[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

2. Miljøbelastninger i aluminiums livscyklus

2.1 Vurderingsmetoden
2.2 Råvarefasen
2.2.1 Målsætning
2.2.2 Aluminium som begrænset ressource
2.2.3 Fremstilling af aluminium fra bauxit
2.2.4 Afgrænsning
2.2.5 Opgørelse og vurdering
2.2.6 Miljøprofilets følsomhed over for ændringer i el-scenarie
2.2.7 Fortolkning og konklusioner
2.3 Produktionsfasen
2.3.1 Målsætning
2.3.2 Afgrænsning
2.3.3 Opgørelse og vurdering
2.3.4 Fortolkning og konklusioner
2.4 Brugsfasen
2.5 Bortskaffelsesfasen
2.5.1 Målsætning
2.5.2 Afgrænsning
2.5.3 Procesbeskrivelse
2.5.4 Opgørelse og vurdering
2.6 Genanvendelse af aluminium
2.6.1 Allokeringsprincipper
2.6.2 Fire genanvendelsesscenarier
2.6.3 Vurderingens følsomhed over for ændringer vedrørende lødighedstab

Aluminiums livscyklus

Aluminiums livscyklus, med den faseopdeling som anvendes i den følgende gennemgang, er illustreret i nedenstående figur: Se her

Mellem alle kasserne, som repræsenterer processer, vil materialerne typisk blive transporteret, således at pilene i praksis vil repræsentere transportprocesser. Der vil også kunne være transportprocesser inden for enkelte af kasserne, idet eksempelvis "produktion af halvfabrikata" kan indeholde en række forarbejdningsprocesser, som udføres ved forskellige virksomheder.

Princippet i opgørelserne af udvekslinger i et materiales livscyklus er at alle materialestrømme "føres til jord", dvs. man følger alle strømme fra de udvindes til de deponeres som affald. De terminale processer, dvs. processer på grænsefladen mellem den betragtede livscyklus og jord er på figuren og på de øvrige figurer i rapporten markeret med .

I dette kapitel vil der blive fokuseret på generelle miljøbelastninger i følgende faser af aluminiums livscyklus:

 • Råvarefasen, som omfatter dele af livscyklus fra udvinding af råvarer til produktion af den færdige primær-aluminium.
 • Produktionsfasen, som i den generelle gennemgang kun omfatter produktion af halvfabrikata.
 • Brugsfasen.
 • Bortskaffelsesfasen, som omfatter bortskaffelse til forbrænding, deponi, shredding og omsmeltning.

Produktion af færdigvarer er ikke omfattet af den følgende generelle gennemgang, da udvekslinger i denne fase oftest vil være helt produktspecifikke.

Udvekslingerne knyttet til de enkelte processer bliver senere i rapporten anvendt i en række eksempler på anvendelser af aluminium.

2.1 Vurderingsmetoden

Ved en livscyklusvurdering efter UMIP-metoden er det en ydelse (funktionel enhed), som har en vis varighed, der er i centrum. Det vil sige vurderingen har som sit objekt ikke en aluminiumprofil, men fx. ydelsen "at holde 1 m2 glas i et drivhus på plads i et år". Denne ydelse kan som &eacuten mulighed kan blandt flere leveres med brug af aluminiumprofiler.

Udvekslingerne knyttet til de enkelte processer og senere i rapporten udvekslingerne knyttet til "en funktionel enhed" vil blive vurderet med udgangspunktet i UMIP-metoden, som er beskrevet i "Miljøvurdering af produkter". Det vil i gennemgangen blive forudsat, at læseren er bekendt med de grundlæggende principper i metoden.

På grundlag af opgørelsen af de samlede udvekslinger knyttet til en funktionel enhed beregnes miljøeffektpotentialer for en række miljøeffekter.

Miljøeffekter

Vurderingen af miljøeffekter vil omfatte følgende effektkategorier:

 • Drivhuseffekt
 • Ozonlagsnedbrydning
 • Forsuring
 • Næringssaltbelastning
 • Fotokemisk ozondannelse
 • Økotoksicitet, som omfatter akut økotoksicitet i vand og renseanlæg
 • Humantoksicitet, som omfatter humantoksicitet via luft
 • Persistent toksicitet, som omfatter kronisk økotoksicitet i vand og jord samt humantoksicitet via luft og vand
 • Radioaktivt affald
 • Slagge og aske
 • Farligt affald
 • Volumenaffald

Som det fremgår, anvendes der i UMIP-metoden aggregerede effektkategorier for toksicitet, som kan være lidt forvirrende; eksempelvis regnes humantoksicitet via vand ikke med i den aggregerede effektkategori "humantoksicitet", men i stedet under kategorien "persistent toksicitet".

Opgørelserne omfatter, på grund af manglende data, ikke akut økotoksicitet i renseanlæg. Effektkategorien "økotoksicitet" er således beregnet alene på grundlag af data for akut økotoksicitet i vand.

Normalisering

Ud fra en simpel oplistning af de beregnede effektpotentialer er det vanskeligt at vurdere alvorligheden af det enkelte produkts forskellige effekter i forhold til hinanden. Hvad er mest alvorlig, at produktet giver meget drivhuseffekt, eller at det giver megen næringssaltbelastning?

Der er i UMIP-metoden to teknikker til at lave denne indbyrdes sammenligning af effekter, nemlig "normalisering" og "vægtning".

UMIP-metodens vurderingsværktøjer er baseret på begrebet "personekvivalent" (PE), altså forbrug og miljøbelastning pr. gennemsnitsperson pr. år i samfundet eller verden.

Ved beregningen af de normaliserede effektpotentialer sammenlignes produktets effektpotentiale pr år. for en given miljøeffekt med samfundets årlige totale effektpotentiale for samme effekttype ("normaliseringsreferen-cen"). Dette gøres for hver af de vurderede effekttyper, hvorefter de forskellige normaliserede effektpotentialer fra det vurderede produkts livscyklus kan sammenlignes direkte, fordi de hver især repræsenterer produktets andel af samfundets totale "belastning" med de givne effekter.

Normaliseringsreferencen er i UMIP-metoden (som anvendes her) beregnet ved, at man har beregnet samfundets totale belastning pr. år med effekttypen og divideret denne med antal borgere i samfundet. Herved får man et tal for den gennemsnitlige borgers aktuelle belastning med den givne effekttype, angivet som "belastning"/person/år. Når den betragtede ydelses belastning pr. år divideres med normaliseringsreferencen fås et udtryk for belastningen i "personækvivalenter", betegnet PE.

Ressourceforbruget normaliseres på lignende måde ved at relatere forbruget til det gennemsnitlige forbrug i verden.

I dette arbejde er der for ressourcer benyttet normaliseringsreferencer for 1990 baseret på et gennemsnitsforbrug i verden, hvilket på figurer og i tabeller indikeres ved at angive enheden som PEW90.

Ved normalisering af miljøeffektpotentialer er der taget udgangspunkt i globale (for globale effekter) og danske (øvrige effekter) normaliseringsreferencer fra 1990 indikeret med enheden PEWDK90.

Vægtning

Ved vægtningen ganges hver enkelt af de normaliserede effektpotentialer med en politisk baseret vægtningsfaktor, der indenfor hver af kategorierne miljø og ressourceforbrug udtrykker vigtigheden i forhold til de andre effekttyper.

Vægtningen af de beregnede effekter udføres forskelligt for miljøeffekter (incl. deponering af affald) og for ressourceforbrug. Derfor kan alvorligheden af drivhuseffekten forårsaget af et produkt ikke direkte sammenlignes med alvorligheden af forbruget af olie i samme produkts livscyklus, når der regnes med vægtede effektpotentialer. Dette synes også rimeligt, idet der er tale om to fundamentalt forskellige effekttyper.

Miljøeffekter vægtes i forhold til en målsætning for år 2000 og angives derfor PEMWDK2000 (M for målsat), mens ressourceforbruget vægtes i forhold til de globale reservernes størrelse i 1990 og angives PRW90 (PR for personreserver).

De anvendte vægtningsfaktorer og normaliseringsreferencer fremgår af bilag 1.

Miljøprofiler af enkelte processer

I første del af rapporten vil udvekslingerne knyttet til enkelte dele af aluminiums livscyklus blive gennemgået. For at kunne tegne miljøprofiler af enkelte processer, er det her valgt at foretage en normalisering og vægtning af miljøeffekter og ressourceforbrug knyttet til enkelte processer. Da vurderingen ikke foretages på et produkts ydelse af en vis varighed, men på en proces, vil de normaliserede effektpotentialer have enheden PE*år.

Begrænsninger

Ved etablering af effektkategorierne i UMIP-metoden er der foretaget en række valg. Arealfaktoren eller beslaglagt areal, der fx knytter sig til vandkraft (oversvømmet areal), minedrift samt lossepladser og specialdepoter, er således ikke medtaget. Strålingsrisikoen, der er forbundet med atomkraft, er heller ikke medtaget.

UMIP's effektkategorier siger heller ikke noget om, hvordan udvindingen af brændsler, metaller og mineraler samt skovdriften foregår. Det ville være hensigtsmæssigt at kunne sige noget om, hvordan planter og dyr bliver påvirket. Opstår der uoprettelige skader, eller vender tingene tilbage til tilstanden, før udvindingen startede?

Effektkategorierne omfattende affald er ikke egentlige miljøeffekter. Når de er medtaget som sådan, skyldes det, at man for tiden ikke er i stand til at relatere udledningerne fra forskellige typer af deponier til de produkter, der er placeret i deponierne. Derfor kan man endnu ikke tage disse udledninger med i en miljøvurdering af produkter.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er ikke omfattet af vurderingerne, idet de relevante processer foregår spredt over ca. 40 lande /4/ på hele kloden med meget forskellige arbejdsmiljøkulturer. Der kan derfor være betydelige lokale arbejdsmiljøeffekter, som ikke slår ud i dette projekts beregninger. Eksempler på dette kunne være tilstedeværelsen af PAH (især benzo(a)pyren), carbonylsulfid (COS) og fluorider i arbejdsmiljøet. Dette projekts kvalitative og kvantitative vurdering af emissionerne af PAH og fluorider (kommer i de følgende) peger i retning af, at disse emissioner repræsenterer en betydelig potentiel belastning af det omgivende miljø.

2.2 Råvarefasen

2.2.1 Målsætning

I dette kapitel skal aluminiums relevante udvekslinger med omgivelserne i råvarefasen opgøres, således at der skabes et fundament for de senere eksempler og andre LCA-studier af produkter, der indeholder aluminium.

Inden den egentlige opgørelse af miljøeffekter og ressourceforbrug vil vi kort gennemgå ressourcemæssige aspekter af aluminiumforbruget, og diskutere i hvilken grad aluminium må betragtes som en begrænset ressource.

2.2.2 Aluminium som begrænset ressource

Aluminium er efter silicium det hyppigst forekommende metal på Jorden, idet 8-9% af jordskorpen består af aluminium. Den naturlige forekomst vil oftest være som aluminiumsoxid Al2O3, som sammen med siliciumoxider udgør hovedbestanddelene af en række mineraler; herunder lermineraler.

Brydning af bauxit

Aluminium fremstilles næsten udelukkende ud fra bauxit, som indeholder 40 til 60% Al2O3 /5/. Dog anvendes i det tidligere Sovjetunionen råstoffet nefelin (Na, K, AlSiO2), men det aluminium, som importeres til Danmark, er alene produceret på basis af bauxit.

Det svenske mineral andalusit har med sit aluminiumindhold på 25-30% aluminium ind til midten af dette århundrede været en betydende kilde til aluminium. Udvindingen af aluminium fra dette mineral er dog p.t. teknisk set mere vanskelig end udvindingen fra bauxit /6/.

Bauxit er et forvitringsprodukt, der blandt andet indeholder aluminiumoxid, aluminiumhydroxid, jernoxider, andre oxider og silikater. De største bauxitforekomster findes i tropiske og subtropiske egne af Australien, Sydamerika og Afrika. Disse udnyttes næsten udelukkende som åbne miner.

De største producentlande er Australien, Guinea, Jamaica og Brasilien.

Reserver og ressourcer af bauxit

Verdens bauxitreserver er aktuelt opgjort til 23 mia. tons, mens de potentielle ressourcer af USA's Geologiske Undersøgelser anslås til mellem 55 og 75 milliarder tons /7/. Verdensproduktionen af bauxit androg i 1996 111 mio. tons. Reserverne har, som det fremgår af figur 3.1, været stigende siden 1945 på trods af udvinding.

Regnes med uændret forbrug pr. år svarer de potentielle ressourcer til mellem 500 og 700 års forbrug. Hvis der i stedet regnes med en årlig stigning i forbruget på 1% rækker ressourcerne til 170-200 år og regnes med en årlig stigning på 2% rækker ressourcerne 125-140 år. Ved en vurdering af ressourcerne er det således af stor betydning, hvilke stigningstakter der regnes med. I perioden 1977 til 1992 steg verdensproduktionen af bauxit fra 73 mio. tons til 103 mio. tons, svarende til en årlig stigningsrate på 2,3% /8/.

Image205.gif (3429 bytes)

Figur .1

Udviklingen i bauxitreserver 1945-1995 (efter /9/)

Andre ressourcer

Det er imidlertid muligt at udvinde aluminium af andre mineraler end bauxit. I opgørelserne fra USA's Geologiske Undersøgelser betegnes de subøkonomiske aluminiumsressourcer som praktisk taget uudtømmelige /7/. Subøkonomiske aluminiumsressourcer omfatter bl.a. mineralerne anorthisit, alunit, olieskifer og affald fra kulfremstilling.

Da alternativerne har et lavere indhold af Al2O3 end bauxit, må det forventes at en udtømning af bauxitressourcerne vil betyde, at der i forbindelse med fremstilling af Al2O3 vil produceres større mængde affald og forbruges mere energi.

Vægtningsfaktorer for ressourceforbrug

Ved beregning af vægtningsfaktorer for ressourceforbrug tages der efter UMIP-metoden udgangspunkt i forsyningshorisonten for bauxit beregnet som reserverne divideret med det årlige forbrug. Aktuelt er forsyningshorisonten beregnet på denne måde ca. 210 år.

Det skal bemærkes, at der ved normalisering og vægtning af ressourceforbruget således kun tages udgangspunkt i &eacuten af flere potentielle ressourcer. Forsyningshorisonten for bauxit er altså ikke identisk med forsyningshorisonten for aluminium, men da der ikke findes globale opgørelser af andre aluminiumressourcer, vil forsyningshorisonten for bauxit blive anvendt.

