Miljøstøtte til Østeuropa - Årsberetning 2001

Miljøprojekter i Ukraine

Samarbejdet med Ukraine blev fortsat og intensiveret i 2001. Både de konkrete investeringsprojekter og teknisk assistance-projekterne bidrog i året til at opretholde Ukraines samarbejde med Vesteuropa og bidrog dermed generelt til at støtte en fortsættelse af den usikre reformkurs. Miljøstyrelsen har ofte i årets løb modtaget tilkendegivelser om, at samarbejdet med Danmark vurderes højt, bl.a. idet det – indenfor miljøområdet - påviser konkrete udviklingsveje som alternativer til andre vestlige.

Samarbejdet med Ukraine er i 2001 blevet fastholdt på det i 1998 - 2000 udvidede niveau i forhold til de foregående år. Hovedvægten har igen i år ligget på projekter indenfor vand- og spildevandssektoren, men der er også givet støtte til Tjernobylfonden under EBRD og til projekter indenfor energisektoren.

Indenfor vand- og spildevandsområdet er der fortsat væsentlige problemer i  de ukrainske byer med at opretholde en 24 timers forsyning af hygiejnisk forsvarligt drikkevand. Hovedproblemerne er langsigtede underinvesteringer, der har medført, at så godt som alle anlæg, herunder ledningsnet og rullende materiel, er nedslidt i en grad, så de ikke eller kun lige akkurat kan opretholde deres funktion. Samtidig er administrationen og lovgivningen ikke i nødvendigt omfang indrettet på de ændringer, der er sket i samfundet efter uafhængigheden og opløsningen af Sovjetunionen. Projekterne indenfor denne sektor tager derfor dels sigte på en øjeblikkelig afhjælpning af de værste anlægsbrist gennem investeringer, dels sigtes der gennem støtte til forberedende projekter for internationale lån på en mere langsigtet forbedring af sektorens evne til at levere god service for den mindst mulige pris.

International låneoptagelse er ikke uden problemer for et fattigt land som Ukraine, og der sigtes derfor også på projekter, der støtter en reformering af sektoren under anvendelse af egne ressourcer, såfremt et internationalt udviklingslån ikke indgås.

Ukraine blev i efteråret 1998 valgt som værtsland for den næste Paneuropæiske Miljøministerkonference i Environment for Europe Processen, der holdes i maj 2003. Miljøstøtteordningen har givet støtte til en lang række konkrete miljøprojekter i Kyiv, der ud over den nytte de gør der, vil kunne bruges som demonstrationsprojekter for konferencens deltagere. Projekterne skal demonstrere de miljømæssige resultater, der kan opnås ved en kombination af national indsats og målrettet international miljøstøtte.

Der blev således i 1998 bevilget støtte til et større kloakrenoveringsprojekt, og i 1999 er der givet støtte til et studie, der skal forberede en omstrukturering af Kyivs Vand og Spildevandsselskab og et større investeringsprogram i de fysiske anlæg. Projektet er efter aftale med projektmodtageren ambitiøst og lægger op til en gennemgribende modernisering af vandforsyningen og spildevandsbortskaffelsen eventuelt med inddragelse af en international udviklingsbank.

I 2001 er der i fortsættelse af disse bestræbelser igangsat en større samlet dansk indsats indenfor affaldsområdet i Kyiv, der omfatter den offentlige affaldshåndtering og organiseringen heraf, samt en indsats overfor miljøforholdene på såvel den tidligere som den eksisterende losseplads. Endelig er der givet støtte til en forbedring af miljøforholdene omkring byens eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Sidstnævnte projekt omfatter ligeledes en forbedring af energiudnyttelsen fra affaldsforbrændingen. Ukraine forventes at blive et af de lande som Danmark skal samarbejde med omkring CO2 reduktioner efter Kyoto aftalen, og projektet vil blive anvendt som pilotprojekt for overførsel af CO2-kvoter fra Ukraine til Danmark.

