Miljøprojekt, 855

Statistik for hjemmekompostering 2001


Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Metode
   1.1 Dataindsamling
   1.2 Opgørelsesmetode
      1.2.1 Tidligere anvendt metode
      1.2.2 Metode for 2001
   1.3 Afgrænsning og definitioner
      1.3.1 Hjemmekompostering og lokalkompostering
      1.3.2 Registrerede og deltagende husstande

2 Kortlægningens resultater
   2.1 Hjemmekompostering
      2.1.1 Deltagende husstande ifølge kommunedatabasen
      2.1.2 Mængden af lokal- og hjemmekomposteret madaffald
      2.1.3 Andre forhold

3 Datakvalitet

4 Referencer


Forord

Notatet ”Statistik for hjemmekompostering 2001” er en statistisk opgørelse af udbredelsen og omfanget af hjemmekompostering i Danmark. Statistikken er en fortsættelse af tidligere års statistikker på området. Statistik for hjemmekompostering 2001 er forfattet som et selvstændigt notat. Tidligere er statistikken blevet offentliggjort som en del af ”Behandling af organisk affald fra husholdninger m.v.”.

Formålet med statistikken er at tilvejebringe et datagrundlag, der løbende kan anvendes af Miljøstyrelsen og kommunerne til vurdering af omfanget og udviklingen af hjemmekompostering af organisk madaffald.

Denne statistik er én ud fire statistikker, der udarbejdes inden for området ”Organisk affald”. De fire statistikker er:

 • Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger
 • Statistik for hjemmekompostering
 • Statistik for madaffald
 • Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse

Udarbejdelsen af statistikkerne er finansieret af Miljørådet for Renere Produkter under projektrammen ”Statistikker og materialestrømsanalyser for udvalgte områder”.

Udover statistikkerne inden for ”Organisk affald” udarbejdes følgende tilsvarende notater under projektrammen:

 • Statistik for glasemballage
 • Statistik for plastemballage
 • Statistik for returpapir og -pap

Endvidere udarbejdes der et notat, der opgør det samlede emballageforbrug i Danmark. Notatet ”Emballageforsyningen i Danmark 2001” opgør en række forsyningstal, der anvendes i de andre statistiknotater.

Notaterne under projektrammen ”Statistikker og materialestrømsanalyser for udvalgte områder” er udarbejdet af en proje ktgruppe bestående af Econet AS, Teknologisk Institut og Miljøteknisk Rådgivning med Econet som den projektansvarlige organisation.

Claus Petersen og Martin Kielland har været udførende på ”Statistik for hjemmekompostering 2001”.

Sammenfatning og konklusioner

I ”Statistik for hjemmekompostering 2001” opgøres dels antallet af husstande, der deltager i en ordning for hjemmekompostering eller lokal kompostering dels mængden af vegetabilsk madaffald, der komposteres gennem disse ordninger.

Opgørelsen baseres dels på de oplysninger kommunerne indberetter til kommunedatabasen, om hvorvidt kommunen har en ordning for hjemmekompostering og/eller lokal kompostering samt hvor mange husstande kommunen har registreret, der deltager i ordningen. Da ikke alle kommuner har oplyst om ordninger for hjemmekompostering eller antallet af deltagende husstande, så har det været nødvendigt at basere en del af opgørelsen på skøn.

Beregning af, hvor meget vegetabilsk madaffald husstandene selv komposterer, sker på baggrund af en særlig undersøgelse. Her er husstandens selvrapporterede adfærd omkring hjemmekompostering sammenlignet med mængden af vegetabilsk madaffald i affaldssækken hos samme husstand, /4/. På denne baggrund er det fundet, at husstande, der deltager i en ordning for hjemmekompostering, i gennemsnit komposterer 45-55 kg vegetabilsk affald om året.

I tidligere statistikker for hjemmekompostering er der regnet med, at de aktivt deltagende husstande i gennemsnit komposterede 140 kg om året. Det giver derfor ingen mening at sammenligne mængden hjemmekomposteret madaffald med mængden i tidligere års statistikker.

Det er beregnet, at 404.000 husstande i en- og tofamiliehuse hjemmekomposterer vegetabilsk madaffald. Hver af disse husstande komposterer i gennemsnit 50 kg vegetabilsk madaffald om året i egen have. Det svarer til i alt 20.200 tons.

