISO7899/2 mod -MST98

Salmonella

i.p. - >104

-

DS 266:1988,mod

Campylobacter

i.p. - 10-100

-

DS forslag

Virus:
Enterovirus

i.p.

-

PCR

Protozoer:
Giardia intestinalis

  
0-0,64

  
91

   
Opkonc.,IMS, immunoflouresc.

Cryptosporidium parvum

0,01-0,20

63

Opkonc.,IMS, immunoflouresc.

8.2.1 Bakterier

Det gennemsnitlige indhold af E. coli, totale coliforme bakterier, fæk. enterokokker er bestemt til hhv. ca. 7×103, 2×104 og 330 pr. 100 ml. Der fjernes ca. 82, 83 og 73% af henholdsvis E. coli, totale coliforme bakterier og fæk. enterokokker ekstra over sandfilteret fra det efterklarede spildevand (efterklaringsfunktion).

Salmonella er reduceret efter sandfilteret til gennemsnitlig <1 pr. 100 ml, hvilket svarer til ca. 10 gange reduktion over sandfilteret. Campylobacter er gennemsnitligt fjernet efter sandfilteret (til detektionsgrænsen). Der er dog som maksimal indhold målt 10-100 Campylobacter pr. 100 ml vand.

For Egå Renseanlæg er rensegraderne bestemt mellem indløbet til efter sandfilter (MBNKDF) til hhv. 99,80%, 99,88% og 99,90% for E. coli, totale coliforme bakterier og fæk. enterokokker.

En indsættelse af et sandfilter vil derfor kunne medvirke til en yderligere reduktion af udledningen af sygdomsfremkaldende bakterier fra kommunale renseanlæg.

8.2.2 Enterovirus

Fjernelsen af virus over sandfilteret kan ikke vurderes, da enterovirus allerede var fjernet før filteret.

8.2.3 Protozoer

Det er ikke muligt at vurdere fjernelsen af Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum over filteret i 1. målerunde, da der er kun målt for disse protozoer i udløbet og ikke før filteret. I 2. målerunde blev protozoerne målt både før og efter sandfilteret på Egå Renseanlæg. Der ses en betydelig nedgang i antallet af Giardia intestinalis over filteret, hvorimod der ikke ses den samme reduktion i antallet af Cryptosporidium parvum. Dette kan skyldes, at Giardia cysterne er større end Cryptosporidium oocysterne og derfor tilbageholdes bedre i filteret.

Den dårligere fjernelse af Cryptosporidium parvum stemmer overens med at (Stenström, 1996) anfører, at Cryptosporidium parvum generelt er sværere at filtrere væk end andre parasitter. Dog angiver (Rose, 1997) udløbskoncentrationer af Cryptosporidium parvum efter sandfilter ved renseanlæg i USA til gennemsnitlig 0,04 (0,001-0,013) pr. 100 ml. Efter aktiv slam processen angives gennemsnitskoncentrationen til 1,4 (0,0025-1,1) oocyster pr. 100 ml. Sandfilteret reducerer således med ca. 60-98,8%.

Der har også været udført test for tilstedeværelse af viable cryptosporidier i prøverne fra de yderligere undersøgelser. Figur 8.3 viser %-delen af det totale antal påviste oocyster fra prøver efter sandfilteret, som var hhv. døde og viable.

 

Figur 8.3
Fordeling af døde og viable oocyster ved viabilitetstesten

Det gennemsnitlige procent af hhv. døde og viable occyster af det totale antal påviste oocyster var hhv. 41% og 4%. De viable cryptosporidier vil være infektionsdygtige og kan dermed udgøre en vis smitterisiko ved spredning i miljøet.

Det gennemsnitlige procent af hhv. døde og viable occyster af det totale antal påviste oocyster var hhv. 35% og 18% for prøver udtaget før sandfilteret.

Indsættelse af et sandfilter vil således kunne medvirke til at reducere andelen af viable mikroorganismer i det rensede spildevand, dog vil en del af de udledte mikroorgansimer være infektionsdygtige.

8.2.4 Driftsforhold

Den samtidige gennemsnitlige fjernelse af suspenderet stof og organisk stof (COD) over filteret er henholdsvis 74 og 16% samt 23 og 37% for hhv. TotN og Tot-P. Fjernelsesmekanismen er en tilbageholdelse af partikulært materiale (jvf. afsnit 4), hvorfor fjernelsen af bakterier primært skal relateres til suspenderet stof. Der ses en sammenhæng mellem fjernelsen af suspenderet stof samt E. coli og totale coliforme bakterier.

8.3 Infektionsdosis af renset sandfiltreret spildevand

Der foretages en simpel vurdering af interessante mikroorganismer til identifikation af eksponeringsdosen for rensetsandfiltreret spildevand. Der er tale om en konservativ model, som ikke kan sammenlignes med en egentlig risikoanalyse. Eksponeringsdosen svarer til den spildevandsmængde, der potentielt skal optages for at medføre sygdom. Der er kun estimeret for de smitstoffer, som der er målt for i denne undersøgelse.

8.3.1 Metodebeskrivelse

Den teoretiske infektiøse dosis divideres med koncentrationen af mikroorganismer i renset sandfiltreret spildevand. Det anvendte koncentrationsinterval er de målte minimum og maksimum koncentrationer fra analyserne fra Egå Renseanlæg og Marselisborg Renseanlæg. Der er for renset sandfiltreret spildevand simpelt estimeret for Salmonella, Campylobacter, Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum. Det antages, at alle betydende faktorer, som skal kombineres for at medføre sygdom, er opfyldt (jvf. afsnit 2.3). Målet for denne model er at give et simpelt grundlag for vurdering af interessante mikroorganismer til identifikation af eksponeringsdosen for den pågældende spildevandskvalitet.

Eksponeringsdosen fremgår af tabel 8.4.

Tabel 8.4
Eksponeringsdosis for renset sandfiltreret spildevand.

Mikroorganismer

Infektiøs dosis

Konc. i sandfiltreret spildevand, antal/liter

Eksponeringsdosis for sandfiltreret spildevand, liter spildevand

Salmonella

100

10

10

Campylobacter

500

103

0,5

Giardia intestinalis

100

6,4

16

Cryptosporidium parvum

10

0,1 - 2

5 - 100

Eksponeringsdosen for renset sandfiltreret spildevand varierer fra ca. 0,5 liter til 100 liter. Den interessante mikroorganismer af de anskuede mikroorganismer ved denne simple metode for renset sandfiltreret spildevand er således Campylobacter.

 

15 Tal fra to renseanlæg i Tyskland, Regensburg (Klärwerk Barbing) og München (Klärwerk Marienhof).
[Tilbage]
     
16 Gennemsnitlig renseeffekt for 8 analyser ved renseanlægget for Rom Øst, 400.000 indbyggere.
[Tilbage]
     
17 Minirenseanlæg (Johkasou) drives som "anaerobt kontaktfilter med beluftningsproces" og består af 4 trin fordelt som primær og sekundær anaerob zone, 1 aerob zone med kontakt medie og 1 sedimentationszone.
[Tilbage]
    

9 Hygiejnisk kvalitet af recipenter, grundvand og drikkevand

9.1 Krav til badevandskvalitet
9.2 Egåen

Der er foretaget et litteraturstudie af forekomsten af de valgte mikroorganismer i overfladevand og i råvand/grundvand. Resultaterne af studiet fremgår af tabel 9.1. Ved overfladevand forstås både søer, vandløb og havet.

Tabel 9.1
Indhold af mikroorganismer i overfladevand og grundvand.

Mikroorga-
nismer

Indhold pr. 100 ml

Vandtype

Metode

Land

Reference

Bakterier:
E. coli

 
2
  
1.900
240 
>1.500
 
47-2.000
 
103-104
 
50-1.200

 
Drikkevand
   
Lille bæk
Middel vandløb
Flod(ferskv.)
  
Flod
  
Bygholm Å18
 
Ferskvand19

   
PCR
  
PCR
PCR
Colilert-18, MPN  
PCR
  
DS 2255
  
TSA/TBA

  
Norge (Oslo)
"
"
USA (Fl.)
 
