Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding - pumpning

7 Referencer

Andersen, M.S., Larsen, F. & Postma, D., 2001: Pyrite Oxidation in Unsaturated Aquifer Sediments. Reaction Stoichiometry and Rate of Oxidation. Environ. Sci. Technol., Vol. 34, 4074-4079.

Appelo, C. A. J. & Postma, D., 1996: Geochemistry, groundwater and pollution. Balkema Publishers, Rotterdam, 536 pp.

Arbejdstilsynet, 2000: Grænseværdier for stoffer og materialer. AT Vejledning C.0.1.

Archer, J.S. & Wall, C.G., 1986: Petroleum Engineering: principles and practice, London: Graham and Trotman, 362 pp.

Auer, L.H., Rosenberg, N.D., Birdsell, K.H. & Whitney, E. M, 1996, The effects of barometric pumping on contaminant transport. Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 24, 145-166.

Bartelt, J.B., 2002: Aktiv kildepladsstyring i nikkelbelastede områder. ATV Vintermøde om Jord og Grundvandsforurening. Vingstedcentret den. 5-6. marts 2002.

Boesen, C. T., 1991: Risiko for vandindvindingsbetinget tungmetalforurening. ATV Vintermøde om grundvandsforurening, Vingstedcentret; 5-6. marts 1991

Botset, H. G., 1940: Flow of gas-liquid mixtures through consolidated sand: AIME Trans., Vol. 136, p. 91-96.

Brøndby Kommune m. fl., 1995: Nikkelproblemer i grundvand i Københavns Amt. Regional kortlægning. NNR, januar 1995.

Brøndby Kommune, 1998: Status og handlingsplan for vandindvinding. HOH Vand & Miljø A/S, juli 1998.

Clesceri, L.S., Greenberg, A.E., & Trussell, R.R. (eds), 1989, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 17th ed., American Public Health Association, Port City Press, Baltimore.

Collin, M. & Rasmuson, A., 1988: A Comparison of Gas Models for Unsaturated porous Media. Soil Sci. Soc. Amer. Journal., Vol. 52, 112-121.

DS442, 1988: Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg. 2. Udgave december 1988. Dansk Standard DS442.

Dzombak, D.A. & Morel, F.M.M., 1990, Surface Complexation Modeling, Wiley, New York.

Elberling, B., Larsen, F., Christensen, S. & Postma, D., 1998a: Gas transport in a confined unsaturated zone during atmospheric pressure cycles. Water. Res. Res. Vol. 34, No. 11, 2855-2862.

Elberling, B., Larsen, F., Christensen, S. & Postma, D., 1998b: Oxidation af pyrit i Beder magasinet. Tidsskrift for miljø og natur. Vand & Miljø, årgang 5, Nr. 2, 58-61.

GEUS, 2000: Grundvandsovervågning.

Houmark-Nielsen, M., 1987: Pleistocene stratigraphy and glacial history of the central part of Denmark. Bull. Geol. Soc. Denm. Vol. 36, 1-189.

Jakobsen, R., 1991: Hydraulik og stoftransport i en opsprækket kalkbjergart. Lossepladsprojektet Rapport H9.

Jenne, E.A., 1968, Controls on Mn, Fe, Co, Ni, Cu, and Zn Concentrations in Soils and Water: The Significant Role of Hydrous Mn and Fe Oxides, Trace Inorganics in Water, Advances in Chemistry No. 73, Am. Chem. Soc., Washington D.C., 337-387.

Klingenberg, L.J., 1941: The permeability of porous media to liquids and gases. Am. Petrol. Inst. Drilling and Production Pratice, 200 pp.

Knudsen, C. & Nygård, E., 1996: To kalkboringer i Karlstrup, nikkelanalyser. E13 og H13 geologisk profil og kemisk analyse. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport 1996/14.

Knudsen, C., 1997: Nikkel og fluor i grundvand. Kildeopsporing i Roskilde og Storstrøms Amter. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport 1997/115.

Knudsen, C., 1999: Nikkel i grundvand. København, Køge Bugt og Stevns området. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport 1999/57.

Kjøller, C., 2001: Nickel Mobilization in Response to Groundwater Acidification. Ph.D. afhandling. Fra Miljø & Ressourcer DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

Københavns Amt, 1996: Teknisk baggrundsrapport for udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser i regionplan 1997. Københavns Amt, Miljøserie nr. 65.

Københavns Amt, 1999: Hydrogeologisk kortlægning. Hedehusene Høje Tåstrup. HOH Vand & Miljø A/S, maj 1999.

Koscianski, R. & Brandt, G., 1996: Monitering/kildeopsporing af forekomste af nikkel i grundvand i Roskilde Amt. ATV Møde. Overvågning og kontrol af drikkevand og grundvand. Schæffergården, 4. juni 1996.

Larsen, F. & Postma, D., 1996: Nikkel og sulfat i grundvand. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelses Årsberetning 1995.

