[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

Bilag 7

Aluminiums bortskaffelsesfase - miljøeffekter og ressourceforbrug

Affaldsforbrænding

Tabel B Bilag 7 :1

Udvekslinger ved afbrænding af 1 kg brændbart aluminium i affaldsforbrændingsanlæg:

 

 

Enhed

Mængde

Produktion af fjernvarme fra fossilebrændsler

Totalt

Ressourceforbrug
Alu-
minium

g

0,00024

 

0,00024

Brunkul

g

0,000049

 

0,000049

Naturgas

g

1,07

-7,30

-6,23

Opdæmmet vand

g

714,10

 

714,1

Råolie

g

0,66

-7,65

-6,99

Stenkul, ren

g

0,0053

-493,60

-493,595

Stenkul, rå

g

1,27

 

1,27

Uran-
malm

g

0,00000007

 

0,00000007

Vand

g

272,32

 

272,32

Emissioner til luft
Aluminium

g

0,1

 

0,1

CO2

g

60,85

-1227,6

-1166,75

CO

g

0,010

-0,70

-0,69

N2O

g

0,0018

-0,047

-0,0452

Hydro-
carboner

g

0,033

-11,63

-11,597

CH4

g

0,000900

 

0,0009

NOX

g

1,38

-3,91

-2,53

SO2

g

0,26

-6,30

-6,04

Uspec. Partikler

g

0,025

-3,49

-3,465

Emissioner til vand
BOD

g

0,0000029

   
COD

g

0,0000059

   
DOC

g

0,000038

   
H+

g

0,000094

   
SS

g

0,00011

   
Fast affald
Slagge og aske

kg

1,9

-0,058

1,842

Volumen-
affald

kg

0,00073

-0,28

-0,27927

Note: Energigevinsten ved afbrændingen udnyttes til dansk fjernvarmeproduktion og erstatter dermed fjervarme produceret med fossile brændsler. For forbrænding af aluminium giver det ikke mening at adskille i procesrelaterede og elektricitetsrelaterede påvirkninger. Alle påvirkninger er derfor samlet i een søjle.

Tabel B Bilag 7:2

Miljøeffektpotentialer knyttet til afbrænding af 1 kg brændbart aluminium i affaldsforbrændingsanlæg

Miljøeffekt

Miljøeffektpotentiale

  Enhed

For-
brænding

Energi-
gevinst

I alt

Drivhus-
effekt
g CO2-
ækv

6,16E+01

-1,28E+03

-1,22E+03

Nedbrydning af ozonlaget g CFC11-
ækv

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Forsuring g SO2-
ækv

1,33E+00

-9,03E+00

-7,70E+00

Næringssalt-
belastning
g NO3—
ækv

1,86E+00

-5,40E+00

-3,54E+00

Fotokemisk ozondannelse g C2H4-
ækv

9,00E-04

-2,40E-02

-2,31E-02

Humant-
oksicitet via luft
m3 luft

1,33E+04

-5,44E+04

-4,12E+04

Økotoksicitet        
- økotoks. vand akut m3 vand

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

- renseanlæg m3 vand        
Persistent toksicitet          
- økotoks. vand kronisk m3 vand

5,64E+00

-3,09E+00

2,55E+00

- økotoks.
jord
m3 jord

7,00E-04

-4,40E-03

-3,70E-03

- humantoks. via vand m3 vand

2,26E+00

-2,06E+00

2,00E-01

- humantoks.
via jord
m3 jord

3,00E-04

-1,10E-02

-1,07E-02

Radioaktivt affald kg

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Farligt

affald
kg

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Slagge og
aske
kg

1,90E+00

-5,80E-02

1,84E+00

Volumen-
affald
kg

7,30E-04

-2,79E-01

-2,78E-01

Tallene er angivet med 10 tals potenser dvs. 2,70E-02 = 0,027

Tabel B Bilag 7:3

Udvekslinger ved forbehandling (shredding) af 1 kg aluminiumskrot.