2001 blev det første år, hvor Tjernobylværket var nedlagt. Den endelige lukning skete den 15. december 2000. Den danske støtte til problematikken omkring sikring af atomkraftværket Tjernobyl er i 2001 fornyet med endnu et bidrag på 18.5 mio.kr. i forbindelse med den internationale indsamling af 2. halvdel af de nødvendige midler til projektet, der forventes i alt at ville koste ca. 6. mia. kr. Støtten gives via den fond, Chernobyl Shelter Fond, der er etableret under den europæiske udviklingsbank EBRD med henblik på at foretage en langsigtet sikring af ulykkesstedet mod fremtidig radioaktiv forurening.

Projekttitel
  
Chernobyl Shelter Implementation Plan, tillægsbevilling
  
Journalnummer
  
124/046-0019t
Projektmodtager
  
Den ukrainske regering
Projektansvarlig
  
Chernobyl Shelter Fond, EBRD
Projektbeskrivelse
  
Et meget stort internationalt støtteprojekt til ca. 750 mio. USD blev påbegyndt i 1997, hvor ca. halvdelen af de nødvendige midler blev indsamlet til sikring af den udbrændte reaktor på Tjernobyl atomkraftværket. Der har i efteråret 2001 været en fornyet international bestræbelse på at samle de resterende midler. Finansudvalget har godkendt, at Danmark yder yderligere 18.5 mio. kr. til den fond, der under EBRD skal gennemføre sikringsprojekterne.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Miljøsikker indkapsling m.v. af den udbrændte reaktor
  
Tilskudsbeløb
   
DKK 18.500.000
Samlede omkostninger DKK 18.500.000

 

Projekttitel
  
Identification Study on the Danish Support to the Solid waste Sector in Kyiv, tillægsbevilling
   
Journalnummer
  
124/046-0061T
Projektmodtager
  
Kyiv by
Projektansvarlig
  
Nordic Consulting Group
Projektbeskrivelse
  
Dette er en tillægsbevilling til et eksisterende projekt, der skal dække udvidet støtte fra lokale konsulenter, samt til besigtigelsesrejse for en delegation fra Kyivs bystyre til at se på danske løsninger på affaldsproblemer. Endvidere udarbejdes et egentligt projektdokument og ikke blot Terms of Reference for det identificerede projekt.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Ikke direkte målbart, da dette er et forprojekt. Projektet bidrager til etablering af løsning på omfattende problemer indenfor affaldshåndtering, forbrænding og lossepladser
  
Tilskudsbeløb
   
DKK 367.631
Samlede omkostninger DKK 367.631

 

Projekttitel
  
Information Center in Kyiv. Fact finding mission
Journalnummer
  
124/046-0067
Projektmodtager
  
Det ukrainske miljøministerium
Projektansvarlig
  
Carl Bro as
Projektbeskrivelse
  
Formålet er at øge bevidstheden om vandressourceforbruget i Ukraine og herunder at undersøge mulighederne for at opbygge et informationscenter om det hydrologiske kredsløb i et nedlagt vandtårn i Kyiv. Projektet er en fact finding mission, der skal identificere relevante stakeholdere til projektet. Projektet afsluttes med et projektdokument for etablering af et vandinfocenter
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Ingen direkte
Tilskudsbeløb
   
DKK 724.708
Samlede omkostninger DKK 724.708

 

Projekttitel
  
Conservation of Hot Tap Water, Kyiv, Ukraine
Journalnummer
  
124/046-0068
Projektmodtager
  
Kyivs fjernvarmeselskab, KyivEnergo
Projektansvarlig
  
Carl Bro as
Projektbeskrivelse
  
Projektet skal i tre boligblokke i Kyiv demonstrere mulighederne for energi- og vandbesparelser i Kyiv Vodokanal (vandforsyning) og KyivEnergo (fjernvarme) gennem besparelser i varmtvandsforbruget i husholdningerne. Det gennemsnitlige forbrug i husholdningerne er fire gange så højt som gennemsnitsforbruget i Danmark.

Projektets resultater spredes dels til borgerne gennem TV og andre medier, dels til forsyningsselskaber KyivEnergo og Kyiv Vodokanal gennem deres deltagelse i projektet.
  

Miljøeffekt (forventet)
  
Projektet demonstrerer muligheden for energi- og vandbesparelser i husholdninger gennem besparelser i varmtvandsforbruget.
  
