[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Listen over uønskede stoffer

Litteraturliste

/1//1/ Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse af listen over farlige stoffer svarende til d. 26. tilpasning af EU direktiv 67/548/EØF, 2000. Den officielle liste over farlige stoffer bliver revideret til juni 2000, og skal træde i kraft 1. juli 2000

/2/ Miljøstyrelsen: Listen over uønskede stoffer, Orientering fra Miljøstyrelsen Nr.1/1998.

/3/ Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugs formål, Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse. nr. 49 af 20. januar 2000.

/4/Miljøministeriet: Bekendtgørelse om vaske- og rengøringsmidler, Miljøministeriet, bekendtgørelse nr. 443 af 6. september 1983.

/5/Arbejdstilsynet: Leverandørbrugsanvisning og teknisk datablad for stoffer og materialer, AT-anvisning nr. 3.1.0.1, september 1997.

/6/EU kommissions forordning Nr. 2268/95 af 27. september 1995 vedrørende den anden liste over prioriterede stoffer i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93.

/7/EU forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer.

/8/EU kommissionens beslutning af 17. februar 1999 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilprodukter (meddelt under nummer K(1999) 339).

/9/EU kommissions beslutning af 22. april 1996 om fastlæggelse af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til sengelinned og T-shirts.

/10/EU kommissions beslutning af 25. juli 1995 om opstilling af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til vaskemidler (95/365/EF).

/11/ Frivillig aftale mellem Miljøstyrelsen og Brancheforeningen SPT om brugen af nonylphenolethoxylater i vaske- og rengøringsmidler af 21.december 1987.

/12/Arbejdstilsynet: bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre, som ændret ved bekendtgørelse nr. 783 af 24. september 1993.

/13/Arbejdstilsynets: bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter.

/14/Arbejdsministeriet: Bekendtgørelse om unges arbejde, Arbejdsministeriet bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996.

/15/Miljø- og Energistyrelsen: Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål, Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1042 af 17. december 1997.

/16/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse. nr. 801 af 23. oktober 1997.

/17/Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 1997.

/18/Forbrugerstyrelsen: Bekendtgørelse nr. 329 af 23. maj 1993 om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på baggrund af deres yder fremtræden kan forveksles med levnedsmidler.

/19/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål, Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 1004 af 14. december 1995.

/20/Miljø- og energiministeriet. Redegørelse nr 1, 2000. NOVA 2003.

/21/Miljøministeriet: Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt an givne formål, Miljøministeriets bekendtgørelse. nr. 454 af 16. juni 1991.

/22/Arbejdstilsynets: Anvisning nr. 3.1.0.2 om grænseværdier, december 1996.

/23/Arbejdstilsynet: AT-meddelelse Nr. 3.01.7/Januar 1990 om trykimprægneret træ.

/24/Arbejdstilsynets: Cirkulære 2/1990 om trykimprægneret træ.

/25/EU direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

/26/Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov nr. 476 af 30. juni 1993.

/27/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse om godkendelse m.v. af anlæg, der forbrænder farligt affald, Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 11. august 1997.

/28/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 1171 af 10. oktober 1999 om kosmetiske produkter.

/29/Plantedirektoratet: Bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam og til jordbrugsformål, Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 56 af 24. januar 2000.

/30/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet, Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996.

/31/Miljøministeriet: Bekendtgørelse om vurdering af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan medføre et større uheld (Risikobekendtgørelsen), Miljøstyrelsens bekendtgørelse. nr. 520 af 5. juli 1990.

/32/Miljøministeriet: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Miljøstyrelsens bekendtgørelse. nr. 515 af 29. august 1988.

/33/Miljøministeriet: Bekendtgørelse om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning), Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 975 af 19. december 1986.

/34/Miljøministeriet: Bekendtgørelse om kvalitetskrav m.v. til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand, Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 162 af 29. april 1980.

/35/Miljøstyrelsen: Cirkulære om retningslinier for politiets påtegning af giftrekvisitioner. Til samtlige politimestre og politidirektøren i København, Miljøstyrelsens cirkulære af 15. august 1986.

