[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Listen over uønskede stoffer

4. Ændringer

4.1 Stoffer, der er fjernet fra listen
4.2 Nye stoffer, der er tilføjet listen

Dette afsnit indeholder en kort oversigt over de stoffer, der enten er fjernet eller tilføjet i denne reviderede udgave af "Listen over uønskede stoffer" i forhold til den første udgave af listen fra 1998.

4.1 Stoffer, der er fjernet fra listen

Årsager

Overordnet set kan et stof udgå fra "Listen over uønskede stoffer" pga. én eller flere af følgende fire årsager.

For det første kan det skyldes nye oplysninger fra Kontoret for Produktdata, Arbejdstilsynet (Produktregistret). Forbruget kan være faldet siden 1997, således at forbruget nu ligger på under 100 tons/år. Et kemisk stof hvis anvendelse er faldet til under 100 tons/år, vil dog stadig være anført på "Effektlisten". Det kan også skyldes, at nye oplysninger fra Produktregistret viser, at et stof eller en stofgruppe ikke benyttes i ren form. Det vil med andre ord sige, at stoffet kun indgår som en urenhed i andre kemiske stoffer.
For det andet kan industrien eller producenter have fremskaffet dokumentation og testresultater, der viser, at et stof der tidligere var udvalgt til listen på baggrund af QSAR-beregninger, ikke har de forventede skadelige effekter på vandmiljøet.
Som en tredje ting kan anvendelsen af et stof eller stofgruppe være blevet reguleret gennem lovgivningen, så risikoen i anvendelsesfasen er reduceret.
Til slut kan et stof eller stofgruppe være fjernet fra listen, fordi nye og forbedrede QSAR-modeller viser, at stoffet ikke har de uønskede miljøeffekter.

I forhold til listen fra 1998 er følgende stoffer eller stofgrupper ikke længere på listen. Det er vigtigt at huske, at medmindre et stof er fjernet pga. nye testresultater eller QSAR–beregninger, så kan stofferne stadig være problematiske. For eksempel er stoffer, der er fjernet fra listen fordi de ikke længere anvendes i en mængde på over 100 tons/år, stadige problematiske. De vil derfor stadig findes på "Effektlisten".

Stoffer, der er fjernet pga. et faldende forbrug eller andre oplysninger fra Produktregistret

C.I. Pigment Red 88 (CAS nr. 14295-43-3) fjernes, fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år.

4,4’-diaminophenylmethan (CAS nr. 101-77-9). Optræder ikke længere selvstændigt, da ikke anvendes i en mængde på over 100 tons/år. Stoffet kan derimod fraspaltes fra visse azofarver, hvorfor stoffet er nævnt under listen af kræftfremkaldende arylaminer.

Diethylentriamin (CAS nr. 111-40-0) fjernes, fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år.

Ethylglycolacetat (CAS nr. 111-15-9) fjernes, fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år.

Kolophonium (terpentinoliefri harpiks) (kun de fraktioner med CAS nr. 8052-10-6 og 73138-82-6) fjernes, fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år.

Methylglycol (CAS nr. 109-86-4) fjernes, fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år.

Råolie (kun den ene fraktion, der er kendetegnet ved CAS nr. 8002-05-9) fjernes fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år.

Vaselin (CAS nr. 8009-03-8) fjernes fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år.

PAH fjernes, fordi det langt overvejende indgår som en urenhed i olieafledte stoffer. Det vil med andre ord sige, at PAH ikke aktivt tilsættes produkter, men kun kan forekomme i disse som urenheder.

Butan (CAS nr. 106-97-8) fjernes, fordi de fraktioner, der indeholder butadien i koncentrationer større end eller lig med 0,1% ikke overstiger 100 tons/år.

Benzen (CAS nr. 71-43-2) fjernes, fordi salg af kemiske stoffer eller produkter, der indeholder benzen i koncentrationer på 0,1 procent eller derover er forbudt (Jvf. bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål, Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1042 af 17. december 1997). En undersøgelse foretaget af Kemikalieinspektionen viste, at produkter der kunne indeholde urenheder i form af benzen, havde et benzenindhold langt under den tilladte koncentration. Benzen som urenhed må forekomme i benzin i op til 1%.