Økologisk råderum

En anden tilgang til ressourceproblematikken er at prøve at beregne et "økologisk råderum" for aluminium. Det økologiske råderum defineres som den mængde vi aktuelt kan bruge, uden at vi forhindrer andre mennesker på jorden og kommende generationer i at have et lignende forbrug. Overvejelser vedrørende det økologiske råderum for aluminium er gennemført i en anden del af dette projekt.

Miljømæssige effekter af bauxitudvinding

20% af bauxitbrydningen foregår i regnskovsområder /10/. De åbne brud førte tidligere til, at store landområder - tildels omfattende regnskov - blev lagt øde for vegetation. Årligt ryddes cirka 25 km2 jordoverflade til bauxitminedrift. Af disse ligger mellem 5 og 8 km2 i regnskovsområder.

I dag søger man ved minernes nedlæggelse for at genskabe det oprindelige landskab. Det vil sige, at minerne fyldes op med restprodukter fra aluminiumoxidfremstillingen, bl.a. en slags slam - kaldet "red mud", der pga. dets høje indhold af jernoxid er rødligt. Sluttelig tilplantes mineområdet derefter enten med den oprindelige vegetation eller med nyttevækster.

I tropiske regnskovsområder er det vanskeligt at genskabe artsrigdommen i de genplantede områder fuldt ud /11/. I følge /10/ vil der gå mange år før den oprindelige biodiversitet/artsrigdom kan genetableres. Er vandmiljøet i mineområderne syrebelastet, kan der være risiko for mobilisering af aluminiumforbindelser, der i alle tropiske områder kan sænke biodiversiteten /33/.

I de fleste lande påbyder lovgivningen producenterne at rekonstruere landskabet og sikre, at det igen kan anvendes til det oprindelige formål. I følge /10/ bliver der nogle steder genplantet nytteplanter i udvindingsområderne, hvorved området ændres til landbrugsområde. Biodiversiteten/artsrigdom-men begrænses herved. Det er dog spørgsmålet om en sådan ændring af arealanvendelsen kan tilskrives bruges af aluminium.

Med den systematik, der aktuelt anvendes til livscyklusvurderinger i Danmark, er det ikke muligt at tage højde for arealbeslaglæggelsen og påvirkningen af biodiversiteten. Disse begrænsninger skal man have for øje ved vurdering af resultaterne. Når disse faktorer ikke indgår i vurderingen er det ikke udtryk for at de tillægges mindre værdi.

2.2.3 Fremstilling af aluminium fra bauxit

Den følgende gennemgang af processerne fra bauxit til primær-aluminium er, hvis andet ikke er nævnt, baseret på INFALUM Aluminium Lexikon /12/.

Bayer-processen

Før man kan fremstille metallisk aluminium af bauxitten, må aluminium-oxiden i materialet skilles fra, da bauxittens indhold af oxider af andre metaller kan forurene aluminiummet. Oprindeligt anvendte man hertil kalk og soda, men siden århundredskiftet har man udelukkende anvendt Bayer-processen, som er opkaldt efter sin østrigske opfinder, der i slutningen af forrige århundrede patenterede metoden.

Ved Bayer-processen bliver bauxitten finmalet og blandet med natriumhydroxid. Denne blanding bliver behandlet i autoklave i indtil et par timer. Alt afhængigt af bauxittens kvalitet og sammensætning er trykket her indtil 40 bar og temperaturen mellem 100 og 320 °C. Herved dannes natriumaluminat af de opløselige bauxitbestanddele, mens de ikke opløselige dele danner det såkaldte rødslam eller "red mud".

Rødslammet bundfældes i store beholdere. Væskefasen filtreres for at fjerne de sidste rester af rødslam, hvorefter den klare te-farvede væske pumpes over i op til 4.500 m3 store opløsningstanke.

Rensning af rødslam

Rødslam består i al væsentlighed af de oxider, der oprindeligt forekom i bauxitten. Det vil sige jernoxid, som giver den røde farve, natriumoxid, calciumoxid, titanoxid og siliciumoxid. Disse oxider er hver for sig ufarlige set ud fra et økotoksikologisk synspunkt. Desuden indeholder rødslammet også små mængder natriumhydroxid, som ved deponering kan påvirke planteliv og grundvand negativt på grund af for høje pH-værdier.

For at kunne anvende rødslammet til at fylde de udtømte miner, vasker man derfor i dag kemikalierne (især natriumhydroxid) ud af slammet med vand. Kemikalierne kan derefter genbruges i Bayer-processen. De tilbageblevne oxider får derefter lov til at tørre i solen, hvorefter de dækkes med jord og tilplantes med alkali- og saltresistente planter. En mindre del af oxiderne anvendes som fyldstof og ved vejbygning. Umiddelbart er der ikke den store miljømæssige forskel på oxiderne før og efter ekstraktion af Al2O3, idet ingen af oxiderne er blevet omdannet ved processen, men tilgængeligheden af oxiderne og dermed toksiciteten kan være påvirket, lige så vel som restkoncentrationer af natriumhydroxid i "red mud" ikke kan udelukkes. Restkoncentrationerne af natriumhydroxid er et potentielt miljømæssigt problem.

Produktion af aluminiumoxid

Den filtrerede væskefase køles ned til 60-70 °C, hvorved den bliver overmættet med aluminiumoxid. Under stadig omrøring og ved tilsætning af podningskrystaller udkrystalliseres aluminiumoxiden. Dette procestrin varer normalt fra 20 til mere end 60 timer.

Aluminiumoxiden forekommer nu på hydratform. Ved behandling i ovn ved cirka 1.100 °C spaltes vandmolekylerne fra oxidhydratet, hvorefter man har aluminiumoxid som et hvidt pulver med en renhed på over 99,9% /13,12/.

Fremstilling af metallisk aluminium

Gennem tiderne er en række metoder til fremstilling af primær-aluminium blevet afprøvet. Af disse er tre interessante. Allerede i 1867 fik englænderen Monckton patent på aluminiumfremstilling ved karbotermisk reduktion af bauxit eller anden aluminiummalm. Metoden er aldrig blevet konkurrencedygtig, og i 1967 lukkede det franske firma Pechiney sin produktion efter denne metode efter i en 7-årig periode at have fremstillet 1.000 tons aluminium. Det er siden hen uden afgørende held forsøgt at gøre metoden konkurrencedygtig.

I ASP-processen (Alcoa Smelting Process) bliver aluminium fremstillet ved elektrolyse af aluminiumchlorid. Chloridet dannes enten ud fra aluminiumoxid eller direkte ud fra bauxit. Energiforbruget er her lavere end ved blandt andre Hall-H&eacuteroult-processen, men tekniske problemer gør metoden vanskeligt anvendelig.

Hall-H&eacuteroult-processen

Fremstillingen af metallisk aluminium fra aluminiumoxid foregår derfor ved den tredje metode, Hall-H&eacuteroult-processen, som er en elektrolyse opkaldt efter sine to samtidige opfindere, der begge i 1886 patenterede metoden. Elektrolysecellerne består i dag af indtil 20 meter lange, 4 meter brede og 1,5 meter dybe stålkar, som er beklædt med kulstof. Kulstoffet virker som katode. I karret er desuden placeret 20 til 40 vertikalt bevægelige kulstofanoder. Den industrielle anvendelse af denne proces har således fundet sted i mere end 100 år /14/

Karret er fyldt med indtil 20 tons cirka 950 °C varm smeltet kryolit (Na3AlF6), tilsætningsstoffer og flydende aluminium. Kryolit bruges kommercielt ikke længere udbredt i den form, som tidligere blev brudt i Grønland. I stedet bruges en kunstig blanding af natrium, aluminium og calciumfluorider. De steder, hvor kryolitten stadig anvendes, har man etableret genindvindingsprocesser, der gør, at processen ikke længere forbruger kryolit /15/.

I karret er desuden opløst mellem 2 og 4% aluminiumoxid, som spaltes i aluminium og ilt. For at holde koncentrationen af aluminiumoxid på sit optimale niveau, tilsættes løbende med få minutters mellemrum et par kg aluminiumoxid. Afhængigt af elektrolysecellens størrelse, tilsættes op til 4,4 tons aluminiumoxid i døgnet.

Er aluminiumoxidkoncentrationen ikke optimal, er der risiko for, at den såkaldte anodeeffekt kan opstå. Ved denne effekt opstår de såkaldte CF-gasser primært CF4 og C2F6 i stedet for CO2 /15/. CF-gasserne anses at have en meget større effekt i forhold til drivhuseffekten end CO2.

Det smeltede aluminium lægger sig i et lag under kryolitten, da aluminiums vægtfylde er omkring 10% større end kryolittens.

I flydende form tappes aluminiummet fra elektrolysekarret og støbes til bl.a. "pressbolt" (udgangspunktet for presning af profiler), valseblokke eller barrer afhængig af, om metallet skal ekstruderes (presses), valses eller støbes om.

Mellem anode og katode i elektrolysekarret er påtrykt en spænding på 4-5 Volt jævnstrøm med en strømstyrke på mellem 0,6 og 1,0 Ampere pr. cm2. Det giver en samlet strømstyrke gennem badet på indtil 300.000 Ampere. Omkring 40% af den elektriske energi tabes i badet på grund af modstand. Derved holdes temperaturen oppe på 950 °C. For at opretholde en optimal pH i badet tilsættes AlF3 /15/.

Den frigivne ilt reagerer med anodens kulstof, hvorved der pr. kilogram dannet aluminium forbruges 0,42 til 0,45 kilogram anodekulstof.

Selve elektrolysecellen er overdækket for på den måde at begrænse de gasformige emissioner til arbejdsmiljøet.

Elektrolysen er meget energikrævende, hvorfor dette procestrin ofte er henlagt til steder, hvor store mængder billig vandkraft kan udnyttes i fx Schweiz og Norge. Omkring 60% af verdens aluminium fremstilles ved brug af vandkraft, hvilket betyder, at fremstillingen af metallisk aluminium ofte foregår meget langt fra de steder, hvor bauxittens brydes og raffineres til aluminiumoxid.

Fremstilling af metallisk aluminium kan beskrives ved &eacuten overordnet reaktionsligning /16/:

Ligning 1: 2Al2O3 + 3C ® 4Al + 3CO2

I praksis forbruges der således ca. 0,5 kg anodestof og 2 kg Al2O3 til produktion af 1 kg aluminium /16/. Herudover forbruges der som nævn AlF3 og elektricitet; ved produktion i Norge forbruges eksempelvis nogle gram AlF3 og 17 kWh el til produktion af 1 kg Al /17/.

Aluminiums elektrokemi

Aluminium er et element i gruppe III i det periodiske system og betegnes derfor som et relativt reaktivt metal. Det er meget elektropositivt og har en termodynamisk tendens til oxidation dvs. dannelse af Al2O3,, der er meget stabilt, hvilket ses af, at dannelsesenergien for Al2O3 ved 298 K er -1582 kJ/mol. Denne dannelsesenergi betyder, at der til dannelsen af metallisk aluminium via ligning 1 teoretisk skal bruges minimum 4,6 kWh/kg. Det reelle energiforbrug ligger dog på grund af bl.a. varmetab og overspænding på 12 - 17 kWh/kg. En del af energiforbruget dækkes af oxidationen og forbruget af anoden, men ca. 60% skal tilføres som elektrisk energi /5/.

Emissioner

Hvis Al2O3 er til stede i en for lille mængde, eller hvis temperaturen i elektrolysebadet bliver for lav, dannes carbonflourider (I følge EAA /18/ vil fordelingen typisk være 90% CF4 og 10% C2F6) i stedet for CO2. Fluoratomerne stammer fra tilsætningen af AlF3, der tilsættes elektrolysebadet for at stabilisere badets pH.

De øvrige emissioner ved processen diskuteres i kapitel 2.2.5.

Geografisk fordeling af produktionen

Den geografiske fordeling af produktion af bauxit, Al2O3 og metallisk aluminium fremgår af tabel 2.1.

Tabel 2.1

Verdens produktion af bauxit, Al2O3 og primær-aluminium i 1991 fordelt på verdensdele / 10/. Se her

Noter:

1) Omfatter Polen, det tidligere Tjekkoslovakiet, Ungarn, Sammenslutningen af Uafhængige Stater og Kina. Tallet er usikkert.

Man ser af tabel 2.1 det klassiske billede, hvor den primære produktion finder sted i de U-landene, og den mere teknologi-krævende bearbejdning af råvaren finder sted i de klassiske I-lande. Europa og Nordamerika tegner sig for kun 4% af bauxitudvindingen, men for henholdsvis 27% og 51% af produktionen af Al2O3 og metallisk aluminium. Modsat tegner Australien, Afrika, Syd- og Mellemamerika sig for 79% af bauxitudvindingen, men kun for henholdsvis 48% og 21% fremstillingen af Al2O3 og aluminium.

Der sker altså en betydelig transport af bauxit. Denne ekstra transport af bauxit i stedet for Al2O3 repræsenterer et merforbrug af energiressourcer og der til hørende udvekslinger til jord, vand og luft. I de følgende beregninger vil transportens bidrag til de samlede miljøbelastninger ved fremstilling af primær aluminium blive illustreret.

Tranport af bauxit vil formentlig også betyde, at restproduktet fra fremstilling af Al2O3, rødslam, ikke kan deponeres på samme sted, som der er blevet udvundet.

Transporten af Al2O3 skyldes især, at det metalliske aluminium produceres i lande, hvor der er billig elektricitet til rådighed.

2.2.4 Afgrænsning

Råvarefasen

Råvarefasen i aluminiums livscyklus dækker i denne rapport udvindingen af bauxit, produktionen af aluminiumoxid, og produktionen af primær-aluminium (elektrolysen). Disse trin er uløseligt forbundet med produktion af natriumhydroxidopslemninger, anoder og katoder. Råvarefasens enkelte trin er illustreret i følgende figur:

     

Vurderingens objekt

Objektet for vurderingen er "produktion af 1 kg primær-aluminium". Alle miljøeffekter er derfor udregnet for 1 kg primær-aluminium.

Anlægsspecifikke data

I dette projekt var det oprindelig planen, at indsamle anlægsspecifikke data fra aluminiumsværker, der leverer væsentlige mængder aluminium til brug eller bearbejdning i Danmark. Dette har imidlertid ikke været muligt, idet de europæiske aluminiumsproducenter i deres brancheorganisation "European Aluminium Association" (EAA) har udarbejdet en opgørelse baseret på gennemsnitlige data fra medlemsvirksomheder og disses ikke-europæiske underleverandører. Al miljøinformation fra EAA og deres medlemmer refererer til denne opgørelse, der ikke medregner emissioner fra produktionen af den anvendte elektricitet.

