[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Listen over uønskede stoffer

5. Listen over uønskede stoffer

5.1 Alkylphenoler f.eks. nonylphenol, octylphenol
5.2 Alkylphenolethoxylater f.eks. nonylphenol-ethoxylater, octylphenolethoxylater
5.3 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin
5.4 Antimontrioxid
5.5 Azofarver, der kan fraspalte kræftfremkaldende arylaminer
5.6 Biphenyl
5.7 2,2-Bis(p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl)-propan og bisphenol-A-diglycidylether reaktionsprodukt
5.8 Bly og blyforbindelser
5.9 Borsyre og borax
5.10 Bromerede flammehæmmere
5.11 2-Butanonoxim
5.12 Cadmium og cadmiumforbindelser
5.13 Chlorerede opløsningsmidler
5.13.1 1,2-Dichlorethan
5.13.2 Dichlormethan
5.13.3 Tetrachlorethylen
5.13.4 Trichlorethylen
5.14 Chlorparaffiner (kort-, mellem- og langkædede)
5.15 Chromforbindelser
5.16 Creosotforbindelser med kræftfremkaldende urenheder
5.17 Cryolit
5.18 Cyclohexan
5.19 Destillater (råolie)
5.20 3,6-Diazaoctan-1,8-diamin
5.21 3,3'-Dichlorbenzidin dihydrochlorid
5.22 Dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid
5.23 Diethanolamin
5.24 Dimethylphenol
5.25 Ethylglycol
5.26 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin
5.27 Formaldehyd
5.28 Glutaral
5.29 Hexachlorbenzen
5.30 1,6-Hexandioldiacrylat
5.31 Hydrocarboner, C26-55, aromatrige
5.32 Hydrogenfluorkulbrinter (HFC)
5.33 Isocyanater
5.33.1 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat, diphenylmethan-4, 4'-diisocyanat og diphenylmethandiisocyant, isomere og homologe
5.33.2 2,4-Diisocyanatotoluen og 2,6-diisocyanatotoluen
5.34 4,4'-Isopropylidendiphenol
5.35 Kobber og kobberforbindelser
5.36 Kolophonium (terpentinoliefri harpiks)
5.37 Kviksølv og kviksølvforbindelser
5.38 Lavtkogende nafta, som indeholder kræftfremkaldende stoffer (benzen 0,1 volumen-%)
5.39 Maleinsyreanhydrid
5.40 Mercaptobenzothiazol (MBT)
5.41 Mesitylen
5.42 Methenamin
5.43 (1-Methyl-1,2-ethandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethandiyl)] diacrylat
5.44 Methylmethacrylat
5.45 Moskusxylener
5.46 Methyl-tertiær-butylether (MTBE)
5.47 Natrium- og calciumhypochlorit
5.48 Nikkel ved visse anvendelser og nikkelforbindelser
5.49 Organiske tinforbindelser
5.50 Overfladeaktive stoffer, der ikke nedbrydes fuldstændigt under iltfri forhold
5.51 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan
5.52 Perfluorerede kulbrinter f.eks. CF4, C2F6, C3F8
5.53 Phenol
5.54 Phenol, 4,4'-(1-methylethyliden)bis, polymer med 2,2- ((1-methylethyliden)bis)
5.55 Phenol, methyl-
5.56 Phthalater
5.57 Phthalsyreanhydrid
5.58 Simple kulbrinter (carbonhydrider)
5.58.1 n-Hexan
5.58.2 Heptan
5.59 Sulfaminsyre
5.60 Svovlhexafluorid
5.61 Tjæreprodukter
5.62 1,2,4-Trichlorbenzen
5.63 Tris(2-chlorethyl)phosphat
5.64 Tunge paraffindestillater (råolie)
5.65 Udvalgte stoffer i parfumeprodukter
5.66 Uspecificeret gasolie, der er kræftfremkaldende
5.67 Råoliedestilater, der indeholder kræftfremkaldende stoffer (DMSO-ekstrakt 3%)
5.68 Zineb

5.1 Alkylphenoler f.eks. nonylphenol, octylphenol

CAS nr.: Der er tale om en stofgruppe med flere CAS nr.
Produktgrupper: Epoxyprodukter
Smøreolier/-midler
Begrundelse for udvælgelse: Problemstof i affaldskredsløbet (nonylphenol).

Skadeligt for vandmiljøet.

Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af de fundne koncentrationer og stoffernes miljøbelastning i forbindelse med anvendelse af restprodukter som f.eks. slam.

Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/4/ (MST bek. om: Vaske- og rengøringsmidler), /16/ (MST bek. om: Klassificering m. m.), /25/ (EU-dir. om: Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/3/ (MST bek. om: Affaldsprodukter til jordbrugsformål), /29/ (Plantedir. om tilsyn med spildevandsslam)

Arbejdsmiljø:

Andre regler:
/6/ (EU-komm. om: Prioriterede stoffer), /7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /120/ (MST bek. om: Lastjournal for skibe), /134/ (Vandrammedirektivet), /64/ (MST vejl. om: Gaverigrunde), /65/, (MST vejl. om: Boringskontrol på vandværker), /135/ (MST vejl. om: Analyse af jord), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 512 "Toxicological evaluation and limit values for nonylphenol, nonylphenol ethoxylates, tricresyl phosphates and benzonic acid" udkom primo år 2000.

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater er risikovurderet i EU. En risikoreduktionsstrategi er under udarbejdelse. Rapportør: England. Udkast til et EU-direktiv er under udarbejdelse.

Der arbejdes med tiltag i OSPAR for reduktion af udledning og tab af nonylphenol, med henblik på at reducere deres tilstedeværelse i de marine områder til koncentrationer nær nul inden år 2020 /57/.

Nonylphenol er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Octylphenol (CAS nr. 27193-28-8) er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Kortlægning af forekomst og skæbne i miljøet i alle medier i et afgrænset område på et udvalgt stof (nonylphenol). DMU projekt, miljøfremmede stoffer. Forventes færdig i år 2000.

Strategiplan for afvikling forventes færdig i år 2000. Der er igangsat projekter til udvikling af alternativer til anvendelse af alkylphenoler i kemiske produkter inden for malings- og byggevareområdet. Projekterne sker med tilskud fra Miljørådets "Program for Renere Produkter m.v.".

5.2 Alkylphenolethoxylater f.eks. nonylphenol-ethoxylater, octylphenolethoxylater

CAS nr.: Der er tale om en stofgruppe med flere CAS nr.
Produktgrupper: Overfladeaktivt stof i vaske/rengøringsmidler
Maling og lak
Kosmetik
Hjælpestof i bekæmpelsesmidler
Begrundelse for udvælgelse: Problemstof i affaldskredsløbet (nonylphenolethoxylat).

Skadeligt for vandmiljøet.

Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af de fundne koncentrationer og stoffernes miljøbelastning i forbindelse med anvendelse af restprodukter som f.eks. slam.

Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:

/4/ (MST bek. om: vaske- og rengøringsmidler), /8/ (EU-komm. om: Miljømærke til tekstilprodukter), /9/ (EU-komm. om: Miljømærke til sengelinned og T-shirts), /10/ (EU-komm. om: Miljømærke til vaskemidler), /11/ (Frivillig aftale mellem MST og SPT), /116/ (MST bek. om: Slam m.m. til jordbrug)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/3/ (MST bek. om: Affaldsprodukter til jordbrugsformål), /29/ (Plantedir. om tilsyn med spildevandsslam)

Arbejdsmiljø:

Andre regler:
/109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 512 "Toxicological evaluation and limit values for nonylphenol, nonylphenol ethoxylates, tricresyl phosphates and benzonic acid" udkom primo år 2000.

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater er risikovurderet i EU. En risiko reduktionsstrategi er under udarbejdelse. Rapportør: England. Udkast til et EU-direktiv er under udarbejdelse.

Nonylphenolethoxylat er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Alkylphenolethoxylater i sprøjtemidler er under afvikling.

Kortlægning af forekomst og skæbne i miljøet i alle medier i et geografisk afgrænset område på et udvalgt stof (nonylphenolethoxylat). DMU projekt, miljøfremmede stoffer. Forventes færdig i år 2000.

Der arbejdes med tiltag i OSPAR for reduktion af udledning og tab af nonylphenolethoxylater med henblik på at reducere deres tilstedeværelse i de marine områder til koncentrationer nær nul inden år 2020 /57/.

Octylphenolethoxylat (CAS nr. 9002-93-1) er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Strategiplan for afvikling forventes færdig år 2000. Der er igangsat projekter til udvikling af alternativer til anvendelse af alkylphenolethoxylater i malings- og byggevare. Projekterne sker med tilskud fra Miljørådets "Program for Renere Produkter m.v.".

5.3 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

CAS nr.: 2855-13-2
EINECS-nr.: 220-666-8
Synonym: Isophorondiamin
Produktgrupper: Hærdere til beton, lim, maling- og lak samt plast
Maling og grunder
Gulvbelægningsmaterialer
Konstruktionsmaterialer og støbemasse
Højtryksrengøringsmidler
Højtrykstilsætninger (til køle- smøremidler)
Overfladebehandlingsmidler (til papir, pap og andet
ikke metal)
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Sundhedsskadelige (R21/22), ætsende (R34), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R52/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ / (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.4 Antimontrioxid

CAS nr.: 1309-64-4
EINECS nr.: 215-175-0
Produktgrupper: Maling og lak
Lim
Støbemasser herunder spartelmasse
Brandhæmmende additiver til tekstiler, plastik etc.
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc3; R40).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.) /18/ FBS bek. om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Er under miljøfareklassificering i EU.

Er under risikovurdering i EU. Rapportør: Sverige.

Projekt om miljø- og sundhedsscreening af alternativer til antimontrioxid forventes færdig i år 2000.

5.5 Azofarver, der kan fraspalte kræftfremkaldende arylaminer

CAS / EINECS nr.: Stoffer, der kan fraspalte en af de følgende 21 kræftfremkaldende arylaminer:
 1. 4-Aminobiphenyl (CAS nr. 92-67-1, EINICS 202-177-1)
 2. Benzidin (CAS nr. 92-87-5, EINECS 202-199-1)
 3. 4-Chloro-o-toluidin (CAS nr. 95-69-2, EINECS 202-441-6)
 4. 2-Naphthylamin (CAS nr. 91-59-8, EINEC 202-080-4)
 5. o-Aminoazotoluen (CAS nr. 97-56-3, EINECS 202-591-2)
 6. 5-Nitro-o-toluidin (CAS nr. 99-55-8, EINECS 202-765-8)
 7. 4-Chloranilin (CAS nr. 106-47-8, EINECS 203-401-0)
 8. 4-Methoxy-m-phenylenediamin (CAS nr. 615-05-4, EINECS 210-406-1)
 9. 4,4'-Diaminodiphenylmethan (CAS nr. 101-77-9, EINECS 202-974-4)
 10. 3,3'-Dichlorbenzidin (CAS nr. 91-94-1, EINECS 202-109-0)
 11. o-Dianisidin (CAS nr. 119-90-4, EINECS 204-355-4)
 12. 4,4'-Bis-o-toluidin (CAS nr. 119-93-7, EINECS 204-358-0)
 13. 4,4'-Methylendi-o-toluidin (CAS nr. 838-88-0, EINECS 212-658-8)
 14. 6-Methoxy-m-toluidin (CAS nr. 120-71-8, EINECS 204-419-1)
 15. 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin (CAS nr.101-14-4,EINECS 202-918-9)
 16. 4,4`-Oxydianilin (CAS nr. 101-80-4, EINECS 202-977-0)
 17. 4,4`-Thiodianilin (CAS nr. 139-65-1, EINECS 205-370-9)
 18. o-Toluidin (CAS nr. 95-53-4, EINECS 202-429-0)
 19. 4-Methyl-m-phenylendiamin (CAS nr. 95-80-7, EINECS 202-453-1)
 20. 2,4,5-Trimethylanilin (CAS nr. 137-17-7, EINECS 205-282-0

21. o-Anisidin (CAS nr. 90-04-0, EINECS 201-963-1)

Produktgrupper: Tekstiler
Maling og lak
Trykfarver
Kosmetik
Legetøj
Begrundelse for udvælgelse: Visse azofarver ønskes begrænset pga. sundhedsskadelige egenskaber.
Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset pga. deres sundhedsskadelige effekter.

