Miljøprojekt nr. 1165, 2007

Emballageforsyningen i Danmark 2005


Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning

Summary in English

1 Formål med opgaven

2 Metodeanvendelse

3 Forsyning af tomme emballager

4 Import og eksport af fyldte emballager

5 Samlet emballageforsyning

6 Genbrugs- og genpåfyldelige emballager

7 Vurdering af usikkerheden

8 Fordeling af emballageforsyning på varegrupper

9 Bortskaffelsessteder for emballager

10 Bilag


Forord

Igennem en årrække er der blevet udarbejdet en årlig opgørelse af emballageforsyningsmængden i Danmark. Arbejdet er til og med opgørelsen for 1998 udført af Rendan/Affald og Genanvendelse (Teknologisk Institut). For opgørelsesåret 1999 og fremover er arbejdet gennemført af konsulentfirmaet LOGISYS A/S, som dog i alle år har medvirket som underleverandør til opgørelsen. For at sikre kontinuitet er der igennem alle år brugt den samme principielle opgørelsesmetode. Det er en væsentlig forudsætning, at datastrømmen ikke brydes. Dog er metoden løbende forbedret gennem supplerende opgørelser.

Rapporten indeholder en rapportering af arbejdet med at kortlægge emballageforsyningsmængden dækkende året 2005. Rapporteringen omfatter en opgørelse af emballageforsyningsmængden samlet og fordelt på hovedmaterialerne samt opdelt i salgs- og transportemballager. Endelig er der udarbejdet opstillinger, der viser udviklingen i emballageforsyningen over tid.

Opgørelsen skal anvendes til at dokumentere udviklingen i emballageanvendelsen i Danmark.

Hos LOGISYS har seniorkonsulent Jan Jakobsen fungeret som projektleder.

Til opgørelserne er der anvendt statistisk materiale fra Danmarks Statistik. Desuden har en række brancheorganisationer inden for emballage bidraget med værdifulde oplysninger. Der skal lyde en tak herfor.


Sammenfatning

I 2005 var emballageforbruget i Danmark 983.011 tons svarende til, at hver dansker bruger 181 kg emballage pr. år. Ca. halvdelen af emballagemængden ender i virksomheder og resten hos de private husstande.

Baggrund og formål

Emballageforsyningen er den samlede mængde emballage, der findes her i landet, og som derfor forventes at blive til emballageaffald i Danmark det pågældende år, da emballage har kort levetid. Hvert år bliver der også foretaget opgørelser af, hvor store mængder emballageaffald der går til genanvendelse. Sammen med emballageforsyningsopgørelsen skal disse materialespecifikke analyser anvendes til at dokumentere, at Danmark overholder EU´s krav til genanvendelse af emballageaffald. Danmark når især op på store genanvendelsesprocenter for glas- og papemballage. Energien i det emballageaffald, som ikke indsamles til genanvendelse, udnyttes i affaldsforbrændingsanlæg.

I gennem de 12 år emballagestatistikken er udarbejdet, er der anvendt den samme principielle opgørelsesmetode. Herved kan totalmængderne direkte sammenlignes over tid. Datakilderne er Danmarks Statistiks data for udenrigshandel og den danske industris produktion. Opgørelsen omfatter såvel engangs- som genbrugsemballager.

Undersøgelsen

Emballageforsyningen fremkommer som resultatet af 2 separate del-opgørelser. I den første del opgøres forsyningen af tomme emballager, som igen består af den indenlandske produktion af nye emballager, hvortil importen af tomme emballager tillægges og eksporten af tomme emballager fratrækkes. I den anden del opgøres det dels, hvor store mængder emballager, der ankommer til landet gennem import af emballerede produkter og dels hvor store emballagemængder, der forlader landet gennem eksport af emballerede produkter. Den samlede danske emballageforsyning er således summen af de 2 delopgørelser.

Emballageforsyningen er i første omgang opdelt i hovedemballage-materialegrupperne: pap/papir, glas, plast, metal, tekstil og træ. Desuden er pap/papir, plast og metal yderligere underopdelt. I alt omfatter emballageforsyningsstatistikken 19 forskellige materialegrupper.

Datakilderne til emballageopgørelsen er Danmarks Statistiks opgørelser af udenrigshandelen og den danske industris produktion fordelt på varepositionsnumre. For hver enkelt af de 9.600 varepositioner er emballageanvendelsen vurderet og med basis i produktions- og udenrigshandelstal er den samlede emballageanvendelse for hver enkelt vareposition kalkuleret. Det skal dog nævnes, at der er en række potentielle fejlkilder ved den anvendte metode. Først og fremmest baserer opgørelsen sig på en vurdering af emballageanvendelsen med tillæg af oplysningerne fra tilgængelige datakilder. Dernæst kommer der nogen usikkerhed fra datagrundlaget fra Danmarks Statistik, idet bl.a. en række oplysninger er diskretioneret, da der kun er en eller få virksomheder, der dominerer hele varepositionen.

I en separat del af arbejdet opgøres anvendelsen og beholdningen af retur- eller genbrugsemballager. Men det skal påpeges, at der til denne del er knyttet en stor usikkerhed, idet der stort set ikke findes nogle statistiske data på området.

I forlængelse af hovedopgørelsen af emballageforsyningen er den samlede emballagemængde fordelt ud på de i alt 9.600 forskellige varepositioner, således at man direkte kan fremfinde det samlede emballageforbrug for hver enkelt varegruppe. Disse mængder kan så samles i større grupper. Endelig er emballagemængderne fordelt på affaldssteder, for at man derved kan få oplysninger om, hvor de enkelte specifikke emballagetyper, skal bortskaffes fra.

Emballageforsyningsopgørelsen for 2005 er gennemført af konsulentfirmaet LOGISYS A/S med seniorkonsulent Jan Jakobsen som projektleder.

Hovedkonklusioner

Den samlede danske forsyning af emballager for året 2005 er i alt på 983.011 tons. Fordelingen på hovedmaterialegrupperne ser således ud:

Figur 1: Fordeling af emballageforsyningsmængden

Figur 1: Fordeling af emballageforsyningsmængden

Den fiberbaserede gruppe er papir- og papemballager.

Projektresultater

Den samlede danske forsyning af emballager for 2005 er i alt på 983.011 tons, hvoraf 59,1% er salgsemballager og 40,9% er transportemballager.

På nedenstående skema ses den samlede danske emballageforsyning for 2005 fordelt ud på de enkelte materialer:

Samlet emballageforsyning, 2005
Materiale Salgsemballager, tons Transportemballager, tons I alt, tons
Bølgepap 164.715 221.108 385.824
Andet pap 73.551 6.513 80.064
Papir 45.876 4.576 50.452
Papir og pap, i alt 284.143 232.197 516.341
Glas, i alt 118.942 0 118.942
PVC 336 0 336
PP 18.757 4.683 23.441
PS 2.515 2.847 5.362
EPS 6.033 3.638 9.671
Laminat-plast 5.949 482 6.432
PET 10.137 604 10.742
HDPE 19.277 5.772 25.050
LDPE 69.746 30.594 100.340
Anden plast 1.050 367 1.417
Plast, i alt 133.801 48.988 182.789
Aluminium 8.649 0 8.649
Hvidblik/stål 26.506 4.834 31.340
Metal, i alt 35.155 4.834 39.989
Tekstiler, i alt 4.309 60 4.368
Træ, i alt 4.286 116.296 120.582
I alt 580.637 402.374 983.011
%-fordelt 59,1 40,9 100,0


Figur 2: Emballageforsyningen 2005 fordelt på materialer

Pap og papir er det største emballagemateriale og udgør 53% af den samlede mængde.

På følgende skema fremgår udviklingen af emballageforsyningsmængden for de seneste 10 år:

Materialer 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Papir og pap 412 463 435 469 475 488 502 495 497 516
Glas 185 202 176 188 168 184 156 152 132 119
Plast 133 163 158 153 157 150 157 154 174 183
Metal 43 40 36 26 45 43 41 42 39 40
Tekstil 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4
Træ 59 55 94 107 108 117 101 108 94 121
I alt 835 928 903 947 956 985 961 956 940 983
Indeks (1996=100) 100 111 108 113 114 118 115 114 113 118

Figur 3: Emballageforsyningen i perioden 1996-2005

I lighed med opgørelserne fra og med år 2000 er der foretaget en fordeling af emballageforsyningsmængden ud på de enkelte varepositioner. Denne opgørelse viser, at det fortsat er drikkevarer i form af øl, sodavand, vin og spiritus der samlet anvender den største emballagemængde.

Desuden er der gennemført en opgørelse af anvendelsen af genbrugsemballager. Den viser, at der er en beholdning på 346 mio. genbrugsemballager og de har i alt cirkuleret 1,8 mia. gange. Majoriteten heraf er flasker til øl og sodavand. Såfremt denne emballagemængde var engangsemballager, ville den give et tillæg til emballageforsyningen på 939.000 tons pr. år – altså i runde tal en fordobling af den nuværende emballageforsyning. Mængden af genbrugs- og genpåfyldelige emballager er faldende på grund af et mindre forbrug i bryggeriindustrien.

Endeligt er der foretaget en opgørelse af, hvor de samlede emballagemængder ender – altså med andre ord hvorfra de aktuelle emballagemængder skal bortskaffes. Den største mængde emballageaffald skal bortskaffes fra de private husholdninger. I alt tegner de sig for ca. 47% af den samlede emballageaffaldsmængde.


Summary in English

The consulting company LOGISYS A/S completed the survey of the Danish supply of packaging covering 2005. In principle, the method used in previous years has been used again. The new classification complies with the EU directive on packaging and packaging waste. Therefore, it is not possible to compare these figures with the figures from the previous years. However the figures for total packaging supply can be compared without problem.

The table below shows the total packaging supply for 2005:

Total supply of packaging, 2005
Materials Sales packaging, tonnes Transport packaging, tonnes Total, tonnes
Corrugated cardboard 164,715 221,108 385,824
Cardboard 73,551 6,513 80,064
Paper 45,876 4,576 50,452
Paper and board, total 284,143 232,197 516,341
Glass, total 118,942 0 118,942
PVC 336 0 336
PP 18,757 4,683 23,441
PS 2,515 2,847 5,362
EPS 6,033 3,638 9,671
Plastic laminate 5,949 482 6,432
PET 10,137 604 10,742
HDPE 19,277 5,772 25,050
LDPE 69,746 30,594 100,340
Other plastic materials 1,050 367 1,417
Plastics, total 133,801 48,988 182,789
Aluminium 8,649 0 8,649
Tinplate/steel 26,506 4,834 31,340
Metal, total 35,155 4,834 39,989
Textile, total 4,309 60 4,368
Wood, total 4,286 116,296 120,582
Total 580,637 402,374 983,011
%-split 59.1 40.9 100.0

Figur 4: The supply of packaging made of different materials

The table below shows the total supply of packaging in the past 10 years.

Materials 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Paper and cardboard 412 463 435 469 475 488 502 495 497 516
Glass 185 202 176 188 168 184 156 152 132 119
Plastics 133 163 158 153 157 150 157 154 174 183
Metal 43 40 36 26 45 43 41 42 39 40
Textile 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4
Wood 59 55 94 107 108 117 101 108 94 121
Total 835 928 903 947 956 985 961 956 940 983
Index (1996=100) 100 111 108 113 114 118 115 114 113 118

Figure 5: The supply of packaging covering the period 1996-2005

Furthermore, a survey of the use of returnable packaging has been completed. This shows that there is a supply of 346 millions returnable packaging and in total this packaging circulated 1.8 billions times in 2005. If this quantity of packaging were one-way packaging, it would have increased the total supply of packaging by 939,000 tonnes per year – approx. doubling the present quantity of packaging.

The packaging statistics include a calculation of where the packaging quantities end as waste – in other words from where the packaging has to be collected prior to its disposal. This calculation will also be done in the years to come. The greatest packaging amount has to be disposed from private households. These account for approx. 47% of the total packaging waste.


1 Formål med opgaven

Formålet er at kortlægge emballageforsyningen i Danmark – altså med andre ord hvor store mængder emballager, der ender hos de danske husholdninger samt hos virksomheder og institutioner. Kortlægningen omfatter primært engangsemballager, men som et appendiks er der udarbejdet en opgørelse af forbruget af returemballager. Den samlede opgørelse skal anvendes til generel information og overvågning af Danmarks indsats inden for emballage og emballageaffald. Direkte skal oplysningerne om emballageforsyningsmængderne anvendes til en opfølgning på Danmarks indsats på initiativerne i Affaldsstrategien og relevante EU-direktiver.


2 Metodeanvendelse

Selve hovedopgaven går ud på at opgøre den samlede indenlandske emballageforsyningsmængde for året 2005. Overordnet består opgaven af følgende 2 fraktioner:

1.      Kortlægning af forsyningsmængden af engangsemballage og nytilgangen af returemballager

2.      Kortlægning af anvendelsen af genbrugelige eller genpåfyldelige emballager

Opgavefordelingsmæssigt er det den første delopgave, der kræver flest ressourcer og samtidig er det her, at de største emballageaffaldsmængder findes. Genbrugelige og genpåfyldelige emballager bidrager også med affaldsmængder, ved at der løbende sker en udskiftning af returemballagerne. Der anvendes forskellige metoder til at opgøre de 2 opgavefraktioner. De anvendte metoder er strukturelt identiske med de hidtidige benyttede, således at datastrømmen ikke brydes.

I forlængelse af kortlægningen af forsyningsmængden af engangsemballage og nytilgangen af returemballager gennemføres der følgende 2 supplerende opgørelser:

4              Fordeling af emballageforsyningen på varegrupper

4              Fordeling af emballageforsyningen på de steder, hvorfra emballagerne skal bortskaffes.

At der er mest fokus på opgørelsen af den samlede forsyningsmængde af emballage, skyldes bl.a., at affaldssystemer skal dimensioneres til at kunne håndtere disse mængder.

