[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Affald 21

E 7 Glas

E 7.1 Status
E 7.2 Fremtidige initiativer
E 7.3 Regulering
E 7.4 Kapacitet
E 7.5 Miljøvurdering
E 7.6 Økonomi
E 7.7 Betydning for nationale myndigheder
E 7.8 Betydning for de kommunale myndigheder

Miljøproblem

Ved genanvendelse af glas og genbrug af hele glasflasker reduceres energiforbruget i forhold til produktionen af nyt glas. Desuden udnyttes råvaren(glasset) flere gange. Indsamlingen af glas til genanvendelse skal derfor øges

Initiativer

Fastholdelse af et returflaskesystem.

Gennemførelse af en informationskampagne, der især sigter på at øge indsamlingen af emballageglas.

Vurdering af markedet for genbrug af vinflasker.

Iværksættelse af udviklingsarbejde med det formål at forbedre indsamlingsmateriellet og reducere skårprocenten.

Information til kommunerne om farveseparering.

E 7.1 Status

Mål år 2004

  • 75% genanvendelse af glas

Ved genanvendelse af glas reduceres energiforbruget til produktion af nyt glas. Desuden udnyttes råvaren (glasset) flere gange. Indsamlingen af flasker og emballageglas til genanvendelse skal derfor forbedres.

Den samlede mængde glasaffald udgjorde i 1997 190.000 tons. Heraf blev der indsamlet 115.000 tons glas 19(flasker og emballageglas) svarende til en indsamlingsprocent på 61%. Flasker indsamles gennem de kommunale ordninger (60%), detail- og engrosvirksomheder (32%) og restaurant/værtshus og cafeer (8%).

Indsamlingen skal øges gennem en styrket informationsindsats overfor borgerne. Undersøgelser viser, at en fjerdedel af borgerne ikke ved, at emballageglas kan afleveres til genanvendelse i de nuværende ordninger. Dette betyder, at kun en mindre del af emballageglasset indsamles i modsætning til flasker. Fejlsortering opstår, da en femtedel af borgerne ikke ved, at keramik, stentøj og porcelæn ikke skal afleveres sammen med glasset til genanvendelse.

Genanvendelsen af hele flasker kan i øvrigt øges ved at udvikle indsamlingsmateriel, der reducerer skårprocenten. Genanvendelsen af skår kan øges ved at forbedre farvesepareringen af glasskår.

Midler

  • fastholdelse af et returflaskesystem
  • informationskampagne om øget indsamling af emballageglas
  • undersøgelse af markedet for flasker til genbrug
  • undersøgelse om nedsat skårprocent ved bedre opsamlingsmateriel
  • information til kommunerne om farveseparering

E 7.2 Fremtidige initiativer

Et returflaskesystem for emballager til øl og læskedrikke er et centralt element i opfyldelse af regeringens målsætning om affaldsminimering. Systemet sikrer genbrug af emballager og dermed en betydelig reduktion af både affaldsmængde og ressourceforbrug.20 Et returflaskesystem vil blive fastholdt.

Miljøstyrelsen vil i 1999 vurdere markedet for flasker til genbrug i Danmark samt vurdere de miljømæssige effekter ved eksport af flasker til genbrug uden for Danmark.

Der vil på baggrund af denne vurdering blive igangsat et udviklingsarbejde, der sigter på at nedsætte skårprocenten under indsamlingen gennem videreudvikling af opsamlingsmateriellet.

Der vil i år 2000 blive iværksat en informationskampagne, der sigter mod at øge indsamlingen af emballageglas fra husholdningerne og relevante virksomheder. Kampagnen skal også sigte mod at nedsætte den fejlsortering, der opstår, når f.eks. keramik, stentøj og porcelæn afleveres sammen med glas til genanvendelse.

Der vil i år 2000 blive udsendt informationsmateriale til kommunerne om mulighederne for at farveseparere glas, således at kassationsprocenten af det indsamlede glas nedsættes.

E 7.3 Regulering

Kommuner er forpligtet21 til at etablere indsamling af glas fra private bebyggelser med mere end 2000 husstande. Indsamlingen skal tilrettelægges så væsentlige dele af glasset genanvendes. De fleste kommuner har indført bringeordninger, hvor kuber er placeret på centrale steder i kommunen og på containerpladser. For indsamlingsordningerne gælder det, at borgerne er forpligtet til at benytte ordningerne som beskrevet i det kommunale affaldsregulativ.

E 7.4 Kapacitet

Den øgede mængde indsamlet glas til genanvendelse vurderes at kunne afsættes til genvindingsindustrien.

E 7.5 Miljøvurdering

Øget farveseparering og lavere skårprocent vil reducere ressource- og energiforbruget i forbindelse med fremstilling af glas. Nedsættelse af skårprocenten kan medføre øget genbrug af hele flasker, hvorved der opnås en betydelig reduktion af energiforbruget, da dette kun kræver omkring 15% energi i forhold til fremstilling af en ny flaske.

Mængden af dagrenovation til forbrænding vil blive nedbragt, hvilket vil nedbringe slaggemængden fra forbrændingsanlæg.

E 7.6 Økonomi

Den øgede indsamling af glasemballage forventes ikke at få indflydelse på renovationsgebyret.

E 7.7 Betydning for nationale myndigheder

Der iværksættes en informationskampagne vedrørende øget indsamling af emballageglas og nedsættelse af fejlsortering. Der skal udsendes informationsmateriale til kommunerne om farveseparering samt gennemføres en undersøgelse om mulighederne for at nedsætte skårprocenten ved anvendelse af bedre materiel.

E 7.8 Betydning for de kommunale myndigheder

Kommunerne skal deltage i informationskampagnen for øget indsamling af glas til genanvendelse. Endvidere skal kommunerne vurdere om mulighederne for øget indsamling og genanvendelse kan opnås ved hyppigere tømning og større kubetæthed.

Kommunerne skal være opmærksomme på, at der i år 2000 vil blive udsendt informationsmateriale om mulighederne for at farveseparere glas, således at kassationsprocenten nedsættes.

________________________

19 Kilde: Rendan Glasstatistik 1997. Glas indsamles som flasker og emballageglas. Indsamlingsprocenten er udregnet i forhold til forbruget af glas, .

20 Retursystemet fortrænger samlet, hvad der i 1995 årligt svarer til ca. 390.000 tons affald (beregnet som om det var engangsemballage), forudsat den samme fordeling mellem plast og glasemballage, som i det nuværende system. Ved genbrug af emballager mindskes ressourceforbruget til fremstilling af nye emballager samt til eventuel genanvendelse af brugte emballager.

21 Ifølge Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 299 af 30. april 1997.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]