Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. 17, 2001

Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje

Resumé
Danmarks antageligt ældste afløbsfrie pileanlæg ved bofællesskabet Pilehuset i Tappernøje har siden 1992 fordampet spildevand fra 11 personer  samt nedbør. Storstrøms Amt har i samarbejde med A & B Backlund ApS i et nyt projekt beskrevet etableringen, opbygningen og driften af anlægget. Der er lavet undersøgelser af såvel pilens vækst og tilstand som anlæggets fordampning og tilledning af næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og  tungmetaller. Undersøgelsen har givet meget ny viden og gjort anlægget til det mest veldokumenterede i Danmark.  Undersøgelsen viser, at det afløbsfrie anlæg har en meget stor fordampningskapacitet, er meget driftstabilt, og at der er små krav til driften. Afløbsfrie pileanlæg kan løse spildevandsproblemer i områder, der ikke er kloakerede.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs artikel

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (264 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (13.748 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. 

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.