Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2008

Affaldsstatistik 2006


Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

1 Affaldsproduktion

2 Genanvendelse

3 Farligt affald

4 Import og eksport af affald

5 De enkelte affaldskilder og status for behandling i forhold til sigtelinierne år 2008

Bilag A: Affaldsproduktion i Danmark

Bilag B: Genanvendelse

Bilag C: Farligt affald

Bilag D: Import og eksport af affald

Bilag E: Behandling af affald opgjort på erhvervsmæssige kilder

Bilag F: Forudsætninger for fordelingen af affald fra container/omlastestationer

Bilag G: Opgørelse over organisk affald til kompostering, træflisning og bioforgasning

Bilag H: Anlæg, der indberetter til ISAG


Forord

ISAG

ISAG (Informations System for Affald og Genanvendelse) blev første gang taget i brug i 1993. Indberetningen for 2006 er den 14. i rækken af indberetninger.

Bekendtgørelse om affald[1] fastlægger, hvem der skal indberette data til ISAG, hvilke data der skal indberettes, samt hvornår data skal indberettes. Oplysningerne om det foregående år skal indberettes til Miljøstyrelsen hvert år senest 31. januar.

ISAG bygger på, at danske affaldsbehandlingsanlæg registrerer og indberetter en række oplysninger om alt affald, der vejes ind på eller ud fra anlæggene.

Affaldsbehandlingsanlæggene omfatter oparbejdningsanlæg, komposteringsanlæg, forbrændingsanlæg, deponeringsanlæg, slamforbrændingsanlæg, samt anlæg til særlig behandling af affald. Anlæggene skal indberette oplysninger om, hvem der transporterer affaldet, hvilken mængde, type og fraktion af affald, der tilføres eller fraføres anlæggene, samt hvilken erhvervsmæssige kilde (se principskitse nedenfor) og geografisk kilde (kommune) affaldet stammer fra.

Princippet for registreringer i ISAG er skitseret i figuren nedenfor. For nærmere detaljer henvises til Bekendtgørelse om affald.

Principskitse for indberetning af data til ISAG

Principskitse for indberetning af data til ISAG

Miljøstyrelsen udarbejder hvert år publikationen Affaldsstatistik. Affaldsstatistikken bygger på ISAG indberetninger om de mængder, typer og fraktioner af affald, der vejes ind på danske affaldsbehandlingsanlæg, fra direkte kilder (også benævnt affaldsproducenter eller primære kilder).

For at undgå dobbeltregistrering af affald, når den samlede affaldsmængde i Danmark opgøres, er det nødvendigt, at skelne mellem affald, der kommer fra direktekilder og affald, der kommer fra affaldsbehandlingsanlæg (også benævnt anlægskilder eller sekundære kilder). Eksempelvis opgøres mængden af husholdningsaffald til forbrænding, som den mængde affald, der vejes ind på forbrændingsanlægget. Den mængde husholdningsaffald, som forlader forbrændingsanlægget i form af restprodukter fra forbrændingen, medregnes derimod ikke i de samlede affalsmængder, da affaldet i så fald ville blive registreret to gange.

I det omfang affald fraføres et affaldsbehandlingsanlæg (en anlægskilde) til eksport – og dermed til behandling i udlandet - fremgår det ikke af nærværende opgørelsen. Ifølge ISAG indberetninger i 2006, har anlægskilder fraført ca. 500.000 affald til eksport – en mængde der i denne statistik fremstår som behandlet på et dansk affaldsbehandlingsanlæg. De 500.000 tons svarer til 3,3% af den den samlede affaldsmængde. Af disse er ca. 243.000 tons papir og pap, mens ca. 183.000 tons er jern og metal, som må formodes genanvendt i udlandet. Den resterende mængde affald, som eksporteres fra danske affaldsbehandlingsanlæg, tegner sig for ca. 0,5 % af de samlede affaldsmængder.

Affald, som eksporteres direkte fra en virksomhed uden om et dansk affaldsbehandlingsanlæg, indgår ikke nærværende opgørelse af den mængde affald, der produceres i Danmark. Undtaget herfra er den mængde jern og metal, som eksporteres fra skrothandlere.

Miljøstyrelsen foretager en kvalitetssikring af de indkomne oplysninger og supplerer dem med oplysninger fra brancheorganisationer og andre kilder.

Affaldsstatistikken indeholder en oversigt over affaldsmængder og affaldssammensætning i Danmark. Statistikken indeholder også en opgørelse af, hvor stor en andel af affaldet, der er blevet genanvendt, forbrændt og deponeret. Oplysningerne fordeles på erhvervsmæssige kilder og affaldstyper.

Herudover indeholder statistikken en opgørelse over hvilke mængder affald der importeres til og eksporteres fra Danmark. Denne del af statistikken er baseret på en række forskellige kilder, herunder oplysninger der er registreret i medfør af EU’s Transportforordningen og oplysninger fra Danmarks Statistik.

Ændrede forudsætninger i 2001

Fra og med 2001 blev data indberettet efter de nye regler i Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000. Det har medført en række ændringer i ISAG, som bl..a. har medført, at det affald, der har været indberttet under den erhvervsmæssig kilde ”Fremstilling m.v.”, fra 2001 skulle indbrettes som industriaffald opdelt på 11 forskellige brancher.

Fra og med 2001 og nogle år frem ses der en forskydning i de mægder affald, der indberettes som affald fra hhv. servicesektoren og fra industrien, idet mængderne af affald fra industrien falder, mens mængderne af affald fra servicesektoren stiger. Dette kan skyldes, at en del af det affald, der tidligere har været registreret under den erhvervsmæssige kilde” Fremstilling mv”, fejlagtigt er blevet registreret under servicesektoren. I de senere år har har tallene stabiliseret sig og giver antageligt et mere reelt billede af udviklingen.

En anden årsag til forskydningerne mellem de to sektorer kan også være ændringer i erhvervsstrukturen fra et industrisamfund henimod et videnssamfund. Dette understøttes bl.a. af, at antallet af industrivirksomheder fra starten af 1990´erne til 2003 er faldet samtidig med, at der er sket en kraftig stigning i antallet af nye virksomheder inden for vidensservice.[2]

Emballageaffald er en nyere affaldstype i ISAG og afspejler endnu ikke hele den mængde emballageaffald af pap og plast, som indsamles til genanvendelse i Danmark.

Fordelingen af affald fra container/omlastestationer for fraktionerne glas og papir og pap er desuden ændret i forhold til årene 1994 til 2000. For en nærmere redegørelse for  forudsætningerne for omfordelingen henvises til bilag F1.

Der gøres opmærksom på, at de nævnte ændringer fra og med 2001 betyder, at sammenligning på sektorniveau mellem affaldsmængderne for de tidligere år og fra 2001 og frem skal ske med et vist forbehold.

ISAG-dataudtræk via Miljøstyrelsens hjemmeside

Der kan hentes affaldsdata via miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk. Udtræksmodulet findes under Affald, Statistikker og ISAG-dataudtræk, ISAG-dataudtræk.

ISAG-dataudtræk giver mulighed for at hente oplysning om mængder og behandling af affald fra erhvervsmæssigekilder opgjort på affaldstyper, affaldsfraktion 1, affaldsfraktion 2 eller på såkaldte EAK-koder, der er den mest detaljerede opgørelse af, hvilken type affald der er tale om. Der ligger data fra perioden 1994 til 2006 på hjemmesiden.


Konklusion og sammenfatning

Konklusion

Affaldsmængderne i Danmark har gennem en længere årrække været stigende. Denne udvikling er forsat fra 2005 til 2006, hvor der ses en stigning i de samlede affaldsmængder på 6 %. En stor del af denne stigning kan tilskrives, at affaldsmængden fra byggeri og anlæg er steget med ca. 443.000 tons, eller 8 %. Det bemærkes at der i 2005 manglede en indberetning på ca. 400.000 tons bygge- og anlægsaffald fra ét affaldsbehandlingsanlæg. Der er i beregning af ændringerne i affaldsmængder fra 2005 til 2006 taget højde for dette.

Den samlede produktion af  affald i Danmark udgjorde i 2006 15.459.000 tons, heraf blev 23% afbrændt, 6% af affaldet deponeret, mens 70% blev genanvendt. Dermed er de overordnede sigtelinier i Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008 for behandlingen af affald i år 2008 opfyldt.

Ses der på behandlingen af affald fra de enkelte erhvervsmæssige kilder, er sigtelinjene for 2008 opfyldt for bygge- og anlægsbranchen, og for behandlingen af restprodukter fra de kulfyredekraftværker og fra affaldsforbrændingsanlæggene. Baseret på foreliggende data fra 2002, er sigtelinjerne for behandling af slam fra de kommunale rensningsanlæg også opfyldt. Sigtelinjerne er derimod endnu ikke opfyldt for husholdningerne, industrien og servicesektoren.

Samlet set tegnede farligt affald sig for knapt 500.000 tons i 2006. Mængden af farligt affald er steget med 15% fra 2005 til 2006, denne stigning kan primært tilskrives en stigning i olieaffald, der i 2006 udgjorde ca. 15% af det farlige affald.

Der blev i 2006 importeret affald til Danmark svarede til  3% af den danske affaldsproduktion, og eksporteret affald fra Danmark svarede til ca. 11% af affaldsproduktionen. 62% af det importerede affald og 80% af det eksporterede affald var såkaldt ”grønt affald" til genanvendelse.

Sammenfatning

Bekendtgørelse om affald fastlægger, hvem der skal indberette data til ISAG (Informations System for Affald og Genanvendelse), hvilke data der skal indberettes, samt hvornår data skal indberettes. ISAG  bygger på, at danske affaldsbehandlingsanlæg registrerer og indberetter oplysninger om, hvem der transporterer affaldet, hvilken mængde, type og fraktion af affald der tilføres eller fraføres anlæggene, samt hvilken erhvervsmæssig og geografisk kilde affaldet stammer fra. I det omfang affald fraføres et affaldsbehandlingsanlæg til eksport – og dermed til behandling i udlandet - fremgår det ikke af nærværende opgørelsen.

Den mængde affald, som eksporteres direkte fra en virksomhed uden om et dansk affaldsbehandlingsanlæg, indgår ikke opgørelse af den mængde affald, der produceres i Danmark. Undtaget herfra er mængde jern- og metal, der eksporteres fra skrothandlere.

Oplysningerne om det foregående år skal indberettes til Miljøstyrelsen hvert år senest 31. januar. Indberetningen for 2006 er den 14. i rækken af indberetninger.

376 anlæg fordelt på 245 virksomheder indberettede i 2006 oplysninger til ISAG. Blandt disse var der ét anlæg, som behandlede bygge- og anlægsaffald i 2005 uden at indberette dette til ISAG.

Affaldsmængder

De samlede affaldsmængder er de seneste 12 år steget med 4.354.000 tons hvilket svarer til en stigning på 39%. Denne udvikling er primært drevet af, at mængde af affald fra byggeri og anlæg er steget med 3.680.000 tons eller 151%. En anden markant udvikling er, at affald fra service (institution, handel og kontor) er steget med 1.318.000 tons (201%), mens affaldmængderne fra husholdningerne steg med 723.000 tons (28%). I samme periode er affald fra kraftværkerne faldet med 648.000 tons (33%).

Den samlede produktion af affald i Danmark udgjorde i 2006 15.459.000 tons.

Affald fra byggeri og anlæg tegner sig med 6.113.000 tons, svarende til ca. 40%, for langt den største andel af de samlede affaldsmængder i Danmark. Herefter følger affald fra husholdningerne med 20% af affaldsmængderne i 2006. Service, industri og kulkraftværker (slagger, flyveaske m.v.) producerede i 2006 hver især i, hvad der svarer mellem 8% og 13% af de samlede mængder. Renseanlæggene udgør med 814.000 tons affald ca. 5% af de samlede affaldsmængder. De resterende affaldsmængder udgør mindre end 1% af den samlede mængde affald.

Fra 2005 til 2006 ses der en stigning i de samlede affaldsmængder på ca. 849.000 tons eller 6 %. En stor del af denne stigning kan tilskrives, at affaldsmængden fra byggeri og anlæg er steget med ca. 443.000 tons (8%). Denne stigning kan antageligt tilskrives en øget aktivitet i branchen. Det bemærkes at der i 2005 manglede en indberetning på ca. 400.000 tons bygge- og anlægsaffald fra ét affaldsbehandlingsanlæg. Der er i beregning af ændringerne i affaldsmængder fra 2005 til 2006 taget højdet for dette.

Mængden af husholdningsaffald er i de seneste 5 år steget med rundt regnet 200.000 tons, eller 7%. Fra 2005 til 2006, ses et mindre fald på 39.000 tons. De kommende år vil vise om, der er tale om tilfældig variation som følge af den usikkerhed, der er på opgørelsen, eller om udviklingen er vendt. Den samlede mængde affald fra husholdningerne var i 2006 på ca. 3.297.863 tons. Dette svarer til, at hver dansker i 2006 producerede 613 kg affald. Heraf stammede 321 kg fra dagrenovationen, 110 kg var haveaffald og 137 kg var storskrald.

Fra 2005 til 2006 ses en stigning i mængden af restprodukter fra kulkraftværkerne på  233.000 tons, eller 22%. Dette vurderes primært at hænge sammen med at Danmarks nettoeksport af el til bl.a. Sverige, Norge og Tyskland er steget.

Behandling af affald

Regeringen har i Affaldsstrategi 2005-2008 angivet sigtelinjer for behandlingen af affald i år 2008. De overordne sigtelinjer for 2008 er, at minimum 65% af affaldet genanvendes, makimalt 9% deponeres og de resterende 26% forbrændes. Der er endvidere opstillet sigtelinjer for behandling af affaldet fra de enkelte erhvervsmæssige kilder, så som husholdningerne, industrien m.v, jf. nedenstående tabel.

Behandling af affald 2006 og sigtelinjer for 2008.

  Genanvendelse
Procent
Forbrænding
Procent
Deponering
Procent
Kilde 2006 Mål 2008 2006 Mål 2008 2006 Mål 2008
Husholdninger 33 - 58 - 6 -
    - Dagrenovation 13 20 86 80 1 0
    - Storskrald 10 25 55 50 21 25
    -Haveaffald 99 95 0 5 1 0
Service 46 50 45 45 8 5
Industri 65 65 14 20 19 15
Byggeri og anlæg 95 90 1 2 3 8
Renseanlæg 54 50 41 45 5 5
Kulfyrede kraftværker 98 90 0 - 2 10
Total 70 65 23 26 6 9

I 2006 blev 23% af affaldet forbrændt. Den forbrændte mængde affald består helt overvejende af affald fra husholdningene. 6% af affaldet blev i 2006 deponeret, mens 70% blev genanvendt. Dermed er de overordnede sigtelinier i Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008 for behandlingen af affald i år 2008 opfyldt.

Restprodukter fra de kulfyrede kraftværker og bygge- og anlægsaffald har stor betydning for den samlede genanvendelsesprocent. Holdes dette affald ude af statistikken falder andelen af affald, som genanvendes, med ca. 20 procentpoint, mens andelen af affald, der forbrændes, stiger tilsvarende. Andelen af affald, som deponeres, er derimod stort set den samme uanset om restprodukter fra de kulfyrede kraftværker og bygge- og anlægsaffald medtages eller ej.

I 2006 blev der genanvendt 14% mere affald end i 2005. Stigningen kan især tilskrives en større genanvendelse af restprodukter fra de kulfyrede kraftværker, jord og sten, asfalt samt beton. De øvrige fraktioner betyder ikke meget for den samlede genanvendelsesprocent. Det skal dog nævnes, at genanvendelse af flasker og glas er faldet med 21%, mens genanvendelsen af plast er faldet med 14%.

Der er ikke umiddelbart muligt at pege på en årsag til disse fald, men de kan muligvis hænge sammen at forbruget af glasemballager er faldende, samt at der kan være sket en stigning i eksport af glas og plast til genbrug direkte fra virksomhederne

For et mere præcist og detaljeret billede af indsamling og genanvendelse af emballager af bl.a. papir, pap, plast og glas henvises der til emballagestatistikken. Emballagestatistikken er baseret på data fra mange kilder herunder oplysninger om eksport af (brugte) emballager direkte fra virksomhederne.

Ses der på behandlingen af affald fra de enkelte erhvervsmæssige kilder er sigtelinjene for 2008 opfyldt for bygge- og anlægsbranchen, samt for behandlingen af restprodukter fra de kulfyredkraftværker og fra affaldsforbrændingsanlæggene. Sigtelinjerne er derimod endnu ikke opfyldt for husholdningerne, industrien og servicesektoren. Baseret på foreliggende data fra 2002, er sigtelinjerne for behandling af slam fra de kommunale rensningsanlæg opfyldt.

Farligt affald

Affald, der indeholder en vis andel af stoffer, som ifølge affaldslovgivningen skal klassificeres som sundheds- og/eller miljøfarlige, skal betragtes som farligt affald.

Samlet set tegnede farligt affald sig for knapt 500.000 tons i 2006. I runde tal blev 25% af det farlige affald oparbejdet, 20% forbrændt, 50% deponeret, mens 5% undergik en særlig behandling. Flyveaske og andre røggasprodukter fra fremstillingsvirksomheder og fra affaldsforbrændingsanlæg udgør i alt ca. 30% af den samlede mængde farligt affald, mens shredderaffald vurderes at udgøre andre 30%.  Mængden af farligt affald er steget med 15% fra 2005 til 2006, denne stigning skyldes primært en stigning i mængden af olieaffald, der udgjorde ca. 15% af det farlige affald. Flyveaske og andre røggasprodukter samt shredder deponeres helt overvejende. Det skal bemærkes, at flyveaske, som ikke skal klassificeres som farligt affald, og som opfylder kvalitetskriterierne i restproduktbekendtgørelsen kan genanvendes.

Import og eksport af affald

Import og eksport af affald er reguleret af EU’s transportforordning. Affald, der ifølge forordningen skal kategoriseres som såkaldt grønt affald til genanvendelse, kan frit importeres og eksporteres. Dog skal den kommune, hvor i det importerede affald genanvendes, eller eksporteres fra, informeres om hvilken mængde og type affald, der importeres eller eksporteres. Alt andet affald må kun importeres eller eksporteres efter anmeldelse til og efterfølgende tilladelse fra Miljøstyrelsen. Affald, der forudsætter en tilladelse til import eller eksport, betegnes som anmeldepligtigaffald eller orange affald.

Mængden af importeret affald svarede i 2006 til ca. 3% af den danske affaldsproduktion. Ca. 62% af det importerede affald kategoriseres i henhold til EU’s transportforordning som grønt affald til nyttiggørelse. Det grønne affald består hovedsageligt af glas, papir og pap, plast og jern og metal.

Mængden af eksporteret affald svarede i 2006 til ca. 11% af den totale affaldsproduktion i Danmark. Ca. 80% af det affald, der blev eksporteret fra Danmark i 2006 tilhører kategorien grønt affald til nyttiggørelse. Det drejer sig om fraktionerne glas, papir og pap, plast og jern og metal samt flyveaske og slagger fra kulfyrede kraftværker.


1 Affaldsproduktion

1.1 Den samlede affaldsproduktionen i Danmark

I tabel 1 ses en oversigt over den samlede affaldsproduktion i Danmark i perioden fra 2001 til 2006. I bilag A, tabel A1, ses en opgørelse af affaldsproduktionenen for hele perioden 1994 til 2006.

Affaldsproduktionen er opgjort som den affaldsmængde, der er tilføret affaldsbehandlingsanlæg (oparbejdningsanlæg, forbrændingsanlæg, komposterings/biogasanlæg og deponeringsanlæg) fra alle primære affaldskilder, det vil sige fra primære producenter af affald. 376 anlæg fordelt på 245 virksomheder indberettede i 2006 oplysninger til ISAG. I bilag H, tabel H1 ses en oversigt over de anlæg, der i 2006, indberettede affaldsdata til ISAG.

Affald fra affaldsbehandlingsanlæg (sekundære kilder) indgår ikke i opgørelsen, da det ville indebære, at affaldet ville blive registreret 2 gange. Som eksempel kan nævnes, at affaldsprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg (slagger, flyveaske og røggasrensningsprodukter) ikke indgår i opgørelsen, da affaldet i så tilfælde først ville blive registret som f.eks. husholdningsaffald tilført affaldsforbrændingsanlæg og dernæst som affaldsprodukter fra affaldsforbrændingen. Retsprodukter fra kulkraftværker (slagger, flyveaske m.v.), der er en primær affaldskilde, indgår derimod.

Affald fra primærkilden containere/omlastestationer (f.eks. containere til indsamling af papir og glas), er fordelt ud på de øvrige primære kilder. Der er i bilag F, tabel F1, redegjort for principperne for denne fordeling.

Oplysninger om produktion af restprodukter på de kulfyrede kraftværker samt oplysninger om hvilke mængder jern og metal, der til- og fraføres skrothandlere, indhentes direkte hos disse affaldsproducenter.

Affald fra byggeri og anlæg tegner sig med 6.113.000 tons, svarende til ca. 40% af den samlede affaldsmængde, for langt den største andel af affaldsmængderne i Danmark. Herefter følger affald fra husholdningerne, med 3.298.000 tons svarende til ca. 20% af affaldsmængderne i 2006. Service, industri og kulkraftværker producerede i 2006 hver især i størrelsesordenen 1.300.000 – 2.000.000 tons affald, hvilket svarer til mellem 8% og 13% af de samlede mængder. Renseanlæggene udgør med 814.000 tons ca. 5% af de samlede affaldmængder. De resterende affaldsmængder udgør mindre end 1% af den samlede mængde affald.

Tabel 1.1 viser affaldsproduktionen i Danmark angivet i 1.000 tons. Tallene er renset for importeret affald.

Den samlede affaldsmængder i Danmark udgjorde i 2006 15.459.000 tons.

Opgørelse af affaldsmængder er i tabel 1.1 fordelt på følgende primære affaldskilder: husholdninger, service (institution, handel, kontor), industri, byggeri og anlæg, renseanlæg, kulkraftværker samt affald fra andre kilder.

Tabel 1.1. Samlet affaldsproduktion i Danmark

  1000 tons
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Husholdninger 3.083 3.121 3.009 3.164 3.337 3.298
    Dagrenovation 1.701 1.700 1.677 1.692 1.711 1.715
    Storskrald 680 655 634 687 791 741
    Haveaffald 458 517 500 500 563 598
    Andet 242 246 198 284 272 242
Service (kontor m.v.) 1.307 1.357 1.655 1.833 1.841 1.974
Industri 2.616 2.311 1.841 1.855 1.854 1.936
Byggeri og anlæg* 3.391 4.044 3.785 4.496 5.270 6.113
Renseanlæg 1.123 1.011 836 819 816 814
Kulfyrede kraftværker 1.211 1.228 1.473 1.180 1.081 1.314
Andet 37 34 15 14 11 10
Total 12.768 13.105 12.614 13.359 14.210 15.459

Kilder: ISAG, Danisco, Genvindingsindustrien og større skrothandlere, DONG Energy, Vattanfall samt indberetninger til Miljøstyrelsen om spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. Da de seneste data, om spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg er fra 2002, er disse anvendt fra 2003 og frem. Mængden af spildevandsslam (samt øvrige slam) er angivet i vådvægt, dog er spildevandsslam til mineralisering fra og med 2001 omregnet fra et tørstofindhold på 1,5% til et tørstofindhold på 20%. Spildevandslam til mineralisering er indregnet i mængden til genanvendelse, mens spildevandsslam til nyttiggørelse (carbogrit og cement produktion), er indregnet i mængden til forbrænding. *Det bemærkes, at der i 2005 manglede en indberetning på ca. 400.000 tons bygge- og anlægsaffald fra ét affaldsbehandlingsanlæg.

Affaldsmængderne i Danmark har gennem en længere årrække været stigende. Denne udvikling er forsat fra 2005 til 2006, hvor der ses en stigning på ca. 849.000 tons, hvilket svarer til en stigning i de samlede affaldsmængder på 6 %,. En stor del af denne stigning kan tilskrives, at affaldsmængden fra byggeri og anlæg er steget med ca. 849.000 tons eller 8 %. Denne stigning kan antageligt forklares ved en øget aktivitet i branchen. Der er i beregningerne taget højde for, at der i 2005 manglede en indberetning på ca. 400.000 tons bygge- og anlægsaffald fra ét affaldsbehandlingsanlæg.

Mængden af husholdningsaffald er i de seneste 5 år steget med rundt regnet 200.000 tons, eller ca. 7%. Fra 2005 til 2006, ses et mindre fald på 39.000 tons. De kommende år vil vise om, der er tale om tilfældig variation som følge af den usikkerhed, der er på opgørelsen, eller om udviklingen er vendt.

Tallene fra servicesektoren og industrien skal tolkes med forsigtighed, da der kan være sket fejlregistreringer, således at affald fra industrivirksomheder er registreret under servicesektoren. Uanset dette tyder tallene på, at affaldsmængderne fra servicesektoren har været jævnt stigende fra 1.307.000 tons i 2001 til 1.974.000 tons i 2006, mens industriens affaldsmængder viser en faldende tendens fra 2.616.000 tons i 2001 til 1.936.000 tons i 2006. Den stigning, der ses i affaldsmængderne fra industrien fra 2005 til 2006 på 4% kan meget vel ligge indenfor den usikkerhed, der er knyttet til opgørelsen.

Mængden af restprodukter fra kulkraftværker har varieret en del i årene 2001 – 2006. Mængden af restprodukter fra de kulfyrede kraftværker afspejler forbruget af kul. Kulforbruget afhænger ikke kun af energiforbruget i Danmark, men er også afhængig af eksporten og importen af el. Fra 2005 til 2006 ses en stigning i mængden af restprodukter fra kulkraftværkerne på 233.000 tons eller 22%. Dette vurderes primært at hænge sammen med, at nettoeksporten af el til bl.a. Sverige, Norge og Tyskland steg fra -1367 GWh i 2005, (der altså samlet set blev importeret 1.367 GWh mere end der blev eksporteret) til en nettoeksport på 6.935 GWh i 2006, hvor der således blev eksporteret 6.935 GWh mere end, der blev importeret.[3]

Ser man på udvikling i affaldsmængder de seneste 12 år, jf. bilag A, tabel A1, ses det, at den samlede affaldsmængde er steget med 4.354.000 tons hvilket svarer til en stigning op 39%. Denne udvikling er primært drevet af at mængden af affald fra byggeri og anlæg er steget med 3.680.000 tons eller 151%. En anden markant udvikling er, at affald fra service er steget med 1.318.000 tons (201%), mens affaldmængderne fra husholdningerne steg med 723.000 tons (28%). I samme periode er affald fra kraftværkerne faldet med 648.000 tons (33%).

1.2 Behandlingen af affald i 2006

Regeringen har i Affaldsstrategi 2005 – 2008 fastlagt sigtelinjer for, hvordan affaldet skal behandles i 2008. Der er fastlagt sigtelinjer for behandlingen af de samlede affaldsmængder og for behandlingen af affald fra de enkelte erhvervsmæssige kilder.

Sidstnævnte er belyst i kapitel 5.

Ved behandling forstås; genanvendelse, kompostering eller bioforfasning, forbrænding, deponering eller særlig behandling, som f.eks. behandling af farligt affald eller klinisk risikoaffald fra sygehusene.

Sigtelinjerne bygger på det såkaldte affaldheraki, som angiver, at affaldsbehandlingen skal ske med udgangspunkt i følgende prioritering: 1. genanvendelse, 2. forbrænding med energiudnyttelse, 3. bortskaffelse, hvilket i praksis vil sige deponering.

I det følgende belyses udviklingen i behandlingen af de samlede affaldsmængder. Behandlingen sættes i relation til sigtelinierne for affaldsbehandling i Affaldsstrategi 2005-2008.

Det fremgår af tabel 1.2, at 10.768.000 tons svarende til 70% af de samlede affaldsmængder blev genanvendt i 2006. I faktiske tal er der tale om en stigning i de genanvendte mængder på 1.223.000 tons i forhold til 2005.

