[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Afløbskomponenter PVC, PP, HDPE og beton

9. Bilag

9.1 Bilagsoversigt

1.a - 1.f Råvare, betonfremstilling.
2.a - 2.b Betonrør.
3.a - 3.b Betonbrønde.
4.a - 4.b Fremstilling af beton hos producent, fremstilling af SBR.
5. Knusning
6.a - 6.e Råvare, plastfremstilling. Oversigt over precombustion.
7. Produktion af afløbskomponenter af plast.
8.a - 8.b Transport, plast.
9.a - 9.f Miljøvurdering, oversigt over beregnede miljøeffektpoten tialer, ressourceforbrug og energiforbrug, beton.
10.a - 10.g Miljøvurdering, oversigt over beregnede miljøeffektpoten- tialer, ressourceforbrug og energiforbrug, plast.
11.a - 11.f Rørgrave, beton.
12.a - 12.f Rørgrave, plast.
13. Åkerman EC 200/EW 200 - Gravemaskine.

9.2 Bilag

Bilag 1.a
Basis-Cement (råvarer)

      Note
EnergiTotalt energiforbrug MJ/kg 5,5 1
Termisk energi MJ/kg 4,2 2
El energi MJ/kg 1,3 2
Transport MJ/kg - 2
Feedstock energi MJ/kg 0 2
Kul kg/kg 0,13 3
Olie kg/kg 0,014 4
Naturgas kg/kg 0,001 5
Petcoke kg/kg 0,029 6
Diesel kg/kg 0 7
Materialer      
Sand kg/kg 0,076 10
Kridt kg/kg 0,987 11
Flyveaske kg/kg 0,121 12
Kisaske (Fe2 O3 ) kg/kg 0,018 13
Gips kg/kg 0,046 14
Hjælpestoffer      
Ferrosulfat kg/kg 0,001 15
Papirmasse kg/kg 0,013 16
Kalkholdig mikrofiller kg/kg 0,140 17
Vand      
Grundvand m3 /kg 0,0012 18
Emissioner til luft      
CO2 kg/kg 0,92 19
SO2 kg/kg 0,00058 20
NOx kg/kg 0,0032 21
Pb kg/kg 0,00000015 22
Cd kg/kg 0,000000014 23
Hg kg/kg 0,00000001 24
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 25
NMVOC kg/kg - 26
Støv kg/kg 0,000024 27
Emissioner til spildevand      
BOD/COD kg/kg - 28
Tungmetaller kg/kg - 29
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 30
Fast affald      
Brændbart affald kg/kg 0,0001 31
Ikke brændbart affald kg/kg 0,0168 32
Genanvendeligt affald kg/kg 0,0000034 33
Andel af problemstoffer i fast affald      
Halogen, svovlforbindelser kg/kg affald - 34
Tungmetaller kg/kg affald - 34
Mineralolier kg/kg affald 0,0001 35
Andet kg/kg affald 0,0000057 36
Transportafstand km/kg cement 0 37

Noter til Basis-Cement

[1] Primær energi. Forbrænding af energiråstoffer, produktion af EL, transport og feedstock-energi. Transport er inkluderet i termisk energi. El-energi: (0,134 x 3,6 x 2,7) = 1,302 MJ/kg cement.

[2] Feedstock energi er brændværdien af de råmaterialer, som er anvendt til fremstilling af byggematerialet. Feedstock energien sættes til 0 MJ.

[3] Aalborg Portland har oplyst, at der anvendes kul svarende til: 2,657 MJ/kg cement. Mængde af kul bestemt på baggrund af øvre brændværdi: 30,6 MJ/kg kul.

[4] Aalborg Portland har oplyst, at der anvendes olie svarende til: 0,557 MJ/kg cement. Mængde af olie bestemt på baggrund af øvre brændværdi: 42,9 MJ/kg olie.

[6] Aalborg Portland har oplyst, at der anvendes petcoke svarende til: 0,945 MJ/kg cement. Mængde af petcoke bestemt på baggrund af øvre brændværdi: 32,4 MJ/kg petcoke.

[8] kWh/kg cement er oplyst af Aalborg Portland. Dette omregnes til 0,482 MJ el/kg cement.

Konvertering af el:
Kul: 0,912 x (0,482 MJ el/kg cem) x (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 1,187 MJ/kg cement(1,187 MJ/kg cement) / (30,6 MJ/kg kul) = 0,039 kg kul/kg cement.

Olie: 0,033 x (0,482 MJ el/kg cement) x (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 0,043 MJ/kg cement (0,043 MJ/kg cement) / (42,9 MJ/kg olie) = 0,001 kg olie/kg cement.

Naturgas: 0,030 x (0,482 MJ el/kg cement) x (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 0,039 MJ/kg cement (0,039 MJ/kg cement) / (53,5 MJ/kg naturgas) = 0,001 kg naturgas/kg cement.

Emissioner til luft ved el-fremstilling i punkt 19-24 er bestemt på baggrund af brændslernes: MJ/kg cement og emissionekoefficienter for hver brændselstype.

[9]-[18] Sammensætningen af Basis-Cement er 85% FKH-klinker, 14% kalkholdig mikrofiller og 1% anhydrit (tysk naturgips).

[18] Egen vandboring.

[19] CO2-emissionen er beregnet til 0,817 kg/kg ved cementproduktionen. Der fås yderligere emission ved fremstilling af EL.

[20] SO2-emissionen er målt til 0,000006 kg/kg ved cementproduktionen. Der fås yderligere emission ved fremstilling af EL.

[21] NOX-emissionen er målt til 0,003 kg/kg ved cementproduktionen. Der fås yderligere emission ved fremstilling af EL.

[22]-[24] Emissioner af tungmetaller til luft er oplyst af Aalborg Portland. Rensningsmetode: Elektrofilter. Afkastningshøjde: 84-120 m.

[25] Ikke relevant. Der anvendes ikke chlorforbindelser ved cementproduktion.

[26] Ikke relevant ved cementproduktion.

[27] Emissionen af støv ved cementproduktionen er målt til 0,0000242 kg/kg.

[28]-[29] Ikke relevant. Overfladevand og kølevand udledes til Limfjorden. Vand fra laboratorier og administration ledes til kommunalt rensningsanlæg.

[30] Ikke relevant. Der anvendes ikke chlorforbindelser ved cement produktion.

[32] Til deponering eksternt 0,0001 kg/kg, til deponering på fabrikken 0,0146 kg/kg, til oparbejdning/sortering på fabrikkens genbrugsplads 0,0021 kg/kg. Deponeringstal er baseret på de totale mængder for hele fabrikken, da det ikke er muligt at opdele deponeringen på cementtyper.

[33] Eksternt. Genbrugspapir.

[34] Ikke relevant. Vurderes ikke at forekomme ved cementproduktion.

[35] Mineralolier afleveres til oparbejdning ved Dansk Oliegenbrug og forbrænding på kraftvarmeværker.

[36] Ikke specificeret.

[37] Indvinding og transport af kridt, sand, flyveaske og råmaterialer til cementfremstillingen er inkluderet i brændselsforbruget.

Bilag 1.b
Flyveaske (råvarer)

      Note
Energi
Totalt energiforbrug
MJ/kg - 1
Termisk energi MJ/kg -  
El energi MJ/kg - 1
Transport MJ/kg -  
Feedstock energi MJ/kg -  
Kul kg/kg - 1
Olie kg/kg - 1
Naturgas kg/kg - 1
Diesel kg/kg - 1
Materialer      
Siliciumholdigt pulver kg/kg 1  
Hjælpestoffer kg/kg 0  
Vand      
Grundvand m3 /kg 0  
Emissioner til luft      
CO2 kg/kg - 1
SO2 kg/kg - 1
NOx kg/kg - 1
Pb kg/kg - 1
Cd kg/kg - 1
Hg kg/kg - 1
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 1
NMVOC kg/kg - 1
Emissioner til spildevand      
BOD/COD kg/kg - 1
Tungmetaller kg/kg - 1
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 1
Fast affald      
Brændbart affald kg/kg - 1
Ikke brændbart affald kg/kg - 1
Genanvendeligt affald kg/kg - 1
Andel af problemstoffer i fast affald      
Halogen, svovlforbindelser kg/kg affald - 1
Tungmetaller kg/kg affald - 1
Mineralolier kg/kg affald - 1
Andet kg/kg affald - 1
Transportafstand km/kg cement 0 2

Noter til flyveaske

[1] Flyveaske er et restprodukt, der opstår ved fyring med fint formalet kul i kraftværker. Miljøparametre for flyveaske er ikke relevante, idet flyveaske betragtes som et affaldsprodukt fra de kulfyrede kraftværker.

Da flyveaske er et restprodukt, er "produktionen" uafhængig af hvor store mængder, der afsættes til betonindustrien, men alene afhængig af hvor store mængder kul, der afbrændes i kraftværkerne til el- og varmeproduktion.

Af Elkraft er der oplyst følgende vedrørende flyveaske [5]:

Cr-indholdet i flyveaske er 0,51 - 0,89 mg/kg.
Ni-indholdet i flyveaske er 0,51 - 1,4 mg/kg.
Cd-indholdet i flyveaske er 0,01 - 0,04 mg/kg.
Pb-indholdet i flyveaske er 0,49 - 1,5 mg/kg.
Al-indholdet i flyveaske er 200 - 500 mg/kg
Fe-indholdet i flyveaske er 170 - 220 mg/kg.
As-indholdet i flyveaske er 1,2 - 1,6 mg/kg.
Alfa kvarts-indholdet i flyveaske er 2,5 mg/kg.

[2] Indregning af miljøpåvirkninger påbegyndes ved transporten af flyveaske fra kraftværk til cement- og betonproducent.

Litteratur

[5] "Brancheanalyse beton - renere teknologi ved betonfremstilling", DTI Byggeri og Carl Bro as, miljøprojekt nr. 304, Miljø- og Energi- ministeriet, Miljøstyrelsen, 1995.

Bilag 1.c
Mikrosilica (råvarer)

      Note
Energi
Totalt energiforbrug
MJ/kg 0,15 1
Termisk energi MJ/kg 0  
El energi MJ/kg 0  
Transport MJ/kg 0,15  
Feedstock energi MJ/kg 0 1
Kul kg/kg 0 2
Olie kg/kg 0,0034 3
Naturgas kg/kg 0 2
Diesel kg/kg 0 2
Materialer      
Siliciumholdigt pulver kg/kg 1 4
Hjælpestoffer kg /kg 0 5
Vand      
Grundvand m3 /kg - 2
Emissioner til luft      
CO2 kg/kg 0,011 6
SO2 kg/kg 0,000014 6
NOx kg/kg 0,00020 6
Pb kg/kg 0 6
Cd kg/kg 0 6
Hg kg/kg 0 6
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 7
NMVOC kg/kg 0,0000093 2
Emissioner til spildevand      
BOD/COD kg/kg - 2
Tungmetaller kg/kg - 2
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 2
Fast affald      
Brændbart affald kg/kg - 2
Ikke brændbart affald kg/kg - 2
Genanvendeligt affald kg/kg - 2
Andel af problemstoffer i fast affald      
Halogen, svovlforbindelser kg/kg affald - 2
Tungmetaller kg/kg affald - 2
Mineralolier kg/kg affald   2
Andet kg/kg affald - 2
Transportafstand (skib) km/kg mikrosil. 430 8

Noter til mikrosilica

Mikrosilica fremkommer som et restprodukt ved produktion af siliciummetal og ferrosilicium i elektriske smelteovne.

Da mikrosilica er et restprodukt, er "produktionen" uafhængig af hvor store mængder, der afsættes til betonindustrien, men alene afhængig af hvor store mængder metal, der afsættes til siliciumindustrien. Miljø- påvirkninger ved "produktionen" er derfor ikke medtaget, og analysen starter ved transporten af mikrosilica fra smelteværket til Danmark. Der medtages ikke påvirkninger ved opslemning af mikrosilica til mikro- silicaslurry (hhv. 50 vægt% tør mikrosilicapulver og vand), da påvirk- ningerne vurderes at være små, og ydermere anvendes kun halvdelen af mikrosilica i opslemmet form. Endvidere anvendes der kun mikrosilica i små mængder i forhold til cementindholdet.

[1] Energiforbrug vedrørende transport. Brændværdien af mikrosilica er nul. Energiforbrug beregnet af: (430 km) x (0,34 MJ/ton x km) x 0,001 ton/kg = 0,1462 MJ/kg mikrosilica

[2] Ikke relevant ud over transport.

[3] Olieforbrug i forbindelse med transport: (0,1462 MJ/kg mikrosilica) / (42,9 MJ/kg fuelolie) = 0,0034 kg fuelolie/kg mikrosilica. Energiforbrug er bestemt under punkt nr. 1.

[4] Indhold af stoffer i mikrosilica fra Elkem [5]: Cr-indholdet er oplyst til < 12 mg/kg Ni-indholdet er oplyst til < 88 mg/kg Cd-indholdet er oplyst til 2,2 mg/kg Pb-indholdet er oplyst til < 59 mg/kg As-indholdet er oplyst til < 28 mg/kg.

[5] Ingen.

[6] Emission i forbindelse med skibstransport. Beregnet på baggrund af emissionsfaktorer, f.eks.: CO2: (0,000026 kg CO2/kg mikrosilica x km) x 430 km = 0,011180 kg/kg. SO2: (0,000000032 kg SO2/kg mikrosilica) x 430 km = 0,000014 kg/kg.

[7] Forekommer ikke i mikrosilica.

[8] Mikrosilicaslurry transporteres med skib fra smelteværker i Norge til distributionstanke i Århus og København. Det antages, at de to distributionstanke modtager lige store mængder mikrosilica. Den angivne transportafstand er derfor gennemsnittet af transporten til de to distributionstanke.

Litteratur

[5] "Brancheanalyse beton - renere teknologi ved betonfremstilling", DTI Byggeri og Carl Bro as, miljøprojekt nr. 304, Miljø- og Energi- ministeriet, Miljøstyrelsen, 1995.

Bilag 1.d
Plastificeringsmiddel (råvarer)

      Note
Energi
Totalt energiforbrug
MJ/kg 0,45 1
Termisk energi MJ/kg 0,096 2
El energi MJ/kg 0,25 2
Transport MJ/kg 0,11 2
Feedstock energi MJ/kg 0 2
Kul kg/kg 0,0075  
Olie kg/kg 0,0027 3
Naturgas kg/kg 0,0019 3
Diesel kg/kg 0  
Materialer      
Lignosulfonat kg/kg 0,360 5
Sothiazolinon kg/kg 0,003  
Hjælpestoffer kg/kg 0 5
Vand      
Grundvand m3 /kg 0,000637 5
Emissioner til luft      
CO2 kg/kg 0,033 6
SO2 kg/kg 0,00012 6
NOx kg/kg 0,00019 6
Pb kg/kg 0,0000000017 6
Cd kg/kg 0,0000000002 6
Hg kg/kg 0,0000000003 6
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 7
NMVOC kg/kg - 8
Emissioner til spildevand      
BOD/COD kg/kg - 9
Tungmetaller kg/kg - 9
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 9
Fast affald      
Brændbart affald kg/kg 0,0002 10
Ikke brændbart affald kg/kg 0 10
Genanvendeligt affald kg/kg - 10
Andel af problemstoffer i fast affald      
Halogen, svovlforbindelser kg/kg affald 0 11
Tungmetaller kg/kg affald 0 11
Mineralolier kg/kg affald 0 11
Andet kg/kg affald 0,0019 11
Transportafstand (skib) km/kg plast 315 12

Noter til plastificeringsmiddel

Total mængde produceret tilsætningsstoffer var 1.909 t (heraf 608 t i Sverige), total mængde produkter 3.818 t, luftmiddel beregnet til 297 t. Delmaterialer leveres fra det sydlige Norge. Miljøpåvirkninger ved produktion i Norge er ikke medtaget. Fra [5].

[1]-[2] Primær energi. Totalt energiforbrug vedrører forbrug af naturgas, el, transport og feedstock-energi. Naturgas: (0,0018 kg naturgas/kg plastificering) x 53,5 MJ/kg naturgas = 0,0963 MJ/kg plastificeringsmiddel, (fra note 3). Transport: (315 km) x (0,34 MJ/ton x km) x (0,001 ton/kg) = 0,1071 MJ/kg plastificeringsmiddel. El: (0,0257 x 3,6 x 2,7) MJ/kg plastificeringsmiddel = 0,2498 MJ/kg plastificeringsmiddel.

