Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.19 Tungmetaller fordelt på affaldstyper. Kg.  Affaldstype As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn Vegetabilsk <1 32 8 47 881 11 104 3.059 Dambrug <1 5 1 4 42 <1 12 209 Animalsk 1 9 1 24 108 <1 19 632 Husholdning 8 293 2 86 835 <1 69 1.251 Spildevand 56 1 19 185 1 22 642 § 21 produkt 46 480 83 543 5.841 8 576 14.035 Ikke oplyst 16 2 35 172 <1 28 280 I alt 55 891 98 757 8.063 21 830 20.107 Analysegrad %   4,4 62,5 72,3 38,0 60,2 42,8 67,2 37,4 Anm.: Indberetning af indholdet af tungmetaller dækker 37,4  – 72,3 % af affaldet (der ses bort fra arsen, da analysegraden er meget lav)– jvf. Tabel 2.11. Den totale mængde af tungmetaller burde således være 40  – 170 % højere end anført i tabellen. Analysegraden er beregnet som anført i afsnit  1.5. Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.