Tabel 1.2. Affaldsbehandling og sigtelinjer for 2008

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008
1000 tons % 1000 tons % 1000 tons % 1000 tons % 1000 tons % 1000 tons % %
Genanvendelse 8.101 63 8.382 64 8.439 66 8.746 65 9.545 67 10.768 70 65
Forbrænding 3.221 25 3.344 26 3.287 26 3.437 26 3.473 24 3.489 23 26
Deponering 1.317 10 1.194 9 981 8 1.024 8 983 7 1.002 6 9
Særlig behandling 20 0 22 0 20 0 16 0 18 0 19 0 0
Oplagring 109 1 163 1 108 1 136 1 191 1 181 1 0
I alt 12.768 100 13.105 100 12.835 100 13.359 100 14.210 100 15.459 100 100

Kilde: Som tabel 1.1, samt Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008. Særlig behandling omfatter behandling af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald.

I 2006 blev 3.489.000 tons affald eller 23% forbrændt. Den forbrændte mængde affald består helt overvejende af affald fra husholdningene, men inkluderer også 879.000 tons affald fra service og 332.000 tons slam fra kommunale rensningsanlæg.

Mængden af deponeret affald var i 2006 på 1.002.000 tons, hvilket svarer til 6% af den samlede mængde affald. Den procentvise andel af affaldsmængden, som deponeres, er i perioden 2001 til 2006 faldet med 351.000 tons svarende til et fald i den deponerede mængde på 24%. Det er især industrien, som bidrager med affald til deponering.

De overordnede sigtelinier i Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008 for behandlingen af affald i år 2008 er som følger: minimum 65% genanvendelse, makimalt 9% deponering, 26% forbrænding. Det ses af tabel 1.2, at de overordnede sigtelinier for behandling af affald i 2008 er opfyldt.

I figur 1.1 er udviklingen i behandlingen af affald vist for perioden 1994 til 2006. Figuren viser, at andelen af affald som deponeres udgjorde omkring 25% af den samlede affaldsmængder i midten af 90-erne. I begyndelsen af 2000 var denne andel faldet til omkring 10%, og denne udvikling er fortsat til i dag, om end i en lidt lavere takt. Andel af affald, som genanvendes, har været jævnt stigende gennem hele perioden fra 56% i 1994 til 70% i 2006.

Restprodukter fra de kulfyrede kraftværker og bygge- og anlægsaffald har stor betydning for den samlede genanvendelsesprocent, da disse to affaldstyper volumenmæssigt udgør en stor del af den samlede affaldsmængde og desuden typisk har en genanvendelsesprocent på 90% eller mere.

Figur 1.1 Behandling af affald i Danmark 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Figur 1.1 Behandling af affald i Danmark 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Kilde: Som tabel 1.1. Bemærk, at figuren er konstrueret sådan, at den samlede affaldsmængde i år 2008 svarer til affaldsmængden i 2006. Dette er ikke udtryk for en prognose for udviklingen i de samlede affaldsmængder.

Holdes restprodukter fra de kulfyrede kraftværker og affald fra bygge- og anlægssektoren ude af statistikken, fås et billede af hvordan den resterende affaldsmængde behandles. Dette er illustreret i figur 1.2, hvor behandlede mængder og den procentvise fordeling mellem behandlingsformer er vist for perioden 1994 til 2006.

Som det ses af figur 1.2, falder andelen af affald, som genanvendes med ca. 20 procentpoint, når restprodukter fra kulfyrede kraftværker og bygge- og anlægsaffald holdes ude af statistikken, mens andelen af affald, der forbrændes stiger tilsvarende. Andelen af affald, som deponeres, er derimod stort set den samme, uanset om restprodukter fra de kulfyrede kraftværker og bygge- og anlægsaffald medtages eller ej, fordi denne type affald stort set ikke deponeres.

Figur 1.2. Behandling af affald i Danmark 1994-2006 eksklusiv bygge- og anlægsaffald, slagger, flyveaske m.v.

Figur 1.2. Behandling af affald i Danmark 1994-2006 eksklusiv bygge- og anlægsaffald, slagger, flyveaske m.v.

Kilde: Som tabel 1.1.

1.3 Behandlingen af affald fordelt på erhvervsmæssigekilder

Figur 1.3 viser den samlede affaldsproduktion i 2006 fordelt på erhvervsmæssigekilder og behandlingsform. Data, der ligger til grund for figuren, kan ses i bilag A, tabel A2.

Det fremgår af figur 1.3, at det især er affald fra bygge- og anlægssektoren, kraftværkerne, industrien og rensningsanlæggene, der er kendetegnet ved meget høje genanvendelsesprocenter. Sigtelinierne i Affaldsstrategi 2005-2008 for genanvendelse er da også opfyldt for affaldet fra disse fire sektorer (se bilag A, tabel A2).

Den høje genanvendelsesprocent fra industrien kan især tilskrives genanvendelsen af jern og metal. Selvom mængden af affald fra industrien, der deponeres, er faldende, deponeres der fortsat for meget affald fra denne sektor, nemlig 19% mod de 15% der sigtes efter.

Andelen af affald fra servicesektoren, der genanvendes, er steget fra mindre end 40% i begyndelsen af 2000 til 46% i 2006. Sigtelinien for genanvendelse af affald fra service er 50% i 2008. Der blev i 2006 deponeret 8% af affaldsmængderne fra service, sigtelinjen for 2008 er 5%.

Hovedparten af affaldet fra husholdningerne forbrændes, i 2006 var tallet 58%. 33% af affaldet fra husholdningerne blev genanvendt i 2006, mens 6% blev deponeret. Der er ikke fastlagt sigtelinjer for husholdningsaffald, men for de 3 affaldstyper, som udgør husholdningsaffaldet, nemlig, dagrenovation, storskrald og haveaffald. Sigtelinjerne og behandling af dette affald fremgår af bilag A, tabel A2.

Figur 1.3. Affaldsproduktion i Danmark 2006, behandling opdelt på erhvervsmæssige kilder

Figur 1.3. Affaldsproduktion i Danmark 2006, behandling opdelt på erhvervsmæssige kilder

Kilder: Som tabel 1.1.


2 Genanvendelse

2.1 Genanvendelse af affald fordelt på fraktioner

Tabel 2.1. Genanvendelse af affald fra primære kilder samt fra enkelte sekundære kilder i 1996 - 2006, fordelt på affaldsfraktion, angivet i 1.000 tons.

Fraktion 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006
Farligt affald 53 56 51 46 89 66 109
Papir og pap 548 623 702 688 677 763 788
Flasker og glas 99 104 108 135 140 165 131
Plast 29 33 40 51 54 63 54
Madspild/andet organisk 193 194 252 151 165 143 187
Elektriske og elektroniske produkter       15 26 27 28
CFC-holdige køleskabe og frysere       6 8 9 13
Grene, blade, græs m.v. 452 551 632 652 663 722 764
Jern og metal (1)   899 968 1.192 788 606 716 723
Autogummi 8 31 34 45 76 55 54
Beton 942 780 1.054 980 1.119 1.262 1.468
Tegl 93 123 227 250 280 272 318
Andet bygge/anlægsaffald 532 507 311 331 632 549 598
Asfalt 737 654 551 563 731 739 967
Træ 15 24 81 55 58 90 99
Jord og sten 391 388 460 1.291 1.360 1.925 2.235
Andet genanvendeligt 166 228 373 362 306 314 416
Flyveaske og slagger fra kulfyrede værker, inkl. bioflyveaske og -slagge (2) 1.213 859 770 802 851 783 940
Flyveaske og slagger fra øvrige kilder, primært fremstillings-virksomheder (undtaget kulfyrede værker og affaldsforbrændings
anlæg)
2 2 1 60 60 59 60
Røggasrensningsprodukter (gips, TASP, svovlsyre) fra kulfyrede værker (2) 416 400 406 388 329 270 344
Spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg (3), (5) 918 875 1.132 568 429 429 429
Slam fra andre øvrige kilder (fremstillingsvirksomheder  m.v.) og anlægskilder 81 141 83 129 153 147 204
I alt (5) 7.787 7.541 8.460 8.357 8.812 9.568 10.855

Kilder: ISAG og (1) Genvindingsindustrien og andre større skrothandlere. Der er foretaget korrektion for jern og metal fraført affaldsforbrændingsanlæg for at undgå dobbeltregistrering. (2) DONG Energy og Vattanfall. (3) Indberetninger til Miljøstyrelsen om spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. Da de seneste data, om spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg er fra 2002, er disse anvendt fra 2003 og frem. Mængden af spildevandsslam (samt øvrige slam) er angivet i vådvægt, dog er spildevandsslam til mineralisering fra og med 2001 omregnet fra et tørstofindhold på 1,5% til et tørstofindhold på 20%.

(5) Opgørelsen af slam, som angivet ovenfor, er konsekvensrettet for årerne 2004, 2005 og 2006, og er dermed bragt i overensstemmelse med opgørelsesmetoden de foregående år.

Tabel 2.1 viser en oversigt over, hvor store mængder affald fra forskellige affaldsfraktioner, der udsorteres til genanvendelse i form af oparbejdning, kompostering eller bioforgasning i perioden 1996 - 2006. I bilag B, tabel B1 til B6 ses en mere detaljeret opgørelse over genanvendelse af papir, plast, glas, jern og metalskrot, organisk affald samt dæk.

I det omfang affald er eksporteret direkte fra virksomheder fremgår det ikke af tabel 2.1, som er baseret på de affaldsmængder der vejes ind på danske affaldsbehandlingsanlæg. Dog er oplysninger om restprodukter fra kulfyrede kraftværker, slam fra kommunale rensningsanlæg, samt jern og metal, indhentet hos kraftværkerne, rensningsanlæggene samt hos genvindingsindustrien og andre større skrothandlere

Det fremgå af tabel 2.1, at der i 2006 blev genanvendt 10.855.000 tons affald, hvilket er 14% eller 1.361.000 tons mere end i 2005. Stigningen kan især tilskrives at en større mængde restprodukter fra de kulfyrede kraftværker, jord og sten, asfalt samt beton genanvendes, hvilket hænger sammen med at affaldsmængderne fra de kulfyredeværker og fra bygge- anlæg er steget fra 2005 til 2006, jf. tabel 1.1.

De øvrige fraktioner betyder ikke meget for den samlede genanvendelsesprocent. Det skal dog nævnes, at mængen af flasker og glas til genanvendelse er faldet med 21%, mens mængden af plast til genanvendelsen er faldet med 14%.

Det fald der ses i mængden af genanvendt glas kan bl.a. hænge sammen med at det samlede forbrug af glasemballager er faldet. Hertil kommer, at der kan være sket en stigning i den mængder glas der eksporteres direkte fra virksomhederne – dette kan dog næppe forklare hele nedgangen i mængden af indsamlet glas.

Det er ikke umiddelbart muligt at pege på årsagen til, at der fra 2005 til 2006 er sket et fald i mængen af plast udsorteret til genanvendelse. Det kan dog ikke udelukkes at en del af forklaringen kan være en stigning i den mængde plast, som eksporteres direkte fra virksomhederne.

For et mere præcist og detaljeret billede af indsamling og genanvendelse af emballager af bl.a. papir, pap, plast og glas henvises der til emballagestatistikken. Emballagestatistikken er baseret på data fra mange kilder herunder oplysninger om eksport af (brugte) emballager direkte fra virksomhederne.


3 Farligt affald

Affald, der indeholder en vis andel af stoffer, som ifølge affaldsbekendtgørelsen skal klassificeres som sundheds- og/eller miljøfarlige, skal betragtes som farligt affald. Kriteriernet for klassificering af farligt affaldet fremgår af Bekendtgørelse om affald samt af Miljøstyrelsens vejledning om farligt affald.[4]

I tabel 3.1 ses en oversigt over behandlingen af farligt affald i 2006 opgjort på affaldsfraktion niveau 1. En mere detaljeret opgørelse på affaldsfraktion niveau 2 fremgår af bilag C, tabel C1. I bilag C, tabel C1 til tabel C5 ses endvidere en opgørelse over behandling af farligt affald fra husholdninger, service, industri samt fra byggeri og anlæg.

For at få et billede af den samlede årlige mængde af farligt affald, er farligt affald fra affaldsforbrændingsanlæg medtaget i tabellen. Det indebærer, at affaldet i et vist omfang medregnes to gange – først ved indvejning på det primære behandlingsanlæg og dernæst som restprodukt/affald fra den sekundære kilde, nemlig affaldsforbrænsanlæget.

Samlet set tegnede farligt affald sig for knapt 500.000 tons i 2006. I runde tal blev 25% af det farlige affald oparbejdet, 20% forbrændt, 50% deponeret, mens 5% undergik en særlig behandling.

Flyveaske og andre røggasprodukter fra fremstillingsvirksomheder og fra affaldsforbrændingsanlæg udgør i alt ca. 30% af den samlede mængde farlige affald.

Der foreligger ikke en separat indberetning af den samlede mængde shredderaffald, men antages det, at shredderaffaldet i 2006 udgør samme andel af ”andet farligt affald” som i 2005, tegner shredderaffald sig også for næsten 30% af den samlede mængde farligt affald. Olieaffald udgør ca. 15% af de samlede mængder, mens uorganiske forbindelser, organiske halogefri forbindelser, asbest samt blybatterier, hver især udgør omkrig 5% af de samlede mængder farligt affald. De øvrige fraktioner tegner sig samlet set for omkring 1% af samlede mængder farligt affald.

Mængden af farligt affald er steget med 15% fra 2005 til 2006, og denne stigning skyldes primært en stigning i mængden af olieaffald. Det bemærkes, at flyveaske, andre røggasprodukter samt shredderaffald helt overvejende deponeres.

Der gøres opmærksom på, at flyveaske, som ikke skal klassificeres som farligt affald, og som opfylder kvalitetskriterierne i restproduktbekendtgørelsen kan genanvendes.

Tabel 3.1. Behandling af farligt affald fra primære kilder, samt fra affaldsforbrændingsanlæg 2005 og 2006, angivet i tons.

Klik her for at se Tabel 3.1


4 Import og eksport af affald

4.1 Regler om Import og eksport af affald

Import og eksport af affald er reguleret af EU’s transportforordning[5]. Affald, der ifølge forordningen skal kategoriseres som såkaldt grønt affald til genanvendelse, er ikke anmeldelsespligtigt i henhold til transportforordning. Grønt affald kan frit importeres og eksporteres, dog skal den kommune, hvori det importerede affald genanvendes, eller eksporteres fra, informeres om hvilken mængde og type affald, der importeres eller eksporteres.

Import eller eksport af alt andet end affald på den grønne liste, må kun ske, hvis importen eller eksporten er anmeldt til Miljøstyrelsen, og der forligger en tilladelse fra styrelsen. Affald der forudsætter en tilladelse til import eller eksport, beteges som anmeldepligtigt affald eller orange affald.

Ved import og eksport af affald skal det angives, hvilken type affald der er tale om. Til angivelse af affaldstyper anvendes de såkaldte OECD koder, jf. bilag 3 og 4 til transportforordningen. I de tilfælde affaldet ikke svarer til en af koderne, benyttes koden ”andet affald, hvor der ikke findes en OECD kode”, og affaldet betragtes som anmeldepligtigt.

4.2 Import af affald

I tabel 4.1 er opgjort den importerede mængde affald i 2005 og 2006 fordelt på affaldsfraktioner og behandlingsformer. Der blev i 2006 importeret 471.972 tons affald, hvilket svarer til niveauet i 2005.

Mængden af importeret affald svarede i 2006 til ca. 3% af den danske affaldsproduktion.

Tabel 4.1. Import af affald i 2005 og 2006 angivet på fraktion, angivet i tons.

Klik her for at se tabel 4.1

Ca. 62% af det importerede affald kategoriseres i henhold til EU’s transportforordning som grønt affald til genanvendelse. Det grønne affald består hovedsageligt af glas, papir og pap, plast og jern og metal.

Affaldet under kategorien andet brændbart importeres med henblik på forbrænding og består af olieaffald af forskellig art. Denne type affald er anmeldelsespligtigt.

4.3 Eksport af affald

Tabel 4.2 viser den mængde affald, der blev eksporteret fra Danmark i 2005 og 2006. I 2006 blev der eksporteret 1.742.803 tons affald, hvilket er 185.121 tons eller 12% mere end i 2005. Stigningen kan især tilskrives en større eksport af papir og pap samt flyveaske og slagger fra kulfyrede kraftværker, der tilsammen tegner sig for en øget eksport på 394.405 tons. Samtidigt er eksport af jern og metal, restprodukter fra affaldforbrændingen, samt andet brændbart affald faldet med tilsammen 238.752 tons.

Mængden af eksporteret affald svarede i 2006 til ca. 11% af den totale affaldsproduktion i Danmark.

Ca. 80% af det affald, der blev eksporteret fra Danmark i 2006 tilhører kategorien grønt affald til nyttiggørelse. Det drejer sig om fraktionerne glas, papir og pap, plast og jern og metal samt flyveaske og slagger fra kulfyrede kraftværker.

En detaljeret opgørelse af den eksporterede mængde anmeldelsespligtigt affald fremgår af bilag D, tabel D1.

Tabel 4.2. Eksport af affald i 2005 og 2006 angivet på fraktion, angivet i tons.

  2005 2006
Glas (2) 13.899 7.875
Papir og pap (2) 520.226 728.205
Plast (2) 43.995 46.317
Jern og metal (3) 494.114 399.809
Andet brændbart (4) 101.222 49.315
Flyveaske og slagger fra kulfyrede kraftværker (5) 21.134 207.560
Svovlsyre fra kulfyrede kraftværker (5) 0 6.531
Slagger og røggasrensningsprodukter fra jernproduktion (4) 0 0
Blybatterier (4) 17.726 18.759
Nikkel-cadmium-batterier og andre batterier (4) 121 165
Restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg (4) 171.299 78.759
Forbrændingsjern fra affaldsforbrændingsanlæg (4) 4.553 1.656
Andet anmeldelsespligtigt affald (4) 169.393 197.852
I alt 1.557.682 1.742.803

Kilde: (1) ISAG indberetninger, (2) Danmarks Statistik, (3) Genvindingsindustrien og andre større skrothandlere, (4) Registreringer i henhold til EU’s Transportforordning: Rådets Forordning nr. 259/93 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald indenfor, til og fra Det Europæiske Fællesskab, (5) Dong Energy og Vattanfall.

4.4 Import og eksport af anmeldepligtigt affald

I tabel 4.3 ses oversigt over de mængder anmeldelsespligtigt affald, som Danmark importerer og eksporterer med henblik på bortskaffelse eller nyttiggørelse. I bilag D, tabel D1 ses detaljeret opgørelse over hvilke lande der eksporteres affald til og importeres affald fra, hvilke typer affald det drejer sig om, samt om affaldet flyttes over grænser med henblik på bortskaffelse eller nyttiggørelse.

Det fremgår af tabel 4.3, at Danmark i 2006 importerede i alt 186.105 tons anmeldepligtigt affald, og af denne mængde blev 64% nyttiggjort, mens de resterende 36% blev bortskaffet.

Tabel 4.3 Import og eksport af anmeldelsespligtigt affald i 2006, angivet i tons.

Eksport fra Danmark Import til Danmark
Bortskaffelse Nyttiggørelse I alt Bortskaffelse Nyttiggørelse I alt
159.575 206.991 366.566 67.659 118.446 186.105

Kilde: Miljøstyrelsens Transportdatabase.

Affald til nyttiggørelse er primært importeret fra Norge, Sverige og Tyskland. Meget af dette affald er registreret som ”andet affald, hvor der ikke findes en OEDC kode”, men en ikke ubetydelig del er registreret som olieaffald. Affald til bortskaffelse importeres overvejende fra Irland, Italien, Norge og Sverige. Dette affaldet består hovedsageligt af forskellige former for kemisk affald (se bilag D, tabel D1).

I 2006 blev der eksporteret i alt 366.566 tons anmeldepligtigt affald fra Danmark, hvoraf 44% var til bortskaffelse og 56% til nyttiggørelse. Den største andel af affald til nyttiggørelse, blev eksporteret til Holland, Sverige og Tyskland. En stor andel af dette affald er registreret som ”andet affald”, hvor der ikke findes en OEDC kode”. De resterende mængder fordeler sig på mange forskellige affaldtyper. Det skal dog fremhæves, at Sverige har modtaget ca. 18.000 tons blybatterier, mens Tyskland har modtaget ca. 12.000 tons restprodukter fra affaldforbrænding og ca. 17.000 tons træ. Norge og Tyskland er hovedmodtagere af dansk affald til bortskaffelse, der helt overvejende består af retsprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald, i runde tal 113.000 tons (se bilag D, tabel D1).


5 De enkelte affaldskilder og status for behandling i forhold til sigtelinierne år 2008

5.1 Affald fra husholdninger

Husholdningernes affald er sammensat af affaldstyperne dagrenovation, storskrald og haveaffald, som igen kan opdeles i enkelte fraktioner, så som f.eks. papir og pap, flasker og glas og madspild/andet organisk affald. I tabel 5.1 er mængden af hhv. blandede og udsorterede fraktioner angivet i det omfang, de har kunnet registreres særskilt.

Det betyder f.eks., at den angivne mængde af papir og pap ikke udgør hele potentialet i husholdningsaffaldet, men alene den mængde, der er udsorteret til genanvendelse. Resten af papiret indgår i fraktionen ”diverse brændbart”.

Den samlede mængde affald fra husholdningerne var i 2006 på ca. 3.326.624 tons og er dermed stort set uændret i forhold til 2005.

Det er fortsat fraktionen ”diverse brændbart”, som udgør den største andel af husholdningsaffaldet, nemlig 61 %. Haveaffald (grene, blade m.v.) tegner sig for ca. 18% af affaldet fra husholdningerne, mens de resterende fraktioner udgør mellem 1% og 7% af affaldet.

Tabel 5.1. Husholdningernes affaldsproduktion fordelt på fraktioner, angivet i tons

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Diverse brændbart 1.992.695 1.956.486 1.888.700 1.959.363 2.039.395 2.014.128
Diverse ikke brændbart 153.035 162.562 151.457 150.696 185.538 173.977
Papir og pap udsorteret til genanvendelse 191.881 204.059 220.964 220.739 249.869 *240.387
Flasker og glas udsorteret til genanvendelse 113.754 110.758 76.961 87.599 99.053 84.766
Madspild/andet organisk udsorteret til genanvendelse 45.017 37.072 37.922 52.805 44.656 40.763
Grene, blade, græs mv. udsorteret til genanvendelse 452.743 512.199 493.072 495.129 557.268 592.019
Farligt affald 12.536 19.840 29.370 28.130 24.931 30.706
Jern og metal udsorteret til genanvendelse 23.622 24.596 25.479 25.028 30.225 26.048
Andet 97.223 92.992 85.285 144.038 107.133 123.831
I alt 3.082.506 3.120.564 3.009.209 3.163.527 3.338.068 3.326.624

Kilde: ISAG indberetninger.*Der er sent i forløbet flyttet 28.761 tons fejlindberettet papir og pap udsorteret til genanvendelse fra service til husholdninger. Det bemærkes, at der kun er foretaget en konsekvensrettelse i tabel 5.1, 5.2, 5.3 og B2.

Det ses af tabel 5.1, at der fra 2005 til 2006 er sket nogle forskydninger mellem forskellige fraktioner af husholdningsaffald. Det, som mængdemæssigt har haft den største betydning er, at fraktionen diverse brændbart er reduceret med 1%, mens mængden af haveaffald er steget med 6%. Der er fra 2005 til 2005 sket et fald i mængden af udsorteret flasker og glas på ca. 14.000 tons, eller 3%, hvilket bl.a. kan hænge sammen med at glasemballager i disse år udskiftes med andre materialer.

5.1.1 Husholdningsaffald opgjort pr. indbygger og pr. husstand

Produktionen af husholdningsaffald er opgjort pr. indbygger og pr. husstand i tabel 5.2. I tabellen er mængden desuden opgjort på udvalgte affaldstyper og udsorterede affaldsfraktioner.

Husholdningernes totale affaldsproduktion opgjort pr. indbygger var i 2006 på 608 kg. Opgjort pr. husstand var husholdningernes affaldsproduktion på 1.311 kg i 2006.

Det fremgår af tabellen, at husholdningernes affald primært består af dagrenovation (52%), haveaffald (18%) og storskrald (22%). Det bemærkes, at mængden af storskrald, der har været stigende en årrække, udviser et fald fra 2005 til 2006, mens mængden af haveaffald fortsat stiger.

Tabel 5.2. Husholdningernes affaldsproduktion 2004 til 2006 opgjort pr. indbygger og pr. husstand, angivet i kg.

  2004 2005 2006
Pr. indbygger Pr. husstand Pr. indbygger Pr. husstand Pr. indbygger Pr. husstand
Husholdningsaffald i alt 586 1.275 617 1.336 *613 *1322
Dagrenovation i alt 313 682 316 685 *321 *693
    Heraf separat indsamlet  
    Dagrenovation/papir 36 78 41 88 *40 *86
    Dagrenovation/glas 16 35 18 40 16 34
    Dagrenovation/madaffald 10 21 8 17 8 16
Farligt affald fra husholdninger 5 11 5 10 5 10
Haveaffald fra husholdninger 93 202 104 225 110 238
Storskrald fra husholdninger 126 275 146 316 137 295
    Heraf  
    Papir udsorteret til genanvend. 5 11 6 12 4 9
    Glas udsorteret til genanvend. 0 0 0 0 0 0

Kilde: ISAG indberetninger. Der er anvendt Danmarks Statistiks opgørelse for befolkningstal og antal husstande. *Der er sent i forløbet flyttet 28.761 tons fejlindberettet papir og pap udsorteret til genanvendelse fra service til husholdninger. Hele denne mængde er tilskrevet dagrenovation uanset, at en vis andel kan stamme fra storskrald.

Det bemærkes, at der kun er foretaget en konsekvensrettelse i tabel 5.1, 5.2, 5.3 og B2.

5.1.2 Behandling af dagrenovation

Dagrenovation fra husholdninger består af det affald, der naturligt forekommer fra forbruget i private husholdninger. Det vil sige papir, flasker, glas, organisk madaffald samt øvrigt restaffald. Dagrenovation indsamles normalt med faste intervaller ved husstanden hver eller hver anden uge.

Dagrenovation anses for forbrændingsegnet, og må derfor ikke må deponeres. Dagrenovation skal således anvises til forbrænding, såfremt affaldet ikke genanvendes. Øer uden fast landforbindelse til et forbrændingsanlæg er undtaget denne anvisningspligt.

I figur 5.1 ses en oversigt over udviklingen i behandling af dagrenovation i perioden 1994 – 2006. For de tidligere år var emballageaffald en del af affaldstypen dagrenovation. For at gøre en sammenligning med de tidligere år mulig, er emballageaffald fra husstande i 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 på hhv. 107.000 tons, 117.000 tons, 85.000 tons, 84.000 tons, 96.000 og 85.000 tons medregnet i figur 5.1. De data, der ligger tilgrund for figuren, fremgår af bilag E, tabel E1.

Set over hele perioden fra 1994 til 2006 har tendensen været, at 75% - 80% af dagrenovationen forbrændes, ca. 16% genanvendes, mens de deponerede mængder er faldet fra 12% til mindre end 1%. I 2006 blev 17% af dagrenovationen genanvendt, mens 82% blev forbrændt og mindre end 1% blev deponeret.

Det fremgår af figuren, at sigtelinjen for 2008 er, at 80% af dagrenovationen forbrændes og 20% genanvendes. Selvom sigtelinierne i Affaldsstrategi 2005-2008 er ved at blive nået, forbrændes og deponeres der fortsat for meget dagrenovation i forhold til sigtelinierne, mens der genanvendes for lidt.

Et af de initiativer, som kan medvirke til at sikre større genanvendelse af dagrenovationen, er kravet om, at kommunerne fra august 2006 skal udsortere plast- og metalemballageaffald fra husholdningerne til genanvendelse. Dette er, som hidtil typisk er sendt til forbrænding.

