[Front page] [Contents] [Previous]

Economic Instruments in Environmental Protection in Denmark

Annex 2: List of literature

AKF. AKF Nyt nr. 2, maj 1996

AKF: Survey of taxes and grants in the energy field (Kortlægning af afgifter og tilskud inden for energiområdet.) Hans-Erik Kristoffersen, Jesper Munksgaard, Mette Jensen. Oktober 1997.

COWI consult: Economic Instruments for Environmental Protection. The Danish Experience and Environmental Policy in the Czech Republic.

Danish Environmental Protection Agency: Environmental Administration in Denmark. Environment News No. 17, 1995

Danish Environmental Protection Agency: Hans S. Christensen, Financing Environmental Infrastructure – Danish Experience.

Danmarks Statistik: Miljøstatistik 1998, December 1998

Danske Elværkers Forening. Elforsyningen Ti-års statistik. Status og tendenser. December 1996

Det Økonomiske Råd. Dansk Økonomi Efterår 1997.

Elpris Udvalget; Gas- og VarmeprisUdvalget. Energiprisorientering – statistik 1997.

Energistyrelsen. Energi 21. København marts 1997.

Energistyrelsen: Various materials concerning agreements for Energy Efficiency. (Diverse materialer om indgåelse af aftaler om energieffektivisering.) 1997.

European Environment Agency: Environmental Taxes. Implementation and Environmental Effectiveness. Environmental Issues Series No. 1. Copenhagen 1996

Finansministeriet. Grønne afgifter og erhvervene. København, April 1994.

Finansministeriet. Grønne afgifter og erhvervene. København, Februar 1995.

Finansministeriet. Miljøvurdering af Finanslovforslaget. København, September 1997.

Finansministeriet. Samfundsøkonomisk vurdering af grønne initiativer. København, April 1997.

Finansministeriet: Finanslov for finansåret 1998. Tekst og Anmærkninger (ajourført) §§ 23-45

Finansministeriet: Green Taxes (Grønne afgifter og erhvervene. Oplæg til regeringen. Februar 1995.)

Finansministeriet: Green Taxes (Grønne afgifter og erhvervene.) April 1994.

Hemmingsen, K.,Rasmussen, E.A., Hemmingsen, M.: Grønne afgifter. Miljøafgifter som beskatningsinstrument. CO2-komplekset. Den grønne dimension. Forlaget Magnus. April 1997

International Energy Agency: Energy Prices and Taxes. OECD, Paris. 1997

Jensen, B. Miljøproblemer og velfærd, Spektrum 1996.

Jespersen, Jesper: Miljøøkonomi. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 1998

Jänicke og Weidner: National Environmental Policies. A Comparative Study of Capacity-Building. 1997.

Kristoffersen, Hans-Erik, Munksgaard, Jesper og Jensen, Mette. Kortlægning af afgifter og tilskud inden for energiområdet. AKF rapport 1997.

Miljø & Energiministeriet: Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1995. Juni 1995

Miljø og Energi Ministeriet : Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1995, Miljø- og Energiministeriet 1995.

Miljøministeriet: Økonomiske styringsmidler i miljøpolitiken – en seminarrapport. Materiale fra et seminar den 4. februar 1985 arrangeret af Miljøministeriet

Miljøstyrelsen: The Danish Environmental Protection Agency in the Year 2002. Visions and Perspectives for a Developing Agency.

Ministry of Finance: Energy Tax on Industry in Denmark. December 1995

Ministry of the Environment: The Danish Environmental Strategy. Copenhagen, May 1997

Mortensen, Jørgen Birk, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og Peter Birch Sørensen, Institut for Nationaløkonomi, Handelshøjskolen i København: Økonomiske styringsmidler i miljøpolitikken. Miljøministeriet 1991

Møller, Flemming: Værdisætning af miljøgoder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 1996

Nordic Council of Ministers: The Use of Economic Instruments in Nordic Environmental Policy. Draft May 1996.