Opgørelsen af forsyningsmængden for engangsemballage samt nytilgangen af returemballager tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelser vedrørende den indenlandske produktion samt udenrigshandelen. Det samlede flow af emballageforsyningsmængden er illustreret på følgende figur:

Figur 6: Struktur for beregning af emballageforsyningsmængden

Figur 6: Struktur for beregning af emballageforsyningsmængden

Beregningsmæssigt fremkommer forsyningsmængden på denne måde:

                      + Indenlandsk produktion af tomme emballager

                      + Import af tomme emballager

                     - Eksport af tomme emballager

                     - Eksport af fyldte emballager

                      + Import af fyldte emballager

                     _______________________________________

                      = Den samlede indenlandske forsyningsmængde af emballager

Med den indenlandske forsyningsmængde af tomme emballager forstås den mængde af emballage, der ender her i landet og som på en eller anden måde skal behandles enten i recyclingsystemer eller i den almindelige affaldsbehandling.

Den samlede opgørelse af emballageforsyningsmængden sker på basis af 2 hovedkomponenter:

 • Nettoforsyningen af tomme emballager
 • Nettoforsyningen af fyldte emballager fra udenrigshandelen

Nettoforsyningen af tomme emballager omfatter de emballager, som danske emballageproducenter fremstiller og de tomme emballager, der importeres. Den andel af de emballager som danske emballageproducenter fremstiller, og som eksporteres som tomme emballager, fratrækkes forsyningsmængden. Denne samlede nettoforsyning af tomme emballager anvendes til at emballere produkter i heri landet.

Nettoforsyningen af fyldte emballager består af de emballager, der kommer ind i landet sammen med produkter fratrukket den mængde emballage, der forlader landet gennem eksport af emballerede produkter.

Den samlede indenlandske emballageforsyning fremkommer gennem en summation af de 2 nettoforsyningsmængder.

Det skal bemærkes, at private forbrugeres grænsehandel ikke er inddraget i opgørelsen. Det gælder såvel danske forbrugeres indkøb i udlandet som udlændinges indkøb i Danmark. Det er EU Kommissionen, der har besluttet, at grænsehandel skal udelades af de nationale emballagestatistikker.

Arbejdet med kortlægningen af emballageforsyningen er gennemført i følgende 12 faser:

   
Fase 2 Materiale fra Danmarks Statistik overføres til
emballageforsyningsdatabasen
Fase 3 Kvalitetssikring af materialet fra Danmarks Statistik
Fase 4 Opgørelse af forsyningen af tomme emballager
Fase 5 Opgørelse af forsyningen af fyldte emballager (baseret på udenrigshandel)
Fase 6 Opgørelse af anvendelsen af genbrugelige og genpåfyldelige emballager
Fase 7 Kvalitetssikring af opgørelsen af forsyningen af tomme emballager
gennem kontakt til brancheorganisationer
Fase 8 Opgørelse af emballageforsyningen fordelt på varepositioner
Fase 9 Opgørelse af emballageforsyningen fordelt på bortskaffelsessteder
Fase 10 Kvalitetssikring af samlet opgørelse af forsyningen af engangsemballager
Fase 11 Udarbejdelse af samlet opgørelse af den danske emballageforsyning
Fase 12 Rapportering

De enkelte faser beskrives i det nedenstående:

2.1 Opbygning og forberedelse af databehandlingsmodel

Til opgørelse af emballageforsyningsmængden er der udviklet flere parallelle beregningsmodeller, der anvendes til at foretage de nødvendige kalkulationer. I modellerne bliver de aktuelle forsyningsmængder fra Danmarks Statistik indført.

2.2 Data fra Danmarks Statistik overføres til databasen

I denne fase er det datamateriale, som Danmarks Statistik udarbejder på basis af oplysninger fra udenrigshandelsstatistikken og opgørelsen af den danske industris produktion af produkter overført til databaseværktøjet. Datamaterialet anvendes som grundmateriale for opgørelse af emballageanvendelsen. Materialet fra Danmarks Statistik indeholder opgørelse af produktion, import og eksport af produkter typisk opgjort i tons. Alle data rapporteres på 8 cifret niveau i henhold til toldpositionsnumrene. Hvert år er der varepositioner, der udgår af statistikken ligesom, at der kommer nye varepositioner til.

2.3 Kvalitetssikring af materialet fra Danmarks Statistik

Der er foretaget en kvalitetssikring af statistikmaterialet fra Danmarks Statistik. Denne kvalitetskontrol har primært bestået i at beregne den indenlandske forsyning af selve produktet for hver enkelt vareposition. Dette gøres ved fra industriens produktion at fratrække eksportmængden og tillægge importmængden af den aktuelle vare. Mængden er for det meste opgjort i tons. For et mindre antal varepositioners vedkommende anvendes der andre opgørelsesenheder end vægt. Der er f.eks. tale om liter og antal samt andre. For disse varepositioner foretages der en omregning på basis af vægt-værdi og antal-nøgletal.

I såvel udenrigshandelsstatistikken som i opgørelsen af industriens produktion er der en række varepositioner, hvor både værdien og tonnagen ikke er oplyst, fordi 1 eller 2 virksomheder dominerer hele varepositionen. Emballageforsyningen for disse varepositioner er forsøgt estimeret.

2.4 Opgørelse af forsyningen af tomme emballager

Forsyningen af tomme emballager udgør erfaringsmæssigt langt størsteparten af den samlede emballageforsyning. Første del af denne fase har bestået i at identificere hvilke varepositionsnumre, der indeholder emballager – helt eller delvist. Erfaringsmæssigt er det plastgruppen, der er sværest at identificere. Denne identificering er sket såvel for den indenlandske produktion som for udenrigshandelen med tomme emballager.

De tomme emballager er opdelt i transport- og salgsemballager.

Både transport- og salgsemballager er grupperet efter, hvilket materiale de er fremstillet af. Emballagemængderne er opdelt i 6 materialegrupper med i alt 19 materialetyper:

 • Papir og pap (bølgepap, papir, andet pap (kartonnage, massivpap og støbepap) samt kartonlaminater)
 • Glas
 • Plast (LDPE, HDPE, PP, PS, EPS, PET, PVC, andet plast samt plastlaminater)
 • Metal (aluminium, hvidblik/jern/uædelt metal)
 • Tekstil
 • Træ

Ved laminater forstås en emballage og/eller emballagemateriale, der er fremstillet af flere forskellige materialer.

2.5 Opgørelse af forsyningen af fyldte emballager

I denne fase er samtlige de godt 9.600 varepositioner – på 8-cifret varepositionsniveau - der findes i Danmarks Statistiks opgørelse over udenrigshandelen - gennemgået. Heraf skal dog nævnes, at en række varepositioner er tomme. Udenrigshandelsstatistikken indeholder alle de fysiske produkter, der importeres og eksporteres.

På basis af varemængden i tons for hver enkelt vareposition er det vurderet, hvilken emballageform der anvendes til produktet ved import og eksport. Det forudsættes, at samtlige eksporterede og importerede produkter emballeres på samme vis, uanset om der er tale om import eller eksport. Denne forudsætning holder i langt de fleste tilfælde.

Det er fastlagt, om der i det hele taget anvendes emballage til det pågældende produkt – en lang række produkter kommer til landet i bulk – altså uden emballage. Det gælder f.eks. en lang række råvarer. Hvis der anvendes emballage, er det vurderet, om der er tale om en salgs- eller transportemballage eller begge dele. Hvis der benyttes en salgsemballage, er det opgjort i hvilken vægt-enhedsstørrelse produktet i gennemsnit emballeres i, når det pakkes i en salgsemballage – f.eks. et gennemsnit på 800 gram. Gennem en division med den totale nettoforsyningsmængde af det aktuelle produkt kommer man frem til, hvor mange salgsemballageenheder, der skal anvendes til at emballere hele produktmængden. Hvis kun en andel af den samlede produktmængde er kommet til landet, eller forlader landet i emballeret tilstand, er det angivet i databasen, hvor stor en andel af varemængden der er emballeret. Efter at have opregnet antallet af emballageenheder, specificeres emballagen m.h.t. gennemsnitsvægt pr. emballageenhed og anvendt materiale eller materialer. Hvis der benyttes flere forskellige emballagetyper er det angivet i procent, hvor meget hvert enkelt emballagemateriale tegner sig for. Med disse data udregnes det, hvor meget salgsemballagemateriale hver vareposition anvender totalt og fordelt ud på emballagematerialer. Beregningsenheden er tons, men der anvendes i de bagved liggende beregninger 3 decimaler, fordi emballageforbruget for mange produkter er begrænset.

Herefter er det vurderet, om der anvendes en transportemballage. Gør der det, fastlægges et gennemsnit for den enhedsstørrelse, der pakkes i hver transportemballage. Enhedsstørrelsen er antal kg produkt/antal salgsemballageenheder i hver emballage. Videre er der foretaget en tilsvarende opgørelse af emballageforbruget som ved salgsemballager. Herefter har man en samlet opgørelse af transportemballageanvendelsen for den aktuelle vareposition også fordelt på materialer.

Med de godt 9.600 varepositionsnumre er det klart, at det ikke har været muligt at gennemføre præcise undersøgelser af emballageanvendelsen. Derfor er fastlæggelsen af emballageanvendelsen (enhedsmængde, emballagevægt og anvendte materialer) baseret på en vurdering fra en emballagekyndig person. Dog er der blevet søgt efter oplysninger fra tilgængelige datakilder og i tvivlstilfælde for store varepositioner er der foretaget konkrete undersøgelser.

2.6 Genbrugelige og genpåfyldelige emballager

Opgørelsen begynder med en identificering af de genbrugelige og genpåfyldelige emballager, der anvendes på det danske marked. Der tages udgangspunkt i den eksisterende liste, men der sker konstant udviklinger på området.

Genbrugelige og genpåfyldelige emballager omfatter såvel salgs- som transportemballager. Af salgsemballager drejer det sig hovedsageligt om genpåfyldelige flasker til øl og læskedrikke. Der findes en større række forskellige returtransportemballager – som eksempler kan nævnes kasser til øl og læskedrikke, mejeri- og brødprodukter samt paller.

Det skal kraftigt pointeres, at usikkerheden på denne opgørelse er væsentlig større end usikkerheden på forsyningsopgørelsen for engangsemballager. Dette skyldes, at der kun i få tilfælde eksisterer blot rimelige valide oplysninger om emballagernes triptal (cirkulationsomgange).

Som enhed ved denne opgørelse er der valgt det antal gange, en genbrugelig eller genpåfyldelig emballage cirkulerer gange det antal emballageenheder, der cirkulerer. Hermed får man et udtryk for, hvor mange engangsemballager hver enkelt returemballage erstatter. Med en indregning af årligt triptal samt levetid og den samlede produktmængde, der emballeres i en genbrugelig emballage, fås en samlet opgørelse af anvendelsen af returemballager.

2.7 Kvalitetssikring af forsyningen af tomme emballager

Da forsyningen af de tomme emballager bidrager med langt den største andel af den samlede emballagemængde, er det afgørende for opgørelsens validitet, at disse oplysninger er så korrekte som muligt. For at sikre dette er de fremkomne opgørelser for de enkelte hovedemballagematerialer blevet præsenteret for de respektive branche-organisationer med henblik på en kommentering og efterfølgende korrigering.

2.8 Emballageforsyningen fordelt på varepositioner

Med udgangspunkt i data fra opgørelsen af de fyldte emballager er der foretaget en direkte fordeling af hele emballageforsyningsmængden på produktgrupper, således at man direkte har mulighed for at slå emballageforbruget til en vareposition op. Principielt er det sket ved, at emballagedata er ganget op med den totale indenlandske forsyning af det aktuelle produkt – altså produktionsmængder tillagt nettoforsyningsmængden gennem udenrigshandel. Dog skal man være opmærksom på, at for visse produkter er der tale om en anden emballeringsform end ved udenrigshandel, så derfor skal der foretages en korrektion af basisdata – det er f.eks. aktuelt for kødprodukter.

2.9 Opgørelse af emballageforsyningen fordelt på bortskaffelsessteder

Ligesom tidligere vil der blive lavet en kalkulation over, hvorfra de enkelte emballagemængder bliver bortskaffet fra. Derved får man et billede af, hvor de enkelte emballagefraktioner ender. Med denne information har man mulighed for eventuelt at målrette eventuelle initiativer på de områder og affaldskilder, hvor mængderne er størst.

Da det kun er på den opgjorte emballageforsyningsmængde fordelt på varegrupper, at der findes en opgørelse af varegruppens samlede emballageforbrug, vil den opgørelse blive anvendt som datagrundlag. I praksis vil det for hver vareposition blive angivet, hvorfra den aktuelle emballagemængde bliver bortskaffet.

For at opgørelsen skal være brugbar, har det været nødvendigt at fastlægge bortskaffelsesstedet for hver enkelt opgjort materiale-emballagemængde. Det er ikke tilstrækkeligt kun at fastlægge dette for én samlet vareposition - ej heller hvis der foretages en opdeling mellem salgs- og transportemballager. Den samlede transportemballagemængde til et produkt består ofte af bølgepapkasser, der er placeret på paller og hvor der er anvendt strækfolie til lastsikring. Strækfolien skal typisk bortskaffes fra dagligvaregrossisten, mens bølgepapkassen typisk ender i butiksleddet. På tilsvarende vis kan der også være en fordeling inden for en materialegruppe. For at begrænse arbejdets omfang er det besluttet, at der maksimalt kan indlægges 2 bortskaffelsessteder pr. materialekategori pr. vareposition. Dette giver stadigvæk et meget stort antal registreringer.