Norge (Oslo)
Horsens
 
Holland

  
(Waage et al., 1999)
"
"
(Solo-Gabriele et al., 2000)
(Waage et al., 1999)
(Nielsen et al., 1996)
(Medema et al., 1997)

Termotol. coliforme bakterier (Fæk. coli-
bakterier)

15-42.400
  
0-6.500
  
1-2.420

Vandløb20
  
Råvand
 
21

Memb.fil. met.
Memb.fil. met.
Memb. fil. met.

USA
 
USA
  
Finland

(Hagedorn et al., 1999)
(LeChevallier et al., 1996)
(Rajala and HeinonenTanski, 1998)

Totale coliforme bakterier

1-22.623
 
2
 
60-104
2.400
800

Råvand
 
Drikkevand
  
Flod
Lille bæk
Middel vandløb

Memb.filt met.
PCR
 
PCR
PCR
PCR

USA
  
Norge
 
Norge
Norge
Norge

(LeChevallier et al., 1996)
(Waage et al., 1999)
"
"
"

Fæk. entero-
kokker

10-350
 
 
6-1.560

Ferskvand19
 
 
21

Kenner fækal. agar
Memb. fil. met.

Holland
 
 
Finland

(Medema et al., 1997)
 
(Rajala and HeinonenTanski, 1998)

Campylo.
bacter

1,1-100

10-230

Div. overfl. vand
Flod

Elektron-
mikro.
-

Tyskland

England NV

(Höller et al., 1998)
(Gleeson and Gray, 1997)

Virus:
Entero-
virus


<0,001- 0,009


Ferskvand19


BGM cells


Holland


(Medema et al., 1997)

Protozoer:
Giardia intestinalis

 
0-0,23
  
0,0001-2,2
 
0,0003-0,37
  
0,002-0,019
 
0,005-0,078
 
0-0,375
 
0,013-6,6

 
Råvand
 
Råvand
 
Klorrenset råv.
 
Hanevand
 
Vandløb
 
Vandløb
  
Vandløb (tørvejr)

   
PI teknik
  
Immuno-
flouresc.
"
 
"
 
Filt., flour-
esc.
Direct flour.
IFA- metode

 
Canada
 
V. Canada
V. Canada
V. Canada
Israel
 
New Zealand
USA

  
(Wallis et al., 1996)
(Isaac-Renton et al., 1995)
"
 
"
 
(Zuckerman et al.,1997)
(Ionas et al., 1998)
(Gibson III et al., 1998)

Crypto-
sporidium
parvum

500

0,037-1,463
 
0,037-0,556
1-23
 
0,0001-192
 
580
0,0004- 0,092
0,0001-0,05
0,002-0,04
0,004-0,19
 
0-0,1
 
0,005-0,105

Vandingskanal/ kreaturområde
Rå ovfl.vand
 
Filter backwash
Havvand

Overfl.vand22

Overfl.vand23
Grundvand
 
Beh. drik.vand
Havvand
Vandløb
 
Vandløb
 
Vandløb (tørvejr)

-
 
IMS, PCR
 
IMS, PCR
Flouresc. mikr.
IFA- metode
"
"
 
"
"
Filt., flouresc.
Direct flouresc.
IFA metode

-
 
USA
 
USA
USA
 
USA
 
USA
USA

USA
USA
Israel
 
New Zealand
USA

(Stenström, 1996)
(Giovanni et al., 1999)
"
(Fayer et al., 1998)
(Rose, 1997)
 
"
"
 
"
"
(Zuckerman et al.,1997)
(Ionas et al., 1998)
(Gibson III et al., 1998)

Målinger fra 1997 viste, at de fynske vandløb i gennemsnit har et indhold på 500-1.000 E. coli/100 ml. Til sammenligning er bakterieindholdet i det fynske badevand som middel på under 10 E. coli/100 ml (Fyns Amt, 1999).

9.1 Krav til badevandskvalitet

De danske krav til badevandskvalitet er beskrevet i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 292 af 23. juni 1983 om badevand og badestrande, og nr. 99 af 15. februar 1999 om ændring af bekendtgørelse om badevand og badestrande. De danske regler er en implementering af EU's badevandsdirektiv. De danske krav til badevandets kvalitet er generelt strengere end EU's krav.

Af tabel 9.2 fremgår kravværdierne for bakterier i badevand.

Tabel 9.2
Grænseværdier for bakterier i badevand. (MEM, 1999) og (EF, 1975)

 

E. coli pr. 100 ml vand

Coliforme bakterier pr. 100 ml vand

Danske krav
Må højst overskrides i 5% af tiden

1.000

10.000

EU krav
Højst 5% af prøver må overskride kravet

2.000

10.000

EU retningslinieværdier
Vejledende værdier

100

500

9.2 Egåen

Der er i øjeblikket badeforbud ved udløbet af Egåen og 150 m syd herfor mod tidligere 100 m syd for Egåen. Der udtages 20 badevandsprøver pr. år i perioden fra maj til oktober ved Egåens udløb. Målinger af E. coli ved Egåens udløb til Århus Bugt i forbindelse med kontrollen af badevandskvaliteten viste et indhold på ca. 18 E. coli/100 ml den 21/8-2000 (4 dage efter 1. målerunde) samt 490 E. coli/100 ml den 25/9-2000 (dagen før 2. målerunde). På figur 9.1 ses resultatet af Århus Kommunes badevandskvalitets målinger.

 

Figur 9.1
Badevandskvalitet (E. coli) ved Egåens udløb i august-september 2000 (Århus Kommune, 2000). Vandret linie angiver det danske krav.

Middelindholdet af E. coli for august-september 2000 ved Egåens udløb er 490 pr. 100 ml. I forhold til koncentrationsniveauerne fundet ved litteraturstudiet svarer dette til den lavere ende af koncentrationsintervallet.

Spildevandet fra overløbsbygværker ved Egåen er efter Århus Kommunes vurdering årsag til, at badevandskriterierne ikke overholdes. I tørvejrsperioderne overholdes grænseværdierne problemfrit.

 

18 Bygholm Å i Horsens Kommune er recipient for renseanlæg og løber til Horsens fjord.
[Tilbage]
     
19 Målinger i ferskvandskanaler, -søer og -floder, som er påvirket af renset spildevandsudledninger og drænvand fra landbrug.
[Tilbage]
     
20 Tallene er for de mest forurenede steder i Page Brook vandskellet, som er påvirket af både underjordiske septiske tanke fra 127 boliger, kvægbrug og en stor vildt population.
[Tilbage]
       
21 Søen er recipient for renseanlæg af spildevand (Kuopio) og anvendes samtidig til indvinding af drikkevand og rekreative formål.
[Tilbage]
        
22 Overfladevandet er påvirket af menneskelige aktiviteter.
[Tilbage]
          
23 Overfladevandet tilføres vand fra landbrugsdræn.
[Tilbage]
     

10 Regnbetingede udledninger

10.1 Separat system
10.2 Fællessystem
10.3 Overløbsbygværker
10.3.1 Fortynding af smitstoffer
10.3.2 Regneeksempel

I Danmark anvendes to typer af kloaksystemer, separat systemer og fællessystemer. I fællessystemer ledes spildevand og regnvand i samme ledningssystem. Ved separatsystemer udføres der to adskilte ledningssystemer, et for spildevand og et for regnvand.

Den offentlige regulering af afløbssystemerne har i en årrække betydet en faldende stofbelastning under regn. Der er etableret forsinkelsessystemer som regnbassiner, reguleringssystemer og vedligeholdelsessystemer samt enkelte steder egentlige rensesystemer for overløbsvandet. Disse forsinkelsessystemer har til formål at udligne spidsbelastninger på renseanlæggene for at opnå en bedre drift. Forsinkelses- og aflastningsbassiner anvendes også ved overløbsbygværker for at beskytte recipienten mod overløbsvand. Først når bassinerne er fyldt op vil afløbsvandet via overløbet løbe direkte til recipienten.

10.1 Separat system

I separate regnvandsledninger bidrager bl.a. dyreekskrementer til den mikrobiologisk forurening af vandet, idet der sker en overfladeafstrømning fra befæstede arealer. Endvidere kan fejlkoblede ledninger på regnvandsledningen bidrage til forureningen af recipienten ved direkte udledning af regnvand.

