[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Listen over uønskede stoffer

6. Risikosætninger

R1 Eksplosiv i tør tilstand
R2 Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder
R3 Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelses-
kilder
R4 Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser
R5 Eksplosionsfarlig ved opvarmning
R6 Eksplosiv ved og uden kontakt med luft
R7 Kan forårsage brand
R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer
R9 Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer
R10 Brandfarlig
R11 Meget brandfarlig
R12 Yderst brandfarlig
R14 Reagerer voldsomt med vand
R15 Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser
R16 Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer
R17 Selvantændelig i luft
R18 Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger
dannes
R19 Kan danne eksplosive peroxider
R20 Farlig ved indånding
R21 Farlig ved hudkontakt
R22 Farlig ved indtagelse
R23 Giftig ved indånding
R24 Giftig ved hudkontakt
R25 Giftig ved indtagelse
R26 Meget giftig ved indånding
R27 Meget giftig ved hudkontakt
R28 Meget giftig ved indtagelse
R29 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand
R30 Kan blive meget brandfarlig under brug
R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre
R32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre
R33 Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug
R34 Ætsningsfare
R35 Alvorlig ætsningsfare
R36 Irriterer øjnene
R37 Irriterer åndedrætsorganerne
R38 Irriterer huden
R39 Fare for varig alvorlig skade på helbred
R40 Mulighed for varig skade på helbred
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
R42 Kan give overfølsomhed ved indånding
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R44 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning
R45 Kan fremkalde kræft
R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader
R48 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning
R49 Kan fremkalde kræft ved indånding
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand
R51 Giftig for organismer, der lever i vand
R52 Skadelig for organismer, der lever i vand
R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R54 Giftig for planter
R55 Giftig for dyr
R56 Giftig for organismer i jordbunden
R57 Giftig for bier
R58 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet
R59 Farlig for ozonlaget
R60 Kan skade forplantningsevnen
R61 Kan skade barnet under graviditeten
R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten
R64 Kan skade børn i ammeperioden
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud
R67 Dampe kan give sløvhed eller svimmelhed

Kombinationer af risikosætninger:

Kombineres flere sætninger skal det ske på den nedenfor anførte måde.

Kombinationssætningerne opfattes som en sætning.

R14/15 Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser

R15/29 Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige
gasser

R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse

R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse

R21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse

R23/2 Giftig ved indånding og ved hudkontakt

R23/25 Giftig ved indånding og ved indtagelse

R23/24/25 Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse

R24/25 Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse

R26/27 Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt

R26/28 Meget giftig ved indånding og ved indtagelse

R26/27/28 Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse

R27/28 Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse

R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne

R36/38 Irriterer øjnene og huden

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden

R39/23 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding

R39/24 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt

39/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse

39/23/24 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt

R39/23/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og
indtagelse

R39/24/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og
indtagelse

R39/23/24/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved
indånding, hudkontakt og indtagelse

R39/26 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indån- ding

R39/27 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hud
kontakt

R39/28 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indta-
gelse

R39/26/27 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indån-
ding og hudkontakt

R39/26/28 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indån-
ding og indtagelse

R39/27/28 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hud
kontakt og indtagelse

R39/26/27/28 Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved
indån- ding, hudkontakt og indtagelse

R40/20 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding

R40/21 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt

R40/22 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse

R40/20/21 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt

R40/20/22 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og
indtagelse

R40/21/22 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og
indtagelse

R40/20/21/22 Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding,
hud kontakt og indtagelse

R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med
huden

R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indånding

R48/21 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
hudkontakt

R48/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indtagelse

R48/20/21 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indånding og hudkontakt

R48/20/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indånding og indtagelse

R48/21/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
hudkontakt og indtagelse

R48/20/21/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indånding, hudkontakt og indtagelse

R48/23 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indånding

R48/24 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
hudkontakt

R48/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indtagelse

R48/23/24 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indånding og hudkontakt

R48/23/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indånding og indtagelse

R48/24/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
hudkontakt og indtagelse

R48/23/24/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved
indånding, hudkontakt og indtagelse

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uøn- skede
langtidsvirkninger i vandmiljøet

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]