Klassificering: Eksempler fra gruppen:

I det følgende angives to eksempler på azofarver, der er forbundet med risiko for fraspaltning af en af de før nævnte 21 arylaminer.

Azofarvestoffer

Direct Brown 95 (CAS nr. 16071-86-6): kræftfremkaldende (Carc.2, R45).

Solvent Yellow 3 (CAS nr. 97-56-3): kræftfremkaldende (Carc2; R45) og sensibiliserende (R43).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /30/ (MST vejl. om: Kvalitetskrav for vådområder), /31/ (MST bek.: "Risikobekendtgørelsen"), /61/ (EU-forordning om: Ud- og indførelse af farlige kemikalier), /89/ (EU-dir. om: Kemiske agenser)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/8/ (EU-komm. om: Miljømærke til tekstilprodukter), /22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /36/ (MST vejl. om. B-værdier) /50/ (EU-komm. om: Miljømærke til fodtøj), /52/ (EU-komm. om: Miljømærke til madrasser)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /75/ (EU-dir. om: Beskyttelse af arbejdstagere)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /91/ (EU-forordning om: Liste 1), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Miljøprojekt nr. 509 fra 1999 "Survey of azo-colorants in Denmark" er en kortlægning af azofarvestoffer i Danmark.

En række azofarver er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Formidling og information til producenter af tekstilprodukter, til indkøbere og designere samt i forbindelse med revision og genoptrykning af pjecen "Håndbog om kemikalier i tøj.

Direktiv om anvendelsesbegrænsning er under udarbejdelse i EU (pga. kræftrisiko).

5.6 Biphenyl

CAS nr.: 92-52-4
EINECS nr.: 202-163-5
Produktgrupper: Bindemidler
Konserveringsmiddel
Vejbelægningsmaterialer
Varmeoverføringsmedier
Tætningsmidler
Imprægneringsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Klassificering: Lokalirriterende (R36/37/38) og miljøfarlig (R50/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

5.7 2,2-Bis(p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl)-propan og bisphenol-A-diglycidylether reaktionsprodukt

CAS nr.: 1. 1675-54-3 (2,2-Bis(p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl)-propan)

2. 25068-38-6 (Bisphenol-A-diglycidylether reaktionsprodukt)

EINECS nr.:
 1. 216-823-5
 2. 500-033-5
Produktgrupper: Maling og lak
Grunder
Bindemidler til maling, lime etc.
Lim
Gulvbelægningsmaterialer
Maling- og lakhærdere
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af deres klassificering og computerberegninger (skadeligt for vandmiljø). Primært problematisk i det omfang de bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: 2,2-Bis(p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl)-propan (CAS nr. 1675-54-3): lokalirriterende (R36/38) ned til 5% og sensibiliserende (R43).

Bisphenol-A-diglycidylether reaktionsprodukt (homologe med middelmolekylvægt = 700)( CAS nr. 25068-38-6): lokalirriterende (R36/38) ned til 5%, sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R51/53).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /92/ (AT-bek. om: Epoxyharpikser og isocyanater)

Andre regler:

/109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

2,2-Bis(p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl)-propan skal yderligere vurderes med henblik på miljøfareklassificering.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.8 Bly og blyforbindelser

CAS nr.: Se eksempler fra gruppen under afsnittet klassificering.
Produktgrupper: Akkumulatorer og batterier
Plast
Glas
Maling, glasur og pigmenter
Byggematerialer og kabelkapper
Lodninger og fiskeredskaber
Begrundelse for udvælgelse: Problemstof i affaldskredsløbet.

Visse stoffer er systematisk udvalgt på baggrund af klassificering.

Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Tungmetallerne ønskes afviklet på grund af stoffernes sundheds- og miljøfarlige egenskaber. For visse anvendelsesområder haves der i dag ingen viden om substitutionsmuligheder. Her må der arbejdes for at finde teknisk og økonomisk realistiske alternativer i fremtiden.

Stofferne ønskes begrænset på grund af de fundne koncentrationer og stoffernes sundheds- og miljøbelastning i forbindelse med anvendelsen af restprodukter som f.eks. slagger, kompost og slam.

Klassificering: Eksempler fra gruppen:

Blyacetat, basisk (CAS nr. 1335-32-6): reproduktionstoksisk (Rep1; R 61 Rep3; R 62), kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33) og sundhedsskadelig (R48/22).

Blyalkyler: reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R 62), meget giftig (R26/27/28), kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33) og miljøfarlig (R50/53).

Blyazid (CAS nr. 13424-46-9): reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), eksplosiv (R3), sundhedsskadelig (R20/22) og kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33).

Blychromat (CAS nr. 7758-97-6): reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), kræftfremkaldende (Carc3; R40), kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33) og miljøfarlig (R50/53).

Blychromatmolybdatsulfatrød (CAS nr. 12656-85-8): reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), kræftfremkaldende (Carc3; R40) og kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33).

Blydi(acetat) (CAS nr. 301-04-2): reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33) og sundhedsskadelig (R48/22).

Blyhexafluorosilicat (CAS nr. 25808-74-6): reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), sundhedsskadelig (R20/22) og kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33).

Blyhydrogenarsenat (CAS nr. 7784-40-9): kræftfremkaldende (Carc1; R45), reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), giftig (R23/25) og kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33).

Bly(II)methansulfonat (CAS nr. 17570-76-2): reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), sundhedsskadelig (R20/22-48/20/22), kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33), lokalirriterende (R38-41) og miljøfarlig (R58).

Triblybis(orthophosphat) (CAS nr. 7446-27-7 ): reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), sundhedsskadelig (R48/22) og kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33).

Blystyphnat (CAS nr. 15245-44-0): reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), eksplosiv (R3), sundhedsskadelig (R20/22) og kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33).

Blysulfochromatgul (CAS nr. 1344-37-2): reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), kræftfremkaldende (Carc3; R40) og kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33).

Bly-2,4,6-trinitroresorcinolat (CAS nr. 15245-44-0): reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), eksplosiv (R3), sundhedsskadelig (R20/22) og kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33).

Andre blyforbindelser: reproduktionstoksisk (Rep1; R61 Rep3; R62), sundhedsskadelig (R20/22) og kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ / (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /18/ (Forbrugerstyr. om: Sikkerhedskrav), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter), /31/ (MST bek.: "Risikobekendtgørelsen"), /46/ (EU-dir. om: Forurening af vandmiljø), /66/ (MST vejl. om: Klass. m.v. af kemiske stoffer og produkter), /67/ (MST vejl. om: Begrænsning af luftforurening fra virksomheder), /76/ (MST bek. om: Forbud mod blyhagl), /90/ (MST bek. om: Batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/3/ (MST bek. om: Affaldsprodukter til jordbrugsformål), /22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter), /30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /34/ (MST bek. om: Overfladevand til drikkevand), /36/ (MST orient. om: B-værdier), /54/ (MST: Kvalitetskriterier for jord og drikkevand), /55/ (MST: Jordkvalitetskriterier), /77/ (MST bek. om: Slam m.m. til jordbrugsformål), /78/ (MST bek. om: Affaldsforbrænding), /79/ (MST bek. om: Slagger og flyveaske), /63/ (MST bek. om: Motorbenzins indhold af bly m.m.)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb. min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer), /68/ (Energistyr. bek. om: Arbejde på havanlæg), /69/ (Arb.min. bek. om: Arbejdets udførelse), /70/ (Arb. min. bek. om: Metallisk bly og dettes ionforbindelser), /71/ (AT-anv. om: Gravides arbejdsmiljø), /72/ (AT-medd. om: Metallisk bly), /73/ (EU-dir. om: Unge på arbejdspladsen), /74/ (EU-dir. om: Gravide m.m.), /75/ (EU-dir. om: Beskyttelse af arbejdstagere)

Andre regler:
/6/ (EU-komm. om: Prioriterede stoffer), /7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /42/ (EU-dir. om: Farligt affald), /49/ (EU-forordning om: Affald / overførsel), /62/ (MST bek. om: Affald), /64/ (MST vejl. om: Gaverigrunde), /65/ (MST vejl. om: Boringskontrol på vandværker), /80/ (MST bek. om: Blyakkumulatorer m.m.), /81/ (MST bek. om: Gebyr på blyakkumulatorer), /82/ (MST bek. om: Visse krav til emballager), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /134/ (Vandrammedirektivet), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Bly er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Et EU-direktiv, der skal begrænse luftens indhold af bl.a. bly, er på vej.

Der sigtes mod udsortering af produkter, der indeholder stofferne i affaldsstrømmene med henblik på særlig affaldsbehandling.

En række projekter er prioriteret til substitution af bly i udvalgte produkter, med tilskud fra Miljørådets "Program for Renere Produkter m.v.".

I år 2000 forventes der udstedt en bekendtgørelse om forbud mod blyholdige produkter. Bekendtgørelsen vil indeholde et generelt forbud - med undtagelser - for blyforbindelser, og specificerede forbud mod metallisk bly.

Der arbejdes med tiltag i OSPAR for reduktion af udledning og tab af bly, med henblik på at reducere deres tilstedeværelse i de marine områder til koncentrationer nær nul inden år 2020 /57/.

5.9 Borsyre og borax

CAS nr.: 10043-35-3 (Borsyre)

1303-96-4 (Borax)

EINECS-nr.: 233-139-2 (Borsyre)
Produktgrupper: Flammehæmmer
Kosmetik
Imprægneringsmidler
Legetøj
Begrundelse for udvælgelse: Stoffernes anvendelse i Danmark anses for at være betænkelig.
Klassificering: Under klassificering i EU. Danmark har foreslået EU, at stofferne klassificeres som reproduktionstoksisk (Rep2; R60 og Rep3; R63).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /28/ (MST bek. om kosmetiske produkter)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:

Andre regler:

/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Miljøstyrelsen opfordrede primo år 2000 legetøjsbranchen i Danmark til frivilligt at afvikle brugen af stofferne. Opfordringen sker på baggrund af Danmarks forslag til stoffernes klassificering.

Borsyre (CAS nr. 10043-35-3) er under risikovurdering i EU. Rapportør: Østrig.

5.10 Bromerede flammehæmmere

CAS nr.: Gruppen omfatter mange stoffer med forskellige CAS nr.
Produktgrupper: Plast
Tekstiler
Elektronik
Begrundelse for udvælgelse: Prioriteret i havmiljø.
Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af den diffuse spredning i bl.a. havmiljøet og stigende forekomst i modermælk.

Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:

Andre regler:
/49/ (EU-forordning om: Affald/overførsel), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /134/ (Vandrammedirektivet)

Aktiviteter: Massestrømsanslyse for de bromerede flammehæmmere "Brominated Flame Retardants" offentliggjort ultimo 1999. Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 494.

Polybromerede diphenylethere (PBDE) penta-, octa- og deca- samt hexabromcyclododecan er under risikovurdering i EU. Rapportør: England, Frankrig og Sverige.

Polybromerede biphenyler (PBB) er under farevurdering i OECD /137/.

En række projekter til substitution af bromerede flammehæmmere i udvalgte produkter er prioriterede, med tilskud fra Miljørådets "Program for Renere Produkter m.v.".

Der arbejdes med tiltag i OSPAR for reduktion af udledning og tab af bromerede flammehæmmere, med henblik på at reducere deres tilstedeværelse i de marine områder til koncentrationer nær nul inden år 2020 /57/.

Udkast til handlingsplan for bromerede flammehæmmere sendt i høring april 2000. Færdig handlingsplan forventes udsendt medio år 2000.

Projekt om miljø- og sundhedsscreening af alternativerne er igangsat og forventes færdig medio år 2000.

5.11 2-Butanonoxim

CAS nr.: 96-29-7
EINECS nr.: 202-496-6
Synonym Methylethylketoxim
Produktgrupper: Maling og lak
Rustbeskyttelsesmidler
Træimprægneringsmidler
Serigrafifarver
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Sensibiliserende (R43) og lokalirriterende (R36).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /88/ (AT-bek. om: Flygtige stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler man bør træffe, når der benyttes produkter som maling og lak.

Stoffets klassificering er under revidering i EU.