10.2 Fællessystem

Tørvejrsstrømmen i fællessystemer består af spildevand og indsivningsvand. Denne vandføring er lille i forhold til den maksimale regnvandsbelastning.

10.3 Overløbsbygværker

Overløbsbygværker på fællessystemer har til formål at sikre renseanlæggene en hensigtsmæssig drift. Ved stor tilledning af overfladevand kan kloakledningernes kapacitet overskrides, hvorfor den overskydende vandmængde via overløbsbygværket ledes urenset til recipienten.

Overløbsbygværker (aflastningsbygværker) på fællessystemer træder ofte i funktion, når tilstrømningen til bygværket bliver 2 - 10 gange større end den maksimale spildevandsmængde.

Overløbsvands sammensætning kan i praksis variere betydeligt. Ved kraftige regnskyl vil sammensætningen i starten af afstrømningsforløbet blive påvirket væsentligt af afskyllet materiale fra befæstede arealer og bundfældet materiale fra ledningssystemet. Koncentrationen af forureninger i overløbsvand er således størst i den første del af afstrømningen (firstflush).

Sammensætningen afhænger af intensiteten og varigheden af nedbørshændelsen, spildevandsbelastningen, opbygningen og kapaciteten af afløbssystemet.

(Gibson III et al., 1998) har registreret koncentrationsintervaller for Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum for spildevand fra overløbsbygværker i regnvejr i USA til hhv. 9-283 og 0,25-108 pr. 100 ml urenset spildevand. Koncentrationsniveuaerne for begge protozoer svarer til indholdet i urenset spildevand (jvf. tabel 6.4). Det fremgår ikke, hvornår prøverne er udtaget, blot at de er udtaget under regnhændelserne. Det angives endvidere, at indholdet af Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum i overløbsvandet var hhv. ca. 13 og 8 gange større end indholdet i recipienten under regnhændelsen. Det indikerer, at udledningen fra overløbsbygværker kan medvirke til forøget mikrobiologisk forurening i recipienten.

(Jagals, 1997) har angivet koncentrationsniveauer af fækale colibakterier og fæk. enterokokker i spildevand fra overløbsbygværker i både tørvejrssæson, i torden- og regnvejr, målt i Sydafrika. Området, hvor analyserne er udtaget, er serviceret af et "raffineret kloakerings- og overløbsbygværks system" fællessystem. Af tabel 10.1 fremgår koncentrationsintervallerne og den målte middelkoncentration. Det fremgår ikke, hvornår prøverne fra regnvejr er udtaget, blot at de er udtaget under regnhændelserne.

Tabel 10.1
Overløbskoncentrationer for fækale coliforme og fækale enterokokker i tørvejr og regnvejr. (Jagals, 1997)

/100 ml

Tørvejr

Regnvejr

Fækale colibakterier

6,5×103 - 5,0×104
2,4×104

3,8×103 - 6,3×104
4×104

Fæk. enterokokker

500 - 5,6×103
2,8×103

750 - 2,5×104
9,6×103

Den højere koncentration af overløbsspildevandet i regnvejr er givetvis forårsaget af spuling af befæstede arelaer, suspension og afrivning af biofilm inkl. bakterier i fællessystemet.

10.3.1 Fortynding af smitstoffer

En fortynding af spildevandet i fællessystemer medfører ikke væsentlige ændringer i koncentrationen af smitstofferne i forhold til den koncentration, som er i det urensede spildevand. Koncentrationen efter fortyndingen vil stadig være væsentlig større end den infektiøse dosis (jvf. tabel 2.1). Udledning via et overløbsbygværk vil derfor udgøre en væsentlig belastning af det pågældende akvatiske miljø med mikroorganismer.

10.3.2 Regneeksempel

Dette er anskueligtgjort ved følgende simple regneeksempel af et fællessystem, hvor opspædningen er sat til 1+5 svarende til værst tænkelige situation. En regnbyge forårsager, at der i et overløbsbygværk løber 100 l spildevand over overløbskanten per sekund. Heraf er 17 l/s urenset spildevand. Dermed svarer til en fortynding af det urensede spildevand til en faktor 6.

Det antages, at E. coli koncentrationen i urenset spildevand er 1×108 pr. l. Koncentrationen i overløbsvandet er derfor 1,7×107 pr. l. Denne koncentration er betydelig og svarer stadig til koncentrationen af urenset spildevand fra mindre bysamfund. Denne mængde kan udgøre en sundhedsmæssig risiko ved udledning til badeområder.

Der er i beregningen i øvrigt forudsat, at regnvandet ikke har medført resuspension og afrivning af biofilm indeholdende bakterier samt at der ikke er medskyllet ekskrementer ved overfladeafstrømningen. Det er faktorer, som vil forøge forureningsgraden af spildevandet.

11 Konklusion

11.1 Hygiejnisk kvalitet af spildevand
11.2 Renseeffekter for aktiv slamanlæg
11.3 Sundhedsmæssig risiko
11.4 Infektionsdosis af spildevand
11.5 Videre arbejde

11.1 Hygiejnisk kvalitet af spildevand

Resultaterne fra måleprogrammet mht. den hygiejniske kvalitet er vist i tabel 11.1. De viste værdier er det gennemsnitlige indhold i spildevandet.

Tabel 11.1
Hygiejnisk kvalitet af spildevand. i.p.: ikke påvist, dvs. fjernet til detektionsgrænsen.

Mikroorganismer

Urenset, / 100 ml

Før filter (afløb fra alm. Renseanlæg), / 100 ml

Efter filter (Egå), / 100 ml

Bakterier:
Totale coliforme bakterier

8,6×107

4,5×105

2,0×104

E. coli

2,6×107

9,2×104

7,0×103

Fæk. enterokokker

9,3×105

1,1×104

330

Salmonella

100-1.000

10

< 1

Campylobacter

1.000

100

i.p.

Virus:
Enterovirus

8/12

i.p.

i.p.

Protozoer:
Giardia intestinalis

-

1,4

0,1

Cryptosporidium parvum

-

0,3

0,12

Det skal bemærkes, at der er målt 10-100 Campylobacter pr. 100 ml i det rensede sandfiltrede spildevand. Indholdet af mikroorganismer i spildevandet tilledt Egå og Marselisborg Renseanlæg vurderes at være i den høje ende i forhold til andre danske renseanlæg af deres størrelse (oplands størrelse), fordi der i oplandet findes både sygehuse, slagterier og lignende. Industrier og institutioner i oplandet er sammen med belastningen fra husspildevand afgørende for koncentrationen af mikroorganismer i spildevandet, som tilledes renseanlæggene. Niveauet af mikroorganismer i urenset spildevand målt i denne undersøgelse synes at være forholdsvis ens med de niveauer fundet i litteraturen for udenlandske renseanlæg.

Enterovirus er påvist i 8 af 12 prøver fra urenset spildevand, men er ikke påvist i udløbet fra hverken Marselisborg Renseanlæg eller Egå Renseanlæg (før filter). Der er ved andre undersøgelser fundet enterovirus i udløbet fra renseanlæg.

En viabilitetstest af cryptosporidieoocyster i udløbsvandet viste, at der er viable cryptosporidier i udløbsvandet, hvilket betyder, at de kan være infektionsdygtige, hvis de spredes i miljøet.

Indholdet af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i renset spildevand fra offentlige renseanlæg vurderes at forekomme i niveauer, som kan give anledning til en sundhedsmæssig risiko.

11.2 Renseeffekter for aktiv slamanlæg

De gennemsnitlige reduktioner af mikroorganismer gennem de undersøgte renseanlæg fremgår af Tabel 11.2. I spildevandsteknikken betegnes renseanlæg med funktionsmæssig opbygning bestående af mekanisk, biologisk, nitrifikation, kemisk og denitrifikation som MBNKD. Hvis der er et yderligere rensetrin i form af sandfilter, indikeres dette med F. Egå Renseanlæg kan derfor karakteriseres som MBNKDF, mens Marselisborg Renseanlæg er MBNKD, ligesom Egå Renseanlæg før sandfilteret.

Tabel 11.2
Renseeffekter for aktiv slamanlæg med procesopbygning MBNKD og MBNKDF og til sidst over sandfilter for sig.

