Udvikling af pakkeløsninger til etablering af faskiner ved hjælp af no-dig teknik

3. Lovgivning

3.1 Nedsivningstilladelser

Jævnfør miljølovgivningen er en grundejer forpligtet til at tilslutte sig det offentlige afløbssystem, når kommunen har ført stikledningen frem til grunden. I eksisterende systemer er det normalt, at både regnvand og spildevand tilsluttes kommunens afløbssystem.

I nye udstykningsområder er det efterhånden blevet almindeligt, at der er krav om, at tagvandet nedsives på egen grund, mens spildevand og regnvand fra terræn afledes i kommunens afløbssystem.

I eksisterende byområder kræver det også tilladelse fra kommunen, hvis man ønsker at nedsive tagvandet, som hidtil har været ført til hovedkloak. Kommuner kan enten blot give en nedsivningstilladelse, eller de kan vælge at give tilladelse til, at man træder ud af kloakfællesskabet og evt. får tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand.

I bekendtgørelse nr. 501 af 21/6-1999, bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, er der fastsat regler for, hvordan man kan udtræde af kloakfællesskabet.

Forudsætningen for en hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen er:
Området skal i spildevandsplaner være udpeget som et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på helt eller delvist at ophæve tilslutningspligten
Der skal være enighed om udtræden mellem grundejeren og kommunen
Kloakforsyningens samlede økonomi må ikke forringes væsentligt
Kloakforsyningen skal fortsat kunne fungere teknisk forsvarligt
Der skal kunne gives tilladelse til en alternativ bortskaffelse/afledning af spildevandet.

Ved tilladelse til at udtræde af kloakforsyningen er kommunen ikke pligtig til at foretage en tilbagebetaling, idet kloakforsyningen jo allerede har afholdt de anlægsudgifter, som tilslutningsbidraget skal dække.

Kommunen kan dog vælge at tilbyde lodsejeren at få tilbagebetalt tilslutningsafgiften, der for regnvandsdelen er max 12.000,00 kr. plus moms.

En eventuel tilbagebetaling vil normalt være betinget af, at der etableres en alternativ bortskaffelse og selve udbetalingen foretages mod dokumentation af, at den alternative bortskaffelse er etableret. Kommunens tilbud om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag er normalt tidsbegrænset.

Der betales ikke vandafledningsafgift for afledning af regnvand.

3.1 Nedsivningstilladelser

Tilladelse til at aflede tagvand til nedsivning kan gives af kommunen, når følgende betingelser jævnfør bekendtgørelse nr. 501 af 21/6-1999, er opfyldt:
Afledningen skal ske til et separat nedsivningsanlæg, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.
Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
Afstanden til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet, er mindst 25 meter.
Afstanden til vandløb, søer eller havet er mindst 25 meter.

I miljølovgivningen er der ikke fastsat regler for dimensionering og udformning af faskiner.

De regler, der i dag anvendes, findes i DS 440 Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning, 1983. Normen beskriver primært funktionskrav til faskiner og giver desuden en vejledning i udformningen. Af hensyn til fugtbeskyttelse anbefaler normen følgende afstandskrav i forbindelse med etablering af faskine.

Beboelseshuse og huse med kælder 5 meter
Huse uden beboelse eller kælder 2 meter
Skel 2 meter

De følgende kapitler kan betragtes som et supplement til normens vejledning om udførelse af faskiner.

I bilag 1 er givet en oversigt over de love, regler og vejledninger, der findes vedrørende nedsivning af regnvand.