/36/Miljøstyrelsen: Orientering af 00/00-96; B-værdier.

/37/EU: Direktiv 98/83/EF; Drikkevand.

/38/EU: Direktiv 96/82/EF; Risiko for større uheld.

/39/EU: Direktiv 96/62/EF; Luftkvalitet.

/40/EU: Direktiv 96/61/EF; Bekæmpelse af forurening.

/41/EU: Direktiv 94/67/EF; Forbrænding farligt affald.

/42/EU: Direktiv 91/689/EØF om farligt affald.

/43/EU: Direktiv 80/68/EØF om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer.

/44/EU: Direktiv 79/869/EØF om målemetoder og hyppighed for prøve-udtagning og analyse af overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne.

/45/Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 520 af 1. november 1983 om F-gasbeholdere i køretøjer.

/46/EU: Direktiv 76/464/EØF om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø.

/47/EU: Direktiv 76/160/EØF om kvaliteten af badevand.

/48/EU: Direktiv 75/440/EØF om kvalitetskrav til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne.

/49/EU: Forordning 93/259/EØF; Affald/overførsel.

/50/EU kommissionen: Beslutning 1999/179/EF om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til fodtøj (meddelt under nummer K(1999) 340).

/51/EU kommissionen: Beslutning 1999/10/EF om opstilling af kriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til malinger og lakker (meddelt under nummer K(1998) 4257).

/52/EU kommissionen: Beslutning 98/634/EF om fastlæggelse af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til madrasser (meddelt under nummer K(1998) 2919)

/53/EU kommissionen: Beslutning 96/304/EF om fastlæggelse af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til sengelinned og T-shirts.

/54/Miljø- og Energiministeriet: Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand, Projekt om jord og grundvand nr. 12, Miljøstyrelsen, 1995.

/55/Miljø- og Energiministeriet: Økotoksikologiske jordkvalitetskriterier, Projekt om jord og grundvand nr. 13, Miljøstyrelsen, 1995.

/56/Arbejdsministeriet: Bekendtgørelse nr. 535 af 12 juli 1990 om registrering af stoffer og materialer, som anses for at være kræftfremkaldende.

/57/OSPAR. Strategy with Regard to Hazardous Substances, Annex 2, OSPAR list of Chemicals for Prioty Action.

/58/ Miljø- og energiministeriet. Bekendtgørelse nr. 151 af 15.marts 1999 om forbud mod phthalater i legetøj til børn i alderen 0-3 år samt i visse småbørnsartikler m.v.

/59/Miljøministeriet: Bekendtgørelse nr. 571 af november 1984 om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere.

/60/EU: Rådets direktiv af 9. december 1996 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

/61/EU: Forordning 92/2455/EØF; om ud- og indførelse af farlige kemikalier

/62/Miljøstyrelsen: Bekendtgørelse nr. 299 af 30 april 1997 om affald.

/63/Miljøstyrelsen: Bekendtgørelse nr. 807 af 2. december 1986 om begrænsning af motorbenzins indhold af blyforbindelser og benzen.

/64/Miljøstyrelsen: Vejledning fra 1998 om Garverigrunde.

/65/Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 2 fra 1997 om Boringskontrol på vandværker.

/66/Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 6 fra 1995 om Klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter.

/67/Miljøstyrelsen: Vejledning nr.6 fra 1990 om Begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

/68/Energistyrelsen: Bekendtgørelse nr. 127 af 6. marts 1996 om arbejdets udførelse m.v. på havanlæg.

/69/Arbejdsministeriet: Bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om Bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

/70/Arbejdsministeriet: Bekendtgørelse nr. 562 16. december 1985 om arbejde med metallisk bly og dettes ionforbindelser.

/71/Arbejdstilsynet: Gravide og ammendes arbejdsmiljø, At anvisning nr. 4.0.0.2, Marts 1998.