Mikroorganismer

MBNKD, %

MBNKDF, %

Over sandfilter (Egå Renseanlæg), %

Bakterier:
Totale coliforme bakterier

  
99,60

   
99,88

           
82,8

E. coli

99,30

99,80

82,2

Fæk. enterokokker

97,80

99,90

72,5

Salmonella

1.000 gange reduktion (~99,9%)

10.000 gange reduktion (~99,99%)

10 gange reduktion (~90%)

Campylobacter

10.000 gange reduktion (~99,99%)

Til detektions-
grænsen

Til detektions-
grænsen

Virus:
Enterovirus

           
Til detektions-
grænsen

       
-

    
-

Protozoer:
Giardia intestinalis

      
-

        
-

        
91,4

Cryptosporidium parvum

-

-

63,1

Renseeffekten overfor E. coli, totale coliforme bakterier og fækale enterokokker i offentlige renseanlæg med MBNKD-opbygning er høj (97,8-99,6%). Niveauet af disse indikatorbakterier i det rensede spildevand er 104-105 pr. 100 ml.

Indsættelse af sandfilter forøger reduktionen af E. coli, totale coliforme bakterier og fækale enterokokker svarende til renseeffekter på hhv. 90,8%; 99,88% og 99,90%. Niveauet efter yderligere rensning med sandfilter er reduceret til ca. 102-104 pr. 100 ml.

Niveauet af indikatorbakterierne i spildevand efter rensning og selv efter filtrering er forholdsvis høj, hvorfor det vurderes, at der kan være en sundhedsmæssig risiko for de badende fra mere infektive fækale bakterier.

Salmonella og Campylobacter reduceres med ca. 1.000-10.000 gange i renseanlæg med MBNKD-opbygning. Campylobacter fjernes dog mere effektivt end Salmonella. Litteraturen angiver rensegrader for Campylobacter på 99% for hollandske aktiv slamanlæg.

Enterovirus fjernes fuldstændigt til detektionsgrænsen gennem de to undersøgte renseanlæg.

Det har ikke været muligt at beregne en renseeffekt for protozoerne ved de to målerunder på Egå og Marselisborg Renseanlæg, da der ikke er analyseret for disse i indløbsvandet pga analysemetodiske vanskeligheder. Litteraturen viser rensegrader for hhv. Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum på ca. 92% og 93% gennem aktiv slamanlæg uden efterfølgende sandfiltrering (MBNKD).

Der vurderes på baggrund af nærværende undersøgelser, at sandfiltrering har en god effekt overfor protozoer. Giardia intestinalis fjernes mere effektivt end Cryptosporidium parvum. Det kan hænge sammen med, at Giardia intestinalis cysterne er større end Cryptosporidium parvum oocysterne og tilbageholdes nemmere i filteret. Den dårligere fjernelse af Cryptosporidium parvum stemmer overens med den generelle viden indenfor rensning af drikkevand, idet Cryptosporidium parvum generelt er sværere at filtrere væk end andre parasitter.

11.3 Sundhedsmæssig risiko

Det vurderes, at det udledte spildevand fra aktiv slamanlæg både med og uden sandfiltrering kan udgøre en smitterisiko.

Det undersøgte sandfilter giver dog en betydelig reduktion af spildevandets indhold af sygdomsfremkaldende bakterier.

Regnvandsbetingede udløb udgør en sundhedsmæssig risiko i forbindelse med badevand, idet spildevandet på trods af fortynding vil indeholde en væsentlig koncentration af sygdomsfremkaldende mikroorganimer.

11.4 Infektionsdosis af spildevand

Der er foretaget en simpel teoretisk vurdering af udvalgte mikroorganismer til identifikation af eksponeringsdosen for de forskellige spildevandstyper, som er undersøgt i dette projekt. Eksponeringsdosen, som svarer til den spildevandsmængde, der potentielt skal optages for at medføre sygdom, fremgår af tabel 11.3. Der er tale om en konservativ model, som ikke kan sammenlignes med en egentlig risikovurdering. Der er endvidere i modellen antaget, at alle betydende faktorer, som skal kombineres for at bevirke infektion, er opfyldt.

Der er ved den simple beregning af eksponeringsdosen anvendt de teroretiske infektiøse doser for de mikroorganismer hvor doserne er kendt samt minimum og maksimum koncentrationerne målt i denne undersøgelse.

Tabel 11.3
Eksponeringsdosis for urenset, renset og sandfiltreret spildevand.

Mikroorganismer

Urenset, liter spildevand

Før filter (afløb fra alm. renseanlæg), liter spildevand

Efter filter, liter spildevand

Salmonella

0,01 - 1

0,1 - 10

10

Campylobacter

5×10-3 - 5

0,005 - 50

0,5

Giardia intestinalis

-

3,3 - 28

16

Cryptosporidium parvum

-

1,2 - 12,5

5 - 100

Eksponeringsdosen for urenset spildevand varierer fra få milliliter til 5 liter. Salmonella og Campylobacter er interessante i sundhedsmæssig sammenhæng, når de vurderes ved denne simple metode.

Eksponeringsdosen for renset spildevand varierer fra ca. 5 milliliter til 50 liter. Det vurderes, at de interessante mikroorganismer for renset spildevand er Salmonella og Campylobacter. Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum vil dog stadig være interessant på grund af den lave infektiøse dosis.

Eksponeringsdosen for renset og sandfiltreret spildevand varierer fra ca. 0,5 milliliter til 100 liter. Den interessante mikroorganisme ved denne simple metode for renset sandfiltreret spildevand vurderes at være Campylobacter. Giardia intestinalis og Cryptosporidium parvum vil dog stadig være interessant på grund af den lave infektiøse dosis.

Den simple vurdering viser, at eksponeringsdoserne for at fremkalde sygdom i værste tilfælde for de undersøgte mikroorganismer er relativt små. Det er specielt Salmonella og Campylobacter, der i den forbindelse er interessant, hvilket ses af den teoretiske sygdomsfremkaldende spildevandsmængde i de forskellige vandtyper. Alle mikroorganismer med lav infektiøs dosis, heriblandt protozoerne, er interessante i en sundhedsmæssig sammenhæng, når de udledes med spildevand.

11.5 Videre arbejde

På basis af nærværende undersøgelse foreslås det, at der arbejdes videre med:
vurdering af om udledning af spildevand fra renseanlæg og regnvandsbetingede overløb udgør en sundhedsmæssig risiko for badende
vurdering af eksisterende metoder/teknologier til videregående behandling af spildevand
vurdering af risiko ved anvendelse af alternative spildevandsløsninger og renseteknologier
afhængig af hvordan risikovurderingerne falder ud kan det overvejes at udvikle redskaber til karakterisering af særlige kilder til belastning af spildevandet med smitstoffer. Det kan b.la. overvejes at udforme særlige retningslinier for tilslutningstilladelser til offentlig kloak for særlige spildevandstyper og retningslinier for udledningstilladelser for renseanlæg
vurdering af risiko for spildevandsbetinget smitte af spildevandsarbejdere ved drift og vedligeholdelse af afløbs- og renseanlæg.

12 Litteraturliste

(Aulicino et al., 1996)

Aulicino, F.A.; Mastrantonio, A.; Orsini, P.; Bellucci, C.; Muscillo, M.; Larosa, G.: Enteric viruses in wastewater treatment plant in Rome. Water, Air and Soil Pollution, 1996. 91, 327-334.

(Bjergbæk et al. ,2000)

Bjergbæk, L.A.; Gudiksen, S.; Lentz, T.; Matzen, D.; Nielsen, G.G.: Afledning og rensning af regn- og spildevand. 6. semesters projekt. Aalborg Universitet, Miljølinien. 2000.

(Brandt, 2001)

Brandt, J. (BST, Århus): Mundtlig kommunikation vedrørende sygdomstilfælde relateret til spildevandsarbejde.

(Brøndsted et al., 2000)

Brøndsted, T.; Hald, T.; Jørgensen, B.B.: Annual Report on Zoonoses in Denmark 1999. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Dansk Zoonosecenter, 2000. Rapport.

(Brugha et al., 1998)

Brugha, R.; Heptonstall, J.; Farrington, P.; Andren, S.; Perry, K. & Parry, J.: Risk of hepatitis A infection in sewage workers. Occupational and Environmental Medicine, 1998. 55, 567-569.

