Grundstofferne i 2. geled - et miljøproblem nu eller fremover?

Bilag 7. Lithium

7.1 Stofidentitet
7.2 Fysisk-kemiske egenskaber
7.3 Anvendelse og forbrug
7.3.1 Anvendelse
7.3.2 Forbrug
7.4 Emissioner til og forekomst i miljøet
7.5 Fareklassificering
7.6 Toksikologi
7.7 Miljøegenskaber
7.7.1 Miljøkemi
7.7.2 Økotoksikologi
7.7.3 Bioakkumulering
7.8 Sammenfatning
7.9 Referencer

7.1 Stofidentitet

Tabel 7.1
CAS Nr., molekylevægt og EINECS Nr. for lithium

Lithium (Li)

CAS Nr.

7439-93-2

 

Molekylevægt

6,94

 

EINECS Nr.

231-102-5

7.2 Fysisk-kemiske egenskaber

Lithium har den laveste massefylde blandt alle metaller og er det letteste af de grundstoffer, der er i fast form ved stuetemperatur. Stoffet findes i gruppe 1A i det periodiske system og har valensen +1 (Li(I)). Lithium er meget reaktivt og reagerer med adskillige stoffer. Det reagerer eksplosivt med vand. Li2O dannes ved forbrænding af lithium. Lithiumsalte som f.eks. Li2CO3, LiF og Li2PO4 er svagt opløselige i vand [1].

Tabel 7.2
Fysisk-kemiske data for metallisk lithium. Data fra [1, 2]

Lithium (Li)

Valens

I

 

Massefylde (g/cm3)

0,534

 

Smeltepunkt (° C)

179

 

Kogepunkt (° C)

1336

 

Opløselighed i vand (g/L)

reagerer eksplosivt med vand

7.3 Anvendelse og forbrug

7.3.1 Anvendelse

En betydelig anvendelse af lithium som enten katode- (oxider af lithium) eller anodemateriale (metallisk lithium) finder sted i batterier til elektronisk udstyr. Det gælder specielt udstyr med lav vægt, f.eks. kameraer (foto, digitale og video), trådløse telefoner og bærbare PC'ere [10, 11, 13].

Lithium indgår i mange letvægtsmetallegeringer f.eks. med magnesium og aluminium til fly og biler [13, 20]. Stoffet kan ligeledes indgå som additiv i blylegeringer [20].

Aluminiumindustrien anvender store mængder lithium i form af lithiumcarbonat i produktionen af primær aluminium og Al-Li-legeringer [12].

I produktionen af glas og keramik anvendes ligeledes lithiumcarbonat, lithiumfluorid, lithiumsulfat og lithiumphosphat samt lithiumorthophosphat som additiver [13, 20].

Til visse typer cement tilsættes der lithiumforbindelser. F.eks anvendes lithiumsulfat som generelt additiv og lithiumnitrat som hæmmer af den uønskede alkali-silika-reaktivitet [13].

I produktion af syntetisk gummi kan forskellige forbindelser af lithium ligeledes findes anvendt [20]. I tekstiler kan lithiumchlorid optræde som stabilisator [13]. Smøremidler kan indeholde lithiumhydroxid [13].

Lithium indgår i flere medicintyper, der henvender sig til patienter med mentale forstyrelser [14, 21]. Der er især tale om behandling af maniodepression med lithiumcarbonat [15, 16, 18, 19, 21].

Forbindelserne lithiumaluminumhydrid og lithiumborohydrid optræder ofte som reduktionsmiddel i kemiske synteser, hvor lithiumamid og lithiumbromid ligeledes har bred anvendelse. En række andre lithiumforbindelser har bred anvendelse i kemiske synteser [13].

7.3.2 Forbrug

Den globale nyproduktion var i 1996-1997 11000 tons, og forbruget i USA var ca. 2800 tons. Ud fra pro capitaforbruget i USA er det årlige danske forbrug af lithium estimeret til ca. 55-60 tons.