Figur 5.1. Behandling af dagrenovation (fra 2001 inklusive emballageaffald) fra husholdninger 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Figur 5.1. Behandling af dagrenovation (fra 2001 inklusive emballageaffald) fra husholdninger 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Kilde: Som tabel 1.1 og 1.2. Figuren er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne. Bemærk, at da emballageaffald er medregnet i figur 5.1 er tal for behandling af dagrenovation ikke identiske med tallene i tabel A2.

5.1.3 Behandling af storskrald

I 2006 producerede de danske husholdninger 741.000 tons storskrald. Det er 50.000 tons mindre end i 2005. Der har altså været tale om et mindre fald på 4%.

Mængden af storskrald er i perioden 1994 til 2006 steget med 22%. Stigningen i storskraldsmængderne skyldes dels en reel stigning, dets indførelsen af indsamlings- og afleveringsordninger for storskrald.

Af  figur 5.2 fremgår det hvordan behandlingen af storskrald fordeler sig på de tre behandlingsformer: deponering, forbrænding og genanvendelse i perioden 1994-2006. Det ses, at udviklingen er gået mod at en større andel af storskraldet går til forbrænding, mens en faldende andel deponeres. Figuren viser endvidere, at den andel som genanvendes i midten af 2000, ligger på samme niveau som i midten af 90-erne, og at genanvendelsesdelen er faldet siden 2002 Samtidig ses det, at en stigende mængde storskrald oplagres. De data der ligger til grund for figuren fremgår af bilag E, tabel E2.

I 2006 blev 55% af storskralden forbrændt, 21% deponeret, mens 10% blev genanvendt. De resterende 14% er midlertidig oplagring. Det drejer sig om forbrændingsegnet affald, der lagres indtil affaldet kan brændes med afsætning af energi/varme for øje[6]. Det indebærer, at andelen til forbrænding reelt er større end 55%.

Sigtet med en deponeringsandel på maksimalt 25% er opfyldt, til gengæld er der fortsat langt til en genenavendelsesprocent på minimum 25%.

Figur 5.2. Behandling af storskrald fra husholdninger 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Figur 5.2. Behandling af storskrald fra husholdninger 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Kilde: som tabel 1.1 og 1.2. Figuren er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.

Hvis sigtelinierne for genanvendelse i år 2008 skal nås, skal der gøres en indsats for at udsortere og indsamle flere af fraktionerne i storskraldet særskilt. En række initiativer overfor f.eks. pap, elektriske og elektroniske produkter, er enten allerede iværksat eller ved at blive iværksat.

5.1.4 Behandling af haveaffald

Mængden af haveaffald, der blev indsamlet fra husholdningerne var i 2006 på 598.000 tons. Det er en stigning på 35.000 tons, eller 6% i forhold til 2005.

Figur 5.3. Behandling af haveaffald fra husholdninger 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Figur 5.3. Behandling af haveaffald fra husholdninger 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Kilde: som tabel 1.1 og 1.2. Figuren er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.

Mængden af haveaffald er steget støt op gennem 1990’erne. Fra 1994 til 2006 har der således været tale om en stigning på 109%.

Denne stigning skal ikke ses som et udtryk for en reel stigning i mængden af haveaffald, men snarere som udtryk for husholdningernes stadig større muligheder for at aflevere haveaffaldet til kommunale behandlingsanlæg fremfor selv at kompostere affaldet.

Behandlingen af haveaffald i perioden 1994 til 2006 fremgår af figur 5.3. Det ses, at 99% af haveaffaldet blev genanvendt i 2006, og ca. 1% blev deponeret. Dermed er sigtet om minimum 95% genanvendelse af haveaffald opfyldt. Det vurderes, at det ikke er muligt at øge genanvendelsen yderligere. De data der ligger til grund for figuren fremgår af bilag E, tabel E3.

5.2 Behandling af affald fra servicesektoren

Mængden af affald fra servicesektoren (servicesektoren omfatter den erhvervsmæssige kilde: institutioner, handel og kontor) fremgår af tabel 5.3. Det ses af tabellen, at servicesektoren i 2006 producerede 1.945.475 tons affald, hvilket er 104.420 tons eller 6% mere end i 2005. Denne stigning kan primært tilskrives en stigning i fraktionerne ”diverse brændbart” og ”andet”. Disse fraktioner tegnede sig i 2006 for henholdsvis 46% og 26% af de mængder affald, der produceres i servicesektoren.

Som omtalt i kapitel 1, har der siden 2001 været en stor stigning i mængden af affald fra service, samtidigt med at affaldsmængderne fra industri faldt tilsvarende. Dette antyder at affald, der tidligere har været registreret som industriaffald, blev registreret som affald fra service, hvorfor udviklingen i affaldsmængder fra disse to kilder, har skullet tages med et vist forbehold. Det ser dog ud til, at affaldsmængderne fra industri og service har stabiliseret sig over de senere år, således at tallene antageligt giver et mere reelt billede af udviklingen.

Tabel 5.3. Affaldsproduktion fra service fordelt på fraktion, angivet i tons

  2004 2005 2006
Diverse brændbart 875.944 856.805 909.736
Diverse ikke brændbart 120.241 133.020 132.141
Papir og pap udsorteret til genanvendelse 309.079 326.814 *324062
Flasker og glas udsorteret til genanvendelse 14.587 10.354 6.104
Madspild/andet organisk udsorteret til genanvendelse 18.013 17.654 17.774
Klinisk risikoaffald 4.163 4.384 4.310
Farligt affald 36.592 32.716 43.758
Andet 454.298 459.308 507.588
I alt 1.832.917 1.841.055 1.621.413

Kilde: ISAG. *Der er sent i forløbet flyttet 28.761 tons fejlindberettet papir og pap udsorteret til genanvendelse fra service til husholdninger. Det bemærkes, at der kun er foretaget en konsekvensrettelse i tabel 5.1, 5.2, 5.3 og B2.

Det fremgår af tabel 5.3, at der i 2006 blev udsorteret 324.062 tons pap og papir til genanvendelse, hvilket svarer til 17% af de samlede mængder, mens der kun blev udsorteret 6.104 tons flasker og glas til genanvendelse, hvilket er 41% procent mindre end i 2005, og 58% mindre end i 2004. Dette fald kan hænge sammen med hænge sammen med at glasemballager i disse år udskiftes med andre materialer, samt eksport af brugte glasemballeger direkte fra virksomheden.

Af de 1.974.235 tons affald som servicesektoren producerede i 2006 blev 46% genanvendt, 45% blev forbrændt, mens 8% blev deponeret og 2% blev midlertidigt oplagret, jf. figur 5.4. De data, der ligger tilgrund for figuren, fremgår af bilag E, tabel E3.

Set over perioden 1994 til 2006 er andelen af affald, der genanvendes, steget 15 procentpoient, mens den andel af affaldet, der deponeres, er faldet tilsvarende. Som for storskrald deponeres en vis andel af affaldet midlertidigt med henblik på senere forbrænding, når der er ledig forbrændingskapacitet.[7] Det vil sige, at forbrændningsandelen i virkeligheden er større end de 45%.

Figur 5.4. Behandling af affald fra Service 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Figur 5.4. Behandling af affald fra Service 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Kilde: som tabel 1.1 og 1.2. Figuren er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.

I forhold til sigtelinierne i Affaldsstrategi 2005-2008 om behandlingen i år 2008 blev der i 2006 stadig genanvendt for lidt og deponeret for meget af affaldet fra servicesektoren. For at opfylde sigtet i 2008 skal sorteringen og indsamlingen af affaldet forbedres, sådan at en større del af de genanvendelige materialer kan genanvendes.

5.3 Behandling af affald fra industrien

Affaldsproduktionen i industrien var i 2006 på 1.706.245 tons, hvilket er et fald på 148.514 tons, eller 8% i forhold til 2005. Som det er omtalt ovenfor, har der i en årrække været en vis usikkerhed knyttet til udviklingen i mængden af affald fra industrien. Det ser dog ud til, at affaldsmængderne fra industri har stabiliseret sig over de senere år, således at tallene antageligt giver et mere reelt billede af udviklingen.

En opdeling af industriens affald på blandede og udsorterede fraktioner fremgår af tabel 5.5.

Jern og metal udsorteret til genanvendelse tegner sig for 25% af industreins affald. Fraktionerne diverse brændbart, papir og pap udsorteret til genanvendelse, samt farligt affald udgør hver især mellem 13% og 16% af den mængde affald, som industrien producerer. De resterende fraktioner tegner sig hver især for mellem 1% og 7% af mængderne.

Den mængdemæssige mest markante ændring, der er sket fra 2005 til 2006, er, at jern og metal udsorteret til genanvendelse er faldet med 65.391 tons eller 13%. De øvrige ændringer, der mængdemæssigt har haft betydning, er, at mængder af papir og pap og organisk affald udsorteret til genanvendelse, samt farligt affald er øget med i størrelsesordenen 40-45.000 tons.

Tabel 5.5. Affaldsproduktion fra industri opdelt på fraktion, angivet i tons.

Fraktioner 2004 2005 2006
Diverse brændbart 230.314 243.384 236.544
Diverse ikke brændbart 123.092 67.278 89.297
Papir og pap udsorteret til genanvendelse 144.425 183.094 221.754
Plast udsorteret til genanvendelse 32.835 35.010 26.230
Madspild/andet organisk udsorteret til genanvendelse 90.798 77.537 121.726
Roejord 194.666 128.996 120.214
Jern og metal udsorteret til genanvendelse (1) 461.652 543.632 475.241
Slam 137.410 128.996 133.826
Farligt affald 236.104 236.236 279.176
Andet 203.559 210.596 232.138
I alt 1854855 1854759 1.936.146

Kilde: ISAG og (1) ISAG samt oplysninger fra genindvindigsindustrien og større skrothandlere

Behandlingen af affaldet fra industrien i perioden 1994 til 2006 fremgår af figur 5.5. De data, der ligger tilgrund for figuren, fremgår af bilag E, tabel E4.

Figur 5.5. Behandling af affald fra Industri 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Figur 5.5. Behandling af affald fra Industri 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Kilde: som tabel 1.1 og 1.2. Figuren er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne. Som det er blevet fremhævet i kapitel 1, skal faldet i affaldsmængderne fra industri fra 2001 tages med et vist forbehold.

Set over perioden 1994 – 2006 er andelen af affald fra industrien som deponeres mere end halveret, andelen der genanvendes er øget med 16 procentpoint, mens andelen der forbrændes stort set ikke har ændret sig fra 1994 til 2006.

Set i forhold til sigtelinien for 2008 er målet om højst at deponere 15% af industriaffaldet ikke nået, hvorimod målet om 65% genanvendelse er opflyldt.

Mængden og sammensætningen af affaldet fra industrien afhænger af, hvilken branche affaldet kommer fra, virksomhedernes størrelse og antal. Mulighederne for at reducere eller genanvende affaldet er derfor afhængig af affaldsfraktion og branche.

For at opfylde sigtelinierne i Affaldsstrategi 2005-2008 har Miljøstyrelsen udpeget nogle affaldstyper fra industrien, som der skal gøres en særlig indsats overfor. Det gælder blandt andet støberiaffald og shredderaffald, som skal flyttes fra deponi til genanvendelse, såfremt det viser sig at være miljømæssigt og økonomisk effektivt.

Fra 2001 har det været muligt at opgøre industriaffaldet opdelt på 11 forskellige brancher.

Affaldsproduktionen i industrien opgjort på brancher og behandlingsform fremgår af tabel 5.6.

Tabel 5.6. Affaldsproduktion i industrien 2006 opgjort på brancher og behandlingsformer, angivet i tons.

Erhverv Oparbejdning Forbrænding Deponering Midlertidig oplagring Særlig behandling Total
Fremstilling m.v. (gammel fraktion) 24.586 5 0 0 0 24.591
Nærings- og nydelsesmiddelindu 212.883 29.416 7.017 1.048 14 250.378
Tekstil-, beklædnings- og læde 14.853 2.816 638 223 0 18.530
Træ- og møbelindustri 13.424 9.814 2.245 1.605 0 27.088
Papir- og grafisk industri 194.278 11.011 2.131 3.178 460 211.059
Kemisk industrie mv. 5.546 37.107 4.310 56 407 47.427
Gummi- og plastindustri 33.828 11.331 3.626 642 28 49.455
Sten-, ler- og glasindustri 40.108 5.352 4.963 457 33 50.913
Jern- og metalindustri 143.290 11.760 138.980 945 7.245 302.220
Anden fremstillingsvirksomhed 108.483 145.489 53.186 4.033 563 311.754
Forsyningsvirksomhed 108.388 5.899 32.020 2.942 301 149.549
Landbrug, skovbrug, fiskeri mv 16.390 5.553 5.950 361 25 28.280
Total 916.057 275.553 255.067 15.490 9.077 1.471.244

Kilde: ISAG indberetning 2006. Tabellen inkluderer mængder af roejord indberettet af Danisco og jern og metal indberettet af større skrothandlere.

Som det ses af tabel 5.6 bidrager nærings- og nydelsesmiddelindustrien, jern- og metalindustrien, anden fremstillingsvirksomhed, papir og grafisk industri og forsyningsvirksomheder med ca 73% af industriens affaldsmængder i 2006. 62% af industriens affald blev oparbejdet i 2006, 19% blev forbrændt, mens 17% blev deponeret.

Det bemærkes, at der fortsat registreres affald under den erhvervsmæssige kilde ”Fremstilling m.v.” uanset, at affaldet fra og med 2001 har skullet registreres mere detaljeret på brancher. Det drejer sig dog kun om 2% af den samlede affaldsmængde fra industrien.

5.4 Behandling af affald fra bygge- og anlægsvirksomhed

Produktionen af affald i bygge- og anlægssektoren er fra 2005 til 2006 øget med ca. 443.000 tons eller 8 %. Der er i beregningerne taget højde for, at der i 2005 manglede en indberetning på ca. 400.000 tons bygge- og anlægsaffald fra ét anlæg.

Tabel 5.7. Affald fra byggeri og anlæg opdelt på blandede og udsorterede fraktioner angivet i tons

Fraktion 2004 2005 2006*
Diverse ikke brændbart 124.476 151.742 153.668
Beton 1.046.921 1.179.374 1.392.609
Tegl 247.210 241.749 289.795
Andet bygge/anlæg 536.456 478.614 491.844
Asfalt 716.481 736.603 965.161
Jord og sten 1.367.194 1.932.476 2.245.078
Andet genanvendeligt 140.760 165.984 232.864
Andet 316.072 383.810 341.639
I alt 4.495.570 5.270.352 6.112.658

Kilde: ISAG. *Det bemærkes, at der i 2005 manglede en indberetning på ca. 400.000 tons bygge- og anlægsaffald fra ét affaldsbehandlingsanlæg.

Som det ses i tabel 5.7, udgør beton samt jord og sten størstedelen af produktionen af affald fra byggeri og anlæg – tilsammen udgør disse to fraktioner i alt 60% af den samlede affaldmængde i 2006. Asfalt tegnede sig i 2006 for 16% af de samlede mængder. De resterende 24% af bygge- anlægsaffaldet fordeler sig på de øvrige affaldsfraktioner.

Det ses af figur 5.6, at andelen af bygge- anlægsaffald, der går til genenvandelse, er øget med 11 procentpoint fra 1994 til 2006, samtidigt med at affaldsmængderne er fordoblet. Tilsvarende er andelen af affaldet, der deponeres faldet med 11 procentpoint. Det ses også af figuren, at fordelingen på de enkelte behandlingsformer siden 1998 har været i overensstemmelse med sigtelinien for 2008 om 90% genanvendelse. De data der ligger til grund for figur 5.6 fremgår af bilag E, tabel E5.

Figur 5.6. Behandling af affald fra byggeri og anlæg 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Figur 5.6. Behandling af affald fra byggeri og anlæg 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Kilde: Se tabel 1.1 og 1.2. Figuren er konstrueret sådan, at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.

Den høje genanvendelsesprocent for bygge- og anlægsaffald skyldes dels, at affald, der genanvendes ikke er pålagt affaldsafgift, som det er tilfældet med affald, der forbrændes eller deponeres. Dels at der i 1995 blev udstedt et cirkulære om kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse[8]. Desuden har Miljøministeriet og Entreprenørforeningen indgået en aftale om selektiv nedrivning af bygningsaffald.

En stor del af affaldet fra bygge- og anlægssektoren oparbejdes af mobile knuseanlæg, der flyttes rundt i landet til forskellige opgaver.

Det er ejeren af det mobile anlæg, der skal indberette de behandlede mængder til ISAG, men det sker, at mængderne også indberettes af bygherren. Miljøstyrelsen er opmærksom på denne mulige kilde til dobbeltregistrering, og der lægges et stort arbejde i - i samarbejde med indberetterne - at kvalitetssikre data, så dobbeltregistrering undgås.

5.5 Behandling af restprodukter fra de kulfyrede kraftværker

Mængden af restprodukter fra de kulfyrede kraftværker varierer typisk fra år til år som følge af variationer i Danmarks import/eksport af elektricitet til og fra bl.a. Sverige og Norge. Importen/eksporten af el til og fra Sverige og Norge afhænger i høj grad af nedbørsmængderne i de pågældende lande – hvis der er meget nedbør, er der således meget vandkraftsproduceret el i Sverige og Norge, og den danske eksport er derfor tilsvarende mindre.

1996 var f.eks. et år, hvor eksporten af el var særligt stor, hvilket også afspejler sig i mængden af restprodukter det pågældende år, jf. figur 5.7. I år 2000 var der meget store nedbørsmængder i Sverige, hvilket resulterede i så meget billig vandkraftproduceret el på markedet, at kraftværkerne i både Danmark og Norge måtte lukke midlertidigt ned. De data, der ligger til grund for figur 5.6, fremgår af bilag E, tabel E6.

Mængden af restprodukter er faldet siden 1996. Faldet kan især tilskrives at kul over tid er fortrængt af naturgas og vedvarende energi, herunder biobrændsler. Det ses da også af energistatistikken[9], at en stadig mindre del af elproduktionen baseres på kul. Fortrængning af kul vil også fremover bevirke et fald i restprodukterne fra den kulbaserede energiproduktion, Samtidigt må der forventes en stigning i mængden af flyveaske og bundaske fra biobrændsler i takt med, at biobrændsler kommer til at tegne sig for en større del af energiproduktionen.

Mængden af restprodukter fra de kulfyrede kraftværker var i år 2006 på ca. 1.314.000 tons, svarende til en stigning på 11% i forhold til 2005. Som det ses af figur 5.7 blev 98% af restprodukterne genanvendt og 2% deponeret. Stigningen i mængden af restprodukter kan bl.a. tilskrives en stigningende eksport af el til bl.a. Sverige, Norge og Tyskland[10].

Figur 5.7. Behandling af restprodukter fra kulfyrede kraftværker 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Figur 5.7. Behandling af restprodukter fra kulfyrede kraftværker 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Kilde: som tabel 1.1 og 1.2. Figuren er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i Affaldsmængderne.

5.6 Behandling af slam fra kommunale renseanlæg

I ISAG bliver der årligt indberettet den mængde spildevandslam fra kommunale rensningsanlæg, som tilføres behandlingsanlæg. For spildevandsslams vedkommende vil sige komposterings- og bioforgasningsanlæg, slamforbrændingsanlæg, og deponeringsanlæg. Spildevandsslam fra rensningsanlæg, som forbrændes i deciderede slamforbrændingsanlægeller lagres/mineraliseres på selve rensningsanlægget, eller som går direkte fra et rensningsanlæg til genanvendelse i jordbruget registreres derimod ikke i ISAG.

Da ikke alt spildevandsslam, som nævnt, indberettes til ISAG, indhenter Miljøministeriet oplysninger om bl.a. mængder af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. I henhold til EU’s slamdirektiv, skal medlemsstaterne hvert tredje år bl.a. indberette oplysninger om mængder af spildevandsslam til Kommisionen. Danmark har derfor indhentet oplysninger om spildevandsslam fra kommunerne. På grund af en omlægning til elektronisk indberetning af disse data fra de kommunale rensningsanlæg, foreligger der endnu ikke en opgørelse for 2005 over slammængder fra de kommunale rensningsanlæg. De seneste data vedrørende spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg er fra 2002, jf. Miljøstyrelsens slamstatistik[11]. Disse oplysninger er derfor anvendt, som udtryk mængden af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg fra 2003 og frem. Dog er mængden af spildevandslam fra rensningsanlæg, som deponeres, baseret på ISAG data, da rensningsanlæggene indberetter disse data årligt, og da data omfatter den samlede mængde spildevandsslam, som deponeres.

Figur 5.8. Behandling af slam fra renseanlæg 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Figur 5.8. Behandling af slam fra renseanlæg 1994-2006 med sigtelinier for 2008

Kilde: som tabel 1.1 og 1.2. Figuren er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne. Data for 2004, 2005 og 2006 er slammængder i 2002 tal. Opgørelsesmetoden for slam til mineralisering er ændret for 2001 og frem. I mængden til genanvendelse indgår 45.600 tons slam med tørstofindhold på 20%, svarende til 607.922 tons i vådvægt, til langtidslager og i mængden til forbrænding indgår 221.730 tons til anden udnyttelse (Carbogrit og cement produktion).

Spildevandsslam fra rensningsanlæg er angivet i vådvægt. I gennensnit indeholder spildevandsslam opgjort i vådvægt ca. 10% tørstof. Der er imidlertid store variationer i tørstofindholdet, således indeholder slam til mineralisering kun ca. 1,5% tørstof, mens slam, der genanvendes i landbruget eller forbrændes, indeholder omkring 20% tørstof. For at få et nogenlunde ensartet tørstofindhold i de angivne mængder spildevandslam, er mængden af slam til mineralisering omregnet fra 1,5% tørstof (607.922 tons) til 20% tørstof (45.600 tons). De 45.600 tons indgår i andelen af spildevandsslam til genanvendelse, da det forventes, at slammet vil blive genanvendt efter en årrække.

Sigtelinjerne for behandling af slam fra kommunale rensningsanlæg, er 50% genanvendelse i jordbruget, 45% forbrænding (heraf 25% forbrænding med genanvendelse af asken i industrielle processer), og 5% deponering.

Figur 5.8 viser behandlingen af slam fra kommunle resningsanlæg, baseret på data fra 2002. Behandling af slam fordeler sig med 56% til genanvendelse, 43% til forbrænding og 2% til deponering. De data der ligger tilgrund for figur 5.6 fremgår af bilag E, tabel E7.

Baseret på de foreliggende data, er sigtelinjen for behandling af slam opfyldt. Mængden af slam der i 2002 blev anvendt i industrielle processer var ca. 220.000 tons.[12] Det skal bemærkes, at det anlæg som i 2002 blev tilført spildevandsslam til carbogritproduktion er under afvikling. Det må derfor forventes at mængden at spildevandsslam til forbrænding med genanvendelse af asken i industrielle processer, vil være mindre i 2006 end det som 2002 tallene antyder.

Spildevandsslam genanvendes hovedsageligt som gødning på landbrugsjord. Der er i de seneste år stillet strengere krav til slammets indhold af visse miljøfremmede stoffer, når det skal udbringes på landbrugsjord. Dette forventes på kort sigt at få genanvendelsen til at falde. På længere sigt forventes det, at den generelle udfasningspolitik for miljøfremmede stoffer igen vil forbedre slammets kvalitet.

Endelig er der i stadig større grad alternative metoder til anvendelse af slam under udvikling, som f.eks. forgasning. Efter forbrænding af slammet kan den uorganiske del anvendes i industrielle processer. I figur 17 er denne mængde medregnet som forbrænding, da der er tale om nyttiggørelse og ikke genanvendelse.

5.7 Behandling af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg

Restprodukterne fra affaldsforbrænding (slagger, flyveaske og røggasrensningsprodukter) udgør en betydelig affaldsfraktion, men er, som tidligere nævnt, ikke medregnet i opgørelserne over den samlede affaldsproduktion, da affaldet i så fald ville blive talt med 2 gange.

Mængden af restprodukter fra affaldsforbrændingen afhænger af den mængde affald, der forbrændes. Slagger og røggasrensningsprodukter udgør typisk hhv. ca. 20% og 5% af den indfyrede affaldsmængde.

Slagger fra affaldsforbrændingen må genanvendes, jf. bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge og anlægsarbejder, forudsat visse krav til slaggens indhold og udvaskning af miljøbelastende stoffer er opfyldt. Med henblik på at begrænse indholdet af miljøbelastende stoffer i slaggen og hindre dannelse af skadelige stoffer under forbrændingen må visse affaldsfraktion ikke anvises til forbrænding. Det gælder ikke-genanvendeligt PVC, imprægneret træ og elektriske og elektroniske produkter.

Restprodukterne kan ikke genanvendes, hvis de indeholder for store mængder tungmetaller med risiko for udvaskning til jorden, samt grundvand og overfladevand. De må så i stedet deponeres.

Figur 5.9. Behandling af restprodukter fra affaldsforbrænding 1994-2006 (excl. eksporteret mængde restprodukter) med sigtelinier for 2008

Figur 5.9. Behandling af restprodukter fra affaldsforbrænding 1994-2006 (excl. eksporteret mængde restprodukter) med sigtelinier for 2008

Kilde: Se tabel 1.1 og 2.2. Figuren er konstrueret sådan, at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.

Figur 5.9 viser mængden af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg i perioden 1994 – 2006 angivet i tons, samt hvilken behandling affaldet har fået. Figuren omfatter den producerede mængde restprodukter, der er genanvendt eller deponeret i Danmark. De data, der ligger tilgrund for figur 5.6, fremgår af bilag E, tabel E8.

Langt den største del af restprodukterne genanvendes – genanvendelsesprocenten var i 2006 meget tæt på 100%, idet mindre en 0,5% blev deponeret. Inddrages den mængde restprodukter, som eksporteres til genanvendelse eller deponering, var genanvendelsesprocenten i 2006 i størrelsesordenen 85%.

Tabel 5.8 viser behandlingen af den samlede mængde restprodukterne fra affaldsforbrænding, og inkluderer derfor den mængde restprodukter som eksporteres.

Det ses af tabel 5.8, at affaldsforbrændingsanlæggene i alt producerede 588.094 tons restpodukter i 2006. Heraf blev 92.428 tons deponeret. Det fremgår at tabellen, at det helt overvejende er flyveaske og røggsarensningsprodukter som deponeres. 112.648 tons flyveaske og røggsarensningsprodukter blev i 2006 ekporteret til deponering i udlandet – dette tal inkluderer i størrelsesordenen 20.000 tons, som er fraført et dansk deponi. Ud af den samlede mængde restprodukter fra affaldsforbrænding i 2006, blev knapt 500.000 tons genanvendt og knapt 100.000 deponeret i ind og udland. Det svarer til at ca. 85% af de, der blev produceret i 2006 blev genanvendt, mens 15% blev deponeret. Sigtelinjen om 85% genanvendelse af restprodukter fra affaldsforbrændingen er således opfyldt.

Det fremgår af tabel 5.8, at mængden af restprodukter, der er eksporteret til deponering, er steget fra 21.103 tons i 1996 til 112.648 tons i 2006

Tabel 5.8. Slagger, flyveaske og røggasrensningprodukter fraført affaldsforbrændingsanlæg og lager 1996 - 2006, angivet i tons.

Klik her for at se Tabel 5.8


Bilag A. Affaldsproduktion i Danmark

Tabel A1. Samlet affaldsproduktion i Danmark 1994 - 2006

Klik her for at se Tabel A1

Tabel A2. Affaldsproduktionen i Danmark i 2004, 2005 og 2006 samt sigtelinier for 2008 opgjort på kilde og behandlingsform. Angivet i 1000 tons og i %.

Klik her for at se Tabel A2

Tabel A3 Affaldsproduktion i Danmark i 2003, 2004 og 2005 opgjort på affaldstype og behandlingsform. Angivet i tons og i %.

