[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Affald 21

E 12 Organisk dagrenovation

E 12.1 Status
E 12.2 Fremtidige initiativer
E 12.3 Regulering
E 12.4 Kapacitet
E 12.5 Økonomi
E 12.6 Miljøvurdering
E 12.7 Betydning for de nationale myndigheder
E 12.8 Betydning for de kommunale affaldsmyndigheder

Miljøproblem

Organisk dagrenovation udgør en ressource, som i dag ikke i tilstrækkeligt omfang udnyttes.

Initiativer

Iværksættelse af et fuldskalaforsøg med indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovation.

Iværksættelse af undersøgelser til optimering af indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovation.

Indførelse af obligatorisk indsamling, når erfaringsgrundlaget for bioforgasning er tilstrækkeligt

Udarbejdelse af en status for genanvendelse af organisk dagrenovation og spildevandsslam

E 12.1 Status

Organisk dagrenovation udgør en ressource, som i dag ikke i tilstrækkeligt omfang udnyttes ved kompostering eller bioforgasning.

Bioforgasning er den højest prioriterede behandlingsform for organisk dagrenovation, idet både affaldets energiindhold og dets gødningsindhold udnyttes. Kompostering, herunder hjemmekompostering, er fortsat en hensigtsmæssig behandlingsform til udnyttelse af affaldets gødningsindhold.

Ved organisk dagrenovation forstås vegetabilsk og animalsk madspild, og andet let nedbrydeligt organisk materiale. Den samlede mængde organisk affald udgør typisk 40-45% af den samlede dagrenovation29. I 1997 blev ca. 70.000 tons organisk dagrenovation genanvendt via biologisk behandling30, svarende til ca. 4% af dagrenovationen.

Restprodukterne fra den biologiske behandling af organisk dagrenovation er underlagt de samme krav som spildevandsslam fra kommunale renseanlæg, med hensyn til indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, i forbindelse med jordbrugsmæssig anvendelse, (se afsnit E 10).

På baggrund af indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer vurderes det, at der generelt ikke vil være problemer med de biologiske restprodukters overholdelse af grænse- og afskæringsværdier. En række yderligere undersøgelser, bl.a. vedrørende komposterings- og bioforgasningsprocessernes indvirkning på nedbrydningen af miljøfremmede, organiske stoffer, er igangsat.

Mål år 2004

  • genanvendelse af organisk dagrenovation, svarende til 7% af den samlede dagsrenovationsmængde
  • 100.000 tons genanvendes ved bioforgasning

Langsigtet mål

  • genanvendelse af organisk dagrenovation svarende til 20-25% af den samlede dagrenovationsmængde

Genanvendelse er i dag langt fra målet for genanvendelse i år 200031. Årsagen er primært, at en obligatorisk to-delt indsamling af organisk affald og

restaffald med henblik på kompostering og bioforgasning af organisatoriske og teknologiske grunde ikke er indført.

Der er positive erfaringer med behandling af organisk dagrenovation på husdyrgødningsbaserede biogasfællesanlæg samt på et anlæg til bioforgasning af organisk dagrenovation og slam sammen. Der er imidlertid behov for yderligere erfaringer med og dokumentation af teknologien.

Det er målet at genanvende i alt 150.000 tons organisk dagrenovation, svarende til 7% af den samlede dagrenovationsmængde i år 2004. Det er fortsat det langsigtede mål at genanvende organisk dagrenovation svarende til 20-25% af den samlede dagrenovationsmængde.

E 12.2 Fremtidige initiativer

Midler

  • fuldskalaforsøg med indsamling og bioforgasning
  • undersøgelser vedrørende optimering af indsamling og behandling
  • krav om obligatorisk indsamling

Der sigtes mod at iværksætte et fuldskalaforsøg for at tilvejebringe yderligere dokumentation for og demonstration af bioforgasning som behandlingsform. Forsøget vil blive iværksat i et antal kommuner med indsamling af organisk dagrenovation og behandling på biogasfællesanlæg.

Under Energistyrelsens udviklingsprogram for biogasområdet vil der blive afsat midler til undersøgelser af optimering af de miljømæssige og økonomiske forhold ved sortering, indsamling, forbehandling og bioforgasning af organisk dagrenovation.

I slutningen af 1999 vil Miljøstyrelsen, bl.a. på grundlag af resultaterne af de igangværende undersøgelser, udarbejde en status for genanvendelsen af organisk dagrenovation og spildevandsslam. Denne status vil kunne danne grundlag for en handlingsplan for genanvendelse af det organiske affald.