[3] Olieforbrug ved transport, jf. note 1: (0,1071 MJ/kg plastificeringsmiddel) / (42,9 MJ/kg olie) = 0,0025 kg olie/kg plastificeringsstof. Naturgasforbrug: 0,0022 Nm3/kg plastificeringsmiddel. Ved anvendelse af densiteten for naturgas på: 0,8 kg/Nm3 fås: (0,0022 Nm3 naturgas/kg plastificering) x (0,8 kg naturgas/Nm3 naturgas) = 0,0018 kg naturgas/kg plastificeringsmiddel.

[4] kWh-forbruget omregnes til: (0,0257 kWh/kg plastificeringsmiddel) x (3,6 MJ el/kWh) = 0,093 MJ el/kg plastificeringsmiddel.

Konvertering af el, jf. punkt 3 og 4:

kWh-forbruget er oplyst til: 0,0257 kWh/kg plastificeringsstof = 0,093 MJ/kg.

Kul: 0,912 x (0,093 MJ el/kg plast) x (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 0,229 MJ/kg plastificering. (0,229 MJ/kg plastificering) / (30,6 MJ/kg kul) = 0,0075 kg kul/kg plastificeringsmiddel. Olie: 0,033 x (0,093 MJ el/kg plast) x (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 0,008 MJ/kg plastificering. (0,008 MJ/kg plastificering) / (42,9 MJ/kg olie) = 0,0002 kg olie/kg plastificering.

Naturgas: 0,030 ´ (0,093 MJ el/kg plast) ´ (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 0,008 MJ/kg plast. (0,008 MJ/kg plast) / (53,5 MJ/kg naturgas) = 0,0001 kg naturgas/kg plastificering.

[5] Kun det vand, der indgår i produktet, er medtaget.

[6] Emissioner beregnet ud fra emissionsfaktorer.

[7] Anvendes ikke.

[8] Ikke relevant - på nær transport.

[9] Lukket produktionssystem.

[9]-[10] Fra litteraturkilde [5].

[11] Trykfarve, maling og lakaffald uden organiske opløsningsmidler.

[12] Skibstransport mellem Norge og Danmark (450 km). Med den anvendte transport på 315 km er også inkluderet transport fra Sverige.

Litteratur

[5] "Brancheanalyse beton - renere teknologi ved betonfremstilling", DTI Byggeri og Carl Bro as, miljøprojekt nr. 304, Miljø- og Energi- ministeriet, Miljøstyrelsen, 1995.

Bilag 1.e
Vand (råvarer)

      Note
Energi
Totalt energiforbrug
MJ/kg 1,03 1
Termisk energi MJ/kg 0  
El energi MJ/kg 1,03  
Transport MJ/kg 0  
Feedstock energi MJ/kg 0 2
Kul kg/kg 0,031 3
Olie kg/kg 0,0008 3
Naturgas kg/kg 0,0006 3
Diesel kg/kg 0 3
Materialer      
Vand kg/kg 1,1 5
Hjælpestoffer      
Ingen kg/kg    
Vand      
Grundvand m3 /kg 0,0011  
Emissioner til luft      
CO2 kg/kg 0,081 6
SO2 kg/kg 0,00045 6
NOx kg/kg 0,00014 6
Pb kg/kg 0,000000007 6
Cd kg/kg 0,0000000006 6
Hg kg/kg 0,0000000012 6
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 7
NMVOC kg/kg - 7
Emissioner til spildevand      
BOD/COD kg/kg - 7
Tungmetaller kg/kg - 7
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 7
Fast affald      
Brændbart affald kg/kg - 7
Ikke brændbart affald kg/kg - 7
Genanvendeligt affald kg/kg - 7
Andel af problemstoffer i fast affald      
Halogen, svovlforbindelser kg/kg affald - 7
Tungmetaller kg/kg affald - 7
Mineralolier kg/kg affald - 7
Andet kg/kg affald - 7
Transportafstand km/kg vand 0 7

Noter til vand

El-forbrug i kWh/kg er fra [5].

[1] Primær energi. Forbrug af el: (0,1056 ´ 3,6 ´ 2,7) = 1,0264 MJ/kg.

[2] Brændværdien af vand er nul. Termisk energi er nul.

[3] Alene fra el-produktionen.

[4] Sekundær el-energi: (0,1056 kWh/kg) ´ (3,6 MJ el/kWh) = 0,3802 MJ el/kg vand.

Konvertering af el:

Kul: 0,912 x (0,3802 MJ el/kg) x (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 0,9362 MJ/kg. (0,9362 MJ/kg) / (30,6 MJ/kg kul) = 0,0306 kg kul/kg vand

Olie: 0,033 x (0,3802 MJ el/kg) ´ (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 0,0339 MJ/kg. (0,0339 MJ/kg) / (42,9 MJ/kg olie) = 0,0008 kg olie/kg vand

Naturgas: 0,030 ´ (0,3802 MJ el/kg) x (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 0,0308 MJ/kg. (0,0308 MJ/kg) / (53,5 MJ/kg naturgas) = 0,0006 kg naturgas/kg vand.

[5] Der er medtaget et ledningstab på 10% (landsgennemsnit fra [5]).

[6] Emission fra el-produktion.

[7] Forekommer ikke ved vandproduktion.

Litteratur

[5] "Brancheanalyse beton - renere teknologi ved betonfremstilling", DTI Byggeri og Carl Bro as, miljøprojekt nr. 304, Miljø- og Energi- ministeriet, Miljøstyrelsen, 1995.

Bilag 1.f
Sømaterialer (råvarer)

      Note
Energi
Totalt energiforbrug
MJ/kg 0,027 1
Termisk energi MJ/kg 0,0091  
El energi MJ/kg 0,018 3
Transport MJ/kg 0  
Feedstock energi MJ/kg 0 1
Kul kg/kg 0,0005  
Olie kg/kg 0,0002 2
Naturgas kg/kg 0,00001  
Diesel kg/kg 0  
Materialer      
Sømaterialer kg/kg 1 4
Hjælpestoffer kg/kg 0 5
Vand      
Grundvand m3 /kg 0,00000017 6
Emissioner til luft      
CO2 kg/kg 0,0018 7
SO2 kg/kg 0,00001 7
NOx kg/kg 0,000004 7
Pb kg/kg 0,000000026 7
Cd kg/kg 0,0000000018 7
Hg kg/kg 0,0000000008 7
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 8
NMVOC kg/kg - 8
Emissioner til spildevand      
BOD/COD kg/kg - 8
Tungmetaller kg/kg - 8
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 8
Fast affald      
Brændbart affald kg/kg - 9
Ikke brændbart affald kg/kg 0,000054 10
Genanvendeligt affald kg/kg 0,00044 11
Andel af problemstoffer i fast affald      
Halogen, svovlforbindelser kg/kg affald 0  
Tungmetaller kg/kg affald 0  
Mineralolie kg/kg affald 0  
Andet kg/kg affald 0  
Transportafstand km/kg sømat. 0  

Noter til sømaterialer

[1] Totalt primært energiforbrug: Gasolie og el. Brændværdien af sømaterialer er nul. Termisk energi = 0,0091 MJ/kg sømateriale (gasolie), fra note 2. El-energi udgør (0,0018 ´ 3,6 ´ 2,7) = 0,0175 MJ/kg.

[2] Gasolieforbruget er i [5] oplyst til: 0,000000264 m3/kg , som med en densitet på 780 kg/m3 omregnes til: 0,0002 kg gasolie/kg sømateriale. ((45,7 MJ/kg gasolie) ´ (0,0002 kg gasolie/kg sømateriale)) = 0,0091 MJ/kg sømateriale.

[3] El-forbruget er i [5] oplyst til 0,0018 kWh/kg sømateriale. Sekundær el-energi: (0,0018 kWh/kg sømateriale) ´ (3,6 MJ el/kWh) = 0,0065 MJ el/kg sømateriale.

Konvertering af el:

Kul: 0,912 ´ (0,0065 MJ el/kg) ´ (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 0,0160 MJ/kg sømateriale. (0,0160 MJ/kg) / (30,6 MJ/kg kul) = 0,0005 kg kul/kg sømateriale.

Olie: 0,033 ´ (0,0065 MJ el/kg) ´ (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 0,0006 MJ/kg sømateriale. (0,0006 MJ/kg) / (42,9 MJ/kg olie) = 0,00001 kg olie/kg sømateriale.

Naturgas: 0,030 ´ (0,0065 MJ el/kg) ´ (2,7 MJ brændsel/MJ el) = 0,0005 MJ/kg sømateriale. (0,0005 MJ/kg) / (53,5 MJ/kg naturgas) = 0,00001 kg naturgas/kg sømateriale.

[7] Beregnet ud fra emissionsfaktorer.

[8] Forekommer ikke ved produktion af sømaterialer.

[9] Ikke oplyst.

[10] 0,000054 kg/kg brændbart og ikke brændbart materiale til losseplads.

[11] Jern til skrot.

Litteratur

[5] "Brancheanalyse beton - renere teknologi ved betonfremstilling", DTI Byggeri og Carl Bro as, miljøprojekt nr. 304, Miljø- og Energi- ministeriet, Miljøstyrelsen, 1995.

Bilag 2.a
Betonrør, Fase 1, Unicon Beton i Ringe

  Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 250 mm Ø 1400 mm Note
Energi
  Totalt energiforbrug MJ/m 15,6 37,4 67,1 1678 1
 

 

 

Termisk energi MJ/m

El energi MJ/m

Transport MJ/m

Feedstock energi MJ/m

10,8

4,8

0,009

0

25,9

11,5

0,021

0

46,4

20,6

0,04

0

1162

516

0,93

0

1

1

1

1

  Kul kg/m

Olie kg/m

Naturgas kg/m

Petcoke kg/m

Diesel kg/m

0,36

0,041

0,0034

0,074

0

0,87

0,099

0,0082

0,18

0

1,57

0,18

0,015

0,32

0

39,22

4,45

0,37

7,95

0

1

1

1

1

1

Materialer
  Basis-Cement kg/m

Mikrosilica kg/m

Flyveaske kg/m

Sand og sten kg/m

Plastificeringsmiddel kg/m

2,5

0,05

1,0

22,0

0,01

6,1

0,1

2,4

52,9

0,03

11,0

0,2

4,4

95,0

0,05

274,1

5,5

109,6

2375,6

1,2

1

1

1

1

1

Hjælpestoffer
  Gummipakninger kg/m 0,051 0,125 0,28 1,73 1
Vand Grundvand m3/m 0,0042 0,010 0,018 0,46 1
Emissioner til luft
  CO2 kg/m

SO2 kg/m

NOx kg/m

2,47

0,0022

0,0083

5,94

0,0052

0,020

10,65

0,0094

0,036

266,5

0,23

0,90

1

1

1

  Pb kg/m

Cd kg/m

Hg kg/m

0,00000049

0,000000038

0,000000022

0,0000012

0,00000009

0,00000006

0,0000021

0,00000017

0,00000010

0,00006

0,0000041

0,0000024

1

1

1

  Chlororganiske

forbindelser kg/m

NMVOC kg/m

0

0,00000055

0

0,0000013

0

0,0000024

0

0,000059

1

1

Emissioner til spildevand
  BOD/COD kg/m

Tungmetaller kg/m

Chlororganiske

forbindelser kg/m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3

Fast affald
  Brændbart affald kg/m

Ikke-brændbart affald kg/m

Genanvendeligt affald kg/m

0,00026

0,044

0,0097

0,00062

0,11

0,023

0,0011

0,19

0,042

0,028

4,73

1,05

1

1

1

Andel af problemstoffer i fast affald
  Halogen,

svovlforbindelser kg/kg affald

Tungmetaller kg/kg affald

Mineralolier kg/kg affald

Andet kg/kg affald

-

-

0,00025

0,000036

-

-

0,00061

0,000086

-

-

0,0011

0,00016

-

-

0,027

0,0039

3

3

1

1

Noter til betonrør, Fase 1, Unicon Beton i Ringe

[1] Beregnet på baggrund af betonrecepten, der af Unicon Beton, Ringe er oplyst til: Basis-Cement 225 kg/m3

Mikrosilica 4,5 kg/m3
Flyveaske 90 kg/m3
Vand 93,5 kg/m3
Sand og sten 1.950 kg/m3
Plastificering 1,0 kg/m3

Materialevægte i kg pr. m rør er fundet af:
(x kg beton/m rør) ´ (kg materiale/m3 beton) / (2.300 kg beton/m3 beton) = kg materiale/m rør.

Ø 100 mm x = 26
Ø 150 mm x = 62,4
Ø 250 mm x = 112
Ø 1400 mm x = 2.802

Miljøbelastninger er fundet på baggrund af de anvendte råvarer. Miljøparametre for 1 kg råvare ses af "Råvarer".

Gummipakninger ikke inkluderet.

[2] Ikke fastlagt.

[3] Ikke relevant. Vurderes ikke at forekomme.

Bilag 2.b
Betonrør, Fase 1, Gammelrand Betonvarefabrik i Svebølle

  Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 250 mm Ø 1400 mm Note
Energi
  Totalt energiforbrug MJ/m 20,6 49,5 88,8 2221 1
 

 

 

Termisk energi MJ/m

El energi MJ/m

Transport MJ/m

Feedstock energi MJ/m

14,3

6,3

0,003

0

34,3

15,1

0,0064

0

61,6

27,2

0,012

0

1541

680

0,29

0

1

1

1

1

  Kul kg/m

Olie kg/m

Naturgas kg/m

Petcoke kg/m

Diesel kg/m

0,49

0,053

0,0045

0,098

0

1,16

0,13

0,011

0,24

0

2,08

0,23

0,02

0,42

0

52,08

5,74

0,49

10,60

0

1

1

1

1

1

Materialer
  Basis-Cement kg/m

Mikrosilica kg/m

Flyveaske kg/m

Sand og sten kg/m

Plastificeringsmiddel kg/m

3,4

0

0,5

21,6

0,02

8,1

0

1,1

51,8

0,06

14,6

0

2,0

93,0

0,1

365,5

0

48,7

2326,9

2,7

1

1

1

1

1

Hjælpestoffer
  Gummipakninger kg/m 0,051 0,125 0,28 1,73 1
Vand Grundvand m3/m 0,006 0,014 0,025 0,61 1
Emissioner til luft
  CO2 kg/m

SO2 kg/m

NOx kg/m

3,29

0,0029

0,011

7,89

0,0068

0,027

14,15

0,012

0,048

354,1

0,31

1,19

1

1

1

  Pb kg/m

Cd kg/m

Hg kg/m

0,0000006

0,000000044

0,000000027

0,0000013

0,00000011

0,00000007

0,0000024

0,00000019

0,00000012

0,00006

0,0000047

0,0000029

1

1

1

  Chlororganiske

forbindelser kg/m

NMVOC kg/m

0

0,00000017

0

0,00000041

0

0,00000073

0

0,000018

1

1

1

Emissioner til spildevand
  BOD/COD kg/m

Tungmetaller kg/m

Chlororganiske forbindelser kg/m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3

Fast affald
  Brændbart affald kg/m

Ikke-brændbart affald kg/m

Genanvendeligt affald kg/m

0,00034

0,058

0,0095

0,00083

0,14

0,023

0,0015

0,25

0,041

0,037

6,27

1,03

1

1

1

Andel af problemstoffer i fast affald
  Halogen,

svovlforbindelser kg/kg affald

Tungmetaller kg/kg affald

Mineralolier kg/kg affald

Andet kg/kg affald

-

-

0,00034

0,000067

-

-

0,00081

0,00016

-

-

0,0015

0,00029

-

-

0,037

0,0072

3

3

1

1

Noter til betonrør, Fase 1, Gammelrand Betonvarefabrik i Svebølle

[1] Beregnet på baggrund af betonrecepten, der af Gammelrand Betonvarefabrik er oplyst til:

Basis-Cement 300 kg/m3
Mikrosilica 0 kg/m3
Flyveaske 40 kg/m3
Vand 130 kg/m3
Sand og sten 1.910 kg/m3
Plastificering 2,2 kg/m3

Materialevægte i kg pr. m rør er fundet af:

(x kg beton/m rør) ´ (kg materiale/m3 beton) / (2.300 kg beton/m3 beton) = kg materiale/m rør.

