Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.8 Affald (tørstof) efter behandlingsform og affaldstype. Tons Affaldstype Behandlings - form Vegetabilsk Dambrug   Animalsk Husholdning Spildevand §21- produkt Ikke oplyst Uden behandling 48.493 1.295 187   1.289 25.895 738 Stabiliseret 7.925 141 1.202 605 582 7.980 1.936 Kompostering   35   5.133 333 6.560   Hygiejnisering 4.082   11.282 170 16 72.884   Ikke oplyst 951 47 591   128 4.623 637 I alt 61.451 1.518 13.261 5.907 2.348 117.942 3.311 Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.