Det er beregnet, at 61.000 sommerhuse hjemmekomposterer vegetabilsk madaffald. Hvert sommerhus komposterer i gennemsnit 10 kg vegetabilsk madaffald om året i egen have. Det svarer til i alt 610 tons.

I 2001 er således i alt blevet hjemmekomposteret 20.800 tons vegetabilsk madaffald.

Det er beregnet, at maksimalt 12.000 husstande deltager aktivt i en ordning for lokal kompostering. Hver deltagende husstand skønnes i gennemsnit at bidrage med 50 kg vegetabilsk madaffald pr. år. Det svarer til i alt 600 tons.

I alt bliver således komposteret 21.400 tons vegetabilsk madaffald gennem ordninger for hjemmekompostering og lokal kompostering.

Summary and conclusions

“Statistics on home composting for 2001” contains estimates on the number of municipal schemes for home- and localcomposting, the number of households in such schemes and the amount of organic food-waste which is home-/localcomposted through these schemes.

The assessment is based on information from the Municipial Database, given by the municipalities. The Municipial Database contains information about the nature of the home-/localcomposting schemes and the number of registred users. The statistic is partialy based on an estimate, due to the lack of informations from some of the municipalities.

The calculation of the amount of organic food-waste being composted by each household is based on data from a previous survey. In the survey the amount of organic food-waste reported being composted was compared to the actual amount found in the thrash at a specific household.

The calculation of the amount of organic food-waste composted through the schemes is based on different principles to prior years. A comparison of the amount of organic food-waste in relation to earlier statistics is therefore not viable.

It is estimated that 404,000 households participate in homecomposting of organic refuge. Each household generates 50 kg of organic food-waste per year in average. This sums up to a total of 20,200 tons.

It is estimated that 61,000 summer houses participate in homecomposting of organic food-waste. Each summer house generates 10 kg of organic food-waste per year in average. This sums up to a total of 610 tons.

In all 20,800 tons of organic food-waste have been composted through homecomposting.

It is estimated that no more than 12,000 household participate in a scheme for localcomposting. Each household generates 50 kg of organic food-waste per year in average. This sums up to a total of 600 tons.

In all 21,400 tons of organic food-waste have been composted through home- and localcomposting.

1 Metode

1.1 Dataindsamling
1.2 Opgørelsesmetode
      1.2.1 Tidligere anvendt metode
      1.2.2 Metode for 2001
1.3 Afgrænsning og definitioner
      1.3.1 Hjemmekompostering og lokalkompostering
      1.3.2 Registrerede og deltagende husstande

1.1 Dataindsamling

I årene 1994 – 1998 indeholdt Kompoststatistikken et særligt kapitel om hjemmekompostering, /1/. I 1999, /5/ og 2001 er der udarbejdet et særskilt notat indeholdende ”Statistik for hjemmekompostering”.

Der blev ikke udarbejdet en statistik for hjemmekompostering i 2000, da der på dette tidspunkt ikke forelå nye data.

I statistikken beskrives omfanget af hjemme- og lokalkompostering af vegetabilsk madaffald.

Statistikken baseres på kommunernes indberetning til Kommunedatabasen, /2/. En gang årligt indberetter kommunerne oplysninger om eksisterende ordninger for affaldshåndtering. Eventuelle ordninger for hjemmekompostering og lokalkompostering, omfanget og deltagelsen i sådanne ordninger indgår i Kommunedatabasen. Det er alene oplysninger i Kommunedatabasen pr. 12/11 2002, der anvendes i nærværende statistik.

1.2 Opgørelsesmetode

Gennem årene er der anvendt forskellige metoder til at beskrive omfanget af hjemmekompostering. Det betyder, at det er vanskeligt at sammenligne omfanget af hjemmekompostering fra år til år.

1.2.1 Tidligere anvendt metode

I statistikken for 1999 og tidligere er det valgt at benytte en metode, der baserede sig på:

 • at antallet af husstande omfattet af ordning for hjemmekompostering blev beregnet fra data i Kommunedatabasen, hvor der forelå både oplysning om en ordning og oplysning om antallet af omfattede husstande.
 • at antallet af husstande, der reelt komposterede (deltagende husstande), blev nedskrevet med 15 %.
 • at deltagende husstande gennemsnitlig hjemmekomposterede 2,7 kg pr. husstand pr. uge.