(BST, 2000)

Klausen, H.; Støttrup Hansen, E. og Rosdahl, N.: Helbredsrisiko ved arbejde med spildevand - en undersøgelse af dødelighed og kræftforekomst blandt københavnske kloakarbejdere. Rapport. 2000.

(Bukhari et al., 1997)

Bukhari, Z.; Smith, H.V.; Sykes, N.; Humphreys, S.W.; Paton, C.A.; Girdwood, R.W.A.; Fricker, C.R.: Occurence of Cryptosporidium spp oocysts and Giardia spp cysts in sewage influents and effluents from treatment plants in England. Water Science & Techology, 1997, 35, 11-12, 385-390.

(D'Aoust, 1989)

D'Aoust, J.Y.: Salmonella. In Doyle MP, ed. Foodborne Bacteria Pathogens, 327-445. New York: Marcel Dekker Inc., 1989.

(Danmarks Statistik, 2001)

Danmarks Statistik: Miljø og Energi. Forbruget af drikkevand 1999. 2001:3. Feb. 2001.

(De Serres et al., 1995)

De Serres, G; Levesque, B.; Higgins, R.; Major, M.; Laliberte, D.; Boulianne, N. and Duval, B.: Need for vaccination of sewer workers against leptospirosis and hepatitis A. Occupational and Environmental Medicine, 1995. 52, 505-507.

(Den Kommunale Højskole, 2001)

Henze, M.; Petersen, G.; Kristensen, G.H.; Kjeldsen, J.J.: Drift af renseanlæg - teknik. 2. udgave. 2000. Den Kommunale Højskole.

(Di Giovanni et al., 1999)

Di Giovanni, G.D.; Hashemi, F.H.; Shaw, N.J.; Abrams, F.A.; LeChevallier, M.W.; Abbaszadegan, M.: Detection of Infectious Cryptosporidium parvum Oocysts in Surface and Filter Backwash Samples by Immunomagnetic Separation and Integrated Cell Culture-PCR. Applied and Environmental Microbiology, 1999, 65, 8, 3427-3432.

(EF, 1975)

Rådets direktiv af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand (76/160/EØF).

(Engberg et al., 1998)

Engberg, J.; Gerner-Smidt, P.; Scheutz, F.; Nielsen, E.M.; On, S.L.W.; Mølbak, K.: Waterborne Campylobacter jejuni infection in a Danish town - a 6-week continuous source outbreak. Clinical Microbiology and Infection, 1998, 4, 11, 648-656.

(Fayer et al., 1998)

Fayer, R.; Graczyk, T.K.; Lewis, E.J.; Trout, J.M.; Farley, C.A.: Survival of Infectious Cryptosporidium parvum Oocysts in Seawater and Eastern Oysters (Crassostrea virginca) in the Cesapeake Bay. Applied and Environmental Microbiology, 1998, 64, 3, 1070-1074.

(Fyns Amt, 1999)

Madsen, J.M.; Pedersen, L.S.; Dalum, L.K.; Nielsen, M.D.; Knudsen, L.: Punktkilder 1998. VANDMILJØovervågning, 1999.

(Gabrieli, et al., 1997)

Gabrieli, R.; Divizia, M.; Donia, D.; Ruscio, V.; Bonadonna, L.; Diotallevi, C.; Villa, L.; Manzone, G.; Panà, A.: Evaluation of the wastewater treatment plant of Rome Airport. Water Science & Technology, 1997, 35, 11-12, 193-196.

(Gerba, 1996)

Gerba, C.P.: Pathogens in the Environment. In Pollution Science, 279-300, 1996. Academic Press.

(Gibson III et al., 1998)

Gibson III, C.J.; Stadterman K.L.; States, S.; Sykora, J.: Combined sewer overflows: A source of Cryptosporidium and Giardia ?. Water Science & Techology, 1998, 38, 12, 67-72.

(Gleeson and Gray, 1997)

Gleeson, C. and Gray, N.: The Coliform Index and Waterborne Disease - Problems of microbial drinking water assessment. 1997.

(Gregersen et al., 1999)

Gregersen, P.; Grunnet, K.; Uldum, SA.; Andersen, BH. & Madsen, H.: Pontiac fever at a sewage treatment plant in the food industry. Scandinavian journal of work, environment & health, Juni 1999. 25(3), 291-5.

(Guardabassi et al., 1998)

Guardabassi, L.; Petersen, A.; Olsen, J.E.; Dalsgaard, A.: Antibiotic resistance in Acinetobacter spp. isolated from sewers receiving waste effluent from a hospital and a pharmaceutical plant. Applied and Environmental Microbiology, 1998, 64, 9, 3499-3502.

(Hagedorn et al., 1999)

Hagedorn, C.; Robinson, S.L.; Filtz, J.R.; Grubbs, S.M.; Angier, T.A.; Reneau JR., R.B.: Determining Sources of Faecal Pollution in a Rural Virginia Watershed with Antibiotic Resistance Patterns in Faecal Streptococci. Applied and Environmental Microbiology, 1999, 65, 12, 5522-5531.

(Hill and Sobsey, 1998)

Hill, V.R. and Sobsey M.D.: Microbial indicator reductions in alternative treatment systems for swine wastewater. Water Science & Techology, 1998, 38, 12, 119-122.

(Höller et al., 1998)

Höller, C.; Witthuhn, D.; Janzen-Blunck, B.: Effect of Low Temperatures on Growth, Structure, and Metabolism of Campylobacter coli SP10. Applied and Environmental Microbiology, 1998, 64, 2, 581-587.

(Ionas et al., 1998)

Ionas, G.; Learmonth, J.J.; Keys, E.A.; Brown, T.J.: Distribution of Giardia and Cryptosporidium in natural water systems in New Zealand - A nationwide survey. Water Science & Techology, 1998, 38, 12, 57-60.

(Isaac-Renton et al., 1996)

Isaac-Renton, J.; Moorehead, W.; Ross, A.: Longitudinal Studies of Giardia Contamination in Two Community Drinking Water Supplies: Cyst Levels, Parasite Viability, and Health Impact. Applied and Environmental Microbiology, 1996, 62, 1, 47-54.

(Jagals, 1997)

Jagals, P.: Stormwater runoff from typical developed and developing South African urban developments: Definitely not for swimming. Water Science & Technology, 1996, 35, 11-12, 133- 140.

(Johnson et al., 1997)

Johnson, D.C.; Enriquez, C.E.; Pepper, I.L.; Davis, T.L.; Gerba, C.P.; Rose, J.B.: Survival of Giardia, Cryptosporidium, Poliovirus and Salmonella in marine waters. Water Science & Techology, 1997, 35, 11-12, 261-268.

(Kaneko, 1997)

Kaneko, M.: Virus removal by domestic wastewater treatment system named Johkasou. Water Science & Techology, 1997, 35, 11-12, 187-191.

(Kaneko, 2000)

Kaneko, M.: Provisional Countermeasures against Cryptosporidiosis Outbreak in Japan. The 6th International Workshop on Drinking Water Quality Management and Treatment Technology. 28- 29. Marts 2000, Taiwan, R.O.C.

(Kapperud, 1994)

Kapperud, G.: Campylobacter infection. Epidemiology, risk factors and preventive mesasures. Tidsskrift for den Norske Laegeforening. 1994. Marts 10, 114(7), 795-9.

(Khuder et al., 1998)

Khuder, SA.; Arthur, T.; Bisesi, MS. and Schaub, EA.: Prevalence of infectious diceases and associated symptoms in wastewater treatment workers. American journal of industrial medicine, Juni 1998. 33(6), 517-7.

(Koenraad et al., 1994)

Koenraad, P.M.F.J.; Hazeleger, W.C.; van der Laan, T.; Beumer, R.R.; Rombouts, F.M.: Survey of Campylobacter ssp. in sewage plants in The Netherlands. Food Microbiology. 1994. 11. 65-73.

(Koenraad et al., 1996)

Koenraad, P.M.F.J.; Jacobs-Reitsma, W.F.; Beumer, R.R.; Rombouts, F.M.: Short-term evidence of Campylobacter in a treatment plant and drain water of a connected poultry abbatoir. Water Environmental Research, 1996. 68, 2, 188-193.