Norges Offentlige Utredninger: Grønne skatter – en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting. NOU 1996:9

OECD and IEA: Greenhouse Gas Emissions. The Energy Dimension. 1991

OECD: Environmental Taxes and Green Tax Reform. Paris, May 1997

OECD: Evaluating Economic Instruments for Environmental Policy. 1998.

OECD: Implementation of Strategies for Environmental Taxes. Paris, January 1997

OECD: Implementation Strategies for Environmental Taxes. 1996.

OECD: Reforming Environmental Regulation in OECD Countries. Paris.

OECD: Taxation and Environment in European Economies in Transition. Paris 1994

Oksbjerg, Kjeld: Energibeskatningen i Danmark. Afgifter som energipolitisk styringsmiddel og energien som skatteobjekt. AKF Forlaget 1989

Panayotou, Theodore: Economic Instruments for Environmental Management and Sustainable Development. United Nations Environment Programme (UNEP) and Environment and Economics Unit (EEU). Environmental Economics Series. Paper No. 16. December 1994

Regeringen. Erhvervene og energien. Regeringen april 1995

Regeringen: Ny kurs mod bedre tider – sammendrag. Maj 1993

Retsinformation: Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer. LBK nr. 335 af 10/05/1997 (gældende)

Retsinformation: Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand. LBK nr 675 af 13/07/1994 (gældende)

Retsinformation: Bekendtgørelse af lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift). LBK nr 622 af 30/06/1994 (gældende)

Retsinformation: Bekendtgørelse af lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v. LBK nr 623 af 30/06/1994 (gældende)

Retsinformation: Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. LBK nr. 856 af 24/09/1996 (gældende)

Retsinformation: Bekendtgørelse af lov om visse miljøafgifter. LBK nr. 620 af 30/06/1994 (gældende)

Retsinformation: Lov om afgift af blyakkumulatorer og hermetiske forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (*1). Lov nr 414 af 14/06/1995 (gældende)

Retsinformation: Ministerial regulations for energy taxes on mineral oil products (Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter (benzinafgift) m.v. LBK nr 858 af 24/09/1996 (Gældende).

Retsinformation: Ministerial regulations for registration fees on motor vehicles (Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. LBK nr. 741 af 22/9/1997.)

Retsinformation: Ministerial regulations for some environmental taxes (Bekendtgørelse af lov om af visse miljøafgifter. LBK nr. 637 af 21/08/1998 (Gældende).

Retsinformation: Ministerial regulations for tax on motor vehicles according to weight (Bekendtgørelse af lov om vægtafgift) LBK nr. 207 af 03/04/1998 (Gældende)).

Retsinformation: Tax laws on abatement means (Lov om afgift af bekæmpelsesmidler) nr. 416 af 14/06/1995 (Gældende)

Retsinformation: Tax laws on abatement means (Lov om afgift af bekæmpelsesmidler) nr. 416 af 14/06/1995.

Retsinformation: Tax laws on chemicals in packaging. (Lov om kemiske stoffer og produkter i emballager.) Lov nr 834 af 21/12/1998.

Retsinformation: Tax laws on retail packaging (Lov om afgift af visse detailsalgspakninger.) Lov nr. 422 af 26/06/1998.

Retsinformation: Tax laws on roads (Lov om vejafgift) nr. 956 af 25/11/1994.

SID. Grønne skatter og afgifter – en vej til bedre miljø og mere beskæftigelse. Rapport fra konference om grønne skatter i internationalt perspektiv. SID 1997.

SID. The General Workers Union in Denmark: Green Taxes and Duties. A way towards a better environment and increased employment. Report on the conference about green taxes and duties in international perspective. May 1997

Statistisk tiårsoversigt 1997. Tema om miljø. Danmarks Statistik 1997.

The Royal Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Environment and Energy: Denmark’s policies on the environment. 1997

Told- og Skattestyrelsen: Various material on CO2 taxes (Diverse materialer vedrørende CO2 afgiften.)

Trafikministeriet. Regeringens handlingsplan for reduktion af transportsektorens CO2-udslip. Trafikministeriet 1996.

Winter, Søren: Offentlig forvaltning i Danmark. Implementering og effektivitet. Forlaget Systime. September 1994

 

[Front page] [Contents] [Previous] [Top]