Klik her for at se Tabel A3


Bilag B. Genanvendelse

Tabel B1. Forbrug og genanvendelse af papir og pap 1994 - 2006, angivet i 1000 tons

  1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006
Forbrug af nyt papir (1)   1.181 1.304 1.332 1.373 1.441 1.447 1.450
Returpapir indsamlet i DK (2, 4) 352 548 623 702 688 677 763 788
Returpapir indsamlet i % af forbrug af nyt papir   46 48 53 50 47 53 54
Dansk returpapir tilført danske papirfabrikker (2)   318 334 424 396 410 427 427
Nettoeksport af returpapir (3)   220 242 287 327 404 425 632

Kilde: (1) Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2006. Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. X, (under udarbejdelse), (2) ISAG indberetninger

Tabel B2. Papir og pap indsamlet til genanvendelse opgjort på kilder, 1994-2006, angivet i tons

Klik her for at se Tabel B2.

Tabel B3. Plast indsamlet til genanvendelse opgjort på kilder, 1994-2006, angivet i tons.

Type Erhvervsmæssig kilde 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006
Em-
bal-
la-
ge-
af-
fald
Husholdninger - - - - 1.682 692 2.352 1.830
Service - - - - 2.764 2.808 5.893 5.269
Industri - - - - 1.342 1.602 1.477 1.427
Byggeri og anlæg - - - - 26 93 170 62
Andet - - - - 0 0 0 0
Subtotal - - - - 5.814 5.195 9.893 8.587
An-
dre
af-
falds-
ty-
per
Husholdninger 1.372 1.206 1.233 1.585 3.165 3.146 4.588 2.329
Service 2.546 2.928 4.021 7.411 10.126 12.807 12.826 16.036
Industri 24.678 24.551 27.517 31.150 30.713 31.234 33.533 24.804
Byggeri og anlæg 1 29 67 117 719 1.420 2.212 1.494
Rensningsanlæg 0 0 0 0 6 8 5 17
Andet 0 0 129 0 81 189 0 513
Subtotal 28.597 28.714 32.966 40.263 44.809 48.802 53.165 45.192
Total 28.597 28.714 32.966 40.263 50.623 53.997 63.058 53.780

Kilde: ISAG indberetninger 1994-2006.

Tabel B4. Glas indsamlet til genanvendelse opgjort på kilder, 1994-2006, angivet i tons

Klik her for at se Tabel B4.

Tabel B5. Genanvendelse af jern- og metalskrot 1995 – 2006, angivet i 1.000 tons

  1995 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006
I. Jern- og metalskrot fra Danmark tilført støberier og Stålvalseværket (2) 471 356 462 416 183 261 137 35 59
II. Jern- og metalskrot eksporteret af skrothandlere (2) 567 612 535 689 611 738 571 494 400
III. Jern- og metalskrot importeret af skrothandlere (2) 32 35 26 16 76 142 74 54 40
Ialt indsamlet DK jern- og metalskrot til genanvendelse
I+II-III
1006 933 971 1089 718 857 634 475 419
Jern- og metalskrot importeret af støberier og Stålvalseværket (1) - 263 216 220 116 10 8 23 23

Kilde: (1) ISAG indberetninger, (2) Oplysninger fra Genvindingsindustrien og andre større skrothandlere. Bemærk, at opgørelsen i tabel 9 er anderledes end i tabel 4. Bl.a. er der ikke foretaget korrektion for jern og metal fraført forbrændingsanlæg. Der er sket en stort fald i Jern- og metalskskrot importeret af støberier og Stålvalseværket i 2003 - 2006. Det skyldes, at Stålvalseværket er lukket og derfor ikke indberetter længere.

Tabel B6. Organisk affald tilført og fraført oparbejdningsanlæg 1995-2006, angivet i 1.000 tons

Materiale og behandling 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006
Tilført behandlingsanlæg  
Grene, blade mv. til kompostering/træflisning 376 452 551 677 685 682 737 782
Organisk affald (1) fra dagrenovation til kompostering 34 36 42 38 18 47 38 36
Organisk affald fra dagrenovation til bioforgasning 5 10 9 7 19 1 1 0
Organisk affald fra øvrige kilder til kompostering 6 2 1 9 45 6 7 12
Organisk affald fra øvrige kilder til bioforgasning 120 111 96 165 65 114 106 140
Organisk affald fra øvrige kilder til dyrefoder 32 34 44 48 18 4 4 3
Slam til kompostering 7 6 57 218 348 53 50 67
Slam til bioforgasning 59 92 91 35 86 91 87 89
Slam udkørt på landbrugsjord 0 0 0 0 0 6 5 5
Slam til forbrænding 0 0 0 0 0 54 43 40
Slam tilført carbogrit anlæg (2) 0 0 0 0 0 172 179 202
Tilført i alt 639 743 891 1.197 1.284 1.229 1.257 1.376
Fraført behandlingsanlæg  
Bark/træflis 49 34 15 13 15 14 15 12
Kompost 102 162 197 293 323 311 333 356
Sigterest 5 19 16 21 12 22 22 23
Fraført i alt 156 215 228 328 350 346 370 392

Kilde: ISAG. ISAG modtager oplysninger om hvilke affaldsfraktion og mængder der tilføres og fraføres behandlingsanlæg, men ikke om hvad de tilførte fraktioner oparbejdes til. Derfor er tabellens oplysninger om, hvad det organiske affald oparbejdes til, baseret på hvilken type anlæg affaldet er tilført. Er organisk dagrenovation f.eks. tilført et biogasanlæg noteres den tilførte mængde som tilført til bioforgasning, tilsvarende for affald tilført komposteringsanlæg, og så fremdeles. En beskrivelse af, hvilke mængder fra hvilke anlæg, der indgår under de forskellige kategorier findes i bilag G, Tabel G1. Organisk affald, der går direkte fra affaldsproducenten til jordbrugsformål, indberettes ikke til ISAG. Disse oplysninger indsamles sideløbende af Miljøstyrelsen. Seneste data findes i Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger 2001, Miljøprojekt nr. 856, 2003. Heri opgøres mængden af tilført organisk dagrenovation til kompostering og bioforgasning til 37.000 tons. (1) Madspild m.v. (2) Slam tilført carbogrit anlæg.


Bilag C. Farligt affald

Tabel 1C. Behandling af farligt affald

Klik her for at se Tabel 1C.

Tabel 2C. Behandling af farligt affald fra Husholdninger 2005 og 2006, angivet i tons.

Affaldsfraktion Oparbejdning Forbrænding Deponering Særlig behandling
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Animalske og vegetabilske fedstoffer 0 0 24 16 0 0 0 1
Organiske halogenholdige forbindelser 0 0 65 64 0 0 1 2
Organiske halogenfri forbindelser 0 6 5.502 8.524 1 0 2.163 2.188
Uorganiske forbindelser 9 22 1.274 1.497 28 46 76 183
Andet farligt affald 549 550 2.274 1.327 206 342 1.207 819
Olieaffald 302 88 6.631 4.507 0 48 1.490 2.581
Klinisk risikoaffald 0 0 0 0 0 0 37 51
Flyveaske 0 0 0 0 11 28 0 0
Asbest 0 0 0 0 2.826 2.774 0 0
Batterier 252 384 0 0 0 0 0 0
CFC kølemidler 0 0 0 0 0 0 4 0
Total 1.112 1.049 15.770 15.936 3.072 3.237 4.976 5.826

Kilde: ISAG 2005 og 2006

Tabel 3C. Behandling af farligt affald fra Service 2005 og 2006, angivet i tons.

Affaldsfraktion Oparbejdning Forbrænding Deponering Særlig behandling
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Animalske og vegetabilske fedstoffer 0 2 575 421 23 0 2 6
Organiske halogenholdige forbindelser 0 0 168 162 0 0 10 0
Organiske halogenfri forbindelser 168 57 2.698 2.897 3 1 17 24
Uorganiske forbindelser 176 858 2.417 2.614 14 15 225 184
Andet farligt affald 311 188 2.774 2.774 251 56 81 55
Olieaffald 16.804 25.600 2.805 4.985 1 84 167 3
Klinisk risikoaffald 0 0 1.456 1.731 0 0 2.928 2.579
Flyveaske 0 0 0 0 27 31 0 0
Asbest 0 0 0 0 758 635 0 0
Batterier 2.228 2.107 0 0 0 0 0 0
CFC kølemidler 0 0 0 0 0 0 4 1
Shredderaffald 0 0 0 0 11 0 0 0
Total 19.686 28.812 12.894 15.583 1.088 821 3.433 2.852

Kilde: ISAG 2005 og 2006

Tabel 4C. Behandling af farligt affald fra Industri 2005 og 2006, angivet i tons.

Affaldsfraktion Oparbejdning Forbrænding Deponering Særlig behandling
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Animalske og vegetabilske fedstoffer 0 4 2.093 2.286 36 0 18 260
Organiske halogenholdige forbindelser 1 0 620 544 8 1 0 0
Organiske halogenfri forbindelser 292 340 17.451 16.281 266 264 234 96
Uorganiske forbindelser 2.538 2.766 3.410 3.500 1.475 1.248 7.377 5.948
Andet farligt affald 1.424 1.599 21.118 23.274 1.074 89.992 487 609
Olieaffald 487 24.484 3.076 6.442 3 5 2 1.851
Klinisk risikoaffald 0 0 0 200 0 0 221 311
Flyveaske 0 0 0 0 1.665 2.013 0 0
Andet røggasaffald 38.819 47.054 0 0 0 0 0 0
Asbest 0 0 0 0 645 373 0 0
Batterier 422 305 0 0 0 0 0 0
CFC kølemidler 0 0 0 0 0 0 2 0
Shredderaffald 0 0 0 0 130.974 47.126 0 0
Total 43.983 76.553 47.766 52.527 136.147 141.021 8.340 9.075

Kilde: ISAG 2005 og 2006

Tabel 5C. Behandling af farligt affald fra Byggeri og anlæg 2005 og 2006, angivet i tons.

Affaldsfraktion Oparbejdning Forbrænding Deponering Særlig behandling
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Organiske halogenholdige forbindelser 0 0 7 4 0 0 0 0
Organiske halogenfri forbindelser 0 12 235 219 6 0 82 103
Uorganiske forbindelser 4 13 10 36 8 14 3 4
Andet farligt affald 218 12 225 179 46 9 11 13
Olieaffald 673 2.685 664 1.012 0 0 7 2
Klinisk risikoaffald 0 0 353 0 0 0 1 0
Flyveaske 0 0 0 0 21 90 0 0
Asbest 0 0 0 0 16.486 15.523 0 0
Batterier 33 16 0 0 0 0 0 0
Animalske og vegetabilske fedstoffer 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 928 2.738 1.494 1.450 16.566 15.636 103 122

Kilde: ISAG 2005 og 2006


Bilag D. Import og eksport af affald

Tabel 1D. Import og eksport af anmeldepligtigt affald i 2006, angivet i tons.

Land OECD koder Eksport fra DK m.h.p. Import til DK m.h.p.
Bortskaf-
felse
Nyttig-
gørelse
Bortskaf-
felse
Nyttig-
gørelse
Bahrain AC080 Frostvæsker 0,00 0,00 0,00 39,50
AD060 Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand, hydrocarboner/vand. 0,00 0,00 0,00 41,70
AD070 Blandinger og emulsioner af olieaffald og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigment, maling, lak, fernis. 0,00 0,00 0,00 80,17
AD110 Sure opløsninger 0,00 0,00 0,00 6,82
RX100 Andet affald, men hvor der ikke findes en OECD-kode. 0,00 0,00 0,00 15,08
 I alt   0,00 0,00 0,00 183,27
Belgien AC070 Bremsevæsker. 0,00 47,54 0,00 0,00
AA040 Kobberaske og restprodukter. 0,00 209,53 0,00 0,00
AA100 Kviksølvaffald og restprodukter 0,00 224,70 0,00 0,00
AA130 Væsker fra metalbejdsning. 0,00 944,52 0,00 0,00
 I alt   0,00 1.426,29 0,00 0,00
Djibouti AC080 Frostvæsker 0,00 0,00 0,00 13,07
AD060 Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand, hydrocarboner/vand. 0,00 0,00 0,00 171,03
AD110 Sure opløsninger 0,00 0,00 0,00 8,28
RX100 Andet affald, men hvor der ikke findes en OECD-kode. 0,00 0,00 0,00 7,66
AA180 Hele eller knuste brugte batterier eller akkumulatorer undtagen blybatterier, samt affald og skrot hidrørende fra fremstillingen af batterier og akkumulatorer, som ikke er anført under andre koder. 0,00 0,00 6,72 0,00
I alt    0,00 0,00 6,72 200,04
Finland AB020 Restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald. 1,50 0,00 0,00 0,00
 I alt   1,50 0,00 0,00 0,00
Frankrig AA180 Hele eller knuste brugte batterier eller akkumulatorer undtagen blybatterier, samt affald og skrot hidrørende fra fremstillingen af batterier og akkumulatorer, som ikke er anført under andre koder. 0,00 43,67 0,00 0,00
 I alt   0,00 43,67 0,00 0,00
Holland AB010 Slagger, aske og restprodukter, som ikke er anført under andre koder. 0,00 0,00 0,00 900,51
AB040 Glasaffald fra katodestrrålerør og andet aktiveret glas 0,00 296,80 0,00 0,00
AD060 Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand, hydrocarboner/vand. 0,00 3.071,95 0,00 0,00
AD110 Sure opløsninger 0,00 0,00 1.355,32 0,00
RX100 Andet affald, men hvor der ikke findes en OECD-kode. 0,00 16.393,77 613,34 0,00
AA030 Blyaske og restprodukter. 0,00 89,89 0,00 0,00
AA040 Kobberaske og restprodukter. 0,00 76,56 0,00 0,00
 I alt   0,00 19.928,97 1.968,66 900,51
Irland AC090 Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af harpiks, latex, plasticeringsmidler, lim og klæbestoffer. 0,00 0,00 209,60 98,12
AC210 Ikke-halogenerede opløsningsmidler. 0,00 0,00 66,15 3.336,04
AC220 Halogenerede opløsningsmidler 0,00 0,00 2,88 66,10
AD010 Affald fra fremstilling og tilberedning af farmaceutiske produkter. 0,00 0,00 11.680,44 422,38
AD020 Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af biocider og phytofarmaceutiske produkter 0,00 0,00 54,21 1,00
AD070 Blandinger og emulsioner af olieaffald og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigment, maling, lak, fernis. 0,00 0,00 14,46 31,25
AD160 Husholdningsaffald 0,00 0,00 6,80 0,00
RX100 Andet affald, men hvor der ikke findes en OECD-kode. 6,57 0,00 414,82 52,68
 I alt   6,57 0,00 12.449,36 4.007,57
Island AB110 Basiske opløsninger. 0,00 0,00 4,03 1,17
AC150 Chlorflourcarboner 0,00 0,00 0,40 171,20
AC220 Halogenerede opløsningsmidler 0,00 0,00 0,11 1,86
AD010 Affald fra fremstilling og tilberedning af farmaceutiske produkter. 0,00 0,00 0,36 1,34
AD020 Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af biocider og phytofarmaceutiske produkter 0,00 0,00 0,20 0,62
AD060 Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand, hydrocarboner/vand. 0,00 0,00 1,65 0,00
AD070 Blandinger og emulsioner af olieaffald og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigment, maling, lak, fernis. 0,00 0,00 8,00 36,95
AD110 Sure opløsninger 0,00 0,00 8,45 0,00
RA010 Affald, stoffer og produkter indeholdende, bestående af eller forurenet med polychlorerede biphenyler (PCB) og/eller polychlorerede triphenyler (PCT) og/eller polybromerede biphenyler (PBB), herunder andre polypromerede analoge til disse forbindelser, i en koncentration på 50 mg/kg eller derover. 0,00 0,00 0,48 0,00
RX100 Andet affald, men hvor der ikke findes en OECD-kode. 0,00 0,00 0,00 158,43
AA100 Kviksølvaffald og restprodukter 0,00 0,00 0,13 0,00
AA170 Blybatterier, hele eller knuste. 0,00 0,00 0,00 146,71
AA180 Hele eller knuste brugte batterier eller akkumulatorer undtagen blybatterier, samt affald og skrot hidrørende fra fremstillingen af batterier og akkumulatorer, som ikke er anført under andre koder. 0,00 0,00 0,00 6,18
 I alt   0,00 0,00 23,81 524,46
Italien AB100 Aluminiumoxidaffald 0,00 0,00 0,00 595,39
AC030 Olieaffald, som er uanvendeligt til sit oprindeligt tilsigtede formål. 0,00 0,00 12.353,10 0,00
AD070 Blandinger og emulsioner af olieaffald og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigment, maling, lak, fernis. 0,00 0,00 186,16 0,00
 I alt   0,00 0,00 12.539,26 595,39
Kuwait AB110 Basiske opløsninger. 0,00 0,00 0,00 91,10
AC210 Ikke-halogenerede opløsningsmidler. 0,00 0,00 0,00 91,16
AD020 Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af biocider og phytofarmaceutiske produkter 0,00 0,00 0,00 52,16
AD070 Blandinger og emulsioner af olieaffald og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigment, maling, lak, fernis. 0,00 0,00 0,00 124,04
AD110 Sure opløsninger 0,00 0,00 0,00 131,94
RX100 Andet affald, men hvor der ikke findes en OECD-kode. 0,00 0,00 0,00 64,49
AA180 Hele eller knuste brugte batterier eller akkumulatorer undtagen blybatterier, samt affald og skrot hidrørende fra fremstillingen af batterier og akkumulatorer, som ikke er anført under andre koder. 0,00 0,00 69,76 0,00
 I alt   0,00 0,00 69,76 554,89
Letland AB030 Affald fra ikke- cyanidbaserede systemer, som stammer fra overfladebehandling af metaller. 0,00 0,00 241,14 0,00
 I alt   0,00 0,00 241,14 0,00
Norge AB010 Slagger, aske og restprodukter, som ikke er anført under andre koder. 1.461,30 640,97 0,00 0,00
AB020 Restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald. 77.058,94 0,00 0,00 0,00
AB110 Basiske opløsninger. 0,00 0,00 6.268,20 0,00
AB150 Uraffineret calciumsulfit og calciumsulfat fra afsvovling af røggas 656,92 0,00 0,00 0,00
AC010 Affald fra fremstilling/forarbejdning af oliekoks og bitumen 0,00 0,00 1.181,63 364,01
AC030 Olieaffald, som er uanvendeligt til sit oprindeligt tilsigtede formål. 0,00 0,00 1.993,89 1.839,81
AC210 Ikke-halogenerede opløsningsmidler. 0,00 0,00 220,64 745,86
AC250 Overfladeaktive stoffer (tensider) 0,00 0,00 0,00 42,07
AD020 Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af biocider og phytofarmaceutiske produkter 36.391,02 0,00 0,00 10,20
AD060 Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand, hydrocarboner/vand. 0,00 0,00 0,00 16.514,81
AD070 Blandinger og emulsioner af olieaffald og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigment, maling, lak, fernis. 0,00 0,00 1.631,99 1.102,24
AD090 Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af reprografiske og fotografiske kemikalier og fremkaldematerialer, som ikke er specificeret eller anført under andre koder 0,00 0,00 163,44 504,22
AD100 Affald fra ikke-cyanidbaserede systemer, som stammer fra overfladebehandling af plast 0,00 0,00 0,00 5,06
AD110 Sure opløsninger 0,00 0,00 72,19 0,00
AD140 Affald fra industrielt forureningskontroludstyr til rensning af industrielle luftforureninger, som ikke er anført under andre koder. 49,52 0,00 0,00 0,00
AD160 Husholdningsaffald 0,00 0,00 0,00 1.823,90
RX100 Andet affald, men hvor der ikke findes en OECD-kode. 3.080,00 0,00 0,00 17.153,77
AA020 Zinkaske og restprodukter. 0,00 318,20 0,00 0,00
AA050 Aluminiumsaske og restprodukter. 846,23 0,00 0,00 0,00
AA070 Aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser, som ikke er anført under andre koder. 60,00 0,00 0,00 0,00
AA100 Kviksølvaffald og restprodukter 18,48 0,00 0,00 2,42
 I alt   119.622,41 959,17 11.531,98 40.108,37
Polen RX100 Andet affald, men hvor der ikke findes en OECD-kode. 0,00 7.225,73 0,00 0,00
 I alt   0,00 7.225,73 0,00 0,00
Sverige AB070 Sand fra støbeprocesser 0,00 1.541,94 0,00 0,00
AB080 Brugte katalysatorer, som ikke er omfattet af den grønne liste. 0,00 158,35 0,00 0,00
AC030 Olieaffald, som er uanvendeligt til sit oprindeligt tilsigtede formål. 0,00 0,00 0,00 5.674,04
AC080 Frostvæsker 0,00 0,00 0,00 52,68
AC090 Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af harpiks, latex, plasticeringsmidler, lim og klæbestoffer. 0,00 0,00 5,10 248,12
AC150 Chlorflourcarboner 0,00 5.382,65 0,00 12,90
AC160 Haloner 16,28 0,00 0,00 0,00
AC170 Affald af forarbejdet kork og træ. 0,00 4.560,93 0,00 0,00
AC210 Ikke-halogenerede opløsningsmidler. 0,00 226,32 0,00 0,00
AC220 Halogenerede opløsningsmidler 0,00 0,00 172,08 65,94
AC270 Spildevandsslam 0,00 0,00 0,00 125,10
AD020 Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af biocider og phytofarmaceutiske produkter 0,00 0,00 18,29 36,33
AD040 Uorganiske cyanider, med undtagelse af restprodukter indeholdende ædelmetal i fast form, som indeholder spor af uorganiske cyanider 0,00 0,00 47,57 37,53
AD060 Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand, hydrocarboner/vand. 0,00 0,00 4.046,45 9.610,98
AD070 Blandinger og emulsioner af olieaffald og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigment, maling, lak, fernis. 0,00 0,00 5.284,26 2.815,95
AD090 Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af reprografiske og fotografiske kemikalier og fremkaldematerialer, som ikke er specificeret eller anført under andre koder 1.083,20 0,00 0,00 0,00
RX100 Andet affald, men hvor der ikke findes en OECD-kode. 0,00 5.746,20 621,17 14.684,71
AA030 Blyaske og restprodukter. 0,00 47,26 0,00 0,00
AA100 Kviksølvaffald og restprodukter 0,00 1,67 0,00 1.348,74
AA170 Blybatterier, hele eller knuste. 0,00 17.825,67 0,00 0,00
AA180 Hele eller knuste brugte batterier eller akkumulatorer undtagen blybatterier, samt affald og skrot hidrørende fra fremstillingen af batterier og akkumulatorer, som ikke er anført under andre koder. 0,00 121,25 0,00 0,00
 I alt   1.099,48 35.612,24 10.194,92 34.713,02
Tyskland AB020 Restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald. 35.587,41 12.177,98 0,00 0,00
AB040 Glasaffald fra katodestrrålerør og andet aktiveret glas 0,00 4.292,15 0,00 0,00
AB070 Sand fra støbeprocesser 0,00 1.068,29 0,00 0,00
AB110 Basiske opløsninger. 0,00 26,43 0,00 0,00
AB150 Uraffineret calciumsulfit og calciumsulfat fra afsvovling af røggas 0,00 6.997,90 0,00 0,00
AC030 Olieaffald, som er uanvendeligt til sit oprindeligt tilsigtede formål. 56,74 7.743,56 0,00 0,00
AC070 Bremsevæsker. 0,00 50,08 0,00 0,00
AC150 Chlorflourcarboner 0,00 2.573,71 0,00 0,00
AC170 Affald af forarbejdet kork og træ. 0,00 17.227,01 0,00 0,00
AC220 Halogenerede opløsningsmidler 23,76 0,00 0,00 0,00
AC270 Spildevandsslam 0,00 5.954,95 0,00 1.143,04
AD020 Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af biocider og phytofarmaceutiske produkter 0,00 0,00 6,80 0,00
AD030 Affald fra fremstilling ,formulering og anvendelse af kemikalier til træimprægnering. 0,00 660,33 0,00 0,00
AD040 Uorganiske cyanider, med undtagelse af restprodukter indeholdende ædelmetal i fast form, som indeholder spor af uorganiske cyanider 0,00 2,60 0,00 0,00
AD060 Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand, hydrocarboner/vand. 0,00 0,00 917,72 1.151,12
AD070 Blandinger og emulsioner af olieaffald og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigment, maling, lak, fernis. 73,67 1.045,90 0,00 0,00
AD110 Sure opløsninger 0,00 210,66 0,00 0,00
AD140 Affald fra industrielt forureningskontroludstyr til rensning af industrielle luftforureninger, som ikke er anført under andre koder. 0,00 77,42 0,00 0,00
AD160 Husholdningsaffald 0,00 820,77 0,00 0,00
RC040   0,00 4,35 0,00 0,00
RX100 Andet affald, men hvor der ikke findes en OECD-kode. 3.101,52 41.211,87 3.177,08 32.343,62
AA010 Slagger og affald fra produktion af jern og stål. 0,00 89,42 0,00 0,00
AA020 Zinkaske og restprodukter. 0,00 880,08 0,00 0,00
AA050 Aluminiumsaske og restprodukter. 0,00 8.511,19 0,00 0,00
AA070 Aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser, som ikke er anført under andre koder. 0,00 7.644,85 0,00 0,00
AA100 Kviksølvaffald og restprodukter 0,00 328,72 0,00 0,00
AA120 Galvanisk slam 0,00 711,10 0,00 0,00
AA130 Væsker fra metalbejdsning. 0,00 229,74 0,00 0,00
AA170 Blybatterier, hele eller knuste. 0,00 932,97 0,00 0,00
 I alt   38.843,10 121.474,03 4.101,60 34.637,78
Østrig AB080 Brugte katalysatorer, som ikke er omfattet af den grønne liste. 0,00 392,14 0,00 0,00
 I alt   0,00 392,14 0,00 0,00

Kilde: Miljøstyrelsens Transportdatabase.


Bilag E. Behandling af affald opgjort på erhvervsmæssige kilder

Tabel E1. Behandling af dagrenovation 1994-2006 angivet i 1000 tons.

Dagrenovation 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
Genanvendelse 226 249 281 240 290 295 328 311 360
Forbrænding 1.237 1.274 1.324 1.352 1.491 1.470 1.467 1.476 1440
Deponering 198 132 98 85 37 11 12 13 0
Særlig behandling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oplagring         0 0 0 0 0

Kilde: som tabel 1 og 2. Tabellen er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.

Tabel E2. Behandling af storskrald fra husholdninger 1994-2006, angivet i 1000 tons.

Storskrald 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
Genanvendelse 80 114 96 113 111 98 97 76 185
Forbrænding 241 250 239 351 311 369 412 405 371
Deponering 284 275 234 264 161 132 165 156 185
Særlig behandling 0 1 4 2 1 1 1 1 0
Oplagring         71 86 116 104 0

Kilde: som tabel 1 og 2. Tabellen er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.Oplagring angiver at det pågældende affald af kommunalbestyrelsen er anvist til midlertidig oplagring, jf. affaldsbekendtgørelsens § 37, stk. 3. Der er overskud af forbrændingskapacitet i Danmark, men oplagingen kan skyldes f.eks. reparation eller driftnedbrud på anlæggene.

Tabel E3. Behandling af haveaffald fra husholdninger 1994-2006, angivet i 1000 tons.

Haveaffald 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
Genanvendelse 250 388 411 505 513 495 557 592 568
Forbrænding 9 6 8 7 0 0 0 0 30
Deponering 27 6 20 7 4 5 5 6 0
Særlig behandling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oplagring         0 0 0 0 0

Kilde: som tabel 1 og 2. Tabellen er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.

Tabel E3. Behandling af affald fra service sektoren 1994-2006, angivet i 1000 tons.

Service/handel og kontor 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
Genanvendelse 203 317 338 449 485 807 825 905 987
Forbrænding 280 380 438 515 669 859 833 879 888
Deponering 152 135 161 152 137 140 152 151 99
Særlig behandling 21 19 18 4 4 3 3 3 0
Oplagring         62 23 28 37 0

Kilde: som tabel 1 og 2. Figuren er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne. Oplagring angiver at det pågældende affald af kommunalbestyrelsen er anvist til midlertidig oplagring.

