Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 52,  2004

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Resumé
I rapporten angives retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE. Det beplantede filteranlæg som beskrevet i retningslinierne vil kunne opfylde renseklasserne SO og O. Filteret etableres med vertikal gennemstrømning, og det mekanisk rensede spildevand tilføres filteret i et tryksat fordelersystem. Desuden recirkuleres en delstrøm af det rensede spildevand over filteret. Herved opnås en bedre rensning end i et traditionelt horisontalt rodzoneanlæg. Anlægget har vist gode renseresultater både ved pilotforsøg og ved anlæg etableret ved enkelte husstande.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [108 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [2.296 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 


Version 1.0 November 2004, © Miljøstyrelsen.