  

Enhed

Præparation af skrot

EU-
elektricitet

(0,064 kWh)

Totalt

Ressourceforbrug
Aluminium

g

 

0,00039

0,00039

Brunkul

g

 

5,15

5,15

Naturgas

g

24,33

1,37

25,7

Opdæmmet vand

g

 

2881,9

2881,9

Råolie

g

4,56

1,98

6,54

Stenkul, ren

g

 

0,022

0,022

Stenkul, rå

g

 

11,34

11,34

Uranmalm

g

 

0,00071

0,00071

Vand

g

 

961,92

961,92

CaCO3

g

0,28

0,00027

0,28

Emissioner til luft
CO2

g

65,74

35,05

100,79

CO

g

0,01

0,013

0,023

N2O

g

 

0,0016

0,0016

Hydrocarboner

g

 

0,0097

0,0097

CH4

g

 

0,088

0,088

NOx

g

0,11

0,15

0,26

SO2

g

0,10

0,27

0,37

Uspec. partikler

g

0,033

0,016

0,049

HCl

g

0,011

0,000034

0,011034

Cl-

g

0,00046

 

0,00

Emissioner til vand
BOD

g

 

0,00001

 
COD

g

 

0,000019

 
DOC

g

 

0,000047

 
H+

g

 

0,00015

 
SS

g

 

0,00031

 
Fast affald
Radioaktivt affald

kg

 

0,0000021

 
Uspec.
gummi

kg

0,024

    
Uspec. olieaffald

kg

0,0026

   
Slagge og
aske

kg

 

0,0014

 
Volumen-
affald

kg

0,064

0,0036

 

Note Tallene er baseret på et gennemsnit for den europæiske automobilindustri, hvor halvdelen af skrottet forbehandles som aluminiumspåner og resten fordeles på fem forskellige typer forbehandling afhængigt af skrottype. Tredje søjle angiver de procesrelaterede udvekslinger og fjerde søjle udvekslinger fra produktionen af den nødvendige elektricitet. Den samlede opgørelse, som er summen af de to søjler, findes i femte søjle.

Tabel B Bilag 7:4

Miljøeffektpotentialer knyttet til forbehandling (shredding) af 1 kg aluminiumskrot.

Miljøeffekt

Miljøeffektpotentiale

  Enhed

Shred-
dingproc

Elpro-
duktion

I alt

Drivhuseffekt g CO2-
ækv

6,58E+01

3,78E+01

1,04E+02

Nedbrydning af ozonlaget g CFC11-
ækv

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Forsuring g SO2-
ækv

1,87E-01

3,77E-01

5,64E-01

Næringssalt-
belastning
g NO3—
ækv

0,00E+00

2,04E-01

2,04E-01

Fotokemisk ozondannelse g C2H4-
ækv

3,00E-04

2,14E-03

2,44E-03

Humant-
oksicitet via luft
m3
luft

1,08E+03

2,18E+03

3,26E+03

Økotok-
sicitet
        
- økotoks. vand akut m3
vand

0,00E+00

1,17E-01

1,17E-01

- rense-
anlæg
m3
vand
     
Persistent toksicitet        
- økotoks. vand kronisk m3
vand

0,00E+00

1,22E+00

1,22E+00

- økotoks.
jord
m3
jord

0,00E+00

1,66E-04

1,66E-04

- humantoks. via vand m3
vand

0,00E+00

6,40E-02

6,40E-02

- humantoks. via jord m3
jord

0,00E+00

4,48E-04

4,48E-04

Radioaktivt affald kg

0,00E+00

2,10E-06

2,10E-06

Farligt
affald
kg

2,60E-03

2,43E-07

2,60E-03

Slagge
og aske
kg

0,00E+00

1,35E-03

1,35E-03

Volumen-
affald
kg

8,80E-02

3,75E-03

9,17E-02

Tallene er angivet med 10 tals potenser dvs. 2,70E-02 = 0,027

Tabel B Bilag 7 :5

Udvekslinger ved omsmeltning af 1 kg aluminiumskrot i åbent kredsløb (se afs. 2.5).