Tilskudsbeløb
   
DKK 5.365.474
Samlede omkostninger DKK 7.365.474

 

Projekttitel
  
Lviv Water Supply Design and Tendering
Journalnummer
  
124/046-0071
Projektmodtager
  
Lviv Vodokanal
Projektansvarlig
  
COWI
Projektbeskrivelse
  
Projektet skal levere detailed design og støtte til udbud af investeringer for ca. 80 mio. kr. indenfor vandforsyning som led i implementeringen af et større moderniseringsprojekt for vandforsyning, kloak og spildevandsrensning til i alt 320 mio. kr. i Lviv Vodokanal (800.000 indb.). Hovedformålet med projektets vandforsyningsdel er at genetablere 24 timers vandforsyning for halvdelen af byen og 10 timers vandforsyning for  resten af byen inden 2005. Store dele af byen har i dag kun 2 gange 3 timers vandforsyning, hvilket udgør en stor sundhedstrussel på grund af indsivninger i vandledninger, når der ikke er tryk på systemet. Et andet vigtigt mål med projektet er de energibesparelser, der fremkommer ved reduceret vandforbrug, opdeling i trykzoner, udskiftning af pumper med videre. Endelig investeres der i udstyr til reparation og vedligeholdelse af ledningsnettet, hvilket øger forsyningssikkerheden og mindsker vandspild i forbindelse med lækager
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Design af investering, der vil sikre 24 timers vandforsyning for mindst halvdelen af 800.000 indbyggere i Lviv under opfyldelse af gældende drikkevandskvalitetsnormer. Væsentlige energibesparelser forventes ved omfattende udskiftninger af pumper og opdeling af forsyningsnettet i trykzoner.
  
Tilskudsbeløb
   
DKK 3.186.383
Samlede omkostninger DKK ca. 80 mio.

 

Projekttitel
  
Inventory and Risk Management of Contaminated Sites in Ukraine
  
Journalnummer
  
124/046-0073
Projektmodtager
  
Det ukrainske miljøministerium
Projektansvarlig
  
Water & Power Planners A/S
Projektbeskrivelse
  
Den ukrainske miljøminister har bedt om bistand til en indsats indenfor området farligt affald. Miljøministeriet har konkretiseret ministerens ønske, således at der ønskes støtte til etablering af en national registrering og handlingsplan for håndteringen af miljø- og sundhedsfaren fra lossepladser med farligt affald. Projektet skal udarbejde et projektdokument for og udbyde et sådant projekt.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Projektet forebygger miljø- og sundhedsfare fra lossepladser med farligt affald.
  
Tilskudsbeløb
   
DKK 912.728
Samlede omkostninger DKK 1.012.728

 

Projekttitel
  
Feasibility Study in Mariupol and Kherson
Journalnummer
  
124/046-0080
Projektmodtager
  
Vandselskaberne i Mariupol og Kherson
Projektansvarlig
  
Rambøll
Projektbeskrivelse
  
Som led i forberedelsen af et lån fra EBRD på antaget USD 31 mill. til Mariupol, der har 522.000 indbyggere og USD 18.5 mill. til Kherson, der har 368.000 indbyggere, skal projektet udarbejde feasibility studier for byernes vand- og spildevandsselskaber. Der skal herunder ydes støtte til opnåelse af TACIS-finansiering på EURO 7.5 mill. (55.5 mill. kr.) til investeringer i spildevandsrensning i de to byer.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Forstudie for sikring af vandforsyning og bortskaffelse af spildevand for 890.000 indb.
  
Tilskudsbeløb
   
DKK 2.998.591
Samlede omkostninger DKK 3.200.000

 

Projekttitel
  
Modernisation of the Kyiv Solid Waste Sector
Journalnummer
  
124/046-0081
Projektmodtager
  
Kyiv kommune
Projektansvarlig
  
COWI
Projektbeskrivelse
  
Projektet skal etablere og samarbejde med en ny planlægningsenhed i kommunalforvaltningen, der skal forestå udarbejdelse og gennemførelse af moderne affaldsplanlægning og -håndtering i Kyiv herunder udliciteringer af indsamlingsordninger og drift af lossepladser samt etablering af et projekt for en ny losseplads.
   
