Kombinationseffekter af pesticider

  Terrestriske planter Akvatiske
planter
Alger Akvatiske bakterier Dafnie MCF7 celleprofilerations-aasay AR reprotergenaassay
Metsulfuron+Triasulfuron A/A A A  
MCPA+Mechlorporp A/A A  
Chlorfenvinphos+Dimethoat   A-S  
Chlorfenvinphos+Pirimicarb   A A  
Dimethoat+Pirimicarb   A-S  
o,p-DDT+Endosulfan   A  
o,p-DDT+Methoxychlor   A  
Endosulfan+Fenarimol   A  
Fenarimol+Methoxychlor   AN  
Fenothrothion+Procymidon   A
Fenothrothion+Vinclozolin   A
Procymidon+Prochloraz   A-S
Procymidon+Vinclozolin   A
Prochloraz+Vinclozolin   A

Tabel 19. Virkning af tokomponent blandinger med samme virkningsmekanisme på terrestriske planter (lugtløs kamille/alm. fuglegræs), akvatiske planter og alger, akvatiske bakterier (Microtox testen), dafnier, MCF7 celleprofilerationsassayet og AR reportergenassayet. A=additiv virkning; AN=antagonistisk virkning;S=synergistisk virkning.

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.