Det er således ikke muligt at vurdere, hvilken variation der vil være mellem de enkelte anlæg med hensyn til udvekslinger med omgivelserne. En sådan vurdering kunne have bidraget til at fremme miljøarbejdet på især de mest miljøbelastende anlæg.

Dette projekts opgørelse af råvarefasen er derfor en kombination af EAA's data og 6 energiscenarier, der er udvalgt efter sammensætningen af den danske import af metallisk aluminium.

2.2.5 Opgørelse og vurdering

Materiale- og elektricitetsforbrug til fremstilling af 1 kg aluminiumbarrer fremgår af tabel 2.2, mens emissioner ved fremstilling af 1 kg aluminiumsbarrer excl. emissioner fra elfremstilling fremgår af tabel 2.3.

Dataene bygger som nævnt på en opgørelse fra European Aluminium Association (EAA) /18/. EAA har valgt at opgøre råvarefasen via gennemsnitsværdier for de anlæg, der har bidraget til dataindsamlingen.

Tabel 2.2

Materiale- og elektricitetsforbrug til produktion af 1 kg aluminiumbarrer Se her

Tabel 2.3

Emissioner ved fremstilling af 1 kg aluminiumsbarrer excl. emissioner fra elfremstilling /18/. Se her

Ressourceforbrug og emissioner i tilknytning til elfremstilling

Som det fremgår af tabel 2.2 bruges der pr. kg aluminium i gennemsnit 0,588 kWh elektricitet til udvinding af bauxit og produktion af aluminiumoxid og 15,1 kWh til elektrolyse og støbning.

For at få et samlet billede af ressourceforbrug og miljøbelastning er det nødvendigt at se på, de udvekslinger med miljøet som er knyttet til fremstillingen af elektricitet.

Den danske import af råaluminium er sammensat af aluminium, som kommer fra flere forskellige lande med forskellige energiforsyninger. Det er således ikke muligt at lave en generel opgørelse af de energirelaterede ressourceforbrug og miljømæssige effekter, som produktionen af 1 kg aluminium anvendt i Danmark giver anledning til.

Men det er muligt at lave en opgørelse, som vil illustrere en gennemsnitssituation. I UMIP-enhedsprocesdatabasen er et sådant gennemsnitsscenarie betegnet "aluminium-el" scenarie. I eksemplerne senere i denne rapport vil dette scenarie blive anvendt for opgørelser i råvarefasen.

Sammensætningen af energikilderne til elproduktion i "aluminium-el" scenariet fremgår af tabel 2.4. I tabellen er der til sammenligning vist et gennemsnitligt EF-el scenarie (EF, 1990). EF-el scenariet anvendes senere i rapporten ved opgørelser af udvekslingerne i forbindelse med produktionsprocesser. Aluminium-el scenariet adskiller sig markant fra det gennemsnitlige EF-el scenarie ved at vandkraft udgør en meget stor andel på bekostning af atomkraft.

Det bemærkes, at det for tiden diskuteres i danske og internationale LCA-kredse, om det er mere rigtigt at basere beregningerne på et rent kul-el (elektricitet produceret ud fra kul) scenarie ud fra den betragtning, at kul-el i det mindste på europæisk plan er den marginale energikilde, der vil blive anvendt til at dække stigende efterspørgsel efter el, mens fx. vandkraft er en begrænset ressource, der ikke kan øges i væsentligt omfang. I betragtning af, at kul-el ikke er et entydigt begreb (der er fx. væsentlig forskel på ren kul-el og kulbaseret kraftvarme-el) er det her valgt at fastholde de gennemsnitsscenarier, der er præsenteret i tabel 2.4.

Tabel 2.4

Sammensætning af energikilder til el-produktion i "aluminium-el" og "EF-el" energiscenarier.

Energikilde

Aluminium-el scenarie
Andel

EF-el scenarie
Andel

Vand

36,7%

3,4%

Uran

5,3%

40%

Stenkul

31,1%

30%

Brunkul

10,3%

7,6%

Olie

2,0%

10,1%

Naturgas

5,3%

8,2%

Vedvarende energi (biomasse)

9,5%

0,7%

Drivhuseffekt

Blandt stofferne, der emitteres fra produktionen af primær-aluminium, er der en række, der bidrager til drivhuseffekten. Af disse er det især CO2, som frigives fra anoderne og fra brændsler, samt CF4 + C2F6 der spiller en rolle. Selvom der kun emitteres små mængder CF4 + C2F6 får denne emission betydning, fordi drivhuseffektpotentialet over 100 år af et gram af disse forbindelser er henholdsvis 6.300 og 12.500 gange større end effekten af et gram CO2. Fordelingen mellem de to forbindelser vil i følge EAA være 90% CF4 og 10% C2F6. Der vil derfor ved beregning af effektpotentialer regnes med denne fordeling.

Ozonlagsnedbrydning

Ingen af de emitterede stoffer, som er angivet i tabel 2.3, regnes at bidrage til ozonlagsnedbrydning. Der foreligger ingen oplysninger om, at der skulle dannes ozonlagsnedbrydende stoffer ved aluminiumfremstilling, hvorfor effektpotentialet vurderes at være 0. Lidt senere i dette afsnit vil en eventuel emission af carbonylsulfid (COS) og dennes mulige effekt i forhold til ozonlaget blive diskuteret. Denne diskussion ændrer dog ikke ved vurderingen af, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at tillægge aluminiumproduktionen betydning i forhold til nedbrydning af ozonlaget.

Økotoksicitet og human toksicitet via miljøet

Det har inden for rammerne af projektet ikke været muligt at gennemføre en samlet opgørelse og vurdering for økotoksicitet og human toksicitet via miljøet. Da det imidlertid vurderes, at emissionerne af PAH, fluorider og NOX kan bidrage til væsentlige effekter, vil der i det følgende gives en vurdering af emissionerne af disse stoffer.

Emissionen af VOC vil formentlig også kunne bidrage, men det har været inden for rammerne af projektet ikke været muligt at lave en effektvurdering af VOC emissionen. VOC dækker en lang række forbindelser med forskellig toxicitet og skæbne i miljøet. VOC emissioner i forbindelse med elproduktion og andre processer af aluminiums livscyklus er ligeledes ikke vurderet.

Humantoksicitet via miljøet

En beregning af de normaliserede effektpotentialer for humantoksicitet af PAH-forbindelser (regnet som benzo(a)pyren) og fluorider (regnet som AlF3) er gennemført i bilag 5. På grundlag af denne beregning fås følgende toksicitetspotentialer baseret på listen i den engelske udgave af UMIP /48/ over effektfaktorer for humantoksicitet fra luft, overflade vand og jord for stoffer, der emitteres til luft, vand og jord:

Tabel 2.5

Toksicitetspotentialer af emissionerne af PAH og fluorider ved produktion af 1 kg primær-aluminium.

Stof Miljøeffekt Effektkategori

Normaliseret toksicitets- potentiale
mPE*år

Benzo(a)pyren Humantoks. via luft Humantoksicitet

0,086

  Humantoks. via vand Persistent toksicitet

0,003

Fluorider Humantoks. via luft Humantoksicitet

0,003

  Humantoks. via vand Persistent toksicitet

5,2*10-9

Da UMIP's liste endnu har et begrænset omfang er beregningen gennemført ved at antage, at emissionen af PAH til luft og vand udelukkende består af benzo(a)pyren (CAS nr. 50-32-8), og at emissionen af fluorider til luft og vand kan beskrives ved CAS nr. 16984-48-8. Herved fås effektfaktorerne for humantoksicitet fra de tre delmiljøer luft, vand og jord. Der er brugt globale værdier for emissionernes fordeling mellem delmiljøerne.

De primære effekter af fluorid overfor højerestående dyr og mennesker regnes at være skader på tænder og skelet /22/.

Det samlede udslip af NOX på 5,8 g/kg aluminium og VOC på 0,62 g/kg aluminium giver med brug af effektfaktorer fra Miljøstyrelsens LCA værktøj anledning til et nomaliserede effektpotentialer for humantoxicitet via luft på henholdsvis 0,002 mPE*år og xx mPE*år, hvilket er væsentligt mindre end de estimerede potentialer af PAH-forbindelserne.

Økotoksicitet af PAH-forbindelser

Som det fremgår af tabel 2.2, er der i tilknytning til elektrolysen en emission af PAH-forbindelser til både luft og vand. Disse udslip skyldes hovedsageligt produktionen af anodemateriale, som ikke altid finder sted på samme adresse som elektrolysen.

Der findes ikke nogen fælles standard for analyse og opgørelse af PAH-forbindelser. Af hensyn til en kvantitativ beregning af stofgruppernes potentielle effekt i miljøet vælges benzo(a)pyren i lighed med det foregående som markør for PAH emissionen. Da benzo(a)pyren må regnes at være i den mere toksiske del af spektret af PAH-forbindelser, vil potentialet af PAH emissionen formentlig blive overestimeret (evt. væsentligt overestimeret) ved at regne den samlede PAH emission som benzo(a)pyren.

Benzo(a)pyren er på den danske liste over farlige stoffer klassificeret som kræftfremkaldende, mutagen og reproduktionsskadende, hvilket udløser en mærkning som giftig (T) med risiko-sætningerne R45-46-60-61. I følge UMIP's kvalitative vurderingsmetode for human- og økotoksicitet bliver den økotoksikologiske effektscore og den tilsvarende score for humantoksikologi for PAH-emissionen derved 32, hvilket gør, at emissionen bør betragtes som potentiel kritisk for begge områder /19/.

Med hensyn til udslippet til vandmiljøet fremgår det af fx /17,22 /, at det især er sedimenter, der bliver påvirket over lange afstande fra aluminiumsanlæggene, men der er også fundet forhøjede værdier af PAH i skæl og lever fra fisk i aluminiumanlæggenes nære akvatiske omgivelser.

I bilag 5 er der gennemført en kvantitativ beregning af PAH-emissionerne fra aluminiums råvarefase. Resultatet fremgår af tabel 2.6.

Sammenlignet med de normaliserede potentialer for humantoksicitet via miljøet i tabel 2.5 er potentialerne for økotoksicitet af PAH-forbindelserne ca. 30 gange større.

Tabel 2.6

Miljøeffektpotentialer af emissionerne af PAH ved produktion af 1 kg primær-aluminium.

Miljøeffekt Effektkategori

Normaliseret miljøeffektpotentiale
mPE*år

Økotoks. vand, akut Økotoksicitet

1,1

Økotoks. vand, kronisk Persistent toksicitet

3,3

Økotoks. jord Persistent toksicitet

3,3·10-6

Økotoksicitet af fluorider

På grund af datamangel for fluoridemissionen (både CAS nr. 7784-18-1 og CAS nr. 16984-48-8) er der i dette studie ikke gennemført en kvantitativ beregning af økotoksiciteten af denne emission.

Det er dog muligt med brug af UMIP's kvalitative vurderingsmodel for økotoksicitet og toksicitet overfor mennesket i miljøet /19/ at foretage en kvalitativ vurdering af emissionen.

Fluoridemissionen har historisk været betragtet som et meget væsentligt lokalt miljøproblem omkring elektrolyseværkerne, og der er i de senere år gjort en betydelig indsats for at begrænse emissionerne. Norske elektrolyseanlæg har siden midten af 80'erne præsteret faldende værdier for det årlige udslip af fluorider - især fra de anlæg, der i midten af 80'erne havde de største årlige udslip /20/. Det er i dag muligt at rense luftafkastene for fluorider med rensningseffektiviteter på op imod 99%.

Antages hele fluoridemissionen at bestå af AlF3 (CAS 7784-18-1), der er optaget i bilag 1 til EU-kommissionens forordning 93/793/EØF /21/, fås ved brug af UMIP's kvalitative vurderingsmodel en økotoksikologisk effektscore på 32. En effektscore på mere end 16 bør jf. UMIP betragtes som potentielt kritisk.

I en rapport fra den norske aluminiumindustri /22/ konkluderes, at afsætning af fluorid fra luften er den vigtigste kilde til optagelse af toksiske koncentrationer af fluorid i planter i nærområdet omkring aluminiumsanlæg. På grund af jordens kapacitet for binding af fluorider konstateres det, at påvirkningen af overfladevand og grundvand efter 40 års belastning er begrænset. Emissionen af fluorid vurderes i samme reference ikke af give anledning til effekter i det akvatiske miljø.

Carbonylsulfid

EAA's opgørelse af de direkte emissioner fra aluminiumfremstillingen rummer ikke information om emissionen af carbonylsulfid (COS) fra aluminiumproduktionen.

Gassen fra anoderne indeholder i følge Harnish et al 1995 /23/ COS, men der foreligger endnu kun usikre overslag over, i hvor store mængder COS emitteres. Under forudsætning af at alt COS, som dannes, emitteres til omgivelserne, anslås i /23/, at emissionen af COS vil være i størrelsen 1-7 kg pr. tons Al. Hvis disse tal er rigtige skulle der globalt fra aluminiumproduktion emitteres 0,02-0,14 Tg COS, hvilket betyder at aluminiumproduktion er blandt de væsentligste antropogene kilder til COS /23/.

COS spiller en væsentlig rolle i forbindelse med dannelse af sulfat-aerosoler i stratosfæren. Aerosolerne har den modsatte effekt af drivhuseffekten, idet de reflekterer lyset fra solen. I forhold til drivhuseffekten kunne det således være relevant at tillægge emissionen af COS et negativt potentiale. Øget emission af COS har således været overvejet som en mulig foranstaltning til imødegåelse af drivhuseffekten, men aerosolerne har desværre samtidig en negativ virkning på ozonlaget, idet de kan katalysere ozonnedbrydende reaktioner /24/. Øget indhold af aerosoler i atmosfæren vil i følge modelberegninger således kunne resultere i en udtynding af ozonlaget /24/. Det vil derfor kunne være relevant at tillægge COS et potentiale i forhold til nedbrydning af ozonlaget.

Der er i forbindelse med nærværende projekt ikke fundet oplysninger, der muliggør fastlæggelse af GWP-værdier (drivhuseffekt) eller ODP-værdier (ozonlagsnedbrydning) for COS. Potentialerne knyttet til emissionen af COS vil derfor ikke indgå i vurderingen.

