Afsætning af bioforgasset organisk affald

Kolofon

Titel:
Afsætning af bioforgasset organisk affald

Resume:
Rapporten redegør for mulighederne for at afsætte organisk dagrenovation via bioforgasning til jordbrugsformål. Specielt belyses landmændenes og industriens holdning til brug af affaldsprodukter som gødning i jordbruget med særlig fokus på bioforgasses organisk dagrenovation. Desuden beregnes det tilgængelige landbrugsareal i en her og nu situation og den forventede arealsituation i år 2010 i relation til muligheden for at udbringe bioforgasset organisk dagrenovartion og andre affaldsprodukter. Udbringes kat. II og III produkter vil stort set alt overskydende areal i 2010 kunne udnyttes til udbringelse af organiske affaldsprodukter.

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Udførende institutioner:
Hedeselskabet; Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Forfatter:
Aagot, Sune; Kronborg, Jan; Egsmose, Lisbeth R.

Sprog:
dan

Digital ISBN nr:
87-7972-824-3

ISSN nr:
0105-3094

Versionsdato:
27-07-2003

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
organisk affald; affald; bortskaffelse; biogas