5.12 Cadmium og cadmiumforbindelser

CAS nr.: Se eksempler fra gruppen under afsnittet klassificering.
Produktgrupper: Elektroniske komponenter
Plast
Batterier og akkumulatorer
Farvepigmenter
Cadmiering
Begrundelse for udvælgelse: Problemstof i affaldskredsløbet.

Prioriteret i havmiljø (batterier).

Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Tungmetallerne ønskes afviklet på grund af stoffernes sundheds- og miljøegenskaber. For visse anvendelsesområder findes der i dag ingen viden om substitutionsmuligheder. Her må der arbejdes for at finde teknisk og økonomisk realistiske alternativer i fremtiden.

Stofferne ønskes begrænset på grund af deres sundheds- og miljøbelastning i forbindelse med anvendelse af restprodukter som f.eks. slagger, kompost og slam.

Klassificering: Eksempler fra gruppen:

Cadmiumchlorid (CAS nr. 10108-64-2): kræftfremkaldende (Carc2; R45) og giftig (R48/23/25).

Cadmiumcyanid (CAS nr. 542-83-6): meget giftig (R26/27/28), kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33), udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre (R32) og sundhedsskadelig (R40). Andre koncentrationer har anden klassificering.

Cadmiumfluorid (CAS nr. 7790-79-6), cadmiumformiat (CAS nr. 4464-23-7), cadmiumhexafluorosilicat (CAS nr. 17010-21-8) og cadmiumiodid (CAS nr. 7790-80-9):giftig (R23/25), kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R 33) og sundhedsskadelig (R40). Andre koncentrationer har anden klassificering.

Cadmiumoxid (CAS nr. 1306-19-0) og cadmiumsulfat (CAS nr. 10124-36-4): kræftfremkaldende (Carc2; R49), sundhedsskadelig (R22) og giftig (R48/23/ 25).

Cadmiumsulfid (CAS nr. 1306-23-6): kræftfremkaldende (Carc3; R40), sundhedsskadelig (R22) og giftig (R48/23/25).

Andre cadmiumforbindelser: sundhedsskadelig (R20/21/22).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ / (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /18/ (Forbrugerstyr. om: Sikkerhedskrav), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter), /95/ (MST bek. om: Cd i gødning), /96/ (MST bek. om: Forbud mod Cd-produkter) /134/ (Vandrammedirektivet), /90/ (MST bek. om. Batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/3/ (MST bek. om: Affaldsprodukter til jordbrugsformål), /22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /36/ (MST orient. om: B-værdier), /47/ (EU-dir. om: Kvaliteten af badevand), /54/ (MST: Kvalitetskriterier for jord og drikkevand), /55/ (MST: Jordkvalitetskriterier), /77/ (MST bek. om: Slam m.m. til jordbrugsformål), /78/ (MST bek. om: Affaldsforbrænding), /97/ (MST bek. om: Cd i processpildevand), /98/ (MST bek. om: Overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler), /99/ (MST bek. om: Grænseværdier for Hg)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb.min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer), /100/ Arb.min. om: Anvendelse af visse Cd-loddemidler)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /62/ (MST bek. om: Affald), /82/ (MST bek. om: Visse krav til emballager), /93/ (EU-forordning om: Liste 3), /94/ (EU-forordning om: Opl. om eksisterende stoffer), /101/ (MST bek. om: Lukkede Ni/Cd-batterier), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /134/ (Vandrammedirektivet), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Cadmium (CAS nr. 7440-19-0) og cadmiumoxid (CAS nr. 1306-19-0) er under risikovurdering i EU. Rapportør: Belgien.

EU Kommissionen har fremsat forslag om afvikling af cadmium i batterier.

Forbud i forbrugerprodukter er under overvejelse i EU hvad angår: Cadmiumsulfid, cadmiumkviksølvsulfid, cadmiumstearat, cadmiumdilaurat, cadmiumzinksulfidgul, cadmiumsulfoselenidorange og cadmiumsulfoselenidrød.

Cadmium er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Der sigtes mod udsortering af produkter, der indeholder stofferne i affaldsstrømmene med henblik på særlig affaldsbehandling.

Et EU-direktiv, der skal begrænse luftens indhold af bl.a. cadmium, er på vej.

En massestrømsanslyse for cadmium er under udarbejdelse og forventes færdig i år 2000.

Kontrolmyndighederne i EU iværksætter i år 2000 en fælles kampagne for at kontrollere om kravene i EU-direktiv 91/338/EØF overholdes.

Der arbejdes med tiltag i OSPAR for reduktion af udledning og tab af cadmium, med henblik på at reducere deres tilstedeværelse i de marine områder til koncentrationer nær nul inden år 2020 /57/.

5.13 Chlorerede opløsningsmidler

5.13.1 1,2-Dichlorethan

CAS nr.: 107-06-2
EINECS-nr.: 203-458-1
Produktgrupper: Opløsningsmiddel
Tætningsmiddel
Affedtningsmiddel
Begrundelse for udvælgelse: Stoffet er omfattet af politiske målsætninger om afvikling. Det er prioriteret for en særlig indsats i EU, pga. dets skadelige effekter på vandmiljøet.
Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc2; R45), meget brandfarlig (R11), sundhedsskadelig (R22) og lokalirriterende (R36/37/38).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /61/ (EU-forordning om: Ud- og indførelse af farlige kemikalier), /134/ (Vandrammedirektivet)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /46/ (EU-dir. om: Forurening af vandmiljø), /126/ (EU-dir. om: Børnesikrede lukninger)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb. min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /125/ (MST vejl. om: Luftforurening), /134/ (Vandrammedirektivet), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

5.13.2 Dichlormethan

CAS nr.: 75-09-2
EINECS nr.: 200-838-9
Synonym: Methylenchlorid
Produktgrupper: Maling- og lakfjernere
Opløsningsmiddelbaserede lime
Opløsningsmidler
Slipmidler herunder formslipmidler til plast og anden
anvendelse
Rengøringsmidler
Limhærdere
Fortyndere (til maling, lak, lim o.lign.)
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Målsætning: Stoffet er prioriteret for en særlig indsats.

Anvendelsen af stoffet ønskes begrænset på grund af dets sundhedsskadelige egenskaber.

Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc3; R40).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter), /134/ (Vandrammedirektivet), /138/ (Skatte. lovbek. om afgift på klorerede opløsningsmidler)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /36/ (MST orient. om: B-værdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb. min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer), /88/ (AT-bek. om: Flygtige stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /125/ (MST vejl. om: Luftforurening), /126/ (EU-dir. om: Børnesikrede lukninger), /134/ (Vandrammedirektivet), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Er under miljøfareklassificering i EU.

Et miljøprojekt fra Miljøstyrelsen om stoffets anvendelse i maling/lakfjernere og en kortlægning af mulige alternativer offentliggøres i år 2000.

Et nyt direktiv, der begrænser anvendelsen af dichlormetan, er under udarbejdelse i EU.

5.13.3 Tetrachlorethylen

CAS nr.: 127-18-4
EINECS-nr.: 204-825-9
Synonym: Perchlorethylen
Produktgrupper: Rengøringsmidler
Tøjrensning
Affedtnings- og opløsningsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Målsætning: Stoffet er prioriteret for en særlig indsats.

Anvendelsen af stoffet ønskes begrænset/afviklet pga. af de fundne koncentrationer i grundvandet.

Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc3; R40) og miljøfarlig (R51/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter), /138/ (Skattem. lovbek. om afgift på klorerede opløsningsmidler)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /36/ (MST orient. om: B-værdier), /108/ (MST bek. om: Liste 1-stoffer), /127/ (EU-dir. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /64/ (MST vejl. om: Gaverigrunde), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /125/ (MST vejl. om: Luftforurening), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Er under risikovurdering i EU. Rapportør: England. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

Stoffets klassificering er under revurdering i EU.

5.13.4 Trichlorethylen

CAS nr.: 79-01-6
EINECS-nr.: 201-167-4
Produktgrupper: Rengøringsmidler
Lim
Opløsningsmidler
Maling- og lakfjerner
Serigrafifarver
Bindemidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Målsætning: Stoffet er prioriteret for en særlig indsats.

Anvendelsen af stoffet ønskes begrænset/afviklet pga. af de fundne koncentrationer i grundvandet og pga. stoffets sundhedsskadelige egenskaber.

Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc3; R40) og miljøfarlig (R52/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /138/ (Skattem. lovbek. om afgift på klorerede opløsningsmidler)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /36/ (MST orient. om: B-værdier), /108/ (MST bek. om: Liste 1-stoffer), /127/ (EU-dir. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /56/ (Arb.min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /64/ (MST vejl. om: Gaverigrunde) /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /125/ (MST vejl. om: Luftforurening), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Er under risikovurdering i EU. Rapportør: England. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

5.14 Chlorparaffiner (kort-, mellem- og langkædede)

CAS nr.: Chlorparaffiner er en uhomogen stofgruppe, der er angivet med mange forskellige CAS nr., afhængig af paraffinernes klorering og størrelsen på molekylerne.
Produktgrupper: Lim
Køle-/smøremidler og skæreolier
Maling
Plast og brandhæmmere
Begrundelse for udvælgelse: Prioriteret i havmiljø.
Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af den diffuse spredning i havmiljøet.

Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/. Det er blevet foreslået i EU, at de kortkædede chlorparaffiner (CAS nr. 85535-84-8) klassificeres som kræftfremkaldende (Carc3; R40) og miljøfarlig (R50/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /134/ (Vandrammedirektivet)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter)

Andre regler:
/109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: De kortkædede chlorparaffiner C'10-13' chloralkaner (CAS nr. 85535-84-8) har været under risikovurdering i EU. Et nyt EU-direktiv er på vej, som begrænser brugen af de kortkædede chlorparaffiner på visse anvendelsesområder.

De mellemkædede chlorparaffiner C'14-17' chloralkaner (CAS nr. 85535-85-9) er under risikovurdering i EU, herunder også vurdering af hvordan de skal klassificeres. Rapportør: England. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

En række projekter til substitution af de mellemkædede chlorparaffiner i udvalgte produkter er prioriterede, med tilskud fra Miljørådets "Program for Renere Produkter m.v.".

Der arbejdes med tiltag i OSPAR for reduktion af udledning og tab af de kortkædede chlorparaffiner, med henblik på at reducere deres tilstedeværelse i de marine områder til koncentrationer nær nul inden år 2020 /57/.

5.15 Chromforbindelser

CAS nr.: Se eksempler fra gruppen under afsnittet klassificering.
Produktgrupper: Imprægneret træ
Maling
Chromatering
Rengøringsmidler
Importeret læder
Begrundelse for udvælgelse: Problemstof i affaldskredsløbet.

Visse stoffer er systematisk udvalgt på baggrund af klassificering.

Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af de fundne koncentrationer og stoffernes sundheds- og miljøbelastning i forbindelse med anvendelse af restprodukter som f.eks. slagger, kompost eller slam.

Klassificering: Eksempler fra gruppen:

Ammoniumdichromat (CAS nr. 7789-09-5): kræftfremkaldende (Carc2; R49), mutagen (Mut2; R46), meget giftig (R26), giftig (R25), sundhedsskadelig (R21), sensibiliserende (R43), lokalirriterende (R37/38-41), brandnærende (R8), eksplosiv (R1) og miljøfarlig (R50/53).

Calciumchromat (CAS nr. 13765-19-0), strontiumchromat (CAS nr. 7789-06-2): kræftfremkaldende (Carc2; R45), sundhedsskadelig (R22) og miljøfarlig (R50/53).

Chrom(VI) forbindelser med undtagelse af bariumchromat og de nedenfor nævnte: kræftfremkaldende (Carc2; R49), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R50/53).

Chromtrioxid (CAS nr. 1333-82-0): kræftfremkaldende (Carc1; R49), giftig (R25), brandnærende (R8), ætsende (R35), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R50/53).

Chromyldichlorid (CAS nr. 14977-61-8): kræftfremkaldende (Carc2; R49) og mutagen (Mut2; R46), brandnærende (R8), ætsende (R35), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R50/53).

Dichromtris(chromat) (CAS nr. 24613-89-6): kræftfremkaldende (Carc2; R45), ætsende (R35), sensibiliserende (R43), brandnærende (R8) og miljøfarlig (R50/53).