Det skal nævnes, at det samme gør sig gældende for andre processer, hvor en eventuelt emission af COS ikke er medregnet. Blandt andre vigtige kilder til COS i atmosfæren er afbrænding af kul, emissioner fra biler og affaldsforbrænding.

Normaliserede ressourceforbrug og effektpotentialer

De samlede normaliserede og vægtede ressourceforbrug ved produktion af 1 kg primær-aluminium beregnet ved at kombinere EAA's data med "aluminium-el" scenariet fremgår af figur 2.2 og 2.3. Beregningerne fremgår i detaljer af bilag 3.

Af figur 2.2 ses det, at det normaliserede ressourceforbrug af bauxit er næsten 100 gange større end det normaliserede forbrug af de øvrige ressourcer. Normaliseringsfaktorerne for opdæmmet vand og kalksten er ikke angivet i "Miljøvurdering af produkter" og er beregnet i tilknytning til dette projekt. Da der ikke findes globale opgørelser af forbrug og reserver af kalk, er normaliseringsfaktoren for kalk fastsat på et meget usikkert grundlag.

Selve processen tegner sig for det store ressourceforbrug af bauxit og kalk, mens forbruget af energiressourcerne er knyttet til produktion af el. Transportprocesserne bidrager kun væsentligt til forbruget af olie og er i forhold til det samlede ressourceforbrug ubetydeligt. Selv om bauxit og aluminiumoxid transporteres over store afstande, har det altså kun marginal indflydelse på det samlede ressourceforbrug ved produktion af primær-aluminium.

De normaliserede ressourceforbrug fortæller, hvor stort ressourceforbruget ved denne aktivitet er i forhold til forbruget ved andre aktiviteter. Det er først ved vægtningen, at forbruget relateres til størrelsen af ressourcerne. Profilet for det vægtede ressourceforbrug i figur 2.3 er dog ikke væsentligt anderledes end profilet for det normaliserede forbrug. Dog forsvinder opdæmmet vand og træ fra profilet, idet vægtningsfaktorerne for disse er lig 0. Dette diskuteres nærmere i næste afsnit.

Transportprocessernes marginale indflydelses ses også af de normaliserede og vægtede miljøeffektpotentialer, som er vist i figur 2.4 og 2.5. De mest betydende potentialer i såvel det normaliserede som det vægtede profil er drivhuseffekt, forsuring, økotoxicitet, persistent toksicitet og produktion af volumenaffald. Ved vægtningen sker der først og fremmest det, at miljøeffekterne knyttet til toksicitet på grund af større vægtningsfaktorer træder mere markant frem i profilet. Således fremstår økotoxicitet, der bl.a er et resultat af emissionen af PAH forbindelser, som det mest betydende miljøeffektpotentiale.

Miljøeffekter knyttet til produktion af den anvendte elektricitet udgør den største del af miljøeffektpotentialerne for næringssaltbelastning, radioaktivt affald og slagge/aske og omkring halvdelen af miljøeffektpotentialerne for drivhuseffekten, forsuring, økotoksicitet og volumenaffald. Toksiciteten knyttet til produktionen af elektricitet skyldes ikke emissioner fra selve elproduktionen, men er knyttet til udvindingen af råvarer. Generelt er der en ganske stor usikkerhed forbundet med opgørelsen af toksicitetspotentialerne der er meget følsomme overfor, hvilke forudsætninger der præcist sættes op.

Image207.gif (5044 bytes)

Figur 2.2

Normaliseret ressourceforbrug ved produktion af primær-aluminium med UMIP "aluminium-el" scenarie. Bemærk at forbruget af bauxit er uden for skala. .Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Image208.gif (5491 bytes)

Figur 2.3

Vægtet ressourceforbrug ved produktion af 1 kg primær-aluminium med UMIP "aluminium-el" scenarie. Bemærk at forbruget af bauxit er uden for skala. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Figur 2.4

Figur 2.4 Se her

Normaliserede miljøeffektpotentialer ved produktion af 1 kg primær-aluminium med UMIP "aluminium-el" scenarie. .Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Figur 2.5

Figur 2.5 Se her

Vægtede miljøeffektpotentialer ved produktion af 1 kg primær-aluminium med UMIP "aluminium-el" scenarie. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Beregningerne af toksicitetspotentialerne knyttet til produktionsprocessen er således meget følsom i forhold til, hvilke antagelser der tages udgangspunkt i ved beregning af potentialet knyttet til PAH emissionen. Ved, som der er gjort her, at beregne potentialerne ud fra benzo(a)pyren kan potentialerne evt. blive væsentligt overestimeret, men en mere præcis beregning vil kræve mere detaljerede oplysninger om sammensætningen af de emitterede PAH forbindelser.

Da en væsentlig del af de samlede potentialer er knyttet til produktionen af elektricitet vil miljøprofilet for produktion af primær-aluminium være meget følsomt over for ændringer i elektricitetsscenarie.

2.2.6 Miljøprofilets følsomhed over for ændringer i el-scenarie

Ressourceforbrug og emissioner i tilknytning til elfremstilling

Den danske import af råaluminium er som nævnt sammensat af aluminium, som kommer fra flere forskellige lande med forskellige energiforsyninger.

For at give et indtryk af elproduktionens indflydelse på aluminiums udvekslinger i råvarefasen er EAA's kortlægningsdata i det følgende kombineret med energiscenarier baseret på oplysninger fra UMIP PC-værktøjets enhedsprocesdatabase.

I alle scenarierne anvendes verdensgennemsnit ("hele verden el") til beregning af ressourceforbrug og emissioner fra de 0,594 kWh, som anvendes til udvinding af bauxit, fremstilling af Al2O3 samt transport.

Ressourceforbrug og emissioner fra produktion af de 15,144 kWh, der anvendes til elektrolyse og støbning beregnes på grundlag af følgende scenarier:

 • Norsk el: Overvejende vandkraft
 • Svensk el: Overvejende vandkraft og A-kraft
 • Fransk el: Overvejende A-kraft
 • Tysk el: Overvejende kulkraft (brun- og stenkul) og A-kraft
 • Dansk el: Overvejende kulkraft

Disse scenarier vurderes relevante i forhold til, hvor elektrolysen af aluminiumoxid typisk finder sted. Danske aftagere af primær-aluminium kan således med baggrund i resultaterne fra de forskellige energiscenarier afgøre, om de ud fra en miljømæssig betragtning vil have den primære aluminium leveret fra det ene eller andet energiscenarie.

Der produceres ikke primær-aluminium i Danmark, men Danmark er medtaget som repræsentant for en marginal energibetragtning.

De 5 energiscenariers samlede miljøeffektpotentialer er angivet i tabel 2.7.

Ressourceforbrug og potentialer knyttet til selve processen og transporten, som er præsenteret i figur 2.2 til 2.5, indgår i opgørelsen, og danner en slags basislinie på profilerne. Det er for at kunne se forskellene mellem de enkelte scenarier valgt at angive ressourceforbruget på en logaritmisk akse.

Ikke overraskende er potentialet for de fleste miljøeffekter højere, når der bruges dansk produceret kulkraft end når der anvendes norsk vandkraft.

Tabel 2.7 se her

De 5 energiscenariers normaliserede miljøeffektpotentialer for produktion af 1 kg primær-aluminium.

Vægtet normalisering

Resultatet af en vægtet normalisering med danske normaliseringsreferencer og vægtningsfaktorer (jf. bilag 1) fremgår af figurerne 2.6 og 2.7, som viser de samlede potentialer i tre af de fem energi-scenarier (for detaljer se bilag 4). Det er for overskuelighedens skyld valgt kun at vise scenarierne med dansk, norsk og fransk el. Disse tre scenarier viser de mest markante forskelle mellem elproduktion baseret på henholdsvis kul, vandkraft og atomkraft som primær energikilde.

I det franske scenarie fremstår produktionen af radioaktivt affald som den væsentligste miljøeffekt. Det skal bemærkes at normaliseringsreferencen for produktion af radioaktivt affald i UMIP PC-værktøjets database er forskelligt fra referencen angivet i "Miljøvurdering af produkter" og at det her er valgt at anvende referencen fra PC-værktøjet (jf. bilag 1).

Det tidlige viste aluminium-el scenarie, hvor der regnes med en næsten lige fordeling mellem vandkraft, kulkraft og andre energikilder, placerer sig ind mellem de tre scenarier, der vises her.

Figur 2.6 Se her

Vægtede ressourceforbrug til produktion af 1 kg aluminiumbarrer beregnet med 3 forskellige el-scenarier. Bemærk logaritmisk skala. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Figur 2.7 Se her

Vægtede miljøeffektpotentialer ved produktion af 1 kg primær-aluminium beregnet med 3 forskellige el-scenarier. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

2.2.7 Fortolkning og konklusioner

Drivhuseffekten

Det ses, at bidrag til drivhuseffekten i alle scenarier er en af de væsentligste miljøeffekter - selv i scenariet med norsk el, som hovedsageligt er baseret på vandkraft. Dette skyldes dels emissionerne af CF2 og C2F6 fra elektrolysen, dels udslip af CO2 ved reduktion af aluminiumoxidet til metallisk aluminium via en kulstof-anode.

Som det fremgår af ligning 1 i afsnit 2.2.3, produceres der 1,22 ton CO2 per ton produceret aluminium. Med den nuværende teknologi kan denne emission på grund af den kemiske reaktions kinetik ikke blive mindre.

CF2 og C2F6 har begge et stort drivhuseffektpotentiale med GWP-værdier på henholdsvis 6.300 og 12.500 kg CO2-ækv/kg gas (100 år). Af en opgørelse fra det internationale klimapanel, IPCC, fremgår det, at emissioner af CF4, der overvejende hidrører fra produktionen af aluminium, alene bidrager med 0,3% af det totale globale menneskeskabte drivhuseffektpotentiale /25/. Uanset el-scenarie er bidraget til denne effekt fra produktion af primær-aluminium ganske væsentligt.

Med den nyeste teknologi oplyser en norsk producent /16/, at niveauet for emissioner af fluorider i Skandinavien er < 0,3 kg/tons Al, og det må forventes. at de 0,4 kg, som er angivet i tabel 2.2, kan dække over en betydelig variation mellem værkerne. Eksempelvis angiver Abrahamson (1992) /26/, at der emitteres 1,6 kg CF2 og 0,2 kg C2F6 per ton produceret aluminium.

Rødslam

Produktionen af rødslam ses at vægte meget væsentligt i opgørelsen af effektpotentialer for affaldsproduktion i figur 2.6 og 2.7. I de tilfælde, hvor udvinding af bauxit og produktion af Al2O3 foregår på samme sted, vil der i høj grad være tale om, at oxider af forskellige metaller føres uændrede tilbage til det sted, hvor de kommer fra. Spørgsmålet er, om de tilbageførte oxider er upåvirkede af de processer, der har fundet sted og om deres tilgængelighed er uændret.

Den udvundne bauxit vil imidlertid ofte, som det fremgår af tabel 2.1, transporteres over store afstande, og affaldet fra fremstilling af aluminiumoxid vil skulle deponeres som andet volumenaffald. Det vurderes derfor ikke at være urimeligt at sammenligne affaldet fra Al2O3-fremstillingen med andre typer af volumenaffald.

Overjord (engelsk: overburden), som fjernes i forbindelse med udgravning af bauxit, udgør omkring 10% af volumenaffaldet fra bauxitudvindingen. Dette affald må forventes i uændret form at føres tilbage til det sted, hvor det er fjernet.

PAH

et fremgår af tabel 2.6, at effektpotentialerne for kronisk og akut økotoksicitet af emissionen af PAH til vand er på henholdsvis 3,3 og 1,1 mPE per kg produceret aluminium. Disse effektpotentialer slår begge igennem i det vægtede profil som betydende effekter. Der er en meget stor usikkerhed forbundet med at beregne effektpotentialer for en større gruppe af stoffer ud fra &eacutet stof. Det foreliggende datamateriale tillader ikke en nærmere vurdering af disse stoffer, men det vil være af betydning at få afdækket, hvilke forbindelser der faktisk emitteres, og få beregnet potentialer på baggrund af disse oplysninger.

Beregningerne indikerer, at potentialet for human toksicitet via miljøet af PAH forbindelser og fluorider er langt mindre end økotoksicitetspotentialet. Dette betyder dog ikke, at det kan udelukkes at disse stoffer har er væsentligt potentiale for humantoksicitet i arbejdsmiljøet.

Vægtning af forbruget af opdæmmet vand og træ

Opdæmmet vand og træ er fornyelige ressourcer. For så vidt forbruget ikke er større end dannelsen af ressourcerne er vægtningsfaktoren derfor 0 i følge UMIP-metoden. Men begge ressourcer er begrænsede og brug af ressourcerne til produktion af aluminium betyder, at de ikke kan anvendes til andre formål. Det er derfor en begrænsning ved metoden, at disse ressourceforbrug forsvinder fra opgørelsen, når ressourceforbruget vægtes.

Elscenarier

om det fremgår af de præsenterede figurer, har det valgte energiscenarie betydelig indflydelse på de betragtede miljøprofiler. Da råvarefasen, som det vil fremgå senere, vægter meget i det samlede miljøprofil for færdige aluminiumprodukter, vil valget af energiscenarie for råvarefasen kunne have en betydelig indflydelse på den samlede miljøprofil af et aluminiumholdigt produkt.

I de vægtede ressourceforbrug vil elproduktion ved hjælp af vandkraft naturligvis komme til at ligge lavt fordi forbrug af opdæmmet vand vægtes med en faktor 0. Ligeledes er der under miljøeffekter ikke taget højde for miljøeffekterne af at oversvømme store landområder. Potentialet for yderligere udbygning af vandkraft i Nordeuropa er i dag meget begrænset, og brug af vandkraft til aluminiumproduktion betyder naturligvis at denne elektricitet ikke kan bruges til andre formål og fx fortrænge kulkraft i Danmark. Med den anvendte opgørelsesmetode vil en effektivisering af energiudnyttelsen ikke kunne ses på ressource- og miljøprofilet, hvis der anvendes vandkraft.

Det er i dag endnu ikke muligt for virksomheder at stille krav om, at deres råvarer produceres ved brug af en bestemt energiforsyning. Men der er en tendens i Europa (p.t. især på den norsk-svenske elbørs: "Nord Pool" /27/) til at energiforsyningen bliver liberaliseret og at elektricitet bliver handlet på centrale børser /28/.