Den gang forelå ikke den nyeste evaluering af ordninger for hjemmekompostering, og beregningerne baseredes på andre undersøgelser og forudsætninger.

1.2.2 Metode for 2001

I 2001 igangsatte Miljøstyrelsen en undersøgelse, hvor effektiviteten af husstandenes kompostering af kildesorteret organisk madaffald i egen have blev kortlagt, /4/. Gennem en kombination af spørgeskemaundersøgelse og analyse af sammensætningen af madaffald fra den enkelte husstand beregnes, hvor meget en husstand i gennemsnit forventes at kompostere af madaffald i egen have.

”Statistik for hjemmekompostering 2001” er baseret på tal fra kommunedatabasen. Pr. 12/11 2002 indeholdt databasen oplysninger omkring hjemme- og lokalkompostering fra 212 kommuner.

Kommunernes oplysninger i kommunedatabasen er revideret ud fra dels objektive og dels subjektive kriterier.

1.2.2.1 Objektive kriterier for at ændre indberetninger

De indberettede data ændres i de tilfælde, hvor der tydeligvis er foretaget fejl i indberetningen.

Ændringen sker f.eks., når det oplyste antal svarer til antallet af indbyggere i kommunen. I de tilfælde, hvor antallet af husstande, der er indberettet til Kommunedatabasen, overstiger det samlede antal husstande i kommunen med 10 % (Danmarks Statistik), anvendes data fra Danmarks Statistik. Dette er sket i syv tilfælde.

I tretten tilfælde har en kommune ikke oplyst, hvilken boligtype der hjemmekomposterer. Kommunen kan også have oplyst, at etageboliger deltager i ordning hjemmekompostering. I disse tilfælde er der til statistikken hentet tal fra Danmarks Statistik til videre beregning.

For endnu fire kommuner er det samlede antal af hjemmekomposterende husstande mindre end antallet af en- og tofamilieshuse, og her er antallet af registrerede husstande ikke korrigeret.

Herudover er der i en række tilfælde foretaget en telefonisk henvendelse til kommunen for at få klarlagt specifikke forhold.

Der er således redigeret i data i de tilfælde, hvor oplysningerne tydeligvis har været fejlbehæftede. Når der således er ændret på de fejlbehæftede data, så er der altid benyttet oplysninger fra Danmarks Statistik i stedet. Data kan siden være blevet korrigeret endnu en gang – denne supplerende korrektion er da sket på grundlag af Econet’s skøn. I det følgende beskrives, hvorledes disse subjektive skøn er gennemført for henholdsvis hjemme- og lokalkompostering.

1.2.2.2 Subjektive skøn vedrørende hjemmekompostering

I Statistik for hjemmekompostering er det kun boliger med egen have, der medtages under hjemmekompostering. Det er således alene husstande i en- og tofamiliehuse samt sommerhuse, der indgår. Husstande fra etageboliger, der komposterer eget madaffald i en fælles kompostordning, medregnes under ordning for lokalkompostering, jf. afsnit 1.2.2.3.

Blandt de 212 kommuner, der indgår i Kommunedatabasens register for hjemmekompostering, har 86 kommuner angivet antallet af husstande, der er registreret i ordning for hjemmekompostering. De 86 kommuner har til kommunedatabasen indberettet, at i alt 273.000 boliger med egen have hjemmekomposterer. Dette tal er erfaringsmæssigt alt for højt.

Antallet af husstande kan således blive nedskrevet med en faktor – afhængig af hvilke oplysninger kommunen har givet omkring deres ordning for hjemmekompostering.

Når der findes en påbudt ordning for hjemmekompostering, så vurderes det, at samtlige en- og tofamilieshuse og sommerhuse aktivt hjemmekomposterer. Oplysning om antallet af hver boligtype er indhentet gennem Danmarks Statistik. Syv kommuner har oplyst om en påbudt ordning for hjemmekompostering. Data vedrørende hjemmekompostering i etageboliger er overført til ”lokalkompostering”.

Antallet af husstande korrigeres ligeledes, hvis oplysningen i Kommunedatabasen er uforholdsmæssigt højt sammenlignet med antallet af husstande i kommunen.