Ø 100 mm: x = 26
Ø 150 mm: x = 62,4
Ø 250 mm: x = 112
Ø 1400 mm: x = 2.802

Miljøbelastninger er fundet på baggrund af de anvendte råvarer. Miljøpa- rametre for 1 kg råvare ses af "Råvarer".

Gummipakninger ikke inkluderet.

[2] Ikke fastlagt.

[3] Ikke relevant. Vurderes ikke at forekomme.

Bilag 3.a
Små betonbrønde (757 kg - Fase 1). Unicon Beton og Gammelrand Betonvarefabrik

  (1) (2) Gennemsnit Note
Energi
  Totalt energiforbrug MJ 509 636 573 1
 

 

 

Termisk energi MJ

El energi MJ

Transport MJ

Feedstock energi MJ

355

153

0,04

0

443

191

0,1

0

399

172

0,1

0

1

1

1

1

  Kul kg

Olie kg

Naturgas kg

Petcoke kg

Diesel kg

11,9

1,3

0,1

2,5

0

14,9

1,7

0,1

3,1

0

13,4

1,5

0,1

2,8

0

1

1

1

1

1

Materialer
  Basis-Cement kg

Mikrosilica kg

Flyveaske kg

Sand og sten kg

Plastificeringsmiddel kg

83,9

0

16,8

645,1

0,4

105,3

0

6,5

630,0

0,7

94,6

0

11,7

637,6

0,6

1

1

1

1

1

Hjælpestoffer
  Gummipakninger kg 0,969 0,969 0,969 1
Vand Grundvand m3 0,13 0,18 0,16 1
Emissioner til luft
  CO2 kg

SO2 kg

NOX kg

81,2

0,07

0,27

101,6

0,08

0,34

91,4

0,08

0,31

1

1

1

  Pb kg

Cd kg

Hg kg

0,000015

0,0000012

0,0000007

0,000017

0,0000013

0,0000008

0,000016

0,0000013

0,0000008

1

1

1

  Chlororganiske forbindelser kg

NMVOC kg

0

0,0000023

0

0,0000045

0

0,0000034

1

1

Emissioner til spildevand        
  BOD/COD kg

Tungmetaller kg

Chlororganiske forbindelser kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3

Fast affald
  Brændbart affald kg

Ikke-brændbart affald kg

Genanvendeligt affald kg

0,0084

1,45

0,29

0,011

1,81

0,27

0,0097

1,63

0,28

1

1

1

Andelen af problemstoffer i fast affald
  Halogen,

svovlforbindelser kg/kg affald

Tungmetaller kg/kg affald

Mineralolier kg/kg affald

Andet kg/kg affald

-

-

0,0084

0,0011

-

-

0,011

0,0019

-

-

0,010

0,0015

3

3

1

1

Noter til små betonbrønde (757 kg - Fase 1)

[1] (1): Beregnet på baggrund af betonrecepten, der af Unicon Beton er oplyst til:

Basis-Cement 255 kg/m3
Mikrosilica 0 kg/m3
Flyveaske 51 kg/m3
Vand 98 kg/m3
Sand og sten 1.960 kg/m3
Plastificering 1,0 kg/m3

(2): Beregnet på baggrund af betonrecepten, der af Gammelrand Beton-varefabrik er oplyst til:

Basis-Cement 320 kg/m3
Mikrosilica 0 kg/m3
Flyveaske 20 kg/m3
Vand 128 kg/m3
Sand og sten 1.914 kg/m3
Plastificering 2,0 kg/m3

Materialevægte i kg pr. m rør er fundet af:

(x kg beton/brønd) x (kg materiale/m3 beton) / (2300 kg beton/m3 beton) = kg materiale/brønd. x = 757 kg

Miljøbelastninger er fundet på baggrund af de anvendte råvarer. Miljøparametre for 1 kg råvare ses af "Råvarer".

Gummipakninger ikke inkluderet.

[2] Ikke fastlagt.

[3] Ikke relevant. Vurderes ikke at forekomme.

Bilag 3.b
Store betonbrønde (4.135 kg - Fase 1). Unicon Beton og Gammelrand Betonvarefabrik

  (1) (2) Gennemsnit Note
Energi
  Totalt energiforbrug MJ 2779 3471 3125 1
 

 

 

Termisk energi MJ

El energi MJ

Transport MJ

Feedstock energi MJ

1939

840

0,2

0

2424

1046

0,4

0

2182

943

0,3

0

1

1

1

1

  Kul kg

Olie kg

Naturgas kg

Petcoke kg

Diesel kg

64,9

7,3

0,6

13,3

0

81,3

9,0

0,75

16,7

0

73,1

8,2

0,7

15,0

0

1

1

1

1

1

Materialer
  Basis-Cement kg

Mikrosilica kg

Flyveaske kg

Sand og sten kg

Plastificeringsmiddel kg

458,4

0

91,7

3523,7

1,8

575,3

0

36,0

3441,0

3,6

516,9

0

63,9

3482,4

2,7

1

1

1

1

1

Hjælpestoffer
  Gummipakninger kg 4,2 4,2 4,2 1
Vand Grundvand m3 0,75 0,95 0,85 1
Emissioner til luft
  CO2 kg

SO2 kg

NOX kg

444

0,4

1,5

555

0,5

1,9

500

0,5

1,7

 
  Pb kg

Cd kg

Hg kg

0,00008

0,000007

0,0000038

0,00009

0,000007

0,0000044

0,00009

0,000007

0,0000041

1

1

1

  Chlororganiske forbindelser kg

NMVOC kg

0

0,000012

0

0,000024

0

0,000018

1

1

Emissioner til spildevand        
  BOD/COD kg

Tungmetaller kg

Chlororganiske forbindelser kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3

Fast affald
  Brændbart affald kg

Ikke-brændbart affald kg

Genanvendeligt kg

0,046

7,89

1,55

0,058

9,85

1,52

0,052

8,87

1,54

1

1

1

Andelen af problemstoffer i fast affald
  Halogen,

svovlforbindelser kg/kg affald

Tungmetaller kg/kg affald

Mineralolier kg/kg affald

Andet kg/kg affald

-

-

0,046

0,006

-

-

0,058

0,010

-

-

0,052

0,008

3

3

1

1

Noter til store betonbrønde (4.135 kg - Fase 1):

[1] (1): Beregnet på baggrund af betonrecepten, der af Unicon Beton er oplyst til:

Basis-Cement 255 kg/m3
Mikrosilica 0 kg/m3
Flyveaske 51 kg/m3
Vand 98 kg/m3
Sand og sten 1.960 kg/m3
Plastificering 1,0 kg/m3

(2): Beregnet på baggrund af betonrecepten, der af Gammelrand Betonvarebrik er oplyst til:

Basis-Cement 320 kg/m3
Mikrosilica 0 kg/m3
Flyveaske 20 kg/m3
Vand 128 kg/m3
Sand og sten 1.914 kg/m3
Plastificering 2,0 kg/m3

Materialevægte i kg pr. m rør er fundet af:

(x kg beton/brønd) x (kg materiale/m3 beton) / (2300 kg beton/m3 beton) = kg materiale/brønd.

x = 4135 kg

Miljøbelastninger er fundet på baggrund af de anvendte råvarer. Miljøparametre for 1 kg råvare ses af "Råvarer".

Gummipakninger ikke inkluderet.

[2] Ikke fastlagt.

[3] Ikke relevant. Vurderes ikke at forekomme.

Bilag 4a
Fremstilling af beton hos producent, eksklusiv transport (1 kg beton - Fase 2) Note:

Note

Energi

Totalt energiforbrug

MJ/kg 0,18 1
Termisk energi MJ/kg 0,082 1
El energi MJ/kg 0,093 1
Transport MJ/kg 0 1
Feedstock energi MJ/kg 0 1
Kul kg/kg 0,0028 1
Olie kg/kg 0,0019 1
Naturgas kg/kg 0,0001 1
Petcoke kg/kg 0 1
Diesel kg/kg 0 1
Materialer      
Beton kg/kg 1 3
Hjælpestoffer kg/kg - 4
Vand      
Grundvand m3 /kg 0,00008 5
Emissioner til luft      
CO2 kg/kg 0,0076 1,2
SO2 kg/kg 0,000042 1,2
NOx kg/kg 0,000014 1,2
Pb kg/kg 0,0000000006 1,2
Cd kg/kg 0,0000000001 1,2
Hg kg/kg 0,0000000001 1,2
Chlororganiske forbindelser kg/kg 0 1,2
NMVOC kg/kg 0 1,2
Emissioner til spildevand      
BOD/COD kg/kg 0,0000037 6
Tungmetaller kg/kg 0,00000042 6
Chlororganiske forbindelser kg/kg 0 7
Olie + fedt kg/kg 0,0000019 6
Detergenter kg/kg 0,00000019 6
P kg/kg 0,00000001 6
N kg/kg 0,00000068 6
Fast affald      
Brændbart affald kg/kg 0,00018 8
Ikke brændbart affald kg/kg 0,058 8
Genanvendeligt affald kg/kg 0,066 8
Andel af problemstoffer i fast affald      
Halogen, svovlforbindelser kg/kg affald 0 9
Tungmetaller kg/kg affald 0 9
Mineralolier kg/kg affald 0,000058 9
Andet kg/kg affald 0 9

Noter til fremstilling af beton hos betonproducent (1 kg - Fase 2)

Data fra Unicon Beton er fra [5]. Data fra Gammalrand Betonvarefabrik er indsamlet senere og kun angivet her.

[1] Gasolieforbrug. Unicon, Ringe: 0,0016 kg/kg beton. Gammelrand Betonvarefabrik: 0,0020 kg/kg beton.Gennemsnit: 0,0018 kg/kg beton. Omregning til energi: (45,7 MJ/kg olie) ´ (0,0018 kg olie/kg beton) = 0,082 MJ/kg.

[2] Unicon, Ringe: 0,2 % af el-forbruget går til dosering, 8,5 % går til blanding af betonen, 2,4 % går til intern transport, og 20 % går til støbning og vibrering. El-forbrug, Unicon: 0,0107 kWh/kg beton. Gammelrand Betonvarefabrik: 0,0085 kWh/kg beton.Gennemsnit: 0,0096 kWh/kg beton. Primær el-energi: (0,0096 x 3,6 x 2,7) = 0,093 MJ/kg.

Konvertering af el:

Kul: 0,912 ´ 0,093 MJ/kg = 0,085 MJ/kg. (0,085 MJ/kg beton) / (30,6 MJ/kg kul) = 0,0028 kg/kg.

Olie: 0,033 ´ 0,093 MJ/kg = 0,0031 MJ/kg. (0,0031 MJ/kg beton) / (42,9 MJ/kg olie) = 0,0001 kg/kg.

Naturgas: 0,03 ´ 0,093 MJ/kg = 0,0028 MJ/kg. (0,0028 MJ/kg beton) / (53,5 MJ/kg naturgas) = 0,0001 kg/kg.

[3] Ved produktion af betonvarer anvendes følgende materialer [kg/kg]:

  Unicon Beton Gammelrand
Betonvarefabrik
Sten og sand 0,86 0,87 0,86 0,87
Rapid-Cement 0,11 0 0,11 0
Basis-Cement 0 0,15 0 0,15
Standard-Cement 0,009 0 0,009 0
Blok-Cement 0,001 0 0,001 0
Flyveaske 0,02 0,02 0,02 0,02
Mikrosilica 0,003 0 0,003 0
Plastificering 0,005 0,001 0,005 0,001
Acceleratorer 0,000006 0,002 0,000006 0,002
Calciumchlorid 0,04 0 0,04 0

[4] Ved produktion af betonvarer anvendes følgende hjælpestoffer [kg/kg]:

  Unicon Beton Gammelrand
Betonvarefabrik
Formolie, olie 0,0004 0,0002 0,004 0,0002
Spartelmasse 0,00001 - 0,00001 -
Betonklæber 0,003 - 0,003 -
Rundjern 0,0005 - 0,0005 -
Tentorstål 0,0003 - 0,0003 -
Kamstål 0,0005 - 0,0005 -
Netarmering 0,0006 - 0,0006 -
Afstandsholdere 0,00001 - 0,00001 -
Indstøbt plast 0,00007 - 0,00007 -
Indstøbt stål (Armering) 0,00002 0,0007 (Armering) 0,00002 0,0007
Trykfarve 0,001 - 0,001 -
Forme, træ 0,0002 0 0,0002 0
Forme, stål 0,00003 0,0003 0,00003 0,0003

[5] Unicon Ringe: 0,16 kg/kg beton.
Gammelrand Betonvarefabrik: 0,1 kg/kg beton.
Omtrent 0,05 kg/kg beton er bundet i betonvarerne.
Vandforbrug i gennemsnit: 0,00013 m3/kg beton.
Blandevand i beton (» 0,00005 m3/kg beton) er indregnet i fase 1.
Rest til fase 2: (0,00013 - 0,00005) = 0,00008 m3/kg beton.

[6] Data fra Unicon, Ringe. Fra litteratur [5].
Tungmetaller indbefatter:
Cr: 0,0000000006 kg/kg
Al: 0,00000003 kg/kg
Fe: 0,00000039 kg/kg.

[7] Anvendes ikke ved betonproduktion.

[8] Gennemsnitsværdier for de 2 betonvarerfabrikker. Fordeling af fast affald [kg/kg]:

  Unicon, Ringe Gammelrand
Betonvarefabrik
Brændbart affald 0,00016(* 0,00019(**** 0,00016(* 0,00019(****
Ikke brændbart affald 0,049(** 0,066(***** 0,049(** 0,066(*****
Genanvendeligt - (*** 0,066(****** -(*** 0,066(******

(* Pap til genbrug og træ til fyring.

(** Afhentning af 8 containere á 10 - 12 m3. Omregning til vægt sker med en densitet på 1 t/m3. Hertil kommer 900 ton frisk beton og råmaterialer (bruges til opfyldning) og 616 ton hærd- net beton (bruges til opfyldning eller sendes til knusning).

(*** Ikke oplyst.

(**** Uspecificeret. Brændes i ovn.

(***** Jern til skrothandel. Genanvendes efter smeltning: 0,00032 kg/kg. Uspecificeret til losseplads: 0,00019 kg/kg. Frisk og hærdnet beton, som genanvendes efter knusning. 0,066 kg/kg

(****** Jern til skrothandel samt frisk og hærdnet beton. Se (*****.

[9] Oplysninger fra Unicon Beton, Ringe.

Litteratur

[5] "Brancheanalyse beton - renere teknologi ved betonfremstilling", DTI Byggeri og Carl Bro as, miljøprojekt nr. 304, Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, 1995.