2.10 Kvalitetssikring af samlet opgørelse

Kvalitetssikringen af forsyningen af engangsemballager er sket på flere måder. I beregningsmodellerne er der indbygget en række kontrolberegninger, der sikrer, at der er konsistens i datamaterialet – som f.eks. at den samlede vurdering af materiale-andele for en vareposition tilsammen giver 100%, samt at der findes data i alle felter – altså hvis der er angivet en emballagevægt, skal der også findes en materialefordeling. Når opgørelsen af udenrigshandelen er færdig, er der foretaget en kalkulation og sortering af under hvilke positionsnumre, at de største emballagemængder findes. For de ca. 50 største emballagemængder er der foretaget et yderligere check af, om oplysningerne er korrekte.

2.11 Samlet opgørelse af emballageforsyningen

I denne fase er den samlede indenlandske forsyningsmængde af emballage opgjort. I forskellige skemaer præsenteres den samlede danske emballageforsyning, således at der fremkommer én samlet tonnagemængde for emballageforsyningen i 2005. Denne mængde er fordelt på salgs- og transportemballager samt i materialer for hver af de 2 emballagetyper. Fasen består blot af en række akkumuleringsberegninger.

2.12 Rapportering

Afslutningsvis er der udarbejdet en dokumentation af arbejdet samt en rapportering af arbejdets resultater. Hvor nærværende rapport udgør rapporteringen.

2.13 Opdeling i salgs- og transportemballager

Opdelingen af emballageforsyningsmængden i salgs- og transportemballager følger de definitioner, som EU-direktivet om emballage og emballageaffald fastlægger, og som er følgende:

Salgsemballage eller primæremballage, det vil sige emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger.

Multipak eller sekundær emballage, det vil sige emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som sådan til den endelige bruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet; den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber.  

Transportemballage eller tertiær emballage, det vil sige emballage udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipakemballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.

Ifølge definitionen er det den mindste salgsenhed, der er bestemmende for emballagekategorien.

Da der for årene 1994 – 2001 er anvendt en anden definition af salgs- og transportemballager, er det derfor ikke muligt at sammenligne mængder fra denne årrække med de nuværende opgjorte mængder. Men de totale emballagemængder kan godt sammenlignes.

Denne definition indebærer også, at der under en vareposition næsten ikke kan optræde en transportemballagemængde uden, at der også er en salgsemballagemængde – ellers kan varen i princippet ikke sælges. Et eksempel på undtagelse herfra er et antal tasker, der ikke er individuelt emballeret, men hvor der ligger f.eks. 10 tasker i en bølgepapkasse. I dette tilfælde vil der ikke være nogen salgsemballage men kun en transportemballage. Det samme forhold gør sig gældende for visse tøjprodukter. Ifølge definitionen er det den sidste eller inderste emballerede enhed, som sælges selvstændigt, der er salgsemballagen. Når et antal salgsemballager sampakkes i en bølgepapkasse, vil selve bølgepapkasse-enheden også i mange tilfælde fungere som en salgsenhed men da udelukkende mellem en vareproducent og en grossist og videre fra grossisten til butikken. Dette er f.eks. den måde, man i dansk dagligvarehandel har valgt at foretage samhandelen på mellem de professionelle led i varekæden. Dette vil sige, at når en grossist ønsker at bestille 10 dåser ærter hos producenten, bestilles der 1 enhed af en bølgepapkasse med 10 dåser ærter. Dermed er salgsenheden 1 kolli af bølgepapkassen. På trods heraf vil bølgepapkassen være en transportemballage, fordi den indeholder yderligere salgsenheder på et lavere emballeringsniveau.

Da multipak- eller sekundær emballage udgør en meget lille mængde, bliver den ikke selvstændigt kategoriseret i emballageforsyningsstatistikken. Denne mængde bliver i stedet for placeret under salgsemballager.


3 Forsyning af tomme emballager

Dette afsnit indeholder en redegørelse for opgørelsen af forsyningen af tomme emballager. Forsyningen af tomme emballager består af den indenlandske produktion, hvortil der lægges importmængden af de samme emballager og eksportmængden fratrækkes.

I hvert af følgende 6 underafsnit beskrives forsyningen af tomme emballager fordelt på disse hovedmaterialegrupper:

 • Fiberbaserede materialer (papir- og pap-materialer)
 • Glas
 • Plast
 • Metal
 • Tekstil
 • Træ

I beskrivelsen i underafsnit anføres hovedresultaterne i typiske emballagegrupper. I bilag A findes lister over alle de varepositioner, som vurderes at indeholde emballage samt de aktuelle mængder.

Den indenlandske forsyning af tomme emballager består af den indenlandske produktion af emballage samt netto-tilførslen af tom emballage gennem udenrigshandel. Den samlede forsyning af tom emballage bliver anvendt til at emballere produkter her i landet. Det drejer sig først og fremmest om produkter, der fremstilles i Danmark, som også bliver emballeret her. Men der findes også importprodukter, som om-emballeres efter ankomsten hertil landet inden de sendes videre til brugere eller forbrugere. Ofte vil der være tale om, at produkterne ankommer som bulk (uden emballage) eller emballeret i store emballageenheder, hvorefter der foretages en oppakning i detailenheder. Dette er f.eks. tilfældet med kaffe, som typisk ankommer i sække, hvorefter kaffen efter en forarbejdning bliver pakket i salgs- og transportemballager.

Opgørelsen af forsyningen af tomme emballager er sket gennem en identificering af alle de varepositioner i Danmarks Statistiks opgørelse, der indeholder produceret, importeret eller eksporteret emballage. En lang række af de fremfundne varepositioner indeholder udelukkede emballage, men for et mindre antal varepositioners vedkommende er det kun en andel af den varemængde, der er placeret under positionen, der er emballage. For disse varepositioner er det vurderet, hvor stor en andel af varemængden der udgøres af emballage. Denne vurdering er efterfølgende blevet forelagt de respektive brancheforeninger indenfor de fleste emballageområder.

For hver vareposition er forsyningsmængden beregnet på samme vis som for de emballerede produkter; nemlig efter formlen:

                       + Indenlandsk produktion af tom emballage

                       + Import af tom emballage

                       - Eksport af tom emballage

                       _____________________________________

                      = Indenlandsk forsyning af tom emballage

I forlængelse af identificeringen af varepositioner med tom emballage er det fastlagt, hvilket materiale de aktuelle emballager er fremstillet af. Emballagerne fordeles ud på de samme 19 materialekategorier, som for de emballerede produkters vedkommende. For de allerfleste varepositioner angiver varebeskrivelsen direkte, hvilket materiale emballagerne er fremstillet af. For enkelte plast-varepositioners vedkommende skal emballagemængden fordeles ud på 2 eller flere plastmaterialer. Denne fordeling er foretaget på basis af en vurdering.

I alt er der identificeret 106 varepositioner, som helt- eller delvist indeholder emballage.

I opgørelsen af de tomme emballager indgår retur- eller genbrugsemballager med den mængde af emballager der ny-produceres hvert år. Det er ikke umiddelbart muligt af statistikken at identificere de nye returemballager. Under forudsætning af at ny-tilgangen af nye returemballager er lige så stor som kassationen af returemballager, vil den årligt beregnede emballageforsyningsmængde være nogenlunde korrekt.

Det her i statistikken fastlagte emballageunivers stemmer generelt overens med den definition og afgrænsning, som EU Kommissionen har fastlagt. Det er tidligere påvist, at der er stor forskel på, hvilke emballagetyper og –genstande der indgår i de nationale nordiske statistikker. Dette indebærer, at det er vanskeligt at sammenligne statistikkerne med hinanden.

3.1 Anvendelsen af laminater

Laminater defineres som sammensvejsede folier af forskellige materialer som f.eks. plast, papir, pap, aluminium samt emballager og emballage-bestanddele, der består af sammensatte materialer, som det ikke umiddelbart er muligt at adskille fra hinanden ved hjælp af fysiske simple metoder.

Fra og med år 2000 er emballageforsyningsopgørelsen blevet udvidet med følgende 2 materialegrupper:

 • Laminater, der primært består af plast (reelt alle plastlaminatfolier) – kaldes i opgørelsen for ”Laminat-plast”
 • Laminater, der består af pap og papir og beskyttelseslag af plast og principielt aluminium, men der findes ikke ret mange emballager af pap og aluminium mere. Sådanne emballager kaldes i opgørelsen for ”Laminat-pap”. Reelt er der tale om mælke- og juicekartoner samt visse dybfrostemballager

3.2 Fiberbaserede materialer (papir- og pap-materialer)

Gruppen ”fiberbaserede emballager” omfatter alle emballager, der er fremstillet på basis af plantefibre - det drejer sig om papir, kartonnage, massivpap, bølgepap og støbepap.

I alt er der identificeret 19 varepositioner, som helt eller delvist indeholder emballager.

Af statistikgrundlaget er det ikke direkte muligt at adskille laminat-pap af gruppen ”Andet pap”. Derfor er mængden af laminat-emballager opgjort ved at se på forsyningen af de produkter, der emballeres i laminat-pap-emballager. Her er det mejeriprodukter, der udgør langt hovedparten. Totalt set drejer det sig om ca. 500 mio. emballager, som hver vejer 27 gram. Den samlede mængde på 14.500 tons er så blevet fratrukket gruppen ”Andet pap”.

Forsyningen af fiberbaserede (papir- og pap-emballager) fremgår af nedenstående skema:

Fiberbaseret emballagetype Salgsemballage, tons Transportemballage, tons I alt, tons
Papir-emballager 43.673 4.565 48.238
Bølgepap-emballager 148.802 217.861 366.663
Andet pap (kartonnage og massivpap) 49.247 6.654 55.901
Laminat-pap 14.500 0 14.500
I alt 256.222 229.080 485.302

Figur 7: Forsyning af tomme papir- og papemballager

Den samlede forsyning af fiberbaserede emballager er således for 2005 opgjort til 485.300 tons. I 2004 var forsyningen på 475.400 tons. Der er således tale om en stigning på 2,1%. Stigningen skal ses som et resultat af den øgede økonomiske aktivitet i samfundet og dermed i emballageforbruget.

3.3 Glas

For glasemballager gælder det, at den indenlandske produktion opgøres i antal styk og ikke i tonnage som for udenrigshandelens vedkommende. Derfor er det nødvendigt at foretage en omregning af det producerede antal styk til en total vægt. Den eneste danske producent af glasemballage - Rexam Holmegaard - har overfor opgørelsen oplyst gennemsnitsvægten af de fremstillede emballager i 2005. Med dette gennemsnitstal kan tonnagen direkte opgøres.

Forsyningen af glas-emballager fremgår af nedenstående skema:

Glasemballager Salgsemballage, tons Transportemballage, tons I alt, tons
Emballager i alt 62.701 - 62.701

Figur 8: Forsyning af nye tomme glasemballager

Eftersom glasforsyningen er opgjort lidt ”bagvendt” i forhold til de øvrige emballagematerialer, er det vanskeligt præcist at opgøre fordelingen på forskellige emballagetyper. Men det er flasker og konservesglas, der tegner sig for langt hovedparten af forsyningen. Medicinalemballager, glasampuler samt propper og låg udgør kun en meget beskeden andel af forsyningen.

Forsyningsmængden af tomme nyproducerede glasemballager er faldet marginalt i forhold til 2004. Til gengæld er såvel importen og eksporten af tomme glasemballager steget, men disse stigninger opvejer stort set hinanden.

Her i landet sker der en stor indsamling af brugte vinflasker, som efter en rengøringsproces på et flaskeskylleri på ny bliver påtappet vin her i landet. Det skal nævnes, at der også sker eksport af skyllede og ikke-skyllede brugte vinflasker. Mængden af indsamlede og genpåfyldte vinflasker figurerer ikke i Danmarks Statistiks produktionsopgørelse. Men da mængden erstatter en alternativ mængde af engangsemballager, bør den på en eller anden måde indgå i emballageforsyningsopgørelsen. Da flaskemængden ikke indgår i systematiske indsamlingsordninger, kan det ikke lade sig gøre  at medtage mængden i opgørelsen af genbrugsemballager. Derfor bør forsyningsmængden tillægges mængden af tomme indsamlede og genbrugte emballager, idet de er at betragte som emballager, der nyproduceres – hvilket også sker gennem rengøringsprocessen. Hvis genbrugsflaskemængden ikke medtages vil der tillige være et bogholderimæssigt underskud af emballager – forstået på den måde, at der vil være en varemængde, som så ikke får nogen emballage. En separat undersøgelse har desuden vist, at denne mængde af genbrugelige vinflasker cirkulerer ca. 1,7 gange pr. år.

Derfor bliver forsyningsmængden af tomme glasemballager tillagt mængden af de indsamlede og skyllede flasker, der bliver påtappet vin igen her i landet. Denne flaskemængde er i ”Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2005” opgjort til 20.093 tons. Sammenholdt med år 2004 er denne mængde omtrent uændret. Denne mængde skal så tillægges den tidligere opgjorte forsyningsmængde af tom emballage. Herved fremkommer følgende samlede forsyningsmængde af tom glasemballage:

Glasemballager Salgsemballage, tons Transportemballage, tons I alt, tons
Nye emballager 62.701 0 62.701
Genbrugte vinflasker 20.093 0 20.093
Glasemballager i alt 82.794 0 82.794

Figur 9: Forsyning af tomme glasemballager

Samlet er forsyningsmængden af tomme glasemballager er faldet i forhold til forrige år med 6.398 tons svarende til 7,1%. Det er primært indsamlingen af vinflasker, der forårsager reduktionen i forsyningsmængden.