Har kommunen oplyst, at mere end 50 % af husstandene indenfor én boligtype komposterer madaffald i egen have – og der ikke er tale om en påbudt ordning – så nedskrives antallet af registrerede husstande efter følgende retningslinier:

 • Ydes tilskud til anskaffelse af kompostbeholderen eller medfører deltagelse i ordning for hjemmekompostering, at renovationsgebyret reduceres, så antages det, at halvdelen af kommunens en- og tofamiliehuse samt i sommerhuse hjemmekomposterer.
 • Ydes der ikke tilskud til anskaffelse af beholder, og reduceres renovationsgebyret ikke ved aktiv deltagelse, så antages kun 10 % af husstandene at hjemmekompostere.
 • Er det ikke er tilladt at hjemmekompostere, så antages det, at 10 % af husstandene i en- og tofamiliehuse samt i sommerhuse komposterer i egen have.

Antallet af husstande baseres for hver boligtype på Danmarks Statistik.

Er antallet af husstande i Kommunedatabasen mindre end 50 % af antallet husstande i kommunen, så foretages ingen korrektion.

Kommuner, der har oplyst om en ordning for hjemmekompostering uden samtidig at anføre antallet af registrerede husstande, antages at have samme relative andel af hjemmekomposterende husstande som de kommuner, der oplyste antallet af husstande.

Kommuner, der ikke har oplyst om en ordning for hjemmekompostering, antages at have samme relative andel af hjemmekomposterende husstande som de kommuner, der oplyste antallet af husstande.

1.2.2.3 Subjektive skøn vedrørende lokalkompostering

Ligesom for hjemmekompostering er det valgt at korrigere de indberettede oplysninger om antallet af husstande, der er omfattet af en fælles ordning for lokalkompostering. Beregning af antallet af husstande, der er omfattet af en ordningfor lokalkompostering, sker efter lignende retningslinier som for hjemmekompostering.

Under lokalkompostering er medregnet alle etageboliger, der af kommunen er registreret i en ordning for hjemmekompostering. Hertil er lagt de husstande, der er registeret som deltagende i en ordning for lokalkompostering.

Der foretages kun en nedskrivning hvis kommunen oplyser, at antallet af registrerede husstande, der indgår i en fælles ordning for lokalkompostering, udgør mere end 50 % af det samlede antal husstande inden for den pågældende boligtype. Det antages, at maksimalt 8 % (Danmarks Statistik) af husstandene inden for en given boligtype reelt deltager i en fælles ordning for lokalkompostering.

De 8 % er udregnet som et vægtet gennemsnit, der baseres på data fra 13 kommuner, der har oplyst hvor mange husstande indenfor en boligtype, der lokalkomposterer. Alle disse 13 kommuner oplyser, at under halvdelen af husstandene i en given boligtype deltager i en ordning for lokalkompostering.

I enkelte tilfælde indberetter en kommune det samme antal husstande under ”hjemmekompostering” og ”lokalkompostering”. I disse tilfælde ses bort fra databasens oplysninger vedrørende lokalkompostering.

Flertallet af kommuner, har oplyst, at der ikke findes nogen ordning for lokalkompostering. Derfor antages det, at kommuner, der har en sådan ordning, allerede er dækket af indberetningerne til Kommunedatabasen.

Der foretages således ingen korrektion blandt de kommuner, der ikke har været inde at godkende ordning for lokal kompostering.

1.2.2.4 Komposteret mængde

Det er beregnet, at en husstand, der deltager i en ordning for hjemmekompostering, i gennemsnit komposterer 45 – 55 kg vegetabilsk madaffald om året, /4/.

I Statistik for hjemmekompostering regnes derfor med, at en husstand i en- og tofamiliehuse, der deltager i en ordning for hjemmekompostering, komposterer 50 kg vegetabilsk madaffald om året.

I sommerhuse regnes med, at hver deltagende bolig i gennemsnit komposterer 10 kg vegetabilsk madaffald om året.

1.3 Afgrænsning og definitioner

1.2 afgrænsning og definitioner

1.3.1 Hjemmekompostering og lokalkompostering

I Statistik for hjemmekompostering skelnes der mellem hjemmekompostering og lokalkompostering på følgende måde.