Bilag 4.b
Opgørelse af gummiringe for alle afløbskomponenter

Produktion af SBR 1 kg
SBR-
gummi
Betonrør
Ø 100 mm
0,051 kg/m
Betonrør
Ø 150 mm
0,125 kg/m
Betonrør
Ø 250 mm
0,28 kg/m
Betonrør
Ø 1400 mm
1,73 kg/m
Energi
Totalt energiforbrug
MJ 84,41 4,30 10,55 23,63 146,03
Termisk energi MJ 30,45 1,55 3,81 8,52 52,67
El energi MJ 3,87 0,20 0,48 1,08 6,69
Transport MJ - - - - -
Feedstock energi MJ 50,10 2,55 6,26 14,03 86,67
Kul kg 0,046 0,002 0,0057 0,013 0,08
Olie kg 0,94 0,05 0,12 0,26 1,62
Naturgas kg 0,74 0,04 0,09 0,21 1,29
Petcoke kg - - - - -
Diesel kg - - - - -
Materialer            
Basis-Cement kg - - - - -
Mikrosilica kg - - - - -
Flyveaske kg - - - - -
Sand og sten kg - - - - -
Plastificeringsmiddel kg - - - - -
Hjælpestoffer kg - - - - -
Kalk kg 0,00020 0,000010 0,000025 0,000056 0,00035
Vand m3 0,082 0,0042 0,010 0,023 0,14
Emissioner til luft            
CO2 kg 2,13 0,11 0,27 0,60 3,68
SO2 kg 0,013 0,0007 0,0016 0,0036 0,022
NOx kg 0,011 0,0006 0,0014 0,0032 0,020
Pb kg - - - - -
Cd kg - - - - -
Hg kg - - - - -
Uspec. metaller kg 0,0000050 0,0000003 0,0000006 0,0000014 0,0000087
Chlororganiske forbind. kg - - - - -
NMVOC kg - - - - -
Emissioner til spildevand            
BOD kg 0,0004 0,00002 0,00005 0,00011 0,00069
COD kg 0,0020 0,00010 0,00025 0,00056 0,0035
Tungmetaller kg - - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - - -
Olie + fedt kg - - - - -
Detergenter kg - - - - -
P kg 0,000020 0,0000010 0,0000025 0,0000056 0,000035
N kg 0,00061 0,00003 0,00008 0,00017 0,0011
Fast affald            
Brændbart affald kg - - - - -
Ikke brændbart affald kg 0,016 0,0008 0,0020 0,0044 0,027
Genanvendeligt affald kg - - - - -
Uspecificeret affald kg 0,022 0,0011 0,0027 0,0062 0,038
Andel af problemstoffer i fast aff.            
Halogen, svovlforbind. kg/kg aff. - - - - -
Tungmetaller kg/kg aff. - - - - -
Mineralolier kg/kg aff. - - - - -
Andet kg/kg aff. - - - - -

Bilag 4.b (fortsat)
Opgørelse af gummiringe for alle afløbskomponenter

Produktion af SBR       Små
betonbrønde
0,969 kg/brønd
Store
betonbrønde
4,2 kg/brønd
Energi

Totalt energiforbrug

MJ     81,79 354,52
Termisk energi MJ     29,50 127,87
El energi MJ     3,75 16,24
Transport MJ     - -
Feedstock energi MJ     48,54 210,41
Kul kg     0,044 0,19
Olie kg     0,91 3,94
Naturgas kg     0,72 3,12
Petcoke kg     - -
Diesel kg     - -
Materialer          
Basis-Cement kg     - -
Mikrosilica kg     - -
Flyveaske kg     - -
Sand og sten kg     - -
Plastificeringsmiddel kg     - -
Hjælpestoffer kg     - -
Kalk kg     0,00019 0,00084
Vand m3     0,080 0,35
Emissioner til luft          
CO2 kg     2,06 8,93
SO2 kg     0,012 0,05
NOx kg     0,011 0,05
Pb kg     - -
Cd kg     - -
Hg kg     - -
Uspec. metaller kg     0,0000048 0,000021
Chlororganiske forbind. kg     - -
NMVOC kg     - -
Emissioner til spildevand          
BOD kg     0,00039 0,0017
COD kg     0,0019 0,0084
Tungmetaller kg     - -
Chlororganiske forbind. kg     - -
Olie + fedt kg     - -
Detergenter kg     - -
P kg     0,000019 0,00084
N kg     0,0006 0,0026
Fast affald          
Brændbart affald kg     - -
Ikke brændbart affald kg     0,015 0,067
Genanvendeligt affald kg     - -
Uspecificeret affald kg     0,021 0,092
Andel af problemstoffer i fast affald          
Halogen, svovlforbindelser kg/kg aff.     - -
Tungmetaller kg/kg aff.     - -
Mineralolier kg/kg aff.     - -
Andet kg/kg aff.     - -

Bilag 5
Knusning (Fase 5)

Note

Energi
Totalt energiforbrug
MJ/kg 0,039 1
Termisk energi MJ/kg 0  
El energi MJ/kg 0,017 4
Transport MJ/kg 0,022 3
Feedstock energi MJ/kg 0  
Kul kg/kg 0,0005 5
Olie kg/kg 0,00049 1,5
Naturgas kg/kg 0,00001 5
Petcoke kg/kg 0  
Diesel kg/kg 0  
Materialer      
Beton kg/kg 1  
Hjælpestoffer kg/kg 0  
Vand      
Grundvand m3 /kg 0 6
Emissioner til luft      
CO2 kg/kg 0,0029  
SO2 kg/kg 0,0000096  
NOx kg/kg 0,000024  
Pb kg/kg 0,0000000001  
Cd kg/kg 0,00000000006  
Hg kg/kg 0,0000000001  
Chlororganiske forbindelser kg/kg 0 7
NMVOC kg/kg 0,0000038  
Støv kg/kg - 8
Emissioner til spildevand      
BOD/COD kg/kg - 9
Tungmetaller kg/kg - 9
Chlororganiske forbindelser kg/kg - 9
Fast affald      
Brændbart affald kg/kg - 9
Ikke brændbart affald kg/kg - 9
Genanvendeligt affald kg/kg 1 10
Andel af problemstoffer i fast affald      
Halogen, svovlforbindelser kg/kg affald - 9
Tungmetaller kg/kg affald - 9
Mineralolier kg/kg affald - 9
Andet kg/kg affald - 9
Transportafstand km/kg - 9

Noter til knusning

Oplysninger begrænser sig til forbrug og miljøpåvirkninger forbundet med knusning af betonbrokker til et grusmateriale i et stationært genanvendel- sesanlæg. Data fra [5].

[1] Forbrug af gasolie til intern transport er oplyst til 0,00000062 m3/kg. Med en densitet på 780 kg/m3 fås et gasolieforbrug på 0,00048 kg/kg.

[2] Elforbrug til knusning er oplyst til 0,0017 kWh/kg.

[3] Energiforbrug vedrørende intern transport: (0,00048 kg gasolie/kg beton) ´ (45,7 MJ/kg gasolie) = 0,022 MJ/kg beton.

[4] El energi: (0,0017 ´ 3,6 ´ 2,7) = 0,017 MJ/kg beton.

[5] Konvertering af elektricitet:

Kul: 0,912 ´ (0,017 MJ el/kg beton) = 0,016 MJ/kg (0,016 MJ/kg beton) / (30,6 MJ/kg kul) = 0,0005 kg kul/kg beton.

Olie: 0,033 ´ (0,017 MJ el/kg beton) = 0,0006 MJ/kg (0,0006 MJ/kg beton) / (42,9 MJ/kg olie) = 0,00001 kg olie/kg beton.

Naturgas: 0,030 ´ (0,017 MJ el/kg beton) = 0,00051 MJ/kg (0,00051 MJ/kg beton) / (53,5 MJ/kg naturgas) = 0,00001 kg naturgas/kg beton.

[6] Ikke relevant med den valgte afgrænsning.

[7] Vurderes ikke at forekomme.

[8] 2,9 mg støv/m3 luft målt i knuseribygning. 0,6 mg respirabelt støv/m3 luft målt i knuseribygning.

[9] Ikke fastlagt.

[10]Efter knusning og frasortering af armeringsjern genanvendes grusmaterialet, som f.eks. stabilgrus eller tilslag til ny beton og asfalt. Stålet genanvendes fra jernskrottet.

Litteratur

[5] "Brancheanalyse beton - renere teknologi ved betonfremstilling", DTI Byggeri og Carl Bro as, miljøprojekt nr. 304, Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, 1995.

Bilag 6.a
PVC-suspension [11, 30]

Produktion af PVC-suspension 1 kg PVC-
susp. excl. preconbustion
0,9065 kg
PVC-susp.
til 1 kg rør
PVC-opførings-
rør, Ø 425 mm
Vægt=19,67 kg/m
Energi
  Totalt energiforbrug MJ 47,37 42,94 844,65
 

 

 

Termisk energi MJ

El energi MJ

Transport MJ

Feedstock energi MJ

20,58

3,66

0,20

22,93

18,66

3,32

0,18

20,79

366,96

65,26

3,57

408,86

  Kul kg

Olie kg

Naturgas kg

Petcoke kg

Diesel kg

Uran MJ

Uspecificeret MJ

0,080

0,38

0,46

-

-

1,84

0,77

0,07

0,35

0,42

-

-

1,67

0,70

1,42

6,85

8,23

-

-

32,81

13,73

Materialer
  Basis-Cement kg

Kalk kg

Mikrosilica kg

Flyveaske kg

Sand og sten kg

Plastificeringsmiddel kg

Hjælpestoffer kg

NaOH kg

Vand kg

-

0,010

-

-

-

-

-

0,85

0,038

-

0,01

-

-

-

-

-

0,77

0,034

-

0,18

-

-

-

-

-

15,16

0,68

Emissioner til luft
  CO2 kg

SO2 kg

NOX kg

1,38

0,0044

0,0062

1,25

0,0040

0,01

24,61

0,08

0,11

  Pb kg

Cd kg

Hg kg

Uspecificerede metaller kg

<0,000001

-

<0,000001

0,0000030

<0,000001

-

<0,000001

0,0000027

<0,000001

-

<0,000001

0,00005

  Chlororganiske forbindelser kg

NMVOC kg

Støv kg

0,00062

0,0015

0,0010

0,0005620

0,0014

0,0009

0,011

0,027

0,018

Emissioner til spildevand
  BOD kg

COD kg

Tungmetaller kg

Chlororganiske forbindelser kg

Olie + fedt kg

Detergenter kg

P kg

N kg

0,000083

0,00075

0,000065

0,000004

0,000049

-

0,000017

0,000002

0,0000752

0,0006799

0,0000589

0,0000036

0,0000444

-

0,0000154

0,0000018

0,0015

0,013

0,0012

0,000071

0,00087

-

0,00030

0,000036

Fast affald
  Brændbart affald kg

Ikke-brændbart affald kg

Genanvendeligt affald kg

Uspecificeret affald kg

0,029

0,000014

0,000008

0,026

0,000013

0,0000073

0,52

0,00025

0,00014

Andelen af problemstoffer i fast affald
  Halogen,

svovlforbindelser kg/kg affald

Tungmetaller kg/kg affald

Mineralolier kg/kg affald

Andet kg/kg affald

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bilag 6.a (fortsat)
PVC-suspension [11, 30]

Produktion af PVC-suspension PVC-rør Ø 110, Vægt= 1,61 kg/m PVC-rør Ø 160
Vægt=2,75 kg/m
PVC-rør Ø 250
Vægt=4,9 kg/m
Energi
  Totalt energiforbrug MJ 69,13 118,09 210,41
 

 

 

Termisk energi MJ

El energi MJ

Transport MJ

Feedstock energi MJ

30,04

5,34

0,29

33,47

51,30

9,12

0,50

57,16

91,41

16,26

0,89

101,85

  Kul kg

Olie kg

Naturgas kg

Petcoke kg

Diesel kg

Uran MJ

Uspecificeret MJ

0,12

0,56

0,67

-

-

2,69

1,12

0,20

0,96

1,15

-

-

4,59

1,92

0,35

1,71

2,05

-

-

8,17

3,42

Materialer
  Basis-Cement kg

Kalk kg

Mikrosilica kg

Flyveaske kg

Sand og sten kg

Plastificeringsmiddel kg

Hjælpestoffer kg

NaOH kg

Vand kg

-

0,015

-

-

-

-

-

1,24

0,055

-

0,025

-

-

-

-

-

2,12

0,095

-

0,044

-

-

-

-

-

3,78

0,17

Emissioner til luft
  CO2 kg

SO2 kg

NOX kg

2,01

0,006

0,009

3,44

0,011

0,015

6,13

0,020

0,028

  Pb kg

Cd kg

Hg kg

Uspecificerede metaller kg

<0,000001

-

<0,000001

0,000004

<0,000001

-

<0,000001

0,00001

<0,000001

-

<0,000001

0,00001

  Chlororganiske forbindelser kg

NMVOC kg

Støv kg

0,0009

0,0022

0,0015

0,0015

0,0037

0,0025

0,0028

0,0067

0,0044

Emissioner til spildevand
  BOD kg

COD kg

Tungmetaller kg

Chlororganiske forbindelser kg

Olie + fedt kg

Detergenter kg

P kg

N kg

0,00012

0,0011

0,00009

0,0000058

0,000072

-

0,000025

0,0000029

0,00021

0,0019

0,00016

0,000010

0,00012

-

0,000042

0,000005

0,00037

0,0033

0,00029

0,000018

0,00022

-

0,000076

0,000009

Fast affald
  Brændbart affald kg

Ikke-brændbart affald kg

Genanvendeligt affald kg

Uspecificeret affald kg

0,042

0,000020

0,000012

0,072

0,000035

0,000020

0,13

0,000062

0,000036

Andelen af problemstoffer i fast affald
  Halogen,

svovlforbindelser kg/kg affald

Tungmetaller kg/kg affald

Mineralolier kg/kg affald

Andet kg/kg affald

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bilag 6.b
High density polyethylen [2, 10]

Produktion af HDPE 1 kg HDPE
incl. pre-
combustion
Udvinding
af 0,31 kg naturgas
Udvinding
af 0,23 kg
råolie
Udvinding
af 0,041 kg stenkul
Energi
  Totalt energiforbrug MJ 80,98 1,13 0,69 0,88
 

 

 

Termisk energi MJ

El energi MJ

Transport MJ

Feedstock energi MJ

26,41

5,57

-

49,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  Kul kg

Olie, brændsel kg

Olie, råmateriale kg

Naturgas, brændsel kg

Naturgas, råmateriale kg

Petcoke kg

Diesel kg

Andet (er inkluderet i el energi) MJ

0,072

0,23

0,57

0,34

0,43

-

-

1,07

0,0033

0,00082

-

0,018

-

-

-

0,000076

0,000046

-

0,013

-

-

-

0,027

0,00015

-

0,00060

-

-

-

Materialer
  Basis-Cement kg

Mikrosilica kg

Flyveaske kg

Sand og sten kg

Plastificeringsmiddel kg

Kalk kg

NaOH kg

Vand kg

-

-

-

-

-

0,00020

-

0,0095

-

-

-

-

-

-

-

0,00001

-

-

-

-

-

-

-

0,000002

-

-

-

-

-

0,00000002

-

0,00005

Emissioner til luft
  CO2 kg

SO2 kg

NOX kg

2,06

0,0006

0,010

0,063

0,000018

0,00082

0,035

0,000001

0,00051

0,0054

0,000005

0,000080

  Pb kg

Cd kg

Hg kg

Uspecificerede metaller kg

-

-

-

0,0000010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000000003

  Chlororganiske forbindelser kg

NMVOC kg

NMVOC kraftværker kg

NMVOC dieselmotorer kg

Støv kg

-

-

-

-

0,0020

-

-

-

-

0,00012

-

-

-

-

0,000053

-

-

-

-

0,0000079

Emissioner til spildevand
  BOD kg

COD kg

Tungmetaller kg

Chlororganiske forbindelser kg

Olie + fedt kg

Detergenter kg

P kg

N kg

0,00010

0,00020

-

-

-

-

0,0000007

0,000016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000000001

0,000000001

-

-

-

-

-

0,00000004

Fast affald
  Brændbart affald kg

Ikke-brændbart affald kg

Genanvendeligt affald kg

Uspecificeret affald kg

-

0,026

-

0,0060

-

0,000003

-

0,000006

-

0,00025

-

-

-

0,022

-

0,00000004

Andelen af problemstoffer i fast affald
  Halogen,

svovlforbindelser kg/kg affald

Tungmetaller kg/kg affald

Mineralolier kg/kg affald

Andet kg/kg affald

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bilag 6.b (fortsat)
High density polyethylen [2, 10]

Produktion af HDPE 1 kg HDPE
excl. pre-
combustion
HDPE-rør
Ø1400 mm
Vægt = 155 kg/m:
HDPE-
brønd.
Vægt=230 kg
Energi
  Totalt energiforbrug MJ 78,28 12.134 18.005
 

 

 

Termisk energi MJ

El energi MJ

Transport MJ

Feedstock energi MJ

24,18

5,10

-

49,00

3.747,94

790,26

-

7.595,43

5.561,46

1.172,65

-

11.270,64

  Kul kg

Olie, brændsel kg

Olie, råmateriale kg

Naturgas, brændsel kg

Naturgas, råmateriale kg

Petcoke kg

Diesel kg

Andet (er inkluderet i el energi) MJ

0,04

0,23

0,57

0,31

0,43

-

-

1,07

6,38

35,80

88,35

47,32

66,65

-

-

166,25

9,46

53,13

131,10

70,21

98,90

-

-

246,70

Materialer
  Basis-Cement kg

Mikrosilica kg

Flyveaske kg

Sand og sten kg

Plastificeringsmiddel kg

Kalk kg

NaOH kg

Vand kg

-

-

-

-

-

0,00020

-

0,0094

-

-

-

-

-

0,03

-

1,46

-

-

-

-

-

0,05

-

2,17

Emissioner til luft
  CO2 kg

SO2 kg

NOX kg

1,95

0,00058

0,0086

302,71

0,089

1,33

449,19

0,13

1,98

  Pb kg

Cd kg

Hg kg

Uspecificerede metaller kg

-

-

-

0,0000010

-

-

-

0,00015

-

-

-

0,00023

  Chlororganiske forbindelser kg

NMVOC kg

NMVOC kraftværker kg

NMVOC dieselmotorer kg

Støv kg

-

-

-

-

0,0018

-

-

-

-

0,28

-

-

-

-

0,42

Emissioner til spildevand
  BOD kg

COD kg

Tungmetaller kg

Chlororganiske forbindelser kg

Olie + fedt kg

Detergenter kg

P kg

N kg

0,00010

0,00020

-

-

-

-

0,0000007

0,000015

0,015

0,031

-

-

-

-

0,00011

0,0024

0,023

0,046

-

-

-

-

0,00016

0,0036

Fast affald
  Brændbart affald kg

Ikke-brændbart affald kg

Genanvendeligt affald kg

Uspecificeret affald kg

-

0,0038

-

0,0060

-

0,58

-

0,94

-

0,87

-

1,39

Andelen af problemstoffer i fast affald
  Halogen,

svovlforbindelser kg/kg affald

Tungmetaller kg/kg affald

Mineralolier kg/kg affald

Andet kg/kg affald

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bilag 6.c
Polypropylen [2, 10]