(Laursen, 1999)

Laursen, E.: Microbiological contamination of drinking water. 1999.

(LeChevallier et al., 1996)

LeChevallerier, M.W.; Welch, N.J.; Smith, D.B.: Full-Scale Studies of Factors Related to Coliform Regrowth in Drinking Water. Applied and Environmental Microbiology, 1996, 62, 7, 2201-2211.

(Marcinek et al., 1998)

Marcinek, H.; Wirth, R.; Muscholl-Silberhorn, A.; Gauer, M.: Enterococcus faecalis Gene Transfer under Natural Conditions in Municipal Sewage Water Treatment Plants. Applied and Environmental Microbiology, 1998, 64, 2, 626-632.

(Medema (1) et al., 1997)

Medema, G.J.; Bahar, M.; Schets, F.M.: Survival of Cryptosporidium parvum, Escherichia Coli, faecal enterococci and Clostridium Perfringens in river water: Influence of temperature and autochthonous microorganisms. Water Science & Techology, 1997, 35, 11-12, 249-252.

(Medema et al., 1997)

Medema, G.J.; van Asperen, I.A.; Havelaar, A.H.: Assessment of the exposure of swimmers to microbiogical contaminents in fresh water. Water Science & Techology, 1997, 35, 11-12, 157-163.

(Meinhardt et al., 1996)

Meinhardt, P.L.; Casemore, D.P.; Miller, K.B.: Epidemilogic aspects of human cryptosporiosis and the role of waterborne transmission. Epidem Rev 2, 118-134.

(Melbostad et al., 1994)

Melbostad, E.; Eduard, W.; Skogstad, A.; Sandven, P.; Lassen, J.; Sostran, P. og Heldal, K.: Exposure to bacterial aerosols and work-related symptoms for sewage workers. American journal of industrial medicine, Januar 1994. 25(1), 59-63.

(MEM, 1999)

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse og nr. 99 af 15. februar 1999 om ændring af bekendtgørelse om badevand og badestrande.

(Nethercott and Holness, 1988)

Nethercott, JR. and Holness, DL.: Health status of a group of sewage treatment workers in Toronto, Canada. American Industrial Hygiene Association journal, Juli 1988. 49(7), 346-50.

(Nickelsen et al., 1995)

Nickelsen, C.; Ernø, H.; Møller-Larsen, A.; Andersen, H.M.K.: Bathing Water - Microbiological Control. Environmental Project, 1995, 314.

(Nickelsen og Kristensen, 1991)

Nickelsen, C.; Kristensen, K.K.: Hygiejnisk kvalitet af spildevand fra renseanlæg. Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 1991, 21.

(Nielsen et al., 1996)

Nielsen, L.; Høgdall, E.; Vang, T.: E. coli i marint sediment. Vand & Jord, 1996, 3, 108-112.

(Nielsen, 2001)

Nielsen, H. (BV3 Arbejdstilsynet): Oplæg og -mateiale på Spildevandscenter Avedøre den 24/4- 01. Temadag for bakterier i renseanlæg.

(Rajala and Heinonen-Tanski, 1998)

Rajala, R.L. and Heinonen-Tanski, H.: Survival and transfer of faecal indicator organisms of wastewater effluents in receiving lake waters. Water Science & Techology, 1998, 38, 12, 191-194.

(Riemann and Cliver, 1998)

Riemann, H.P. and Cliver, D.O.: Escherichia coli 01257:H7. The Veterinary clinics of North America. Food animal practice. 1998, 14, 41-8.

(Robinson, 1981)

Robinson, D.A.: Infective Dose of Campylobacter jejuni in milk. British medical journal (Clinical research ed.). 1981. 282. 1584.

(Rose, 1997)

Rose, J.B.: Environmental ecology of Cryptosporidium and public health implications. Annual Review of Public Health, 1997, 18, 135-161.

(Schlosser et al., 1999)

Schlosser, O.; Grall, D. & Laurenceau, MN.: Intestinal parasite carriage in workers exposed to sewage. European journal of epidemiology, marts 1999. 15(3), 261-5.

(Smith et al., 1995)

Smith, H.V.; Robertson, L.J.; Campbell, A.T.; Girdwood, R.W.A.: Giardia and giardiasis: What's in the name? Microbiel Europe 3.

(SSI, 2001)

Statens Serum Institut: EPI-NYT, Uge 15/16, 2001. Zoonotiske tarminfektioner.

(Stenström, 1996)

Stenström, T.A.: Sjukdomsfremkallande mikroorganismer i avloppssystem - riskvärdering av traditionella och alternativa avloppslösninger. Naturvårdsverket. Rapport, 1996.

(Waage et al., 1999)

Waage, A.S.; Vardund, T.; Lund, V.; Kapperud, G.: Detection of Small Numbers of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli Cells in Environmental Water, Sewage, and Food Samples by a Seminested PCR Assay. Applied and Environmental Microbiology, 1999, 65, 4, 1636-1643.

(Wallis et al., 1996)

Wallis, P.M.; Erlandsen, S.L.; Isaac-Renton, J.L.; Olson, M.E.; Robertson, W.J.; van Keulen, H.: Prevalence of Giardia Cysts and Cryptosporidium Oocysts and Characterization of Giardia spp. Isolated from Drinking Water in Canada. Applied and Environmental Microbiology, 1996, 62, 8, 2789-2797.

(Zuckerman et al., 1997)

Zuckerman, U.; Gold, D.; Shefel, G.; Armon, R.: The presence of Giardia and Cryptosporidium in surface waters and effluents in Israel. Water Science & Techology, 1997, 35, 11-12, 381-384.

(Zuskin et al., 1993)

Zuskin, E.; Mustajbegovic, J. & Schachter, EN.: Respiratory function in sewage workers. American Industrial Hygiene Association journal, Maj 1993. 23(5), 751-61.

(Chan et al., 1987)

Chan, OY.; Chia, SE.; Nadarajah, N. & Sng, EH.: Leptospirosis risk in public cleansing and sewer workers. Annals of the Academy of Medicine, Singapore, Okt. 1987. 16(4), 586-90.

(Århus Amt, 1998)

Århus Amt: U-skemaer for Egå Renseanlæg og Marselisborg Renseanlæg. Århus Amt, Natur og Miljø. 1998.

(Århus Amt, 2000)

Århus Amt: Tilsyn med kommunale renseanlæg, tilsynsrapport 1999. Århus Amt, Natur og Miljøkontoret. 2000.

(Århus Kommune, 2000)

Århus Kommune: Forslag til spildevandsplan, februar 2000; Analyser af E. Coli ved Egåens udløb - Badevandskvalitet, august-september 2000. Århus Kommune, Miljøkontoret.

Bilag A
1 Måleprogram

12.1 Beskrivelse

12.1.1 Abstrakt

Der gennemføres mikrobiologisk undersøgelse på to udvalgte kommunale renseanlæg og et litteraturstudium indenfor samme felt. På indløb og udløb fra Marselisborg Renseanlæg og Egå Renseanlæg vil der blive analyseret for indikatorbakterier, bakterier, parasitter og indikatorer for virus. Undersøgelser for protozoer vil blive foretaget for prøver fra udløbet.

Måleprogram

I nærværende måleprogram er redegjort for projektets ramme, deltagende institutioner/projektorganisation, målestationer, prøveudtagning, analyser, ansvar, tids- og aktivitetsplan.

12.1.2 Deltagende institutioner

Af tabel A.1 fremgår en samlet oversigt over organiseringen af arbejdet. COWI's kontaktperson og koordinator for måleprogrammet er civilingeniør Kasper Mølgaard.

Tabel A.1
Deltagende institutioner ved måleprogrammet.

Institution

COWI

Miljøstyrelsen, Kontoret for Biocid- og Kemikalievurdering

Statens Veterinære Serumlaboratorium

Miljølaboratorium Storkøbenhavn I/S

Statens Serum Institut, Virologisk afdeling

Jysk Miljølaboratorium A/S

Egå Renseanlæg

Marselisborg Renseanlæg

Ledelsen af projektet fremgår af tabel A.2.

Tabel A.2
Projektledelse.