3.4 Plast

Forsyningen af tomme plast-emballager fordelt på materialer fremgår af nedenstående skema:

Plastmateriale Forsyning, tons %-fordelt
Andet plast 1.312 0,9
EPS 4.457 2,9
HDPE 17.455 11,5
LDPE 92.186 60,8
Laminat-plast 7.955 5,2
PET 5.616 3,7
PP 18.811 12,4
PS 3.908 2,6
PVC -145 -0,1
I alt 151.555 100,0

Figur 10: Forsyning af tomme plastemballager efter plasttype

Fordelt på emballagetype og opdelt i salgs- og transportemballager fordeler plastemballageforsyningsmængden sig således:

Emballagetype Salgsemballager, tons Transportemballager, tons I alt, tons
Flasker og balloner                    9.702                                   -              9.702
Flasker og balloner                    1.722                             5.166            6.888
Flasker og balloner 13.557 0 13.557
Folier      
Folier      
Folier      
Folier      
Folier      
Folier      
Folier      
Folier      
Folier      
Folier, i alt 29.421 24.039 53.460
Poser og sække      
Poser og sække      
Poser og sække      
Poser og sække, i alt 46.135 4.823 50.959
Æsker og kasser, i alt 2.959 8.877 11.836
       
Andet      
Andet      
Andet      
Andet      
Andet      
Andet      
Andet      
Andet      
Andet, i alt 12.836 8.907 21.743
I alt 104.909 46.646 151.555

Figur 11: Forsyning af tomme plastemballager efter typer

I forhold til år 2004 er der sket en stigning i forsyningen af tomme plastemballager på 3.141 tons svarende til 2,1%.

For plastemballager er der også områder, hvor det kan diskuteres om en genstand falder ind under emballagebegrebet eller ej. Der er ingen tvivl om, at folie, der anvendes i husholdningen, ikke er emballage. Men det kan diskuteres om affaldsposer er emballage. Da det ikke af statistikken er muligt at udskille affaldsposer og –sække, er de inkluderet i opgørelsen her.

3.5 Metal

Metalemballager opdeles i følgende kategorier:

 • Aluminium
 • Hvidblik/stål

De fleste hvidblikemballager, der ender i affaldsmængden her i landet stammer fra import (f.eks. dåsefrugt og grøntsager). Danske virksomheder har et stort forbrug af dåser, men de går hovedsageligt til eksport af kødkonserves, øl, småkager og mælkepulver m.v.

Emballager fremstillet af jern og uædelt metal er typisk kapsler, tromler, dunke, forskellige former for rulle- og gitterbure, andre stålemballagekonstruktioner m.v. og andre emballagegenstande.

Forsyningen af metal-emballager fremgår af nedenstående skema:

Metalemballager Salgsemballage, tons Transportemballage, tons I alt, tons %-fordelt
Aluminium 24.511 0 24.511 30,1
Hvidblik/stål 52.000 4.835 56.835 69,9
I alt 76.511 4.835 81.346 100,0

Figur 12: Forsyning af tomme metalemballager

Samlet er forsyningsmængden af tomme metalemballage faldet med ca. 3.600 tons fra forrige år. Det skal nævnes, at forsyningsmængden forrige år også er blevet justeret efter en konstateret fejl i statistikken.

3.6 Tekstil

Tekstilemballager anvendes ikke ret meget mere og kommer primært til landet i forbindelse med import af varer fra mindre udviklede lande. Af rene tekstilemballager drejer det sig om sække af jute og bast. Rent emballageteknisk bliver nogle sække og poser, der er fremstillet af plastmaterialer, men som er vævet som stof, rubriceret som tekstilemballager. Alle tekstilemballager er salgsemballager.

Forsyningen af tomme tekstil-emballager fremgår af nedenstående skema:

Tekstilemballager Salgsemballage, tons
I alt 3.562

Figur 13: Forsyning af tomme tekstilemballager

I forhold til år 2004 er der sket en stigning i forsyningen af tomme tekstil-emballager på i alt 241 tons svarende til 7%.

3.7 Træ

Ved træemballager er der hovedsageligt tale om forskellige former for paller og kasser. Trækasser anvendes f.eks. i stor udstrækning til emballering af maskiner.

Forsyningen af tomme træ-emballager fremgår af nedenstående skema:

Træemballager Salgsemballage, tons Transportemballage, tons I alt, tons
Træuld og træmel 83 331 414
Pak-kasser 1.155 10.393 11.547
Kabeltromler 0 209 209
Paller 0 145.754 145.754
Tønder m.v. 0 412 412
Propper 74 0 74
I alt 1.311 157.098 158.409

Figur 14: Forsyning af tomme træemballager

I forhold til tallet for 2004 er der tale en stor stigning i forsyningsmængden af tomme træemballager. Stigningen er i alt på 32.891 tons svarende til 26%. Stigningen relaterer sig primært til forsyningsmængden af træpaller. I 2004 var der en reduktion af forsyningsmængden af træpaller i forhold til de tidligere år. Stigningen for 2005 kan således blot ses som en tilbagevenden til niveauet for forsyningsmængden fra før 2004.

3.8 Samlet forsyning af tomme emballager

På basis af de opgjorte del-mængder kan den samlede forsyning af tomme emballager opgøres som følger:

Emballagemateriale Salgsemballage, tons Transportemballage, tons I alt, tons
Fiberbaseret emballage (pap og papir) 256.222 229.080 485.302
Glas 82.794 0 82.794
Plast 104.909 46.646 151.555
Metal 76.511 4.835 81.346
Tekstil 3.562 0 3.562
Træ 1.311 157.098 158.409
I alt 525.308 437.660 962.968
%-fordelt 54,6 45,4 100,0

Figur 15: Samlet forsyning af tomme emballager fordelt på hovedmaterialer

Den samlede indenlandske forsyning af tom emballage i 2005 er således opgjort til 962.968 tons, hvoraf salgsemballager tegner sig for 55% og transportemballager for 45%. Denne emballagemængde er blevet brugt til de produkter, der emballeres her i landet. En vis andel af denne mængde forlader så igen landet gennem eksport af emballerede produkter.

Det er stadigvæk de fiberbaserede materialer, der tegner sig for den største andel af emballageforsyningen.

Emballagemateriale I alt, tons %-fordeling
Fiberbaseret emballage (pap og papir) 485.302 50,4
Glas 82.794 8,6
Plast 151.555 15,7
Metal 81.346 8,5
Tekstil 3.562 0,4
Træ 158.409 16,5
I alt 962.968                             100,0

Figur 16: Procent-fordeling af forsyningen af tomme emballager

Ændringerne i emballageforsyningen af tom emballage i forhold til år 2004 ses herunder:

Emballagemateriale Tom emballage, tons 2004 Tom emballage, tons 2005 Forskel, tons Forskel, %
Fiberbaseret emballage (pap og papir) 475.437 485.302 9.865 2,1
Glas 89.192 82.794 -6.398 -7,2
Plast 148.414 151.555 3.141 2,1
Metal 84.991 81.346 -3.645 -4,3
Tekstil 3.322 3.562 240 7,2
Træ 125.518 158.409 32.891 -26,2
I alt 926.873 962.968 36.095 3,9

Figur 17: Ændring i forsyningen af tomme emballager i forhold til 2004

I forhold til opgørelsen for 2004 er der i 2005 tale om en stigning i emballageforsyningen af tom emballage på omkring 36.000 tons svarende til en stigning på 3,9%. Næsten hele stigningen kommer fra mængden af træemballager. Dette skal ses i sammenhæng med, at forsyningen af tomme træemballager faldt med en næsten tilsvarende mængde forrige år. Træemballagemængden er således blot kommet tilbage til sit ”normale” niveau.


4 Import og eksport af fyldte emballager

Den anden halvdel af opgørelsen over den samlede indenlandske emballageforsyning stammer fra den tilgang og adgang af emballager, der finder sted gennem import og eksport af emballerede varer. En del af den indenlandske forsyning af tom emballage forlader landet igen i form af eksport af emballerede produkter. Tilsvarende ankommer en emballagemængde her til landet i forbindelse med import af emballerede produkter, som så forbruges her i landet. Ved en eventuel re-eksport af emballerede produkter vil emballagemængden optræde både i import- og eksportopgørelsen.

For at komme frem til den samlede danske emballageforsyning skal opgørelsen af netto-emballageforsyningen gennem udenrigshandel med emballerede produkter tillægges den indenlandske forsyning af tom emballage.

Opgørelsen af emballagebidraget fra udenrigshandelen er foretaget ved at gennemgå samtlige 9.600 varepositioner i udenrigshandelsstatistikken, som er indeholdt i 2005-statistikken. For hver vareposition er emballageanvendelsen vurderet m.h.t. vægt pr. emballeret enhed, antal enheder pr. emballage, vægt af emballage samt anvendte emballagematerialer. Emballageanvendelsen er opdelt i salgs- og transportemballager.

Det forudsættes, at alle produkter under samme vareposition emballeres på samme måde uanset, om det drejer sig om import eller eksport. Denne forudsætning holder i de fleste tilfælde, idet enten eksporten eller importen klart er tonnagemæssigt dominerende for hver enkelt vareposition. For langt de fleste positioners vedkommende er eksporten meget beskeden, eftersom der ikke er nogen produktion her i landet af de aktuelle produkter.

Det skal pointeres, at private forbrugeres indkøb ved grænsehandel ikke optræder i opgørelsen. Det vil sige, at den emballagemængde, som kommer til landet gennem privates indkøb i Tyskland, ikke er med i opgørelsen. På tilsvarende vis registreres svenskeres indkøb her i landet ikke, hvorved den emballagemængde de tager med hjem, i opgørelsen figurerer som om, den ender i Danmark.

For træpallernes vedkommende er det nødvendigt at opbygge en særskilt beregningsmodel, idet det for hver enkelt vareposition angives i hvilken udstrækning der benyttes paller til import og eksport af varer og i givet fald, hvilken type palle der er tale om – engangspaller eller returpaller. I modsætning til den øvrige opgørelse af forsyningsmængden af fyldte emballager er det her nødvendigt at foretage opgørelsen separat for importen og eksporten, idet der kan være en stor forskel på, hvorledes importen og eksporten af samme vare bliver palleteret på. Eksempelvis kommer det meste import fra fjernøsten lastet i containere uden brug af paller. Mens danske virksomheder i stor udstrækning bruger paller til eksport for derigennem at lette håndteringen. Ved eksport til oversøiske markeder benyttes i stor udstrækning engangspaller, idet man ikke kan få returpaller tilbage igen. Ved udenrigshandel inden for EU´s grænser anvendes der som regel genbrugspaller, med mindre der er tale om produkter med atypiske dimensioner som f.eks. møbler og byggematerialer.

Genbrugspaller skal bortskaffes efter gennemsnitligt 10 cirkulationsomgange. Derfor skal hver 10. af det samlede antal returpaller, der kommer her til landet, kasseres her i landet. Tilsvarende skal hver 10. returpalle, der eksporteres bortskaffes i udlandet og kommer derfor ikke retur til Danmark.

I palleteringsmodellen er anvendelsen af paller for alle 9.600 varepositioner fastlagt separat for importen og eksporten. På basis af forsyningsmængdetal samt nøgletal for, hvor mange kg der er på hver palle samt typen af den anvendte palle, udregnes den samlede forsyningsmængde af træpaller gennem udenrigshandel med fyldte emballager.

På nedenstående skema ses de opgjorte palleforsyningstal for udenrigshandelen med varer for 2005:

Palletype Import, tons, 2005 Eksport, tons, 2005
Engangspaller 78.960 115.774
Returpaller 38.679 47.046
I alt 117.640 162.820
Netto-eksport af paller   45.180

Figur 18: Forsyning af fyldte træpaller

Dette betyder, at der fra Danmark eksporteres 45.180 tons træpaller mere til udlandet, som så skal bortskaffes der og ikke i Danmark end der kommer til landet og skal bortskaffes her. Af netto-eksportmængden af træpaller udgøres de 36.814 tons (81%) af engangspaller og de 8.366 tons af returpaller.

Forsyningsmængden af de øvrige fyldte træemballager som f.eks. trækasser opgøres på samme måde som for de andre emballagematerialer.

Forsyningsmængden af træemballager består således i denne og fremtidige emballagestatistikker af følgende 2 komponenter:

 • Forsyning gennem udenrigshandel med fyldte emballager af træpaller
 • Forsyning gennem udenrigshandel med fyldte emballager af øvrige træemballager

Den samlede netto-forsyning af emballager i forbindelse med udenrigshandelen fordelt på hovedmaterialegrupperne fremgår af nedenstående skema:

Emballagematerialer Import, tons Eksport, tons Netto-forsyning, tons
Bølgepap        156.848        143.750          13.098
Andet pap          42.127          41.255               872
Papir          26.951          23.302            3.649
Papir og pap, i alt 257.024 225.985 31.039
Glas, i alt 135.319 99.171 36.148
PVC            1.218            1.161                 57
PP            9.333            5.242            4.091
PS            5.539            6.448              (909)
EPS          13.449          11.118            2.331
PC               654               568                 86
PET          10.336            8.523            1.813
HDPE          27.886          22.832            5.054
LDPE          52.647          44.519            8.128
Anden plast            2.727            3.630              (903)
Plast, i alt 141.358 110.123 31.235
Jern                 -      
Aluminium            8.296    
Hvidblik          31.956    
Metal, i alt 45.709 87.066 -41.357
Tekstiler, i alt 1.578 772 806
Træ, paller 117.640 162.820 -45.180
Træ, øvrige emballager 15.995 8.642 7.353
I alt 714.623 694.579 20.043

Figur 19: Forsyning af fyldte emballager fordelt på hovedmaterialer

Total set er der tale om små netto-forsyningsmængder. Når paller indregnes bliver der således importeret 20.043 tons mere emballage gennem emballerede produkter end der eksporteres.

