Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 36, 2003

Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller vådkomposteringsanlæg

Resumé
To enkeltliggende ejendomme i Nysted Kommune på Lolland har i 2000 fået vakuumtoiletter af ny konstruktion. Toiletterne blev installeret som en del af et projekt, der skal belyse mulighederne for at recirkulere koncentreret spildevand fra vandklosetter til landbruget. I projektrapporten er erfaringerne med de nye toiletsystemer til enkeltejendomme og med ældre fælles vakuumanlæg i sommerhusområder på Lolland og Falster beskrevet.  De nye vakuumtoiletsystemer til enkeltejendomme, der er under stadig udvikling, har et meget lavt vand- og strømforbrug. Mange driftsproblemer ved de gamle fælles vakuumanlæg er overvundet. Undersøgelserne tyder på, at det ved hjælp af vakuumtoiletter er muligt at opsamle et produkt, der er egnet til medbehandling på et biogas- eller vådkomposteringsanlæg. I rapporten inddrages også erfaringer fra vores nabolande.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (375 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (1,8 Mb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.