Miljøeffekt (forventet)
  
Miljømæssig forsvarlig håndtering af husholdningsaffald fra 2.6 mio. indbyggere, ca. 1.2 mio. tons/år.
  
Tilskudsbeløb
   
DKK 10.204.183
Samlede omkostninger DKK 10.204.183

 

Projekttitel
  
Development of a DANCEE Country Programme for Ukraine in Natural Management
  
Journalnummer
  
124/046-0084
Projektmodtager
  
Ukraines miljøministerium
Projektansvarlig
  
COWI
Projektbeskrivelse
  
Miljøministeriet i Ukraine anmodede i juni 2000 under en konference om biodiversitet og landskab det danske miljøministerium (MIM) om assistance og samarbejde om naturresourceforvaltning. Ministeriet har ved andre lejligheder henvendt sig til MiM om støtte til konkrete projekter. I overenstemmelse med "Strategi for Miljøstøtteordningen til Østeuropa i perioden 2001–2006" samt "Guidelines for Country Programmes in Eastern Europe" anbefales det at iværksætte en programmering af indsatsområdet for naturressourceforvaltning i Ukraine for perioden 2002-2004 inklusive.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Projektet sikrer en fokuseret sammenhæng mellem kommende naturresourceforvaltningsprojekter i Ukraine i perioden 2002-2006 med en større og synlig miljøeffekt.
  
Tilskudsbeløb
   
DKK 365.623
Samlede omkostninger DKK 365.623

 

Projekttitel
  
Rehabilitation of Inceneration Plant, Energia, Kyiv
Journalnummer
  
124/046-0085
Projektmodtager
  
Affaldsforbrændingsanlægget Energia
Projektansvarlig
  
Carl Bro as
Projektbeskrivelse
  
Projektets formål er at støtte renoveringen af affaldsforbrændingsanlægget Energia. Projektet skal sikre en øget forbrændingskapacitet, reduceret luftforurening samt nyttiggørelse af den producerede varme i fjernvarmesystemet. Projektets indsats er et led i den danske støtte til affaldssektoren i Kyiv og vil medføre en væsentlig samlet CO2-besparelse.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Renovering af forbrændingskapacitet på 175.000 tons affald/år (dvs. sikre mod nedlukning), samt reetablering af forbrændingskapacitet på 105.000 tons/år.

CO2 reduktion på minimum 80.000 tons/år.
  

Tilskudsbeløb
   
DKK 10.000.000
Samlede omkostninger DKK 75.000.000

 

Projekttitel
  
Assistance to Ukraine on Implementation of the Aarhus Convention
  
Journalnummer
  
124/046-0086
Projektmodtager
  
Det ukrainske miljøministerium
Projektansvarlig
  
Carl Bro as
Projektbeskrivelse
  
Projektet skal assistere miljøministeriet i Ukraine i implementeringen af Aarhus konventionen bl.a ved udarbejdelse af oversigter over alle relevante miljødata- og informationer og udarbejdelse af national lovgivning i   overenstemmelse med konventionen. Projektet skal endvidere bidrage til, at miljøministeriet i Ukraine samt flere oblaster styrkes i brugen af internet og e-mails i forbindelse med varetagelse af offentlighedens begæringer om konkret aktsindsigt. Der udarbejdes en plan med procedurer/retningslinier for miljøbeslutningsprocessen i Ukraine.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Kan ikke opgøres kvantitativt
Tilskudsbeløb
   
DKK 2.215.917
Samlede omkostninger DKK 2.216.917

 

Projekttitel
  
National Water Sector strategy and Action Plan
Journalnummer
  
124/046-0088
Projektmodtager
  
Den ukrainske statskomite for arkitektur, konstruktion og kommunal service
  
Projektansvarlig
  
COWI
Projektbeskrivelse
  
Projektet skal opstille en national strategi og handlingsplan for den ukrainske vandforsynings-, kloak, og spildevandssektor. Miljøstøtteordningen har siden 1995 overvejende støttet vandsektoren med konkrete studier og investeringer, mens der kun er støttet få projekter på det nationale niveau. Samtidig er der foregået en vis udvikling i sektoren på nationalt niveau, og det vurderes, at der nu er baggrund for i samarbejde med den ukrainske regering at udarbejde en strategi og handlingsplan for sektorens udvikling. Udviklingperspektivet skal dække både sektorens organisering lovgivningsmæssigt og administrativt, samt teknisk og økonomisk.
   