 

Enhed

Omsmeltning af præpareret Al. skrot

EU el.

(0,29 kWh)

Totalt

Ressourceforbrug
Aluminium

g

 

0,0017

0,0017

Brunkul

g

 

23,14

23,14

Naturgas

g

197,1

6,15

203,25

Opdæmmet vand

g

 

12959,6

12959,6

Råolie

g

14,04

8,90

22,94

Stenkul, ren

g

 

0,099

0,099

Stenkul

g

 

51,00

51

Uranmalm

g

 

0,0032

0,0032

Vand

g

7,96

4325,6

4333,56

Cu

g

0,74

 

0,74

NaCl

g

0,37

0,0028

0,37

CaCO3

g

7,57

0,0012

7,57

Emissioner til luft
CO2

g

466,2

157,63

623,83

CO

g

0,08

0,059

0,139

N2O

g

0,23

0,0072

0,2372

Hydrocarboner

g

0,049

0,043

0,092

CH4

g

 

0,40

0,4

NOx

g

0,77

0,66

1,43

SO2

g

0,35

1,23

1,58

Uspec. partikler

g

0,015

0,072

0,087

NH3

g

0,02

0,0000035

0,020004

N2

g

2,45

 

2,45

HF

g

0,0095

 

0,01

HCl

g

0,0041

0,00015

0,0043

H2S

g

0,0028

 

0,0028

Cl-

g

0,00049

 

0,0005

Emissioner til vand
BOD

g

 

0,000043

 
COD

g

  

0,000086

 
DOC

g

 

0,00021

 
H+

g

 

0,00068

 
SS

g

 

0,0014

 
Fast affald
Radioaktivt affald

kg

 

0,0000095

 
Slagge og aske

kg

 

0,0061

 
Volumenaffald

kg

0,026

0,016

 

Note: Tallene er baseret på et gennemsnit for den europæiske automobilindustri. Tredje søjle angiver de procesrelaterede udvekslinger og fjerde søjle udvekslinger fra produktionen af den nødvendige elektricitet.

Tabel B Bilag 7 :6

Miljøeffektpotentialer knyttet til omsmeltning af 1 kg aluminiumskrot i åbent kredsløb (se afs. 2.5).

Miljøeffekt

Miljøeffektpotentiale

  Enhed

Proces

Elproduktion

I alt

Drivhuseffekt g CO2-
ækv

5,40E+02

1,70E+02

7,10E+02

Nedbrydning af ozonlaget g CFC11-
ækv

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Forsuring g SO2-
ækv

9,40E-01

1,69E+00

2,63E+00

Næringssalt-
belastning
g NO3—
ækv

1,76E+00

9,13E-01

2,67E+00

Fotokemisk ozondannelse g C2H4-
ækv

2,40E-03

9,61E-03

1,20E-02

Humant-
oksicitet via luft
m3 luft

1,07E+04

9,76E+03

2,04E+04

Økotoksicitet        
- økotoks. vand akut m3 vand

0,00E+00

5,25E-01

5,25E-01

- renseanlæg m3 vand      
Persistent toksicitet         
- økotoks. vand kronisk m3 vand

0,00E+00

5,48E+00

5,48E+00

- økotoks. jord m3 jord

0,00E+00

7,46E-04

7,46E-04

- humantoks. via vand m3 vand

0,00E+00

2,87E-01

2,87E-01

- humantoks.
via jord
m3 jord

7,30E-04

2,01E-03

2,74E-03

Radioaktivt
affald
kg

0,00E+00

9,41E-06

9,41E-06

Farligt affald kg

0,00E+00

1,09E-06

1,09E-06

Slagge og aske kg

0,00E+00

6,06E-03

6,06E-03

Volumenaffald kg

2,60E-02

1,68E-02

4,28E-02

Tallene er angivet med 10 tals potenser dvs. 2,70E-02 = 0,027

Tabel B Bilag 7 :7

Udvekslinger ved omsmeltning af 1 kg aluminiumskrot i lukket kredsløb (se afs. 2.5).

