Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/96 og 1999/2000

12. Litteraturliste

Alexanderson, Anders mf: Exhaust Gas Emissions from Sea Transportation.

Bloch, Niels Peter: Grønært og Bukken Bruse.

Knak, Christen: Skibsmotorlære.

Kristensen, Hans Otto: Udviklingen indenfor dansk færgefart siden 1995.

Wright, A.A: Exhaust Emissions from Combustion Machinery.

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/1996: Belysning af de miljømæssige fordele ved coaster transport.

Anordning angående politimyndighed for Søværnets skibe og luftfartøjer.

A Multivariate Statistical. Analysis of Fuel-Related Polycyclie Aromatie Hydrocarbon Enuissions from Heavy-Duty Diesel Vehicles. Westerholnift.; Li, H. Environ. Sci. Technol. 1994, 28, 965-972.

Kgl.anordning nr. 43 7 af 31. 12. 1966 om afgrænsning af Søterritoriet.

Dansk Illustreret skibsliste 1994-2001.

Dansk Elforsyning 1995-1999. Danske Elværkers forening.

Diverse brochurer fra MAN B&W.

Diverse brochurer fra New Sulzer Engines.

Diverse brochure fra Wärtsilä.

DSB's Årsberetning 1994.

Einfluss der Abgasrückführung und des katalytischen Nachbrenners an die NO,- und. PAK-Gehalte der Abgase ein Dieselmotors. Kurki-Sufflio, 1; Vålimåkil E; Harjunpåå, H. Motortechiiische Zeitschrift 49 1988 (31-35).

Fiskeriårbogen 1994-99.

Færgeåret 1998 og 1999.

Håndbog for maskinmestre.

Jahresbericht Nord-Ostsee-Kanal 1993-95. Wasser und Schiffartsdirektion Nord.

Janes All the Worlds Fighting Ships 1993-94.

Lloyds. Register: Marine Exhaust Emmissions Research Programme.

Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr. 285. 1995. Traffic PAH and Other Mutagens in Air in Derimark.

Mindre danske færger- for nu og i fremtiden. Søfartsstyrelsen.

Modern Windships, Phase 1, Knud E. Hansen A/S.

Nye færgetyper; Teknisk rapport. Trafikministeriet.

RISØ. Traffic PAH and other large polutants in the Center of a Large City, RISØ-R-787(EN). Feb. 1995.

Samfærdsel og turisme 1995:27. Danmarks Statistik.

Samfærdsel og turisme 1999:31. Danmarks Statistik.

Statistisk Årbog 1994-2000. Danmarks Statistik.

TEMA 2000: Et værktøj til at beregne transporters energiforbrug og emissioner i Danmark.

Hans Otto Kristensen. Bilagsrapport 2 – Beskrivelse af det skibstekniske beregningsgrundlag.

The Motorship (diverse numre).

Tidsskrift for søvæsen, nr. 4-94.

Transportsatistik 1995.

Danmarks Statistik.

Uddrag af FN's havretskonvention.

Åtgårder-Luftfbroreninger frän den marina sektorn. Sjófartsverket.