Et frit elmarked kan i LCA sammenhæng gøre det muligt for virksomheder at ændre miljøprofilerne af deres produkter ved at købe el produceret ved hjælp af vandkraft eller andre vedvarende energikilder, hvilket vil kunne fremme udbygningen af vedvarende energikilder, i kraft af at der skabes et marked for disse energikilder til en højere pris end fx. kulenergi.

Dette forudsætter dog, at der reelt er mulighed for at udbygge vedvarende energikilder, da en produktionsudvidelse baseret på køb af vedvarende energi ellers i virkeligheden blot vil tvinge andre producenter over til andre energikilder som fx. kul-el, og dermed ikke medføre en reel miljøforbedring.

Forbedringsforslag

I forlængelse af gennemgangen af aluminiums råvarefase foreslås det at undersøge følgende:

 • Mulighederne for brug af alternativt anodemateriale i elektrolysen, hvorved elektrolysens direkte bidrag til drivhuseffekten kan begrænses.
 • Mulighederne for opbygning af personlig miljøbevidsthed hos de enkelte medarbejder på elektrolyseanlæggene måske koblet til at begrænsning i udslippet af fx fluorider gøres til en del af anlæggets resultatløn, hvilket /15/ har haft succes med - en stor del af fluorid-udslippet fra elektrolyseanlæggene kan simpelthen udgås ved optimal drift af anlægget.
 • Mulighederne for at substituere AlF3 som pH-regulator i elektrolysebadet, hvorved de lokale miljøeffekter og påvirkningen af drivhuseffekten kan begrænses markant.
 • Såfremt brugen af kulstof som anodemateriale fastholdes, bør der findes alternative brændsler til anodebrændeovnen, så afbrænding af spildolie og andre opløsningsmidler undgås.

2.3 Produktionsfasen

2.3.1 Målsætning

I de følgende afsnit opgøres udvalgte, relevante udvekslinger med omgivelserne i forbindelse med formgivning og bearbejdning af aluminium. Data skal kunne bruges som et fundament for eksemplerne senere i rapporten og andre LCA-studier af aluminiumholdige produkter.

2.3.2 Afgrænsning

Produktionsfasen

roduktionsfasen omfatter i denne rapport bearbejdning og formgivning af aluminiumemner samt transport til aftager.

Bearbejdningen vil oftest indebære en række processer som foregår på forskellige virksomheder.

I det følgende er produktionsfasen beskrevet ved tre typiske processer:

 • Ekstrudering af aluminiumprofiler.
 • Valsning af tynde plader til ydre bildele (1,25 mm).
 • Valsning af tynde aluminiumfolier (100 m m).

I rapporten fra EAA er det angivet af pladerne er 1/25 mm, hvilket formodes at være en trykfejl, da det svarer til 40 m m - dvs. tyndere end folie. Det antages at der er tale om plader på 1,25 mm.

Der er tale om den første del af produktionsfasen. Da de øvrige dele af produktionsfasen vil være relateret til det specifikke produkt, er det ikke muligt at give generelle miljøprofiler for disse. Ved en LCA for et specifikt produkt er det altså nødvendigt at indsamle yderligere specifikke data for det vurderede produkt, herunder evt. overfladebehandling.

Ekstruderede og valsede aluminiumråvarer, som anvendes i Danmark, vil typisk skulle transporteres over varierende afstande til de danske færdigvareproducenter. Der findes i Danmark enkelte virksomheder, som foretager formgivning af aluminium, men ofte indkøbes råvarerne fra ekstruderings- og valseværker andre steder i Europa. Det er mindre almindeligt, at disse halvfabrikata importeres fra fjernere lande.

Denne transport mellem formgivningsværket og færdigvareproducenten er produktspecifik. De benyttede data indeholder dog transport af halvfabrikata fra producent til videre forarbejdning. Transportdata angiver gennemsnitlige transporttyper samt transportafstande. I de benyttede datakilder er transportfasen allerede aggregeret. Det har derfor ikke været muligt at udspecificere denne.

Data vedr. ressourceforbrug og emissioner i forbindelse med formgivningen stammer fra EAA's opgørelser /18/.

Vurderingens objekt

urderingens objekt er: Bearbejdning af 1 kg aluminium.

Tab af aluminium ved overfladebehandling og betydningen af forskellige overfladebehandlinger i relation til genanvendelse af aluminium er nærmere omtalt i /29/.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø indgår ikke i vurderingerne.

2.3.3 Opgørelse og vurdering

Data for råvareforbrug og emissioner ved formgivning af aluminium er blevet til som et gennemsnit for medlemsvirksomheder under EAA. Tallene er angivet som absolutte værdier, så det er altså ikke muligt at vurdere spredningen på dataene.

Systemafgrænsning

Udgangspunktet for de opgjorte procestrin er en valse- eller ekstruderingsblok, og slutpunktet er de færdigpakkede halvfabrikata i leveret hos færdigvareproducent.

Aluminiumskrot, som omsmeltes i lukket proceskredsløb, er inkluderet i systemafgrænsningen.

Emissioner i forbindelse med brændstofforbrug er inkluderet i opgørelserne, mens emissioner, som opstår ved produktion af den forbrugte elektriske energi, ikke er medtaget i opgørelserne fra EAA.

Da strømforbruget imidlertid er kendt, har det været muligt at beregne emissionerne ud fra de opgivne strømforbrug. Da handlen med strøm bliver stadig mere liberaliseret, er det valgt at benytte et EU-gennemsnit (UMIP EF-el, 1990) som udgangspunkt for emissionsberegningerne (jf. diskussion i afsnit 2.2.5).

Valsning af aluminiumfolie

Flow diagram for valsning af 1 kg aluminiumfolie fremgår af figur 2.8. Som det fremgår af diagrammet, er der ikke tale om en enkelt proces, men en række processer fra den rå valseblok til den færdige opskårne folie ligger hos færdigvareproducenten.

Opgørelse af ressourceforbrug, emissioner og fast affald ved valsning af 1 kg aluminiumfolie fremgår af bilag 6.

Af de 1.025 g aluminium, der indgår i processen tabes der 5 g, som bortskaffes med affald, mens 10 g i form af metalaffald bortskaffes til ekstern genanvendelse. Man kunne vælge at regne de 5 g aluminium, som tabes, som et ressourceforbrug knyttet til processen, men det er her valgt at holde aluminium ude af opgørelserne i de enkelte processer og i stedet lade dette indgå i vurderingerne af de samlede livsforløb. Grunden til dette er, at affaldet kan betragtes som et samprodukt og at der derfor skal foretages en allokering som vil blive foretaget for det samlede livsforløb af produkter af aluminium.

Image213.gif (10138 bytes)

Figur 2.8

Flow af aluminium ved valsning af 1 kg 100 m m aluminiumfolie.

Normaliserede ressourceforbrug og effektpotentialer beregnet på grundlag af denne opgørelse er vist i figur 2.9.

For alle miljøeffekter er de største potentialer knyttet til produktionen af elektricitet. Profilet vil derfor i endnu højere grad end profilet for produktion af primær aluminium være afhængig af udvekslingerne ved produktion af el. Som det vil fremgå senere, er forarbejdningsprocesser i det samlede livsforløb for aluminiumprodukter ikke så betydende som produktionen af primær-aluminium, og valget af el-scenarie i forhold til forarbejdningsprocesserne vil derfor være af mindre betydning når der ses på det samlede livsforløb.

Radioaktivt affald står med det anvendte el-scenarie frem som en væsentlig effekt. Dette hænger sammen med, at atomkraft (jf. tabel 2.4) udgør en væsentlig del af elproduktionen i EU (egentlig EF, 1990).

Valsning af aluminiumplade og ekstrudering af profiler

Udvekslingerne i forbindelse med valsning af folie og ekstrudering af profiler, som er angivet i bilag 6, ligner på mange måder udvekslingerne ved valsning af plader.

Flow diagram for valsning af aluminiumfolie fremgår af figur 2.10, mens diagrammet for ekstrudering fremgår af figur 2.11.

Image215.gif (6129 bytes)

Figur 2.9

Normaliserede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer ved valsning af 1 kg aluminiumfolie(100 m m). Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Også her er der tale om en lang række processer inden den færdige folie ligger hos færdigvareproducenten. Udvekslinger for de to processer samt normaliserede og vægtede ressourceforbrug og potentialer kan findes i bilag 4.

Figur 2.10

Flow af aluminium ved valsning af 1 kg aluminiumplade.

Figur 2.11

Flow af aluminium ved ekstrudering af 1 kg aluminiumprofiler.

Vægtede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer for de tre processer er vist i figur 2.12.

Vægtede ressourceforbrug og effektpotentialer

Image218.gif (3529 bytes)

Image219.gif (7116 bytes)

Figur 2.12

Vægtede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer for de tre formgivningsprocesser. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Forskellene mellem de tre processer skyldes primært de anvendte energiråstoffer, hvor der til ekstruderingsprocesserne anvendes relativt mere råolie og mindre naturgas. Disse forskelle er næppe processpecifikke, og det må forventes, at variationen mellem den samme proces udført ved forskellige værker, kan være lige så stor som variationen mellem de angivne middelværdier.

Forbruget af uranmalm knyttet til produktionen af elektricitet, ses at være det mest betydningsfulde ressourceforbrug for alle tre processer, når man som her benytter et EF-el scenarie.

For alle tre processer er de mest markante miljøeffekter drivhuseffekten, forsuring og produktion af radioaktivt affald, der alle er en funktion af energiforbruget.

2.3.4 Fortolkning og konklusioner

Konklusion

Sammenfattende kan det konkluderes, at de vurderede processer har næsten ens miljøprofiler på nær forbruget af naturgas og råolie. Da der i materialet fra EEA ikke er angivet spredning på data, kan det ikke vurderes, om forskellene mellem de tre processer er processpecifikt signifikante, men det vil formentlig ikke være tilfældet.

Forbedringsforslag

For alle processerne i produktionsfasen gælder, at de højeste vægtede miljøeffekter er knyttet til energiforbruget. Disse miljøeffekter kan altså reduceres væsentligt ved at ændre forbruget af fossile brændsler i produktionen (naturgas samt råolie) eller ved at ændre de valgte elektricitets scenarier (købe emner, der er forarbejdet i lande med andre produktionsbetingelser).

2.4 Brugsfasen

Da brugsfasen vil være meget produktafhængig og derfor ikke egner sig til en generel beskrivelse, er der ikke opstillet miljøprofiler for brug af aluminium i denne fase. Vi vil dog give en kort introduktion til områder, hvor det må forventes, at aluminium sammenlignet med alternativer vil have anderledes miljøprofiler i brugsfasen.

Ressourcetab

Metallisk aluminium reagerer på sin overflade med luftens ilt og danner et ca. 0,005 m m tykt oxidlag (hovedsageligt Al2O3 og lidt AlOOH). Sker der et mekanisk brud på dette lag vil oxidlaget med det samme gendannes. Dette lag er årsag til, at aluminium er mere bestandig over for rent vand og luftens ilt end dets elektrokemiske potentiale på -1,33 V antyder. Det dannede oxidlag modvirker yderligere udvekslinger mellem aluminiumoverfladen og omgivelserne, hvilket bevirker at aluminium i rent vand og luft kun oxideres meget langsomt. Oxidlaget nedbrydes dog ved tilstedeværelsen af salt og syrer, hvilket betyder, at aluminium kan blive frigjort fra gryder og andet køkkenudstyr til de madvarer, der tilberedes hermed. Tilsvarende vil også aluminium anvendt til vejinventar udsat for vejsalt eller til marine formål korrodere.

En svensk undersøgelse af korrosionshastigheder af aluminium (og andre metaller) /30/ viser, at korrosionen er meget afhængig af de aktuelle kemiske forhold i omgivelserne. For aluminium, som var frit eksponeret for regn, måltes korrosionsrater fra <0,1 g/m2/år i landlig miljø til 0,8 g/m2/år i et industriområde. Hvis aluminiummet sad beskyttet for regn under et tag steg korrosionsraterne markant til 0,2 g/m2/år i landligt miljø til 5,8 g/m2/år i industriområdet.

Fra en 2 mm aluminiumplade, som vejer 5,4 kg/m2, vil der under de mest ugunstige forhold således kunne frigives ca. 6 g/m2/år svarende til ca. 1‰ pr år.

Som hovedregel må det antages, at tabene i brugsfasen er marginale i forhold til de tab, der finder sted i råvare- og bortskaffelsesfaserne, og at der fra et ressoucemæssigt synspunkt derfor ikke er grund til at tage tabet i brugsfasen i regning.

Undtagelserne for denne hovedregel omfatter primært offeranoder til skibe og andre marine konstruktioner, hvor aluminium netop er beregnet til at gå i opløsning.

Økotoksicitet

Der er så vidt vides ikke knyttet væsentlige påvirkninger af det ydre miljø til anvendelse af metallisk aluminium i brugsfasen.

Energiforbrug

De væsentligste miljøeffekter i brugsfasen vil ofte være knyttet til energiforbruget i denne fase. Det vil fx være tilfældet for elektriske og elektroniske apparater og transportmidler. I denne fase vil aluminiums egenskab som elektrisk leder og metallets relativt lave vægt derfor have en væsentlig indflydelse på de samlede miljøbelastninger. I eksemplet med en bilmotor i afs. 3.2 vil der blive foretaget en sammenlignende beregning af det transportarbejde, der skal udføres for at transportere en bilmotor af henholdsvis aluminium og stål 300.000 km.

Den lave vægt vil også have indflydelse på transportarbejdet udført i de andre faser af aluminiums livscyklus.

Vedligeholdelse

Produkter af aluminium er karakteristiske ved at være næsten vedligeholdelsesfrie. Vedligeholdelse af malede overflader resulterer ofte i en diffus spredning af affaldsprodukter til omgivelserne. Ved en sammenligning af eksempelvis aluminiumvinduer og trævinduer kan det derfor være af væsentlig betydning, at man med aluminiumvinduet minimerer diffus spredning af maling til omgivelserne, og minimerer forbruget af maling til vedligeholdelse.

Det kan ligeledes være af stor betydning, hvis brug af aluminium kan forlænge produkternes levetid.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er ikke omfattet af de kvantitative opgørelser i dette projekt. I forhold til mange anvendelser af aluminium er det dog væsentligt, at produkterne har en lav vægt og dermed er nemme at håndtere. Af eksempler kan nævnes elektrisk håndværktøj og skovle. Inddragelse af arbejdsmiljø i vurderinger af sådanne produkter vil kunne have en markant indflydelse på vurderingerne.

