Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.9 Parametre for affaldskvalitet i henhold til slambekendtgørelsen Parameter Enhed Grænseværdi Forkortelse 1 1. Tørstof-%  - - TS-%  2. Total fosfor g/kg-TS - TP 3. Total kvælstof g/kg-TS - TN 4. Cadmium Mg/kg-TS Eller mg/kg-TP 0,8 mg/kg-TS eller 200 mg/kg-TP Cd 5. Kviksølv Mg/kg-TS Eller mg/kg-TP 0,8 mg/kg-TS eller 200 mg/kg-TP Hg 6. Bly  Mg/kg-TS Eller mg/kg-TP 120 mg/kg-TS eller 10.000 mg/kg-TP Pb 7. Nikkel Mg/kg-TS Eller mg/kg-TP 30 mg/kg-TS eller 2.500 mg/kg-TP Ni 8. Krom Mg/kg-TS 100 mg/kg-TS Cr 9. Zink Mg/kg-TS 4.000 mg/kg-TS Zn 10. Kobber Mg/kg-TS 1.000 mg/kg-TS Cu Derudover analyseres ofte for: 11. Kalium g/kg-TS K 12. Arsen Mg/kg-TS As Anm.: Amtsrådet kan, hvis det findes påkrævet, kræve listen af parametre udvidet. Amtet kan ligeledes tillade at parametrene krom, kobber og zink udelades. 1) TS står for tørstof, TP for total fosfor og TN for totalkvælstof. Kilde: Slambekendtgørelsen, /1/