Obligatorisk indsamling vil blive gennemført, når erfaringsgrundlaget for biogasanlæg er tilstrækkeligt. Den forventede udbygning af biogasfællesanlæggene, jf. Energi 21, vil blive baseret på de kommende års erfaring med bioforgasningsteknologien. En forudsætning for at nå det langsigtede mål om genanvendelse af den organiske dagrenovation er indførelse af obligatorisk to-delt indsamling.

E 12.3 Regulering

Ifølge Bekendtgørelse om affald nr. 299 af 30. april 1997 skal kommunerne i bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere iværksætte indsamling af dagrenovation fra husholdninger. Kommunalbestyrelsen kan via regulativ tillade, at borgerne hjemmekomposterer den vegetabilske del af dagrenovationen.

I 1994 indgik miljø- og energiministeren en aftale med Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg kommuner om bl.a. organisk affald. Det blev fastslået, at de miljømæssige fordele ved bioforgasning af organisk affald er større end ved de alternative behandlingsformer, og at der skulle vælges en fleksibel løsning, der støtter kommunale initiativer til indførelse af særskilt indsamling og behandling af organisk dagrenovation.

E 12.4 Kapacitet

Der er i øjeblikket en kapacitet på de eksisterende biogasanlæg på 20.000 tons organisk dagrenovation pr. år, og denne udnyttes langt fra fuldt ud. Efter nogen ombygning på de eksisterende anlæg vil kapaciteten kunne øges til 50.000 tons pr. år. Ifølge regeringens energihandlingsplan Energi 21 skal energiforsyningen fra biogas øges fra de nuværende 2 PJ til 20 PJ i år 202032.

Med en række forbehold - herunder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri’s regler - vurderes det, at der i år 2004 vil kunne behandles i størrelsesordenen 100.000 tons organisk dagrenovation på biogasfællesanlæg, således at målsætningen opfyldes.

E 12.5 Økonomi

Etablering af særskilt indsamling og biologisk behandling af den organiske fraktion forudsætter, at der investeres i indsamlingssystemer og som udgangspunkt også i behandlingskapacitet. Beregninger viser, at omkostningerne til den totale drift (inkl. forretning og afskrivning af investeringerne) ikke nødvendigvis vil overstige udgifterne til eksisterende ikke-todelt system. Omkostningerne vil i høj grad afhænge af fordelingen af boligtyper og af de valgte systemer.

E 12.6 Miljøvurdering

Bioforgasning af 100.000 tons organisk dagrenovation giver en energigevinst på 50-100 TJ i forhold til forbrænding af samme mængde organisk dagrenovation. Endvidere kan gødningsproduktet fra bioforgasning af 100.000 tons organisk dagrenovation erstatte i størrelsesordenen 780 tons handelsgødning.

E 12.7 Betydning for de nationale myndigheder

Der skal igangsættes et fuldskalaforsøg med indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovation.

Der skal i slutningen af 1999 udarbejdes en status for genanvendelse af organisk dagrenovation og spildevandsslam.

E 12.8 Betydning for de kommunale affaldsmyndigheder

Kommunerne skal igangsætte planlægningen af nye renovationssystemer med henblik på kildesortering og særskilt indsamling af den organiske del af dagrenovationen. Kommunerne skal undersøge mulighederne for at koble sig på eksisterende eller etablere nye biogasfællesanlæg.

__________________________

29 I 1997 skønnes mængden af organisk dagrenovation til knap 700.000 tons.

30 Ca. 23.000 tons til hjemmekompostering (Rendan kompoststatistik 1997) og 47.000 tons til behandling på centrale anlæg (ISAG 1997). De mængder, der blev behandlet på centrale anlæg, fordelte sig på ca. 46.000 tons til komposteringsanlæg og 1.000 tons til bioforgasning.

31 Ifølge Handlingsplan for affald og genanvendelse 1993-97 var målet at sikre biologisk behandling af størstedelen af det organiske affald, svarende til 20-25% af den samlede dagrenovation fra husstandene.

32 Det forudsættes bl.a., at der i år 2004 bioforgasses 5 mio. tons husdyrgødning mod ca. 1 mio. tons i dag. De husdyrgødningsbaserede biogasfællesanlæg vil typisk kunne behandle op til 20% organisk dagrenovation i forhold til mængden af husdyrgødning


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]