Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.20 Tungmetaller fordelt på afhændelseskategori. Kg Afhændelse As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn Landbrug 45 754 93 665 7.529 20 753 18.760 Skovbrug 2 <1 7 88 <1 8 324 Gartneri Parkdrift 2 <1 2 55 <1 1 16 Privat have 6 94 1 43 151 <1 28 493 Andet 5 39 3 40 240 <1 39 515 Ikke oplyst I alt 55 891 98 757 8.063 21 830 20.107 Analysegrad %   4,4 62,5 72,3 38,0 60,2 42,8 67,2 37,4 Anm.: Indberetning af indholdet af tungmetaller dækker 37,4  – 72,3 % af affaldet (der ses bort fra arsen, da analysegraden er meget lav)– jvf. Tabel 2.11. Den totale mængde af tungmetaller burde således være 40  – 170 % højere end anført i tabellen.  Analysegraden er beregnet som anført i afsnit  1.5. Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.