Tabel E4. Behandling af affald fra industrien 1994-2006, angivet i 1000 tons.

Fremstilling 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
Genanvendelse 1.140 1.397 1.564 1.896 1.403 1.111 1.199 1.261 1258
Forbrænding 271 361 425 431 363 276 268 276 387
Deponering 830 822 746 611 520 452 352 375 290
Særlig behandling 69 52 47 9 10 7 8 9 0
Oplagring         15 9 27 15 0

Kilde: som tabel 1 og 2. Figuren er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne. Oplagring angiver at det pågældende affald af kommunalbestyrelsen er anvist til midlertidig oplagring.

Tabel E5. Behandling af affald fra byggeri og anlæg 1994-2006, angivet i 1000 tons

Byggeri og anlæg 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
Genanvendelse 2.052 2.748 2.664 2.889 3.735 4.231 4.943 5.801 5501
Forbrænding 16 17 32 65 72 81 106 88 122
Deponering 363 317 266 269 229 172 208 204 489
Særlig behandling 2 6 1 0 0 0 0 0 0
Oplagring         8 11 14 20 0

Kilde: som tabel 1 og 2. Figuren er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne. Oplagring angiver at det pågældende affald af kommunalbestyrelsen er anvist til midlertidig oplagring.

Tabel E6. Behandling af restprodukter fra de kulfyrede kraftværker 1994-2006, angivet i 1000 tons.

Kraftværker 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
Genanvendelse 1.319 1.629 1.259 1.176 1.190 1.134 1.053 1.284 1183
Deponering 643 703 210 0 38 46 28 31 131

Kilde: som tabel 1 og 2. Figuren er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.

Tabel E7. Behandling af slam fra kommunale renseanlæg 1994-2006, angivet i 1000 tons.

Slam 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
Genanvendelse 902 918 875 1.132 568 429 429 429 386
Forbrænding 144 174 248 244 382 332 332 332 348
Deponering 81 83 90 71 27 16 9 10 39
Særlig behandling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oplagring         0 0 0 1 0

Kilde: som tabel 1 og 2. Tabellen er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne. Tallet for genanvendelse 2003 - 2005 er 2002 tal.

Tabel E8. Behandling af restprodukter fra affaldsforbrænding 1994-2006, angivet i 1000 tons.

Restprodukter 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
Genanvendelse 295 396 435 436 581 615 642 557 476
Deponering 140 171,6 110 110 23 11 7 2 84

Kilde: som tabel 1 og 2. Tabellen er konstrueret sådan at mængden i år 2008 er den samme som i 2006. Dette skal ikke ses som et udtryk for en prognose om den fremtidige udvikling i affaldsmængderne.


Bilag F Forudsætninger for fordelingen af affald fra container/omlastestationer

Tabel F1. Forudsætninger for fordelingen af affald fra container/omlastestationer

Klik her for at se Tabel F1.


Bilag G. Opgørelse over organisk affald til kompostering, træflisning og bioforgasning

Tabel G1. Opgørelse over organisk affald til kompostering, træflisning og bioforgasning

Affald fra følgende anlæg er medtaget under de enkelte kategorier:

Oparbejdning af organisk affald (53.00) fra alle kilder til dyrefoder.
PNA 83 ApS. DAKA

Oparbejdning af organisk dagrenovation (53.00) fra husholdninger (kilde 1) til kompostering.
Østdeponi Amba. I/S Amagerforbrænding. Fredericia Kommune. Fangel Miljø & Energiselskab amba. Klintholm I/S. Marius Pedersen Kolding. Solum. Køstrup Komposteringsanlæg.

Oparbejdning af organisk dagrenovation (53.00) fra husholdninger (kilde 1) til bioforgasning.
Hashøj Biogas. Grindsted Kommune. AFAV I/S. Solum.

Oparbejdning af organisk affald (53.00) fra øvrige kilder til kompostering.
Østdeponi amba. Renoflex. Klintholm I/S. Fredericia Kommune. Komtek Miljø A/S. Grindsted kommune.

Oparbejdning af organisk affald (53.00) fra øvrige kilder til bioforgasning.
Fangel Miljø og Energiselskab. Thorsø Miljø og Biogas. AFAV I/S. Hashøj Biogas.

Oparbejdning af slam (83.00) til kompostering.
RGS 90. Odense Magistrat. Affaldsselskab Vest. I/S Fællesforbrænding. BN Industrirenovation. Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S. I/S Reno Syd. Komtek Miljø A/S. H.J. Hansen Genvinding A/S.

Oparbejdning af slam (83.00) til bioforgasning.
Linkogas. Lemvig Biogasanlæg. Hashøj Biogas. Århus Kommunale Værker.

Grene, blade, græs (54.00) til kompostering/træflisning.
Alle anlæg, der har modtaget fraktion 54.00 til oparbejdning.


Bilag H. Anlæg, der indberetter til ISAG

Tabel 1G.Anlæg der indberetter til ISAG, angivet med CVR-nmmer, navn, adresse, telefonnummer, affaldsfraktion og behandlingsform
Angivelse af behandlingsform: Oparbejdning O, Forbrænding F, Deponering D, Særlig behandling S.