Human toksicitet

De kvantitative LCA-vurderinger fokuserer generelt på effekter i det eksterne miljø og i mindre grad på direkte sundhedseffekter hos mennesker. For at undgå undervurdering af aluminiums sundhedseffekter fremhæves i det følgende udvalgte studier, der kan have betydning ved vurdering af aluminium til forskellige anvendelser, hvor mennesket kan tænkes at blive udsat for en eksponering af opløst aluminium.

Det har gennem længere tid været uafklaret, hvilke humantoksikologiske effekter aluminium har.

Der har været tegn i retning af, at aluminium spiller en rolle i forbindelse med Alzheimers syndrom /31,32/. Antydningerne af en sammenhæng mellem aluminium og Alzheimers syndrom er bl.a. baseret på epidemiologiske undersøgelser, eksempelvis /32/, hvor der påvises en sammenhæng mellem drikkevandets indhold af aluminium og et områdes frekvens af Alzheimers syndrom. WHO konkluderer dog i /33/, at de humantoksikologiske data vedrørende den mulige sammenhæng mellem aluminium i drikkevand og udviklingen af Alzheimers syndrom hos ældre ikke er tilstrækkelige til at slutte, at der er en sammenhæng.

Ved brug af aluminiumgryder til kogning af mad med lavt pH vil der kunne ske en afgivelse af aluminium fra gryden til maden. I /34/ dokumenteres det, at en tomatret med pH 4,4 og en startkoncentration af aluminium på 0,5 mg/kg efter endt kogning i en aluminiumgryde har en aluminiumskoncentration på 3,3 mg/kg. I samme reference betragtes ligeledes en ret med en pH-værdi på 3,2 og en startkoncentration af aluminium på 1,0 mg/kg - efter endt kogning i en aluminium har denne ret en aluminiumskoncentration på 11,3 mg/kg.

Der er også resultater, der tyder på, at aluminium vil kunne afgives fra emballage til mad og drikkevarer ved pH-værdier nær neutral. I en japansk undersøgelse fandt man forhøjede koncentrationer af aluminium i øl (pH 7.1) emballeret i aluminiumsdåser set i forhold til den tilsvarende øl emballeret i glas /35/.

Da der ikke er påvist en sammenhæng mellem brug af aluminium og humantoksikologiske effekter, vil der i den sammenlignende LCA-screening af aluminium- og PET-bakker i afsnit 3.1 ikke blive gjort forsøg på at kvantificere en eventuel effekt.

2.5 Bortskaffelsesfasen

2.5.1 Målsætning

I dette afsnit opgøres relevante udvekslinger med omgivelserne i forbindelse med bortskaffelse og genanvendelse af aluminiumholdige produkter. Data skal kunne bruges som et fundament for LCA-studier af specifikke aluminiumholdige produkter med forskellige bortskaffelsesscenarier.

2.5.2 Afgrænsning

Bortskaffelsesfasen defineres at omfatte bortskaffelses og genanvendelsesprocesserne fraregnet transport, som er produkt- og stedspecifik.

Vurderingens objekt

Vurderingens objekt er: "bortskaffelse af 1 kg aluminium". Alle miljøeffekter er derfor beregnet for 1 kg aluminium.

Afgrænsning

Der ses i dette afsnit på fire forskellige bortskaffelsesprocesser for aluminiumholdige produkter:

 • Deponering
 • Forbrænding
 • Oparbejdning af skrot i åbent kredsløb
 • Oparbejdning af skrot i lukket kredsløb

Disse bortskaffelsesmåder antages tilnærmelsesvist at redegøre for den samlede mængde aluminium, som bortskaffes i Danmark. Der ses derfor ikke på marginale bortskaffelsesveje som eksempelvis tab direkte til omgivelserne. Direkte genanvendelse af aluminiumholdige produkter uden omsmeltning er heller ikke taget i betragtning.

2.5.3 Procesbeskrivelse

Forbrænding

Ved forbrænding af aluminium må der skelnes mellem brændbart og ikke-brændbart aluminium. Aluminiums evne til at forbrænde afhænger først og fremmest af den specifikke overflade, som skal være stor, og i mindre grad af forbrændingsbetingelserne.

Ved stor specifik overflade forstås et forhold mellem overflade og volumen, som tillader fuldstændig forbrænding af aluminiummet til aluminiumoxid. Tynde folier opfylder denne betingelse, mens støbte og ekstruderede emner næsten aldrig opfylder betingelsen. Der kan ikke gives præcise angivelser for kravet til den specifikke overflade, da også forbrændingsbetingelserne influerer på aluminiummets brændbarhed. Den vigtigste af disse er.

For brændbart aluminium kan der regnes med en energigevinst fra forbrændingen på ca. 31 MJ/kg, hvilket svarer til 3/4 af energien fra forbrændingen af 1 kg fuelolie /3/. I de tilfælde, hvor varme fra affaldsforbrænding anvendes til el- eller fjernvarmeproduktion, vil afbrænding af aluminium medføre et mindre behov for at producere kraft eller varme ud fra fossile brændsler og dermed en reduktion i emissionerne.

Der er i beregningerne ikke medtaget udvekslinger i forbindelse med indsamling og transport af aluminiummet forud for forbrændingen og transporten af forbrændingsresterne til et slutdepot efter forbrændingen. Transporten vil normalt være sted- eller produktspecifik og dermed uegnet til en generel beskrivelse.

Deponering

Deponering betragtes alene som et tab af aluminium regnet som volumenaffald. Der regnes i det generelle tilfælde ikke med transport i forbindelse med bortskaffelsen, ligesom emissioner fra deponeringsprocessen antages at være forsvindende. I praksis vil der med årene kunne forekomme nedsivning af spormængder af aluminiumforbindelser, ligesom der vil ske en oxidering af aluminiumoverfladen, som derved omdannes til aluminiumoxid.

Materialegenbrug

Ved materialegenbrug forstås et genbrugskredsløb, hvor aluminium omsmeltes for atter at indgå i aluminiumholdige produkter. Der skelnes her mellem lukkede og åbne kredsløb.

- lukkede kredsløb

Ved lukkede kredsløb forstås en genanvendelsescyklus, hvor aluminiumprodukter indsamles og omsmeltes således, at aluminiummet genbruges i samme type produkter. Et af de mest kendte eksempler på sådanne kredsløb er genanvendelse af tomme drikkedåser, men lukkede eller delvist lukkede kredsløb kendes også fra bilindustrien og byggeindustrien. Lukkede kredsløb eksisterer ligeledes for produktionsaffald, som ofte er en ren og veldefineret skrottype.

For lukkede kredsløbene opnås et veldefineret sekundær-materiale, som ikke i væsentlig grad skal justeres med legeringselementer eller primær-materiale.

- åbne kredsløb

Langt hovedparten af aluminium fra udtjente produkter genanvendes i åbne kredsløb, hvor aluminium fra mange anvendelser samles og herefter sædvanligvis sorteres i et antal grupper efter hovedlegeringselementer.

Det åbne kredsløb regnes her at omfatte oparbejdning ved shredding samt efterfølgende omsmeltning. I mange tilfælde vil aluminium dog blive genanvendt i åbne kredsløb uden at blive oparbejdet gennem en shreddingproces.

For begge typer kredsløb gælder det, at der alene regnes på miljøpåvirkningerne i forbindelse med behandlingen af sekundær-materialet, mens forudgående indsamling og transport mv. ikke er regnet med. Disse størrelser er stedspecifikke og derfor ikke egnede til en generel beskrivelse.

2.5.4 Opgørelse og vurdering

Deponering

Ved deponering er den eneste påvirkning af omgivelserne tabet af 1 kg aluminium fra teknosfæren og produktion af 1 kg volumenaffald i form af aluminium. Transport til deponi er ikke inkluderet i afgrænsningen.

Forbrænding af aluminium med lille specifik overflade

Forbrænding af 1 kg aluminium med lille specifik overflade medfører enten ingen ændringer eller en smeltning af aluminiummet. Som følge af støttefyringen i affaldsforbrændingsanlægget, skal aluminium, som passerer gennem anlægget, tildeles en del af miljøpåvirkningerne fra dette brændselsforbrug. Ydermere er afbrændingen af 1 kg aluminium tildelt emissioner svarende til 1 kg uspecificeret affald. Dette skyldes, at det ikke kan udelukkes at aluminium ved en katalysevirkning i et vist omfang bidrager til de emissioner, der registreres fra affaldsforbrænding. Når aluminium kun udgør en lille del af den samlede affaldsmængde, er konsekvensen af dette valg marginalt. Beregninger for aluminium med lille specifik overflade er ikke vist i figurerne, men fremgår af bilag 7.

Forbrænding af aluminium med stor specifik overflade

Forbrænding af aluminium med stor specifik overflade medfører en fuldstændig omdannelse af aluminiummet til aluminiumoxid. Dannelsesvarmen for aluminiumoxid er ca. 31 MJ/kg aluminium. Denne energigevinst skal modregnes i behovet for støttefyring og medfører derfor et fald i mængden af emissionsprodukter. I denne vurdering er det antaget, at forbrændingen af aluminium sker rent uden dannelse af uønskede forbindelser. Herudover er medregnet emissioner fra støttefyring og emissioner svarende til uspecificeret affald, som angivet overfor for aluminium med lille specifik overflade . Produkter med stor specifik overflade vil i denne sammenhæng typisk være folier med tykkelser op til det niveau, der anvendes i leverpostejbakker.

I UMIP PC-værktøjets enhedsprocesdatabase er der ikke angivet data som muliggør en omregning fra sparet støttebrændsel til effektpotentialer.

Ifølge den tidligere version af UMIP-enhedsprocesdatabasen (Frees, N. et. al., 1996) er virkningsgraden for fjernvarme, produceret på et forbrændingsanlæg lig med 75%. Dette medfører i følge databasen, at 1 kg afbrændt materiale kan substituere fjernvarme produceret ved afbrænding af fossile brændsler svarende til 23,25 MJ. Ved beregningen af miljøprofilet for afbrænding af aluminium med stor specifik overflade er der taget udgangspunkt i disse data.

Hvis massen af det afbrændte aluminium svarer til 1 kg, og det forudsættes, at 100% af aluminiummet bliver omsat til aluminiumoxid, bliver den samlede vægt af det producerede aluminiumoxid lig med 1,9 kg som antages at ende som slagge/aske.

En del af energien som bruges til produktion af primær-aluminium, vil som tidligere nævnt blive frigivet ved afbrænding af aluminium i affaldsforbrændingsanlæg.

I figur 2.13 er de vægtede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer fra afbrænding af aluminiumfolie derfor sammenholdt med miljøprofilerne for produktion af primær-aluminium. Udvekslingerne fra produktion af primær aluminium er beregnet på grundlag af "aluminium-el" scenariet i afsnit 2.2.5.

Gevinsten ved afbrænding af aluminium fremstår som negative potentialer på figuren. Det ses umiddelbart, at gevinsten, som opnås ved afbrænding af aluminium er ganske beskeden sammenlignet med miljøomkostningerne ved produktion af primær-aluminium. Dette hænger dels sammen med, at det kun er en mindre del af den energi, der går til produktion af primær-aluminium, der frigives ved forbrændingen, dels at en væsentlig del af miljøbelastningerne ved produktion af primær-aluminium som tidligere vist ikke er knyttet til energiforbruget.

Hertil kommer, at den betydelige produktion af slagge/aske ved forbrændingen, er langt større end den mængde volumenaffald, der spares ved ikke at brænde kul af til fjernvarme.

Figur 2.13 Se her

Vægtede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer ved forbrænding af alufolie og produktion af primær aluminium. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Det skal til det meget store potentiale for slagge og aske bemærkes, at der med metoden foretages en forenkling ved ikke at tage stilling til det kemiske indhold af slagge/aske.

Det betyder, at aluminiumoxider i slaggerne vil vægte lige så meget som. fx blyoxider. Man kan i forhold til de store mængder af slagge/aske anføre, at indholdet af aluminiumoxid i slaggerne faktisk gør slaggerne fra forbrændingsanlæg mere velegnede til genanvendelse.

Materialegenbrug, åbne kredsløb

Behandlingen af aluminiumskrot i åbent kredsløb (som defineret her) består af to trin: en forbehandling og omsmeltningen.

Forbehandlingen (shredding) har hovedsageligt til formål at adskille aluminiummet fra andre materialer, at sortere det og at klargøre det til omsmeltning. Data for dette procestrin stammer fra EAA, som angiver et europæisk gennemsnit for forbehandling af aluminiumskrot fra automobilindustrien, der alene står for en stor del af aluminiumgenanvendelsen i Europa. Transport til og fra processen er ikke inkluderet.

Ifølge EAA, er disse automobildata repræsentative for miljøpåvirkninger fra diverse aluminiumprodukters genanvendelse i Europa. For specifikke livscyklusstudier anbefaler EAA dog, at der indhentes produkt- og stedspecifikke data.

Data for omsmeltningen er ligeledes et gennemsnit for den europæiske automobilindustris genanvendelse af aluminium, eksklusive transport. Det anvendte teknologimix på smelteværkerne repræsenterer gennemsnittet for 1993/94 og er baseret på 4 forskellige ovntyper. Også her gælder det, at livscyklusstudier på specifikke produkter bør baseres på primære data, mens EAA tallene blot skal bruges som en indikation af størrelsesordenen for miljøpåvirkningerne.

Faktorer af betydning for de anvendte processer og genanvendelsesrater er ifølge EAA markedsprisen for de forskellige skrottyper og teknologimixet på de enkelte behandlingsanlæg, ligesom der generelt er en variation i valg af processer og genanvendelsesrater over tiden.

I figur 2.14 er vist de vægtede miljøeffektpotentialer for de åbne kredsløb opdelt på shredding, omsmeltning samt produktion af den elektricitet, der anvendes til de to processer. De vægtede potentialer er beregnet på grundlag af opgørelserne i bilag 7.

Der er til shreddingen knyttet en væsentlig produktion af farligt affald (olieaffald) og volumenaffald. Dette hænger sammen med, at det betragtede system er shredding af biler, som af EAA er anvendt til at illustrere processerne i tilknytning til oparbejdning af aluminium. Man kan naturligvis diskutere, om det er rimeligt at allokere produktionen af volumenaffald (som formentlig især plast) og produktionen af olieaffald til den shreddede aluminium, da dette affald er knyttet til bilskrot og ikke nødvendigvis er repræsentativt for andre typer af aluminiumholdigt skrot.. Det er dog valgt her at tage udgangspunkt i opgørelserne fra EAA uanset hvilken type aluminiumsskrot, der er tale om, da beregninger viser, at denne aktivitet kun giver et marginalt bidrag til den samlede miljøprofil for aluminiumsprodukter, og den fejl der begås således er ubetydelig.

