Miljøprojekt nr. 858, 2003

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Resumé
Statistikken bygger på de indberetninger, som virksomheder, hvis organiske affald udspredes på jorden, ifølge slambekendtgørelsen er pligtige til at foretage. Den beskriver mængden, behandlingen og anvendelsen af organisk affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder. Endvidere beskrives indholdet af næringsstoffer og tungmetaller i affaldet. Spildevandsslam indgår ikke i statistikken. 296 virksomheder har indberettet. Den samlede affaldsmængde udgjorde 3.667.224 tons (vådvægt) og 205.737 ton (tørvægt) hvilket er en stigning i fohold til 2000. Mere end halvdelen af affaldet udgøres af industrielle restprodukter, der kun kan anvendes efter forudgående tilladelse fra amtsrådet. Over 90 % af affaldet (tørvægt) anvendes i landbruget.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (52 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (127 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.