Tabel 7.3
Den relative fordeling af det globale forbrug og danske anvendelse af Lithium i 1996 baseret på [5]

 

Keramik og glas

Aluminium produktion

Syntetisk gummi og medicin

Kemi-
kalier

Smøre-
midler

Batte-
rier

Øvrige

Global fordeling

20%

18%

13%

25%

11%

7%

4%

Forbrug i DK

11 tons

10 tons

7 tons

14 tons

6 tons

4 tons

2 tons

7.4 Emissioner til og forekomst i miljøet

Lithium betragtes generelt ikke som et miljøfarligt stof, og stoffet forekommer naturligt i det akvatiske og terrestriske miljø. I både fersk- og saltvand findes lithium på ionform, Li+. I det terrestriske miljø kan lithium findes som f.eks. Li2CO3, LiCl eller Li2O. Emissionen af lithium kan stamme fra f.eks. afbrænding af fossile brændsler eller affald. Dette bekræftes af målinger af lithiumindholdet i røggas og i perkolat fra deponier med røggasaffald, jf. Tabel 7.5. I stenkul og olie er koncentrationen af lithium henholdsvis 10-50 mg/kg og ca. 0,002 mg/kg [5]. Koncentrationen af lithium i affald fra forbrændingsanlæg og spildevandsslam anses for at være lave [5]. Dog er koncentrationer i perkolat fra semitørt og vådt røggasaffald højt.

Tabel 7.4
Typisk baggrundskoncentration af lithium i miljøet. Data fra [4, 7]

Koncentrationer

Ferskvand (µg/L)

Saltvand (µg/L)

Sediment
(mg/kg)

Jord (mg/kg)

Jordskorpe (mg/kg)

Typisk baggrunds-
koncentration

0,07 - 40

170 - 194

56

3 - 350

20


Lithium er påvist i alle de undersøgte miljøprøver i ret høje koncentrationer. Specielt i kompost, spildevand, spildevandsslam og slam fra vejvandsbassiner er lithiumindholdet højt, jf. Tabel 7.5, mens koncentrationen i udløb fra spildevandsanlæg er lav.

Tabel 7.5
Niveauer af lithium i samfundets affaldsstrømme ud fra målinger foretaget i efteråret 2001

Affaldstype

Enhed

Li-koncentration

Kompost:

 

 

Noveren, kompost (husholdningsaffald)

µg/kg TS

4640

Noveren, kompost (haveaffald)

µg/kg TS

4690

Lossepladsperkolat:

 

 

Fakse Losseplads

µg/L

201

Noveren (Holbæk/Audebo)

µg/L

49,4

Røggas (renset):

 

 

I/S Amagerforbrænding (semitør røggasrensning)

µg/m3

<9,1

I/S Vestforbrænding (våd røggasrensning)

µg/m3

1,0

Deponeret røggasaffald:

 

 

AV-miljø - perkolat fra semitørre restprodukter

µg/L

285

AV-miljø - perkolat fra våde restprodukter

µg/L

367

Renseanlæg, spildevand og slam:

 

 

Lundtoft renseanlæg, udløb

µg/L

11,4

Spildevandscenter Avedøre, udløb

µg/L

21,2

Lundtoft renseanlæg, slam

µg/kg TS

6060

Spildevandscenter Avedøre, slam

µg/kg TS

5015

Vejvandsbassiner, sediment:

 

 

Helsingør motorvejen

µg/kg TS

16300

Motorvej 04 v. Albertslund

µg/kg TS

15500

7.5 Fareklassificering

Lithium samt forbindelser som lithiumaluminiumhydrid og lithiummethanolat er optaget på listen over farlige stoffer. Sidstnævnte er ligesom lithium klassificeret som ætsende. Ingen af stofferne er klassificeret for miljøfare.[6].

Tabel 7.6
Klassificering af og risikosætninger for lithium og lithiumforbindelser

 

Fysisk-kemiske egenskaber

Sundhed

Lithium

F, R14/15

C, R34

Lithiumaluminiumhydrid

F, R15

-

Lithiummethanolat

F, R11 R14

C, R34

7.6 Toksikologi

Det primære målorgan for lithiumtoxicitet er nervesystemet. Lithium anvendes da også terapeutisk over for membrantransportproteiner i centralnervesystemet i forbindelse med behandling af maniodepressivitet. Lithium er moderat toksisk med dødelig dosis for LiCl i rotter på 526-840 mg/kg kropsvægt [22]. Ved kronisk eksponering for 1 mEq/L blev der fundet nedsat hjernevægt for hanligt afkom [22]. Litium minder kemisk om natrium, men er mere toksisk: 5 g LiCl kan give fatal forgiftning i mennesker [8]. I det terapeutiske dosisområde er der rapporteret om både skader på nervesystemet samt nyreskader hos mennesker [23].

7.7 Miljøegenskaber

7.7.1 Miljøkemi

Lithium findes i det akvatiske miljø primært på ionform som Li+. Udslip af lithiumholdig forurening vil kunne medføre stor spredning pga. lille biologisk optagelse og sorption til partikulært materiale.