Figur 2.14 Se her

Vægtede miljøeffektpotentialer ved oparbejdning af aluminium i åbent genanvendelseskredsløb. Elproduktion er regnet som EF-el. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Materialegenbrug, lukkede kredsløb

I lukkede kredsløb er der sædvanligvis ikke behov for forbehandling i form af en shredding. Der kan dog tænkes tilfælde, hvor man p.g.a. emnestørrelse ønsker at nedbryde produktet på grund af dets størrelse.

Fordelen ved et lukket kredsløb frem for et åbent kredsløb er, at man i det lukkede kredsløb kan opnå de samme kvaliteter af sekundær-aluminium som i det primære materiale. Tilførsel af primær-aluminium foretages da hovedsageligt for at kompensere for tabt materiale og ikke for at opretholde en given kvalitet af aluminiumslegeringen. Set i et videre perspektiv er der en miljøgevinst forbundet med veldefinerede sekundær-legeringer. Denne miljøgevinst vil slå igennem i forbindelse med lødighedsallokering, som diskuteres senere i dette afsnit.

Processkrot er i reglen ikke overfladebehandlet og har en kendt sammensætning. Skrottet vil dog ofte være forurenet med skæreolier mm.

Miljøeffekter i tilknytning til omsmeltningen stammer primært fra energiforbruget til smelteprocessen og i noget mindre grad fra brug af kemikalier som anvendes til beskyttelse af aluminiumsmelten mod oxidering.

Data for denne proces er også hentet fra EAA og inkluderer heller ikke transport. Udvekslinger knyttet til produktion af den anvendte el er beregnet med UMIP EF-el scenarie.

De vægtede ressource- og miljøprofiler for oparbejdning i det lukkede kredsløb er sammen med profilerne for det åbne kredsløb og for produktion af primær-aluminium vist i figur 2.15.

Som forventet er ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer knyttet til oparbejdning af skrot langt mindre end potentialerne knyttet til produktion af primær-aluminium. Forskellen i energiforbrug ved produktion af henh. primær- og sekundæraluminium er velkendt, og opgørelsen her viser, at det samme er tilfældet, når man ser på de samlede miljøeffektpotentialer.

Figur 2.15 Se her

Vægtede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer for oparbejdning af 1 kg aluminium. Bemærk forbruget af bauxit er uden for skala. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer er generelt større for det åbne kredsløb end det lukkede på grund af ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer knyttet til oparbejdningen. Men disse forskelle er marginale sammenlignet med forskellene i forhold til produktion af primær-aluminium.

2.6 Genanvendelse af aluminium

Der er, som det fremgår af det foregående, et markant lavere energiforbrug og dermed færre miljøpåvirkninger ved produktion af sekundær-aluminium sammenlignet med produktionen af primær-aluminium.

I det følgende vil vi derfor se på, hvilken indflydelse genanvendelse har på miljøprofilerne for aluminiumprodukter.

Ved en vurdering af de miljømæssige forhold i tilknytning til brug af primær-aluminium henholdsvis sekundær-aluminium vil vurderingen være meget følsom overfor hvilken allokeringsmetode, der anvendes. Allokeringsmetoden har endvidere stor indflydelse på, hvilken betydning genanvendelse af de anvendte materialer får for den samlede miljøprofil.

For at præcisere hvorledes allokeringen foretages og diskutere allokeringsmetoderne vil det være nødvendigt i det følgende, at gå nærmere ind på beregningsmetoderne, hvilket indebærer at afsnittet bliver noget "tungere" end de foregående afsnit. Det vil i gennemgangen forudsættes at læseren har lejlighed til supplerende at læse i "Miljøvurdering af produkter" /1,2/. For den læser, der blot ønsker at aflæse resultaterne, er det dog muligt at springe direkte til figurerne.

2.6.1 Allokeringsprincipper

I de tilfælde, hvor processer bidrager til andre produkter, end de som indgår i den funktionelle enhed, kan det være relevant at allokere processernes udvekslinger til de forskellige produkter.

Der er to principielt forskellige måder, hvorpå to processer kan bidrage til mere end &eacutet produkt, nemlig:

 • Når der opstår eller indgår flere samtidige produkter fra eller i en proces; i UMIP-metoden kaldet "sam-produkter".
 • Ved genbrug af materialer eller dele af produkter.

I det følgende er det kun allokering ved genbrug, som vil blive diskuteret.

Allokeri

g i forbindelse med genbrug

Baggrunden for at allokere ved genbrug af aluminium er:

 • at allokere en del af udvekslingerne ved produktionen af primær-aluminium til det aluminium, som bortskaffes til genanvendelse og dermed til den bruger, som anvender sekundær-aluminium.
 • at allokere en del af udvekslingerne ved den terminale bortskaffelse af materiale, som er bortskaffet til genbrug, til den bruger, som sender aluminium til genanvendelse.

Allokering på basis af lødighedsprincippet

I UMIP-metoden er det valgt at basere allokering ved genbrug på en fordelingsnøgle, som bygger på lødighed. Lødighed anvendes som en betegnelse for materialernes tekniske brugsværdi.

Tanken er, at når et materiale bruges flere gange, vil der gradvist ske et fald i lødighed - et lødighedstab - således at materialet efter en række genanvendelsescykler ikke længere kan anvendes til samme formål som primær-materialet. Det traditionelle eksempel er genanvendelse af papir, hvor fibrene fysiske egenskaber efter en række genanvendelseskredsløb er ændret i en sådan grad, at de ikke længere kan anvendes til produktion af papir. I praksis vil lødighedstabet oftest kompenseres med tilførsel af primær-materiale til en materialepulje, der indeholder fibre af varierende alder og dermed længde.

I følge UMIP-metoden (den danske udgave) regnes der med at aluminium kan genanvendes 10 gange, og at lødigheden nedskrives lige meget for hver genanvendelsescyklus. Dette medfører, at man i et hvilket som helst produktsystem tilfører aluminiummet et lødighedstab ("slid") på 10% af lødigheden af primæraluminium.

Lødighedstabet på 10% skal i øvrigt ikke forveksles med det forhold ,at der i et lukket kredsløb regnes med, at der skal tilføres i størrelse 5-10% nyt aluminium ved hver livscyklus. Dette skyldes ikke et lødighedstab, men et egentligt tab bl.a. på grund af oxidering af aluminium ved omsmeltningen.

Lødighedstabet afspejler at anvendelsesområderne - og dermed den tekniske brugsværdi - af omsmeltet aluminium er indskrænket i forhold til anvendelsesområderne for primær-aluminium.

Begreberne, som anvendes ved allokering efter lødighedsprincippet, fremgår af følgende box 1.

Lødighed af primær-materiale

f(ny) = 1

Lødighed af skrot

f(skrot)

Lødighedstab

f(tab)

Fraktion som bortskaffes til deponi

b

Fraktion som bortskaffes til genanvendelse

a = 1-b

Allokeringsfaktor for materiale som bortskaffes til deponi

fb

Allokeringsfaktor for materiale som bortskaffes til genanvendelse

fa

Box 1

Anvendte begreber ved allokering i forbindelse med genbrug.

Lødighed af skrot, f(skrot), angiver den gennemsnitlige lødighed af sekundær-aluminium, som er i omløb i samfundet.

Lødighedstabet, fa, er i den danske udgave af UMIP sat til 0,1 mens f(skrot) er sat til 0,8.

Når allokeringen baseres på lødighedsprincippet, som anvendes i UMIP, vil det gælde at:

fb = f(ny) , hvis der anvendes primær-aluminium

fb = f(skrot), hvis der anvendes sekundær-aluminium.

fa = f(tab)

Ved brug af andre allokeringspricipper kan fa udmærket være forskellig fra f(tab), eksempelvis er fa lig med 0,5, hvis der anvendes en 50:50 allokering som beskrevet i UMIP-metoden /2/ p. 663.

2.6.2 Fire genanvendelsesscenarier

For at illustrere betydningen af genanvendelse på miljøprofilerne af aluminiumprodukter vil der i det følgende blive regnet på fire scenarier med forskellige antagelser vedrørende genanvendelse.

Undersøgelsens objekt

Undersøgelsens objekt er i de fire scenarier er:

Brug af 1 kg aluminium til et ikke nærmere defineret formål i et år.

Levetid

Det antages at aluminiumproduktet anvendes i et år.

For tydeligere at kunne se effekterne af materialevalg og bortskaffes antages det, at produktions- og brugsfasen i alle scenarier er ens og udvekslingerne i disse faser indgår ikke i opgørelserne. Det antages endvidere, at materialerne, der bortskaffes til genanvendelse, terminalt vil blive bortskaffet til deponi. I en mere kompleks beregning vil det være nødvendigt at anvende data for det gennemsnitlige bortskaffelsesmønster for materialer, som har indgået i materialepuljen (jf. UMIP p. 223). Da sekundær-aluminium næsten udelukkende anvendes til støbelegeringer, er det dog ikke urimeligt at antage, at aluminium fra materialepuljen terminalt vil bortskaffes til deponi.

De fire betragtede livsforløb er illustreret i figur 2.16.

Scenarie A dækker hovedparten af aluminiumanvendelsen i Danmark. I scenariet anvendes der primær-aluminium, som efter brug bortskaffes til deponi eller et åbent genanvendelseskredsløb. Aluminium, der bortskaffes til genanvendelse indgår i en materialepulje, og vil i den sidste ende bortskaffes til deponi. For scenarie A ses der på to situationer: A1 med 0% genbrug og A2 med 60% genbrug. Mængderne, som omsættes i de forskellige processer, er på figuren angivet med Q. Disse angivelser anvendes i det følgende ved forklaring af de anvendte beregningsmetoder.

Scenarie B er et lukket genanvendelseskredsløb. Der tilføres løbende primær-aluminium til kredsløbet som kompensation for tab til deponi. Der regnes med et tab på 5%, som er, hvad der med den nuværende teknologi typisk vil tabes i et lukket kredsløb.

Scenarie C svarer til scenarie A2 med den forskel, at der i stedet for primær-aluminium anvendes sekundær-aluminium fra det åbne kredsløbs materialepulje.

I alle tre scenarier er det overordnede livsforløb, at aluminium udvindes, oparbejdes og efter brug - &eacuten eller flere gange - ender på deponi. Terminale processer er i figuren angivet med .

Figur 2.16 Se her

Afgrænsede livsforløb for de fire scenarier. I A angiver Q mængderne af aluminium, som udgår af de enkelte processer,.

Fraktionen, der sendes til genanvendelse, b, kan eksemplificeret i scenarie A udregnes som b = Qg / (Qg+Qd). Qg er den mængde, der bortskaffes til genbrug, mens Qd er mængden, der bortskaffes til deponi. Fraktionen, der bortskaffes til deponi, a, er lig med 1-b.

Af de følgende to tabeller fremgår, hvilken andel af enhedsprocessernes samlede udvekslinger, der tilskrives den funktionelle enhed og hvilke allokeringsfaktorer, der anvendes i de 4 scenarier. For at forenkle sammenligningen mellem de forskellige scenarier, antages udvekslingerne i forbindelse med produktion og brug af produkterne som nævnt at være identiske og udelukkes af vurderingen.

Jf. UMIP-metodens allokeringsprincip allokeres udvekslingerne i forbindelse med oparbejdelse af skrot 100% til den funktionelle enhed. Det vil sige, at det påhviler brugeren at oparbejde aluminiummet og aflevere det oparbejdet til næste bruger.

Lødighedstab

Lødighedstab i forhold til aluminium vil blive diskuteret mere senere i dette afsnit, men vi vil dog allerede her tage hul på diskussionen, idet vi vil antage at lødighedstabet i det lukkede genanvendelseskredsløb (B) er forskelligt fra lødighedstabet i et åbent genanvendelseskredsløb (A og C).

Hvis lødighedstab defineres som tab af teknisk brugsværdi, og materialet genanvendes i et lukket kredsløb, må lødighedstabet regnes at være meget lig 0, da der i princippet ikke er problemer med at omsmelte aluminium mange gange til det samme formål. I praksis vil der være et tab af aluminium ved hver livscyklus (fx ved oxidering af aluminium ved omsmeltningen), således at der skal tilføres nyt aluminium. Et eventuelt lille lødighedstab vil derfor i praksis blive kompenseret af tilførslen af nyt aluminium.

Vi vil derfor sætte lødighedstabet, f(tab), i et lukket kredsløb til 0, mens lødighedstabet i det åbne kredsløb med udgangspunkt i UMIP /1/ antages at være 0,1. Lødigheden af sekundæraluminium i det lukkede kredsløb sættes til 1 som konsekvens af antagelsen om at lødighedstabet er 0.

Det skal bemærkes, at bortskaffelse til deponi omfatter fællesudvekslinger ved deponering såvel inden for den betragtede livscyklus som den terminale bortskaffelse af de materialer, der i første omgang bortskaffes til materialepuljen. Det betyder, at allokeringsfaktorerne anvendes på den samlede mængde, der bortskaffes, som i eksempel A vil være lig med Qd + Qg.

Ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer før vægtning og normalisering samt normaliserede potentialer fremgår af bilag 8.

De vægtede miljøeffektpotentialer ved de fire scenarier fremgår af figur 2.17.

Enhedsproces

Andel af enhedsprocessens samlede udvekslinger, der tilskrives den funktionelle enhed

Produktion af primær-aluminium

fa·a + fb·b

Bortskaffelse til deponi

fa·a + fb·b

Shredding

1

Omsmeltning

1

Scenarie

Allokeringsfaktorer

Fraktion til genanvendelse

   

fb

fa

b

A1

Brug af primær-aluminium, 0% genbrug

1

0,1

0

A2

Brug af primær-aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

1

0,1

0,6

B

Brug af sekundær-aluminium, 95% genbrug i lukket kredsløb

1

0

0,95

C

Brug af sekundær-aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

0,8

0,1

0,6

 

Andel af enhedsprocesser, der allokeres til den funktionelle enhed

Enhedsproces

A1

A2

B

C

Produktion af primær-aluminium

1

1·0,4 + 0,1·0,6

1·0,05 + 0·0,95

0,8·0,4 + 0,1·0,6

Bortskaffelse til deponi

1

1·0,4 + 0,1·0,6

1·0,05 + 0·0,95

0,8·0,4+ 0,1·0,6

Shredding

-

1

-

1

Omsmeltning

-

1

1

1

Den effekt, som tydeligt slår igennem i resultaterne er, at miljøeffektpotentialerne ved oparbejdningen af aluminium er meget små sammenlignet med potentialerne knyttet til produktion af primær aluminium. Potentialerne knyttet til genanvendelsesscenariet med 95% genbrug er meget små i forhold til de øvrige scenarier. Det skal dog bemærkes, at scenarierne ikke omfatter bearbejdningsprocesser og at forskellene ville blive lidt mindre udtalte, hvis der i alle scenarier var en fælles "baggrundsniveau" bestående af forarbejdning af aluminium, transport og produktion af produkter.