Institution

Miljøstyrelsen, Spildevands- og Vandovervågning

Miljøstyrelsen, Kontoret for Biocid- og Kemikalievurdering

COWI

Firmaet Jes la Cour Jansen

12.1.3 Målestationer

Der er udlagt i alt 5 målestationer i forbindelse med projektets gennemførelse. Placeringen af stationerne fremgår af tabel A.3 og A.4.

Tabel A.3
Egå Renseanlæg, målestationer.

Station

Beskrivelse

Bemærkninger

ER nr.1

Indløb

Ved eksisterende faste målestation

ER nr.2

Før filter

Udløb fra efterklaring tilløb til filter

ER nr.3

Udløb

Ved eksisterende faste målestation

       
Tabel A.4
Marselisborg Renseanlæg, målestationer.

Station

Beskrivelse

Bemærkninger

MR nr.1

Indløb

Ved eksisterende faste målestation

MR nr.2

Udløb

Ved eksisterende faste målestation

12.1.4 Måleprogram

Prøveudtagning

Stikprøver & delprøver

Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S forestår akkrediteret prøveudtagning. Prøverne udtages som stikprøver på alle stationerne. Der udtages samlet 25 l spildevand fra hver målestation. Udfra denne prøve fordeles spildevandet i delprøver til hvert laboratorium. Prøverne mærkes med projektnavn, stations nr., tidspunkt og dato for udtagning.

Prøvemængde

Fordelingen af spildevand fra hver målestation i delprøver til hver udførende laboratorium fremgår af tabel A.5.

Tabel A.5
Fordeling af spildevandsprøver fra hver målestation.

Laboratorium

Spildevandsmængde
Indløb / Udløb og før filter

Miljølaboratorium Storkøbenhavn I/S

2 l / 2 l

Jysk Miljølaboratorium

2 l / 2 l

Statens Veterinære Serumlaboratorium

- / 2´10 l

Statens Serum Institut, Virologisk afdeling

10 ml / 10 ml

Transport

Efter udtagningen forestår Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S transporten til laboratorierne. Jysk Miljølaboratorium A/S afhenter dog spildevandet ved renseanlæggene i henhold til aftalt sluttidspunkt for prøveudtagning (jvf. tidsog aktivitetsplan).

Analyser

Ved ankomsten til laboratorierne tages prøverne i arbejde umiddelbart efter indleveringen. Af tabel A.6 fremgår en oversigt over analyseprogrammet.

Tabel A.6
Analyseprogram.

Udførende

Parameter

Metode

Enhed

min. niveau

Statens Veterinære Serum-
laboratorium

Cryptosporidium parvum
 
Giardia intestinalis

Opkoncentrering, IMS oprensning, immunofluorescens

Oocyster pr. 10 l
 
Cyster pr. 10 l

100 oocyster pr. 10 l  
100 cyster pr. 10 l

Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S

E. coli
Totale coliforme bakterier
Enterokokker
  
Salmonella
 
  
  
Campylobacter

DS 2255:1983
DS 2255:1983
  
ISO899/ 2modMST98
DS 266:1988; selektiv opformering dog kun i RV
Draft ISO; selektiv opformering dog kun i Preston Broth

pr. ml
pr. ml
  
pr. ml
  
påvist i 10 og 100ml
  
  
påvist i 10 og 100ml

1
1
  
1
   
1
  
  
 
1

Statens Serum Institut, Virologisk afdeling

Enterovirus

PCR

 

 

Egå Renseanlæg

Indløbsflow
Udløbsflow
Temperatur
pH

On-line måler
On-line måler
On-line måler
On-line måler

m3/d
m3/d
oC
-

1,0
1,0
0,1
0,1

Marselisborg Renseanlæg

Indløbsflow
Udløbsflow
Temperatur
pH

On-line måler
On-line måler
On-line måler
On-line måler

m3/d
m3/d
oC
-

1,0
1,0
0,1
0,1

Jysk Miljølaboratorium A/S

COD
Total N
Total P
SS
pH

DS 217
DS 221
DS 292
DS 207
DS 287

mg O2/l
mg N/l
mg P/l
mg SS/l
-

10
1,0
0,01
1,0
0,1

Bemærk kravene til detektion - min. niveau.

I forbindelse med programmets gennemførelse foretages en registrering og karakterisering af driften af anlæggene, jf. tabel A.6. Unormale forhold af betydning for måleprogrammet noteres.

12.1.5 Tids- og aktivitetsplan

Programmet opdeles i to dele. Efter første del gennemføres en indledende vurdering af resultaterne. Der udtages 6 prøver på hver af de 5 målestationer.

Første del

Programmets første del gennemføres i uge 33 (15. - 17. august) på dagene tirsdag, onsdag og torsdag. Der udtages prøver i tidsrummet fra kl. 9.00 11.00 på de to renseanlæg. Prøverne leveres til analyse mellem kl. 15 og 16 de samme dage. Efter endt analysering fremsendes resultaterne til COWI senest 1. september.

På basis af resultaterne fra første målerunde udarbejdes en kortfattet vurdering af resultaterne. På basis heraf vurderes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at flytte den del af måleprogrammet som foretages på Egå Renseanlæg til Beder Renseanlæg i Århus Kommune.

Anden del

Programmets anden del gennemføres i uge 39 (26. - 28. september) på dagene tirsdag, onsdag og torsdag. Der udtages prøver i tidsrummet fra kl. 9.00 - 11.00 på de to renseanlæg. Prøverne leveres til analyse mellem kl. 15 og 16 de samme dage.

Bilag B
1 Resultater af måleprogram

Måleresultaterne for måleprogrammet præsenteres i tabelform. 1. målerunde var i uge 33 (15/8-17/8) og 2. målerunde var i uge 39 (26/9-28/9). Der er endvidere angivet data for flow og nedbør samt særlige bemærkninger til driften for måleperioderne.

Med hensyn til protozoer er der i første målerunde på Egå Renseanlæg kun målt efter sandfilteret (ER 3). Dette er ved 2. målerunde ændret til både før og efter sandfilteret (ER 2 og ER 3).

Resultaterne fra 1. målerunde viste et behov for intensiverede analyseintervaller for Campylobacter og Salmonella. Disse smitstoffer er derfor fra 2. målerunde analyseret i flere fortyndinger.

Der var ingen særlige problemer vedrørende driften på hverken Egå eller Marselisborg Renseanlæg i de to målerunder.

Driftsdata som pH, SS, COD, BOD, Tot-N og Tot-P fra renseanlæggenes driftsjournaler er sammenholdt med analyserne fra Jysk Miljølaboratorium. Der var nogen uoverensstemmelse, da prøverne fra Jysk Miljølaboratorium er stikprøver, mens driftsjournalerne præsenterer døgnmidler.

Analyseresultaterne fra Jysk Miljølaboratorium er anvendt.

12.2 Egå Renseanlæg

Der udførtes prøveudtagning ved 3 målestationer ved Egå Renseanlæg over de 2 målerunder; Indløb, Før filter og Udløb. I.P.: Ikke påvist. I.A.: Ikke analyseret. I.O.: Ingen oplysninger - registreres ikke.

ER 1, Indløb

Enhed

15/8-00

16/8-00

17/8-00

26/9-00

27/9-00

28/9-00

Fæk. enterokokker

/100 ml

3,6×105

7,0×105

8,0×105

3,2×105

3,1×105

3,8×104

Totale coliforme bakterier

/100 ml

3,3×107

1,1×107

1,1×108

2,4×107

7,9×106

2,4×107

E. coli

/100 ml

1,3×107

3,3×106

4,9×107

7,9×106

2,4×106

7,9×106

Salmonella

i 100 ml

>100

>100

>100

10-1.000

10-100

I.P. i 10 ml24

Campylobacter

i 100 ml

>100

10-100

>100

103 -104

103 -104

103 -104

Giardia intestinalis

/10 l

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

Cryptosporidium parvum

/10 l

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

Enterovirus

+/-

-

+

+

+

+

+

pH

 

7,24

7,63

7,67

7,47

7,47

7,87

Tørstof SS

mg/l

400

500

680

370

390

310

COD

mg/l

1.700

1.100

1.200

490

520

520

Tot-N

mg/l

71

78

88

37

39

60

Tot-P

mg/l

12

15

17

7,6

6,9

8,8

Flow

m3/dg

12.500

12.930

13.540

14.060

18.120

27.080

Nedbør

mm

0,6

0

1,2

0

5,6

8,8

 

ER 2, Før filter

Enhed

15/8-00

16/8-00

17/8-00

26/9-00

27/9-00

28/9-00

Fæk. enterokokker

/100 ml

700

200

400

1.100

200

300

Totale coliforme bakterier

/100 ml

4,6×104

2,4×104

4,9×104

4,9×104

7,9×104

1,3×105

E. coli

/100 ml

4.900

4.900

1,4×104

1.400

7.900

1,3×105

Salmonella

i 100 ml

I.P.