7.7.2 Økotoksikologi

Lithium findes på µg/L-niveau i både fersk- og saltvand. Den akutte toksicitet af lithium er lav, og lithium må betegnes som ikke akut giftigt over for vandlevende organismer ved typiske koncentrationer i f.eks. spildevand. Den akutte miljøeffekt målt som EC50Daphnia magna blev bestemt til 33-197 mg/L, hvilket er mindst 1000 gange højere end niveauet i ferskvand. Både lithiumklorid og lithiumsulfat har høj vandopløselighed, og forbindelserne vil dissociere i vandigt miljø.

Tabel 7.7
Testresultater for miljøtoksicitet. Data fra [3]

Organisme-
gruppe

Latinsk navn

EC50/LC50
(mg/L)

NOEC, (mg/L)

Forbindelse

bløddyr

Dreissena polymorpha

185 -232
(24t)

 

LiCl

krebsdyr

Daphnia magna

33 - 197
(24t)

 

Li2SO4

orme

Tubifex tubifex

9,3 - 44,8
(24 - 96t)

 

Li2SO4

fisk

Pimephales promelas

1 - 6,4
(26d)

0,200 - 5,4 (26d)

LiCl

fisk

Tanichthys albonubes

9 - 62
(48t)

 

LiCl

regnorme

Eisenia fetida

10 mmol/kg jord
(7 uger)

 

LiCl

7.7.3 Bioakkumulering

Der er ikke fundet information om lithiums akkumulerbarhed, men på baggrund af metallets lave affinitet til partikler forventes det ikke at bioakkumulere.

7.8 Sammenfatning

Lithium benyttes i f.eks. batterier, smøremidler, keramik og kemikalier. Der er ikke konstateret punktkilder, der medfører negative effekter i miljøet. Lithium forekommer i miljøet mest på ionform og forventes ikke at bioakkumulere. Toksicitet og økotoksicitet må betegnes som lav.

7.9 Referencer

1 Weast, R.C., Astle, M.J. & Beyer, W.H. (1983). Handbook of Chemistry and Physics. 64th edition 1983-1984. CRC Press
[Tilbage]
  
2 Chemfinder – Cambridge Soft. http://www.chemfinder.com
[Tilbage]
  
3 US. EPA. (2000). Aquatic toxicity information retrieval database (AQUIRE)
[Tilbage]
  
4 Wedepohl K.H. (1995). The composition of the continental crust. Geochim. Cosmochim. Acta 59, 1217-1232.
[Tilbage]
   
5 Sternbeck og Östlund (1999). Nya metaller och metalloider i samhället
[Tilbage]
  
6 Miljøministeriet. Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer
[Tilbage]
  
7 Bowen, h.J.M. (1979). Environmental chemistry of the elements. Academic Press, New York.
[Tilbage]
  
8 Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry.2001. 6th Edition
[Tilbage]
  
9 http://www.herbalremedies.com/h20lith.html
[Tilbage]
  
10 http://www.igo.com/product_listing.asp?Category=Universal%
5FPower&DefinitionName=UP%5FBattery&RefTrack=Overture.
Lithium&cookie%5Ftest=1
[Tilbage]
  
11 http://www.zbattery.com/
[Tilbage]
  
12 http://www.matweb.com/SpecificMaterial.asp?bassnum=
MA146B&group=General
[Tilbage]
  
13 http://www.fmclithium.com/
[Tilbage]
  
14 http://www.ucc.ie/ucc/depts/chem/dolchem/html/elem/elem003.html
[Tilbage]
   
15 http://webmd.lycos.com/content/dmk/dmk_article_1458308
[Tilbage]
   
16 http://www.mentalhealth.com/drug/p30-l02.html
[Tilbage]
   
17 http://search.atomz.com/search/?sp-q=lITHIUM&sp-a=0007111e-
sp00000000&sp-advanced=1&sp-p=any&sp-w-control=1&sp-w=
alike&sp-x=any&sp-c=10&sp-m=1&sp-s=0
[Tilbage]
   
18 http://diabetesinsipidus.maxinter.net/about.htm
[Tilbage]
   
19 http://encarta.msn.com/index/conciseindex/37/037D9000.htm?z=1
[Tilbage]
  
20 http://www.encyclopedia.com/articles/07525.html
[Tilbage]
  
21 http://www.biopsychiatry.com/lithium.htm
[Tilbage]
  
22 European commission, Joint Research Centre (2000): International Uniform Chemical Information Database. IUCLID CD-ROM – Exisiting Chemicals – Year 2000 edition.
[Tilbage]
   
23 Cassarett and Doull's Toxicology. The basic science of poisons. 6th ed. McGraw-Hill 1987
[Tilbage]