[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

1. Indledning

Formål

Formålet med denne rapport er udfra den eksisterende viden om aluminium, at beskrive de mest betydende miljøpåvirkninger i råvare-, produktions-, brugs- og bortskaffelsesfaserne eksemplificeret ved 3 anvendelser af aluminium.

Opgørelsen af aluminiums miljømæssige udvekslinger i råvare-, produktions-, brugs- og bortskaffelsesfaser vil kunne benyttes i forbindelse med andre LCA-studier af aluminiumholdige produkter.

Opgørelsen og vurderingen kan understøtte de valg og krav, som brugere af aluminium måtte gøre gældende overfor andre led i kæden fra udvinding af aluminium til bortskaffelsen af aluminiumholdige produkter.

Målgruppe

Målgruppen for dette arbejde er primært Miljøstyrelsen samt brugere og producenter af aluminium, som ønsker at inddrage livscyklusbetragtninger i deres produktudvikling.

Baggrund

Dette arbejde er en del af et større projekt, hvor der for aluminium er udført et forprojekt og et hovedprojekt. Forprojektet "Materialestrømsanalyse for aluminium - et forprojekt " blev afrapporteret i september 1995 og er ikke publiceret. Nærværende hovedprojekt , der er udarbejdet af COWI og DTI Miljø omfatter følgende områder:

 • Materialestrømsanalyse for aluminium - et forprojekt
 • Massestrømsanalyse for aluminium
 • Aluminiums økologiske råderum
 • Tab af aluminium i Danmark
 • Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

Forprojektet blev afrapporteret i september 1995 og er ikke publiceret.

UMIP-metoden

Opstilling af miljøprofiler er gennemført efter principperne i UMIP-metoden /1,2/.

Normalisering og vægtning

Ved vurdering af resultaterne anvendes der normaliseringsreferencer og vægtningsfaktorer fra "Miljøvurdering af produkter" /1/. I enkelte tilfælde, hvor der er sket væsentlige ændringer fra den danske udgave af "Miljøvurdering af produkter" til Miljøstyrelsens UMIP PC-værktøj , vil der blive henvist til værktøjet i fald dette benyttes. I gennemgangen forudsættes det, at læseren er bekendt med de grundlæggende principper i metoden. Normaliserede og vægtede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer fremgår for alle beregningerne af bilagene, men i rapporten vil der ofte kun blive vist vægtede potentialer, idet konklusionerne, der kan drages ud fra henholdsvis normaliserede og vægtede miljøprofiler, ofte vil være næsten ens.

Miljøstyrelsens UMIP PC-værktøj

Data for de undersøgte processer er i høj grad hentet fra enhedsprocesdatabasen, som er udviklet i tilknytning til Miljøstyrelsens UMIP PC-værktøj fra juni 1998 /3/. Værktøjet er også benyttet til terminering af udvekslinger og beregning af miljøeffektpotentialer. Værktøjet er anvendt kombineret med EXCEL regneark, hvor normaliseringer og vægtninger er foretaget i regneark.

Vurderingsparametre

Det er valgt at vurdere aluminium på følgende vurderingsparametre:

 • Miljøeffektpotentialer
 • Ressourceforbrug

Arbejdsmiljø er ikke anvendt som vurderingsparameter; dels fordi det er vanskeligt at lave generelle opgørelser vedrørende arbejdsmiljøforhold, der varierer meget fra land til land, dels fordi det inden for rammerne af projektet ikke har været muligt at få tilstrækkeligt præcise data. Det skal understreges, at denne frasortering af påvirkningerne af arbejdsmiljøet ikke betyder, at disse påvirkninger vurderes som uvæsentlige.

Eksempler

Med baggrund i miljøprofilerne af aluminium i råvare-, brugs- og bortskaffelsesfaserne er der opstillet miljøprofiler for aluminium til følgende anvendelser, som kan opfattes som eksempler på vigtige nuværende eller potentielle anvendelser for aluminium:

 • Emballage til transport af varm mad til ældre.
 • Vejinventar eksemplificeret ved et pilehenvisningsskilt.
 • Motorblok til biler.

Til de tre anvendelser er der ligeledes foretaget en sammenligning med mulige alternativer. Sammenligningerne har karakter af overordnede screeninger baseret på delvist kvantitative og kvalitative overvejelser på udvalgte parametre.

Styregruppe

Til projektet har der været tilknyttet en styregruppe bestående af følgende personer:

 • Peter Schaarup, Miljøstyrelsen (formand)
 • Knud Bryndum, Gotthard Aluminium A/S
 • Michael Boesen, Hydro Aluminium Tønder A/S
 • Klaus Müller, GenvindingsIndustrien
 • Jim Hansen, Sekretariatet for Aluminium & Miljø
 • Jørgen Larsen, DTI Miljø
 • Erik Hansen, COWI Rådgivende Ingeniører AS.

Denne gruppe har undervejs i det samlede projekt kommenteret den overordnede fremdrift af alle delprojekterne, hvoraf nærværende LCA-arbejde som nævnt er et blandt flere.

Arbejdsgruppe

Projektet er gennemført af en arbejdsgruppe bestående af Sven Havelund, Carsten Lassen og Erik Hansen, COWI, samt Christian Kofod og Jørgen Larsen, DTI Miljø.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]