CVR Navn Adresse Postnr By Telefon Behandling
Animalske og vegetabilske fedstoffer
24336212 ELEKTRO MILJØ A/S Ulvehavevej 38B 7100 Vejle 75833700 O
34484414 Kommunekemi A/S Lindholmvej 3 5800 Nyborg 65311244 OFS
14240934 FJ Seperation Industrihegnet 14C, Tune 4000 Roskilde   S
Organiske halogenholdige forbindelser
34484414 Kommunekemi A/S Lindholmvej 3 5800 Nyborg 65311244 FDS
Organiske halogenfri forbindelser
21116939 Dan-Rens I/S Hvillumsvej 9, Lind 7400 Herning 97127430 S
13507406 Gadstrup Genbrugsanlæg Finérvej 3 4621 Gadstrup 46347500 S
15726431 Jysk Miljørens A/S Ursusvej 14 8464 Galten   S
26661994 Anpo Industrihegnet 8 C, Tune 4000 Roskilde 42136542 O
16756288 Special Waste System A/S (fra l/1-1998) Peter L. Jensensvej 4 4840 Nørre-Alslev   S
18435373 LHG Group A/S Nybodalen 1-3 7500 Holstebro 97412077 O
24336212 ELEKTRO MILJØ A/S Ulvehavevej 38B 7100 Vejle 75833700 O
27401724 Kolding Affaldsvarmeværk Ålegården 2 6000 Kolding 75501500 F
23264757 Forbrændingsanlæg AVV Mandøvej 8 9800 Hjørring 98926644 F
34484414 Kommunekemi A/S Lindholmvej 3 5800 Nyborg 65311244 OFDS
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 F
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 D
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 S
Uorganiske forbindelser
21116939 Dan-Rens I/S Hvillumsvej 9, Lind 7400 Herning 97127430 S
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
26661994 Anpo Industrihegnet 8 C, Tune 4000 Roskilde 42136542 O
18691345 DCR Roskilde Håndværkervej 80 4000 Roskilde 46753141 O
24336212 ELEKTRO MILJØ A/S Ulvehavevej 38B 7100 Vejle 75833700 O
86476819 R-S DækGenbrug Gammel Vartov Vej 36 2900 Hellerup 39156666 O
24336212 H.J. Hansen Genvindingsindustri Havnegade 110 5000 Odense C 65903383 O
34484414 Kommunekemi A/S Lindholmvej 3 5800 Nyborg 65311244 OFDS
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
77428410 Foxdal Fototeknik ApS Gadagervej 15 2620 Albertslund 43644300 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 S
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
19655091 U. F. Teknik (Gunnar Lund Olieservice) K-Vej 21, Prøvestenen 2300 København S 75128600 O
14240934 FJ Seperation Industrihegnet 14C, Tune 4000 Roskilde   OS
Andet farligt affald
21116939 Dan-Rens I/S Hvillumsvej 9, Lind 7400 Herning 97127430 S
10153158 Elsam A/S - Nordjyllandsværket Nefovej 50 9310 Vodskov 99545454 F
13507406 Roskilde Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70 4000 Roskilde 46347500 F
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 O
14244441 Aalborg Portland Rørdalsvej 44 9100 Aalborg 98167777 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
14748539 Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm 45160500 F
26661994 Anpo Industrihegnet 8 C, Tune 4000 Roskilde 42136542 O
16756288 Special Waste System A/S (fra l/1-1998) Peter L. Jensensvej 4 4840 Nørre-Alslev   S
17414070 Odense Nord Losseplads Strandlykkevej 100 5270 Odense N 65425800 D
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18691345 DCR Roskilde Håndværkervej 80 4000 Roskilde 46753141 O
24336212 ELEKTRO MILJØ A/S Ulvehavevej 38B 7100 Vejle 75833700 O
23264757 Forbrændingsanlæg AVV Mandøvej 8 9800 Hjørring 98926644 F
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 D
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
34208115 I/S Amagerforbrænding Kraftværksvej 31 2300 København S 32950351 S
34484414 Kommunekemi A/S Lindholmvej 3 5800 Nyborg 65311244 OFDS
49979517 Renovadan Miljøservice (Ganløse + Uggerløse) A/S Toppevadvej 26 (Kompost) 3660 Stenløse 48183355 D
25495969 I/S Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C 65904444 F
42391719 Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene 42161616 D
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 F
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 S
25495977 Måbjergværket, I/S Vestkraft Energivej 2 7500 Holstebro 97406080 F
25496086 Horsens Kraftvarmeværk A/S Endelavevej 7 8700 Horsens 75614344 D
70097117 Frederiksværk Affaldscenter Havnesvinget 10 3300 Frederiksværk 47771022 D
78951818 Hasselø Nor Deponeringsplads Gedser Landevej 22 4800 Nykøbing F.   D
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 S
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 S
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   D
Olieaffald
21116939 Dan-Rens I/S Hvillumsvej 9, Lind 7400 Herning 97127430 S
10169291 Dansk OlieGenbrug ApS Juelsmindevej 18 4400 Kalundborg 59565644 O
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
12598734 Hans Frisesdahl A/S Estrupvej 17, Askov 6600 Vejen 75360743 O
13507406 Gadstrup Genbrugsanlæg Finérvej 3 4621 Gadstrup 46347500 O
15726431 Jysk Miljørens A/S Ursusvej 14 8464 Galten   S
26661994 Anpo Industrihegnet 8 C, Tune 4000 Roskilde 42136542 O
16756288 Special Waste System A/S (fra l/1-1998) Peter L. Jensensvej 4 4840 Nørre-Alslev   S
24336212 ELEKTRO MILJØ A/S Ulvehavevej 38B 7100 Vejle 75833700 O
24336212 H.J. Hansen Genvindingsindustri Havnegade 110 5000 Odense C 65903383 O
34484414 Kommunekemi A/S Lindholmvej 3 5800 Nyborg 65311244 OFDS
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 F
70727528 Gunnar Lunds Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg 75138600 O
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 S
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 S
19655091 U. F. Teknik (Gunnar Lund Olieservice) K-Vej 21, Prøvestenen 2300 København S 75128600 O
14240934 FJ Seperation Industrihegnet 14C, Tune 4000 Roskilde   S
Forbrændingsegnet
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 M
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 D
10866111 I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup 44857000 F
26394694 De Ærøske Kommuners Losseplads I/S Husmarken, Tranderup 5970 Ærøskøbing   D
13445400 Forlev Losseplads Vejleagervej 4 A 4241 Vemmelev 53582662 M
13445400 Slagelse Forbrænding Dalsvinget 7-11 4200 Slagelse   F
13507406 Roskilde Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70 4000 Roskilde 46347500 FD
13507406 Miljøanlæg Hedeland Roskildevej 87, Tune 4000 Roskilde 46347500 FD
13507406 Gadstrup Genbrugsanlæg Finérvej 3 4621 Gadstrup 46347500 F
13523584 I/S Reno Syd (Forbrændingsanlæg) Norgesvej 13 8660 Skanderborg 86525211 F
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 F
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 FDM
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 F
55133018 Forbrændingsanlæg Århus Nord Ølstedvej 20 8200 Århus N 86231666 F
55133018 Genbrugsomr. Århus Nord Ølstedvej 24 A 8200 Århus N 86232165 M
25463242 AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre 36771599 M
14007296 Genfa Geddalvej 47 A, Ejsing 7830 Vinderup 97446300 M
14244441 Aalborg Portland Rørdalsvej 44 9100 Aalborg 98167777 F
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 FD
14345140 P. Olesen & Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75643491 M
14748539 Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm 45160500 F
14974881 I/S Kraftvarmeværk Thisted Industrivej 9 7700 Thisted 97921442 F
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 F
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 F
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 F
16763098 Haderslev Kraftvarmeværk Dybkær 2 6100 Haderslev 74543999 F
17024876 Vestfyns Forbrændingsanlæg Fynsvej 52 5500 Middelfart 64412883 F
17310747 Sønderborg Kraftvarmeværk I/S (Fra 1996) Vestermark 16 6400 Sønderborg 74420200 F
17414070 Odense Nord Losseplads Strandlykkevej 100 5270 Odense N 65425800 M
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 DM
86476819 EMC Næstved c/o Maglemølle Erhvervspark A/S Maglemølle 1 4700 Næstved 39156666 M
20695455 Affaldsselskabet Bobøl I/S Bobølmarkvej 8 6683 Føvling 75398355 FDM
27401724 Kolding Affaldsvarmeværk Ålegården 2 6000 Kolding 75501500 F
23264757 Forbrændingsanlæg AVV Mandøvej 8 9800 Hjørring 98926644 F
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 M
23795515 Affaldscenteret Harpesdal Nørreskiftevej 41, 8305 Samsø 86593060 D
34208115 I/S Amagerforbrænding Kraftværksvej 31 2300 København S 32950351 F
10505135 Køstrup Komposteringsanlæg Juelsmindevej 51 5592 Ejby 64881715 F
25496132 Affaldskraftvarmeværket Vendsysselvej 201 9900 Frederikshavn 98434266 F
25495993 Vejen Kraftvarmeværk Koldingvej 30B 6600 Vejen 75367600 F
25495969 I/S Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C 65904444 F
25809890 Knudmoseværket Miljøvej 3 7400 Herning 99268211 F
38880217 Tandskov Losseplads Tandskovvej 8600 Silkeborg 86855631 FDM
40076468 BOFA Almegårdsvej 8, P.O. Boks 208 3700 Rønne 56959200 F
41164913 Skagen Kommunale Genbrugs- og Losseplads Buttervej 64 9990 Skagen 98442033 F
42044059 Svendborg kommunes Forbrændingsanlæg Bodøvej 1 5700 Svendborg 62213627 F
42272612 Hammel Fjernvarme Irlandsvej 6 8450 Hammel 86969766 F
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 M
44305011 Grenaa Kommunes Forbrændingsanlæg Kalorievej 9 8500 Grenaa 86326894 F
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 FM
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 F
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 FM
25495977 Måbjergværket, I/S Vestkraft Energivej 2 7500 Holstebro 97406080 F
76277915 I/S Aars Varmeværk Dybvad Møllevej 1 9600 Års 98621455 F
60382719 Thomas Jull Olsen Løngvej 14 4180 Sorø 57831033 M
64502018 Skibstrup Losseplads Gørlundevej 4 3140 Ålsgårde 49211300 M
65278316 Næstved Forbrændingsanlæg og Genbrugscentral Ved Fjorden 20, Ydernæs (Plads 1-3) 4700 Næstved 55750800 F
65278316 Fakse Losseplads (plads 4) Præstøvej 105 A, Tystrup 4640 Fakse 56825260 DM
65278316 Fladså Losseplads (plads 5) Præstø Landevej 12, Mogenstrup 4700 Næstved 53740193 M
65496968 Affaldsselskab Vest Nyhedevej 1 6280 Højer 74789195 FM
25496086 Horsens Kraftvarmeværk A/S Endelavevej 7 8700 Horsens 75614344 F
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 FD
78951818 Affaldsvarmeværk, Nykøbing Falster Energivej 4 4800 Nykøbing F. 54860411 F
78951818 Hasselø Nor Deponeringsplads Gedser Landevej 22 4800 Nykøbing F.   DM
78951818 Gerringe Deponeringsplads Gerringevej 15 4970 Rødby   M
41375310 Randers Losseplads Ørneborgvej 38 8900 Randers 89151515 M
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 M
36335211 Den Fælleskommunale Losseplads Sdr. Hostrup 6200 Aabenraa 74621200 FM
10866111 AFAV I/S Strandvangen 15 3600 Frederikssund 42313443 F
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 FM
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 FDM
97578958 Skodsbøl Losseplads Nybølnorvej 26 6310 Broager 74440300 M
15980907 Esbjerg Forbrændingsanlæg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg 97210041 F
14345140 Østjysk genbrug Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75662500 M
Ikke-forbrændingsegnet
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 D
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 D
26394694 De Ærøske Kommuners Losseplads I/S Husmarken, Tranderup 5970 Ærøskøbing   D
12517270 Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16 2640 Hedehusene 46560708 D
13445400 Forlev Losseplads Vejleagervej 4 A 4241 Vemmelev 53582662 D
13507406 Roskilde Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70 4000 Roskilde 46347500 D
13507406 Miljøanlæg Hedeland Roskildevej 87, Tune 4000 Roskilde 46347500 D
13507406 Miljøanlæg Køge Tangmosevej 104 B 4600 Køge 46347500 D
13523584 I/S Reno Syd (Forbrændingsanlæg) Norgesvej 13 8660 Skanderborg 86525211 D
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 D
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 D
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 D
25463242 AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre 36771599 D
14244441 Aalborg Portland Rørdalsvej 44 9100 Aalborg 98167777 D
62034114 Udholm Losseplads Rødhusvej, Moseby 9440 Åbybro 99733333 D
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 D
14768343 I/S Revas Kirkebækvej 136 8800 Viborg 86613955 D
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 D
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 D
15084790 RGS 90 A/S, Nordhavnen Sundkrogsgade 23 2100 København Ø 32489090 D
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 D
15992107 Fyldplads Sellebjerg Vængevej 4 B, Kirkeby 5771 Stenstrup 62241438 D
17024736 Vejlby Losseplads Bogensevej 89 5500 Middelfart 64402039 D
17414070 Odense Nord Losseplads Strandlykkevej 100 5270 Odense N 65425800 D
18115115 Fyldpladsen Overmøllevej 121 7080 Børkop 75866244 D
18893401 Ravnshøj Losseplads Stenvej 8 9900 Frederikshavn 98435599 D
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 D
19458253 I/S Skovsted Losseplads Kanstrupvej 3 7700 Thisted 97920259 D
20695455 Affaldsselskabet Bobøl I/S Bobølmarkvej 8 6683 Føvling 75398355 D
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 D
23264757 AVV- Komposteringsanlæg Stadevej 140 9700 Brønderslev 98926644 D
23795515 Affaldscenteret Harpesdal Nørreskiftevej 41, 8305 Samsø 86593060 D
28532059 Renordvest I/S, Deponi Fabjerg Kirkevej 28 7620 Lemvig 97823383 D
10505135 Køstrup Komposteringsanlæg Juelsmindevej 51 5592 Ejby 64881715 D
34859213 Støvring Kommunes Fyldplads Hjedsbækvej 107 9530 Støvring 99868686 D
29380791 Kerteminde Kommunes Fyldplads Hindsholmvej 279 5300 Kerteminde 65321556 D
38880217 Tandskov Losseplads Tandskovvej 8600 Silkeborg 86855631 D
39877511 Den kontrollerede losseplads Mådevej 93 6705 Esbjerg Ø 75454513 D
40076468 BOFA Almegårdsvej 8, P.O. Boks 208 3700 Rønne 56959200 D
41164913 Skagen Kommunale Genbrugs- og Losseplads Buttervej 64 9990 Skagen 98442033 D
41691816 Grindsted Losseplads og Genbrugsstation Ribe Landevej 6 7200 Grindsted 75323146 D
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 D
41333014 Sindbjerg Depotplads Kløvenhøj 7970 Redsted M. 97767123 D
45584119 Gøttrup Losse- og Genbrugsplads Gøttrup Havevej 175 9690 Fjerritslev 98211511 D
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 D
60535213 Hadsund kommunes losseplads Aalborgvej 89 9560 Hadsund   D
16130990 Lindholm Fyldplads Stenholmvej, Lindholm 9400 Nørresundby 99314952 D
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 D
60382719 Thomas Jull Olsen Løngvej 14 4180 Sorø 57831033 D
61547819 Fejø Fyldplads Dybvigvej, Østerby By 4944 Fejø   D
64141112 Sengeløse Losseplads I/S Kohøjvej 2640 Hedehusene 43997403 D
64502018 Skibstrup Losseplads Gørlundevej 4 3140 Ålsgårde 49211300 D
65278316 Fakse Losseplads (plads 4) Præstøvej 105 A, Tystrup 4640 Fakse 56825260 D
65278316 Fladså Losseplads (plads 5) Præstø Landevej 12, Mogenstrup 4700 Næstved 53740193 D
65496968 Affaldsselskab Vest Nyhedevej 1 6280 Højer 74789195 D
25496086 Horsens Kraftvarmeværk A/S Endelavevej 7 8700 Horsens 75614344 D
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 D
14748539 Toelt Losseplads Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård 49194257 D
70097117 Frederiksværk Affaldscenter Havnesvinget 10 3300 Frederiksværk 47771022 D
78951818 Hasselø Nor Deponeringsplads Gedser Landevej 22 4800 Nykøbing F.   D
78951818 Gerringe Deponeringsplads Gerringevej 15 4970 Rødby   D
79220914 Ågesholm Fyldplads Kohøjvej 3 2640 Hedehusene 42320166 D
41375310 Randers Losseplads Ørneborgvej 38 8900 Randers 89151515 D
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 D
82903119 Bregnebjerggårds Fyldplads Slangerupvej 31 3540 Lynge 48188001 D
83196319 Tune Ny Grusgrav Tunevej 30, Vindinge 4000 Roskilde 46321711 D
36335211 Den Fælleskommunale Losseplads Sdr. Hostrup 6200 Aabenraa 74621200 D
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 D
87986950 Fyldplads Mølholmvej 20 B 9520 Skørping 99828282 D
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 D
97578958 Skodsbøl Losseplads Nybølnorvej 26 6310 Broager 74440300 D
18936674 Kruusesminde depot Lautruphøj 5 2750 Ballerup 44806000 D
Papir og pap
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 O
12994907 Meldgaard Miljø-Genbrug ApS Industrivej 1 6200 Aabenraa 74627200 O
53385613 Dansk Genvinding A/S Langagervej 4 8380 Trige 87420300 O
13507406 Gadstrup Genbrugsanlæg Finérvej 3 4621 Gadstrup 46347500 O
13523584 I/S Reno Syd (Forbrændingsanlæg) Norgesvej 13 8660 Skanderborg 86525211 O
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
15271299 Sønderborg Bud og Flytteforretning Ellegårdsvej 24 6400 Sønderborg 74425972 O
16367974 R.C. Plast A/S Gellerupvej 112 6800 Varde 75225277 O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18021099 Recodan Papirsortering A/S Høgemosevænget 13 8380 Trige 86232255 O
18691345 DCR Roskilde Håndværkervej 80 4000 Roskilde 46753141 O
20695455 Affaldsselskabet Bobøl I/S Bobølmarkvej 8 6683 Føvling 75398355 O
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
40076468 BOFA Almegårdsvej 8, P.O. Boks 208 3700 Rønne 56959200 O
40547819 Grenaa Papir A/S Korsgade 22, Postboks 149 8500 Grenaa 86321477 O
41691816 Grindsted Losseplads og Genbrugsstation Ribe Landevej 6 7200 Grindsted 75323146 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 O
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
24258327 Sydvestjysk Genvindingsindustri Håndværkervej 11 6710 Esbjerg V 75127460 O
20284196 Dalum Papir A/S Maglemølle 150 4700 Næstved   O
34314519 Ejby Kommunes Genbrugscenter Søndergade 78 5591 Gelsted 64491304 O
63049611 Brødrene Hartmann A/S Hartmannsvej 2 6270 Tønder 74723132 O
65278316 Næstved Forbrænding- og Genbrugscentral Ved Fjorden 20 (Plads 6 og 10) 4700 Næstved 55750800 O
65296268 Sønderjysk Genbrugscenter Vest Industrivej 6A 6240 Løgumkloster 74744922 O
25934490 Smørum Papir A/S Egeskovvej 7 2665 Vallensbæk Strand 43293200 O
25934490 Smørum Papir A/S Industrisvinget 7 2605 Brøndby 43293200 O
68239257 Renordvest I/S, Genbrugscenter Pillevej 10 7620 Lemvig 97822800 O
69116418 Fredericia Genbrugscenter Industrivej 26 7000 Fredericia 79212640 O
73260817 BN Industrirenovation Murervej 4 6270 Tønder 74724950 O
73609615 Averhoff & Co. Naverland 24 2600 Glostrup 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Støberigade 5-9 2450 København SV 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Anelystparken 8381 Mundelstrup 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Ravnebjerggyden 3 5491 Blommenslyst 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Havnen 7600 Struer 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Krarupsvej 17-27 7400 Herning 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Banevingen 6 2200 København N 43964233 O
79020214 Smørum Papir A/S Energivej 6A 4800 Nykøbing F. 43293200 O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
83031212 Skjern Papirfabrik A/S Birkvej 14 6900 Skjern 97351155 O
10866111 AFAV I/S Strandvangen 15 3600 Frederikssund 42313443 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 O
53385613 København Handel Fiskerihavnsgade 6 2450 København SV 33148273 O
53385613 Uniscrap (Næstved) Smedevænget 6, Stenstrup 4700 Næstved 33148273 O
53385613 Uniscrap (Odense) Tolderlundsvej 109 5000 Odense C 33148273 O
53385613 Uniscrap (Vojens) Skovgårdvej 9 6500 Vojens 33148273 O
53385613 Uniscrap (Sønderborg) Østager 7, Vollerup 6400 Sønderborg 33148273 O
53385613 Uniscrap (Horsens) Grønlandsvej 11 8700 Horsens 33148273 O
53385613 Uniscrap (Thisted) Leopardvej 20 7700 Thisted 33148273 O
53385613 Uniscrap (Esbjerg) Darumvej 11 6700 Esbjerg 33148273 O
53385613 Uniscrap (Hasselager) Beringsvej 45 8361 Hasselager 33148273 O
53385613 Uniscrap (Frederikshavn) Langerak 53 9900 Frederikshavn 33148273 O
53385613 Uniscrap (Viborg) Katmosevej 7-9 8800 Viborg 33148273 O
53385613 P. Riggelsen A/S Kilen 29 6200 Aabenraa 33148273 O
53385613 Mejer Anthonsen A/S Engholmen 1 9400 Nørresundby 33148273 O
53385613 Uniscrap (Kolding) Stålvej 6 6000 Kolding 33148273 O
53385613 Uniscrap (Silkeborg) Tietgensvej 25 8600 Silkeborg 33148273 O
91663953 Affaldsselskabet Reno Fyn I/S Langelandsvej 22 5800 Nyborg 65317520 O
73609615 Averhoff & Co. Korsholm 8 9400 Aalborg   O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Esbjerg Måde Industrivej 10 6705 Esbjerg Ø   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
21781770 JO-MA Lyby A/S Fabriksvej 3 7800 Skive 97585500 O
21241393 KomTek Miljø Drivervej 8 6670 Holsted   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
73609615 Averhoff - Brøndby Banemarksvej 40 2605     O
Glas
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
11933238 Glasuld A/S Østermarksvej 4 6580 Vamdrup   O
53385613 Dansk Genvinding A/S Langagervej 4 8380 Trige 87420300 O
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
14345140 P. Olesen & Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75643491 O
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 O
26661994 Anpo Industrihegnet 8 C, Tune 4000 Roskilde 42136542 O
17756842 Kroghs Flaskegenbrug Ulvevej 21 4622 Havdrup 46185480 O
18445042 Holmegård Emballage Fensmark 4700 Næstved 55546200 O
21409677 V & S Danmark A/S Rødeledsvej 70 5700 Svendborg 62212168 O
18893401 Ravnshøj Losseplads Stenvej 8 9900 Frederikshavn 98435599 O
86476819 EMC Næstved c/o Maglemølle Erhvervspark A/S Maglemølle 1 4700 Næstved 39156666 O
20695455 Affaldsselskabet Bobøl I/S Bobølmarkvej 8 6683 Føvling 75398355 O
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
10505135 Køstrup Komposteringsanlæg Juelsmindevej 51 5592 Ejby 64881715 O
49979517 Renovadan Miljøservice (Ganløse + Uggerløse) A/S Toppevadvej 26 (Kompost) 3660 Stenløse 48183355 O
40076468 BOFA Almegårdsvej 8, P.O. Boks 208 3700 Rønne 56959200 O
41691816 Grindsted Losseplads og Genbrugsstation Ribe Landevej 6 7200 Grindsted 75323146 O
87916111 A.J. Gebrug A/S Industrivej 6 8680 Ry 86892744 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 O
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
65296268 Sønderjysk Genbrugscenter Vest Industrivej 6A 6240 Løgumkloster 74744922 O
68239257 Renordvest I/S, Genbrugscenter Pillevej 10 7620 Lemvig 97822800 O
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 O
69116418 Fredericia Genbrugscenter Industrivej 26 7000 Fredericia 79212640 O
41375310 Genbrugsstation Ørneborgvej 36 8900 Randers   O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 O
53385613 København Handel Fiskerihavnsgade 6 2450 København SV 33148273 O
53385613 Uniscrap (Næstved) Smedevænget 6, Stenstrup 4700 Næstved 33148273 O
53385613 Uniscrap (Odense) Tolderlundsvej 109 5000 Odense C 33148273 O
53385613 Uniscrap (Sønderborg) Østager 7, Vollerup 6400 Sønderborg 33148273 O
53385613 Uniscrap A/S Jernvej 2 7100 Vejle 33148273 O
53385613 Uniscrap (Thisted) Leopardvej 20 7700 Thisted 33148273 O
53385613 P. Riggelsen A/S Kilen 29 6200 Aabenraa 33148273 O
53385613 Mejer Anthonsen A/S Engholmen 1 9400 Nørresundby 33148273 O
53385613 Uniscrap (Kolding) Stålvej 6 6000 Kolding 33148273 O
53385613 Uniscrap (Silkeborg) Tietgensvej 25 8600 Silkeborg 33148273 O
91663953 Affaldsselskabet Reno Fyn I/S Langelandsvej 22 5800 Nyborg 65317520 O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Esbjerg Måde Industrivej 10 6705 Esbjerg Ø   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
Plast
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 O
53385613 Dansk Genvinding A/S Langagervej 4 8380 Trige 87420300 O
13507406 Miljøanlæg Hedeland Roskildevej 87, Tune 4000 Roskilde 46347500 O
13507406 Gadstrup Genbrugsanlæg Finérvej 3 4621 Gadstrup 46347500 O
13523584 I/S Reno Syd (Forbrændingsanlæg) Norgesvej 13 8660 Skanderborg 86525211 O
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
25711548 NKT Cabels, Stenlille Plant Stenlillevej 26 4295 Stenlille 53604116 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 O
15271299 Sønderborg Bud og Flytteforretning Ellegårdsvej 24 6400 Sønderborg 74425972 O
26661994 Anpo Industrihegnet 8 C, Tune 4000 Roskilde 42136542 O
16165476 Nyborg Plast A/S Tåsingevej 1 5800 Nyborg 63313000 O
16171700 Danrec Karup ApS Vandværksvej 5 7470 Karup J 97100200 O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18691345 DCR Roskilde Håndværkervej 80 4000 Roskilde 46753141 O
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 O
86476819 EMC Næstved c/o Maglemølle Erhvervspark A/S Maglemølle 1 4700 Næstved 39156666 O
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
25518217 Expladan A/S Industrivej 22 4652 Hårlev 53686868 O
28532059 Renordvest I/S, Deponi Fabjerg Kirkevej 28 7620 Lemvig 97823383 O
34228914 Aage Vestergaard Larsen ApS Klostermarken 3 9550 Mariager 98541655 O
49979517 Renovadan Miljøservice (Ganløse + Uggerløse) A/S Toppevadvej 26 (Kompost) 3660 Stenløse 48183355 O
40076468 BOFA Almegårdsvej 8, P.O. Boks 208 3700 Rønne 56959200 O
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 O
45584119 Gøttrup Losse- og Genbrugsplads Gøttrup Havevej 175 9690 Fjerritslev 98211511 O
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 O
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 O
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
60382719 Thomas Jull Olsen Løngvej 14 4180 Sorø 57831033 O
20284196 Dalum Papir A/S Maglemølle 150 4700 Næstved   O
34314519 Ejby Kommunes Genbrugscenter Søndergade 78 5591 Gelsted 64491304 O
65278316 Fakse Losseplads (plads 4) Præstøvej 105 A, Tystrup 4640 Fakse 56825260 O
65278316 Fladså Losseplads (plads 5) Præstø Landevej 12, Mogenstrup 4700 Næstved 53740193 O
65278316 Næstved Forbrænding- og Genbrugscentral Ved Fjorden 20 (Plads 6 og 10) 4700 Næstved 55750800 O
65296268 Sønderjysk Genbrugscenter Vest Industrivej 6A 6240 Løgumkloster 74744922 O
65496968 Affaldsselskab Vest Nyhedevej 1 6280 Højer 74789195 O
25934490 Smørum Papir A/S Egeskovvej 7 2665 Vallensbæk Strand 43293200 O
25934490 Smørum Papir A/S Industrisvinget 7 2605 Brøndby 43293200 O
68239257 Renordvest I/S, Genbrugscenter Pillevej 10 7620 Lemvig 97822800 O
69116418 Fredericia Genbrugscenter Industrivej 26 7000 Fredericia 79212640 O
71228819 A.V. Pehrsson A/S Klintehøj Vænge 14 3460 Birkerød 42813318 O
73609615 Averhoff & Co. Naverland 24 2600 Glostrup 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Støberigade 5-9 2450 København SV 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Anelystparken 8381 Mundelstrup 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Ravnebjerggyden 3 5491 Blommenslyst 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Havnen 7600 Struer 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Krarupsvej 17-27 7400 Herning 43964233 O
73609615 Averhoff & Co. Banevingen 6 2200 København N 43964233 O
24257134 Letbæk Plast A/S Hornevej 18 6862 Tistrup 75299150 O
79020214 Smørum Papir A/S Energivej 6A 4800 Nykøbing F. 43293200 O
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 O
83196319 Tune Ny Grusgrav Tunevej 30, Vindinge 4000 Roskilde 46321711 O
10866111 AFAV I/S Strandvangen 15 3600 Frederikssund 42313443 O
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 O
53385613 København Handel Fiskerihavnsgade 6 2450 København SV 33148273 O
53385613 Uniscrap (Næstved) Smedevænget 6, Stenstrup 4700 Næstved 33148273 O
53385613 Uniscrap (Odense) Tolderlundsvej 109 5000 Odense C 33148273 O
53385613 Uniscrap (Vojens) Skovgårdvej 9 6500 Vojens 33148273 O
53385613 Uniscrap (Sønderborg) Østager 7, Vollerup 6400 Sønderborg 33148273 O
53385613 Uniscrap A/S Jernvej 2 7100 Vejle 33148273 O
53385613 Uniscrap (Horsens) Grønlandsvej 11 8700 Horsens 33148273 O
53385613 Uniscrap (Thisted) Leopardvej 20 7700 Thisted 33148273 O
53385613 Uniscrap (Esbjerg) Darumvej 11 6700 Esbjerg 33148273 O
53385613 Uniscrap (Hasselager) Beringsvej 45 8361 Hasselager 33148273 O
53385613 Uniscrap (Frederikshavn) Langerak 53 9900 Frederikshavn 33148273 O
53385613 Uniscrap (Viborg) Katmosevej 7-9 8800 Viborg 33148273 O
53385613 P. Riggelsen A/S Kilen 29 6200 Aabenraa 33148273 O
53385613 Mejer Anthonsen A/S Engholmen 1 9400 Nørresundby 33148273 O
53385613 Uniscrap (Kolding) Stålvej 6 6000 Kolding 33148273 O
53385613 Uniscrap (Silkeborg) Tietgensvej 25 8600 Silkeborg 33148273 O
91663953 Affaldsselskabet Reno Fyn I/S Langelandsvej 22 5800 Nyborg 65317520 O
73609615 Averhoff & Co. Korsholm 8 9400 Aalborg   O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Esbjerg Måde Industrivej 10 6705 Esbjerg Ø   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
87408310 SCA Packaging Flamingo Østerled 30 4300 Holbæk 87408310 O
15084790 RGS 90 A/S, Kolding Profilvej 22 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
73609615 Averhoff - Brøndby Banemarksvej 40 2605     O
Madspild/andet organisk
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 O
12084536 PNA 83 ApS Overbyvej 8 A 6000 Kolding 75538333 O
26262119 Fangel Miljø & Energiselskab Østermarksvej 70 5260 Odense S 65963419 O
12519184 Ribe Biogas A/S Koldingvej 19 6760 Ribe 75410410 O
13445400 Høng Komposteringsanlæg Karinavej 20 4270 Høng 53553741 O
13445400 Skælskør Kompostering Industrivej 55 4230 Skælskør 53595471 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
15270586 Thorsø Miljø & Biogas Kongensbrovej 10 8881 Thorsø 86966400 O
16263443 Filskov Energiselskab Hjortlundvej 13 7200 Grindsted 75348348 O
17366335 Hashøj Biogas Industrivej 17 4261 Dalmose 53588060 O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 O
10505135 Køstrup Komposteringsanlæg Juelsmindevej 51 5592 Ejby 64881715 O
25809890 Sinding Ørre Biogasanlæg Enghavevej 10 7400 Herning 99268211 O
38880217 Tandskov Losseplads Tandskovvej 8600 Silkeborg 86855631 O
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 O
45613410 DAKA Ribevej 53 8723 Løsning 76745111 O
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 O
45613410 KAMBAS a.m.b.a Hejdesvej 23 4100 Ringsted   O
74789617 V. Hjermitslev Energiselskab Ths. P. Hejlesvej, V. Hjermitslev 9700 Brønderslev 98887444 O
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 O
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
21241393 KomTek Miljø Drivervej 8 6670 Holsted   O
26661684 Biovækst - Solum Gruppen Hagesholmvej 7 4532 Gislinge   O
Grene, blade, græs m.v.
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 O
10866111 Nymølle Kompostcenter Hovedgaden 539 2640 Hedehusene 42160900 O
26394694 De Ærøske Kommuners Losseplads I/S Husmarken, Tranderup 5970 Ærøskøbing   O
11931316 Kompostplads Brentevej 38 2635 Ishøj   O
12994907 Meldgaard Miljø-Genbrug ApS Industrivej 1 6200 Aabenraa 74627200 O
13445400 Høng Komposteringsanlæg Karinavej 20 4270 Høng 53553741 O
13445400 Skælskør Kompostering Industrivej 55 4230 Skælskør 53595471 O
13523584 I/S Reno Syd (Forbrændingsanlæg) Norgesvej 13 8660 Skanderborg 86525211 O
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 O
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
14007296 Genfa Geddalvej 47 A, Ejsing 7830 Vinderup 97446300 O
14026649 Gen-Tek I/S Måde Kirkevej 28 6700 Esbjerg 75450644 O
62034114 Udholm Losseplads Rødhusvej, Moseby 9440 Åbybro 99733333 O
14345140 P. Olesen & Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75643491 O
14407677 Fladså Grusgrav og Fyldplads ApS Myrupvej 33 4700 Næstved   O
14768343 I/S Revas Kirkebækvej 136 8800 Viborg 86613955 O
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 O
16356913 Vejen kommunes Komposteringsplads Asbovej 2 A 6600 Vejen 79960588 O
29380791 Det Fælleskommunale Komposteringsanlæg Hindsholmvej 281 5300 Kerteminde 65325537 O
17024736 Vejlby Losseplads Bogensevej 89 5500 Middelfart 64402039 O
17414070 Odense Nord Losseplads Strandlykkevej 100 5270 Odense N 65425800 O
17784528 Genbrugspladsen Åbybro Sdr. Rønvej 16 9440 Aabybro   O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18115115 Fyldpladsen Overmøllevej 121 7080 Børkop 75866244 O
18893401 Ravnshøj Losseplads Stenvej 8 9900 Frederikshavn 98435599 O
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 O
20217472 Grenaa Genbrugsstation Kalorievej 8500 Grenaa 87597777 O
20217472 Sønderhald Jordrampen 3-5 8961 Allingåbro 87597777 O
19458253 I/S Skovsted Losseplads Kanstrupvej 3 7700 Thisted 97920259 O
20695455 Affaldsselskabet Bobøl I/S Bobølmarkvej 8 6683 Føvling 75398355 O
