[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Affald 21

E 21 Spildolie

E 21.1 Status
E 21.2 Fremtidige initiativer
E 21.3 Regulering
E 21.4 Kapacitet
E 21.5 Betydning for de nationale myndigheder
E 21.6 Betydning for de kommunale myndigheder

Miljøproblem

Spildolie er farligt affald og fraktionerne fremkommer meget spredt over landet.

Initiativer

Tilskudsordningen for spildolie skal vurderes.
Den nuværende behandling af spildolie skal evalueres.

E 21.1 Status

Mål år 2004

  • miljømæssig forsvarlig håndtering af spildolie

Spildolie indsamles og bortskaffes ved forbrænding med energiudnyttelse. Der ydes i dag tilskud til opretholdelse af privat indsamling af spildolie.

Spildolien indsamles fra bl.a. autoværksteder, transportvirksomheder, industrivirksomheder, forsvaret og privatbilister. Indsamlingen af spildolie foregår via de kommunale modtagestationer og via en række private indsamlere. Efter indsamlingen separeres vandet fra spildolien, hvorefter det videresendes til yderligere oprensning eller sendes til Kommunekemi A/S.

Stort set alt registreret privatindsamlet spildolie afsættes efter forarbejdning til forbrænding på fjernvarmeværker. Fjernvarmeværkerne behandlede i 1997 22.576 tons spildolie.

Parallelt med oprensningen af spildolien fremkommer der ca. 2.000-3.000 tons vand og destillationsrester. Destillationsresten afsættes til Ålborg Portland.

Derudover indsamles olieaffald fra skibsfarten (slopolie). Disse affaldstyper afleveres primært til de kommunale modtagestationer, som leverer affaldet til destruktion på Kommunekemi. I 1997 modtog Kommunekemi A/S 13.217 tons spildolieaffald.

Tilskudsordningen skaber et incitament til at indsamle olien og til bortskaffelse ved forbrænding på fjernvarmeværker. Der ydes ikke tilskud til genvinding som baseolie.

Der er igangsat en undersøgelse, som skal klarlægge de økonomiske fordele og ulemper ved at genvinde spildolie til baseolie.

E 21.2 Fremtidige initiativer

Den fremtidige behandling af spildolie vil blive fastlagt, når resultatet af undersøgelsen foreligger.

E 21.3 Regulering

Håndteringen af spildolie er reguleret med affaldsbekendtgørelsen. Spildolie er farligt affald, og kommunerne skal derfor i henhold til affaldsbekendtgørelsen etablere indsamlingsordninger i form af afhentningsordninger for affaldet.

Der gives tilskud til bortskaffelse af spildolie53. Tilskuddet gives i form af kompensation for mineralolieafgiften, ved forbrænding på fjernvarmeværkerne. Ordningen giver et incitament til at få spildolien indsamlet og bortskaffet på fjernvarmeanlæg.

Kompensationsordningen administreres af Miljøstyrelsen. Der blev i 1997 givet i alt 44,4 mio. kr. i kompensation.

E 21.4 Kapacitet

Spildolie bortskaffes og destrueres i dag på fjernvarmeanlæg og på Kommunekemi A/S.

E 21.5 Betydning for de nationale myndigheder

Tilskudsordningen for spildolie skal evalueres.

E 21.6 Betydning for de kommunale myndigheder

Ingen betydning for de kommunale myndigheder.

______________________

53 Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1179 af 23. december 1993 om tilskud til bortskaffelse af spildolie (ændret ved bekendtgørelse nr. 1047 af 15. december 1995), som har haft virkning fra 1. maj 1993.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]