I nedenstående skema er de samme mængder fordelt ud på de enkelte emballagematerialer:

Forsyning af fyldte emballager fra udenrigshandel
Emballagematerialer Import, tons Eksport, tons Netto-forsyning, tons
Bølgepap 180.491 161.330 19.161
Andet pap 48.055 39.447 8.608
Papir 24.895 22.681 2.214
Papir og pap, i alt      225.926      208.307         17.619
Laminat-pap 3.583 2.527 1.056
Glas 135.319 99.171 36.148
PVC 902 421 481
PP 12.858 8.228 4.630
PS 5.443 3.989 1.454
EPS 15.155 9.941 5.214
Laminat-plast 8.656 10.180 -1.524
PET 13.366 8.241 5.126
HDPE 33.033 25.439 7.594
LDPE 50.499 42.344 8.154
Anden plast 1.446 1.341 105
Plast, i alt      
Aluminium 8.185 24.047 -15.862
Hvidblik 37.524 63.019 -25.495
Metal, i alt      
Tekstiler 1.578 772 806
Træ 133.635 171.462 -37.827
I alt 714.623 694.580 20.043

Figur 20: Forsyning af fyldte emballager fordelt på materialer


5 Samlet emballageforsyning

På basis af de gennemførte del-opgørelser af emballageforsyningen kan den samlede danske emballageforsyning for året 2005 opgøres.

Fordelt ud på hovedemballagematerialerne ser forsyningen sådan ud:

Samlet forsyning af emballager 2005
Emballagematerialer Fyldte emballager    
Materiale Tomme emballager Import Eksport Total indenlandsk forsyning %-fordeling
Papir og pap      321.878        156.848        143.750        334.976  
Papir og pap        83.154          42.127          41.255          84.026  
Papir og pap        46.856          26.951          23.302          50.505  
Papir og pap 485.302 257.024 225.985 516.341 52,5
Glas 82.794 135.319 99.171 118.942 12,1
Plast              1.218            1.161               314  
Plast              9.333            5.242          25.417  
Plast              5.539            6.448            2.317  
Plast            13.449          11.118            8.551  
Plast                 654               568            1.056  
Plast            10.336            8.523            8.828  
Plast            27.886          22.832          29.080  
Plast            52.647          44.519          94.637  
Plast              2.727            3.630            2.456  
Plast 151.555 141.358 110.123 182.789 18,6
           
Metal          
Metal          
Metal          
Metal          
Metal 81.346 45.709 87.066 39.989 4,1
Tekstiler 3.562 1.578 772 4.368 0,4
Træ 158.409 133.635 171.462 120.582 12,3
I alt 962.968 714.623 694.580 983.011      100,0

Figur 21: Samlet forsyning af emballager fordelt på hovedmaterialer

Af nedenstående skema fremgår den opgjorte samlede emballageforsyning fordelt på emballagematerialer:

embal-
lage 2005
produ-
ktion, tomme, tons
Import, tomme, tons Eksport, tomme, tons Import, fyldte, tons Eksport, fyldte, tons Import, tome+
fyldte tons
Eksport, tome+
fyldte, tons
Markedsført, tons
Pap og papir 465.788 138.824 119.310 257.024 225.985 395.848 345.295 516.341
Glas 191.601 115.447 224.255 135.319 99.171 250.767 323.426 118.942
Plast 125.239 103.512 77.196 141.358 110.123 244.870 187.320 182.789
Metal 85.109 42.783 46.546 45.709 87.066 88.492 133.612 39.989
Tekstil 0 4.068 506 1.578 772 5.646 1.278 4.368
Træ 70.940 123.800 36.330 133.635 171.462 257.434 207.792 120.582
I alt 938.676 528.434 504.143 714.623 694.580 1.243.057 1.198.722 983.011

Figur 22: Samlet oversigt over forsyningen af emballager

Denne oversigt kan samtidig fungere som Miljøstyrelsens indberetning til EU.

Fordelt ud på de enkelte materialekategorier ser billedet således ud:

Samlet forsyning af emballager 2005
Emballagematerialer Tomme emballager Fyldte emballager Total indenlandsk forsyning Total indenlandsk forsyning
Materiale Materiale Forsyning, tons Import, tons Eksport, tons Tons %-fordeling
Papir og pap Bølgepap 366.663 180.491 161.330 385.824  
Papir og pap Andet pap 70.401 51.637 41.973 80.064
Papir og pap Papir 48.238 24.895 22.681 50.452
Papir og pap I alt 485.302 257.024 225.985 516.341 52,5
Glas I alt 82.794 135.319 99.171 118.942 12,1
Plast PVC -145 902 421 336  
Plast PP 18.811 12.858 8.228 23.441
Plast PS 3.908 5.443 3.989 5.362
Plast EPS 4.457 15.155 9.941 9.671
Plast Laminat-plast 7.955 8.656 10.180 6.432
Plast PET 5.616 13.366 8.241 10.742
Plast HDPE 17.455 33.033 25.439 25.050
Plast LDPE 92.186 50.499 42.344 100.340
Plast Anden plast 1.312 1.446 1.341 1.417
Plast I alt 151.555 141.358 110.123 182.789 18,6
Metal Aluminium 24.511 8.185 24.047 8.649  
Metal Hvidblik/stål 56.835 37.524 63.019 31.340
Metal I alt 81.346 45.709 87.066 39.989 4,1
Tekstiler I alt 3.562 1.578 772 4.368 0,4
Træ I alt 158.409 133.634 171.462 120.582 12,3
I alt I alt 962.968 714.623 694.579 983.011                100,0

Figur 23: Samlet forsyning af emballager fordelt på materialer

Den samlede danske emballageforsyning for 2005 er således opgjort til at være på 983.011 tons.

Fordelingen af den samlede emballageforsyning opdelt i salgs- og transportemballager ser således ud:

Samlet emballageforsyning,2005
Materiale Salgsemballager, tons Transportemballager, tons I alt, tons
Bølgepap 164.715 221.108 385.824
Andet pap 73.551 6.513 80.064
Papir 45.876 4.576 50.452
Papir og pap, i alt 284.143 232.197 516.341
Glas, i alt 118.942 0 118.942
PVC 336 0 336
PP 18.757 4.683 23.441
PS 2.515 2.847 5.362
EPS 6.033 3.638 9.671
Laminat-plast 5.949 482 6.432
PET 10.137 604 10.742
HDPE 19.277 5.772 25.050
LDPE 69.746 30.594 100.340
Anden plast 1.050 367 1.417
Plast, i alt 133.801 48.988 182.789
Aluminium 8.649 0 8.649
Hvidblik/stål 26.506 4.834 31.340
Metal, i alt 35.155 4.834 39.989
Tekstiler, i alt 4.309 60 4.368
Træ, i alt 4.286 116.296 120.582
I alt 580.637 402.374 983.011
%-fordelt 59,1 40,9 100,0

Figur 24: Samlet forsyning af emballager fordelt på salgs- og transportemballager

Af nedenstående tabel ses forskellen for hovedemballagematerialerne mellem forsyningerne i 2004 og 2005:

Materiale Total indenlandsk forsyning 2004, tons Total indenlandsk forsyning 2005, tons Forskel, tons Forskel, %
Papir og pap 497.386 516.341 18.955 3,8
Glas 132.046 118.942 -13.104 -9,9
Plast 174.273 182.789 8.516 4,9
Metal 38.558 39.989 1.431 3,7
Tekstiler 3.899 4.368 469 12,0
Træ 94.004 120.582 26.578 28,3
I alt 940.166 983.011 42.845 4,6

Figur 25: Forsyningen emballager sammenlignet med året før

I 2004 var forsyningen på 940.166 tons efter justeringen af metalemballagemængden. Samlet er emballageforsyningsmængden steget med godt 43.000 tons svarende til 4,6% i forhold til 2004. En væsentlig del af stigningen kommer fra træemballagemængden. Ellers er de øvrige materialer med undtagelse af glas steget omkring den samlede gennemsnits-stigningsprocent. Faldet i glasemballageforsyningsmængden skal sikkert ses som et resultat af den løbende substitution fra glasemballager til plastemballager inden for især konserves og i nogen udstrækning for sodavand og andre drikkevarer, der finder sted. Et godt eksempel på substitutionen mellem glas- og plastemballager er ketchup, hvor de førende mærkevarer har skiftet emballagetype.

5.1 Emballageforsyning sammenlignet med tidligere år

Det er nu 12. år, at der gennemføres en kortlægning af den danske emballageforsyning.

I tabellen herunder ses den justerede emballageforsyning for årene 1996-2005:

Materialer 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Papir og pap 412 463 435 469 475 488 502 495 497 516
Glas 185 202 176 188 168 184 156 152 132 119
Plast 133 163 158 153 157 150 157 154 174 183
Metal 43 40 36 26 45 43 41 42 39 40
Tekstil 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4
Træ 59 55 94 107 108 117 101 108 94 120
I alt 835 928 903 947 956 985 961 956 940 983
Indeks (1996=100) 100 111 108 113 114 118 115 114 113 118

Figur 26: Samlet forsyning af emballager i perioden 1996-2005

På 10 år emballageforsyningen steget 18% - dog har den de seneste år ligget stabilt. Stigningen i emballageforsyningsmængden fra 1996 til 2005 kan muligvis forklares med en større økonomisk aktivitet i landet. For at belyse dette forhold er den samlede emballageforsyning på nedenstående skema sat i forhold til bruttonationalproduktet tillagt importen, hvorved den samlede bruttoforsyning i økonomiske termer fremkommer. Denne bruttoforsyning anvendes så til privat og offentligt forbrug, investeringer samt til eksport. Den samlede indenlandske nettoforsyning er således bruttoforsyningen fratrukket eksporten. Alle beløb er selvfølgelig opgjort i faste priser:

Klik her for at se figuren.

Figur 27: Samlet forsyning af emballager sat i relation til økonomisk aktivitet

På nedenstående diagram ses indekstals-udviklingen for henholdsvis den økonomiske udvikling og emballageforsyningen:

Figur 28: Grafisk fremstilling af samlet emballage forsyning i relation til økonomisk aktivitet

Figur 28: Grafisk fremstilling af samlet emballage forsyning i relation til økonomisk aktivitet

Som det fremgår af diagrammet, har de to basiskurver næsten parallelle forløb. I starten af perioden stiger emballageforbruget mere end den økonomiske udvikling, mens emballageforbruget i den senere del af perioden flader ud for til sidst at falde svagt. Dette bliver udtrykt gennem kurven ”Indeks for kg/kr.”. Generelt kan man sige, at for hver kr.´s økonomisk aktivitet i samfundet kræves der et emballageforbrug på 0,74 gram i 2005.


6 Genbrugs- og genpåfyldelige emballager

I henhold til EU-direktivet om emballage- og emballageaffald defineres genbrugs- eller genpåfyldelige emballager, som emballager der er udformet med henblik på i sin levetid at kunne genbruges mindst et bestemt antal gange, genpåfyldes eller genbruges til samme formål.

Med genbrugs- eller genpåfyldelige emballager forstås i denne sammenhæng emballager, hvor der er etableret et formaliseret retursystem og frivillige organiserede indsamlingsordninger. Som et eksempel på en frivillig indsamlingsordning kan nævnes vin- og spiritusflasker, hvor der findes virksomheder, der sørger for indsamling, rengøring og salg, men hvor indsamlingen sker på helt frivillig basis f.eks. af børne- og ungdomsorganisationer. Engangsemballagerne bliver taget ud af affaldsstrømmen på samme måde som f.eks. papir og pap, men bliver anvendt et yderligere antal gange til samme formål.

Med et formaliseret retursystem forstås et system, hvor man f.eks. gennem en indbetaling og en efterfølgende tilbagebetaling af en pant sørger for, at emballagerne kommer retur igen. Sådanne pantordninger findes både for detail- og transportemballager og ved salg til private forbrugere samt mellem professionelle virksomheder. En pant har til formål at sikre, at emballagen kommer retur igen. Det er noget varierende, hvor meget pant bruges mellem virksomheder, men i situationer hvor det viser sig, at returprocenten bliver for lav og der dermed opstår et svind i beholdningen af returemballager, er det så nødvendigt at etablere pantordninger eller i hvert tilfælde en betalingsordning.

Selvom engangsemballage til øl og sodavand skal afleveres retur, er der ikke tale om genbrugsemballager, idet de indsamlede emballager bliver omsmeltet og anvendt til nye genstande – herunder emballager.

Det kan diskuteres i hvilket omfang, virksomheders interne emballager eller beholdere er at betragte som emballager i denne sammenhæng. Eftersom disse emballager ofte fungerer meget længe internt i virksomhederne, bl.a. fordi man har fuldstændig kontrol over flowet, sørger for en løbende rengøring og vedligeholdelse, er der en meget begrænset udskiftning af disse emballagebeholdninger. At definere, hvad der er emballage og internt transportmateriel, er også meget vanskeligt og har kun et teoretisk formål. Derfor medtager opgørelsen her kun de emballager, der forlader virksomheden og kommer retur igen. Rent datamæssigt vil det også være umuligt at kortlægge emballageanvendelsen for virksomheders interne emballager.

I kortlægningen af emballageforsyningen i Danmark indgår genbrugsemballager med den nytilgang, der løbende er til den eksisterende beholdning af genbrugsemballager. Den mængde returemballager, der hvert år bliver taget ud af markedet, bidrager også med affaldsmængder uanset, om materialerne kommer til at indgå i en recyclingproces eller ej. For at denne betragtningsmåde holder, forudsættes det, at tilgangen og kassationen fra en beholdning af genbrugsemballager hvert år er af samme størrelse.

Kortlægningen af anvendelsen af genbrugsemballager har især aktualitet i situationer, hvor der sker en substitution til og/eller fra engangsemballager til returemballager eller omvendt.

Genbrugsemballager har den egenskab, at de erstatter et antal engangsemballager. Årsagen til, at der til visse formål benyttes genbrugsemballager, skal i de fleste tilfælde søges i rent økonomiske årsager. I dag findes der ingen lovgivning, der kræver, at der til visse formål anvendes genbrugsemballager.

