[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Affald 21

Bilag D - Sektorer

Affald kan groft inddeles efter, hvilken sektor det produceres i. Denne opdeling er hensigtsmæssig, idet hver sektor typisk er karakteriseret ved produktion af bestemte affaldsfraktioner samt indsamlingssystemer tilpasset affaldet.

D 1 Affaldsforbrændingsanlæg

D 1.1 Status
D. 1.2 Regulering
D 1.3 Fremtidige initiativer
D 1.3 Miljøvurdering
D 1.4 Betydning for de nationale myndigheder
D. 1.5 Betydning for de kommunale myndigheder

Miljøproblem

Restprodukternes indhold af tungmetaller kan
begrænse deres genanvendelse

Røggasrensningsaffald fra
affaldsforbrændingsanlæg udgør en stor
mængde farligt affald

Initiativer

Stop for forbrænding af miljøbelastende
fraktioner

D 1.1 D 1.1 Status

Mål år 2004

  • 70% genanvendelse af restprodukter under hensyntagen til grundvandet

Affaldsforbrændingsanlæg behandler affald, men er samtidig affalds-producerende.

1. januar 1997 var der i alt 31 forbrændingsanlæg i drift i Danmark, se bilag C om kapacitet på forbrændingsanlæg.

I 1997 blev der forbrændt 2,4 mio. tons affald.

Restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæggene er slagger og røggasrensningsaffald, som udgør henholdsvis 20% og 3% af den indfyrede affaldsmængde.

Slaggen sorteres, og 70-80% går til genanvendelse, medens resten primært p.g.a. af dårlig kvalitet (for højt indhold af tungmetaller) må deponeres.

Sammensætningen af det indfyrede affald er af væsentlig betydning for mængden og kvaliteten af restprodukterne. Det gælder især indholdet af tungmetaller og PVC i affaldet.

ill0d1.gif (4217 bytes)

Kilde: Affaldsstatistik 1997, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 1, 1999.

D. 1.2 Regulering

I følge Affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne anvise forbrændingsegnet affald - der ikke er genanvendeligt - til forbrænding på anlæg med energiudnyttelse. Visse typer affald er defineret som ikke-forbrændingsegnet, idet de ved forbrænding kan give anledning til miljøproblemer. Eksempler på sådant affald er olieforurenet jord, PVC-affald og tungmetalbelastet affald.

D 1.3 Fremtidige initiativer

Midler

  • krav om, at miljøbelastende affaldsfraktioner, som PVC, og imprægneret træ og elektriske og elektroniske produkter ikke må anvises til affaldsforbrændingsanlæggene
  • arbejde for, at det kommende direktiv om affaldsforbrænding indeholder principper for forbrænding af visse fraktioner

Fremover skal det sikres, at de miljøbelastende fraktioner som PVC, imprægneret træ samt elektriske og elektroniske produkter sorteres ud fra de relevante affaldsstrømme. Samtidigt skal det sikres, at disse fraktioner ikke går til forbrænding, men genanvendes eller deponeres, indtil der er udviklet egnede behandlingsmetoder.

I forbindelse med det kommende direktiv om affaldsforbrænding vil Danmark arbejde for, at direktivet kommer til at indeholde principper om, at tungmetalholdige affaldsfraktioner og affald, som ved forbrænding resulterer i uforholdsmæssige store mængder restprodukter (f.eks. PVC), kun skal forbrændes efter nærmere principper.

D 1.3 Miljøvurdering

Ved at friholde affaldsforbrændingsanlæggene for miljøbelastende fraktioner som PVC, imprægneret træ samt elektriske og elektroniske produkter, vil der ske en reduktion af tungmetaller, der tilføres slaggen eller røggasrensningsproduktet.

Mængden af røggasrensningsaffald vil falde som følge af en reduktion i mængden af PVC, der tilføres affaldsforbrændingsanlæggene.

D 1.4 Betydning for de nationale myndigheder

Affaldsbekendtgørelsen skal revideres, således at det fremgår, at PVC-holdigt affald, imprægneret træ samt elektriske og elektroniske produkter ikke længere skal betragtes som forbrændingsegnet affald.

For at beskytte grundvandet skærpes kravene til genanvendelse af restprodukterne.

Selvom tungmetalbelastningen af restprodukterne vil falde væsentligt og dermed bedre kvaliteten af slaggen, fastholdes det nuværende mål på 70% genanvendelse af restprodukter i år 2004.

D. 1.5 Betydning for de kommunale myndigheder

Kommunerne skal i deres planlægning fremover tage højde for, at imprægneret træ udsorteres som ikke forbrændingsegnet affald og deponeres. Det PVC-affald, der ikke kan genanvendes, skal deponeres. Det anbefales kommunerne at anvise PVC-affaldet til deponering i særskilte celler, således at det eventuelt er muligt på et senere tidspunkt at føre affaldet til anden behandling. Når der er udviklet egnede behandlingsmetoder for henholdsvis imprægneret træ og PVC, vil der blive stillet nye krav til håndtering af affaldet. For elektriske og elektroniske produkter skal der etableres en særskilt indsamlingsordning med henblik på øget genanvendelse.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]