Kaliumchromat (CAS nr. 7789-00-6): kræftfremkaldende (Carc2; R49), mutagen (Mut2; R46), lokalirriterende (R36/37/38), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R50/53).

Kaliumdichromat (CAS nr. 7778-50-9): kræftfremkaldende (Carc2; R49), mutagen (Mut2; R46), meget giftig (R26), giftig (R25), sundhedsskadelig (R21), sensibiliserende (R43), lokalirriterende (R37/38-41) og miljøfarlig (R50/53).

Natriumdichromat (CAS nr. 10588-01-9): kræftfremkaldende (Carc2; R49), mutagen (Mut2; R46), meget giftig (R26), giftig (R25), sundhedsskadelig (R21), sensibiliserende (R43), lokalirriterende (R37/38-41), brandnærende (R8) og miljøfarlig (R50/53).

Natriumdichromat, dihydrat (CAS nr. 7789-12-0): kræftfremkaldende (Carc2; R49), mutagen (Mut2; R46), meget giftig (R26), giftig (R25), sundhedsskadelig (R21), lokalirriterende (R37/38-41), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R50/53).

Zinkchromater: kræftfremkaldende (Carc1; R45), sundhedsskadelig (R22), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R50/53).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ / (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter), /45/ (AT-bek. om: F-gasbeholdere)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/8/ (EU-komm. om: Miljømærke til tekstilprodukter), /22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /36/ (MST orient. om: B-værdier), /55/ (MST: Jordkvalitetskriterier), /78/ (MST bek. om: Affaldsforbrænding), /105/ (EU-komm. om: Miljømærke til elektriske pærer med to fatninger), /106/ (EU-komm. om: Miljømærke til elektriske pærer ned én fatning)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb. min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer), /107/ (AT-bek. om: Cr i cement)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /64/ (MST vejl. om: Gaverigrunde), /82/ (MST bek. om: Visse krav til emballager), /93/ (EU-forordning om: Liste 3), /102/ (MST vejl. om: Overfladebehandling af skibe), /103/ (MST bek. om: Kvalitetskrav/miljømål), /104/ (MST vejl. om: Forurening fra dambrug), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Chrom er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Chromtrioxid (CAS nr. 1333-82-0), natriumchromat (CAS nr. 7775-11-3), kaliumdichromat (CAS nr. 7778-50-9), ammoniumdichromat (CAS nr. 7789-09-5) og natriumdichromat (CAS nr. 10588-01-9) er under risikovurdering i EU. Rapportør: England. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

Der sigtes mod udsortering af produkter, der indeholder stofferne i affaldsstrømmene med henblik på særlig affaldsbehandling.

Under Miljørådets "Program for Renere Produkter m.v." iværksættes der en massestrømsanslyse for chromforbindelser.

5.16 Creosotforbindelser med kræftfremkaldende urenheder

CAS /EINECS nr.:
 1. Creosotolie (CAS nr. 61789-28-4, EINECS nr. 263-047-8)
 2. Alkaliekstraheret lavtemperaturtjæreolie (CAS nr. 122384-78-5, EINECS nr. 310-191-5)
 3. Anthracenolie (CAS nr. 90640-80-5, EINECS nr. 292-602-7)
 4. Creosot (CAS nr. 8001-58-9, EINECS nr. 232-287-5)
 5. Creosotolie (acenaphtenfraktion) (CAS nr. 90640-84-9, EINECS nr. 292-605-3)
 6. Rå stenkulstjæresyrer (CAS nr. 65996-85-2, EINECS nr. 266-019-3)
 7. Stenkulstjære (naphtalenolier) (CAS nr. 84650-04-4, EINECS nr. 292-611-6)
 8. Stenkulstjære (øvre destillater) (CAS nr. 65996-91-0, EINECS nr. 266-026-1)
 9. Træcreosot (CAS nr. 8021-39-4, EINECS nr. 232-419-1)
Produktgrupper: Tætningsmidler
Maling- og lakhærdere
Konstruktionsmaterialer
Grunder og Rustbeskyttende maling
Begrundelse for udvælgelse: Politisk målsætning om total afvikling.

Systematisk udvalgt på baggrund af klassificering.

Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Anvendelsen af stofferne ønskes begrænset på grund af deres sundhedsskadelige egenskaber.

Klassificering: Alle forbindelser undtagen træcreost: kræftfremkaldende (Carc2; R45) ved 0,005 vægtprocent af benzo(a)pyren og/eller 0,1 vægtprocent benzen som markør. Klassificeringen af anthracenolie (CAS nr. 90640-80-5) og stenkulstjære (øvre destillater) (CAS nr. 65996-91-0) kun benzo(a)pyren som markør.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /25/ (EU-dir. om: Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer), /131/ (MST bek. om: Creosot)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13, /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb.min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer)

Andre regler:

Aktiviteter: Skal yderligere revurderes med henblik på strengere klassificering i EU.

5.17 Cryolit

CAS nr.: 15096-52-3
EINECS-nr.: 239-148-8
Produktgrupper: Flusmidler
Rengøringsmidler
Varmeoverføringsmedier
Friktionsmidler
Kedel- og tankrensemidler
Støbemasser
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Klassificering: Sundhedsskadelig (R20/22), giftig (R48/23/25) og miljøfarlig (R51/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /25/ (EU-dir. om: Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /93/ (EU-forordning om: Liste 3), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Stoffet er under farevurdering i OECD /137/.

5.18 Cyclohexan

CAS nr.: 110-82-7
EINECS nr.: 203-806-2
Produktgrupper: Lim
Maling og lak
Opløsningsmidler fortyndere (til maling, lak, lim o.lign.)
Grunder
Affedtningsmidler
Udfyldningsmidler
Vandafhærdende midler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Meget brandfarlig (R11), sundhedsskadelig (R65), lokalirriterende (R38), miljøfarlig (R50/53) og R67.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ / (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /36/ (MST orient. om: B-værdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /91/ (EU-forordning om: Liste 1), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Er under risikovurdering i EU. Rapportør Frankrig. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.19 Destillater (råolie)

CAS / EINECS nr.:
 1. Lette hydrokrakkede kulbrinter (CAS nr. 64741-77-1, EINECS nr. 265-078-2)
 2. Tunge naphthenske kulbrinter (CAS nr. 64741-53-3, EINECS nr. 265-054-1)
 3. Tungt paraffindestillat solvent (CAS nr. 64742-04-7, EINECS nr. 265-103-7)
 4. Solventnaphtha, middeltunge aliphatiske kulbrinter (CAS nr. 64742-88-7, EINECS nr. 265-191-7)
Produktgrupper: Slipmidler
Smøre- og kølemidler
Rustbeskyttelsesmidler
Opløsningsmidler
Lim
Maling
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af deres klassificering.
Klassificering: Lette hydrokrakkede kulbrinter (CAS nr. 64741-77-1): kræftfremkaldende (Carc3; R40).

Tunge naphthenske kulbrinter (CAS nr. 64741-53-3): kræftfremkaldende (Carc1; R45).

Tungt paraffindestillat solvent (CAS nr. 64742-04-7): kræftfremkaldende (Carc2; R45).

Solventnaphtha, middeltunge aliphatiske kulbrinter (CAS nr. 64742-88-7): brandfarlig (R10), sundhedsskadelig (R65) og (R48/20).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), 25/ (EU-dir. om: Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb. min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Stofferne optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

5.20 3,6-Diazaoctan-1,8-diamin

CAS nr.: 112-24-3
EINECS nr.: 203-950-6
Synonym: Triethylentetraamin
Produktgrupper: Hærdere til bl.a. beton, lim, maling- og lak samt plastik
Maling
Støbemasser
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Sundhedsskadelig (R21), ætsende (R34), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R52/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Stoffet er under farevurdering i OECD /137/.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.21 3,3'-Dichlorbenzidin dihydrochlorid

CAS nr.: 612-83-9
EINECS nr.: 210-323-0
Synonym: 3,3'-Dichlor-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamin dihydrochlorid
Produktgrupper: Farvestoffer
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc2, R45), sundhedsskadelig (R21), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R50/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:

/109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

5.22 Dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-
(p-tolyl)methansulfenamid

CAS nr.: 731-27-1
EINECS nr.: 211-986-9
Synonym: Tolylfluanid
Produktgrupper: Maling
Træimprægneringsmidler
Svampemidler (fungicider)
Konserveringsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Klassificering:

Giftig (R23), lokalirriterende (R36/37), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R50/53).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde)

Andre regler:

/109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Stoffet er under farevurdering i OECD /137/.

5.23 Diethanolamin

CAS nr.: 111-42-2
EINECS nr.: 203-868-0
Synonym 2,2'-Iminodiethanol
Produktgrupper: Køle- smøremidler til metalbearbejdning
Rengøringsmidler
Affedtningsmidler
Slipmidler til plastisk metalbearbejdning
Maling
Filmfremkaldere
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Sundhedsskadelig (R22 - R48/22) og lokalirriterende (R38- R41).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /125/ (MST vejl. om Luftforurening)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Stoffet er under farevurdering i OECD /137/.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.24 Dimethylphenol

CAS nr.: 1300-71-6
EINECS nr.: 215-089-3
Synonym: Engelsk: Xylenol
Produktgrupper: Maling- og lakhærdere
Maling
Rengøringsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Klassificering: Giftig (R24/25), ætsende (R34) og miljøfarlig (R51/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.25 Ethylglycol

CAS nr.: 110-80-5
EINECS nr.: 203-804-1
Synonym: 2-Ethoxyethanol
Produktgrupper: Maling og lak
Grunder
Fortyndere
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Målsætning: Stoffet er prioriteret for en særlig indsats.

Anvendelsen af stoffet ønskes begrænset på grund af stoffets sundhedsskadelige egenskaber.

Klassificering: Reproduktionstoksisk (Rep2; R60, Rep2; R61), sundhedsskadelig (R20/21/22) og brandfarlig (R10).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /59/ (MST bek. om: Driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /36/ (MST orient. om: B-værdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /88/ (AT-bek. om: Flygtige stoffer)

Andre regler:
/6/ (EU-komm. om: Prioriterede stoffer), /7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /64/ (MST vejl. om: Gaverigrunde) /67/ (MST vejl. om: Begrænsning af luftforurening fra virksomheder), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Er under risikovurdering i EU. Rapportør: Tyskland. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

En række projekter til substitution af ethylglycol i udvalgte produkter er prioriterede, med tilskud fra Miljørådets "Program for Renere Produkter m.v.".

5.26 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin

CAS nr.: 91-53-2
EINECS-nr.: 202-075-7
Synonym: Engelsk: Ethoxyquin
Produktgrupper: Konserveringsmiddel
Biocid
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af computerberegninger (QSAR) der viser, at stoffet er skadeligt for vandmiljøet.
Klassificering: Sundhedsskadelig (R22).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger)

Andre regler:

/109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Revurderes i forhold til miljøklassificering i EU.

5.27 Formaldehyd

CAS nr.: 50-00-0
EINECS nr.: 200-001-8
Produktgrupper: Maling, lak og lim
Konserveringsmidler
Tekstiler og farvestoffer
Kosmetik
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Målsætning: Stoffet er prioriteret for en særlig indsats.

Anvendelsen af stoffet ønskes begrænset på grund af dets sundhedsskadelige egenskaber.

Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc3; R40), giftig (R23/24/25), sensibiliserende (R43), og ætsende (R34).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter), /128/ (MST bek. om: Formaldehyd)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter), /30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /36/ (MST orient. om: B-værdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb. min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer), /88/ (AT-bek. om: Flygtige stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /31/ (MST bek.: "Risikobekendtgørelsen"), /86/ (EU-dir. om: Emissioner fra motorkøretøjer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Der planlægges en ændring af bekendtgørelsen om formaldehydafgivelse fra spånplader således, at afgivelse fra overfladebehandling inddrages.

Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 501, "Emission af flygtige forbindelser fra træ, træbaserede materialer, møbler og inventar" udkom i 1999. Projektet beskriver bl.a. hvilke trætyper, der afgiver formaldehyd.

Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 511 "Toxicological evaluation and limit values for methyl tertiary-butyl ether (MTBR), formaldehyde, glutaraldehyde and furfural" udkom primo år 2000.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.28 Glutaral

CAS nr.: 111-30-8
EINECS nr.: 203-856-5
Synonym: 1,5-Pentanedial
Produktgrupper: Desinfektionsmidler
Rengøringsmidler
Fremkaldere
Konserveringsmidler
Begroningshindrende midler, bl.a. anvendt offshore
Voks og anden polish til gulve
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Klassificering: Giftig (R23/25), ætsende (R34), sensibiliserende (R42/43) og miljøfarlig (R50).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Stoffet er under farevurdering i OECD /137/.

5.29 Hexachlorbenzen

CAS nr.: 118-74-1
EINECS nr.: 204-273-9
Produktgrupper: Svampemidler
Begrundelse for udvælgelse: Prioriteret i havmiljø.
Stoffet er prioriteret for en særlig indsats i EU, pga. dets skadelige effekter på vandmiljøet.
Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc2; R45), giftig (R48/25) og miljøfarlig (R50/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /61/ (EU-forordning om: Ud- og indførelse af farlige kemikalier), /111/ (MST bek. om: Ændring af lov om kemiske stoffer og produkter), /134/ (Vandrammedirektivet)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /108/ (MST bek. om: Liste 1-stoffer), /110/ (EU-dir. om: Grænseværdier), /112/ (MST bek. om: Grænseværdier for liste 1-stoffer)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb.min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /134/ (Vandrammedirektivet), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Kortlægning af forekomst og skæbne i miljøet i alle medier i et geografisk afgrænset område. DMU projekt, miljøfremmede stoffer. Forventes færdig i år 2000.

Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

5.30 1,6-Hexandioldiacrylat

CAS nr.: 13048-33-4
EINECS nr.: 235-921-9
Synonym: Hexamethylen diacrylat
Produktgrupper: Trykfarver
Maling her under beskyttelseslak og afdækningslak (afdækningsfarve)
Bindemiddel
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Lokalirriterende (R36/38) og sensibiliserende (R43).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.31 Hydrocarboner, C26-55, aromatrige

CAS nr.: 97722-04-8
EINECS nr.: 307-753-7
Produktgrupper: Tætningsmidler
Bindemidler
Synteseråvarer
Imprægneringsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc2; R45).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /25/ (EU-dir. om: Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb.min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil i 2001-2002 kontrollere dette stofs anvendelse i forbrugerprodukter.

5.32 Hydrogenfluorkulbrinter (HFC)

CAS / EINECS nr.
 1. HFC 134a (CAS nr. 811-97-2, EINECS nr. 212-377-0)
 2. HFC 125 (CAS nr. 354-33-6, EINECS nr. 206-557-8)
 3. HFC 143a (CAS nr. 420-46-2, EINECS nr. 206-996-5)
 4. HFC 152a (CAS nr. 75-37-6, EINECS nr. 200-866-1)
Produktgrupper: Hårde hvidevarer
Spraydåser
Køleanlæg
Skumgummi
Isoleringsmaterialer
Begrundelse for udvælgelse: Politisk målsætning om afvikling i køleanlæg inden år 2006.

Kraftig drivhuseffekt.

Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af deres kraftige drivhuseffekt.

Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.) /59/ (MST bek. om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/113/ (AT-bek. om: Aerosoler)

Andre regler:

/109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Miljøstyrelsen har udsendt "Forslag til regulering af de kraftige drivhusgasser (HFC’er PFC’er og SF6)" i januar år 2000.

En række projekter er igangsat om substitution af drivhusgasser i udvalgte produkter, med tilskud fra Miljørådets "Program for Renere Produkter m.v.".

5.33 Isocyanater

5.33.1 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat, diphenylmethan-4, 4'-diisocyanat og diphenylmethandiisocyant, isomere og homologe

CAS nr.: 1. 5873-54-1 (Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat)

2. 101-68-8 (Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat)

3. 9016-87-9 (Diphenylmethandiisocyant, isomere og homologe)

EINECS nr.: 1. 227-534-9

2. 202-966-0

3. Intet

Produktgrupper: Hærdere til bl.a. lim og plast
Udfyldningsmidler herunder fugemidler (fugemasse)
Støbemasser og fugemidler
Grunder og bindemidler
Lim og maling
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffernes klassificering. Primært problematisk i det omfang de bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat (CAS nr. 5873-54-1): sundhedsskadelig (R20), lokalirriterende (R36/37/38) og sensibiliserende (R42/43).

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (CAS nr. 101-68-8): sundhedsskadelig (R20), lokalirriterende (R36/37/38) og sensibiliserende (R42).

Diphenylmethandiisocyant, isomere og homologe (CAS nr. 9016-87-9): sundhedsskadelig (R20), lokalirriterende (R36/37/38) og sensibiliserende (R42).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /88/ (AT-bek. om: Flygtige stoffer), /92/ (AT-bek. om: Epoxyharpikser og isocyanater)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat og diphenylmethandiisocyant, isomere og homologe optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat og diphenylmethandiisocyant, isomere og homologe er under farevurdering i OECD /137/.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.33.2 2,4-Diisocyanatotoluen og 2,6-diisocyanatotoluen

CAS nr.: 1. 584-84-9 (2,4-Diisocyanatotoluen)

2. 91-08-7 (2,6-Diisocyanatotoluen)

EINECS nr.: 1. 209-544-5

2. 202-039-0

Produktgrupper: Maling og lak
Fugemidler og tætningsmidler
Serigrafifarver
Tekstilimprægneringsmidler
Lim
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffernes klassificering. Primært problematisk i det omfang de bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: 2,4-Diisocyanatotoluen (CAS nr. 584-84-9): kræftfremkaldende (Carc3, R40), meget giftig (R26), lokalirriterende (R36/37/38), sensibiliserende (R42/43) og miljøfarlig (R52/53).

2,6-Diisocyanatotoluen (CAS nr. 91-08-7): kræftfremkaldende (Carc3, R40), meget giftig (R26), lokalirriterende (R36/37/38), sensibiliserende (R42/43) og miljøfarlig (R52/53).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre) /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /92/ (AT-bek. om: Epoxyharpikser og isocyanater)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.34 4,4'-Isopropylidendiphenol

CAS nr.: 80-05-7
EINECS nr. 201-245-8
Produktgrupper: Maling og lak
Støbemasser
Bindemidler til støbning
Limhærdere
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Lokalirriterende (R36/37/38) og sensibiliserende (R43).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Er under risikovurdering i EU. Rapportør, England. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.35 Kobber og kobberforbindelser

CAS nr.: Se eksempler fra gruppen under afsnittet klassificering.
Produktgrupper: Imprægneret træ
Antifoulingsmidler
Pigmenter og farvestoffer
Kobbervandrør
Begrundelse for udvælgelse: Problemstoffer i affaldskredsløbet. Forhindrer bl.a. genanvendelsen af restprodukter som slagge.
Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af de fundne koncentrationer i restprodukter.

Klassificering: Eksempler fra gruppen:

Kobber(I)chlorid (CAS nr. 7758-89-6):sundhedsskadelig (R22).

Kobbercyanid (Index-nr.006-007-00-5): meget giftig (R26/27/28) og udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre (R32).

Kobber(I)-O,O-diisopropyldithiophosphat m.m. (EINECS-nr. 401-520-4): miljøfarlig (R50/53).

Kobber(II)methansulfonat (CAS nr. 54253-62-2): sundhedsskadelig (R22), lokalirriterende (R41) og miljøfarlig (R50/53).

Kobbernaphthenat (CAS nr. 1338-02-9): sundhedsskadelig (R22) og brandfarlig (R10).

Kobber(I)oxid: (CAS nr. 1317-39-1): sundhedsskadelig (R22).

Cuprisulfat (CAS nr. 7758-98-7): sundhedsskadelig (R22) og lokalirriterende (R36/38).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /18/ (Forbrugerstyr. om: Sikkerhedskrav)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /36/ (MST orient. om: B-værdier), /54/ (MST: Kvalitetskriterier for jord og drikkevand), /55/ (MST: Jordkvalitetskriterier), /78/ (MST bek. om: Affaldsforbrænding) /79/ (MST bek. om: Anvendelse af slagger og flyveaske)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /134/ (Vandrammedirektivet), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Kobber er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Der sigtes mod udsortering af produkter, der indeholder stofferne i affaldsstrømmene med henblik på særlig affaldsbehandling.

Er under miljøfareklassificering i EU.

5.36 Kolophonium (terpentinoliefri harpiks)

CAS nr.: 8050-09-7
EINECS-nr.: 232-475-7
Produktgrupper: Lim
Maling og lak
Loddemidler
Kosmetik
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Sensibiliserende (R43).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter) /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Klassificering er under revidering i EU.

5.37 Kviksølv og kviksølvforbindelser

CAS nr.: Se eksempler fra gruppen under afsnittet klassificering.
Produktgrupper: Batterier
Tandfyldninger
Lysstofrør
Termometre
Begrundelse for udvælgelse: Problemstof i affaldskredsløbet

Stofferne er prioriteret for en særlig indsats i EU, pga. deres skadelige effekter på vandmiljøet (batterier og termometre).

Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Tungmetallerne ønskes afviklet på grund af stoffernes sundheds- og miljøfarlige egenskaber. For visse anvendelsesområder haves der i dag ingen viden om substitutionsmuligheder. Her må der arbejdes for at finde teknisk og økonomisk realistiske alternativer i fremtiden.

Anvendelse af stofferne i produkter ønskes endvidere begrænset på grund af stoffernes sundheds- og miljøbelastning i forbindelse med bortskaffelse af produkter og anvendelse af restprodukter som f.eks. slagger, kompost eller slam.

Klassificering: Eksempler fra gruppen:

Kviksølv (CAS nr. 7439-97-6): giftig (R23), kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33).

Kviksølvalkyler: kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33) og meget giftig (R26/27/28).

Calomel (CAS nr. 10112-91-1): sundhedsskadelig (R22) og lokalirriterende (R36/37/38).

Kviksølvdichlorid (CAS nr. 7487-94-7): meget giftig (R28), giftig (R48/24/ 25) og ætsende (R34).

Kviksølv(II)fulminat (CAS nr. 628-86-4) og kviksølv(II)oxidcyanid (CAS nr. 1335-31-5): eksplosiv (R3), giftig (R23/24/25) og kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33).

Andre organiske kviksølvforbindelser: kan ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33) og meget giftig (R26/27/28).

Andre uorganiske kviksølvforbindelser undtagen kviksølv(II)sulfid: ophobes i kroppen efter gentagen brug (R33) og meget giftig (R26/27/28).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ / (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /18/ (Forbrugerstyr. om: Sikkerhedskrav), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter), /31/ (MST bek.: "Risikobekendtgørelsen"), /111/ (MST bek. om: Ændring af lov om kemiske stoffer og produkter), /123/ (MST bek. om: Forbud mod salg og eksport af Hg-produkter), /134/ (Vandrammedirektivet), /90/ (MST bek. om: Batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/3/ (MST bek. om: Affaldsprodukter til jordbrugsformål), /22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /36/ (MST orient. om: B-værdier), /55/ (MST: Jordkvalitetskriterier), /78/ (MST bek. om: Affaldsforbrænding), /79/ (MST bek. om: Slagger og flyveaske), /97/ (MST bek. om: Cd i processpildevand), /99/ (MST bek. om: Grænseværdier for Hg), /116/ (MST bek. om: Slam m.m. til jordbrug)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb.min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /66/ (MST vejl. om: Klass. m.v. af kemiske stoffer og produkter), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /114/ (EU-forordning om: Farlige kemikalier), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Kviksølv er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Er under miljøfareklassificering i EU.

Et EU-direktiv, der skal begrænse luftens indhold af bl.a. kviksølv, er på vej.

Der sigtes mod udsortering af produkter, der indeholder stofferne i affaldsstrømmene med henblik på særlig affaldsbehandling.

Der arbejdes med tiltag i OSPAR for reduktion af udledning og tab af kviksølv med henblik på at reducere dets tilstedeværelse i de marine områder til koncentrationer nær nul inden år 2020 /57/.