Produktion af PP 1 kg PP incl. precombustion Udvinding af
0,19 kg naturgas
Udvinding af
0,37 kg råolie
Energi
  Totalt energiforbrug MJ 80,03 0,71 1,12
 

 

 

Termisk energi MJ

El energi MJ

Transport MJ

Feedstock energi MJ

25,26

6,80

-

47,97

-

-

-

-

-

-

-

-

  Kul kg

Olie, brændsel kg

Olie, råmateriale kg

Naturgas, brændsel kg

Naturgas, råmateriale kg

Petcoke kg

Diesel kg

Andet (er inkluderet i el energi) MJ

0,055

0,37

0,84

0,22

0,18

-

-

1,38

0,0021

0,00051

-

0,011

-

-

-

-

0,00012

0,000075

-

0,021

-

-

-

-

Materialer
  Basis-Cement kg

Mikrosilica kg

Flyveaske kg

Sand og sten kg

Plastificeringsmiddel kg

Kalk kg

NaOH kg

Vand m3

-

-

-

-

-

0,00020

-

0,0031

-

-

-

-

-

-

-

0,0000090

-

-

-

-

-

-

-

0,0000036

Emissioner til luft
  CO2 kg

SO2 kg

NOX kg

1,81

0,011

0,010

0,040

0,00011

0,00052

0,057

0,000022

0,00082

  Pb kg

Cd kg

Hg kg

Uspecificerede metaller kg

-

-

-

0,0000050

-

-

-

-

-

-

-

-

  Chlororganiske forbindelser kg

NMVOC kg

NMVOC kraftværker kg

NMVOC dieselmotorer kg

Støv kg

-

-

-

-

0,002

-

-

-

-

0,000076

-

-

-

-

0,000086

Emissioner til spildevand
  BOD kg

COD kg

Tungmetaller kg

Chlororganiske forbindelser kg

Olie + fedt kg

Detergenter kg

P kg

N kg

0,00006

0,00040

-

-

-

-

0,000014

0,000023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fast affald
  Brændbart affald kg

Ikke-brændbart affald kg

Genanvendeligt affald kg

Uspecificeret affald kg

-

0,023

-

0,0080

-

0,0000019

-

0,0000038

-

0,00041

-

-

Andelen af problemstoffer i fast affald
  Halogen,

svovlforbindelser kg/kg affald

Tungmetaller kg/kg affald

Mineralolier kg/kg affald

Andet kg/kg affald

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bilag 6.c (fortsat)
Polypropylen [2, 10]

Produktion af PP Udvinding af
0,031 kg stenkul
1 kg PP excl. precombustion PP brønd.
Vægt =5,69 kg
Energi
  Totalt energiforbrug MJ 0,67 77,53 441,16
 

 

 

Termisk energi MJ

El energi MJ

Transport MJ

Feedstock energi MJ

-

-

-

-

23,29

6,27

-

47,97

132,54

35,67

-

272,94

  Kul kg

Olie, brændsel kg

Olie, råmateriale kg

Naturgas, brændsel kg

Naturgas, råmateriale kg

Petcoke kg

Diesel kg

Andet (er inkluderet i el energi) MJ

0,021

0,00012

-

0,00046

-

-

-

-

0,031

0,37

0,84

0,19

0,18

-

-

1,38

0,18

2,13

4,79

1,09

1,04

-

-

7,84

Materialer
  Basis-Cement kg

Mikrosilica kg

Flyveaske kg

Sand og sten kg

Plastificeringsmiddel kg

Kalk kg

NaOH kg

Vand m3

-

-

-

-

-

0,00000002

-

0,000036

-

-

-

-

-

0,00020

-

0,0031

-

-

-

-

-

0,0011

-

0,017

Emissioner til luft
  CO2 kg

SO2 kg

NOX kg

0,0041

0,000038

0,000061

1,71

0,011

0,0086

9,74

0,062

0,049

  Pb kg

Cd kg

Hg kg

Uspecificerede metaller kg

-

-

-

0,000000003

-

-

-

0,0000050

-

-

-

0,00003

  Chlororganiske forbindelser kg

NMVOC kg

NMVOC kraftværker kg

NMVOC dieselmotorer kg

Støv kg

-

-

-

-

0,0000060

-

-

-

-

0,0018

-

-

-

-

0,010

Emissioner til spildevand
  BOD kg

COD kg

Tungmetaller kg

Chlororganiske forbindelser kg

Olie + fedt kg

Detergenter kg

P kg

N kg

0,000000001

0,000000001

-

-

-

-

-

0,00000003

0,00006

0,00040

-

-

-

-

0,000014

0,000023

0,00034

0,0023

-

-

-

-

0,00008

0,00013

Fast affald
  Brændbart affald kg

Ikke-brændbart affald kg

Genanvendeligt affald kg

Uspecificeret affald kg

-

0,017

-

0,00000003

-

0,0058

-

0,0080

-

0,033

-

0,046

Andelen af problemstoffer i fast affald
  Halogen,

svovlforbindelser kg/kg affald

Tungmetaller kg/kg affald

Mineralolier kg/kg affald

Andet kg/kg affald

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bilag 6.d
Gummi (SBR) [2]

Produktion af SBR   1 kg SBR excl. pre- combustion Udvinding af 0,33 kg
naturgas
Udvinding
af 0,32 kg
råolie
Udvinding
af 0,046 kg
stenkul
1 kg SBR
excl. pre-
combustion
Energi
Totalt energiforbrug1
MJ 87,58 1,23 0,96 0,98 84,41
Termisk energi MJ 32,89 - - - 30,45
El energi MJ 4,18 - - - 3,87
Transport MJ - - - - -
Feedstock energi MJ 50,51 - - - 50,10
Kul kg 0,080 0,0036 0,00011 0,031 0,046
Olie, brændsel kg 0,323 0,00089 0,000064 0,00017 0,32
Olie, råmateriale   0,617 - - - 0,62
Naturgas, brændsel   0,370 0,020 0,018 0,00067 0,33
Naturgas, råmateriale kg 0,411 - - - 0,41
Petcoke kg - - - - -
Diesel kg - - - - -
Materialer            
Basis-Cement kg - - - - -
Mikrosilica kg - - - - -
Flyveaske kg - - - - -
Sand og sten kg - - - - -
Plastificeringsmiddel kg - - - - -
Kalk kg 0,00020 - - 0,00000002 0,00020
NaOH kg - - - - -
Vand m3 0,082 0,000016 0,0000031 0,000052 0,082
Emissioner til luft            
CO2 kg 2,25 0,069 0,049 0,0060 2,12
SO2 kg 0,013 0,00020 0,000019 0,000055 0,013
NOx kg 0,013 0,00090 0,00071 0,000089 0,011
Pb kg - - - - -
Cd kg - - - - -
Hg kg - - - - -
Uspec. metaller kg 0,0000050 - - 0,000000004 0,0000050
Chlororganiske forbind. kg - - - - -
NMVOC kg - - - - -
NMVOCkraftværker kg - - - - -
NMVOCdieselmotorer kg - - - - -
Støv kg 0,0023 0,00013 0,000074 0,0000088 0,0021
Emissioner til spildevand            
BOD kg 0,00040 - - 0,000000001 0,00040
COD kg 0,0020 - - 0,000000002 0,0020
Tungmetaller kg - - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - - -
Olie + fedt kg - - - - -
Detergenter kg - - - - -
P kg 0,000020 - - - 0,00002
N kg 0,00061 - - 0,00000004 0,00061
Fast affald            
Brændbart affald kg - - - - -
Ikke brændbart affald kg 0,0175 0,0016 - 0,00009 0,016
Genanvendeligt affald kg - - - - -
Uspecificeret affald kg 0,022 0,0000066 - 0,00000004 0,022
Andel af problemstoffer i fast affald            
Halogen, svovlforbindelser kg/kg aff. - - - - -
Tungmetaller kg/kg aff. - - - - -
Mineralolier kg/kg aff. - - - - -
Andet kg/kg aff. - - - - -

Bilag 6.d (fortsat)
Gummi (SBR) [2]

    PP-brønd
Vægt =
1 kg
HDPE-
brønd
Vægt =
17,1 kg
PVC-rør
Ø 110 mm
Vægt =
0,0093 kg
PVC-rør
Ø 160 mm
Vægt =
0,013 kg
PVC-rør
Ø 250 mm
Vægt =
0,03
HDPE-rør
Ø 1400 mm
Vægt =
2,44 kg
Energi
Totalt energiforbrug
MJ 84,41 1.443,40 0,79 1,10 2,53 205,96
Termisk energi MJ 30,45 520,63 0,28 0,40 0,91 74,29
El energi MJ 3,87 66,12 0,036 0,050 0,12 9,43
Transport MJ - - - - - -
Feedstock energi MJ 50,10 856,65 0,47 0,65 1,50 122,24
Kul kg 0,046 0,78 0,00043 0,00060 0,0014 0,11
Olie, brændsel kg 0,32 5,51 0,0030 0,0042 0,010 0,79
Olie, råmateriale kg 0,62 10,55 0,0057 0,0080 0,019 1,51
Naturgas, brændsel kg 0,33 5,67 0,0031 0,0043 0,010 0,81
Naturgas, råmateriale kg 0,41 7,03 0,0038 0,0053 0,012 1,00
Petcoke kg - - - - - -
Diesel kg - - - - - -
Materialer              
Basis-Cement kg - - - - - -
Mikrosilica kg - - - - - -
Flyveaske kg - - - - - -
Sand og sten kg - - - - - -
Plastificeringsmiddel kg - - - - - -
Kalk kg 0,00020 0,0034 0,0000019 0,0000026 0,0000060 0,00049
NaOH kg - - - - - -
Vand m3 0,082 1,41 0,00077 0,0011 0,0025 0,20
Emissioner til luft              
CO2 kg 2,12 36,32 0,020 0,028 0,064 5,18
SO2 kg 0,013 0,22 0,00012 0,00017 0,00038 0,031
NOx kg 0,011 0,19 0,00011 0,00015 0,00034 0,028
Pb kg - - - - - -
Cd kg - - - - - -
Hg kg - - - - - -
Uspec. metaller kg 0,000005 0,00009 0,00000005 0,00000006 0,0000001 0,000012
Chlororganiske forbind. kg - - - - - -
NMVOC kg - - - - - -
NMVOCkraftværker kg - - - - - -
NMVOCdieselmotorer kg - - - - - -
Støv kg 0,0021 0,036 0,000019 0,000027 0,000063 0,0051
Emissioner til spildevand              
BOD kg 0,00040 0,0068 0,0000037 0,0000052 0,000012 0,0010
COD kg 0,0020 0,034 0,000019 0,000026 0,000060 0,0049
Tungmetaller kg - - - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - - - -
Olie + fedt kg - - - - - -
Detergenter kg - - - - - -
P kg 0,00002 0,00034 0,0000002 0,0000003 0,000001 0,000049
N kg 0,00061 0,010 0,0000057 0,0000079 0,000018 0,0015
Fast affald              
Brændbart affald kg - - - - - -
Ikke brændbart affald kg 0,016 0,27 0,00015 0,00021 0,00048 0,039
Genanvendeligt affald kg - - - - - -
Uspecificeret kg 0,022 0,38 0,00020 0,00029 0,00066 0,054
Andel af problemstoffer

i fast affald

             
Halogen, svovlforbind. kg/kg aff. - - - - - -
Tungmetaller kg/kg aff. - - - - - -
Mineralolier kg/kg aff. - - - - - -
Andet kg/kg aff. - - - - - -

Bilag 6.e
Materialesammensætning for PVC-komponenter [Nordisk Wavin A/S]

  Produktion af PVC-rør,
Ø 110 mm
Vægt= 1,61 kg
Produktion af PVC-rør,
Ø 160 mm
Vægt=2,75 kg
Produktion af PVC-rør,
Ø 250 mm
Vægt=4,90 kg
Produktion af opføringsrør,Ø 425 mm
Vægt=19,67 kg
Energi
  Totalt energiforbrug MJ/m - - - -
 

 

 

Termisk energi MJ/m

El energi MJ/m

Transport MJ/m

Feedstock energi MJ/m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  Kul kg/m

Olie kg/m

Naturgas kg/m

Petcoke kg/m

Diesel kg/m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Materialer
  PVC-suspension kg/m 1,44 2,47 4,40 17,68
  Stabilisator kg/m

heraf bly kg

Organisk pigment kg/m

Kalk kg/m

Sand og sten kg/m

Plastificeringsmiddel kg/m

Hjælpestoffer kg/m

Gummipakninger kg/m

Vand m3/m

0,031

0,012

0,0032

0,12

-

-

-

-

-

0,052

0,021

0,006

0,20

-

-

-

-

-

0,093

0,037

0,010

0,36

-

-

-

-

-

0,37

0,15

0,039

1,43

-

-

-

-

-

Emissioner til luft
  CO2 kg/m

SO2 kg/m

NOx kg/m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  Pb kg/m

Cd kg/m

Hg kg/m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  Uspecificerede metaller kg/m

Chlororganiske forbindelser kg/m

NMVOC kg/m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emissioner til spildevand
  BOD kg/m

COD kg/m

Tungmetaller kg/m

Chlororganiske forbindelser kg/m

Olie + fedt kg/m

Detergenter kg/m

P kg/m

N kg/m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fast affald
  Brændbart affald kg/m

Ikke-brændbart affald kg/m

Genanvendeligt affald kg/m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Andel af problemstoffer i fast affald
  Halogen,

svovlforbindelser kg/kg affald

Tungmetaller kg/kg affald

Mineralolier kg/kg affald

Andet kg/kg affald

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bilag 7
Produktion af rør og brønde af plast [Nordisk Wavin A/S]

Produktion af rør/brønde   Produktion
af PVC-rør
Ø 110 mm
Vægt=1,61 kg
Produktion
af PVC-rør
Ø 160 mm
Vægt=2,75 kg
Produktion
af PVC-rør
Ø 250 mm
Vægt= 4,90 kg
Produktion
af HDPE-rør
Ø 1400 mm
Vægt=155 kg
Energi
Totalt energiforbrug
MJ 19,83 33,87 60,36 1.909,27
Termisk energi MJ - - - -
El energi MJ - - - -
Transport MJ - - - -
Feedstock energi MJ - - - -
Kul kg 0,61 1,03 1,84 58,27
Olie kg 0,013 0,022 0,038 1,21
Naturgas kg 0,0137 0,023 0,042 1,32
Petcoke kg - - - -
Diesel kg - - - -
Materialer          
Basis-Cement kg - - - -
Mikrosilica kg - - - -
Flyveaske kg - - - -
Sand og sten kg - - - -
Plastificeringsmiddel kg - - - -
Kalk kg 0,0000017 0,0000029 0,0000052 0,00016
NaOH kg - - - -
Vand m3 0,000410 0,000700 0,001247 0,039
Emissioner til luft          
CO2 kg 1,12 1,91 3,40 107,52
SO2 kg 0,0058 0,010 0,018 0,56
NOx kg 0,0041 0,0071 0,013 0,40
Pb kg - - - -
Cd kg - - - -
Hg kg - - - -
Uspec. metaller kg 0,0000009 0,0000016 0,0000028 0,000090
Chlororganiske forbind. kg - - - -
NMVOC kg - - - -
NMVOCkraftværker kg 0,000025 0,000043 0,000076 0,0024
NMVOCdieselmotorer kg - - - -
Støv kg 0,00054 0,00092 0,0016 0,052
Emissioner til spildevand          
BOD kg 0,0000001 0,0000001 0,0000002 0,000006
COD kg 0,0000001 0,0000002 0,0000004 0,000012
Tungmetaller kg - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - -
Olie + fedt kg - - - -
Detergenter kg - - - -
P kg - - - -
N kg 0,0000003 0,000001 0,000001 0,00003
Fast affald          
Brændbart affald kg - - - -
Ikke brændbart affald kg 0,22 0,38 0,68 21,57
Genanvendeligt affald kg - - - -
Uspecificeret affald kg 0,000002 0,0000040 0,0000071 0,00022
Andel af problemstoffer i fast affald          
Halogen, svovlforbindelser kg/kg aff. - - - -
Tungmetaller kg/kg aff. - - - -
Mineralolier kg/kg aff. - - - -
Andet kg/kg aff. - - - -

