Affaldsstrategi 2005-08

Læsevejledning

Kapitel 1-3 indeholder den overordnede beskrivelse af planens strategi og initiativer.

I KAPITEL 1 præsenteres hovedelementerne i affaldsplanen. I KAPITEL 2 vises udviklingen i affaldsmængderne frem til 2001, og det nye fokus på forebyggelse af ressourcetab og miljøbelastning fra affald præsenteres. Desuden omtales nye tiltag til forebyggelse af affald. KAPITEL 3 indeholder en kort gennemgang af alle planens initiativer vedrørende affaldsforebyggelse, øget genanvendelse, mindsket ressourceforbrug, øget kvalitet i genanvendelsen/behandlingen samt reduceret deponering. Initiativerne skal gennemføres i perioden 2005-2008. Initiativerne er gennemgået for alle affaldssektorer, og de specifikke fraktioner er nævnt under de mest relevante sektorer.

Resten af planen består af en række bilag, der indeholder en gennemgang af de enkelte emner. Affaldsplanen - og navnlig bilagene - er opbygget som et opslagsværk, hvorfor der kan forekomme gentagelser.

BILAG A om regulering indeholder en gennemgang af de danske virkemidler, der anvendes på affaldsområdet. Desuden omtales EU-reguleringen på affaldsområdet.

BILAG B omhandler datagrundlag for affaldsmængder og teknologiudvikling. Nye initiativer til forbedring af datagrundlaget på affaldsområdet samt behovet for teknologiudvikling på affaldsområdet præsenteres. Desuden omtales omkostningerne og miljøeffekterne ved affaldsbehandling og udenlandske erfaringer med affaldsforebyggelse.

BILAG C om kapacitet omfatter en gennemgang af kapaciteten på forbrændingsanlæg, deponeringsanlæg og behandlingsanlæg for farligt affald.

I BILAG D og E er hver sektor og fraktion gennemgået: Status for 2001, sigtelinie for 2008, initiativer til opfyldelse af målet, den nuværende regulering af området, en miljømæssig og økonomisk vurdering af initiativerne samt planens betydning for de nationale og de kommunale affaldsmyndigheder. Desuden er kapaciteten for behandling af den pågældende fraktion omtalt.