5.38 Lavtkogende nafta, som indeholder kræftfremkaldende stoffer (benzen 0,1 volumen-%)

CAS / EINECS nr.
 1. Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, afaromatiseret (CAS nr. 92045-53-9, EINECS nr. 295-434-2)
 2. Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (CAS nr. 64742-82-1, EINECS nr. 265-185-4)
 3. Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let (CAS nr. 64742-49-0, EINECS nr. 265-151-9)
 4. Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (CAS nr. 64742-48-9, EINECS nr. 265-150-3)
 5. Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (CAS nr. 64741-65-7, EINECS nr. 265-067-2)
 6. Solventnaphtha (råolie), let aromatisk (CAS nr. 64742-95-6, EINECS nr. 265-199-0)
Produktgrupper: Maling og lak
Grunder
Serigrafifarver
Overfladebehandlingsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffernes klassificering.
Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc2; R45) og sundhedsskadelig (R65). Kun dem som indeholder kræftfremkaldende stoffer (benzen 0,1 volumen-%)
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ / (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /25/ (EU-dir. om: Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /36/ (MST orient. om: B-værdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb.min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer)

Andre regler:

/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil i 2001-2002 kontrollere disse stoffers anvendelse i forbrugerprodukter.

5.39 Maleinsyreanhydrid

CAS nr.: 108-31-6
EINECS nr.: 203-571-6
Synonym: 2,5-Furandion
Produktgrupper: Spartelmasse
Maling og lak
Bindemidler
Udfyldningsmidler
Voks og anden polish til gulve
Grunder
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Sundhedsskadelig (R22), ætsende (R34) og sensibiliserende (R42/43).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /67/ (MST vejl. om: Begrænsning af luftforurening fra virksomheder), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.40 Mercaptobenzothiazol (MBT)

CAS nr.: 149-30-4
EINECS-nr.: 201-297-1
Synonym: Benzothiazol-2-thiol
Produktgrupper: Naturgummi, f.eks. fra narresutter og handsker.
Begrundelse for udvælgelse: Anvendelsen i Danmark anses for betænkelig. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Målsætning: Stoffet er prioriteret for en særlig indsats.

Anvendelsen af stoffet ønskes begrænset på grund af stoffets sundhedsskadelige egenskaber. Forbud eller anvendelsesbegrænsning i naturgummisutter overvejes.

Klassificering: Sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R50/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Der er igangsat et projekt for at kortlægge alternativer til MBT i naturgummisutter.

5.41 Mesitylen

CAS nr.: 108-67-8
EINECS nr.: 203-604-4
Synonym: 1,3,5-Trimethyl benzen
Produktgrupper: Maling og lak
Grunder
Fortyndere (til maling, lak, lim o.lign.)
Opløsningsmiddel
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Klassificering: Brandfarlig (R10), lokalirriterende (R37) og miljøfarlig (R51/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /122/ (EU-dir. om: Beskyttelse af arbejdstagere)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.42 Methenamin

CAS nr.: 100-97-0
EINECS-nr.: 202-905-8
Synonym: Hexamethylenetetraamin
Produktgrupper: Bindemidler
Kosmetik
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Meget brandfarlig (R11) og sensibiliserende (R42/43).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Er under risikovurdering i EU. Rapportør: Tyskland. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

5.43(1-Methyl-1,2-ethandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethandiyl)]diacrylat

CAS nr.: 42978-66-5
EINECS-nr.: 256-032-2
Synonym: Tripropylenglycoldiacrylat
Produktgrupper: Maling og lak
Trykfarver
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Lokalirriterende (R36/37/38), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R51/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:

/109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.44 Methylmethacrylat

CAS nr.: 80-62-6
EINECS-nr.: 201-297-1
Synonym: Engelsk: 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methylester
Produktgrupper: Maling og lak
Grunder
Bindemidler
Lim
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Sensibiliserende (R43), lokalirriterende (R36/37/38) og meget brandfarlig (R11).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /36/ (MST orient. om: B-værdier)

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /88/ (AT-bek. om: Flygtige stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /91/ (EU-forordning om: Liste 1), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /125/ (MST vejl. om: Luftforurening)

Aktiviteter: Er under risikovurdering i EU. Rapportør: Tyskland. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

5.45 Moskusxylener

CAS nr.: Gruppen indeholder flere stoffer med forskellige CAS nr.
Synonym: Nitroaromatiske duftstoffer
Produktgrupper: Rengøringsmidler
Kosmetik
Begrundelse for udvælgelse: Prioriteret i havmiljø.
Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af den diffuse spredning i havmiljøet.

Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:

Andre regler:
/6/ (EU-komm. om: Prioriterede stoffer), /93/ (EU-forordning om: Liste 3), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Er under vurdering i forhold til kosmetikdirektivet.

Moskusxylenerne muskxylen (CAS nr. 81-15-2) og musketone (CAS nr. 81-14-1) er under risikovurdering i EU. Rapportør: Holland. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

Der arbejdes med tiltag i OSPAR for reduktion af udledning og tab af moskusxylener, med henblik på at reducere deres tilstedeværelse i de marine områder til koncentrationer nær nul inden år 2020 /57/.

5.46 Methyl-tertiær-butylether (MTBE)

CAS nr.: 1634-04-4
EINECS-nr.: 216-653-1
Produktgrupper: Tilsætningsstof til visse brændselsstoffer
Begrundelse for udvælgelse: Stoffet er svært nedbrydeligt, og anses for at være problematisk for grundvandet.
Målsætning: Stoffet er prioriteret for en særlig indsats.
Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Under risikovurdering i EU. Rapportør: Finland. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 511 "Toxicological evaluation and limit values for methyl tertiary-butyl ether (MTBE), formaldehyde, glutaraldehyde and furfural" udkom primo år 2000.

5.47 Natrium- og calciumhypochlorit

CAS nr.:
 1. 7681-52-9 (Natriumhypochlorit)
 2. 7778-54-3 (Calciumhypochlorit)
EINECS-nr.:
 1. 231-668-3
 2. 231-908-7
Produktgrupper: Desinfektionsmidler
Rengøringsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Medvirker til dannelse af chlororganiske forbindelser, der giver problemer i vandmiljøet.

Risiko for dannelse af chlorgasser i kontakt med syre (ved sammenblanding m. andre rengøringsmidler).

Primært problematisk i det omfang de bruges i forbrugerprodukter.

Klassificering: Natriumhypochlorit (CAS nr. 7681-52-9): udvikler giftig gas ved kontakt med syre (R31) samt ætsende (R34).

Calciumhypochlorit (CAS nr. 7778-54-3): brandnærende (R8), udvikler giftig gas ved kontakt med syre (R31) samt ætsende (R34).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Natriumhypochlorit medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Natriumhypochlorit (CAS nr. 7681-52-9) er under risikovurdering i EU. Rapportør: Italien. Yderligere reguleringstiltag afventer EU’s afgørelse.

En informationskampagne overfor forbrugerne iværksættes i år 2000.

5.48 Nikkel ved visse anvendelser og nikkelforbindelser

CAS nr.: Se eksempler fra gruppen under afsnittet klassificering.
Produktgrupper: Batterier, akkumulatorer og katalysatorer
Smykker, spænder, briller m.m.
Pigmenter
Dæk
Visse forniklede produkter
Begrundelse for udvælgelse: Problemstoffer i affaldskredsløbet. Visse af stofferne er ligeledes systematisk udvalgt pga. deres klassificering.
Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af stoffernes sundhedsskadelige egenskaber.

Stofferne ønskes begrænset på grund af de fundne koncentrationer og stoffernes sundheds- og miljøbelastning i forbindelse med anvendelse af restprodukter som f.eks. slagger, kompost eller slam.

Klassificering: Eksempler fra gruppen:

Nikkel (CAS nr. 7440-02-0): kræftfremkaldende (Carc3; R40) og sensibiliserende (R43).

Nikkelmonoxid (CAS nr. 1313-99-1), nikkeldioxid (CAS nr. 12035-36-8), nikkelsulfid, dinikkeltrioxid (CAS nr. 1314-06-3), trinikkeldisulfid (CAS nr. 12035-72-2): kræftfremkaldende (Carc1; R49) og sensibiliserende (R43).

Nikkelsulfat (EINECS nr. 232-104-9): kræftfremkaldende (Carc3; R40), sundhedsskadelig (R22), sensibiliserende (R42/43) og miljøfarlig (R50/53).

Nikkelcarbonat (CAS nr. 3333-67-3): kræftfremkaldende (Carc3; R40), sundhedsskadelig (R22) og sensibiliserende (R43).

Nikkeldihydroxid (CAS nr. 12054-48-7): kræftfremkaldende (Carc3; R40), sundhedsskadelig (R20/22) og sensibiliserende (R43).

Nikkelcarbonyl (CAS nr. 13463-39-3): reproduktionstoksisk (Rep2; R61), kræftfremkaldende (Carc3; R40), meget giftig (R26) og meget brandfarlig (R11).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ / (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m), /60/ (EU-dir. om: Risiko for større uheld med farlige stoffer), /117/ (MST bek. om: Forbud mod Ni-produkter), /134/ (Vandrammedirektivet)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /67/ (MST vejl. om: Begrænsning af luftforurening fra virksomheder), /95/ (MST bek. om: Cd i gødning)

Arbejdsmiljø:
/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb.min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /31/ (MST bek.: "Risikobekendtgørelsen"), /62/ (MST bek. om: Affald), /101/ (MST bek. om: Lukkede Ni/Cd-batterier), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /136/ (HELCOM)

Aktiviteter: Nikkel er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

EU direktiv (94/27/EF) vedr. begrænsning af nikkel i visse genstande, som kommer i direkte og langvarig berøring med huden, er vedtaget. Ny bekendtgørelse om forbud og import og salg af visse nikkelholdige produkter er offentliggjort og træder i kraft 20. juli 2000. De nye regler er en opstramning af de nuværende danske regler.

Nikkel (CAS nr. 7440-02-0), nikkelsulfat (CAS nr. 7786-81-4), nikkelcarbonat (CAS nr. 3333-67-3), nikkeldinitrat (CAS nr. 13138-45-9) og nikkel- dichlorid (CAS nr. 7718-54-9) er under risikovurdering i EU. Rapportør: Danmark. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

Et EU-direktiv, der skal begrænse luftens indhold af bl.a. nikkel, er på vej.

Der sigtes mod udsortering af produkter, der indeholder stofferne i affaldsstrømmene med henblik på særlig affaldsbehandling.

5.49 Organiske tinforbindelser

CAS nr.: Se eksempler fra gruppen under afsnittet klassificering.
Produktgrupper: PVC
Antifoulingsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Prioriteret i havmiljø.
Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af de fundne koncentrationer og stoffernes sundheds- og miljøbelastning i forbindelse med anvendelse af restprodukter som slam.

Stofferne ønskes begrænset på grund af stoffernes sundheds- og/eller miljøfarlige egenskaber. For visse anvendelsesområder haves der i dag ingen viden om substitutionsmuligheder. Her må der arbejdes for at finde teknisk og økonomisk realistiske alternativer i fremtiden.

Klassificering: Eksempler fra gruppen:

Bis(tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin)oxid (CAS nr. 13356-08-6): sundhedsskadelig (R21) og lokalirriterende (R36/38).

Tin (II)methansulfonat (CAS nr. 53408-94-9): sensibiliserende (R43), sundhedsskadelig (R22) og ætsende (R34).

Tributyltinforbindelser: giftig (R25 - R48/23/25), sundhedsskadelig (R21), og lokalirriterende (R36/38).

Tricyclohexyltin-hydroxid (CAS nr. 13121-70-5): sundhedsskadelig (R20/21/22).

Tricyclohexyltinforbindelser: sundhedsskadelig (R20/21/22).

Triethyltinforbindelser: meget giftig (R26/27/28).

Trihexyltinforbindelser: sundhedsskadelig (R20/21/22).

Trimethyltinforbindelser: meget giftig (R26/27/28).

Trioctyltinforbindelser: lokalirriterende (R36/37/38).

Tripentyltinforbindelser: sundhedsskadelig (R20/21/22).

Triphenyltinacetat (CAS nr. 900-95-8): meget giftig (R26), giftig (R24/25), lokalirriterende (R36/38), sensibiliserende (R43) og miljøfarlig (R50/53).