Bilag 7 (fortsat)
Produktion af rør og brønde af plast [Nordisk Wavin A/S]

Produktion af rør/brønde   Produktion af
små PP-brønde
Vægt=5,69 kg
Produktion af sto-
re HDPE-brønde
Vægt=230 kg
Prod. af PVC-opfø-
ringsrør, Ø 425 mm
Vægt 19,67 kg
Energi
Totalt energiforbrug
MJ 70,09 2.833,11 242,29
Termisk energi MJ - - -
El energi MJ - - -
Transport MJ - - -
Feedstock energi MJ - - -
Kul kg 2,14 86,46 7,39
Olie kg 0,045 1,80 0,15
Naturgas kg 0,049 1,96 0,168
Petcoke kg - - -
Diesel kg - - -
Materialer        
Basis-Cement kg - - -
Mikrosilica kg - - -
Flyveaske kg - - -
Sand og sten kg - - -
Plastificeringsmiddel kg - - -
Kalk kg 0,0000060 0,00024 0,000021
NaOH kg - - -
Vand m3 0,0014 0,059 0,0050
Emissioner til luft        
CO2 kg 3,95 159,55 13,64
SO2 kg 0,020 0,82 0,071
NOx kg 0,015 0,59 0,05
Pb kg - - -
Cd kg - - -
Hg kg - - -
Uspec. metaller kg 0,0000033 0,000133 0,000011
Chlororganiske forbind. kg - - -
NMVOC kg - - -
NMVOCkraftværker kg 0,000088 0,0036 0,00031
NMVOCdieselmotorer kg - - -
Støv kg 0,0019 0,077 0,0066
Emissioner til spildevand        
BOD kg 0,0000002 0,00001 0,000001
COD kg 0,0000004 0,00002 0,000001
Tungmetaller kg - - -
Chlororganiske forbind. kg - - -
Olie + fedt kg - - -
Detergenter kg - - -
P kg - - -
N kg 0,000001 0,00005 0,000004
Fast affald        
Brændbart affald kg - - -
Ikke brændbart affald kg 0,79 32,01 2,74
Genanvendeligt affald kg - - -
Uspecificeret affald kg 0,0000082 0,00033 0,000028
Andel af problemstoffer i fast affald        
Halogen, svovlforbindelser kg/kg aff. - - -
Tungmetaller kg/kg aff. - - -
Mineralolier kg/kg aff. - - -
Andet kg/kg aff. - - -

Bilag 8.a
Transport af plastkomponenter, scenario 1 [2]

Transport af plastkomponenter   PVC
Ø 110 mm
pr. m
PVC
Ø 160 mm
pr. m
PVC
Ø 250 mm
pr. m
HDPE
Ø 1400 mm
pr. m
Energi
Totalt energiforbrug
MJ 1,24 2,12 3,77 119,36
Termisk energi MJ        
El energi MJ        
Transport MJ        
Feedstock energi MJ        
Kul kg - - - -
Olie kg - - - -
Naturgas kg - - - -
Petcoke kg - - - -
Diesel kg 0,027 0,05 0,083 2,61
Materialer          
Basis-Cement kg - - - -
Mikrosilica kg - - - -
Flyveaske kg - - - -
Sand og sten kg - - - -
Plastificeringsmiddel kg - - - -
Hjælpestoffer kg - - - -
Gummipakninger kg - - - -
Vand m3 - - - -
Emissioner til luft          
CO2 kg 0,084 0,14 0,25 8,05
SO2 kg 0,00011 0,00019 0,00033 0,0011
NOx kg 0,0012 0,0021 0,0038 0,12
Pb kg - - - -
Cd kg - - - -
Hg kg - - - -
Uspec. metaller kg - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - -
NMVOC kg 0,00027 0,00047 0,00083 0,026
Emissioner til spildevand          
BOD kg - - - -
COD kg - - - -
Tungmetaller kg - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - -
Olie + fedt kg - - - -
Detergenter kg - - - -
P kg - - - -
N kg - - - -
Fast affald          
Brændbart affald kg 0,00032 0,00054 0,0010 0,030
Ikke brændbart affald kg - - - -
Genanvendeligt affald kg - - - -
Andel af problemstoffer i fast affald          
Halogen, svovlforbindelser kg/kg aff. - - - -
Tungmetaller kg/kg aff. - - - -
Mineralolier kg/kg aff. - - - -
Andet kg/kg aff. - - - -

Bilag 8.a (fortsat)
Transport af plastkomponenter, scenario 1 [2]

Transport af plastkomponenter   PP-
brønd
PVC Ø 425 mm
pr. m.
Beton
kegle
HDPE-
brønd
Energi

Totalt energiforbrug

MJ 4,38 15,15 0,007 177,11
Termisk energi MJ        
El energi MJ        
Transport MJ        
Feedstock energi MJ        
Kul kg - - - -
Olie kg - - - -
Naturgas kg - - - -
Petcoke kg - - - -
Diesel kg 0,10 0,33 0,0016 3,88
Materialer          
Basis-Cement kg - - - -
Mikrosilica kg - - - -
Flyveaske kg - - - -
Sand og sten kg - - - -
Plastificeringsmiddel kg - - - -
Hjælpestoffer kg - - - -
Gummipakninger kg - - - -
Vand m3 - - - -
Emissioner til luft          
CO2 kg 0,30 1,02 0,0050 11,94
SO2 kg 0,00039 0,0013 0,0000065 0,016
NOx kg 0,0044 0,015 0,000074 0,18
Pb kg - - - -
Cd kg - - - -
Hg kg - - - -
Uspec. metaller kg - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - -
NMVOC kg 0,0010 0,0033 0,000016 0,039
Emissioner til spildevand          
BOD kg - - - -
COD kg - - - -
Tungmetaller kg - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - -
Olie + fedt kg - - - -
Detergenter kg - - - -
P kg - - - -
N kg - - - -
Fast affald          
Brændbart affald kg 0,0011 0,0039 0,000019 0,045
Ikke brændbart affald kg - - - -
Genanvendeligt affald kg - - - -
Andel af problemstoffer i fast affald          
Halogen, svovlforbindelser kg/kg aff. - - - -
Tungmetaller kg/kg aff. - - - -
Mineralolier kg/kg aff. - - - -
Andet kg/kg aff. - - - -

Bilag 8.b
Transport af plastkomponenter, scenario 2 [2]

Transport incl. kørsel med brugte rør til genbrug   PVC
Ø 110 mm
PVC
Ø 160 mm
PVC
Ø 250 mm
HDPE
Ø 1400 mm
Energi
Totalt energiforbrug
MJ 1,5 2,5 4,4 140,4
Termisk energi MJ - - - -
El energi MJ - - - -
Transport MJ - - - -
Feedstock energi MJ - - - -
Kul kg - - - -
Olie kg - - - -
Naturgas kg - - - -
Petcoke kg - - - -
Diesel kg 0,032 0,055 0,097 3,07
Materialer          
Basis-Cement kg - - - -
Mikrosilica kg - - - -
Flyveaske kg - - - -
Sand og sten kg - - - -
Plastificeringsmiddel kg - - - -
Hjælpestoffer kg -- - - -
Gummipakninger kg - - - -
Vand m3 - - - -
Emissioner til luft          
CO2 kg 0,098 0,17 0,30 8,05
SO2 kg 0,00013 0,00022 0,00039 0,012
NOx kg 0,0015 0,0025 0,0044 0,14
Pb kg - - - -
Cd kg - - - -
Hg kg - - - -
Uspec. metaller kg - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - -
NMVOC kg 0,00032 0,00055 0,00098 0,031
Emissioner til spildevand          
BOD kg - - - -
COD kg - - - -
Tungmetaller kg - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - -
Olie + fedt kg - - - -
Detergenter kg - - - -
P kg - - - -
N kg - - - -
Fast affald          
Brændbart affald kg 0,00037 0,00063 0,0011 0,036
Ikke brændbart affald kg - - - -
Genanvendeligt affald kg - - - -
Andel af problemstoffer i fast affald          
Halogen, svovlforbindelser kg/kg aff. - - - -
Tungmetaller kg/kg aff. - - - -
Mineralolier kg/kg aff. - - - -
Andet kg/kg aff. - - - -

Bilag 8.b (fortsat)
Transport af plastkomponenter, scenario 2 [2]

Transport incl. kørsel med
brugte rør til genbrug
  PP-
brønd
PVC-
Ø 425 mm
Beton
kegle
HDPE-
brønd
Energi
Totalt energiforbrug
MJ 5,2 17,8 0,09 208,3
Termisk energi MJ - - - -
El energi MJ - - - -
Transport MJ - - - -
Feedstock energi MJ - - - -
Kul kg - - - -
Olie kg - - - -
Naturgas kg - - - -
Petcoke kg - - - -
Diesel kg 0,11 0,39 0,0019 4,56
Materialer          
Basis-Cement kg - - - -
Mikrosilica kg - - - -
Flyveaske kg - - - -
Sand og sten kg - - - -
Plastificeringsmiddel kg - - - -
Hjælpestoffer kg - - - -
Gummipakninger kg - - - -
Vand m3 - - - -
Emissioner til luft          
CO2 kg 0,35 1,20 0,0059 14,04
SO2 kg 0,00046 0,0016 0,000008 0,018
NOx kg 0,0051 0,018 0,000086 0,21
Pb kg - - - -
Cd kg - - - -
Hg kg - - - -
Uspec. metaller kg - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - -
NMVOC kg 0,0011 0,0039 0,000019 0,046
Emissioner til spildevand          
BOD kg - - - -
COD kg - - - -
Tungmetaller kg - - - -
Chlororganiske forbind. kg - - - -
Olie + fedt kg - - - -
Detergenter kg - - - -
P kg - - - -
N kg - - - -
Fast affald          
Brændbart affald kg 0,0013 0,0045 0,000022 0,053
Ikke brændbart affald kg - - - -
Genanvendeligt affald kg - - - -
Andel af problemstoffer i fast affald          
Halogen, svovlforbindelser kg/kg aff. - - - -
Tungmetaller kg/kg aff. - - - -
Mineralolier kg/kg aff. - - - -
Andet kg/kg aff. - - - -

Bilag 9.a
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for beton Ø 100 mm

Små betonrør, Ø100 Enhed Råvarefase Produktions-
fase
Lægnings- Totalt
fase livsforløb
    SBR Beton      
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 0,11 2,88 0,22 5,48 8,69
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,001 0,01 0,0017 0,035 0,05
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,001 0,013 0,001 0,041 0,056
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - 0,0000001 0,000010 0,0015 0,0015
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 63 848 100 3.008 4.018
Brændbart affald kg - 0,00030 0,0047 - 0,0050
Ikke brændbart affald kg 0,0008 0,05 - 0,04 0,09
Genanvendeligt affald kg - 0,01 1,72 0,33 2,06
Uspec. affald kg 0,0011 - - - 0,0011
Ressourcer
Kul kg 0,0023 0,43 0,07 0,35 0,86
Olie kg 0,05 0,05 0,06 0,15 0,30
Naturgas kg 0,04 0,004 0,003 0,01 0,05
Materialer
Basis-Cement kg - 3,00 - - 3,00
Mikrosilica kg - 0,03 - - 0,03
Flyveaske kg - 0,80 - - 0,80
Sand og sten kg - 21,8 - 815 836,8
Plastificeringsmiddel kg - 0,02 - - 0,02
Vand m3 0,004 0,005 0,002 0,000004 0,011
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 4,3 18,1 4,9 78,0 105,3
Termisk energi MJ 1,6 2,6 2,1 41,7 57,9
El-energi MJ 0,2 5,6 2,4 12,9 21,1
Transport MJ - 0,01 0,4 23,4 23,8
Feedstock MJ 2,6 - - - 2,6
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 1,7 18,1 4,9 78,0 102,7

Bilag 9.b
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for beton Ø 150 mm

Små betonrør, Ø150 Enhed Råvarefase Produktions- Lægnings-
fase fase
Totalt
livsforløb
      SBR Beton      
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 0,27 6,92 0,54 5,88 13,61
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,0026 0,023 0,0040 0,039 0,069
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,0023 0,032 0,0028 0,048 0,085
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - 0,0000003 0,00002 0,0017 0,0017
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 153 2.087 220 3.448 5.908
Brændbart affald kg - 0,00073 0,011 - 0,012
Ikke brændbart affald kg 0,0020 0,13 - 0,041 0,17
Genanvendeligt affald kg - 0,02 4,12 0,34 4,48
Uspec. affald kg 0,0027 - - - 0,0027
Ressourcer
Kul kg 0,01 1,02 0,17 0,37 1,57
Olie kg 0,12 0,11 0,13 0,16 0,52
Naturgas kg 0,09 0,01 0,01 0,01 0,12
Materialer
Basis-Cement kg - 7,10 - - 7,10
Mikrosilica kg - 0,05 - - 0,05
Flyveaske kg - 1,80 - - 1,80
Sand og sten kg - 52,40 - 926,00 978,40
Plastificeringsmiddel kg - 0,05 - - 0,05
Hjælpestoffer kg - - - - -
Grundvand kg 0,010 0,012 0,005 0,000004 0,027
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 10,6 43,5 11,8 84,0 149,9
Termisk energi MJ 3,8 30,1 5,1 42,4 81,4
El-energi MJ 0,5 13,3 5,8 13,6 33,2
Transport MJ - 0,01 0,8 28,0 28,8
Feedstock MJ 6,3 - - - 6,3
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 4,3 43,5 11,8 84,0 143,6

Bilag 9.c
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for beton Ø 250 mm

Mellemstore betonrør, Ø250 Enhed Råvarefase Produktions- Lægnings-
fase fase
Totalt livsforløb
      SBR Beton      
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 0,60 12,40 0,97 13,38 27,34
Regiile effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,006 0,04 0,01 0,09 0,14
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,005 0,057 0,005 0,109 0,18
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - 0,0000006 0,00004 0,0041 0,0042
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 344 3.665 409 7.898 12.316
Brændbart affald kg - 0,0013 0,02 - 0,02
Ikke brændbart affald kg 0,0044 0,22 - 0,09 0,32
Genanvendeligt affald kg - 0,04 7,40 0,83 8,27
Uspec. affald kg 0,0062 - - - 0,0062
Ressourcer
Kul kg 0,01 1,83 0,31 0,94 3,09
Olie kg 0,26 0,21 0,24 0,39 1,11
Naturgas kg 0,21 0,02 0,01 0,02 0,26
Materialer
Basis-Cement kg - 12,80 - - 12,80
Mikrosilica kg - 0,10 - - 0,10
Flyveaske kg - 3,20 - - 3,20
Sand og sten kg - 94 - 2.259 2.353
Plastificeringsmiddel kg - 0,08 - - 0,08
Hjælpestoffer kg - - - - -
Grundvand kg 0,02 0,02 0,01 0,000011 0,05
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 23,6 78,0 21,1 192,0 314,7
Termisk energi MJ 8,5 54,0 9,2 92,4 164,2
El-energi MJ 1,1 23,9 10,4 33,8 69,2
Transport MJ - 0,03 1,5 65,8 67,3
Feedstock MJ 14,0 - - - 14,0
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 9,6 78,0 21,1 192,0 300,7

Bilag 9.d
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for beton Ø 1400 mm