21897256 Assens Kommune Næsvej 1 5610 Assens 64711331 O
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 AVV- Komposteringsanlæg Stadevej 140 9700 Brønderslev 98926644 O
25709918 Juelsminde kommunes Genbrugsstation Gammelgårdsvej 8, Klakring 7130 Juelsminde 79833075 O
28532059 Renordvest I/S, Deponi Fabjerg Kirkevej 28 7620 Lemvig 97823383 O
30982118 Skærbæk Kommune Storegade 51 6780 Skærbæk 74752211 O
31290112 Genbrugspladsen v/Carsten Nørregård Egelundsvej 19 A, Rostrup 9510 Arden 98566115 O
26661684 Vallø Kommunes Komposteringsplads Vindspinderivej 7 A 4671 Strøby 53686053 O
10505135 Køstrup Komposteringsanlæg Juelsmindevej 51 5592 Ejby 64881715 O
49979517 Renovadan Miljøservice (Ganløse + Uggerløse) A/S Toppevadvej 26 (Kompost) 3660 Stenløse 48183355 O
34869618 Genbrugspladsen ved Hou Skovsgårdsvej 145 9370 Hals 99549999 O
37556459 Rue Fyldplads Tværskovvej 65 5462 Morud 65964315 O
35607919 Varde Komposteringa. Nrd. Boulevard 6800 Varde 79946800 O
59125117 Årslev Kommune Bystævnet 21 5792 Årslev 65991427 O
37354228 Ringkøbing Kommunes Genbrugsplads Kastengevej 6950 Ringkøbing   O
37804215 Materielgården Terndrupvej 75 9460 Brovst 98231677 O
45016358 Give Containerplads Diagonalvejen 9 7323 Give 79711157 O
38880217 Tandskov Losseplads Tandskovvej 8600 Silkeborg 86855631 O
39877511 Den kontrollerede losseplads Mådevej 93 6705 Esbjerg Ø 75454513 O
40734511 Nakskov Renovation Skolevej 1 4900 Nakskov 53928350 O
41164913 Skagen Kommunale Genbrugs- og Losseplads Buttervej 64 9990 Skagen 98442033 O
14760504 Kjærgårdsmølle Industrilosseplads Kilenvej 18 7600 Struer 97865256 O
41382813 Nyskov Fyldplads Riglandsvej 6580 Vamdrup 75581566 O
41691816 Grindsted Losseplads og Genbrugsstation Ribe Landevej 6 7200 Grindsted 75323146 O
54802013 Renovations- og genbrugssektionen Bodøvej 15 5700 Svendborg 62213627 O
42252719 Kompostplads Jegerupvej 6500 Vojens 74203240 O
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 O
43686712 Genbrugsstationen Helsnedvej 23 A 5932 Humble 62571100 O
41333014 Sindbjerg Depotplads Kløvenhøj 7970 Redsted M. 97767123 O
44702428 Sydfalster Kommune Godthåbsalle 4 4873 Væggerløse 53877032 O
44935228 Ikast Kommunes Genbrugsplads Rådhuset 7430 Ikast 96611111 O
45019616 Rudkøbing Kommune Kassebøllevej 4 A 5900 Rudkøbing 62512236 O
45584119 Gøttrup Losse- og Genbrugsplads Gøttrup Havevej 175 9690 Fjerritslev 98211511 O
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 O
60535213 Hadsund kommunes losseplads Aalborgvej 89 9560 Hadsund   O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
16130990 Lindholm Fyldplads Stenholmvej, Lindholm 9400 Nørresundby 99314952 O
54545614 Sejlflod Kommune Genbrugspladser Stationsvej 5 9280 Storvorde 98318988 O
56366512 Nærgenbrugsstationen Jernbanegade 21 B 4920 Søllested 53941050 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
59395815 Dronninglund Kommunes Miljøstation Kirkrvej 9 A 9330 Dronninglund 98841611 O
59651013 Genbrugspladsen Tranekærvej 6 3650 Ølstykke 47188000 O
60382719 Thomas Jull Olsen Løngvej 14 4180 Sorø 57831033 O
61168419 Sakskøbing Genbrugsplads nystedvej 54 C 4990 Sakskøbing 54705014 O
61547819 Fejø Fyldplads Dybvigvej, Østerby By 4944 Fejø   O
62820012 Nørre-Rangstrup Kommune, Alle anlæg Danavej 15 6520 Toftlund 74831934 O
64141112 Sengeløse Losseplads I/S Kohøjvej 2640 Hedehusene 43997403 O
64502018 Skibstrup Losseplads Gørlundevej 4 3140 Ålsgårde 49211300 O
65278316 Fakse Losseplads (plads 4) Præstøvej 105 A, Tystrup 4640 Fakse 56825260 O
65278316 Næstved Forbrænding- og Genbrugscentral Ved Fjorden 20 (Plads 6 og 10) 4700 Næstved 55750800 O
67029410 Gensbrugsplads Åspe   6261 Bredebro 74711747 O
67470214 Grenpladsen Bronceager 5 4050 Skibby 47595959 O
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 O
70097117 Frederiksværk Affaldscenter Havnesvinget 10 3300 Frederiksværk 47771022 O
73260817 BN Industrirenovation Murervej 4 6270 Tønder 74724950 O
73895219 Tulstrup Kompost Nejedevej 20, Tulstrup 3400 Hillerød 42286091 O
78951818 Hasselø Nor Deponeringsplads Gedser Landevej 22 4800 Nykøbing F.   O
78951818 Gerringe Deponeringsplads Gerringevej 15 4970 Rødby   O
79220914 Ågesholm Fyldplads Kohøjvej 3 2640 Hedehusene 42320166 O
41375310 Komposteringsanlæg Ørneborgvej 30 8900 Randers 89151515 O
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 O
83681950 Faaborg Entreprenørerne Telemarken 9 5600 Faaborg 62618161 O
85694952 Miljøstation Ettrup Grurupvej 8 7760 Hurup Thy 97952694 O
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 O
87986950 Fyldplads Mølholmvej 20 B 9520 Skørping 99828282 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 O
97578958 Vesterlund Kompostering Færgevej 3 6430 Nordborg   O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
65278316 Ydrenæs kompostering Ved Fjorden 15 4700 Næstved 55750800 O
11347835 Soilrem Kalundborg Maglehøjvej 10 4400 Kalundborg 59504668 O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
55133018 Biogasfællesanlæg Århus Nord Bjergagervej 4, Spørring 8380 Trige 89401500 O
21241393 KomTek Miljø Drivervej 8 6670 Holsted   O
14345140 Østjysk genbrug Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75662500 O
76769117 Bakkegård A/S Foldingbrovej 6650 Brørup 75381222 O
15084790 RGS 90 A/S, Kolding Profilvej 22 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
26661684 St. Hede kompostcenter - Solum Gruppen Vestrehedevej 11 4000 Roskilde 43995020 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
12143370 Uggeløse Kompostering Uggeløseskovvej 9 3540 Lynge 98283000 O
26661684 Biovækst - Solum Gruppen Hagesholmvej 7 4532 Gislinge   O
61547819 Horslunde Kompostering Tingmarken 5 4913 Horslunde 54676465 O
Bark og træflis
13507406 Roskilde Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70 4000 Roskilde 46347500 F
55133018 Forbrændingsanlæg Århus Nord Ølstedvej 20 8200 Århus N 86231666 F
14974881 I/S Kraftvarmeværk Thisted Industrivej 9 7700 Thisted 97921442 F
27401724 Kolding Affaldsvarmeværk Ålegården 2 6000 Kolding 75501500 F
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 F
78951818 Affaldsvarmeværk, Nykøbing Falster Energivej 4 4800 Nykøbing F. 54860411 F
Jern og metal
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
10655536 Karsten Rasmussen Leopardvej 2 7700 Thisted 97921700 O
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 O
11793991 Jernstøberiet Dania A/S Markedsvej 21 9600 Års 98621911 O
26394694 De Ærøske Kommuners Losseplads I/S Husmarken, Tranderup 5970 Ærøskøbing   O
12763107 Sabroe Støberi A/S Holmagervej 2 8543 Hornslet 86996066 O
53385613 Dansk Genvinding A/S Langagervej 4 8380 Trige 87420300 O
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 O
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 O
13801479 Gotthard Aluminium Metalvej 10 6000 Kolding 75528488 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
14007296 Genfa Geddalvej 47 A, Ejsing 7830 Vinderup 97446300 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
14345140 P. Olesen & Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75643491 O
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 O
15156147 GH Holbæk Jernstøberi A/S Lundemarksvej 22 4300 Holbæk 53430413 O
15181443 Hals Metalsmelteri Skovgårdsvej 18 9370 Hals 98251984 O
16367974 R.C. Plast A/S Gellerupvej 112 6800 Varde 75225277 O
17201875 Dansk Skalform A/S Vestvej 3 9600 Års 98621722 O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18691345 DCR Roskilde Håndværkervej 80 4000 Roskilde 46753141 O
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 O
86476819 EMC Næstved c/o Maglemølle Erhvervspark A/S Maglemølle 1 4700 Næstved 39156666 O
20695455 Affaldsselskabet Bobøl I/S Bobølmarkvej 8 6683 Føvling 75398355 O
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 AVV- Komposteringsanlæg Stadevej 140 9700 Brønderslev 98926644 O
37851515 Tasso A/S Hjallesegade 45 5260 Odense S 66131313 O
41691816 Grindsted Losseplads og Genbrugsstation Ribe Landevej 6 7200 Grindsted 75323146 O
26681111 Vald. Birn A/S Frøjkvej 75 7500 Holstebro 99102030 O
45584119 Gøttrup Losse- og Genbrugsplads Gøttrup Havevej 175 9690 Fjerritslev 98211511 O
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 O
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
20284196 Dalum Papir A/S Maglemølle 150 4700 Næstved   O
65296268 Sønderjysk Genbrugscenter Vest Industrivej 6A 6240 Løgumkloster 74744922 O
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 O
69116418 Fredericia Genbrugscenter Industrivej 26 7000 Fredericia 79212640 O
78417714 Ferrodan A/S Støberivej 5 6900 Skjern 97354400 O
41375310 Genbrugsstation Ørneborgvej 36 8900 Randers   O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
83135719 Uldalls Jernstøberi Søndergade 91-93 6600 Vejen 75360922 O
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 O
39661314 MAN B & W Disel A/S Niels Juelsvej 15 9900 Frederikshavn   O
53385613 København Handel Fiskerihavnsgade 6 2450 København SV 33148273 O
53385613 Uniscrap (Næstved) Smedevænget 6, Stenstrup 4700 Næstved 33148273 O
53385613 Uniscrap (Odense) Tolderlundsvej 109 5000 Odense C 33148273 O
53385613 Uniscrap (Vojens) Skovgårdvej 9 6500 Vojens 33148273 O
53385613 Uniscrap (Sønderborg) Østager 7, Vollerup 6400 Sønderborg 33148273 O
53385613 Uniscrap A/S Jernvej 2 7100 Vejle 33148273 O
53385613 Uniscrap (Horsens) Grønlandsvej 11 8700 Horsens 33148273 O
53385613 Uniscrap (Thisted) Leopardvej 20 7700 Thisted 33148273 O
53385613 Uniscrap (Esbjerg) Darumvej 11 6700 Esbjerg 33148273 O
53385613 Uniscrap (Hasselager) Beringsvej 45 8361 Hasselager 33148273 O
53385613 Uniscrap (Aalborg) Mineralvej 23 9220 Aalborg Øst 33148273 O
53385613 Uniscrap (Frederikshavn) Langerak 53 9900 Frederikshavn 33148273 O
53385613 Uniscrap (Viborg) Katmosevej 7-9 8800 Viborg 33148273 O
53385613 P. Riggelsen A/S Kilen 29 6200 Aabenraa 33148273 O
53385613 Mejer Anthonsen A/S Engholmen 1 9400 Nørresundby 33148273 O
53385613 Uniscrap (Kolding) Stålvej 6 6000 Kolding 33148273 O
53385613 Uniscrap (Silkeborg) Tietgensvej 25 8600 Silkeborg 33148273 O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Esbjerg Måde Industrivej 10 6705 Esbjerg Ø   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
25220501 Kabell & Co. A/S - Dansk Genknus Teglværksvej 19 5220 Odensen SØ 66121363 O
14345140 Østjysk genbrug Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75662500 O
53385613 Uniscrap (Grenaa) Nordhavnsvej 34 8500 Grenaa   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
Autogummi
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 O
69532128 Aabyhøj Vulkanisering I/S Sintrupvej 40 8220 Brabrand 86249999 O
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 O
13810338 Vulkan Slidbanefabrik A/S Hvedevej 28 8900 Randers 86424436 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
14821791 Nordisk Olie- & Gummi Import K/S Søren Frichs Vej 56 8230 Åbyhøj 86154233 O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 O
86476819 R-S DækGenbrug Gammel Vartov Vej 36 2900 Hellerup 39156666 O
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
45584119 Gøttrup Losse- og Genbrugsplads Gøttrup Havevej 175 9690 Fjerritslev 98211511 O
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 O
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
54480911 Genan A/S Jegindøvej 16 8800 Viborg 86622344 O
58698113 Tobøl Dæk A/S Vesterbyvej 29 6683 Føvling 75398300 O
60382719 Thomas Jull Olsen Løngvej 14 4180 Sorø 57831033 O
73691516 Dækringen A/S Hegedalsvej 82 9500 Hobro 70203074 O
77495428 Ulstrup Gummifabrik Anbækgårdsvej 2, Anbæk 8450 Hammel 86962132 O
79488815 Villadsens Dækfabrik Fabriksvej 2 9490 Pandrup 98247833 O
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 O
81203113 Nordisk Dæk Import A/S Merkurvej 7 6650 Brørup 75382600 O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
10866111 AFAV I/S Strandvangen 15 3600 Frederikssund 42313443 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 O
53385613 København Handel Fiskerihavnsgade 6 2450 København SV 33148273 O
53385613 Uniscrap (Næstved) Smedevænget 6, Stenstrup 4700 Næstved 33148273 O
53385613 Uniscrap (Odense) Tolderlundsvej 109 5000 Odense C 33148273 O
53385613 Uniscrap (Sønderborg) Østager 7, Vollerup 6400 Sønderborg 33148273 O
53385613 Uniscrap (Esbjerg) Darumvej 11 6700 Esbjerg 33148273 O
53385613 Uniscrap (Aalborg) Mineralvej 23 9220 Aalborg Øst 33148273 O
53385613 Uniscrap (Frederikshavn) Langerak 53 9900 Frederikshavn 33148273 O
53385613 P. Riggelsen A/S Kilen 29 6200 Aabenraa 33148273 O
53385613 Uniscrap (Kolding) Stålvej 6 6000 Kolding 33148273 O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
13066647 Imdex Holmevej 13 9640 Farsø 98631400 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
Beton
27278779 John Ravn Christensen, Entreprenør Virkelyst 1, Nr. Jernløse 4420 Regstrup 59183200 O
10307074 Ejvind Larsen A/S Østre Ringgade 90 8722 Hedensted   O
10655536 Karsten Rasmussen Leopardvej 2 7700 Thisted 97921700 O
10977193 Tarco Vej A/S Kongens Bro 8643 Ans By 86870422 O
11992919 I/S Brdr. Nielsen Løvelbrovej 4, Pederstrup 8830 Tjele 86699173 O
12374674 Svend B. Thomsen Gellerupvej 91 6800 VARDE   O
12517270 Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16 2640 Hedehusene 46560708 O
12598734 Hans Frisesdahl A/S Estrupvej 17, Askov 6600 Vejen 75360743 O
12994907 Meldgaard Miljø-Genbrug ApS Industrivej 1 6200 Aabenraa 74627200 O
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 O
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
55133018 Genbrugsomr. Århus Nord Ølstedvej 24 A 8200 Århus N 86232165 O
14007296 Genfa Geddalvej 47 A, Ejsing 7830 Vinderup 97446300 O
14026649 Gen-Tek I/S Måde Kirkevej 28 6700 Esbjerg 75450644 O
14163581 Torben H. Clausen Oksbølvej 14 6100 Haderslev 74524723 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
14345140 P. Olesen & Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75643491 O
14407677 Fladså Grusgrav og Fyldplads ApS Myrupvej 33 4700 Næstved   O
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Nordhavnen Sundkrogsgade 23 2100 København Ø 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 O
19706540 A/S Phønix Contractors St. Endelt 9300 Sæby   O
21781835 Løgtved Fyldplads Gl. Skovvej 24 A 4470 Svebølle   O
17784528 Genbrugspladsen Åbybro Sdr. Rønvej 16 9440 Aabybro   O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18115115 Fyldpladsen Overmøllevej 121 7080 Børkop 75866244 O
18893401 Ravnshøj Losseplads Stenvej 8 9900 Frederikshavn 98435599 O
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 O
19458253 I/S Skovsted Losseplads Kanstrupvej 3 7700 Thisted 97920259 O
19706540 Pederseje Genbrug Nr. Vedbyvej 13A, Nr. Vedby 4840 Nørre-Alslev 45826600 O
19706540 Reerslev Genbrug Tranemosevej 2, Reerslev 2640 Hedehusene 45826600 O
23264757 AVV- Komposteringsanlæg Stadevej 140 9700 Brønderslev 98926644 O
24336212 H.J. Hansen Genvindingsindustri Havnegade 110 5000 Odense C 65903383 O
33687710 Als Entreprenørforretning ApS Industrivej 7 6440 Augustenborg 74472347 O
49979517 Renovadan Miljøservice (Ganløse + Uggerløse) A/S Toppevadvej 26 (Kompost) 3660 Stenløse 48183355 O
25809890 Herning kommune Miljøafdelingen (omdøbt) Mørupvej 32 7400 Herning 97121930 O
27364551 Torsted Sandgrav Torstedvej 6973 Ørnhøj 97131033 O
41691816 Grindsted Losseplads og Genbrugsstation Ribe Landevej 6 7200 Grindsted 75323146 O
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 O
43686712 Genbrugsstationen Helsnedvej 23 A 5932 Humble 62571100 O
87916111 A.J. Gebrug A/S Industrivej 6 8680 Ry 86892744 O
45584119 Gøttrup Losse- og Genbrugsplads Gøttrup Havevej 175 9690 Fjerritslev 98211511 O
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 O
60535213 Hadsund kommunes losseplads Aalborgvej 89 9560 Hadsund   O
48885411 Nymølle Stenindustrier A/S (Tarup) Langagervej 1 5220 Odense SØ 46560900 O
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
52814812 Eigil Jensen A/S Stilbjergvej 2 A 7190 Billund 75331024 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
60382719 Thomas Jull Olsen Løngvej 14 4180 Sorø 57831033 O
15179937 Vrå Mørtelværk Sønder Vråvej 121 9760 Vrå 98999188 O
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 O
79220914 Ågesholm Fyldplads Kohøjvej 3 2640 Hedehusene 42320166 O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
82903119 Bregnebjerggårds Fyldplads Slangerupvej 31 3540 Lynge 48188001 O
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 O
83135328 Andr. Jensen Skærver, Sten og Grus ApS Østergade 48, Sdr. Hostrup 6200 Aabenraa 74613417 O
83196319 Tune Ny Grusgrav Tunevej 30, Vindinge 4000 Roskilde 46321711 O
86587610 Fjerritslev Genbrugsplads Pedersbækvej 63 9690 Fjerritslev 98212424 O
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 O
89646413 Sydhavnens Sten & Grus ApS A-vej, Prøvestenen 2300 København S 32963032 O
15084790 RGS 90 A/S Prøvestenen B-Vej 4 2300 København   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Esbjerg Måde Industrivej 10 6705 Esbjerg Ø   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
86587610 Bejstrup Vognmandsforretning Jægerupvej 7 9460 Brovst   O
25220501 Kabell & Co. A/S - Dansk Genknus Teglværksvej 19 5220 Odensen SØ 66121363 O
10898102 Åstruplund Ent Virkefeltet 3 8740 Brændstrup   O
21241393 KomTek Miljø Drivervej 8 6670 Holsted   O
15000945 Jens Møller Gudhjem Stationsvej 7 3760 Gudhjem 56485117 O
14345140 Østjysk genbrug Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75662500 O
15084790 RGS 90 A/S, Kolding Profilvej 22 6000 Kolding   O
24336212 H.J. Hansen - Holstebro Energivej 5 7500 Holstebro   O
24336212 H.J. Hansen - Aalborg Vulkanvej 13 9220 Aalborg   O
24336212 H.J. Hansen - Middelfart Hovedvejen 23 5500 Middelfart   O
24336212 H.J. Hansen (Dons) Dons Landevej 275 6051 Almind   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
27810144 Filtenborg Nørrebro 47 7900 Nykøbing M 97722033 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
20612630 MIS Recycling A/S Sasserbovej 29 4173 Fjenneslev 57808083 O
Tegl
10307074 Ejvind Larsen A/S Østre Ringgade 90 8722 Hedensted   O
10655536 Karsten Rasmussen Leopardvej 2 7700 Thisted 97921700 O
12517270 Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16 2640 Hedehusene 46560708 O
12598734 Hans Frisesdahl A/S Estrupvej 17, Askov 6600 Vejen 75360743 O
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
55133018 Genbrugsomr. Århus Nord Ølstedvej 24 A 8200 Århus N 86232165 O
14026649 Gen-Tek I/S Måde Kirkevej 28 6700 Esbjerg 75450644 O
14163581 Torben H. Clausen Oksbølvej 14 6100 Haderslev 74524723 O
14345140 P. Olesen & Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75643491 O
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Nordhavnen Sundkrogsgade 23 2100 København Ø 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18893401 Ravnshøj Losseplads Stenvej 8 9900 Frederikshavn 98435599 O
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
24336212 H.J. Hansen Genvindingsindustri Havnegade 110 5000 Odense C 65903383 O
49979517 Renovadan Miljøservice (Ganløse + Uggerløse) A/S Toppevadvej 26 (Kompost) 3660 Stenløse 48183355 O
25809890 Herning kommune Miljøafdelingen (omdøbt) Mørupvej 32 7400 Herning 97121930 O
27364551 Torsted Sandgrav Torstedvej 6973 Ørnhøj 97131033 O
41691816 Grindsted Losseplads og Genbrugsstation Ribe Landevej 6 7200 Grindsted 75323146 O
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 O
87916111 A.J. Gebrug A/S Industrivej 6 8680 Ry 86892744 O
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 O
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 O
48885411 Nymølle Stenindustrier A/S (Tarup) Langagervej 1 5220 Odense SØ 46560900 O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
60382719 Thomas Jull Olsen Løngvej 14 4180 Sorø 57831033 O
79220914 Ågesholm Fyldplads Kohøjvej 3 2640 Hedehusene 42320166 O
82903119 Bregnebjerggårds Fyldplads Slangerupvej 31 3540 Lynge 48188001 O
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 O
83196319 Tune Ny Grusgrav Tunevej 30, Vindinge 4000 Roskilde 46321711 O
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 O
87398110 Sport Trading ApS Odinsgårdsvej 1 7270 Stakroge 75347249 O
89646413 Sydhavnens Sten & Grus ApS A-vej, Prøvestenen 2300 København S 32963032 O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
15084790 RGS 90 A/S Prøvestenen B-Vej 4 2300 København   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Esbjerg Måde Industrivej 10 6705 Esbjerg Ø   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
25220501 Kabell & Co. A/S - Dansk Genknus Teglværksvej 19 5220 Odensen SØ 66121363 O
14345140 Østjysk genbrug Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75662500 O
15084790 RGS 90 A/S, Kolding Profilvej 22 6000 Kolding   O
24336212 H.J. Hansen - Holstebro Energivej 5 7500 Holstebro   O
24336212 H.J. Hansen - Aalborg Vulkanvej 13 9220 Aalborg   O
24336212 H.J. Hansen - Middelfart Hovedvejen 23 5500 Middelfart   O
24336212 H.J. Hansen (Dons) Dons Landevej 275 6051 Almind   O
27810144 Filtenborg Nørrebro 47 7900 Nykøbing M 97722033 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
20612630 MIS Recycling A/S Sasserbovej 29 4173 Fjenneslev 57808083 O
Andet bygge/anlægsaffald
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
10307074 Ejvind Larsen A/S Østre Ringgade 90 8722 Hedensted   O
10655536 Karsten Rasmussen Leopardvej 2 7700 Thisted 97921700 O
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 O
10977193 Tarco Vej A/S Lyngageren 63 4000 Roskilde 46480540 O
10977193 Tarco Vej A/S Kongens Bro 8643 Ans By 86870422 O
26394694 De Ærøske Kommuners Losseplads I/S Husmarken, Tranderup 5970 Ærøskøbing   O
11992919 I/S Brdr. Nielsen Løvelbrovej 4, Pederstrup 8830 Tjele 86699173 O
12598734 Hans Frisesdahl A/S Estrupvej 17, Askov 6600 Vejen 75360743 O
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
55133018 Genbrugsomr. Århus Nord Ølstedvej 24 A 8200 Århus N 86232165 O
14007296 Genfa Geddalvej 47 A, Ejsing 7830 Vinderup 97446300 O
14026649 Gen-Tek I/S Måde Kirkevej 28 6700 Esbjerg 75450644 O
14163581 Torben H. Clausen Oksbølvej 14 6100 Haderslev 74524723 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
14345140 P. Olesen & Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75643491 O
14768343 I/S Revas Kirkebækvej 136 8800 Viborg 86613955 O
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 O
17024736 Vejlby Losseplads Bogensevej 89 5500 Middelfart 64402039 O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18893401 Ravnshøj Losseplads Stenvej 8 9900 Frederikshavn 98435599 O
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 O
86476819 EMC Næstved c/o Maglemølle Erhvervspark A/S Maglemølle 1 4700 Næstved 39156666 O
20695455 Affaldsselskabet Bobøl I/S Bobølmarkvej 8 6683 Føvling 75398355 O
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 AVV- Komposteringsanlæg Stadevej 140 9700 Brønderslev 98926644 O
24336212 H.J. Hansen Genvindingsindustri Havnegade 110 5000 Odense C 65903383 O
10505135 Køstrup Komposteringsanlæg Juelsmindevej 51 5592 Ejby 64881715 O
49979517 Renovadan Miljøservice (Ganløse + Uggerløse) A/S Toppevadvej 26 (Kompost) 3660 Stenløse 48183355 O
42391719 Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene 42161616 O
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 O
41333014 Sindbjerg Depotplads Kløvenhøj 7970 Redsted M. 97767123 O
87916111 A.J. Gebrug A/S Industrivej 6 8680 Ry 86892744 O
45584119 Gøttrup Losse- og Genbrugsplads Gøttrup Havevej 175 9690 Fjerritslev 98211511 O
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 O
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 O
48885411 Nymølle Stenindustrier A/S (Tarup) Langagervej 1 5220 Odense SØ 46560900 O
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 O
78951818 Hasselø Nor Deponeringsplads Gedser Landevej 22 4800 Nykøbing F.   O
78951818 Gerringe Deponeringsplads Gerringevej 15 4970 Rødby   O
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 O
83196319 Tune Ny Grusgrav Tunevej 30, Vindinge 4000 Roskilde 46321711 O
10866111 AFAV I/S Strandvangen 15 3600 Frederikssund 42313443 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 O
89646413 Sydhavnens Sten & Grus ApS A-vej, Prøvestenen 2300 København S 32963032 O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Esbjerg Måde Industrivej 10 6705 Esbjerg Ø   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
14345140 Østjysk genbrug Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75662500 O
24336212 H.J. Hansen - Holstebro Energivej 5 7500 Holstebro   O
24336212 H.J. Hansen - Aalborg Vulkanvej 13 9220 Aalborg   O
24336212 H.J. Hansen - Middelfart Hovedvejen 23 5500 Middelfart   O
24336212 H.J. Hansen (Dons) Dons Landevej 275 6051 Almind   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
20612630 MIS Recycling A/S Sasserbovej 29 4173 Fjenneslev 57808083 O
Asfalt
10246415 Colas Danmark A/S Møgelvangsvej 7 7830 Vinderup 97448054 O
10246415 Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 Edslev 8362 Hørning 86921622 O
10246415 Colas Danmark A/S Grønlandsvej 32 8700 Horsens 75621677 O
10246415 Colas Danmark A/S Fabriksparken 34-36 2600 Glostrup 43969800 O
10246415 Colas Danmark A/S Danmarksvej 11 4681 Herfølge 56274218 O
10246415 Colas Danmark A/S Overdrevsvej 4, Undløse 4340 Tølløse 53489050 O
10307074 Ejvind Larsen A/S Østre Ringgade 90 8722 Hedensted   O
10323894 Genfalt Nymølle I/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene 42160900 O
10655536 Karsten Rasmussen Leopardvej 2 7700 Thisted 97921700 O
10977193 Tarco Vej A/S Lyngageren 63 4000 Roskilde 46480540 O
10977193 Tarco Vej A/S Kongens Bro 8643 Ans By 86870422 O
10977193 Tarco Vej A/S (Bygningsaffaldsanlæg) Ridderstien 38, Fjelsted 5580 Nørre-Aaby 64881747 O
12994907 Meldgaard Miljø-Genbrug ApS Industrivej 1 6200 Aabenraa 74627200 O
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 O
14007296 Genfa Geddalvej 47 A, Ejsing 7830 Vinderup 97446300 O
14026649 Gen-Tek I/S Måde Kirkevej 28 6700 Esbjerg 75450644 O
14163581 Torben H. Clausen Oksbølvej 14 6100 Haderslev 74524723 O
14345140 P. Olesen & Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75643491 O
10246415 Nordjyllands Asfaltfabrik I/S Sundsholmen 2 9400 Nørresundby 98177855 O
18298503 Viborg Asfaltfabrik I/S Egelundvej 3 8800 Viborg 86823388 O
15070544 Ove Arkil A/S Hvidemøllevej 7 8900 Randers 86436211 O
15070544 Ove Arkil A/S Folmentoftvej 4 7800 Skive 97521511 O
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Nordhavnen Sundkrogsgade 23 2100 København Ø 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Kolding Metalvej 1 6000 Kolding 75522755 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Herlev Hørkær 8 2730 Herlev 44947666 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Hjørring Sæbyvej 9800 Hjørring 98923100 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Hjallerup Dalvej 9320 Hjallerup 98281222 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Spjald Brejningvej 23, Brejning 6971 Spjald 97381244 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Odense S Energivej 30 5260 Odense S 79962323 O
19706540 A/S Phønix Contractors St. Endelt 9300 Sæby   O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Maribo C.E. Christiansensvej 17 4930 Maribo 53894505 O
21781835 Løgtved Fyldplads Gl. Skovvej 24 A 4470 Svebølle   O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
15070544 Ove Arkil A/S Tingvejen 32 6500 Vojens 74541100 O
18893401 Ravnshøj Losseplads Stenvej 8 9900 Frederikshavn 98435599 O
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 O
19706540 Pederseje Genbrug Nr. Vedbyvej 13A, Nr. Vedby 4840 Nørre-Alslev 45826600 O
19706540 Reerslev Genbrug Tranemosevej 2, Reerslev 2640 Hedehusene 45826600 O
19706540 Løng Genbrug Lange Løng 9 4180 Sorø 45826600 O
33687710 Als Entreprenørforretning ApS Industrivej 7 6440 Augustenborg 74472347 O
25809890 Herning kommune Miljøafdelingen (omdøbt) Mørupvej 32 7400 Herning 97121930 O
27364551 Torsted Sandgrav Torstedvej 6973 Ørnhøj 97131033 O
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 O
87916111 A.J. Gebrug A/S Industrivej 6 8680 Ry 86892744 O
45584119 Gøttrup Losse- og Genbrugsplads Gøttrup Havevej 175 9690 Fjerritslev 98211511 O
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 O
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 O
60535213 Hadsund kommunes losseplads Aalborgvej 89 9560 Hadsund   O
52814812 Eigil Jensen A/S Stilbjergvej 2 A 7190 Billund 75331024 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
60382719 Thomas Jull Olsen Løngvej 14 4180 Sorø 57831033 O
61101810 A/S Jens Villadsens Fabriker Dortheasvej 11-13 7171 Uldum 86823388 O
61101810 A/S Jens Villadsens Fabriker Lyshøjvej 3650 Ølstykke 86823388 O
61101810 A/S J. Villadsens Fabriker Amager Landevej 233 2770 Kastrup   O
61101810 Icopal A/S Glansager 2, Vollerup 6400 Sønderborg   O
20732318 Midtjyllands Asfaltværk I/S Skærskovhedevej 16 8600 Silkeborg 86851333 O
64258028 Østjylland Asfaltfabrik I/S Kulholmsvej 20 8900 Randers 86823388 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Erslev Sundbyvej 222, Sundby Mors 7950 Erslev 97746244 O
15179937 Vrå Mørtelværk Sønder Vråvej 121 9760 Vrå 98999188 O
15070544 Arco Asfalt I/S Birkemosevej 5 8361 Hasselager 86283055 O
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 O
10246415 Novejfa A/S, Nysum Grusgrav Nysum Byvej 9610 Nørager 98569141 O
72431618 Hjørring Stenknuseri Sæbyvej 106 9800 Hjørring 98921899 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Glostrup Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup 43433711 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Årre Savværksvej 2, Roust 6818 Årre 75192118 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Trige Vestermøllevej 11 8280 Trige 86231322 O
79220914 Ågesholm Fyldplads Kohøjvej 3 2640 Hedehusene 42320166 O
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 O
83135328 Andr. Jensen Skærver, Sten og Grus ApS Østergade 48, Sdr. Hostrup 6200 Aabenraa 74613417 O
83196319 Tune Ny Grusgrav Tunevej 30, Vindinge 4000 Roskilde 46321711 O
86091410 Vestsjællands Asfaltværk I/S Dyssevej 28 4180 Sorø 53632322 O
10246415 Himmerland Asfaltfabrik Testrupvej 2 9620 Aalestrup 9812772 O
89646413 Sydhavnens Sten & Grus ApS A-vej, Prøvestenen 2300 København S 32963032 O
19706540 Nyrand Genbrug Gammelrandgård 4470 Svebølle   O
25220501 Kabell & Co. A/S - Dansk Genknus Teglværksvej 19 5220 Odensen SØ 66121363 O
14345140 Østjysk genbrug Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75662500 O
15084790 RGS 90 A/S, Kolding Profilvej 22 6000 Kolding   O
27810144 Filtenborg Nørrebro 47 7900 Nykøbing M 97722033 O
10977193 Munck Asfalt -Tinglev Mads Clausensvej 6 6360     O
10977193 Munck Asfalt - Langeskov Bjergtoften 4 5550     O
20612630 MIS Recycling A/S Sasserbovej 29 4173 Fjenneslev 57808083 O
Træ
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
10655536 Karsten Rasmussen Leopardvej 2 7700 Thisted 97921700 O
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 O
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 O
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 O
14007296 Genfa Geddalvej 47 A, Ejsing 7830 Vinderup 97446300 O
14026649 Gen-Tek I/S Måde Kirkevej 28 6700 Esbjerg 75450644 O
14163581 Torben H. Clausen Oksbølvej 14 6100 Haderslev 74524723 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
14345140 P. Olesen & Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75643491 O
14748539 Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm 45160500 F
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Stigsnæs Askelunden 24 4230 Skælskør 32489090 O
17024736 Vejlby Losseplads Bogensevej 89 5500 Middelfart 64402039 O
21781835 Løgtved Fyldplads Gl. Skovvej 24 A 4470 Svebølle   O
17310747 Sønderborg Kraftvarmeværk I/S (Fra 1996) Vestermark 16 6400 Sønderborg 74420200 F
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18691345 DCR Roskilde Håndværkervej 80 4000 Roskilde 46753141 O