Triphenyltinforbindelser, andre: giftig (R23/24/25).

Tripropyltinforbindelser, andre: giftig (R23/24/25).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /21/ MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse kemiske stoffer, 1991), /66/ (MST vejl. om: Klass. m.v. af kemiske stoffer og produkter), /118/ (MST bek. om: Bekæmpelsesmidler), /134/ (Vandrammedirektivet)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /36/ (MST orient. om: B-værdier), /102/ (MST vejl. om: Overfladebehandling af skibe)

Arbejdsmiljø:
/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Organisk tin er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Forbud eller anvendelsesbegrænsninger for bis(tributyltin)oxid (CAS nr. 56-35-9) er under overvejelse i EU.

Danmark deltager i forhandlinger under IMO (International Maritime Organization) om et forbud mod TBT (tributyltin) i skibsmaling. Som det ser ud nu, bliver det forbudt at påføre ny TBT-holdig maling fra d. 1. januar 2003. I 2008 må der ikke findes TBT på skibsskrog. TBT-forbudet kommer til at omfatte både national og international skibsfart.

Der arbejdes med tiltag i OSPAR for reduktion af udledning og tab af organiske tinforbindelser, med henblik på at reducere deres tilstedeværelse i de marine områder til koncentrationer nær nul inden år 2020 /57/.

5.50 Overfladeaktive stoffer, der ikke nedbrydes fuldstændigt under iltfri forhold

CAS nr.: Ikke relevant
Synonym: Eksempler fra gruppen:

LAS (Lineær Alkylbenzen Sulfat), visse sekundære alkansulfonater og visse sulfosuccinater.

Produktgrupper: Vaske/rengøringsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Problemstof i affaldskredsløbet.

Afskæringsværdi for LAS fastsat i slam.

Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/11/ (Frivillig aftale mellem MST og SPT), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /98/ (MST bek. om: Overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/3/ (MST bek. om: Affaldsprodukter til jordbrugsformål), /34/ (MST bek. om: Overfladevand til drikkevand), /54/ (MST: Kvalitetskriterier for jord og drikkevand), /55/ (MST: Jordkvalitetskriterier)

Arbejdsmiljø:

Andre regler:
/119/ (MST bek. om: Opl. om vaske- og rengøringsmidler), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: En kampagne, der skal reducere brug af LAS i vaskemidler, blev gennemført af Miljøstyrelsen i samarbejde med 120 kommuner ultimo 1999.

LAS er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Kortlægning af forekomst og skæbne i miljøet i alle medier i et geografisk afgrænset område af et udvalgt stof (LAS). DMU projekt, miljøfremmede stoffer. Forventes færdig i år 2000.

Skal yderligere vurderes med henblik på klassificering.4

5.51 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan

CAS nr.: 13475-82-6
EINECS-nr.: 236-757-0
Produktgrupper: Rengøringsmidler
Rustbeskyttelsesmidler
Poler- og plejemidler
Lakplejemidler
Slipmidler herunder formslipmidler til plast
Opløsningsmidler
Lim
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af PC-beregninger (QSAR) der viser, at stoffet er skadelig for vandmiljøet.
Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:

Andre regler:

/109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Skal yderligere vurderes med henblik på miljøfareklassificering.

5.52 Perfluorerede kulbrinter f.eks. CF4, C2F6, C3F8

CAS /EINECS nr.: Eksempler fra gruppen:

Carbon tetrafluorid (CF4) (CAS nr. 75-73-0, EINECS nr. 200-896-5)

Perfluoroethan (C2F6) (CAS nr. 76-16-4, EINECS nr. 200-939-8)

Octafluoropropan (C3F8) (CAS nr. 76-19-7, EINECS nr. 200-941-9)

Produktgrupper: Kølemidler
Beskyttelsesgas
Begrundelse for udvælgelse: Kraftig drivhuseffekt.
Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af deres kraftige drivhuseffekt.

Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:

Andre regler:.
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Miljøstyrelsen har udsendt "Forslag til regulering af de kraftige drivhusgasser (HFC’er PFC’er og SF6)" i januar år 2000.

En række projekter er igangsat om substitution af de kraftige drivhusgasser i udvalgte produkter, med tilskud fra Miljørådets "Program for Renere Produkter m.v.".

5.53 Phenol

CAS nr.: 108-95-2
EINECS-nr.: 203-632-7
Produktgrupper: Maling og lak
Grunder (primer)
Bindemidler til støbning, maling, lime etc.
Lim
Fugemidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt pga. stoffets klassificering.
Klassificering: Giftig (R24/25) og ætsende (R34).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /34/ (MST bek. om: Overfladevand til drikkevand), /36/ (MST orient. om: B-værdier), /54/ (MST: Kvalitetskriterier for jord og drikkevand)

Arbejdsmiljø:
/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde), /88/ (AT-bek. om: Flygtige stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /67/ (MST vejl. om: Begrænsning af luftforurening fra virksomheder), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /129/ (MST vejl. om: Tjære/asfaltgrunde), /130/ (MST vejl. om: Træimprægneringsgrunde)

Aktiviteter: Phenol er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Er under risikovurdering i EU. Rapportør: Tyskland. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

Kortlægning af forekomst og skæbne i miljøet i alle medier i et geografisk afgrænset område. DMU projekt, miljøfremmede stoffer. Forventes færdig i år 2000.

5.54 Phenol, 4,4'-(1-methylethyliden)bis, polymer med 2,2-((1-methylethyliden)bis)

CAS nr.: 25036-25-3
EINECS-nr.: Intet
Produktgrupper: Maling og lak
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af PC-beregninger (QSAR) der viser, at stoffet er skadelig for vandmiljøet.
Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:

Andre regler:

/109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Stoffet skal vurderes med hensyn til miljøfareklassifikation.

5.55 Phenol, methyl-

CAS nr.: 1319-77-3
EINECS-nr.: 215-293-2
Synonym: Engelsk: Cresol, pure
Produktgrupper: Bindemidler
Opløsningsmiddelbaserede lime
Maling og lak
Grunder
Tætningsmidler
Brændstoftilsætninger
Rustbeskyttelsesmidler
Udfyldningsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Giftig (R24/25) og ætsende (R34).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil i 2001-2002 kontrollere dette stofs anvendelse i forbrugerprodukter.

5.56 Phthalater

CAS /EINECS nr.: Eksempler fra stofgruppen:

Di-(2-ethylhexyl) phthalat (CAS nr. 117-81-7, EINECS nr. 204-211-0)

Bis(2-methoxyethyl)phthalat (CAS nr. 117-82-8)

p-Dibutylphthalat (CAS nr. 1962-75-0, EINECS nr. 217-803-9)

Butyl benzylphthalat (CAS nr. 85-68-7, EINECS nr. 201-622-7 )

Diisodecylphthalat (CAS nr. 26761-40-0, EINECS nr.249-977-1)

Diisononylphthalat (CAS nr. 28553-12-0, EINECS nr.249-079-5)

Dibutylphthalat (CAS nr. 84-74-2; EINECS nr.201-557-4)

Produktgrupper: Blød PVC
Legetøj
Maling, lak og trykfarver
Kosmetik
Lim og udfyldningsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Politisk målsætning om at reducere og afvikle anvendelsen.

Problemstof i affaldskredsløbet, specielt i slam og kompost.

Bis(2-methoxyethyl)phthalat (CAS nr. 117-82-8) er også udvalgt på grund af dets klassificering.

Målsætning: Stofferne er prioriteret for en særlig indsats.

Stofferne ønskes begrænset på grund af de fundne koncentrationer og stoffernes sundheds- og miljøbelastning i forbindelse med anvendelse af restprodukter som f.eks. slagger, kompost og slam.

Stofferne ønskes begrænset på grund af deres sundhedsskadelige egenskaber.

Klassificering: Bis(2-methoxyethyl)phthalat (CAS nr. 117-82-8): Reproduktionstoksisk (Rep2; R61 Rep3; R62).

De øvrige phthalater er ikke anført på "Listen over farlige stoffer" /1/.

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /58/ (MST bek. om: Forbud mod phthalater i legetøj), /134/ (Vandrammedirektivet), /139/ (Skat. min. lov om afgifter på PVC og ftalater)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /36/ (MST orient. om: B-værdier), /121/ (EU-dir. om: Forurening fra forbrændingsmotorer)

Arbejdsmiljø:

/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. Om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /136/ (HELCOM)

Andre regler:.

/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /67/ (MST vejl. Om: Begrænsning af luftforurening fra virksomheder), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /120/ (MST bek. om: Lastjournal for skibe)

Aktiviteter: Handlingsplan for at reducere og afvikle anvendelsen af phthalater i blød plast er udarbejdet.

Lov om afgifter på PVC og phthalater i visse produkter træder i kraft d. 1. juli år 2000.

En række projekter er igangsat om substitution af phthalater i PVC og andre produkter, med tilskud fra Miljørådets "Program for Renere Produkter m.v.".

Kortlægning af forekomst og skæbne i miljøet i alle medier i et geografisk afgrænset område af udvalgte stoffer (DBP, BBP, DEHP og DOP). DMU projekt, miljøfremmede stoffer. Forventes færdig i år 2000.

Redegørelse om phthalater i maling, lak, lim, trykfarver og kosmetik forventes i efteråret 2000.

Projekt om vurdering af alternativer igangsat og forventes færdig i slutningen af år 2000.

Butylbenzylphthalat (CAS nr. 85-68-7) og di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (CAS nr. 117-81-7) er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Dibutylphthalat (CAS nr. 1962-75-0) og dioctylphthalat (CAS nr. 117-81-7) er under risikovurdering i EU, herunder vurdering af hvordan stofferne skal klassificeres. Rapportør: Holland.

Diisodecylphthalat (DIDP, CAS nr. 26761-40-0) og diisononylphthalat (DINP, CAS nr.( 14103-61-8 eller 68515-48-0) er under risikovurdering i EU. Rapportør: Frankrig.

Diethylhexylphthalat (CAS nr. 1330-92-3) er under risikovurdering i EU. Rapportør: Sverige.

Butylbenzylphthalat (CAS nr. 85-68-7) er under risikovurdering i EU. Rapportør: Norge.

Der arbejdes med tiltag i OSPAR for reduktion af udledning og tab af dibutylphthalat og diethylhexylphthalate, med henblik på at reducere deres tilstedeværelse i de marine områder til koncentrationer nær nul inden år 2020 /57/.

5.57 Phthalsyreanhydrid

CAS nr.: 85-44-9
EINECS nr.: 201-607-5
Synonym 1,3-Isobenzofurandion
Produktgrupper: Maling og lak
Bindemidler
Spartelmasse
Bindemidler
Serigrafifarver
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Sundhedsskadelig (R22), lokalirriterende (R37/38-41) og sensibiliserende (R42/43).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler man bør træffe, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.58 Simple kulbrinter (carbonhydrider)

5.58.1 n-Hexan

CAS nr.: 110-54-3
EINECS-nr.: 203-777-6
Produktgrupper: Fortyndere (til maling, lak, lim o.lign.)
Rengøringsmidler
Rustbeskyttelsesmidler
Slipmidler herunder formslipmidler til plast og anden
anvendelse
Smøremidler
Maling
Lim
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Meget brandfarlig (R11), reproduktionstoksisk (Rep3; R62), sundhedsskadelig (R65-48/20) lokalirriterende (R38), miljøfarlig (R51/53) og R67.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/, (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter) /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /125/ (MST vejl. om: Luftforurening)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler man træffe, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.58.2 Heptan

CAS nr.: 142-82-5
EINECS-nr.: 205-563-8
Synonym: n-Heptan
Produktgrupper: Lim
Fortyndere (til maling, lak, lim o.lign.)
Rengøringsmidler
Affedtningsmidler
Aktivatorer
Opløsningsmidler
Smøremidler herunder smørefedt, smøreolie o.lign.
Slipmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Klassificering: Meget brandfarlig (R11), sundhedsskadelig (R65), lokalirriterende (R38), R67, og miljøfarlig (R50/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:
/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/, (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter) /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

I år 2000 iværksættes der en informationskampagne, der er målrettet forbrugerne. Kampagnen vil informere om hvilke forholdsregler der bør træffes, når der benyttes produkter som maling og lak.