Store betonrør, Ø1400 Enhed Råvarefase Produktions-
fase
Lægnings-
fase
Totalt
livsforløb
      SBR Beton      
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 3,68 310,30 24,17 57,86 396,01
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,04 1,01 0,18 0,55 1,77
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,03 1,42 0,13 0,76 2,34
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - 0,00002 0,001 0,04 0,04
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 2.123 91.530 10.076 51.402 155.130
Brændbart affald kg - 0,03 0,50 - 0,53
Ikke brændbart affald kg 0,027 5,50 - 0,44 5,97
Genanvendeligt affald kg - 1,04 185,21 3,57 189,82
Uspec. affald kg 0,038 - - - 0,038
Ressourcer
Kul kg 0,1 45,7 7,9 4,1 57,6
Olie kg 1,6 5,1 6,1 1,7 14,5
Naturgas kg 1,3 0,4 0,3 0,1 2,1
Materialer
Basis-Cement kg
Mikrosilica kg - 2,8 - - 2,8
Flyveaske kg - 79,2 - - 79,2
Sand og sten kg - 2.351 - 10.407 12.758
Plastificeringsmiddel kg - 2,00 - - 2,00
Hjælpestoffer kg - - - - -
Vand m3 0,14 0,54 0,22 0,00005 0,90
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 146,0 1.950,0 528,9 984,0 3.608,9
Termisk energi MJ 52,7 1.352,0 230,6 290,7 1.926,0
El-energi MJ 6,7 598,0 261,4 145,4 1.011,5
Transport MJ - 0,6 36,9 547,9 585,4
Feedstock MJ 86,7 - - - 86,7
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 59,4 1.950,0 528,9 984,0 3.522,3

Bilag 9.e
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for lille brønd

Små betonbrønde Enhed Råvarefase Produktions- Lægnings-
fase fase
Totalt
livsforløb
      SBR Beton      
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 2,06 91,40 6,64 13,38 113,48
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,02 0,30 0,05 0,09 0,46
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,02 0,42 0,04 0,11 0,58
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - 0,0000014 0,0003 0,004 0,004
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 1.189 27.013 2.889 7.898 38.990
Brændbart affald kg - 0,01 0,13 - 0,14
Ikke brændbart affald kg 0,015 1,63 - 0,09 1,74
Genanvendeligt affald kg - 0,28 50,04 0,83 51,15
Uspec. affald kg 0,021 - - - 0,021
Ressourcer
Kul kg 0,0 13,4 2,1 0,9 16,5
Olie kg 0,9 5,0 1,7 0,4 8,0
Naturgas kg 0,72 0,10 0,076 0,02 0,91
Materialer
Basis-Cement kg - 94,60 - - 94,60
Mikrosilica kg - - - - -
Flyveaske kg - 11,70 - - 11,70
Sand og sten kg - 637,6 - 2.259 2.896,6
Plastificeringsmiddel kg - 0,60 - - 0,60
Hjælpestoffer kg - - - - -
Vand m3 0,08 0,60 0,06 0,000011 0,74
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 81,8 573,0 144,4 192,0 991,2
Termisk energi MJ 29,5 399,0 62,3 92,4 583,2
El-energi MJ 3,7 172,0 70,6 33,8 280,2
Transport MJ - 0,1 11,4 65,8 77,3
Feedstock MJ 48,5 - - - 48,5
Totalt energiforbrug -

feedstock

MJ 33,2 573,0 144,4 192,0 942,6

Bilag 9.f
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for stor brønd

Store betonbrønde Enhed Råvarefase Produktions- Lægnings-
fase fase
Totalt livsforløb
      SBR Beton      
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 8,93 500,00 36,28 57,86 603,07
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,09 1,69 0,28 0,55 2,60
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,08 2,30 0,20 0,76 3,34
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - 0,00001 0,002 0,04 0,037
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 5.153 149.673 15.752 51.402 221.981
Brændbart affald kg - 0,05 0,74 - 0,79
Ikke brændbart affald kg 0,067 8,87 - 0,44 9,38
Genanvendeligt affald kg - 1,54 273,32 3,57 278,43
Uspec. affald kg 0,092 - - - 0,092
Ressourcer
Kul kg 0,2 73,1 11,6 4,1 88,9
Olie kg 3,9 8,2 9,1 1,7 23,0
Naturgas kg 3,1 0,7 0,4 0,1 4,3
Materialer
Basis-Cement kg - 516,9 - - 516,9
Mikrosilica kg - - - - -
Flyveaske kg - 63,90 - - 63,90
Sand og sten kg - 3.482 - 10.407 13.889,4
Plastificeringsmiddel kg - 2,70 - - 2,70
Hjælpestoffer kg - - - - -
Vand m3 0,35 0,85 0,33 0,000048 1,53
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 354,5 3.125,0 788,4 984,0 5.251,9
Termisk energi MJ 127,9 2.182,0 340,3 290,7 2.940,9
El-energi MJ 16,2 943,0 385,8 145,4 1.490,5
Transport MJ - 0,3 62,3 547,9 610,5
Feedstock MJ 210,4 - - - 210,4
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 144,1 3.125,0 788,4 984,0 5.041,5

Bilag 10.a
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for plast Ø 110 mm

PVC-rør, Ø110 Enhed Prod. af PVC sus-
pension
SBR-
ringe
Addi-
tiver
Prod.
af rør
Lægning
af rør
Trans-
port
Total
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 2,01 0,020 - 1,12 5,13 0,084 8,37
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,013 0,00019 - 0,0087 0,034 0,0010 0,056
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,012 0,00033 - 0,0056 0,039 0,0017 0,059
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - - - 9,9893E-06 0,0018 0,00014 0,0001
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 884 11 - 476 2.902 101 4.375
Brændbart affald kg - - - - - 0,00032 0,00032
Ikke brændbart affald kg 0,042 0,00015 - 0,224 0,047 - 0,31
Genanvendeligt affald kg 0,000020 - - - 0,39 - 0,39
Uspec. affald kg 0,000012 0,00020 - 0,000002 - - 0,0002
Ressourcer
Kul kg 0,12 0,00043 - 0,61 0,42 - 1,14
Olie kg 0,56 0,0087 - 0,013 0,18 - 0,76
Naturgas kg 0,67 0,0069 - 0,014 0,01 - 0,70
Materialer
Stabilisator kg - - 0,03 - - - 0,03
Organisk pigment kg - - 0,003 - - - 0,003
Kalk kg 0,015 0,000002 0,12 0,000002 - - 0,13
Sømaterialer kg - - - - 852 - 852
Plastificeringsmiddel kg - - - - - - -
NaOH kg 1,24 - - - - - 1,24
Vand m3 0,055 0,00077 - 0,00041 0,000005 - 0,057
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 69,1 0,8 - 19,8 74,0 1,2 165,0
Termisk energi MJ 30,0 0,3 - - 35,8 - 66,1
El-energi MJ 5,3 0,04 - - 15,2 - 20,6
Transport MJ 0,3 - - - 23,0 - 23,3
Feedstock MJ 33,5 0,5 - - - - 33,9
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 35,7 0,3 - 19,8 74,0 1,2 131,1

Bilag 10.b
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for plast Ø 160 mm

PVC-rør, Ø160 Enhed Prod. af PVC sus- pension SBR-
ringe
Addi-
tiver
Prod.
af rør
Lægning
af rør
Trans-
port
Total
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 3,44 0,028 - 1,91 5,58 0,14 11,10
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,022 0,00027 - 0,015 0,038 0,0017 0,076
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,021 0,00046 - 0,010 0,044 0,0028 0,078
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - - - 0,000017 - 0,00023 0,0003
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 1.511 16 - 813 3.287 173 5.800
Brændbart affald kg - - - - - 0,00054 0,00054
Ikke brændbart affald kg 0,072 0,00021 - 0,383 0,05 - 0,51
Genanvendeligt affald kg 0,00003 - - - 0,43 - 0,43
Uspec. affald kg 0,00002 0,0003 - 0,000004 - - 0,0003
Ressourcer
Kul kg 0,20 0,0006 - 1,03 0,47 - 1,71
Olie kg 0,96 0,012 - 0,022 0,2 - 1,19
Naturgas kg 1,15 0,010 - 0,023 0,01 - 1,19
Materialer
Stabilisator kg - - 0,052 - - - 0,052
Organisk pigment kg - - 0,0055 - - - 0,0055
Kalk kg 0,025 0,000003 0,20 0,000003 - - 0,22
Sømaterialer kg - - - - 963 - 963
Plastificeringsmiddel kg - - - - - - -
NaOH kg 2,12 - - - - - 2,12
Vand m3 0,09 0,0011 - 0,000700 0,000006 - 0,097
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 118,1 1,10 - 33,9 81,0 2,12 236,2
Termisk energi MJ 51,3 0,40 - - 36,7 - 88,4
El-energi MJ 9,1 0,05 - - 17,3 - 26,4
Transport MJ 0,5 - - - 27,0 - 27,5
Feedstock MJ 57,2 0,65 - - - - 57,8
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 60,9 0,45 - 33,9 81,0 2,12 178,4

Bilag 10.c
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for plast Ø 250 mm

PVC-rør, Ø250 Enhed Prod.af PVC sus- pension SBR-ringe Addi-
tiver
Prod.
af rør
Lægning
af rør
Trans-
port
Total
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 6,13 0,064 - 3,40 13,49 0,25 23,34
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,039 0,00062 - 0,026 0,09 0,0030 0,16
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,038 0,0011 - 0,017 0,11 0,0051 0,17
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - - - 0,000030 - 0,00042 0,0004
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 2.692 37 - 1.448 8.201 309 12.686
Brændbart affald kg - - - - - 0,0010 0,001
Ikke brændbart affald kg 0,13 0,00048 - 0,68 0,12 - 0,93
Genanvendeligt affald kg 0,00006 - - - 1,08 - 1,08
Uspec. affald kg 0,00004 0,00066 - 0,00001 - - 0,001
Ressourcer
Kul kg 0,35 0,0014 - 1,84 1,22 - 3,42
Olie kg 1,71 0,028 - 0,038 0,51 - 2,29
Naturgas kg 2,05 0,022 - 0,042 0,02 - 2,14
Materialer
Stabilisator kg - - 0,093 - - - 0,09
Organisk pigment kg - - 0,010 - - - 0,010
Kalk kg 0,044 0,00001 0,36 0,00001 - - 0,40
Sømaterialer kg - - - - 2.463 - 2.463
Plastificeringsmiddel kg - - - - - - -
NaOH kg 3,78 - - - - - 3,78
Vand m3 0,17 0,0025 - 0,00125 0,00001 - 0,17
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 210,4 2,5 - 60,4 197,0 3,8 474,1
Termisk energi MJ 91,4 0,9 - - 84,0 - 176,3
El-energi MJ 16,3 0,1 - 44,0 - 60,4
Transport MJ 0,9 - - - 69,0 - 69,9
Feedstock MJ 101,9 1,5 - - - - 103,4
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 108,6 1,0 - 60,4 197,0 3,8 370,7

Bilag 10.d
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for plast Ø 1400 mm

HDPE-rør, Ø1400 Enhed Prod. af HDPE Prod. af
SBR ringe
Prod.
af rør
Lægning
af rør
Trans-
port
Total
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 302,71 5,18 107,52 70,11 8,05 493,58
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 1,02 0,050 0,83 0,48 0,094 2,48
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 1,81 0,05 0,54 0,57 0,16 3,13
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - - 0,00096 - 0,013 0,014
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 108.720 2.983 45.810 58.122 9.761 225.397
Brændbart affald kg - - - - 0,030 0,030
Ikke brændbart affald kg 0,58 0,04 21,57 0,63 - 22,82
Genanvendeligt affald kg - - - 5,04 - 5,04
Uspec. affald kg - - - - - -
Ressourcer
Kul kg 6,38 0,11 58,27 5,71 - 70,46
Olie kg 124,15 2,29 1,21 2,41 - 130,07
Naturgas kg 113,97 1,81 1,32 0,11 - 117,22
Materialer
Stabilisator kg - - - - - -
Organisk pigment kg - - - - - -
Kalk kg 0,03 0,00049 0,00016 - - 0,03
Sømaterialer kg - - - 11.444 - 11.444
Plastificeringsmiddel kg - - - - - -
Hjælpestoffer kg - - - - - -
Vand m3 1,46 0,20 0,0394 0,00007 - 1,70
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 12.133,6 206,0 1.909,3 1.022,0 119,4 15.390,2
Termisk energi MJ 3.747,9 74,3 - 448,9 - 4.271,1
El-energi MJ 790,3 9,4 - 205,1 - 1.004,8
Transport MJ - - - 368,0 - 368,0
Feedstock MJ 7.595,4 122,2 - - - 7.717,7
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 4.538,2 83,7 1.909,3 1.022,0 119,4 7.672,6

Bilag 10.e
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for lille PP-brønd

PP-brønd Enhed Prod.
af PP
SBR- ringe Prod.af
PP-brønd
Prod.
af PVC
Prod. af
PVC-rør
Additiver
til PVC-rør
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 9,74 2,12 3,95 24,61 13,64 -
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,10 0,021 0,031 0,16 0,106 -
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,071 0,035 0,020 0,15 0,068 -
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - - 0,000035 - 0,00012 -
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 5.455 1.223 1.682 10.805 5.813 -
Brændbart affald kg - - - - - -
Ikke brændbart affald kg 0,033 0,016 0,79 0,52 2,74 -
Genanvendeligt affald kg - - - 0,00025 - -
Uspec. affald kg 0,046 0,022 0,00001 0,0001 0,00 -
Ressourcer
Kul kg 0,18 0,046 2,14 1,42 7,39 -
Olie kg 6,92 0,94 0,045 6,85 0,15 -
Naturgas kg 2,13 0,74 0,049 8,23 0,168 -
Materialer
Stabilisator kg - - - - - 0,37
Organisk pigment kg - - - - - 0,039
Basis-Cement kg - - - - - -
Microsilica kg - - - - - -
Flyveaske kg - - - - - -
Sømaterialer kg - - - - - -
Plastificeringsmiddel kg - - - - - -
NaOH kg - - - 15,16 - -
Kalk kg 0,0011 0,00020 0,000006 0,18 0,00002 1,43
Vand m3 0,017 0,082 0,00145 0,68 0,005 -
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 441,2 84,4 70,1 844,6 242,3 -
Termisk energi MJ 132,5 30,4 - 367,0 - -
El-energi MJ 35,7 3,9 - 65,3 - -
Transport MJ - - - 3,6 - -
Feedstock MJ 272,9 50,1 - 408,9 - -
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 168,2 34,3 70,1 435,8 242,3 -

Bilag 10.e (fortsat)
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for lille PP-brønd

PP-brønd Enhed Beton
fase 1
Beton
fase 2
Lægning
af rør
Transport
total
Total
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 10,63 0,73 13,49 1,32 80,23
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,034 0,0049 0,094 0,015 0,56
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,048 0,0039 0,11 0,026 0,53
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv 0,0000007 - - 0,0022 0,0023
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 3.101 204 8.201 1.604 38.088
Brændbart affald kg 0,001 0,017 - 0,0050 0,023
Ikke brændbart affald kg 0,19 5,55 0,12 - 9,95
Genanvendeligt affald kg 0,04 6,35 1,08 - 7,46
Uspec. affald kg - - - - 0,068
Ressourcer
Kul kg 1,56 0,27 1,22 - 14,23
Olie kg 0,17 0,18 0,51 - 15,78
Naturgas kg 0,015 0,010 0,024 - 11,37
Materialer
Stabilisator kg - - - - 0,37
Organisk pigment kg - - - - 0,04
Basis-Cement kg 11,00 - - - 11,00
Microsilica kg 0,10 - - - 0,10
Flyveaske kg 2,70 - - - 2,70
Sømaterialer kg 81 - 2.463 - 2.544
Plastificeringsmiddel kg 0,07 - - - 0,07
NaOH kg - - - - 15,16
Kalk kg - - - - 1,61
Vand m3 0,018 0,0077 0,00001 - 0,81
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 66,8 16,9 197,0 19,6 1.982,9
Termisk energi MJ 46,3 7,9 84,0 - 668,1
El-energi MJ 20,5 9,0 44,0 - 178,3
Transport MJ 0,021 - 69,0 - 72,6
Feedstock MJ - - - - 731,9
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 66,8 16,9 197,0 19,6 1.251,0

Bilag 10.f
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for stor HDPE-brønd