Ved hjemmekompostering forstås en ordning hvor husstande i en- og tofamilieshuse samt sommerhuse komposterer en del af madaffaldet i egen kompostbeholder eller lignende. Når det i Kommunedatabasen oplyses, at husstande i etageboliger deltager i en ordning for hjemmekompostering, så betragtes disse husstande, som deltagende i en ordning for lokal kompostering.

Ved lokalkompostering forstås en ordning, hvor husstande fra en- og tofamilieshuse eller etageejendomme i fællesskab komposterer en del af madaffaldet i en fælles gård eller på et fællesareal.

1.3.2 Registrerede og deltagende husstande

I Statistik for hjemmekompostering anvendes dels oplysninger afgivet af kommunerne og dels beregnede størrelser. Der skelnes således mellem en ”registreret” husstand og en ”deltagende” husstand.

Ved registrerede husstande, forstås det antal husstande som er oplyst i Kommunedatabasen.

Ved deltagende husstande, forstås de husstande, som Econet vurderer, reelt deltager i ordningen for hjemme- eller lokalkompostering. Således vil udtrykket ”deltagende” være en korrigeret størrelse. Korrektionen er foretaget efter de i afsnit 1.2.2 nævnte forskrifter. Så vidt muligt er det tilstræbt, at data fra Kommunedatabasen indgår som de korrigerede data.

Statistik for hjemmekompostering har tidligere år skelnet mellem en permanent ordning for hjemmekompostering og en ikke-permanent ordning.

I nærværende statistik er det derimod vurderet om

 • er tale om en påbudt ordning
 • ydes tilskud til anskaffelse af kompostbeholderen
 • er nedsat renovationsgebyr ved anskaffelse af en kompostbeholder

I alt 98 kommuner oplyser at have en påbudt ordning, at yde tilskud eller nedsætte renovationsgebyret. Heraf har 31 kommuner registeret antallet af husstande, der hjemmekomposterer. Blandt de 98 kommuner er der seks, der ikke tillader hjemmekompostering, men på trods heraf antages det, at gennemsnitlig 10 % af husstandene i en- og tofamiliehuse deltager aktivt i hjemmekompostering.

1.3.3

2 Kortlægningens resultater

2.1 Hjemmekompostering
      2.1.1 Deltagende husstande ifølge kommunedatabasen
      2.1.2 Mængden af lokal- og hjemmekomposteret madaffald
      2.1.3 Andre forhold

På opgørelsestidspunktet havde i alt 212 kommuner godkendt oplysninger i Kommunedatabasen vedrørende hjemmekompostering.

2.1 Hjemmekompostering

I det efterfølgende beregnes, hvor mange husstande der skønnes at hjemmekompostere en del af det vegetabilske madaffald. Beregningerne baseres på de i kapitel 1 anførte forudsætninger.

2.1.1 Deltagende husstande ifølge kommunedatabasen

2.1.1.1 Hjemmekompostering

Blandt de 212 kommuner, der har godkendt oplysninger vedrørende hjemmekompostering, har 86 kommuner oplyst, hvor mange husstande, der er omfattet af ordningen. Heraf har 13 kommuner anført, at ingen husstande deltager i ordningen.

I de 86 kommuner er det oplyst, at 421.000 husstande deltager i en ordning for hjemmekompostering. Dette antal reduceres først for husstande i etageboliger og de tilfælde, hvor kommunerne har oplyst flere husstande end der findes for den pågældende boligtype i kommunen. Således er der maksimalt 322.000 husstande i en- og tofamiliehuse samt sommerhuse tilsluttet ordningerne.

Antallet af registrerede husstande reduceres efterfølgende, som beskrevet i afsnit 1.2.2.2. Antallet af deltagende husstande i de 86 kommuner kan herefter beregnes til 140.000 husstande – heraf 123.000 husstande i en- og tofamiliehuse og 17.000 sommerhuse.

På tilsvarende vis beregnes antallet af aktivt hjemmekomposterende husstande blandt de kommuner, som ikke har oplyst antallet af deltagende husstande, samt de kommuner der ikke har indberettet til kommunedatabasen. Beregningerne sker efter de retningslinier, der blev præsenteret i afsnit 1.2.2.2.

I Tabel 2.1 ses resultatet af disse beregninger.

Klik på billedet for at se html-versionen af: ‘‘Tabel 2.1‘‘

Det er beregnet, at 404.000 af de i alt 1.445.000 husstande i en- og tofamiliehuse (28 %) og 61.000 af de i alt 218.000 sommerhuse (28 %) aktivt hjemmekomposterer vegetabilsk madaffald i egen have.