5.59 Sulfaminsyre

CAS nr.: 5329-14-6
EINECS-nr.: 226-218-8
Produktgrupper: Rengøringsmidler
Maling- og lakhærdere
Saneringsmidler til toiletter
Metaloverfladebehandlingsmidler (ikke maling o.lign.)
pH-regulerende midler (buffere)
Farvestoffer
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Lokalirriterende (R36/38) og miljøfarlig (R52/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:

Andre regler:

/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

5.60 Svovlhexafluorid

CAS nr.: 2551-62-4
EINECS-nr.: 219-854-2
Produktgrupper: Termoruder
Isolatorer
Beskyttelsesgas
Begrundelse for udvælgelse: Kraftig drivhuseffekt.
Målsætning: Stoffet er prioriteret for en særlig indsats.

Stoffet ønskes begrænset på grund af dets kraftige drivhuseffekt.

Klassificering: Endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /59/ (MST bek. om: Driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier)

Arbejdsmiljø:

/88/ (AT-bek. om: Flygtige stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Miljøstyrelsen har udsendt "Forslag til regulering af de kraftige drivhusgasser (HFC’er PFC’er og SF6)" i januar år 2000.

5.61 Tjæreprodukter

CAS nr.: 1. 8007-45-2 (Stenkulstjære)

2. 65996-93-2 (Kultjærebeg)

3. 61789-60-4 (Beg, der indeholder mere end 50 ppm benzo(a)pyren)

EINECS nr.: 1. 232-361-7

2. 266-028-2

3. 263-072-4

Produktgrupper: Hærdere til bl.a. maling- og lak samt lim
Maling og lak
Bindemidler til bl.a. maling, lime etc.
Fugemidler
Rustbeskyttelsesmidler
Grunder
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffernes klassificering.
Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc2; R45).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/5/ (AT anvisning om: Leverandørbrugsanvisninger), /12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb. min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb. min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /93/ (EU-forordning om: Liste 3), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /124/ (EU-dir. om: Kosmetik)

Aktiviteter: Kultjærebeg (CAS nr. 65996-93-2) er under risikovurdering i EU. Rapportør Holland. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

5.62 1,2,4-Trichlorbenzen

CAS nr.: 120-82-1
EINECS-nr.: 204-428-0
Produktgrupper: Affedtningsmidler
Maling- og lakfjerner
Opløsningsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Stoffet er prioriteret for en særlig indsats.

Stoffet ønskes begrænset på grund af den diffuse spredning i havmiljøet.

Målsætning: Stoffet er prioriteret for en særlig indsats.

Anvendelsen ønskes begrænset/afviklet på grund af de fundne koncentrationer i grundvandet.

Stoffet ønskes begrænset på grund af stoffets sundhedsskadelige egenskaber.

Klassificering: Er endnu ikke på "Listen over farlige stoffer" /1/. Er under risikovurdering i Danmark. Danmark har indstillet stoffet til klassificering som sundhedsskadelig (R22), lokalirriterende (R38) og miljøfarlig (R50/53).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ / (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /134/ (Vandrammedirektivet)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/22/ (AT-anv. om: Grænseværdier), /30/ (MST bek. om: Vandområder og krav til udledninger), /108/ (MST bek. om: Liste 1-stoffer)

Arbejdsmiljø:

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003 også kaldet NOVA 2003 /20/.

Er under risikovurdering i EU. Rapportør: Danmark. Danmark planlægger udarbejdelse af en risikoreduktionsstrategi.

5.63 Tris(2-chlorethyl)phosphat

CAS nr.: 115-96-8
EINECS nr.: 204-118-5
Produktgrupper: Bindemidler til bl.a. støbning
Brandhæmmende additiver til tekstiler, plastik etc.
Støbemasser herunder fugemidler
Lim og lak
Metaloverfladebehandlingsmidler (ikke maling o.lign.)
Ikke-galvaniske metaloverfladebelægninger
(chromateringsmidler m.m.)
Opløsningsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Målsætning: Stoffet er prioriteret for en særlig indsats.

Stoffet ønskes begrænset pga. dets sundhedsskadelige og miljøskadelige effekter.

Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc3; R40), sundhedsskadelig (R22) og miljøfarlig R51/53.
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/
/1// (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:

/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Stoffet er under risikovurdering i EU. Rapportør: Tyskland. Yderligere reguleringstiltag afventer denne vurdering.

5.64 Tunge paraffindestillater (råolie)

CAS nr.: 64741-51-1
EINECS-nr.: 265-052-0
Synonym: Engelsk: Distillates (petroleum), heavy paraffinic.
Produktgrupper: Slipmidler
Formolier og forskallingsvoks, anvendt i
byggeindustrien
Rustbeskyttelsesmidler
Køle- smøremidler
Metaloverfladebehandlingsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering.
Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc1; R45).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /15/ (MST bek. om: Begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer, 1997), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:
/36/ (MST orient. om: B-værdier)

Arbejdsmiljø:

/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter)/14/ (Arb.min. om: Unges arbejde), /17/ (AT-bek. om: Forebyggelse af kræftrisiko, 1997), /56/ (Arb.min. bek. om: Registrering af kræftfremkaldende stoffer)

Andre regler:
/6/ (EU-komm. om: Prioriterede stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil i 2001-2002 kontrollere dette stofs anvendelse i forbrugerprodukter.

5.65 Udvalgte stoffer i "parfumeprodukter"

CAS / EINECS nr.: Liste A:

Parfumestoffer, der i følge den eksisterende viden, er dokumenterede allergener, dvs. allergifremkaldende stoffer /140/.

 1. Amylcinamaldehyd (CAS nr. 122-40-7, EINECS 204-541-5)
 2. Amylcinnamyl alkohol (CAS nr. 101-85-9, EINECS 202-982-8)
 3. Benzylalkohol (CAS nr. 100-51-6, EINECS 202-859-9)
 4. Benzylsalicylat (CAS nr. 118-58-1, EINECS 204-262-9)
 5. Cinnamylalkohol (CAS nr. 104-54-1, EINECS 203-212-3)
 6. Cinnamal (CAS nr. 104-55-2, EINECS 203-213-9)
 7. Citral (CAS nr. 5392-40-5, EINECS 226-394-6)
 8. Coumarin (CAS nr. 91-64-5, EINECS 202-086-7)
 9. Eugenol (CAS nr. 97-53-0, EINECS 202-589-1)
 10. Geraniol (CAS nr. 106-24-1, EINECS 203-377-1)
 11. Hydroxycitronellal (CAS nr. 107-75-5, EINECS 203-518-7)
 12. Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxaldehyd (CAS nr. 31906-04-4, EINECS 250-863-4)
 13. Isoeugenol (CAS nr. 97-54-1, EINECS 202-590-7)

Liste B:

Parfumestoffer, som er under observation. Der er begrundet mistanke for, at de kan give allergi /140/.

 1. Anisylalkohol (CAS nr. 105-13-5, EINECS 203-273-6)
 2. Benyzlbenzoat (CAS nr. 120-51-4, EINECS 204-402-9)
 3. Benzylcinnamat (CAS nr. 103-41-3, EINECS 203-109-3)
 4. Citronellol (CAS nr. 106-22-9, EINECS 203-375-0)
 5. d-Limonen (CAS nr. 5989-27-5; EINECS 227-813-5)
 6. Farnesol (CAS nr. 4602-84-0, EINECS 225-004-1)
 7. Hexylcinnamaldehyd (CAS nr. 101-86-0, EINECS 202-983-3)
 8. Lilial (CAS nr. 80-54-6, EINECS 201-289-8)
 9. Linalool (CAS nr. 78-70-6, EINECS 201-134-4)
 10. Methylheptyn carbonat (CAS nr. 111-12-6, EINECS 203-836-6)
 11. alpha-Isomethyl ionone (CAS nr. 127-51-5, EINECS 204-846-3)
Produktgrupper: Parfume
Begrundelse for udvælgelse: Visse parfumestoffer ønskes begrænset pga. sundhedsskadelige egenskaber /140/.

d-Limonen (CAS nr. 5989-27-5) er yderligere udvalgt systematisk, da det også har andre anvendelser som bl.a. opløsningsmiddel.

Målsætning Stofferne er prioriteret for en særlig insats.

Stofferne ønskes begrænset pga. deres sundhedsskadelige effekter.

Klassificering: Følgende stoffer er klassificeret i "Listen over farlige stoffer" /1/.

Benzylalkohol (CAS nr. 100-51-6): sundhedsskadelig (R20/22).

Benzylbenzoat (CAS nr. 120-51-4): sundhedsskadelig (R22).

Citral (CAS nr. 5392-40-5): lokalirriterende (R38) og sensibiliserende (R43).

d-Limonen (CAS nr. 5989-27-5): brandfarlig (R10), lokalirriterende (R38), sensibiliserende (R43), og miljøfarlig (R50/53).

Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /28/ (MST bek. om: Kosmetiske produkter)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

/36/ (MST orient. om: B-værdier)

Arbejdsmiljø:

/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Gruppen af stoffer optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Det overvejes om reglerne i EU-direktivet om kosmetiske produkter skal ændres, så deklarationer skal indeholde informationer om parfumestoffer.

5.66 Uspecificeret gasolie, der er kræftfremkaldende

CAS nr.: 1. 64741-91-9 (destillater (råolie), solventraffinerede middeltunge)

2. 64742-13-8 (destillater (råolie), syrebehandlede middeltunge)

EINECS-nr.: 1. 265-093-4

2. 265-113-1

Produktgrupper: Opløsningsmidler
Tørremidler
Affedtningsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffernes klassificering. Dog kun de fraktioner, hvor hele raffineringsforløbet ikke kendes. Desuden hvor det ikke kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende.
Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc2; R45).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /25/ (EU-dir. om: Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Begge stoffer optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

5.67 Råoliedestilater, der indeholder kræftfremkaldende stoffer (DMSO-ekstrakt 3%)

CAS /EINECS nr.:
 1. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen- (CAS nr. 64742-53-6, EINECS nr. 265-156-6)
 2. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen- (CAS nr. 64742-52-5, EINECS nr. 265-155-0)
 3. Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin- (CAS nr. 64742-65-0, EINECS nr. 265-169-7)
 4. Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin- (CAS nr. 64741-88-4, EINECS nr. 265-090-8)
 5. Destillater (råolie), solventraffinerede tunge naphthen- (CAS nr. 64741-96-4, EINECS nr. 265-097-6)
Produktgrupper: Køle- smøremidler
Udvaskningsmidler (til offsetplader m.m.) (pladerens)
Rustbeskyttelsesmidler
Slipmidler herunder formslipmidler til plast og anden
anvendelse
Overfladebehandlingsmidler
Brandstoftilsætningsmidler
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffernes klassificering. Kun de destillater, der indeholder kræftfremkaldende stoffer (DMSO-ekstrakt 3%).
Klassificering: Kræftfremkaldende (Carc2; R45).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.), /25/ (EU-dir. om: Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:
/7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Destillaterne med CAS nr. 64742-53-6 og 64741-96-4 optages for første gang på "Listen over uønskede stoffer" i år 2000.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil i 2001-2002 kontrollere disse stoffers anvendelse i forbrugerprodukter.


5.68 Zineb

CAS nr.: 12122-67-7
EINECS-nr.: 235-180-1
Produktgrupper: Antifouling maling
Skibsgrunder
Begrundelse for udvælgelse: Systematisk udvalgt på baggrund af stoffets klassificering. Primært problematisk i det omfang det bruges i forbrugerprodukter.
Klassificering: Sensibiliserende (R43) og lokalirriterende (R37).
Nugældende regulering: Anvendelsesbegrænsning:
/1/ / (Listen over farlige stoffer), /16/ (MST bek. om: Klassificering m.m.)

Kvalitetskriterier/grænseværdier:

Arbejdsmiljø:
/12/ (AT-bek. om: Fastsættelse af kodenumre), /13/ (AT-bek. om: Arbejde med kodenummererede produkter), /14/ (Arb.min. om: Unges arbejde)

Andre regler:

/109/ (MST vejl. om: Industrispildevand)

Aktiviteter: Stoffets anvendelse som svampemiddel er under revurdering i EU.

Er under miljøfareklassificering i EU.

 

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]