Entomophthorales on cereal aphids

Sammenfatning og konklusioner

Bladlus er betydende skadedyr på kornafgrøder i Danmark. De tre vigtigste arter af bladlus på korn er: Kornbladlus (Sitobion avenae), havrebladlus (Rhopalosiphum padi) og græsbladlus (Metopolophium dirhodum). Insektpatogene svampe fra Entomophthorales danner naturlige epidemier i populationer af bladlus i korn. De almindeligste arter på bladlus i korn er: Pandora neoaphidis, Entomophthora planchoniana og Conidiobolus obscurus

Projektet sigtede mod at afklare potentialet af svampe fra Entomophthorales til biologisk bekæmpelse af bladlus i korn, både som direkte bekæmpelsesmidler ("biopesticider") og ved indirekte bekæmpelse (understøttelse af naturlig epidemier). Rapporten er skrevet udfra de opnåede resultater samt litteraturstudier af emnet.

Morfologiske, patobiologiske og molekylærbiologiske metodesæt blev anvendt og videreudviklet til karakterisering af bladluspatogene svampe fra slægten Pandora. Det kunne påvises, at der var sammenhæng mellem RAPD-PCR data og geografisk oprindelse af isolater, mens der ikke var sammenhæng mellem profilerne og insektart. Metodesættet indarbejdet under dette projekt kan anvendes til andre insekt-svampe systemer samt til monitering af isolater, der er udbragt til biologisk bekæmpelse.

Undersøgelser af den naturlige forekomst viste, at havrebladlus på vinterværten hæg angribes af et bredere spektrum af svampe end i korn. Således kunne arterne Neozygites fresenii og Zoophthora phalloides kun påvises på værtinsektet på vinterværten. Samspil mellem bladlus, sommer- og vintervært, bladlusarter på andre værtplanter vurderes som vigtige for udvikling af epidemier. Endvidere blev det vist, at jordbunden er et vigtigt reservoir for de overlevelsesstrukturer af P. neoaphidis og C. obscurus, der starter infektion om foråret.

I projektet blev P. neoaphidis isoleret og dyrket både in vivo og in vitro. Dyrkning in vivo er tilstrækkelig til mindre laboratorieforsøg, mens in vitro opformering er nødvendig, hvis større mængder inokulum skal anvendes eksempelvis ved udbringning i marken. Der blev udført forsøg med in vitro kulturer af P. neoaphidis i flydende vækstmedier med fokus på betydningen af omrøringshastigheden. En række bioassay forsøg dokumenterede høj virulens af P. neoaphidis overfor korn- og havrebladlus. De beregnede LC50 værdier viste, at vingede kornbladlus var mere modtagelige end uvingede individer. LT50 for bladlus inficeret med P. neoaphidis var stærkt temperaturafhængig.

En biologisk konceptuel model blev opstillet med henblik på en bedre forståelse af et system bestående af S. avenae og P. neoaphidis. Data fra vores eksperimenter samt data fra litteraturen indgik i denne model. Modellen påpegede en række faktorer, der påvirker epidemiudviklingen i populationer af bladlus.

Samlet kan det konkluderes, at svampe fra Entomophthorales har et højt potentiale som en del af en fremtidig, biologisk bekæmpelse af bladlus i korn og andre afgrøder. Strategien kan både være, at udvikle svampene som biopesticider til direkte bekæmpelse eller at understøtte de naturligt forekommende epidemier.

Projektets data kan bekræfte, at især P. neoaphidis har potentiale som biopesticid. Videreudvikling vil kræve en række yderligere forsøg, tildels af teknisk karakter. Der kræves således forbedrede in vitro produktions og formuleringsmetoder. Men der kræves også en dokumentation af, at svampen virker efter udbringning på friland.

Potentialet for en strategi med understøttelse af naturlige epidemier kan også bekræftes af projektets data. Især er betydningen af alternative bladlusværter, bladlusenes vinterværter og jordbunden klarlagt. Der kræves dog også her supplerende undersøgelser, før en samlet strategi med inddragelse af f.eks. landskabelige elementer til støtte for naturlig bekæmpelse af bladlus i korn kan udarbejdes.