2.1.1.2 Lokalkompostering

Kommunerne har oplyst, at 55.000 husstande i etageboliger hjemmekomposterer. Som tidligere anført, så defineres ”hjemmekompostering i etageboliger” som ”lokalkompostering”.

I alt 18 kommuner oplyst at have en ordning for lokalkompostering, mens 73 kommuner har oplyst hvor mange af kommunens husstande der vurderes at lokalkompostere. 62 af disse kommuner har oplyst at ingen (0) husstande deltager i lokalkompostering, mens de resterende 11 kommuner har oplyst, at i alt 14.000 husstande lokalkomposterer. Sammenlagt med de 55.000 husstande i etageboliger, der blev overført fra hjemmekompostering, er det således i alt registreret, at 69.000 husstande lokalkomposterer.

På grundlag af beregningsforudsætninger i kapitel 1 kan det herefter beregnes, at 12.000 husstande aktivt lokalkomposterer deres vegetabilske madaffald.

2.1.2 Mængden af lokal- og hjemmekomposteret madaffald

2.1.2.1 Mængden af hjemmekomposteret madaffald

Hver af de 404.000 husstande i en- og tofamiliehuse komposterer 50 kg vegetabilsk madaffald om året. Det svarer til i alt 20.200 tons for hele landet.

Fra hvert af 61.000 sommerhuse komposteres årligt 10 kg vegetabilsk madaffald – eller i alt 610 tons.

Sammenlagt bliver der således hjemmekomposteret en mængde svarende til 20.800 tons vegetabilsk madaffald om året.

2.1.2.2 Mængden af lokal komposteret madaffald

Der er beregnet, at 12.000 husstande komposterer en del af deres madaffald i et fælles anlæg. Hver af disse husstande komposterer i gennemsnit 50 kg vegetabilsk madaffald pr. år, hvilket svarer til i alt 600 tons.

Tabel 2.2 viser den beregnede mængde vegetabilsk madaffald, der i 2001 blev komposteret i en ordning for hjemme- eller lokalkompostering.

Klik på billedet for at se html-versionen af: ‘‘Tabel 2.2‘‘

De sidste års udvikling i omfanget af hjemme- og lokalkompostering af vegetabilsk madaffald fremgår af Tabel 2.3.Klik på billedet for at se html-versionen af: ‘‘Tabel 2.3‘‘

Sammenlignes Tabel 2.2 og Tabel 2.3 er der tilsyneladende sket et markant fald (fra 28.400 tons til 21.400 tons) i den mængde vegetabilsk madaffald, der er komposteret via ordninger for hjemme- og/eller lokalkompostering. Årsagen til dette fald i mængden af komposteret affald er dog, at det i årets opgørelse er vurderet, at en langt mindre mængde affald fra hver af de deltagende husstande reelt er blevet komposteret end tidligere antaget. Mængden af affald komposteret i de deltagende husstande er således reduceret fra 140 til 50 kg pr. husstand fra 1999 til 2001.

Tidligere år er antallet af husstande, der antoges at kompostere vegetabilsk madaffald alene baseret på de oplysninger fra de kommuner, der i Kommunedatabasen oplyste at have en permanent ordning for hjemmekompostering. Nærværende statistik har beregnet et antal deltagende husstande fra såvel kommuner uden permanent ordning som kommuner der ikke har godkendt oplysninger i Kommunedatabasen. Det betyder, at det beregnede antal deltagende husstande i årets statistik er ca. dobbelt stort som i statistikken for 1999.

2.1.3 Andre forhold

Kommunedatabasen indeholder flere oplysninger om de kommunale ordninger for hjemme- og lokalkompostering.

2.1.3.1 Hjemmekompostering

Af de kommuner der har indtastet oplysninger om hjemmekompostering i 2001gives følgende:

 • 174 kommuner oplyser, at de gør en aktiv indsats for hjemmekompostering i kommunen.
 • 110 kommuner oplyser at de har en permanent ordning for hjemmekompostering. En permanent ordning betyder ikke nødvendigvis, at kommunen yder tilskud til anskaffelsen af kompostbeholderen, eller at renovationsgebyret er reduceret for de husstande, der deltager i den permanente ordning.