I.P.

I.P.

I.P.

I.P.

I.P. i 10 ml1

Campylobacter

i 100 ml

10-100

I.P.

I.P.

I.P.

I.P.

I.P. i 10 ml1

Giardia intestinalis

/10 l

I.A.

I.A.

I.A.

190

140

203

Cryptosporidium parvum

/10 l

I.A.

I.A.

I.A.

16

21

39

Viabilitetstest - Crypto-
sporidium

døde/ viable

I.A.

I.A.

I.A.

I.A

2/14

15/2

Enterovirus

+/-

-

-

-

-

-

 

pH

 

7,65

8,12

8,2

7,64

7,56

7,6

Tørstof SS

mg/l

3,3

3,2

3,7

3,2

3,2

2,6

COD

mg/l

31

45

45

61

52

37

Tot-N

mg/l

4,4

5,1

5,2

2,9

3,3

7,8

Tot-P

mg/l

0,3

0,44

0,54

0,52

0,72

1,9

 

ER 3, Udløb

Enhed

15/8-00

16/8-00

17/8-00

26/9-00

27/9-00

28/9-00

Fæk. enterokokker

/100 ml

300

100

300

500

500

< 100

Totale coliforme bakterier

/100 ml

3.300

4.900

7.900

2,2×104

3,3×104

3,5×104

E. coli

/100 ml

1.300

490

790

400

2,4×104

1,1×104

Salmonella

i 100 ml

I.P.

I.P.

10-100

I.P.

>10.000

I.P.

Campylobacter

i 100 ml

I.P.

10-100

I.P.

I.P.

I.P.

I.P.

Giardia

/10 l

0

0

0

20

64

0

intestinalis

 

 

 

 

 

 

 

Cryptosporidium parvum

/10 l

1

2

2

16

14

9

Enterovirus

+/-

-

-

-

-

-

 

pH

 

7,91

7,96

8,13

7,87

7,66

7,89

Tørstof SS

mg/l

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 0,1

4,6

<1,0

COD

mg/l

29

36

38

55

64

27

Tot-N

mg/l

4,3

4,6

4,5

2,3

3,5

2,3

Tot-P

mg/l

0,39

0,4

0,45

0,27

0,76

0,52

12.3 Marselisborg Renseanlæg

Der udførtes prøveudtagning ved 2 målestationer ved Marselisborg Renseanlæg over 2 målerunder; Indløb og Udløb.

MR 1, Indløb

Enhed

15/8-00

16/8-00

17/8-00

26/9-00

27/9-00

28/9-00

Fæk. enterokokker

/100 ml

7,0×105

2,7×106

3,4×106

1,6×106

1,4×105

4,1×104

Totale coliforme bakterier

/100 ml

2,4×108

1,3×108

3,5×108

2,4×107

3,3×106

7,0×107

E. coli

/100 ml

3,3×107

1,3×108

3,3×107

2,4×107

2,4×106

3,3×107

Salmonella

i 100 ml

>100

>100

10-100

100- 1.000

100- 1.000

100- 1.000

Campylobacter

i 100 ml

>100

>100

I.P.

100- 1.000

103 - 104

100- 1.000

Giardia intestinalis

/10 l

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

Cryptosporidium parvum

/10 l

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

I.A.

Enterovirus

+/-

-

-

-

+

+

+

pH

 

7,66

7,2

7,53

7,04

7,22

7,99

Tørstof SS

mg/l

430

620

580

820

350

350

COD

mg/l

1.100

1.600

1.200

1.300

400

660

Tot-N

mg/l

100

73

82

62

20

80

Tot-P

mg/l

22

14

17

21

13

18

Flow (afløb)

m3/dg

27.090

23.590

26.880

28.980

34.910

56.140

Nedbør

mm

I.O.

I.O.

I.O.

I.O.

I.O.

I.O.

 

MR 2, Udløb

Enhed

15/8-00

16/8-00

17/8-00

26/9-00

27/9-00

28/9-00

Fæk. enterokokker

/100 ml

1,3×105

1,6×104

8.000

1.800

7.000

400

Totale coliforme bakterier

/100 ml

1,7×105

1,1×105

4,9×105

2,4×105

3,3×106

7,9×105

E. coli

/100 ml

1,7×105

7,9×104

3,3×105

2,4×105

4,9×104

3,3×105

Salmonella

i 100 ml

I.P.

I.P.

10-100

10-100

I.P.

I.P.

Campylobacter

i 100 ml

10-100

>100

>100

I.P.

10-100

10-100

Giardia intestinalis

/10 l

38

44

36

36

44

39

Cryptosporidium parvum

/10 l

1

1

1

1

8

0

Enterovirus

+/-

-

-

-

-

-

 

pH

 

7,55

7,56

7,97

7,24

7,17

7,24

Tørstof SS

mg/l

3

2,7

2

4,9

11

2,6

COD

mg/l

35

33

36

69

54

23

Tot-N

mg/l

6,5

8,1

3

5

5,9

1,6

Tot-P

mg/l

2,4

2,2

2

4,3

 

1,4

12.4 Supplerende filter undersøgelser, den 15. nov. 2000.

Der er i forbindelse med vurderingen af effekten af sandfilteret, som anvendes på Egå Renseanlæg efter den traditionelle efterklaringsfunktion, foretaget en supplerende undersøgelse.

Undersøgelsen omfatter målinger af renset spildevand fra målestationerne, ER 2 og ER 3, svarende til før filter og udløb. Stikprøverne er udtaget den 15/11-2000 over en fem timers periode, med udtagelse hver time svarende til 10 prøver i alt. Prøvetagningen er foretaget af Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S. Analyse af bakterier er foretaget af Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S, mens analyse af protozoer er foretaget af Statens Veterinære Serumlaboratorium.

ER 2, Før filter

Enhed

8.00-8.15

9.00-9.10

10.00-10.10

11.00-11.10

12.00-12.10

Fæk. enterokokker

/100 ml

2.700

3.200

4.200

6.600

6.900

Totale coliforme bakterier

/100 ml

4,9×105

2,1×105

7,9×105

3,3×105

3,3×105

E. coli

/100 ml

4,9×104

7,9×104

1,7×104

1,7×104

1,3×105

Salmonella

/100 ml

1-10

<1

1-10

10-100

1-10

Campylo-
bacter

/1000 ml

100- 1.000

100- 1.000

100- 1.000

100- 1.000

10-100

Giardia intestinalis

/10 l

238

302

270

214

199

Crypto-
sporidium parvum

/10 l

82

53

60

50

41

Viabilitetstest - Crypto-
sporidium

døde/
viable

38/20

16/14

19/7

14/7

16/5

 

ER 3, Efter filter

Enhed

8.00-8.15

9.00-9.10

10.00-10.10

11.00-11.10

12.00-12.10

Fæk. enterokokker

/100 ml

190

170

440

350

410

Totale coliforme bakterier

/100 ml

1,1×104

1,7×104

3,3×104

2,4×104

3,3×104

E. coli

/100 ml

4.900

7.900

7.000

4.900

1,1×104

Salmonella

/100 ml

<1

<1

<1

<1

1-10

Campylo-
bacter

/1000 ml

10-100

1-10

<1

<1

1-10

Giardia intestinalis

/10 l

3

12

3

6

7

Crypto-
sporidium parvum

/10 l

18

19

16

20

18

Viabilitetstest - Crypto-
sporidium

døde/
viable

9/0

8/1

7/0

6/2

7/1

 

24 Ikke påvist i 10 ml prøvevolumen. Der er derfor mulighed for at indholdet ligger i intervallet 1-10 pr. 100 ml.
[Tilbage]