Miljøprojekt nr. 856, 2003

Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger 2001

Resumé
Statistikken kortlægger mængden af organisk affald tilført kompost- og biogasanlæg. Produktion, lager og afsætning af kompost samt pris og kvalitet opgøres. Der er indberettet fra 142 kompostanlæg og 7 biogasanlæg. Der indgår kun de biogasanlæg der behandler kildesorteret organisk dagrenovation. Der er i alt tilført 1.298.000 tons organisk affald til anlæggene. En stigning i den tilførte mængde på 19 % i forhold til 2000. Der er indsamlet ca. 37.000 ton ubehandlet organisk dagrenovation hvoraf ca. 12.000 ton bioforgasses og ca. 15.000 ton komposteres. Til anlæggene er yderligere tilført ca. 196.000 ton slam fra rensningsanlæg, ca. 669.000 ton have- og parkaffald, 198.000 ton husdyrgødning og 198.000 ton andet organisk affald.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (105 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (530 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.