Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 39, 2003

Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand

Resumé
Næringsstofferne i toiletspildevand kan recirkuleres via kompostering.  Det tyder erfaringerne fra et projekt, som Storstrøms Amt har afviklet.  I projektet er der indsamlet erfaringer med installering og brug af et komposttoiletsystem i et enfamiliehus. Et toilet med et lille vandskyld. Der er også indsamlet erfaringer med brugen af et "primitivt" offentligt tilgængeligt komposttoilet, hvor der er mange brugere. Komposteringsprocessen er fulgt de to steder og undersøgelserne viser, at der kan opnås en stor volumenreduktion og et produkt af en god kvalitet, m.h.t. indhold af næringsstoffer og mikroorganismer. Der er dog behov for analyser af kompostens indhold af miljøfremmede stoffer og for en risikovurdering af dets anvendelse som gødning udfra indholdet af mikroorganismer.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (317 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (3022 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.