Miljøeffekt (forventet)
  
Ingen direkte
Tilskudsbeløb
   
DKK 4.499.291
Samlede omkostninger DKK 4.749.291

 

Projekttitel
  
Secretariat for the 5th Environment for Europe Conference in Kyiv, 2003
   
Journalnummer
  
124/046-0089
Projektmodtager
  
Det ukrainske miljøministerium
Projektansvarlig
  
Minister for Environment and Natural Resources of Ukraine
  
Projektbeskrivelse
  
Dette projekt indeholder støtte til oprettelse af sekretariatet for den 5. Paneuropæiske miljøministerkonference 2003 i Kiev, Ukraine. Allerede i 1998 i forbindelse med udpegning af Ukraine som værtsland for konferencen blev der afgivet et løfte om praktisk og økonomisk støtte til Ukraines forberedelser. Dette projekt støtter indkøb af kontorudstyr, tilskud til kommunikationsomkostninger og information samt rejsestøtte for delegater fra de fattigste østeuropæiske lande og NIS-lande til forberedelsesmøder til Kiev konferencen.
   
Miljøeffekt (forventet)
  
Ingen direkte
Tilskudsbeløb
   
DKK 789.128
Samlede omkostninger DKK 789.128

 

Projekttitel
  
Implementation of Industrial Symbiosis in Ukraine
  
Journalnummer
  
124/046-0090
Projektmodtager
  
De to byer Komsomelske og Cherkassy
Projektansvarlig
  
William Hansen & Co.
Projektbeskrivelse
  
Projektets formål er at forbedre energi- og miljøforhold i to ukrainske industribyer Komsomelske og Cherkassy gennem industriel symbiose, hvorved virksomheder indbyrdes anvender produktion af overskudsenergi, affald, spildevand, filtermaterialer m.v. Derigennem reduceres energiforbruget og genanvendelse medfører en reduceret miljøbelastning. En task force skal etablere en stabil organisation i begge byer med henblik på at styre gennemførelsen af den industrielle symbiose. Symbioseprojektet skal gennemføre en højere grad af energieffektivitet og omfatte al slags affaldsmateriale.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Der forventes en reduktion på 10-20% i energiforbruget i forbindelse med en mere effektiv produktion og transmission af energi og 20-25% besparelser i de enkelte virksomheder hidrørende fra mere effektiv brug og genbrug af energi.
  
Tilskudsbeløb
   
DKK 1.600.000
Samlede omkostninger DKK 1.600.000

 

Projekttitel
  
DANCEE-Country Programme for Ukraine 2002 - 2004
  
Journalnummer
  
124/046-0094
Projektmodtager
  
Det ukrainske miljøministerium
Projektansvarlig
  
PEMconsult a/s
Projektbeskrivelse
  
Projektets formål er at udarbejde et landeprogram for miljøområdet i Ukraine med henblik på at styrke og målrette indsatsen og implementere strategien for øststøtten. Der udarbejdes tre projektdokumenter, og programmet skrives sammen med vand-, energi- og natursektorprogrammerne til et fælles landeprogram. Programmeringen vil tage udgangspunkt i at støtte implementeringen af internationale konventioner, støtte sundhedsrelaterede miljøprojekter, offentlighedens inddragelse m.v., samt tilnærmelse til EU-standarder på miljøområdet.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Ingen direkte
Tilskudsbeløb
   
DKK 2.031.735
Samlede omkostninger DKK 2.231.735

 

Projekttitel
  
Formulation of a CITES Capacity Development Project for the Management Authorities of Ukraine
  
Journalnummer
  
124/046-0095
Projektmodtager
  
Det ukrainske miljøministerium
Projektansvarlig
  
Ornis Consult Ltd.
Projektbeskrivelse
  
Formuleringsmission som skal assistere CITES myndighederne i Ukraine i formuleringen af et projekt, som støtter Ukraine i implementeringen af CITES, det regionale samarbejde samt koordineringen med EU. Det endelige projektdokument vil blive udbudt. Der er af Miljøstyrelsen udpeget en dansk trainee med stor erfaring i CITES administration til deltagelse i missionen.