Larsen, F. & Postma, D., 1997: Nickel Mobilization in a Groundwater Well Field; Release by Pyrite Oxidation and the Mn-Oxide delay Loop. Environ. Sci. Technol., Vol. 31, No. 9, 2589-95.

Larsen, F. & Postma, D., 1998: Oxidation af pyrit i Beder magasinet - Frigivelse og binding af nikkel. Tidsskrift for miljø og natur. Vand & Miljø, årgang 5, Nr. 2, 62- 64.

Larsen, F., 1996: Pyrite Oxidation in a Well Field. Ph.D. afhandling fra IGG og GEUS.

Larsen, F., Postma, D. & Sørensen, K., 1998: Oxidation af pyrit i Beder magasinet - Hydrogeologisk kontrol af pyritoxidation. Tidsskrift for miljø og natur. Vand & Miljø, årgang 5. Nr. 2, 53-57,

MacLean, R.D. 1963, "Foul air" in wells and boreholes in the London area. Ukendt tidsskrift, muligvis internt notat fra London Metropolitan Water Board . Kopi af artikel kan bestilles hos fl@er.dtu.dk.

Massmann, J. & Farrier, D.F., 1992, Effects of atmospheric pressures on gas transport in a vadose zone. Water Resour. Res., Vol. 28, Nr. 3, 777-791.

McKenzie, R.M., 1980, The Adsorption of Lead and Other Heavy Metals on Oxides of Manganese and Iron, Aust. J. Soil Res., Vol. 18, pp. 61-73.

Mehra, O.P. & Jackson, M.L., 1960, Iron Oxide Removal from Soils and Clay by a dithionite-citrate system buffered with sodium bicarbonate. Clay Clay Mineral., Vol. 5, 317-327.

Miljøstyrelsen, 2001: Boringer. Miljøstyrelsens undervisningsserie, 70 pp.

Miljøstyrelsen, 2002: Forureningstransport via utætte boringer. Litteraturopsamling samt undersøgelseserfaringer. Pesticider og vandværker, delrapport 1. Udarbejdet af GEO.

Morse, J.W., 1986: The surface chemistry of calcium carbonate minerals in natural waters: An Overview. Marine Chem., Vol. 20, 91-112.

Sposito, G., 1984. The Surface Chemistry of Soils. Oxford University Press, 234 sider.

Petersen, C. R. & Vesten, S., 2001: Aktiv kildepladsstyring i praksis. Rent drikkevand - kvalitet og mængder. ATV Jord og Grundvand. Radisson SAS 22. maj. 2001.

Postma, D., Boesen, C., Engesgaard, P., Kristiansen, H., Larsen, F. & Gravesen, P., 1989: Grundvandskemi i Rabis Bæk trace: landbrugspåvirkning og nitratomsætning. Vand & Miljø, Nr. 2, 1989, 85-88.

Postma, D., Boesen, C., Kristensen, H. & Larsen, F., 1991: Nitrate Reduction in an Unconfined Sandy Aquifer: Water Chemistry, Reduction Processes, and Geochemical Modeling. Water Resour. Res., Vol. 27, No. 8, 2027-2045.

Pratt, A. O., 1992: Forhøjede nikkelkoncentrationer i grundvand. ATV Vintermøde om grundvandsforurening, Vingstedcentret; 10.-11. marts 1992.

Rimstidt, J.D., Balog, A. & Webb, J, 1998: Distribution of trace elements between carbonate minerals and aqueous solutions. Geochim. Cosmochim. Acta, Vol. 62, Nr. 11, 1851-1863.

Roskilde Amt, 1993: Nikkelproblemer ved Karlstrup Sø. N&R Consult A/S, april 1993.

Roskilde Amt, 2001: Supplerende forureningsundersøgelse, Industrihegnet 14, Tune. HOH Vand & Miljø A/S.

Roskilde Amt, 2002: Nikkelproblemer i Roskilde Amt. Niras, februar 2002.

Smith, E. H., Weiping, L., Vengris, T. & Binkiene, R., 1996, Sorption of heavy metals by Lithuanian Glauconite. Water Res. Vol. 30, Nr. 12, 2993-2892.

Storstrøms Amt, 2001: Indsatsområde Stevns. Videnindsamling fase 1. Rambøll januar 2001.

Tsikata, A.Y. Sorption and desorption of nickel on glauconite and calcite. Specialefahandling. Miljø & Ressourcer DTU. Danmarks tekniske Universitet. pp. 49.

Zachara, J. M. Cowan, C.E. & Resch, C.T. 1991: Sorption of divalent metals on calcite. Geochim. Cosmochim. Acta. Vol. 55, 1549-1562.

Zhabina, N.N. & Volkov, I.I., 1978, A method of determination of various sulfur compounds in a sea sediments and rocks. Fra: W.E. Krumbein (Ed.), Environmental Biochemistry and Geochemistry, Vol. 3. Methods. Metals, and Assessment. Ann. Arbor. Science Publ .735-745.