Stoffer, der er fjernet pga. ny dokumentation

C.I. Pigment Blue 60 (CAS nr. 81-77-6) fjernes fordi nye testresultater fra producenter har vist, at stoffet ikke har skadelige langtidsvirkninger på vandmiljøet.

C.I. Pigment Yellow 13 (CAS nr. 5102-83-0) fjernes fordi nye testresultater fra producenter har vist, at stoffet ikke har skadelige langtidsvirkninger på vandmiljøet.

Stoffer, der fjernes pga. ny regulering

Arsen og arsenforbindelser fjernes fra listen, fordi deres anvendelse er reguleret og begrænset af: Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål, Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1042 af 17. december 1997.

Hexachlorethan (CAS nr. 67-72-1) fjernes fra listen, fordi dets anvendelse er reguleret med: Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål, Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1042 af 17. december 1997.

Stoffer, der fjernes pga. forbedrede QSAR - beregninger

2,2-Bisphenol-F-diglydidylether (CAS nr. 54208-63-8), fjernes fordi nye og forbedrede QSAR- beregninger har vist, at stoffet efter alt at dømme ikke bioakkumuleres.

4.2 Nye stoffer, der er tilføjet listen

Som tidligere omtalt, er der i denne reviderede udgave af "Listen over uønskede stoffer" kommet en række nye stoffer til. Årsagerne til at disse stoffer er blevet udvalgt til listen, kan findes i de enkelte stoffers/stofgruppers dataark i afsnit 5.

Følgende korte oversigt viser hvilke nye stoffer, der er optaget på listen.

Tabel 4.1

Nye stoffer eller stofgrupper, der er optaget på "Listen over uønskede stoffer".

CAS nr. Navn
80-05-7 4,4'-Isopropylidendiphenol
85-44-9 Phthalsyreanhydrid
91-53-2 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin
92-52-4 Biphenyl
107-06-2 1,2-Dichlorethan
108-31-6 Maleinsyreanhydrid
108-67-8 Mesitylen
110-54-3 n-Hexan
110-82-7 Cyclohexan
111-30-8 Glutaral
111-42-2 Diethanolamin
112-24-3 3,6-Diazaoctan-1,8-diamin
115-96-8 Tris(2-chlorethyl)phosphat
142-82-5 Heptan
149-30-4 Mercaptobenzothiazol (MBT)
731-27-1 Dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]flour-N-(p-tolyl) methansulfonamid
1300-71-6 Dimethylphenol
1303-96-4 Borax
1309-64-4 Antimontrioxid
1319-77-3 Phenolmethyl
1634-04-4 Methyl-tertiær-butylether (MTBE)
5329-14-6 Sulfaminsyre
5873-54-1 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, isomere og homologe
10043-35-3 Borsyre
13048-33-4 1,6-Hexandioldiacrylat
15096-52-3 Cryolit
25036-25-3 Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis, polymer with 2,2-((1-methylethylidene)bis(
42978-66-5 (1-methyl-1,2-ethadiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethandiyl)] diacrylat
64741-53-3 Destillater (råolie), tunge naphthenske kulbrinter
64741-65-7 Naphtha (råolie), tung alkylat
64741-77-1 Destillater (råolie), lette hydrokrakkede kulbrinter
64741-91-9 Destillater (råolie), solventraffinerede middeltunge
64741-96-4 Destillater (råolie), solventraffinerede tunge naphthen-
64742-04-7 Ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent
64742-13-8 Destillater (råolie), syrebehandlede middeltunge
64742-49-0 Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let
64742-53-6 Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen-
64742-88-7 Solventnaphtha (råolie), middeltunge aliphatiske kulbrinter
92045-53-9 Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, afaromatiseret
97722-04-8 Hydrocarboner, C26-55, aromatrige
Stofgruppe Udvalgte stoffer i parfumeprodukter (24 stoffer)

 

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]