Når man skal opgøre emballageforsyningen af genbrugsemballager, er det antallet af engangsemballage-enheder, som den cirkulerende mængde genbrugsemballager erstatter, der er interessant – altså hvor mange emballager og vægten deraf. Når man skal opgøre forbruget af genbrugsemballager, er nøgletallet således det antal gange, en genbrugsemballage i gennemsnit cirkulerer pr. år. Herved får man et billede af, hvor mange engangsemballager den erstatter. Opgørelse af hvor mange genbrugsemballager, der bliver kasseret fra emballagepuljen pr. år, kan beregnes med basis i antallet af cirkulationsomgange pr. år samt antallet af år, emballagen er på markedet. Dataproblemet for alle genbrugsemballager er manglende viden om antallet af cirkulationsomgange pr. år og om emballagens samlede levetid – dette gælder stort set for alle emballagetyper. Der findes ej heller nogle opgørelser af beholdningerne af genbrugsemballager.

Genbrugssalgsemballager

Af genbrugsemballager, der fungerer som salgsemballager, findes der stort set kun flasker til øl og læskedrikke. Eftersom der er tale om velafgrænsede produktgrupper, er det forholdsvist let at opgøre, hvor mange engangsemballager, der skal anvendes til den årlige forbrugsmængde. Af emballagetyper under denne kategori er der tale om glasflasker og plastflasker fremstillet af PET og PEN.

Genbrugstransportemballager

Ud fra de ovennævnte definitioner og afgrænsninger kan der på det danske marked identificeres følgende væsentlige genbrugstransportemballagetyper:

 • Kasser og bakker af plast og træ
 • Paller af træ og plast
 • Tromler af træ (f.eks. kabeltromler)
 • Beholdere og kar (tromler og gasflasker) af metal
 • Beholdere og kar af plast
 • Rullebure af metal
 • Slagterikroge af metal

Det kan diskuteres om f.eks. trykflasker til gas-arter er en salgs- eller transportemballage – det er i hvert fald et grænsetilfælde.

En nærmere beskrivelse og anvendelse af de identificerede genbrugstransportemballager findes i skemaet herunder:

Emballagetype Materiale Anvendelse
Kasser Plast Til øl og sodavand, distributionskasser til frugt og grønt, kød- og mejeriprodukter, distributionskasser mellem grossistlagre og butikker for en lang række produkter (isenkram, tekstil), fiskekasser i gennem den totale varekæde
Bakker Plast Anvendes hovedsageligt til sodavand som erstatning for plastkasser – de fylder væsentligt mindre i tom tilstand end kasser 
Paller Træ Bruges som lastbærere til stort set alle produkter
Paller Plast Bruges som lastbærere til produkter som kræver en højere grad af renhed end træpaller. ¼-paller/displaypaller i supermarkeder er et andet eksempel
Tromler Træ Det drejer sig især om kabeltromler med større dimensioner
Beholdere og kar Metal Anvendes som beholdere til transport af rå- og mellemvarer, tromler til kemiske produkter samt trykflasker til luftarter og fustager til fadøl
Beholdere og kar Plast Pallecontainere til flydende produkter herunder også farligt gods
Rullebure Metal Benyttes i stor udstrækning ved distribution mellem grossist-lagre/terminaler og butikker. De store mejeriprodukter pakkes også direkte i rullebure på mejeriet. Rullestel til distribution af potteplanter er et andet godt eksempel
Slagterikroge Metal Ved distribution af større kødstykker fra slagterier til butikker og kunder i udlandet benyttes kroge, hvorpå kødet hænges

Figur 29: Oversigt over typer af genbrugs- og genpåfyldelige emballager

Det skal nævnes, at 20 og 40 fods skibscontainere og tilsvarende lastbærere ikke defineres som emballage.

6.1 Metode

I erkendelse af at der ingen steder findes valide oplysninger om beholdninger af returemballager er opgørelsen af genbrugsemballager for en række emballagetyper foretaget på basis af en beregning af de produkter, der benytter emballagerne. Altså f.eks. hvor mange flasker øl sælges der pr. år. Dernæst vurderes triptallet pr. år – hvor mange gange cirkulerer en genbrugsemballage pr. år. Til den opgjorte beholdning er lagt en buffer-mængde på 20%.

For andre emballagetyper er opgørelsen foretaget med basis i en vurdering af, hvor mange enheder der i gennemsnit er til hver af de steder, hvor de aktuelle genbrugsemballager benyttes.

Beholdningsmængden af flasker til øl og læskedrikke er hentet fra Bryggeriforeningens opgørelse.

Alle data vedrørende denne opgørelse - inklusive beregningsforudsætninger - findes i bilag B.

Af skemaet herunder fremgår hoveddata vedrørende anvendelsen af genbrugsemballager:

Materiale Type Produkt Antal brug pr. år Antal enheder i cirkulation Årligt forbrug i tons
Glas Flasker Øl      1.016.000.000       203.200.000          304.800
Glas Flasker Læskedrikke         310.000.000       62.000.000          62.000
Plast Flasker Læskedrikke/øl         320.000.000         64.000.000           20.800
Plast Kasser Øl/læskedrikke           40.000.000         8.000.000          80.000
Plast Bakker Øl/læskedrikke             8.000.000              960.000            32.000
Metal Fustager Øl             8.000.000              960.000            80.000
Plast Paller Levnedsmidler                250.000                50.000                 750
Træ Paller Alle           7.000.000           1.750.000          175.000
Plast Kasser Distribution             20.000.000              2.000.000              80.000
Træ Tromler Diverse                  10.000                10.000              1.000
Metal Kar Levnedsmidler                150.000                15.000              7.500
Metal/plast Tromler/beh. Diverse                300.000              100.000            15.000
Metal Flasker Luftarter             2.500.000              750.000            25.000
Metal Rullebure Levnedsmidler             1.600.000              80.000            32.000
Metal Slagterikroge Kød           23.000.000           2.300.000            23.000
I alt    1.756.810.000    346.175.000     938.850

Figur 30: Opgørelse af mængden af genbrugs- og genpåfyldelige emballager

Der er i alt ca. 1,8 mia. brug pr. år af genbrugs- og genpåfyldelige emballager. Heraf tegner øl- og læskedrikindustrien sig for de godt 1,7 mia. enheder med hovedvægten på flasker. I alt er der en beholdning på 346 mio. genbrugsemballager. Mængden af genbrugs- og genpåfyldelige emballager i bryggeriindustrien er faldende – dels som følge af et generelt fald i forbruget og dels som følge af en substitution over til engangsemballager. Dette bevirker, at der samlet er et fald i mængden af genbrugs- og genpåfyldelige emballager.

Såfremt de alle var engangsemballager ville affaldsmængden heraf være på omkring 939.000 tons, men så ville man givet vis også benytte nogle mindre kraftige emballager – f.eks. vejer en engangsglasflaske til øl ca. 100 gram mindre end en returflaske. Desuden vil majoriteten af plastdistributionskasserne typisk blive erstattet af bølgepapkasser, som har en lavere vægt end de nuværende plastkasser.

Afslutningsvis skal det endnu engang pointeres, at der er en stor usikkerhed i disse tal – ingen brancher eller virksomheder fører statistikker over disse mængder. At de virksomheder, der anvender egne returemballager ikke har præcis viden om antallet af emballager, der cirkulerer, hænger i nogen udstrækning sammen med, at emballagerne er anskaffet over en længere tidsmæssig periode, hvor beholdningen løbende er blevet suppleret.


7 Vurdering af usikkerheden

Det er givet, at der er knyttet nogen usikkerhed til de gennemførte opgørelser. I dette afsnit redegøres for de potentielle usikkerhedskilder.

7.1 Kommentarer til data fra Danmarks Statistik

Det er af afgørende betydning, at statistikgrundlaget fra Danmarks Statistik er i orden. For at undersøge om dette i nogen udstrækning er tilfældet, er der foretaget en sammenligning med data fra året før angående produktion og udenrigshandel for hver enkelt vareposition. For hver enkelt vareposition er der foretaget en kalkulation af ændringen i mængden af den aktuelle vare set i forhold til året før udregnet som procent. Såfremt der har været en meget stor procentmæssig ændring, er det blevet undersøgt nærmere - ved f.eks. at kikke på de tilhørende værdier, kan man se om, der har været en rapporteringsfejl med hensyn til angivelse af mængden – f.eks. at der er anvendt en forkert enhedsbetegnelse (kg i stedet for tons etc.). Bl.a. kikkes der nærmere på månedsmæssige opgørelser, hvorved eventuelle rapporteringsfejl kan identificeres.

Dog for de størrelsesmæssige mindre varepositioner kan der sagtens forekomme store procentmæssige variationer fra år til år som følge af, at der det ene år kan være en import-eksport mængde, mens der det efterfølgende år, måske ikke er nogen mængde overhovedet – en række varepositioner indeholder kun en sporadisk mængde.

Den løbende udflytning af produktion til lande med billigere arbejdskraft giver også væsentlige ændringer i produktions-, import- og eksportmængder inden for de aktuelle varepositioner.

Den indenlandske produktion opgives i Danmarks Statistiks materiale hovedsageligt i vægt og i værdi. Men for et mindre antal varepositioner opgøres produktionsmængden i en anden enhed end vægt. Det kan dreje sig om antal styk, liter, kvadratmeter, kubikmeter samt en række kemiske ækvivalenter og andre enheder. Derimod opgøres udenrigshandelsmængderne for det meste i tons og meget ofte også en i anden mængdeenhed. Ved de varepositioner, hvor der ikke er overensstemmelse mellem enhedsbetegnelsen mellem den indenlandske produktion og udenrigshandelen, kan man således ikke umiddelbart på basis af data udregne den indenlandske forsyningsmængde for de aktuelle varepositioner. Derfor må der foretages en omregning til én enhedsstørrelse - nemlig vægten. Denne omregning bliver foretaget på grundlag af værdien og de tilhørende tonnager for import og eksport. På basis heraf udregnes der et nøgletal for, hvor stor en værdi 1 tons af den aktuelle vare har. Denne værdi udregnes som et gennemsnit mellem import- og eksport-oplysningerne. Med udgangspunkt i dette værdi/vægt nøgletal foretages der en omregning til en produktionsvægt på basis af værdien af den indenlandske produktion. Eftersom værdien af de indenlandsk producerede produkter opgøres som salgsværdien bør der være en nogenlunde overensstemmelse mellem værdien pr. tons ved indenlandsk produktion og udenrigshandel. Men selvfølgelig er der varepositioner, hvor værdien af den indenlandske produktion og den tilsvarende eksport er større eller mindre end den tilhørende import af varer inden for den samme varegruppe. Som et eksempel her på kan nævnes TV-apparater, hvor det må formodes, at de indenlandsk fremstillede apparater har en højere gennemsnitsværdi pr. tons end de importerede apparater. Sådanne situationer kan identificeres ved, at der er en stor forskel på værdien pr. tons ved henholdsvis import og eksport.

Det skal også nævnes, at der fra tidligere år er opstillet en database over de gennemsnitlige enhedsvægte, som også bliver anvendt i de nævnte tilfælde.

I tilfælde af at der ikke har været et tilstrækkeligt statistisk grundlag til at foretage denne beregning, er der blevet hentet nøgletal vedrørende vægt-værdiforholdet fra forrige års statistik.

Denne omregning af den indenlandske produktionsmængde til tons bruges ved opgørelse af forsyningen af de tomme emballager samt ved fordelingen af den samlede emballageforsyning ud på de enkelte varepositionsnumre.

Af de i alt 106 identificerede varepositioner indeholdende tom emballage, er der 60 varepositioner, hvor forsyningsmængden kan beregnes direkte. Ved 4 varepositioner er visse oplysninger diskretionerede, hvorfor forsyningsmængden ikke kan beregnes. For de resterendes vedkommende er der tale om forskellige enhedsopgørelser.

For alle varepositioner er der følgende 4 årsager til, at en samlet indenlandsk forsyningsmængde udtrykt i tons ikke umiddelbart kan beregnes (gælder for såvel de tomme som de fyldte emballager):

 • Den indenlandske produktion er opgjort i en anden enhed end tons
 • Der mangler vægtoplysninger
 • Der mangler totalt oplysninger
 • Visse/alle oplysninger er diskretioneret

Af hensyn til validiteten af forsyningsopgørelsen er det nødvendigt, at man forholder sig til disse forhold. Specielt for forsyningen af tomme emballager er det afgørende, at også data fra disse varepositioner indregnes i forsyningsmængden. For hver af de 4 principielle muligheder er det nødvendigt at foretage nogle estimater over mængderne for på denne vis at komme tættere på den reelle forsyningsmængde.

Ad. Den indenlandske produktion er opgjort i en anden enhed end tons

Produktionsvægten udregnes på basis af værdi/vægt-nøgletallet ved udenrigshandel.

Ad. Der mangler vægtoplysninger

For en række varepositioner mangler der vægt- eller mængdeoplysninger ved udenrigshandelen. Der er så kun angivet en værdi, men i mange tilfælde drejer det sig om meget små beløb, som derfor også kun indeholder en lille mængde udtrykt i tons. Derfor har disse varepositioner - i denne sammenhæng - ingen afgørende indflydelse på den samlede emballageforsyning. Der ses derfor bort fra disse.

Ad. Der mangler totalt oplysninger

Det drejer sig hovedsageligt om små varepositioner, hvor der kun fremstilles og/eller importeres eller eksporteres meget små varemængder. Derfor er der set bort fra disse mængder.