/72/Arbejdstilsynet: Arbejde med metallisk bly og dettes ionforbindelser, AT-meddelelse Nr. 3.01.4, August 1991.

/73/EU: Rådets direktiv 94/33/EØF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

/74/EU: Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

/75/EU: Direktiv 98/24EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenter.

/76/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 65 af 14. februar 1993 om forbud mod brug af blyhagl.

/77/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 227 af 8. april 1991 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af slam, spildevand og kompost m.v. til jordbrugsformål.

/78/Miljøministeriet: Bekendtgørelse nr. 10 af 4. januar 1991 om affaldsforbrænding.

/79/Miljøministeriet: Bekendtgørelse nr. 568 af 6. december 1983 om anvendelse af slagger og flyveaske.

/80/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 91 af 22. februar 1996 om indsamling af blyakkumulatorer og tilskud til indsamling og bortskaffelse til genanvendelse.

/81/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 92 af 22. februar 1996 om gebyr på blyakkumulatorer.

/82/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 298 af 30. april 1997 om visse krav til emballager.

/83/Told- og Skattestyrelsens vejledning af januar 1999 om Punktafgifter ved erhvervsmæssigt køb af varer i udlandet.

/84/Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1990 om Pligter ved risikobetonede aktiviteter.

/85/EU: Kommissions direktiv nr. af 22. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om analysemetoderne for kontrol af kosmetiske midlers sammensætning.

/86/EU: Rådets Direktiv af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer.

/87/Arbejdsministeriets bekendtgørelse. nr. 372 af 30. september 1965 om regler for arbejde på fartøj med tank for olie m. v.

/88/Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 52 af 13. januar 1988 om materialer med indhold af flygtige stoffer herunder organiske opløsningsmidler.

/89/EU: Direktiv 98/24/EF; om Risici, kemiske agenser.

/90/Miljø- og energiministeriet. Bekendtgørelse nr. 1044 af 16.december 1999 om visse batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer.

/91/EU: Forordning 94/1179/EF; Liste1.

/92/ Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse nr. 199 af 26. marts 1985 om epoxyharpikser og isocyanater m.v.

/93/EU: Forordning. 143/97/EF om Liste 3 stoffer.

/94/EU: Kommissionens forordning (EF) Nr. 142/97 af 27. januar 1997 vedrørende indgivelse af oplysninger om bestemte eksisterende stoffer i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 793/93.

/95/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 223 af 5. april 1989 om indhold af cadmium i fosforholdig gødning.

/96/Miljøministeriet: Bekendtgørelse nr. 1199 af 23. december 1992 om forbud mod salg, import og fremstilling af cadmiumholdige produkter.

/97/Miljøministeriet: Bekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1986 om grænseværdier for udledning af cadmium med processpildevand fra visse industrianlæg.

/98/Miljøministeriet: Bekendtgørelse nr.443 af 6. september 1983. Ændret ved: Bekendtgørelse nr. 124 af 14. marts 1986 og ved Bekendtgørelse nr. 616 af 15. september 1986 om overfladeaktive stoffers biologiske nedbrydelighed i vaske- og rengøringsmidler.

/99/Miljøministeriet: Bekendtgørelse nr. 736 af 27. oktober 1986 om grænseværdier for kviksølv ved udledning af spildevand fra visse industrianlæg.

/100/Arbejdsministeriet: Bekendtgørelse nr. 183 af 15. maj 1975 om forbud mod anvendelse af visse cadmiumholdige loddemidler.

/101/Miljøministeriet: Bekendtgørelse nr. 93 af 22. februar 1996 om indsamling af hermetiske forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium batterier) og godtgørelse til indsamling og bortskaffelse til genanvendelse.

/102/Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 3/1991 om Overfladebehandling af skibe.

/103/Miljøstyrelsen: Bekendtgørelse af 30/06-97 bilag 1.3 om Kvalitetskrav/miljømål.

/104/Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 1 af februar 1975 om begrænsning af forurening fra dambrug.

