Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Kolofon

Titel:
Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Resume:
Statistikken bygger på de indberetninger, som virksomheder, hvis organiske affald udspredes på jorden, ifølge slambekendtgørelsen er pligtige til at foretage. Den beskriver mængden, behandlingen og anvendelsen af organisk affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder. Endvidere beskrives indholdet af næringsstoffer og tungmetaller i affaldet. Spildevandsslam indgår ikke i statistikken. 296 virksomheder har indberettet. Den samlede affaldsmængde udgjorde 3.667.224 tons (vådvægt) og 205.737 ton (tørvægt) hvilket er en stigning i fohold til 2000. Mere end halvdelen af affaldet udgøres af industrielle restprodukter, der kun kan anvendes efter forudgående tilladelse fra amtsrådet. Over 90 % af affaldet (tørvægt) anvendes i landbruget.

Serietitel og -nummer:
Miljøprojekt, 858

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
ECONET A/S

Forfatter:
Petersen, Claus; Kielland, Martin

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

Digital ISBN nr:
87-7972-966-5

ISSN nr:
0105-3094

Version:
1

Versionsdato:
09-09-2003

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
husholdningsaffald; organisk affald; slam; statistik; sammensætning; affaldsmængder

Copyright:
Miljøstyrelsen