Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger 2001

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Metode
   1.1 Statistikkens dækning
   1.2 Statistikkens grundlag
   1.3 Afgrænsning og definitioner
      1.3.1 Kompostering
      1.3.2 Bioforgasning
   1.4 Omregningsfaktorer
   1.5 Lovgrundlag
      1.5.1 Bekendtgørelse nr. 49, 2000
      1.5.2 Bekendtgørelse nr. 960, 1998
      1.5.3 Bekendtgørelse nr. 56, 2000

2 Kortlægningens resultater
   2.1 Anlægstype og behandlingsmetode
   2.2 Tilført affaldsmængde
      2.2.1 Tilført have- og parkaffald, HPA
      2.2.2 Dagrenovation tilført anlæg
      2.2.3 Organisk affald fordelt på affaldstyper
   2.3 Produceret og fraført kompost m.v.
      2.3.1 Færdig kompost
      2.3.2 Sigterest
      2.3.3 Lagerbeholdning
   2.4 Anvendelsen af kompost

3 Priser på kompost
   3.1 Prisen for kompost af HPA
   3.2 Gratis kompost

4 Kompostkvalitet
   4.1 Deklaration
   4.2 Næringsstoffer
   4.3 Tungmetaller
   4.4 Miljøfremmede stoffer

5 Anlægsstørrelse, kapacitet og alder
   5.1 Størrelsen af kompostanlæg
   5.2 Kapacitet på kompost- og biogasanlæg
   5.3 Anlægs alder

6 Datakvalitet
   6.1 Registrerede anlæg
   6.2 Indsamling af data
   6.3 Modtaget mængde
   6.4 Produceret kompost
   6.5 Fraført kompost og anvendelsen af kompost
   6.6 Lager
   6.7 Pris på kompost
   6.8 Kompostkvalitet

7 Referencer

Bilag

Bilag A  Lokalisering af kompost- og biogasanlæg

Bilag B  Kommuner der leverer affald til kompost- og biogasanlæg 2001

Bilag C  Adresser over kompost- og biogasanlæg