86476819 EMC Næstved c/o Maglemølle Erhvervspark A/S Maglemølle 1 4700 Næstved 39156666 O
23264757 Forbrændingsanlæg AVV Mandøvej 8 9800 Hjørring 98926644 F
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
28532059 Renordvest I/S, Deponi Fabjerg Kirkevej 28 7620 Lemvig 97823383 O
49979517 Renovadan Miljøservice (Ganløse + Uggerløse) A/S Toppevadvej 26 (Kompost) 3660 Stenløse 48183355 O
38880217 Tandskov Losseplads Tandskovvej 8600 Silkeborg 86855631 O
40076468 BOFA Almegårdsvej 8, P.O. Boks 208 3700 Rønne 56959200 O
41164913 Skagen Kommunale Genbrugs- og Losseplads Buttervej 64 9990 Skagen 98442033 O
44305011 Grenaa Kommunes Forbrændingsanlæg Kalorievej 9 8500 Grenaa 86326894 F
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 O
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 O
60535213 Hadsund kommunes losseplads Aalborgvej 89 9560 Hadsund   O
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
60382719 Thomas Jull Olsen Løngvej 14 4180 Sorø 57831033 O
65278316 Fakse Losseplads (plads 4) Præstøvej 105 A, Tystrup 4640 Fakse 56825260 O
65496968 Affaldsselskab Vest Nyhedevej 1 6280 Højer 74789195 F
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 O
14748539 Toelt Losseplads Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård 49194257 F
79220914 Ågesholm Fyldplads Kohøjvej 3 2640 Hedehusene 42320166 O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 O
83196319 Tune Ny Grusgrav Tunevej 30, Vindinge 4000 Roskilde 46321711 O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Esbjerg Måde Industrivej 10 6705 Esbjerg Ø   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
25220501 Kabell & Co. A/S - Dansk Genknus Teglværksvej 19 5220 Odensen SØ 66121363 O
21241393 KomTek Miljø Drivervej 8 6670 Holsted   O
14345140 Østjysk genbrug Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75662500 O
76769117 Bakkegård A/S Foldingbrovej 6650 Brørup 75381222 O
15084790 RGS 90 A/S, Kolding Profilvej 22 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
Jord og sten
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 OD
10307074 Ejvind Larsen A/S Østre Ringgade 90 8722 Hedensted   O
10655536 Karsten Rasmussen Leopardvej 2 7700 Thisted 97921700 O
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 D
26394694 De Ærøske Kommuners Losseplads I/S Husmarken, Tranderup 5970 Ærøskøbing   D
12517270 Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16 2640 Hedehusene 46560708 D
12598734 Hans Frisesdahl A/S Estrupvej 17, Askov 6600 Vejen 75360743 O
13445400 Forlev Losseplads Vejleagervej 4 A 4241 Vemmelev 53582662 D
13507406 Miljøanlæg Hedeland Roskildevej 87, Tune 4000 Roskilde 46347500 D
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 D
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 D
13702489 Stengårdens Losseplads Kohøjvej 2640 Hedehusene   D
55133018 Genbrugsomr. Århus Nord Ølstedvej 24 A 8200 Århus N 86232165 O
25463242 AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre 36771599 D
14007296 Genfa Geddalvej 47 A, Ejsing 7830 Vinderup 97446300 O
14026649 Gen-Tek I/S Måde Kirkevej 28 6700 Esbjerg 75450644 O
14345140 P. Olesen & Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75643491 O
14407677 Fladså Grusgrav og Fyldplads ApS Myrupvej 33 4700 Næstved   OD
14768343 I/S Revas Kirkebækvej 136 8800 Viborg 86613955 D
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Nordhavnen Sundkrogsgade 23 2100 København Ø 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 O
15992107 Fyldplads Sellebjerg Vængevej 4 B, Kirkeby 5771 Stenstrup 62241438 D
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Kolding Metalvej 1 6000 Kolding 75522755 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Odense S Energivej 30 5260 Odense S 79962323 O
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Gammelrand Gammelrandgård 4470 Svebølle 53494207 O
17024736 Vejlby Losseplads Bogensevej 89 5500 Middelfart 64402039 D
21781835 Løgtved Fyldplads Gl. Skovvej 24 A 4470 Svebølle   OD
17414070 Odense Nord Losseplads Strandlykkevej 100 5270 Odense N 65425800 OD
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18115115 Fyldpladsen Overmøllevej 121 7080 Børkop 75866244 D
18893401 Ravnshøj Losseplads Stenvej 8 9900 Frederikshavn 98435599 OD
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 D
19458253 I/S Skovsted Losseplads Kanstrupvej 3 7700 Thisted 97920259 D
86476819 EMC Næstved c/o Maglemølle Erhvervspark A/S Maglemølle 1 4700 Næstved 39156666 O
20695455 Affaldsselskabet Bobøl I/S Bobølmarkvej 8 6683 Føvling 75398355 D
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 OD
23264757 AVV- Komposteringsanlæg Stadevej 140 9700 Brønderslev 98926644 D
23264757 Trynbakker Losseplads (ingen akt. i 94) Trynbakkevej 5 9881 Bindslev 98926644 D
28532059 Renordvest I/S, Deponi Fabjerg Kirkevej 28 7620 Lemvig 97823383 D
10505135 Køstrup Komposteringsanlæg Juelsmindevej 51 5592 Ejby 64881715 D
49979517 Renovadan Miljøservice (Ganløse + Uggerløse) A/S Toppevadvej 26 (Kompost) 3660 Stenløse 48183355 D
34859213 Støvring Kommunes Fyldplads Hjedsbækvej 107 9530 Støvring 99868686 D
37556459 Rue Fyldplads Tværskovvej 65 5462 Morud 65964315 D
38880217 Tandskov Losseplads Tandskovvej 8600 Silkeborg 86855631 D
39877511 Den kontrollerede losseplads Mådevej 93 6705 Esbjerg Ø 75454513 D
40076468 BOFA Almegårdsvej 8, P.O. Boks 208 3700 Rønne 56959200 D
41164913 Skagen Kommunale Genbrugs- og Losseplads Buttervej 64 9990 Skagen 98442033 D
14760504 Kjærgårdsmølle Industrilosseplads Kilenvej 18 7600 Struer 97865256 D
41382813 Nyskov Fyldplads Riglandsvej 6580 Vamdrup 75581566 D
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 OD
43686712 Genbrugsstationen Helsnedvej 23 A 5932 Humble 62571100 D
45584119 Gøttrup Losse- og Genbrugsplads Gøttrup Havevej 175 9690 Fjerritslev 98211511 OD
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 D
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 D
60535213 Hadsund kommunes losseplads Aalborgvej 89 9560 Hadsund   D
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 D
16130990 Lindholm Fyldplads Stenholmvej, Lindholm 9400 Nørresundby 99314952 D
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
64502018 Skibstrup Losseplads Gørlundevej 4 3140 Ålsgårde 49211300 D
65278316 Fakse Losseplads (plads 4) Præstøvej 105 A, Tystrup 4640 Fakse 56825260 D
65278316 Fladså Losseplads (plads 5) Præstø Landevej 12, Mogenstrup 4700 Næstved 53740193 D
65496968 Affaldsselskab Vest Nyhedevej 1 6280 Højer 74789195 OD
25496086 Horsens Kraftvarmeværk A/S Endelavevej 7 8700 Horsens 75614344 D
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 D
14748539 Toelt Losseplads Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård 49194257 D
70097117 Frederiksværk Affaldscenter Havnesvinget 10 3300 Frederiksværk 47771022 D
26708435 NCC Danmark A/S, Asfalt - Glostrup Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup 43433711 O
78951818 Hasselø Nor Deponeringsplads Gedser Landevej 22 4800 Nykøbing F.   D
78951818 Gerringe Deponeringsplads Gerringevej 15 4970 Rødby   D
79220914 Ågesholm Fyldplads Kohøjvej 3 2640 Hedehusene 42320166 O
41375310 Randers Losseplads Ørneborgvej 38 8900 Randers 89151515 D
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 D
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
82903119 Bregnebjerggårds Fyldplads Slangerupvej 31 3540 Lynge 48188001 OD
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 OD
36335211 Den Fælleskommunale Losseplads Sdr. Hostrup 6200 Aabenraa 74621200 D
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 D
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 OD
89646413 Sydhavnens Sten & Grus ApS A-vej, Prøvestenen 2300 København S 32963032 O
97578958 Skodsbøl Losseplads Nybølnorvej 26 6310 Broager 74440300 D
15084790 RGS 90 A/S, Vestjylland Vardevej 83A 6880 Tarm 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S Stigsnæs "Carbogrit" Askelunden 24 4230 Skælskør   O
15084790 RGS 90 A/S Prøvestenen B-Vej 4 2300 København   O
11347835 Soilrem Kalundborg Maglehøjvej 10 4400 Kalundborg 59504668 O
11347835 Soilrem Esbjerg Mådehøjvej 87 6705 Esbjerg Ø 75457968 O
11347835 Soilrem Rærup/Aalborg Halsvej 70 9310 Vodskov 98291098 O
11347835 Dansk Jordrens Vemmelev Industrimærsken 2 4241 Vemmelev 58383294 O
11347835 Dansk Jordrens Nyborg Lindholmvej 20 5800 Nyborg   O
11347835 Jysk Jordrens Glatved Nymandsvej 11 8444 Balle 86337687 O
11347835 K.K Miljøteknik Rødby Østersøvej 20 4970 Rødby   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   D
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   D
21241393 KomTek Miljø Drivervej 8 6670 Holsted   D
64942212 Kalvebod Miljøcenter Selinevej 2 2300 København S 32505042 D
64942212 Kalvebod Miljøcenter Prøvestenen B-vej 6 2300 København S 32641360 D
14345140 Østjysk genbrug Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75662500 O
15084790 RGS 90 A/S, Kolding Profilvej 22 6000 Kolding   O
15084790 RGS 90 A/S, Kraftsværksvej Vindmøllevej 2300 København   O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 D
15084790 RGS 90 A/S, Aalborg Rørdalsvej 111 9220 Aalborg Ø 32489090 O
20612630 MIS Recycling A/S Sasserbovej 29 4173 Fjenneslev 57808083 O
Andet genanvendeligt
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
10655536 Karsten Rasmussen Leopardvej 2 7700 Thisted 97921700 O
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 O
53385613 Dansk Genvinding A/S Langagervej 4 8380 Trige 87420300 O
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
14007296 Genfa Geddalvej 47 A, Ejsing 7830 Vinderup 97446300 O
14026649 Gen-Tek I/S Måde Kirkevej 28 6700 Esbjerg 75450644 O
14244441 Aalborg Portland Rørdalsvej 44 9100 Aalborg 98167777 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
14345140 P. Olesen & Sønner A/S Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75643491 O
15084790 RGS 90 A/S, Grøften Selinevej 4 2300 København S 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Sanderødgård Hornbækvej 657 3100 Hornbæk 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Frederiksværk Industrivej 35 3300 Frederiksværk 32489090 O
15084790 RGS 90 A/S, Stigsnæs Askelunden 24 4230 Skælskør 32489090 O
17024736 Vejlby Losseplads Bogensevej 89 5500 Middelfart 64402039 O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18691345 DCR Roskilde Håndværkervej 80 4000 Roskilde 46753141 O
18893401 Ravnshøj Losseplads Stenvej 8 9900 Frederikshavn 98435599 O
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
23264757 AVV- Komposteringsanlæg Stadevej 140 9700 Brønderslev 98926644 O
10505135 Køstrup Komposteringsanlæg Juelsmindevej 51 5592 Ejby 64881715 O
49979517 Renovadan Miljøservice (Ganløse + Uggerløse) A/S Toppevadvej 26 (Kompost) 3660 Stenløse 48183355 O
38880217 Tandskov Losseplads Tandskovvej 8600 Silkeborg 86855631 O
40076468 BOFA Almegårdsvej 8, P.O. Boks 208 3700 Rønne 56959200 O
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 O
41333014 Sindbjerg Depotplads Kløvenhøj 7970 Redsted M. 97767123 O
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 O
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 O
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
60382719 Thomas Jull Olsen Løngvej 14 4180 Sorø 57831033 O
65296268 Sønderjysk Genbrugscenter Vest Industrivej 6A 6240 Løgumkloster 74744922 O
65496968 Affaldsselskab Vest Nyhedevej 1 6280 Højer 74789195 O
68239257 Renordvest I/S, Genbrugscenter Pillevej 10 7620 Lemvig 97822800 O
69116418 Fredericia Losseplads Vejlbyvej 40 7000 Fredericia 79212640 O
69116418 Fredericia Genbrugscenter Industrivej 26 7000 Fredericia 79212640 O
72431618 Hjørring Stenknuseri Sæbyvej 106 9800 Hjørring 98921899 O
79220914 Ågesholm Fyldplads Kohøjvej 3 2640 Hedehusene 42320166 O
41375310 Genbrugsstation Ørneborgvej 36 8900 Randers   O
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 O
36335211 Den Fælleskommunale Losseplads Sdr. Hostrup 6200 Aabenraa 74621200 O
10866111 AFAV I/S Strandvangen 15 3600 Frederikssund 42313443 O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
15084790 RGS 90 A/S Stigsnæs "Carbogrit" Askelunden 24 4230 Skælskør   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Esbjerg Måde Industrivej 10 6705 Esbjerg Ø   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
25220501 Kabell & Co. A/S - Dansk Genknus Teglværksvej 19 5220 Odensen SØ 66121363 O
21241393 KomTek Miljø Drivervej 8 6670 Holsted   O
14345140 Østjysk genbrug Industriområdet 25 8732 Hovedgård 75662500 O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
26097304 Gips Recycling Leopardvej 2 7700 Thisted 70221730 O
Klinisk risikoaffald
55133018 Forbrændingsanlæg Århus Nord Ølstedvej 20 8200 Århus N 86231666 F
16756288 Special Waste System A/S (fra l/1-1998) Peter L. Jensensvej 4 4840 Nørre-Alslev   S
23264757 Forbrændingsanlæg AVV Mandøvej 8 9800 Hjørring 98926644 F
34208115 I/S Amagerforbrænding Kraftværksvej 31 2300 København S 32950351 S
25495993 Vejen Kraftvarmeværk Koldingvej 30B 6600 Vejen 75367600 F
40076468 BOFA Almegårdsvej 8, P.O. Boks 208 3700 Rønne 56959200 F
42044059 Svendborg kommunes Forbrændingsanlæg Bodøvej 1 5700 Svendborg 62213627 S
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 F
Sigterest
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 D
13507406 Roskilde Forbrændingsanlæg Håndværkervej 70 4000 Roskilde 46347500 F
18115115 Fyldpladsen Overmøllevej 121 7080 Børkop 75866244 D
38880217 Tandskov Losseplads Tandskovvej 8600 Silkeborg 86855631 D
40076468 BOFA Almegårdsvej 8, P.O. Boks 208 3700 Rønne 56959200 D
41164913 Skagen Kommunale Genbrugs- og Losseplads Buttervej 64 9990 Skagen 98442033 D
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 D
Sand og ristestof
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 D
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 D
10866111 I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup 44857000 F
13445400 Forlev Losseplads Vejleagervej 4 A 4241 Vemmelev 53582662 D
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 D
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 D
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 D
25463242 AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre 36771599 D
14768343 I/S Revas Kirkebækvej 136 8800 Viborg 86613955 D
17024736 Vejlby Losseplads Bogensevej 89 5500 Middelfart 64402039 D
17414070 Odense Nord Losseplads Strandlykkevej 100 5270 Odense N 65425800 D
22314211 Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre   D
23264757 Forbrændingsanlæg AVV Mandøvej 8 9800 Hjørring 98926644 F
34208115 I/S Amagerforbrænding Kraftværksvej 31 2300 København S 32950351 F
25496132 Affaldskraftvarmeværket Vendsysselvej 201 9900 Frederikshavn 98434266 F
38880217 Tandskov Losseplads Tandskovvej 8600 Silkeborg 86855631 D
41691816 Grindsted Losseplads og Genbrugsstation Ribe Landevej 6 7200 Grindsted 75323146 D
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 D
65278316 Fakse Losseplads (plads 4) Præstøvej 105 A, Tystrup 4640 Fakse 56825260 D
65278316 Fladså Losseplads (plads 5) Præstø Landevej 12, Mogenstrup 4700 Næstved 53740193 D
65496968 Affaldsselskab Vest Nyhedevej 1 6280 Højer 74789195 D
25496086 Horsens Kraftvarmeværk A/S Endelavevej 7 8700 Horsens 75614344 D
14748539 Toelt Losseplads Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård 49194257 D
70097117 Frederiksværk Affaldscenter Havnesvinget 10 3300 Frederiksværk 47771022 D
41375310 Randers Losseplads Ørneborgvej 38 8900 Randers 89151515 D
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 D
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 D
Slagger
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 D
13445400 Forlev Losseplads Vejleagervej 4 A 4241 Vemmelev 53582662 D
13507406 Miljøanlæg Hedeland Roskildevej 87, Tune 4000 Roskilde 46347500 D
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 OD
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 D
55133018 Slaggedepot Ølstedvej 30 8200 Århus N 89401908 D
25463242 AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre 36771599 D
14244441 Aalborg Portland Rørdalsvej 44 9100 Aalborg 98167777 O
16656240 Lynettefællesskabet I/S Refshalevej 250 1432 København K   D
17024736 Vejlby Losseplads Bogensevej 89 5500 Middelfart 64402039 O
17414070 Odense Nord Losseplads Strandlykkevej 100 5270 Odense N 65425800 OD
18893401 Ravnshøj Losseplads Stenvej 8 9900 Frederikshavn 98435599 O
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 O
19458253 I/S Skovsted Losseplads Kanstrupvej 3 7700 Thisted 97920259 D
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 O
28532059 Renordvest I/S, Deponi Fabjerg Kirkevej 28 7620 Lemvig 97823383 D
40076468 BOFA Almegårdsvej 8, P.O. Boks 208 3700 Rønne 56959200 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 O
60535213 Hadsund kommunes losseplads Aalborgvej 89 9560 Hadsund   O
70097117 Frederiksværk Affaldscenter Havnesvinget 10 3300 Frederiksværk 47771022 D
78951818 Hasselø Nor Deponeringsplads Gedser Landevej 22 4800 Nykøbing F.   D
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 OD
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 O
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 O
15084790 RGS 90 A/S Stigsnæs "Carbogrit" Askelunden 24 4230 Skælskør   O
Flyveaske
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 D
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 D
25463242 AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre 36771599 D
22314211 Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre   D
45584119 Gøttrup Losse- og Genbrugsplads Gøttrup Havevej 175 9690 Fjerritslev 98211511 D
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 D
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 D
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 D
Andet røggasaffald
14244441 Aalborg Portland Rørdalsvej 44 9100 Aalborg 98167777 O
Asbest
12517270 Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16 2640 Hedehusene 46560708 D
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 D
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 D
25463242 AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre 36771599 D
62034114 Udholm Losseplads Rødhusvej, Moseby 9440 Åbybro 99733333 D
17024736 Vejlby Losseplads Bogensevej 89 5500 Middelfart 64402039 D
17414070 Odense Nord Losseplads Strandlykkevej 100 5270 Odense N 65425800 D
18893401 Ravnshøj Losseplads Stenvej 8 9900 Frederikshavn 98435599 D
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 D
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 D
34484414 Kommunekemi A/S Lindholmvej 3 5800 Nyborg 65311244 D
49979517 Renovadan Miljøservice (Ganløse + Uggerløse) A/S Toppevadvej 26 (Kompost) 3660 Stenløse 48183355 D
38880217 Tandskov Losseplads Tandskovvej 8600 Silkeborg 86855631 D
39877511 Den kontrollerede losseplads Mådevej 93 6705 Esbjerg Ø 75454513 D
45584119 Gøttrup Losse- og Genbrugsplads Gøttrup Havevej 175 9690 Fjerritslev 98211511 D
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 D
60535213 Hadsund kommunes losseplads Aalborgvej 89 9560 Hadsund   D
25496086 Horsens Kraftvarmeværk A/S Endelavevej 7 8700 Horsens 75614344 D
14748539 Toelt Losseplads Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård 49194257 D
70097117 Frederiksværk Affaldscenter Havnesvinget 10 3300 Frederiksværk 47771022 D
78951818 Hasselø Nor Deponeringsplads Gedser Landevej 22 4800 Nykøbing F.   D
78951818 Gerringe Deponeringsplads Gerringevej 15 4970 Rødby   D
79220914 Ågesholm Fyldplads Kohøjvej 3 2640 Hedehusene 42320166 D
41375310 Randers Losseplads Ørneborgvej 38 8900 Randers 89151515 D
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 D
36335211 Den Fælleskommunale Losseplads Sdr. Hostrup 6200 Aabenraa 74621200 D
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 D
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 D
Affaldsafgiftsbelagt driftsmidler til røggasrensning
55133018 Forbrændingsanlæg Århus Nord Ølstedvej 20 8200 Århus N 86231666 F
17024876 Vestfyns Forbrændingsanlæg Fynsvej 52 5500 Middelfart 64412883 F
27401724 Kolding Affaldsvarmeværk Ålegården 2 6000 Kolding 75501500 F
23264757 Forbrændingsanlæg AVV Mandøvej 8 9800 Hjørring 98926644 F
34208115 I/S Amagerforbrænding Kraftværksvej 31 2300 København S 32950351 F
25495969 I/S Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C 65904444 F
42272612 Hammel Fjernvarme Irlandsvej 6 8450 Hammel 86969766 F
25496086 Horsens Kraftvarmeværk A/S Endelavevej 7 8700 Horsens 75614344 F
78951818 Affaldsvarmeværk, Nykøbing Falster Energivej 4 4800 Nykøbing F. 54860411 F
Batterier
13523584 I/S Reno Syd (Forbrændingsanlæg) Norgesvej 13 8660 Skanderborg 86525211 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
18691345 DCR Roskilde Håndværkervej 80 4000 Roskilde 46753141 O
34484414 Kommunekemi A/S Lindholmvej 3 5800 Nyborg 65311244 O
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 O
53385613 København Handel Fiskerihavnsgade 6 2450 København SV 33148273 O
53385613 Uniscrap (Næstved) Smedevænget 6, Stenstrup 4700 Næstved 33148273 O
53385613 Uniscrap (Odense) Tolderlundsvej 109 5000 Odense C 33148273 O
53385613 Uniscrap (Vojens) Skovgårdvej 9 6500 Vojens 33148273 O
53385613 Uniscrap (Sønderborg) Østager 7, Vollerup 6400 Sønderborg 33148273 O
53385613 Uniscrap A/S Jernvej 2 7100 Vejle 33148273 O
53385613 Uniscrap (Horsens) Grønlandsvej 11 8700 Horsens 33148273 O
53385613 Uniscrap (Thisted) Leopardvej 20 7700 Thisted 33148273 O
53385613 Uniscrap (Esbjerg) Darumvej 11 6700 Esbjerg 33148273 O
53385613 Uniscrap (Hasselager) Beringsvej 45 8361 Hasselager 33148273 O
53385613 Uniscrap (Aalborg) Mineralvej 23 9220 Aalborg Øst 33148273 O
53385613 Uniscrap (Frederikshavn) Langerak 53 9900 Frederikshavn 33148273 O
53385613 Uniscrap (Viborg) Katmosevej 7-9 8800 Viborg 33148273 O
53385613 P. Riggelsen A/S Kilen 29 6200 Aabenraa 33148273 O
53385613 Mejer Anthonsen A/S Engholmen 1 9400 Nørresundby 33148273 O
53385613 Uniscrap (Kolding) Stålvej 6 6000 Kolding 33148273 O
53385613 Uniscrap (Silkeborg) Tietgensvej 25 8600 Silkeborg 33148273 O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
Elektriske og elektroniske produkter
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
53385613 Dansk Genvinding A/S Langagervej 4 8380 Trige 87420300 O
13507406 Gadstrup Genbrugsanlæg Finérvej 3 4621 Gadstrup 46347500 O
13523584 I/S Reno Syd (Forbrændingsanlæg) Norgesvej 13 8660 Skanderborg 86525211 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
14026649 Gen-Tek I/S Måde Kirkevej 28 6700 Esbjerg 75450644 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
14748539 Nordforbrænding Miljøcenter Hørsholmvej 43 3490 Kvistgaard 45160500 O
26661994 Anpo Industrihegnet 8 C, Tune 4000 Roskilde 42136542 O
17858084 Renoflex Raffinaderivej 20 2300 København S 32661800 O
18691345 DCR Roskilde Håndværkervej 80 4000 Roskilde 46753141 O
24336212 ELEKTRO MILJØ A/S Ulvehavevej 38B 7100 Vejle 75833700 O
86476819 R-S DækGenbrug Gammel Vartov Vej 36 2900 Hellerup 39156666 O
86476819 EMC Næstved c/o Maglemølle Erhvervspark A/S Maglemølle 1 4700 Næstved 39156666 O
20695455 Affaldsselskabet Bobøl I/S Bobølmarkvej 8 6683 Føvling 75398355 O
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
34484414 Kommunekemi A/S Lindholmvej 3 5800 Nyborg 65311244 O
41691816 Grindsted Losseplads og Genbrugsstation Ribe Landevej 6 7200 Grindsted 75323146 O
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 O
49979517 Sorteringsanlægget Havnegade 90 5000 Odense C 63909909 O
49979517 Marius Pedersen (Herning) Sandagervej 40 7400 Herning 63909909 O
56835210 Farum Sten- og Gruskompagni Stensøvej 2 3540 Lynge 42187003 O
65296268 Sønderjysk Genbrugscenter Vest Industrivej 6A 6240 Løgumkloster 74744922 O
25934490 Smørum Papir A/S Industrisvinget 7 2605 Brøndby 43293200 O
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 O
14760504 Industrilossepladsen Vembvej 12 7500 Holstebro 96117500 O
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 O
53385613 København Handel Fiskerihavnsgade 6 2450 København SV 33148273 O
53385613 Uniscrap (Odense) Tolderlundsvej 109 5000 Odense C 33148273 O
53385613 Uniscrap (Vojens) Skovgårdvej 9 6500 Vojens 33148273 O
53385613 Uniscrap (Sønderborg) Østager 7, Vollerup 6400 Sønderborg 33148273 O
53385613 Uniscrap A/S Jernvej 2 7100 Vejle 33148273 O
53385613 Uniscrap (Thisted) Leopardvej 20 7700 Thisted 33148273 O
53385613 Uniscrap (Esbjerg) Darumvej 11 6700 Esbjerg 33148273 O
53385613 Uniscrap (Aalborg) Mineralvej 23 9220 Aalborg Øst 33148273 O
53385613 Uniscrap (Frederikshavn) Langerak 53 9900 Frederikshavn 33148273 O
53385613 Uniscrap (Viborg) Katmosevej 7-9 8800 Viborg 33148273 O
53385613 P. Riggelsen A/S Kilen 29 6200 Aabenraa 33148273 O
53385613 Mejer Anthonsen A/S Engholmen 1 9400 Nørresundby 33148273 O
53385613 Uniscrap (Kolding) Stålvej 6 6000 Kolding 33148273 O
53385613 Uniscrap (Silkeborg) Tietgensvej 25 8600 Silkeborg 33148273 O
91663953 Affaldsselskabet Reno Fyn I/S Langelandsvej 22 5800 Nyborg 65317520 O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
49979517 Marius Pedersen - Kolding Virkelyst 10 6000 Kolding   O
49979517 Marius Pedersen - Esbjerg Måde Industrivej 10 6705 Esbjerg Ø   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
49979517 Marius Pedersen - Rødekro Løntoft 6400 Sønderborg 63909909 O
CFC-holdige køleskabe og frysere
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 O
53385613 Dansk Genvinding A/S Langagervej 4 8380 Trige 87420300 O
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 O
14326987 Genbrugsterminalen Tingvejen 1 6500 Vojens 74543999 O
14748539 Nordforbrænding Miljøcenter Hørsholmvej 43 3490 Kvistgaard 45160500 O
17310747 Sønderborg Kraftvarmeværk I/S (Fra 1996) Vestermark 16 6400 Sønderborg 74420200 F
18691345 DCR Roskilde Håndværkervej 80 4000 Roskilde 46753141 O
24336212 ELEKTRO MILJØ A/S Ulvehavevej 38B 7100 Vejle 75833700 O
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 O
20695455 Affaldsselskabet Bobøl I/S Bobølmarkvej 8 6683 Føvling 75398355 O
23264757 Avv-Genbrugscenter Mandøvej 4 9800 Hjørring 98926644 O
46076753 I/S Reno-Nord Troensevej 2 (Forbrænding) 9220 Aalborg Øst 98156566 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 S
65296268 Sønderjysk Genbrugscenter Vest Industrivej 6A 6240 Løgumkloster 74744922 O
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 OS
53385613 Uniscrap (Odense) Tolderlundsvej 109 5000 Odense C 33148273 O
53385613 Uniscrap A/S Jernvej 2 7100 Vejle 33148273 O
53385613 Uniscrap (Esbjerg) Darumvej 11 6700 Esbjerg 33148273 O
53385613 Uniscrap (Hasselager) Beringsvej 45 8361 Hasselager 33148273 O
49979517 Marius Pedersen (Rødvore) Islevdalvej 119 2610 Rødovre   O
49979517 Marius Pedersen - Århus Balticagade 19 st. 8000 Århus   O
49979517 Marius Pedersen - Aalborg Korinthvej 103 9220 Aalborg 98176811 O
Shredderaffald
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 D
89664519 H.J. Hansen Hadsund Hobrovej 103, Østergårde 9560 Hadsund 98572277 D
25463242 AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre 36771599 D
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 D
Slam
10250706 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S Kåstrupvej 20 - 22 7860 Spøttrup 97581288 OD
59787128 Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7100 Vejle 76444000 D
11458378 Linkogas A.m.b.A. Tornumvej 15 6660 Lintrup 74855344 O
26394694 De Ærøske Kommuners Losseplads I/S Husmarken, Tranderup 5970 Ærøskøbing   D
13445400 Forlev Losseplads Vejleagervej 4 A 4241 Vemmelev 53582662 D
13507406 Miljøanlæg Hedeland Roskildevej 87, Tune 4000 Roskilde 46347500 D
13523584 Skårup Losseplads Oddersvej 75 8660 Skanderborg 86525211 OD
13684006 Audebo Affaldsdeponering, Kompostering Hagesholmvej 7 4532 Gislinge 53460720 D
13814708 Brosbøl Losseplads Vardevej 83 A 6880 Tarm 97373377 OD
25463242 AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre 36771599 D
14244441 Aalborg Portland Rørdalsvej 44 9100 Aalborg 98167777 OD
14768343 I/S Revas Kirkebækvej 136 8800 Viborg 86613955 D
15084790 RGS 90 A/S, Stigsnæs Askelunden 24 4230 Skælskør 32489090 O
16656240 Lynettefællesskabet I/S Refshalevej 250 1432 København K   F
17024736 Vejlby Losseplads Bogensevej 89 5500 Middelfart 64402039 O
17414070 Odense Nord Losseplads Strandlykkevej 100 5270 Odense N 65425800 OD
20217472 Glatved Losseplads Nymandsvej 11 8444 Balle 87597777 D
19458253 I/S Skovsted Losseplads Kanstrupvej 3 7700 Thisted 97920259 D
20695455 Affaldsselskabet Bobøl I/S Bobølmarkvej 8 6683 Føvling 75398355 D
22314211 Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre   F
23264757 Forbrændingsanlæg AVV Mandøvej 8 9800 Hjørring 98926644 F
23264757 Losseplads AVV Rønnovsholmvej 154 9800 Hjørring 98926644 OD
23795515 Affaldscenteret Harpesdal Nørreskiftevej 41, 8305 Samsø 86593060 D
28450850 Lemvig Biogasanlæg Amba. Pillevej 12, Rom 7620 Lemvig 97811400 O
28532059 Renordvest I/S, Deponi Fabjerg Kirkevej 28 7620 Lemvig 97823383 D
25495993 Vejen Kraftvarmeværk Koldingvej 30B 6600 Vejen 75367600 F
38880217 Tandskov Losseplads Tandskovvej 8600 Silkeborg 86855631 D
41691816 Grindsted Losseplads og Genbrugsstation Ribe Landevej 6 7200 Grindsted 75323146 D
42154113 Risø Sikkerhedstjeneste Postboks 49 4000 Roskilde 46774677 D
42574058 Klintholm I/S Klintholmvej 50 5874 Hesselager 62253086 OD
46222954 Affaldsdeponi Gunderup Gunderupvej 2 A 9550 Mariager 98525077 O
46222954 Affaldsvarmeværk I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro 98525077 F
25495977 Måbjergværket, I/S Vestkraft Energivej 2 7500 Holstebro 97406080 F
65278316 Fakse Losseplads (plads 4) Præstøvej 105 A, Tystrup 4640 Fakse 56825260 OD
65278316 Fladså Losseplads (plads 5) Præstø Landevej 12, Mogenstrup 4700 Næstved 53740193 D
65496968 Affaldsselskab Vest Nyhedevej 1 6280 Højer 74789195 O
25496086 Horsens Kraftvarmeværk A/S Endelavevej 7 8700 Horsens 75614344 D
70097117 Frederiksværk Affaldscenter Havnesvinget 10 3300 Frederiksværk 47771022 D
73260817 BN Industrirenovation Murervej 4 6270 Tønder 74724950 O
78951818 Hasselø Nor Deponeringsplads Gedser Landevej 22 4800 Nykøbing F.   D
78951818 Gerringe Deponeringsplads Gerringevej 15 4970 Rødby   OD
41375310 Randers Losseplads Ørneborgvej 38 8900 Randers 89151515 D
80083955 Reno syv I/S (Feltengård) Bøgevej 9 8370 Hadsten 86981320 D
49979517 Sandholt-Lyndelse Losseplads Landevejen 5 5672 Broby 62641525 O
17692798 Østdeponi Fasterholtgårdsvej 10 7400 Herning 97147428 D
88428250 Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør 98683200 OD
97578958 Skodsbøl Losseplads Nybølnorvej 26 6310 Broager 74440300 D
15084790 RGS 90 A/S Stigsnæs "Carbogrit" Askelunden 24 4230 Skælskør   O
11347835 Soilrem Kalundborg Maglehøjvej 10 4400 Kalundborg 59504668 O
21241393 KomTek Miljø Drivervej 8 6670 Holsted   O


[1] Bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006.

[2] Statitistisk tiårsoversigt 2006. Danmarks Statistik.

[3] Energistyrelsen, Månedlig elstatistik.

[4] Bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 og Miljøstyrelsens vejledning Nr. 6, 2002 om farligt affald.

[5] Rådets Forordning nr. 259/93 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald indenfor, til og fra Det Europæiske Fællesskab

[6] Dispensationsmulighed i § 37, stk. 3, Bekendtgørelse om affald, nr. 619 af 27. juni 2000.

[7] Dispensationsmulighed i § 37, stk. 3, Bekendtgørelse om affald, nr. 619 af 27. juni 2000.

[8] Cirkulære nr. 94 af 21. juni 1995.

[9] Den seneste energistatistik kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk

[10] Energistyrelsens månedlige elstatistk. Findes på www.ens.dk

[11] ”Spildevandsslam fra kommunale og private rensningsanlæg i 2002.” Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 5. 2004. Tallene kommer fra slamstatistikkens bilag 4.4. For deponering af slam er der anvendt ISAG tal for år 2006.

[12] Der foreligger endnu ingen opgørelse for 2004. Tallet er ”andet m.m.” fra slamstatistikkens bilag 4.4.

 Version 1.0 April 2008 • © Miljøstyrelsen.