Ad. Visse/alle oplysninger er diskretioneret

Der er diskretionerede oplysninger ved 4 tomme emballagevarepositioner. For de 3 varepositioners vedkommende er det en dansk produktionsvirksomhed, der har krævet diskretioneringen af konkurrencehensyn. For disse 3 virksomheders vedkommende er det muligt ud fra brancheerfaring at identificere virksomhederne. Den sidste vareposition indeholder en række forskellige emballageprodukter, som fremstilles i mindre oplag. For alle de aktuelle virksomheder er det forsøgt at estimere deres produktion udtrykt i tons. Dette er sket ved hjælp af tilgængelige oplysninger om afsætningstal for de varer, som de aktuelle emballager benyttes til. Det er klart, at der er knyttet nogen usikkerhed til disse estimater.

7.2 Vurdering af emballageanvendelsen

I hele arbejdet indgår der mange vurderinger og der ligger selvfølgelig en usikkerhed her. For de tomme emballagers vedkommende drejer det sig om identificering af varepositioner indeholdende emballage og dernæst om emballageandelen er vurderet korrekt. Gennem kontakt til brancheforeninger er noget af usikkerheden forsøgt elimineret.

Ved vurderingen af emballageanvendelsen for de fyldte emballager indgår der endnu flere vurderingsfaktorer end ved de tomme emballager. Derfor er den potentielle fejlrisiko større her. Omvendt er det muligt at foretage konkrete undersøgelser, hvis man er meget i tvivl om emballageanvendelsen. Efter at opgørelsen af de fyldte emballager er færdig, er der foretaget en sortering af varepositionerne med hensyn til den samlede emballageanvendelse. Herigennem kan det konstateres, at det er meget få varepositioner, som samlet tegner sig for de største emballageanvendelser. De ca. 50 største varepositioner dækker ca. 30% af den samlede emballageanvendelse. De største varepositioner er blevet undersøgt nærmere m.h.t. til korrekthed af data.

Selvom der er fejl i data om emballageanvendelsen har den enkelte fejl kun sjældent større betydning i det samlede billede, da alle varepositioner kun udgør en begrænset del af den samlede emballageforsyning.


8 Fordeling af emballageforsyning på varegrupper

Hovedformålet med arbejdet her er at kortlægge den totale indenlandske emballageforsyningsmængde. Til dette formål er der anvendt en 2-delt metode, hvor udenrigshandelen med emballerede produkter er blevet kortlagt og lagt sammen med forsyningen af tomme emballager (produktion og udenrigshandel). Men man har ikke gennem denne opgørelsesmetode nogen mulighed for direkte at se, hvor meget emballage der benyttes til enkelte eller grupper af varepositioner. Der er en almen interesse i at kende fordelingen af emballageforbruget i de enkelte varegrupper.

Derfor er emballageopgørelsen fra og med 1999 udbygget med en fordeling af den samlede tomme emballagemængde på produkter, således at man får et totalt billede af hvilke produktgrupper, der benytter de tomme emballager.

Metoden, der er anvendt til denne fordeling af den totale emballageforsyning, ligner meget den, der er benyttet ved hoved-opgørelsen for de fyldte emballager.

I første omgang er den totale forsyningsmængde - udtrykt i tons – for hver enkelt vareposition opgjort. Som tidligere nævnt er der en række steder nogle problemer med forskelle i enhedsangivelsen i både produktionsstatistikken og udenrigshandelsstatistikken. Hvorledes disse problemer er løst, er beskrevet i afsnit 7.

Når man på denne vis har opgjort den samlede indenlandske forsyning af de enkelte varepositioner, bliver emballageanvendelsen for hver vareposition vurderet. Det er klart, at for en lang række varepositioners vedkommende kan man benytte de data, der allerede ligger i databasen om, hvordan varer, der eksporteres eller importeres, er emballeret. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at af de samlede godt 9.600 varepositionsnumre, er det kun for ca. 3.000 positioner, hvor der findes en indenlandsk produktion af den aktuelle vare.

For alle varepositioner vurderes det om den indenlandske forsyning emballeres på samme måde som ved udenrigshandelen. Hvis der emballeres på samme vis som ved udenrigshandelen, kan man direkte benytte de data, der ligger i emballagedatabasen. I de tilfælde, hvor der emballeres på en anden måde ved den indenlandske forsyning vil den anvendte fordeling af emballageanvendelsen blive registreret. Som et eksempel på produkter, der emballeres på forskellig vis til hjemmemarkedet end til eksportmarkedet, kan nævnes kød. Til eksport bliver hele kødsider emballeret, hvorimod der sker en detailoppakning her i landet til de danske forbrugere.

Rent teknisk bliver dette arbejde gjort ved, at der i forbindelse med den første kortlægning af emballageforbruget på udenrigshandelen i databasen findes et afkrydsningsfelt, hvor det angives, om den aktuelle vareposition emballeres på en anden måde ved indenlandsk forsyning end ved udenrigshandelen. Herefter bliver der lavet en kopi af databasen, hvor det så registreres, hvordan den indenlandske forsyningsmængde emballeres. Det vil sige, at processen med at fastlægge, hvilke emballager der anvendes til de enkelte varepositioner gentages. Det, der reelt sker i denne proces, er, at den opgjorte indenlandske forsyningsmængde af tomme emballager bliver fordelt på de enkelte varepositioner, som anvender de tomme emballager. Den mængde emballage, som de importerede produkter ankommer i inden de ompakkes, vil stadigvæk indgå i emballageforsyningen selvom de ikke bortskaffes gennem de private husholdninger. Disse emballager vil blive bortskaffet fra de virksomheder, som foretager en eventuel forarbejdning og ompakning. Det vil sige, at den samlede emballageforsyning for en vareposition, der emballeres på en anden måde til hjemmemarkedet end den gør ved udenrigshandelen, vil bestå af følgende 2 komponenter:

§         Nettoemballageforsyningen fra udenrigshandelen

§         Forsyningen gennem emballering eller ompakning af produkter her i landet

Når disse 2 størrelser er lagt sammen fås den endelige samlede forsyningsmængde for hver enkelt vareposition.

8.1 Forsyning fordelt på varepositioner

Det samlede resultatet af fordelingsopgørelsen på varepositioner ses af skemaet herunder:

Samlet emballageanvendelse ved fordeling på varepositioner
Materiale Salgsemb., tons Transportemb., tons I alt, tons
Bølgepap                     14.294                    210.508               224.802
Andet pap                     57.814                      15.439                 73.253
Papir                     23.367                      30.213                 53.580
Pap og papir 213.085 152.999 366.084
Glas 170.101 0 170.101
PVC      
PP      
PS      
EPS      
PC      
PET      
HDPE      
LDPE      
Anden plast      
Plast 194.167 16.661 210.828
Jern      
Aluminium      
Hvidblik      
Metal 61.437 5 61.442
Tekstiler 1.263 590 1.853
Træ 9.379 121.136 130.515
I alt 649.432 291.391 940.823

Figur 31: Emballageforsyning fordelt på varegrupper opdelt i hovedmaterialer

Der er tale om en mindre emballagemængde end i hovedopgørelsen. Der mangler i alt godt 42.000 tons emballage.

I bilag C ses det samlede skema over alle mængder i de 2 metoder.

Det forhold, at de 2 opgørelser trods alt ligger på niveau med hinanden, viser, at metoden kan anvendes. Det skal påpeges, at der i stor udstrækning har været tale om en matematisk udregning, hvor der indgår omkring 300.000 tal-værdier, som ganges sammen. Dertil skal lægges det tidligere nævnte angående statistikmaterialets opgørelse af forsyningsmængderne for varepositionerne, som her får en væsentlig større indflydelse på mængdeopgørelsen end i hovedopgørelsen. Også ved denne opgørelse er der sket en kvalitetssikring gennem en sortering på, hvor de største emballagemængder findes for hver enkelt af de 19 materialekategorier.

På grundlag af niveauet for de usikkerheder der ligger i fordelingen på varegrupper, må det slås fast, at den samlede emballageforsyningsmængde er mest korrekt ved den oprindelige metode.

Som tidligere nævnt er det muligt i databasen, at se hvor meget emballage der bruges til enkelte eller grupper af varepositioner. De 2 første cifre i det 8 cifrede varepositionsnummer angiver, hvilket kapitel varepositionen tilhører.

På nedenstående liste ses en oversigt over de kapitelnumre, som i alt som minimum indeholder mere end 0,6% af den samlede emballageforsyning. Af de i alt godt 90 kapitler tegner de 33 listede sig i alt for ca. 93,5% af den samlede emballageforsyning.

Figur 32: Emballageforbruget fordelt på varegrupper

Figur 32: Emballageforbruget fordelt på varegrupper

Drikkevarer er klart den største emballageforbrugende varegruppe. Det skal nævnes, at mælk ikke er inkluderet i denne varegruppe.


9 Bortskaffelsessteder for emballager

Fra og med opgørelsen for 2002 er der lavet en opgørelse af, hvorfra emballagerne skal bortskaffes. Opgørelsen fortæller, hvorfra de enkelte emballagefraktioner skal bortskaffes fra – altså med andre ord, hvilken enhed som sluttelig tømmer emballagen og som derfor skal sørge for, at emballagen bliver bortskaffet.

Opgørelsen er foretaget med basis i den opgjorte emballageforsyning fordelt på varegrupper. For hver enkelt vareposition og identificeret emballagemængde er det angivet, hvorfra emballagemængden typisk skal bortskaffes. Af begrænsningshensyn er det i modellen kun muligt at tilknytte 2 affaldssteder pr. identificeret emballagemængde. I tilknytning hertil er der så angivet hvilken andel af den samlede mængde, som det aktuelle bortskaffelsessted tegner sig for. Det har ikke været tilstrækkeligt kun at angive bortskaffelsessteder for salgs- og transportemballager, idet enkelte fraktioner af transportemballagen skal bortskaffes ét sted fra, mens andre fraktioner skal bortskaffes fra andre steder. Dette er f.eks. tilfældet med en palle importerede dagligvarer, hvor den plastfolie der anvendes til lastsikring skal bortskaffes fra dagligvaregrossistens lager, mens selve bølgepapkasserne skal bortskaffes fra butikkerne. Men de fleste salgsemballage-materiale fraktioner bliver bortskaffet fra de samme steder uanset materialet.

Til opgørelsen er der anvendt følgende branchegruppering:

 • Husholdninger
 • Landbrug og gartnerier
 • Dagligvarebutikker
 • Andre butikker og specialbutikker
 • Fødevareindustri
 • Grafisk og kemisk industri, inkl. trykkerier
 • Dagligvaregrossister inkl. f.eks. grøntorve
 • Catering inkl. institutioner m.v.
 • Byggeri
 • Industri generelt inkl. offentlige værker m.v.
 • Værksteder/servicestationer/mestervirksomheder (smedemester, malemester m.v.)
 • Diverse grossister
 • Diverse; Sygehuse, læger og sundhedssektor, kontorer, militær, skoler m.v.

Butikkerne er opdelt i dagligvarebutikker og andre butikker inkl. specialbutikker som f.eks. slagtere, bagere m.v. Til dagligvarebutikker hører alle butikker, som har et bredt sortiment af dagligvarer og som er tilknyttet en dagligvaregrossist. Det vil sige, at varehuse som Føtex, Bilka og Kvickly er rubriceret som dagligvarebutikker. Alle discountbutikker, supermarkeder og kiosker hører også ind under denne gruppe.

Som tidligere nævnt er det i modellen kun muligt at have 2 forskellige bortskaffelsessteder pr. emballageposition. I nogle tilfælde vil dette i praksis ikke altid holde. Men der er altid angivet de 2 tonnagemæssige største steder. Selve angivelsen er baseret på vurderinger af bortskaffelsesstedet. Men ud fra typen af vare er det i de fleste tilfælde temmelig entydigt, hvor produkterne anvendes og hvorfra emballagerne så skal bortskaffes. Opgørelserne er lavet separat for salgs- og transportemballager. I bilag D ses samlede skemaer for bortskaffelsesstederne krydset med materialer for såvel salgs- som transportemballager.

På nedenstående skema ses bortskaffelsessteder og mængder opgjort samlet for salgs- og transportemballager:

Figur 33: Bortskaffelsessteder for emballager

Figur 33: Bortskaffelsessteder for emballager

Det skal nævnes, at træpaller ikke indgår i denne opgørelse, idet træpaller typisk ikke ender i de normale affaldskilder. Derfor er der en forskel på den totale mængde mellem denne opgørelse og opgørelsen under fordelingen på varegrupper. Forskellen op til den samlede opgjorte forsyningsmængde skyldes, at basis-data til opgørelsen her er hentet fra opgørelsen af emballagesyningen fordelt på varegrupper, hvor der er en ”matematisk” difference, fordi det ikke er muligt præcist at få mængderne til at passe uden, at der skal bruges mange ressourcer.

Det er ikke overraskende, at husholdningerne tegner sig for de største emballageaffaldsmængder. Det svarer til, at hver husstand dagligt kasserer ca. 400 gram emballage. Derefter er de største ”emballageaffaldsproducenter” butikker, industrien og catering/institutioner. Men samlet set ender de største emballageaffaldsmængder hos erhvervslivet. I alt ender 53,4 % af den samlede emballageaffaldsmængde hos erhvervslivet.


