[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Affald 21

D 2 Byggeri og anlæg

D 2.1 Status
D 2.2 Fremtidige initiativer
D 2.3 Regulering
D 2.4 Kapacitet
D 2.5 Miljøvurdering
D 2.6 Betydning for de nationale myndigheder
D 2.7 Betydning for de kommunale myndigheder

Miljøproblem

Bygge- og anlægsaffald udgør 27% af den samlede affaldsmængde, som ville have optaget deponeringskapacitet, hvis det ikke blev genanvendt

Initiativer

Udstedelse af en bekendtgørelse vedrørende krav til genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsformål

Etablering af en særskilt ordning for PVC

Udsortering af imprægneret træ som ikke-forbrændingsegnet affald

Undersøgelse af behovet for udsortering af andre miljøbelastende fraktioner

Øget anvendelse af miljørigtig projektering

D 2.1 Status

Mål år 2004

  • 90% genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
  • udsortering af miljøbelastende affaldsfraktioner (PVC, imprægneret træ samt elektriske og elektroniske produkter)
  • øget anvendelse af miljørigtig projektering

Bygge- og anlægsaffaldet består hovedsagelig af beton, asfalt, sten samt øvrigt bygge- og anlægsaffald. Den producerede mængde udgjorde i 1997 3,4 mio. tons. Mængden af bygge- og anlægsaffald har gennem de sidste år været stigende.

Den høje genanvendelsesprocent for bygge- og anlægsaffald skal fastholdes, idet der ved genanvendelsen af affaldet spares ressourcer. Der lægges vægt på, at genanvendelsen sker under størst mulig hensyntagen til grundvandsressourcerne. I kommende byggerier skal "vugge-til-grav"- tænkningen have større udbredelse, og anvendelse af miljørigtig projektering skal spille en mere fremtrædende rolle, hvorved affaldsbehandlingen vil indgå i miljøvurderingen af byggeriet allerede i designfasen.

I 1997 opnåede man en genanvendelsesprocent på knap 91% for bygge- og anlægsaffald. 8% af den samlede mængde blev deponeret, og 1% af affaldet blev sendt til særlig behandling. Alt i alt må den hidtidige indsats på bygge- og anlægsområdet betegnes som en succes, og den tidligere målsætning om 85% genanvendelse inden år 2000 er nået. Samtidig med øget genanvendelse er der registreret en nedgang i mængden til deponering, hvorved fremtidig behov for ny kapacitet på deponeringsanlæg mindskes.

D 2.2 Fremtidige initiativer

I 1999 vil en bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder blive sendt i høring. Bekendtgørelsens formål er at sikre, at genanvendelsen sker under størst mulig hensyntagen til grundvandsressourcerne.

Der skal ske en separat udsortering og indsamling af en lang række materialer og komponenter inden for byggesektoren, som indeholder miljøbelastende stoffer. I første omgang skal der stilles krav om udsortering af følgende fraktioner: PVC, imprægneret træ, elektriske og elektroniske produkter.

Midler

  • krav til genanvendelse af restprodukter og jord i bygge- og anlægsarbejder
  • krav om frasortering af miljøbelastende stoffer, materialer og komponenter(elektriske og elektroniske produkter, PVC og imprægneret træ)
  • undersøgelse om mulighed for at stille krav til anvendelse af miljørigtig projektering
  • undersøgelse af behovet for udsortering af andre miljøbelastende fraktioner

Der skal iværksættes en undersøgelse , der skal kortlægge behovet for udsortering af andre miljøbelastende fraktioner fra bygge- og anlægssektoren. I første omgang vil behovet for udsortering af metalholdige dele blive undersøgt.

 

Image61.gif (9457 bytes)

Kilde: Affaldsstatistik 1997, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 1, 1999.

 I konceptet miljørigtig projektering indgår overvejelser om affaldsforebyggelse og genanvendelse. Anvendelse af miljørigtig projektering er i dag frivillig, men mulighederne for at stille krav til anvendelse skal i samarbejde med By- og Boligministeriet undersøges.

D 2.3 Regulering

I foråret 1994 indgik miljøministeren, Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner en aftale om forbrændingsegnet affald, bygge- og anlægsaffald, organisk affald og deponering. I forbindelse med denne aftale blev der i 1995 udstedt et cirkulære om kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse. Herudover indgik Miljøministeriet og Entreprenørforeningens Nedbrydningssektion en aftale om selektiv nedrivning. Med underskrivelsen af denne aftale sikres det, at sorteringen sker ved kilden.

Cirkulæret fastsætter, at ved nedbrydningsarbejde, som involverer mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald, skal affaldet kildesorteres i rene fraktioner, således at f.eks. tegl og beton holdes adskilt.

I medfør af cirkulæret har kommunerne udstedt regulativer med krav om sortering. Regulativerne trådte i kraft senest 1. januar 1997.

I forbindelse med regulering af bygge- og anlægsaffald har affaldsafgiften spillet en væsentlig rolle, idet affald, der genanvendes ikke er afgiftsbelagt.

Endelig har offentlige tilskud til genanvendelsesinitiativer haft stor betydning.

D 2.4 Kapacitet

En stor del af bygge- og anlægsaffaldet oparbejdes ved hjælp af mobile nedknusningsanlæg, der flyttes rundt i landet til forskellige rekvirenter. Kapaciteten vurderes således ikke at være en barriere for målsætningen.

D 2.5 D 2.5 Miljøvurdering

Udsortering af miljøbelastende fraktioner forventes at give en øget kvalitet i affaldsbehandlingen. Ved implementering af miljørigtig projektering forventes på sigt en reduktion i den producerede mængde affald samt en substitution af materialer med indhold af miljøbelastende stoffer.

D 2.6 Betydning for de nationale myndigheder

De nationale affaldsmyndigheder vil være ansvarlig for udstedelse af krav til genanvendelse af restprodukter og jord i form af en bekendtgørelse.

De nationale affaldsmyndigheder er endvidere ansvarlige for, at der fastsættes krav om sortering og indsamling af visse miljøbelastende fraktioner.

De nationale affaldsmyndigheder vil i samarbejde med By- og Boligministeriet være ansvarlige for at undersøge mulighederne for at stille krav om anvendelse af miljørigtig projektering.

D 2.7 Betydning for de kommunale myndigheder

Ved implementering af Bekendtgørelsen om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder skal kommunerne udarbejde en prognose for deponeringsbehovet for uorganiske restprodukter og jord til brug for amternes regionplanlægning.

Ved implementering af krav om frasortering af visse affaldsfraktioner skal kommunerne i deres planlægning tage højde for, at fraktionerne skal udsorteres og indsamles separat.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]