CITES myndighederne i Ukraine har anmodet om assistance på følgende områder:

Gennemførelse af kurser i den daglige CITES administration både i ministeriet såvel som hos politiet og toldvæsenet.
Udvikling af CITES manualer på Ukrainsk til brug i den daglige toldkontrol af ind- og udførsel af dyr og planter.
Udvikling af et regionalt samarbejdsnetværk på tværs af grænserne med udgangspunkt i den nordiske erfaring.
Facilitere integrationen (på anmodning af CITES MA) af Ukraine til EU gennem en tilpasning af lovgivningen om udstedelsen af import og eksporttilladelser.
Assistance til Ukraines deltagelse i internationale CITES relaterede møder (COP, expert meetings, dyre- og plantekomité møder).

Samt

Styrkelse af det regionale samarbejde.
 
Miljøeffekt (forventet)
  
Projektet forventes at styrke biodiversiteten i oprindelseslandene ved at begrænse den ulovlige handel med truede arter.
 
Tilskudsbeløb
   
DKK 210.184
Samlede omkostninger DKK 210.184

 

Projekttitel
  
Preparation of an Integrated Straw-Heating Dissemination and Agro-environmental Project in Ukraine
   
Journalnummer
  
124/046-0096
Projektmodtager
  
Statskomiteen for Energibesparelser
Projektansvarlig
  
Landbrugets Rådgivningscenter
Projektbeskrivelse
  
Med udgangspunkt i et afsluttet halmfyringsprojekt i Ukraine sigter projektet mod at gennemføre en større undersøgelse af mulighederne for en udbredt anvendelse af integrerede halmfyringsanlæg og gyllebehandling og -anvendelsessystemer i Ukraine. Undersøgelserne skal vurdere perspektiverne for en rationel anvendelse af halm til energiformål og samtidig bidrage til at løse problemerne med opbevaring og anvendelse af naturgødning på en miljøvenlig og bæredygtig måde.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Der er ca. 4,85 mill. tons halm til rådighed for halmfyring i Ukraine i dag. Antages det, at halmen erstatter fyringsolie og anvendes fuldt ud, kan følgende reduktion (i t/år) forventes:

NOx: 8.794
SOx: 68.891
CO2: 5.423.377

Med hensyn til anvendelse af naturgødning (fra kvæg, svin og fjerkræ) kan der forventes en reduktion på 115.000 t kvælstof udledt i naturen.
  

Tilskudsbeløb
   
DKK 486.828
Samlede omkostninger DKK 486.828

 

Projekttitel
  
Reconstruction of Saki Combined Heat and Power plant, Ukraine
  
Journalnummer
  
124/046-0097
Projektmodtager
  
Miljøstyrelsen
Projektansvarlig
  
Danish Power Consult
Projektbeskrivelse
  
Projektet drejer sig om en undersøgelse af, om en renovering af Saki kraftvarmeværk på Krim, Ukraine, egner sig som Joint Implementation forsøgsprojekt.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Ingen direkte
Tilskudsbeløb
   
DKK 306.555
Samlede omkostninger DKK 306.555

 

Projekttitel
  
Implementation of the Aarhus Convention in Ukraine - assistance to tendering
  
Journalnummer
  
129-0266
Projektmodtager
  
Det ukrainske miljøministerium
Projektansvarlig
  
Steen Frederiksen, Rådgivende Ingeniør, F.R.I.
Projektbeskrivelse
  
Projektet skal afholde udbud vedrørende projektet "Assistance to Ukraine in the implementation of the Aarhus Convention", det vil sige udvælgelse og invitation af firmaer til fast-track tendering, forberedelse af evalueringsrapport, afholdelse af evt. interviews og final evalueringsrapport.
  
Miljøeffekt (forventet)
  
Ingen direkte
Tilskudsbeløb
   
DKK 67.632
Samlede omkostninger DKK 67.632