10 Bilag

Bilag A Forsyning af tomme emballager

Forsyning af tomme metal-emballager

KN8-nummer Beskrivelse Netto produktion, tons Netto import, tons Netto eksport, tons Samlet forsyning, tons
73101000 Fade, tromler  o l, af jern og stål, indhold min 50 max 300 l 812 2.118 608 2.322
73102111 Konservesdåser, til levnedsmidler, af jern og stål, til lukning ved lodning el falsning 37.466 2.166 13.716 25.917
73102119 Konservesdåser, til drikkevarer, af jern og stål, til lukning ved lodning el falsning, undt til næringsmidler - 1.020 14 1.006
73102191 Dåser o l beholdere, af jern og stål, til lukning ved lodning el falsning, godstykkelse u 0,5 mm, indhold u 50 l 22.010 4.187 6.038 20.160
73102199 Dåser o l beholdere, af jern og stål, til lukning ved lodning el falsning, godstykkelse min 0,5 mm, indhold u 50 l 23 2.899 2.239 683
73102910 Dunke o l beholdere, af jern og stål, undt til lukning ved lodning el falsning, godstykkelse u 0,5 mm, indhold u 50 l 3 770 291 482
73102990 Dunke o l beholdere, af jern og stål, undt til lukning ved lodning el falsning, godstykkelse min 0,5 mm,indhold u 50 l 8 879 88 799
73110010 Beholdere, af jern og stål, til komprimerede el flydende gasser, sømløse 4 128 82 49
73110091 Beholdere, af jern og stål, til komprimerede el flydende gasser, indhold u 1000 l, undt sømløse 409 473 408 474
73269040 Lastpaller o l, af jern (ej støbe-) og stål,til varetransport 669 158 311 517
73269050 Ruller og tromler, til kabler,slanger o l,of jern (ej støbe-) og stål 0 20 29 (8)
76071110 Aluminiumfolie, uden underlag, kun valset, u 0,021 mm tykk 345 1.048 171 1.222
76071190 Aluminiumfolie, uden underlag, kun valset, min 0,021 max 0,2 mm tykk - 386 20 366
76071910 Aluminiumfolie, uden underlag, af tykkelse u 0,021 mm, ej kun valset 10 177 0 187
76072010 Aluminiumfolie,med underlag, tykkelse (uden underlag) u 0,021 mm 1.549 380 1.081 849
76121000 Tuber, af aluminium - 107 3 103
76129010 Tabletrør, af aluminium - 43 1 43
76129020 Beholdere af den art der anvendes til aerosoler, af aluminiun - 2 3 (0)
76129091 Fade, tromler, dunke, dåser o l beholdere af aluminium,min 50 max 300 l, også varmeisolerende el indvendig beklædt - 57 57 0
76129098 Beholdere af aluminiumm rumindhold u 50 l, undt tuber, tabletrør og beholdere af den art der anvendes til aerosoler 10.504 19.968 8.761 21.711
76130000 Beholdere, af aluminium, til komprimerede el flydende gasser - 67 36 31
83091000 Crown corks, af uædelt metal 5.000 1.309 6.844 (535)
83099010 Kapsler og flaskehætter af bly 1.227 102 16 1.313
83099090 Propper, hætter, låg, plomber o a emballagetilbehør, af uædelt metal,ej crown corks og alukapsler med Ø o 21 mm 5.070 4.320 5.733 3.658
           
I alt I alt 81.346


Bilag A
Forsyning af tomme tekstil-emballager

KN8-nummer Beskrivelse Netto produktion, tons Netto import, tons Netto eksport, tons Samlet forsyning, tons
63051010 Sække og poser, af jute o a bastfibre, til emballage, brugte - 22 3 19
63051090 Sække og poser, af jute o a bastfibre, til emballage, nye - 523 25 498
63052000 Sække og poser, af bomuld, til emballage 0 62 10 52
63053211 Fleksible beholdere til bulkvarer,af strimler af polyethylen el -propylen, af trikotage - - 1 (1)
63053281 Fleksible beholdere til bulkvarer,af polyethylen el -propylen, af stof af vægt max 120 g/kvm, ej trikotage - 509 36 473
63053289 Fleksible behildere til bulkvarer, af polyethylen el -propylen, af stof af vægt o 120 g/kvm, ej trikotage - 2.926 426 2.499
63053290 Fleksible beholdere til bulkvarer, af kemofibre, ej af strimler o l af polyethylen el polypropylen - 27 5 22
           
I alt I alt 3.562


Bilag A
Forsyning af tomme fiberbaserede emballager (papir og pap)

KN8-nummer Beskrivelse Netto produktion, tons Netto import, tons Netto eksport, tons Samlet forsyning, tons
48053010 Sulfitpapir til indpakning, vægt u 30 g/kvm, i rl/ark - 43 11 32
48053090 Sulfitpapir til indpakning, vægt min 30 g/kvm, i rl/ark - 368 1 367
48081000 Bølgepapir og -pap, også perforeret, i ruller og ark 2.167 3.444 166 5.446
48191000 Æsker, kartoner, af bølgepapir el -pap 331.026 64.161 34.807 360.379
48192000 Æsker og kartoner,sammenfoldelig (ej af bølgepapir o g -pap), af papir el pap 72.559 40.400 47.721 65.238
48193000 Sække og poser af papir el pap, bundbredde min 40 cm 25.615 8.966 1.196 33.385
48194000 Sække og poser (heru bæreposer og kræmmerhuse) af papir el pap, bundbredde u 40 cm 6.969 9.411 17.814 (1.434)
48195000 Emballagegenstande (heru omslag til grammofonplader) af papir og pap, undt æsker, kartonner, sække og poser 1.553 197 73 1.676
48211010 Etiketter og mærkesedler af enhver art, med påtryk, selvklæbende, af papir el pap 15.822 1.295 4.319 12.798
48211090 Etiketter og mærkesedler af enhver art, med påtryk, ikke selvklæbende, af papir el pap 219 2.717 843 2.093
48219010 Etiketter og mærkesedler af enhver art, uden påtryk, selvklæbende, af papir el pap 666 674 1.156 184
48219090 Etiketter og mærkesedler af enhver art, uden påtryk, ikke selvklæbende, af papir el pap 127 157 141 143
48221000 Bobiner, spoler o l varer til opvindig af tekstilgarn, af papirmasse, papir og pap, også perforerede el hærdede - 1.224 7 1.217
48229000 Bobiner, spoler o l varer af papirmasse, papir og pap, også perforerede el hærdede, undt til opvindig af tekstilgarn - 3.029 21 3.008
48236090 Bægre o l varer af papir og pap 20 1.309 334 996
48237010 Æggeemballage af papirmasse, formstøbte el formpressede 9.000 514 10.000 (486)
48237090 Varer, af papirmasse, formstøbte el formpressede, undt æggeemballage 46 914 700 259
           
I alt I alt 485.302


Bilag A
Forsyning af tomme træemballager

KN8-nummer Beskrivelse Netto produktion, tons Netto import, tons Netto eksport, tons Samlet forsyning, tons
44050000 Træuld og træmel - 465 51 414
44151010 Pakkasser, tremmekasser, tromler o l pakningsgenstande af træ 10.656 2.296 1.405 11.547
44151090 Kabeltromler af træ - 223 15 209
44152020 Lastpaller, flade og pallerammer af træ 17.171 107.032 33.179 91.025
44152090 Lastpaller af træ, undt flade paller 43.112 13.290 1.672 54.729
44160000 Fade, tønder, kar, bøtter o a bødkerarbejder samt dele dertil af træ, herunder tøndestaver - 418 7 412
45031010 Propper af naturkork, cylindriske - 49 1 48
45031090 Propper af naturkork, undt cylindriske - 0 0 0
45041011 Propper, af preskork, til mousserende vin, også med påsat skive af naturkork - 1 - 1
45041019 Propper, af preskork, undt til mousserende vin, også med påsat skive af naturkork - 25 1 24
           
I alt I alt 158.409


Bilag A
Forsyning af tomme plastemballager

KN8-nummer Beskrivelse Netto produktion, tons Netto import, tons Netto eksport, tons Samlet forsyning, tons
39199061 Plader,ark,film o a flade former,også rl af br o 20 cm,bearb,kvadratisk el rektang,af blødg. polyvinylchlorid el –ethyle - 200 10 190
39201023 Polyethylenfolier af tyk. min 20 max 40 mikrometer,densitet u 0,94,tykkelse max 0,125 mm, u a materialer,ej selvklæb. 239 2.782 1.802 1.220
39201024 Strækfolier,af polyethylen,densitet u 0,94,tykkelse max 0,125 mm,u andre materialer,uden påtryk, ej selvklæbende i.a.n. 1.325 14.025 1.152 14.197
39201026 Plader,ark,film ol af polyethylen,densitet u 0,94,tyk.max 0,125 mm,u a materialer,u påtryk,ej selvklæb.i.a.n,strækfolier 31.119 13.125 27.105 17.138
39201027 Plader,ark,film ol af polyethylen,densitet u 0,94,tyk.max 0,125 mm,med påtryk,u andre materialer,ej selvklæbende i.a.n. 9.436 2.234 1.174 10.496
39201028 Plader, ark, film o l af polyethylen, densitet min 0,94, tykkelse max 0,125 mm,uden andre materialer, ej selvklæbende - 2.280 362 1.918
39201040 Plader, ark, film o l af ethylen, tykkelse max 0,125 mm, undt af polyethylen, uden andre materialer, ej selvklæbende - 1.156 109 1.047
39202021 Plader, ark,film,bånd o l af polypropylen,tykkelse max 0,10 mm,biaxialt orienteret,uden andre materialer,ej selvklæbende 640 4.723 401 4.962
39202029 Plader, ark,film,bånd o l af polypropylen,tykkelse max 0,10 mm,uden andre materialer,ej biaxialt orient. og selvklæbende 39 1.185 6 1.218
39202071 Dekorative bånd af polypropylen,tykkelse o 0,1 mm, br o 5 max 20 mm, til emballering, undt selvklæbende - 184 48 136
39202079 Bånd af polypropylen, tykkelse o 0,1 mm, br o 5 max 20 mm,til emballering,undt dekorative bånd,ej selvklæbende - 2.106 231 1.875
39211100 Plader, ark, film, bånd o l af celleplast af polystyren,uden underlag, ej selvklæbende 753 299 6 1.046
39231000 Æsker, kasser, tremmekasser o l emballagegenstande af plast 13.325 6.887 8.376 11.836
39232100 Poser og sække (herunder kræmmerhuse) af polymere af ethylen 31.633 27.939 11.338 48.234
39232910 Poser og sække af polyvinylchlorid (pvc), heru bæreposer og kræmmerhuse - 119 454 (335)
39232990 Poser og sække, heru bæreposer og kræmmerhuse af plast, undt af polyethylen, polyvinylchlorid 1.112 4.903 2.955 3.060
39233010 Balloner, flasker, kolber o l af plast, max 2 l 10.072 5.837 6.006 9.903
39233090 Balloner, flasker, kolber o l af plast, o 2 l 3.241 2.870 2.458 3.654
39235010 Kapsler af plast 331 2.078 1.053 1.356
39235090 Propper, låg o a lukkeanordninger af plast, undt kapsler 3.631 2.432 2.061 4.001
39239010 Ekstruderede plasttrådnet, rørformede el flade, til transport- og emballage 2.500 255 493 2.262
39239090 Transport- og emballageartikler af plast, undt æsker, kasser, sække, poser, balloner, flasker, kolber o l 14.403 5.119 8.454 11.068
39269091 Varer fremstillet af plastfolie, i.a.n. 1.440 774 1.140 1.073
           
I alt I alt 151.555


Bilag A
Forsyning af tomme glasemballager

KN8-nummer Beskrivelse Netto produktion, tons Netto import, tons Netto eksport, tons Samlet forsyning, tons
70101000 Glasampuller - 54.667 288 54.379
70102000 Propper, låg o a lukkeanordninger af glas - - 3 (3)
70109010 Henkogningsglas (steriliseringsglas) - 2.614 6 2.608
70109021 Balloner,flasker, krukker, tabletglas o a beholdere fremstillet af glasrør - 737 3 733
70109031 Balloner,flasker, krukker, tabletglas o a beholdere af glas, rumindhold min 2,5 l, undt ampuller og henkogningsglas - 585 2 583
70109041 Flasker af ufarvet glas, til næringsmidler og drikkevarer, rumindhold min 1 l 74 192 315 (49)
70109043 Flasker af ufarvet glas, til næringsmidler og drikkevarer, rumindhold o 0,33 u 1 l 10.646 12.019 48.486 (25.820)
70109045 Flasker af ufarvet glas, til næringsmidler og drikkevarer, rumindhold min 0,15 max 0,33 l 11.998 2.060 8.444 5.613
70109047 Flasker af ufarvet glas, til næringsmidler og drikkevarer, rumindhold u 0,15 L - 372 1 372
70109051 Flasker af farvet glas, til næringsmidler og drikkevarer, rumindhold min 1 l 280 67 771 (423)
70109053 Flasker af farvet glas, til næringsmidler og drikkevarer, rumindhold o 0,33 u 1 l 19.209 950 49.120 (28.961)
70109055 Flasker af farvet glas, til næringsmidler og drikkevarer, rumindhold min 0,15 max 0,33 l 55.367 8.207 44.429 19.145
70109057 Flasker af farvet glas, til næringsmidler og drikkevarer, rumindhold u 0,15 l - 4.368 0 4.368
70109061 Beholdere af glas, til næringsmidler og drikkevarer, rumindhold min 0,25 l, undt flasker 56.445 5.159 62.432 (828)
70109067 Beholdere af glas, til næringsmidler og drikkevarer, rumindhold u 0,25 l, undt flasker 16.741 1.289 8.350 9.679
70109071 Beholdere af glas, til phamaceutiske produkter, rumindhold o 0,055 l 748 2.010 1.454 1.303
70109079 Beholdere af glas, til phamaceutiske produkter, rumindhold max 0,055 l - 18.920 107 18.813
70109091 Beholdere af ufarvet glas, undt til næringsmidler, drikkevarer og pharmaceutiske produkter - 271 43 228
70109099 Beholdere af farvet glas, undt til næringsmidler, drikkevarer og pharmaceutiske produkter - 961 1 960
           
I alt I alt 62.700

Bilag B Opgørelse af retur- og genbrugs/genpåfyldelige emballager

Klik her for at se tabellen.


Bilag C Fordeling af emballageforsyningen på varegrupper

Klik her for at se tabellen.

Bilag D Bortskaffelsessteder for emballager

Klik her for at se tabellen.

 Version 1.0 April 2007 • © Miljøstyrelsen.