 

Enhed

Omsmeltning af upræpareret Al. skrot

EU el.

(0,29 kWh)

Totalt

Ressourceforbrug
Aluminium

g

 

0,0018

0,0018

Brunkul

g

 

23,42

23,42

Naturgas

g

72,67

6,22

78,89

Opdæmmet vand

g

 

13119,49

13119,49

Råolie

g

27,47

9,01

36,48

Stenkul, ren    

0,1

0,1

Stenkul, rå

g

 

51,63

51,63

Uranmalm

g

 

0,0032

0,0032

Vand

g

 

4378,99

4378,99

NaCl

g

0,37

0,0028

0,37

CaCO3

g

4,77

0,0012

4,77

Emissioner til luft
CO2

g

259,4

159,57

418,97

CO

g

0,063

0,060

0,123

N2O

g

0,23

0,0073

0,2373

Hydrocarboner

g

0,049

0,044

0,093

CH4

g

 

0,40

0,4

NOx

g

0,49

0,67

1,16

SO2

g

0,74

1,25

1,99

Uspec. partikler

g

0,077

0,072

0,149

HF

g

0,0095

 

0,0095

Emissioner til vand
BOD

g

 

0,000043

 
COD

g

 

0,000087

 
DOC

g

 

0,00021

 
H+

g

 

0,00069

 
SS

g

 

0,0014

 
Fast affald
Radioaktivt affald

kg

 

0,0000096

 
Slagge og aske

kg

 

0,0062

 
Volumenaffald

kg

0,027

0,017

 

Note: Tallene er gældende for procesaffald fra forarbejdning af aluminiumprodukter. Aluminiumskrottet er derfor forudsat ikke at være overfladebehandlet eller på anden måde forurenet. Tredje søjle angiver de procesrelaterede udvekslinger og fjerde søjle udvekslinger fra produktionen af den nødvendige elektricitet. Den samlede opgørelse, som er summen af de to søjler, findes i den femte søjle.

Tabel B Bilag 7 :8

Miljøeffektpotentialer knyttet til omsmeltning af 1 kg aluminiumskrot i lukket kredsløb (se afs. 2.5).

Miljøeffekt

Miljøeffektpotentiale

   Enhed

Omsmeltning

Elproduktion

I alt

Drivhus-
effekt
g CO2-
ækv

3,33E+02

1,72E+02

5,05E+02

Nedbrydning af ozonlaget g CFC11-
ækv

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Forsuring g SO2-
ækv

1,08E+00

1,71E+00

2,79E+00

Næringssalt-
belastning
g NO3—
ækv

1,30E+00

9,25E-01

2,23E+00

Fotokemisk ozondannelse g C2H4-
ækv

2,50E-03

9,75E-03

1,22E-02

Humant-
oksicitet via luft
m3 luft

5,65E+03

9,89E+03

1,55E+04

Økotoksicitet        
- økotoks. vand akut m3 vand

0,00E+00

5,33E-01

5,33E-01

- renseanlæg m3 vand      
Persistent toksicitet         
- økotoks. vand kronisk m3 vand

0,00E+00

5,56E+00

5,56E+00

- økotoks. jord m3 jord

0,00E+00

7,57E-04

7,57E-04

- humantoks. via vand m3 vand

0,00E+00

2,91E-01

2,91E-01

- humantoks. via jord m3 jord

0,00E+00

2,04E-03

2,04E-03

Radioaktivt affald kg

0,00E+00

9,54E-06

9,54E-06

Farligt affald kg

0,00E+00

1,11E-06

1,11E-06

Slagge og aske kg

0,00E+00

6,15E-03

6,15E-03

Volumen-
affald
kg

0,00E+00

1,70E-02

1,70E-02

Tallene er angivet med 10 tals potenser dvs. 2,70E-02 = 0,027      


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]