/105/ EU: Kommissionens Beslutning af 8. maj 1996 om fastlæggelse af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til elektriske pærer med to fatninger.

/106/EU: Kommissions Beslutning af 1. december 1995 om opstilling af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til elektriske pærer med een fatning.

/107/Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse nr. 661 af 28. november 1983 om vandopløseligt chromat i cement.

/108/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 75 af 30. januar 1992 om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer og havet (Liste 1 - stoffer).

/109/Miljø- og Energiministeriet: Vejledning nr. 6 fra 1994 om tilslutning af Industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg.

/110/EU: Direktiv 86/280/EØF om grænseværdier.

/111/Miljø- og Energiministeriet: Lov nr. 21 af 16. januar 1996. Ændret ved Bekendtgørelse nr. 424 af 10. juni 1997 ved lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter.

/112/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 75 af 30.januar 1992 om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer og havet (liste 1 - stoffer).

/113/Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse nr. 844 af 30. september 1994 om aerosoler.

/114/EU: Forordning 92/2455/EØF om farlige kemikalier.

/115/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 520 af 9. juni 1994 om forbud mod salg af kviksølv og kviksølvholdige produkter.

/116/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 227 af 8. april om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af slam, spildevand og kompost m.v. til jordbrugsformål.

/117/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 24 af 14. januar 2000 om forbud mod import og salg af visse nikkelholdige produkter.

/118/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr.722 af 12. september 1997 om bekæmpelsesmidler.

/119/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 726 af 13. november 1987 om oplysninger om vaske og rengøringsmidler.

/120/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 169 af 1. april 1987 om påtegning af lastjournal for skibe, der transporterer skadelige flydende stoffer i bulk.

/121/EU: Europa-parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner.

/122/EU: Kommissionens direktiv 96/94/EF af 18 december 1996 om etablering af en supplerende liste over vejledende grænseværdier til gennemførelse af Rådets direktiv 80/1107/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet.

/123/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 692 af 22. september 1998 om forbud mod salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter.

/124/EU: Kommissionens direktiv 97/45/EF af 14. juli 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III, VI og VII til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske produkter.

/125/Miljø- og Energiministeriet: Vejledning nr. 6/1990 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

/126/EU: Kommissionens direktiv (91/442/EØF) af 23. juli 1991 om farlige præparater, hvis emballage skal være forsynet med børne-sikrede lukninger.

/127/EU: Direktiv 86/280/EØF om grænseværdier for farlige stoffer.

/128/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 289 af 22. juni 1983. Ændret ved: Bekendtgørelse nr. 616 af 15. september 1986 om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende.

/129/Miljø- og Energiministeriet: Vejledning om tjære/asfaltgrunde 1998.

/130/Miljø- og Energiministeriet: Vejledning om træimprægneringsgrunde, 1998.

/131/Miljø- og Energiministeriet: Bekendtgørelse nr. 665 af 4. juli 1996 om begrænsning af salg og anvendelse af creosot.

/132/EU: Europaparlamentets og rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater.

/133/ EU: Kommissionens direktiv (91/322/EØF) af 29. maj 1991 om etablering af vejledende grænseværdier til gennemførelse af Rådets direktiv 80/1107/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet.

/134/EU (vandrammedirektivet) : Fælles holdning (EF) nr.____fastlagt af Rådet den 22. oktober 1999 med henblik på vedtagelse af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 1999/____/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

/135/Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 13 af 1998 om prøvetagning og analyse af jord.

/136/Helcom: List of potential substances of concern.

/137/OECD:http://www.oecd.org//ehs/sidstabl/index.htm.

/138/Skatteministeriet: Lovbekendtgørelse nr. 568 af 3. august 1998 om afgift af visse klorerede opløsningsmidler.

/139/ Skatteministeriet: Lov nr. 954 af 20. december 1999 om afgift af polyvinylklorid og ftalater.

/140/ The Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products Intended for Consumers. Opinion concerning "Fragrance Allergy". December 1999. SCCNEP/0017/98 Final.

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]