[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

  

Affald 21

B 2 Teknologiudvikling på affaldsområdet

B 2.1 Status
B 2.2 Fremtidige initiativer
B 2.3 Økonomi

B 2.1 Status

Mål år 2004

  • at sikre, at behandlingsteknologier for PVC, imprægneret træ, batterier og shredderaffald er under udvikling
  • at sikre, at der er en systematisk teknologiudvikling i gang

Kvaliteten i affaldsbehandlingen skal øges. En øget kvalitet i affaldsbehandlingen forudsætter, at der udvikles nye teknologier på området.

Danmark har på affaldsområdet været med i front, når det gælder den teknologiske udvikling i affaldsbehandlingen. Hvis der på et overordnet niveau skal udvikles teknologier, som er tilpasset fremtidens affald, er der behov for en intensiv indsats, så opgaven kan løftes systematisk i hele landet. Det vil være nødvendigt, at staten i et eller andet omfang involverer sig i dette arbejde.

Kommunerne har ansvaret for affaldshåndteringen. De er derfor vigtige aktører, når der skal identificeres nye affaldstyper til særskilt behandling, når nye logistiske systemer skal etableres, og når teknologier til behandling af affaldet skal vælges.

En rentabel behandling af affald forudsætter, at det forsyningsmæssige og økonomiske grundlag er til stede for anlæggene. Behovet for en tilstrækkelig forsyning vil f.eks. kræve, at små affaldsfraktioner samles fra større områder. Samarbejde inden for større regioner - også over landegrænser eller inden for brancher med mange små virksomheder - kan være nøglen til at skabe det nødvendige grundlag for at genanvende fraktionerne. Det kan blive nødvendigt at etablere få anlæg til behandling af disse affaldsstrømme, hvis placering skal tilpasses forsyningsgrundlaget og de logistiske muligheder. Kommunekemi A/S er et eksempel på en virksomhed, der behandler affaldsfraktioner, og som har et indsamlingsnet, der involverer kommunerne i hele landet.

Teknologiudvikling sker ikke af sig selv på affaldsområdet. Det skyldes, dels at kompetencen på affaldsområdet er decentralt placeret, dels at kilderne for flere affaldsfraktioner er spredt ujævnt ud over landet. En affaldsfraktion kan f.eks. findes i alle kommuner i en lille mængde. Andre affaldsfraktioner kan forekomme i større mængder i få kommuner. Forsyningsgrundlaget kan derfor være usikkert. Dette skaber barrierer for at gå foran og udvikle rentable indsamlingssystemer og behandlingsmetoder.

Samtidig varierer markedspriserne meget. Disse udsving betyder, at kapitalinvesteringer i sektoren er meget risikobetonede. Incitamentet til at investere i udvikling af nye anlæg og bringe dem i kommerciel anvendelse mangler.

Såvel kommunerne som virksomhederne har brug for et incitament til at gå foran i udviklingen af løsninger, som et led i opfyldelsen af de samfundsmæssige målsætninger.

I dag har vi identificeret behov for teknologiudvikling for enkelte fraktioner. Det gælder bl.a. plast, herunder PVC, imprægneret træ, shredderaffald og batterier. Rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi har inden for de sidste fem år støttet en række projekter. De tilskudsmidler, som er til rådighed under det nye produktråd, er også et vigtigt element til at igangsætte pilotprojekter på forskellige affaldsfraktioner. Men midlerne er ikke tilstrækkelige til at give området det nødvendige løft.

Det er nødvendigt, at der på et overordnet niveau foretages en systematisk udvikling af metoder, som er tilpasset det fremtidige affald. Staten skal derfor påtage sig sin del af ansvaret og involvere sig aktivt i arbejdet.

Der er således behov for en intensiv indsats til at løfte området. Et løft der skal sikre, at affaldshåndteringen i hele landet udvikles. Denne indsats vil samtidig være med til at sikre, at Danmark fortsat ligger i spidsen med en miljømæssig høj kvalitet i affaldsbehandlingen. Derudover kan indsatsen have en positiv indflydelse på beskæftigelsen. Det kræver nytænkning både teknologisk og måske også organisatorisk, og det er nødvendigt, at løftet sker på et landsdækkende niveau.

B 2.2 Fremtidige initiativer

Midler

  • støtte den teknologiske udvikling
  • undersøge supplerende finansieringsmuligheder

Den teknologiske udvikling på området skal understøttes. Regeringen vil i samarbejde med aktørerne vurdere, hvor der er behov for en yderligere indsats, og hvorledes denne indsats bedst understøttes.

B 2.3 Økonomi

Finansieringsbehovet tilgodeses i et begrænset omfang af midlerne fra Miljørådet for renere produkter, hvor der dog ikke for øjeblikket er mulighed for at yde tilskud til anlægsinvesteringer. Der er behov for at undersøge, hvilke supplerende finansieringsmuligheder, der kan etableres for at løfte området.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]