HDPE-brønd Enhed Prod. af HDPE SBR-
ringe
Prod.
af rør
Lægning
af rør
Trans-
port
Total
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 449,2 36,3 159,5 70,1 11,9 727,1
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 1,51 0,35 1,24 0,48 0,14 3,73
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 2,69 0,32 0,80 0,57 0,24 4,62
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - - 0,0014 - 0,020 0,021
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 161.327 20.908 67.976 58.122 14.484 322.817
Brændbart affald kg - - - - 0,05 0,045
Ikke brændbart affald kg 0,87 0,27 32,01 0,63 - 33,77
Genanvendeligt kg - - - 5,04 - 5,04
Uspec. affald kg - - - - - -
Ressourcer
Kul kg 9,46 0,78 86,46 5,71 - 102,41
Olie kg 184,23 16,06 1,80 2,41 - 204,50
Naturgas kg 169,11 12,70 1,96 0,11 - 183,89
Materialer
Basis-Cement kg - - - - - -
Microsilica kg - - - - - -
Flyveaske kg - - - - - -
Sømaterialer kg - - - 11.444 - 11.444
Plastificeringsmiddel kg - - - - - -
Hjælpestoffer kg - - - - - -
Kalk kg 0,05 0,0034 0,0002 - - 0,050
Vand m3 2,17 1,41 0,0585 0,00007 - 3,64
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 18.004,7 1.443,4 2.833,1 1.022,0 177,1 23.480,4
Termisk energi MJ 5.561,5 520,6 - 448,9 - 6.531,0
El-energi MJ 1.172,6 66,1 - 205,1 - 1.443,9
Transport MJ - - - 368,0 - 368,0
Feedstock MJ 11.270,6 856,7 - - - 12.127,3
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 6.734,1 586,7 2.833,1 1.022,0 177,1 11.353,1

Bilag 10.g
Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for plast Ø 160 mm, scenario 2 (Dansk energi og europæisk energi)

PVC-rør, Ø160 mm
ved genbrug
Enhed Prod. af PVC suspension SBR-ringe Additiver Prod.
af rør
Lægning
af rør
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 0,69 0,028 - 1,91 5,58
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,004 0,00027 - 0,015 0,038
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,004 0,0002 - 0,010 0,044
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv - - - 0,000017 -
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 302 16 - 813 3.287
Brændbart affald kg - - - - -
Ikke brændbart affald kg 0,014 0,00021 - 0,383 0,05
Genanvendeligt affald kg 0,00001 - - - 0,43
Uspec. affald kg 0,00000 0,0003 - 0,000004 -
Ressourcer
Kul kg 0,04 0,0006 - 1,03 0,47
Olie kg 0,19 0,012 - 0,022 0,2
Naturgas kg 0,23 0,010 - 0,023 0,01
Materialer
Stabilisator kg - - 0,052 - -
Organisk pigment kg - - 0,0055 - -
Kalk kg 0,005 0,000003 0,20 0,000003 -
Sømaterialer kg - - - - 963
Plastificeringsmiddel kg - - - - -
NaOH kg 0,42 - - - -
Vand m3 0,02 0,0011 - 0,000700 0,000006
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 23,6 1,10 - 33,9 81,0
Termisk energi MJ 10,3 0,40 - - 36,7
El-energi MJ 1,8 0,05 - - 17,3
Transport MJ 0,1 - - - 27,0
Feedstock MJ 11,4 0,65 - - -
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 12,2 0,45 - 33,9 81,0

Bilag 10.g (fortsat)

Oversigt over beregnede miljøeffektpotentialer, ressourceforbrug og energiforbrug for plast Ø 160 mm, scenario 2 (Dansk energi og europæisk energi

PVC-rør, Ø160 mm
ved genbrug
Enhed Transport Genbrug Total
Globale effekter
Drivhuseffekt kg CO2-ækv 0,14 1,55 9,90
Regionale effekter
Forsuring kg SO2-ækv 0,0017 0,0120 0,071
Næringssaltbelastning kg NO3--ækv 0,003 0,008 0,069
Fotokemisk ozon kg C2H4-ækv 0,00023 0,00001 0,0003
Lokale effekter
Human toksicitet (luft) m3 luft*103 173 659 5.250
Brændbart affald kg 0,00054 - 0,00054
Ikke brændbart affald kg - 0,31 0,76
Genanvendeligt affald kg - - 0,43
Uspec. affald kg - 0,000003 0,0003
Ressourcer
Kul kg - 0,84 2,39
Olie kg - 0,02 0,44
Naturgas kg - 0,02 0,29
Materialer
Stabilisator kg - - 0,052
Organisk pigment kg - - 0,0055
Kalk kg - - 0,20
Sømaterialer kg - - 963
Plastificeringsmiddel kg - - -
NaOH kg - - 0,42
Vand m3 - 0,0006 0,021
Energiforbrug
Totalt energiforbrug MJ 2,12 27,47 169,2
Termisk energi MJ - - 47,4
El-energi MJ - - 19,1
Transport MJ - - 27,1
Feedstock MJ - - 12,1
Totalt energiforbrug - feedstock MJ 2,12 27,47 157,1

Bilag 11.a
Rørgrave, beton Ø 100 mm

Ø 100 mm betonrør. GT-rør.
Godstykkelse: 25 mm.
Omkringfyldningen komprimeres ved hjælp af fodtramp.
Anlæg rørgrav: 1:2.
Rørgravsbundbredde: 0,4 m.
Lægningsdybde: 1,1 m.
Densitet jord: 2.100 kg/m3.

Rørgrave, beton Ø 100 mm (0,02 kb)(3,82 kb)

Vægt af fortrængt jord pr. m: (0,05 + 0,025)2 ´ p ´ 2.100 = 37 kg.

Vægt af udjævningslag pr. m: (0,425 ´ 0,05) ´ 2.100 = 45 kg.

Vægt af støttelag pr. m (skønnet): 36 kg.

Vægt af materiale til omkringfyldning : (0,4 ´ 0,3 + 0,15 ´ 0,3) ´ 2.100 - 37 - 45 - 36 = 229 kg.

Vægt af materiale, tilfyldning: (0,4 + 0,15 + 0,15 + 0,875 / 2) x 0,875 ´ 2.100 = 2.090 kg.

Bilag 11.b
Rørgrave, beton Ø 150 mm

Ø 150 mm betonrør. Type Euro.
Omkringfyldningen komprimeres ved hjælp af fodtramp.
Anlæg rørgrav: 1:2.
Rørgravsbundbredde: 0,5 m.
Lægningsdybde: 1,1 m.
Densitet jord: 2.100 kg/m3.

Rørgrave, beton Ø 150 mm (0,2 kb)(3,57 kb)

Vægt af fortrængt jord pr. m: 0,1132 x p x 2.100 = 84 kg. 37 kg.

Vægt af udjævningslag pr. m: 0,525 x 0,05 x 2.100 = 53 kg.

Vægt af støttelag pr. m (skønnet): 0,20 x 0,05 x 2.100 = 42 kg.

Vægt af materiale til omkringfyldning : (0,5 + 0,188) x 0,376 x 2.100 - 84 - 53 - 42 = 364 kg.

Vægt af materiale, tilfyldning: ((0,5 + 0,188 x 2) x 0,812 + 0,812 / 2 ´ 0,812) ´ 2.100 = 2.185 kg.

Bilag 11.c
Rørgrave, beton Ø 250 mm

Ø 250 mm betonrør. Type ig.
Omkringfyldningen komprimeres med vibrator.
Anlæg rørgrav: 1:2.
Rørgravsbundbredde: 1,0 m.
Lægningsdybde: 2,0 m.
Densitet jord: 2.100 kg/m3.

Rørgrave, beton Ø 250 mm (0,2 kb)(2,89 kb)

Vægt af fortrængt jord pr. m: 184 kg. 37 kg.

Vægt af udjævningslag pr. m: 1,03 x 0,06 x 2.100 = 132 kg.

Vægt af støttelag pr. m (skønnet): 0,43 x 0,064 x 2 x 2.100 = 116 kg.

Vægt af materiale til omkringfyldning : (1,0 - 0,252) x 0,504 x 2.100 - 184 - 132 - 116 = 893 kg.

Vægt af materiale, tilfyldning: ((1,0 + 0,252 x 2) x 1,603 + 1,603 / 2 x 1,603) x 2.100 = 7.761 kg.

Bilag 11.d
Rørgrave, beton Ø 1400 mm

Ø 1400 mm betonrør. Type Euro-rør.
Omkringfyldningen komprimeres med vibrator.
Anlæg rørgrav: 1:2.
Rørgravsbundbredde: 2,2 m.
Lægningsdybde: 3,5 m.
Densitet jord: 2.100 kg/m3.

Rørgrave, beton Ø 1400 mm (0,2 kb)(3,89 kb)

Vægt af fortrængt jord pr. m: ((0,5 x (1,4 + 0,168 x 2))2 x p + 0,764 x 0,217) x 2.100 = 5.318 kg.

Vægt af udjævningslag pr. m: 2,2 x 0,05 x 2.100 = 231 kg.

Vægt af materiale til omkringfyldning : (2,2 + 1,083) x 2,165 x 2.100 - 5.318 - 231 = 9.377 kg.

Vægt af materiale, tilfyldning: (2,2 + 1,083 x 2 + 1,719 / 2) x 1,719 x 2.100 = 18.863 kg.

Bilag 11.e
Rørgrave, lille betonbrønd

Rørgrave, lille betonbrønd (0,2 kb)(4,27 kb)

Skitse af betonbrønd (stiplet linie) sat i samme rørgrav, som der er anvendt ved lægning af Ø 250 mm betonrør. Der er ikke taget hensyn til, at brønden er 0,5 m højere end rørgraven.

Energiforbruget for sætning af brønde er skønnet til det samme energiforbrug, som der anvendes til lægning af 1,0 m Ø 250 mm betonledning (midlet bred og smal rørgrav).

Bilag 11.f
Rørgrave, stor betonbrønd

Rørgrave, stor betonbrønd (0,2 kb)(4,27 kb )

Skitse af betonbrønd (stiplet linie) sat i samme rørgrav, som der er anvendt ved lægning af Ø 1400 mm betonrør. Der er ikke taget hensyn til, at nyttehøjden bliver lidt større end de 3,5 m.

Bilag 12.a
Rørgrave, plast Ø 110 mm

Ø 110 mm PVC-rør.
Godstykkelse: 3,0 mm.
Omkringfyldningen komprimeres ved hjælp af fodtramp.
Anlæg rørgrav: 1:2.
Rørgravsbundbredde: 0,3 m.
Lægningsdybde: 1,1 m.
Densitet jord: 2.100 kg/m3.

Rørgrave, plast Ø 110 mm (0,2 kb)(3,54 kb)

Vægt af fortrængt jord pr. m: 0,0552 x p x 2.100 = 20 kg.

Vægt af udjævningslag pr. m: (0,30 + 0,05) x 0,1 x 2.100 = 74 kg.

Vægt af materiale til omkringfyldning : (0,3 + 0,155) x 0,310 x 2.100 - 20 - 74 = 202 kg.

Vægt af materiale, tilfyldning: (0,3 + 0,155 + 0,155 + 0,893 / 2) x 0,893 x 2.100 = 1.981 kg

Bilag 12.b
Rørgrave, plast Ø 160 mm

Ø 160 mm PVC-rør.
Godstykkelse: 3,6 mm.
Omkringfyldningen komprimeres ved hjælp af fodtramp.
Anlæg rørgrav: 1:2.
Rørgravsbundbredde: 0,4 m.
Lægningsdybde: 1,1 m.
Densitet jord: 2.100 kg/m3.

Rørgrave, plast Ø 160 mm (0,2 kb)(3,47 kb)

Vægt af fortrængt jord pr. m: 0,0802 x p x 2.100 = 42 kg.

Vægt af udjævningslag pr. m: (0,40 + 0,05) x 0,1 x 2.100 = 95 kg.

Vægt af materiale til omkringfyldning : (0,4 + 0,180) x 0,360 x 2.100 - 42 - 95 = 301 kg.

Vægt af materiale, tilfyldning: (0,4 + 0,18 x 2 + 0,844 / 2) x 0,844 ´ 2.100 = 2.094 kg.

Bilag 12.c
Rørgrave, plast Ø 250 mm

Ø 250 mm PVC-rør.
Inderdiameter: 226 mm.
Yderdiameter: 250 mm.
Godstykkelse: 12 mm.
Omkringfyldningen komprimeres ved hjælp af fodtramp.
Anlæg rørgrav: 1:2.
Rørgravsbundbredde: 0,5 m.
Lægningsdybde: 1,5 m.
Densitet jord: 2.100 kg/m3.

Rørgrave, plast Ø 250 mm (0,2 kb)(3,75 kb)

Vægt af fortrængt jord pr. m: 0,1252 x p x 2.100 = 103 kg.

Vægt af udjævningslag pr. m: (0,50 + 0,05) x 0,1 x 2.100 = 116 kg.

Vægt af materiale til omkringfyldning : (0,5 + 0,225) x 0,450 x 2.100 - 103 - 116 = 466 kg.

Vægt af materiale, tilfyldning: (0,5 + 0,225 x 2 + 1,162 / 2) x 1,162 ´ 2.100 = 3.736 kg.

Bilag 12.d
Rørgrave, plast Ø 1400 mm

Ø 1400 mm PEH-rør.
Inderdiameter: 1.400 mm.
Yderdiameter: 1.556 mm.
Godstykkelse: 78 mm.
Omkringfyldningen komprimeres ved hjælp af vibrator.
Anlæg rørgrav: 1:2.
Rørgravsbundbredde: 2,3 m.
Lægningsdybde: 3,5 m.
Densitet jord: 2.100 kg/m3.

Af tekniske årsager er illustrationen udeladt i denne publikation.

Vægt af fortrængt jord pr. m: 0,7782 x p x 2.100 = 3.993 kg.

Vægt af udjævningslag pr. m: 2,35 x 0,1 x 2.100 = 494 kg.

Vægt af materiale til omkringfyldning : (2,3 + 0,878) x 1,756 x 2.100 - 3.993 - 494 = 7.232 kg.

Vægt af materiale, tilfyldning: (2,3 + 0,878 x 2 + 1,922 / 2) x 1,922 x 2.100 = 20.250 kg.

Bilag 12.e
Rørgrave, lille plastbrønd

Rørgrave, lille plastbrønd (0,2 kb)(4,09 kb)

Skitse af plastbrønd (stiplet linie) sat i samme rørgrav, som der er anvendt ved lægningen af Ø 250 mm plastrør. Der er ikke taget hensyn til, at brønden er 0,5 m højere end rørgraven.

Energiforbruget for sætning af brønde er skønnet til det samme energi- forbrug til lægning af 1 m Ø 250 mm plastrør (midlet bred og smal rørgrav).

Bilag 12.f
Rørgrave, stor plastbrønd

Skitse af plastbrønd (stiplet linie) sat i samme rørgrav, som der er anvendt ved lægning af Ø 1400 mm plastrør.

Bilag 13.
Åkerman EC 200/EW 200 - Gravemaskine

Produktivitet, gravemaskiner (m3/h) Produktionscyklus (s)

Dumper placeret nedenfor gravemaskinen. Gravehøjde 2-5 meter.

Svingvinkel 10-45° . 50 minutter pr. time.

Åker- Skovl- Jordklasse
mann volume 1 2 3 4
  liter m3/h s m3/h s m3/h s m3/h s
EC200

EC230

EC300

EC420

H25D

H25DME

850

1.100

1.450

2.100

3.000

4.000

255

303

342

433

550

660

11

12

14

16

18

20

234

279

319

408

521

629

12

13

15

17

19

21

182

220

256

332

429

522

14

15

17

19

21

23

143

175

206

270

352

415

16

17

19

21

23

26

 

Dumper og gravemaskine på samme plan.

Svingvinkel 90-180° .

Åker- Skovl- Jordklasse
mann volume 1 2 3 4
  liter m3/h s m3/h s m3/h s m3/h s
EC200

EC230

EC300

EC420

H25D

H25DME

850

1.100

1.450

2.100

3.000

4.000

200

242

281

347

450

574

14

15

17

20

22

23

187

227

266

330

430

550

15

16

18

21

23

24

150

183

218

274

360

462

17

18

20

23

25

26

121

149

178

227

300

372

19

20

22

25

27

29

 

Maximal brændselsforbrug l/h
Intensitet HLD ECO CAP
75% 14,9 16,3 17,5
50% 11,0 11,9 12,7
25% 7,1 7,5 7,9

 

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]