2.1.3.2 Lokal kompostering

Kommunedatabasen indeholder blandt andet følgende oplysninger om lokalkompostering:

 • 17 kommuner har en permanent ordning
 • Én kommune kører med en forsøgsordning
 • 11 kommuner oplyser, at vegetabilsk madaffald samkomposteres med haveaffald

3 Datakvalitet

Statistik for hjemmekompostering er baseret på de oplysninger kommunerne selv indberetter til Kommunedatabasen hos Videncenter for affald. Kommunerne skal selv godkende de oplysninger, der findes i Kommunedatabasen. Det er dog tydeligt, at der hersker tvivl om definitioner og tolkninger af hvilke data der skal indlægges i databasen.

I nogle tilfælde har kommunerne indlagt de samme oplysninger to gange, både under lokalkompostering og under hjemmekompostering. Der er altså også tvivl om afgrænsningen mellem de to ordninger. Desuden er det i nogle tilfælde oplyst, at kommunen har en permanent ordning for lokalkompostering, hvor det efter en telefonisk henvendelse har vist sig, at der var tale om en kommunal ordning for centralkompostering.

Kommunedatabasen indeholder oplysninger om:

 • Det er tilladt at hjemmekompostere
 • Ordningen er permanent
 • Der ydes tilskud til anskaffelse af kompostbeholder
 • Der er nedsat gebyr til de husstande der aktivt hjemmekomposterer

Selvom en kommune har været inde og angive at de har én af ovenstående ordninger eller en kombination af disse er det ikke sikkert at kommunen har oplyst hvor mange borgere der benytter sig af ordningen. Disse forhold gør det vanskeligt at anvende de oplysninger, der er indberettet til Kommunedatabasen, da registreringen er ufuldkommen.

Oplysninger i Kommunedatabasen er ikke kvalitetssikrede, så der er stor usikkerhed forbundet med at anvende disse data til at beregne antallet af husstande, der deltager i en ordning for hjemmekompostering. Generelt ligger kommunens skøn over antallet af husstande, der komposterer, betydeligt over det antal husstande, der realistisk set kan forventes at deltage i en ordning for hjemmekompostering. I flere tilfælde er kommunens skøn lig med – eller endog større – end det samlede antal husstande i kommunen. Dette er kun muligt, hvis der er tale om en påbudt ordning, mens det er højst usandsynligt i en frivillig ordning.

Kun 31 ud af 212 kommuner har oplyst troværdige data til Kommunedatabasen.. Her indgår:

 • 13 kommuner, der har angivet at antallet af deltagende husstande i kommunen er 0
 • 16 kommuner, der har oplyst at antallet af registrerede husstande, der vurderes at deltage i kommunens ordning for hjemmekompostering, er under halvdelen af det samlede antal husstande i kommunen.
 • to kommuner med påbudt ordning

For 2001 antages det, at hver registreret husstand i gennemsnit komposterer 50 kg vegetabilsk madaffald om året. I tidligere års statistikker har der ikke været det samme grundlag til at beregne den komposterede mængde organisk madaffald. Tidligere blev det estimeret, at den komposterede mængde var pr. aktivt deltagende husstand 2,7 kg pr. uge eller 140 kg pr. år.

Omfanget af hjemmekompostering er således baseret på en række skøn, der hver især er forbundet med en større eller mindre usikkerhed.

Det beregnede omfang af hjemmekompostering må derfor kun betragtes som et bedste bud.

4 Referencer

/1/ Teknologisk Institut (1999). Behandling af organisk affald fra husholdninger m.v. (Kompoststatistik 1998). Videncenter for Affald og Genanvendelse.

/2/ Kommunedatabasen. Udarbejdet og vedligeholdt af Videncenter for Affald og Genanvendelse.

/3/ Miljøstyrelsen (1995). Ringkøbing kommunes 4-strømssystem. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 19, 1995.

/4/ Miljøstyrelsen (2003). Evaluering af ordninger for hjemmekompostering, samt kortlægning af dagrenovationens sammensætning. Miljøprojekt nr. (under udgivelse), Miljøstyrelsen.

/5/ Miljøstyrelsen (2002). Statistik for hjemmekompostering. Miljøprojekt nr. 623, Miljøstyrelsen.