Det ses af figuren, at det er genanvendelsesprocenten der er den afgørende, hvorimod det ikke har så stor betydning om der anvendes primær- eller sekundæraluminium. Dette hænger sammen med den anvendte allokeringsmetode, der tillægger det stor betydning, om materialerne genanvendes og mindre betydning om der benyttes sekundær-materialer.

Betydningen af de anvendte antagelser vedrørende allokering vil blive diskuteret i det følgende afsnit.

Figur 2.17 Se her

Vægtede miljøeffektpotentialer ved fire forskellige anvendelsesscenarier (excl. produktion og brug af produkter).

2.6.3 Vurderingens følsomhed over for ændringer vedrørende lødighedstab

Allokering af udvekslingerne fra produktion af primær-aluminium efter lødighedsprincippet kan have meget stor indflydelse på miljøprofilerne af aluminiumholdige produkter.

Hvis lødighedstabet ved brug af aluminium regnes at være relativt lille vil det indebære, at der vil være meget lille forskel på, om man bruger primær- eller sekundær-aluminium, men det vil være af stor betydning om materialerne bortskaffes til genanvendelse. Hvis lødighedstabet derimod regnes at være meget stort , vil det være af mindre betydning om materialerne genanvendes, men brug af sekundær-aluminium vil resultere i en markant forbedret miljøprofil i forhold til brug af primæraluminium.

Det vil derfor være relevant at diskutere baggrunden for dette allokeringsprincip, og om princippet eventuelt bør revurderes.

Genanvendelse af aluminium

Der bortskaffes aktuelt 27.000-34.000 tons aluminium til genanvendelse i Danmark /29/. Da forbruget af aluminium er på 72.000-105.000 udgør mængden der genanvendes ca. 30%. Forskellen skyldes dels tab af aluminium til affald, dels at der sker en akkumulation af aluminium i samfundet.

Den genanvendte aluminium anvendes til produktion af støbelegeringer og såkaldt "stålværksaluminium", der anvendes som offermetal ved stålfremstilling. Der er aktuelt ingen problemer med at afsætte aluminiummet til disse formål. En del af aluminiumskrottet afsættes på ekspanderende markeder i Sydøstasien.

Årsagen til, at den omsmeltede aluminium kun anvendes til støbelegeringer, er, at der ved genanvendelsen sker en sammenblanding af forskellige legeringselementer, der gør aluminiummet uegnet til fremstilling af plader og profiler. Til disse formål ønskes ofte kun få legeringselementer i relativt lave koncentrationer. Støbelegeringer er oftest højtlegerede, og det er derfor med tilsætning af primæraluminium eller produktionsskrot med et kendt legeringsindhold muligt at justere smelterne til den ønskede legering.

Der vil dog også til støbning kunne være problemer med legeringer med for højt indhold af især magnesium og jern. Da et højt indhold af jern ikke er et problem i stålværksaluminium, anvendes smelter med højt jernindhold typisk til fremstilling af stålværksaluminium. Herved kan det undgås at recirkuleret aluminium gradvis kommer til at indeholde mere og mere jern; en problemstilling som kendes fra genanvendelse af stål, hvor der ses et stigende indhold af kobber i stålet.

Lødighedstab

Lødighed anvendes i metallurgien som betegnelse for metallers og malmes renhed. Men ordet har også en bredere betydning, hvor det er synonymt med "værdifuldt" eller "seriøst".

I UMIP-metoden defineres lødighed som materialernes tekniske brugsværdi og lødighedstab er udtryk for et tab i teknisk brugsværdi. I forhold til papirfibrene, som er nævnt tidligere, indebærer lødighedstabet, at fibrene bliver mindre velegnede til papirfremstilling. Men fibrene er stadig et ganske lødigt brændsel.

Lødighedstab betyder således ikke at materialer med mindre lødighed ikke kan være en værdifuld råvare for specifikke produkter/processer, men snarere at anvendelsesmulighederne af materialet indskrænkes; at materialet er værdifuldt for en mindre vifte af produkter/processer.

I relation til aluminium kan man vælge at betragte lødighed som renhed; i lighed med den metallurgiske brug af lødighedsbegrebet. Rent primær-aluminium kan anvendes til alle aluminiumprodukter og har dermed den største lødighed. Aluminium tilsat små mængder legeringselementer kan anvendes til færre produkter, men vil stadig kunne omsmeltes og indgå i en lang række legeringer. Højtlegerede støbelegeringer vil kun kunne genanvendes til støbelegeringer og har dermed en mindre lødighed.

I følge UMIP-metoden påhviler udvekslingerne ved oparbejdning af materialer, der bortskaffes til genanvendelse, brugeren, der bortskaffer materialet. Det betyder i praksis at primær-aluminium - uanset renhed - der bortskaffes i et åbent kredsløb, må påregnes et lødighedstab svarende til at gå fra rent aluminium til en højtlegeret støbelegering. Næste gang aluminiummet genanvendes, vil der ikke ske så stort et lødighedstab, idet der vil være tale om at omsmelte en støbelegering til en ny støbelegering. Da støbelegeringer er meget forskellige vil en sammenblanding af støbelegeringer dog også indskrænke anvendelsesmulighederne for det omsmeltede materiale, og omsmeltning af sekundær-aluminium må derfor stadig tilskrives et lødighedstab.

Genbrug af aluminium - og især støbelegeringer - kan kun foregå under forudsætning af, at der er aluminium med høj renhed til rådighed for justering af legeringerne. I en "steady state" situation, hvor mængden der bortskaffes tilsvarer forbruget, vil det ikke være muligt at genanvende alt aluminium i åbne kredsløb.

Genanvendelse i lukket kredsløb

Defineret på denne måde sker lødighedstabet, idet metallerne blandes sammen. Hvis vi betragter et lukket kredsløb, fx af aluminiumdåser, vil der ske et lødighedstab ved produktion af legeringen der anvendes, men der vil ikke ske et tab i forbindelse med genanvendelsen i det lukkede kredsløb.

Lødighedstab i den aktuelle historiske situation

En alternativ betragtningsmåde, som anvendes i den engelske udgave af "Miljøvurdering af produkter", er at se på hvilket materiale, som det genanvendte materiale kan fortrænge. Betragtningsmåden er den samme som anvendes når papir genanvendes til brændsel, hvor der modregnes med miljøbelastningerne, som ville finde sted, hvis der i stedet for papir skulle fyres med eksempelvis olie. Hvis sekundæraluminium i praksis fortrænger primær-aluminium skal vi modregne med miljøbelastningerne, der ville finde sted, hvis vi i stedet anvendte primær-aluminium.

Støbelegeringer af sekundær-aluminium vil i praksis være lige så gode som støbelegeringer af primær-aluminium, og der er som nævnt aktuelt ingen problemer med at afsætte sekundær-aluminium til støbeformål. Hvis der ikke fandtes sekundær-aluminium ville der i stedet anvendes primær-aluminium. Som konsekvens af dette er det i den engelske udgave af "Miljøvurdering af produkter" valgt at definere lødighedstabet ved anvendelse af aluminium som 0. I en fremtidig situation, hvor der er større overensstemmelse mellem forbrug og bortskaffelse, vil der kunne opstå vanskeligheder med at afsætte sekundær-aluminium, og i dette tilfælde vil det så være nødvendigt at revurdere lødighedstabet. Denne tilgang tager således udgangspunkt i den aktuelle historiske situation og ikke i teoretiske overvejelser omkring materialernes anvendelsesspektrum.

Man kan også kritisere denne betragtningsmåde udfra det argument, at hvis en LCA-metode beregningsmæssigt ikke godskriver brugen af sekundær- materiale i forhold til primær-materiale, sender metoden i virkeligheden det signal til industrivirksomheder og andre brugere af metoden, at det miljømæssigt er ligegyldigt, om der anvendes primær eller sekundær-materialer.

I tilfældet aluminium er dette signal oplagt forkert i kraft af de forskelle i miljømæssige belastninger, der er knyttet til primær- henholdsvis sekundær- aluminium. Hertil kommer, at signalet tillige er miljømæssigt farligt, idet signalet alt andet lige må antages (hvis det bliver taget alvorligt) at hæmme efterspørgslen efter sekundær-materialer, hvilket igen vil påvirke indsamlingen af aluminiumsskrot og motivationen for at forbedre den eksisterende indsamling.

I lyset af den stigende internationale fokus på behovet for at mindske forbruget eller tabet af naturlige ressourcer (der tænkes på overvejelserne om økologisk råderum for naturlige ressourcer henholdsvis faktor 4/faktor 10 diskussionerne), forekommer det fornuftigt at overveje, om der i LCA-beregninger burde indføres en positiv særbehandling af sekundær-materialer i forhold til primær-materialer (i hvert fald i vægtningsfasen), som afspejler samfundets miljøpolitiske prioriteringer.

Gradueret lødighedstab

Vi vil her fastholde definitionen af lødighedstab som tab af teknisk brugsværdi. Selv om det genanvendte aluminium aktuelt fortrænger primær-aluminium, produceres der af skrottet legeringer, som det vil være vanskeligere i længden at genanvende. Men det er spørgsmålet, om det er rimeligt at regne med det samme lødighedstab i hver livscyklus?

Vi vil for at illustrere et alternativt princip lave et eksempel, hvor der regnes med et gradueret lødighedstab. Vi vil skelne mellem lødighedstabet ved omsmeltning af primær-aluminium, der betegnes f(tab,ny) og lødighedstabet ved omsmeltning af sekundær-aluminium, der vil blive betegnet f(tab,skrot). Ved omsmeltning af primær-aluminium i et åbent kredsløb regnes der med et lødighedstab, f(tab,ny), på 0,3. Efter denne første omsmeltning regnes der med, at lødighedstabet i de efterfølgende omsmeltninger vil være det samme ved hver omsmeltning. Der vil i lighed med antagelserne i UMIP-metoden regnes med at aluminium kan anvendes 10 gange, og der vil derfor være et lødighedstab ved omsmeltning af sekundær-aluminium, f(tab,skrot), på 0,08.

I det følgende vil udstøbt primær-aluminium blive sammenlignet med omsmeltet sekundær-aluminium. I begge tilfælde regnes der med at 60% af materialet bortskaffes til genanvendelse.

Ved beregning af lødighed af skrottet f(skrot) er det nødvendigt at have et mål for den gennemsnitlige genbrugsgrad i samfundet, som altså ikke skal forveksles med andelen, der sendes til genanvendelse i de gennemregnede eksempler. I "Miljøvurdering af produkter" /2/ er der angivet formler for beregning af f(skrot) på grundlag af genbrugsgraden, b , og lødighedstabet.

Lødigheden af f(skrot) beregnes i følge UMIP-metoden (/2/ p.662) som følger:

f(skrot) = 1-nskot · f(tab)

hvor nskrot betegner det antal gange aluminium i skrot i gennemsnit har være anvendt (for detaljer i beregningen henvises til /2/).

I UMIP regnes der med en genbrugsgrad på 0,46 og et lødighedstab på 0,1. Den gennemsnitlige lødighed af skrottet i en steady state kan da beregnes til 0,81.

Hvis vi alternativt angiver lødighedstabet ved første anvendelse med f(tab,ny) og lødighedstabet ved de følgende anvendelser med f(tab,skrot), kan formlen omskrives til:

f(skrot) = 1- (f(tab,ny) + (nskot -1 )· f(tab,skrot))

Hvis vi regner med at f(tab, ny) = 0,3; f(tab,skrot) = 0,08 og en genbrugsgrad på 0,46 fås, at lødigheden af skot f(skrot) bliver 0,63.

Der regnes således med følgende lødigheder og allokeringsfaktorer:

Scenarie

Lødighed

   

f
(tab)

f
(tab,ny)

f
(tab,-
skrot)

f
(ny)

f (skrot)

A2, f(tab)
= 0,1
Brug af primær-
aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

0,1

-

-

1

0,81

A2 , (tab,ny) = 0,3 Brug af primær-
aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

-

0,3

0,08

1

0,63

C, f(tab) = 0,1 Brug af primær-aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

0,1

-

-

1

0,81

C, f(tab,ny) = 0,3 Brug af primær-aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

-

0,3

0,08

1

0,63

 

 

Allokeres til den funktionelle enhed

Enhedsproces

A2, f(tab) = 0,1

A2, f(tab,ny) = 0,3

C, f(tab) = 0,1

A2, f(tab,ny) = 0,3

Produktion af primær-aluminium

0,46

0,58

0,38

0,3

Bortskaffelse til deponi

0,46

0,58

0,38

0,3

Shredding

1

1

1

1

Omsmeltning

1

1

1

1

 

Det ses umiddelbart af tabellerne, at den funktionelle enhed med et lødighedstab på 0,1 tilskrives 24% mindre af fællesudvekslingerne fra produktionen af primær-aluminium og deponering, når der anvendes sekundær-aluminium sammenlignet med primær-aluminium. Når der regnes med et lødighedstab på 0,3 ved første omsmeltning, tilskrives der 48% mindre, når der anvendes sekundær-aluminium.

De vægtede miljøpotentialer for de fire scenarier er vist i figur 2.18. Ressourceforbruget, der især er knyttet til produktionen af primær-aluminium udviser lignende forskelle og er ikke vist.

Figuren viser tydeligt, hvorledes en ændring i antagelserne vedrørende lødighedstab ved første anvendelse af materialet slår igennem på en sammenligning mellem et produkt baseret på henholdsvis primær- og sekundæraluminium.

Hvis der regnes med et større genanvendelsestab ved første omsmeltning, vil en ændring fra at anvende primær- til at anvende sekundær-aluminium resultere i en betydelig reduktion af produktets miljøbelastning.

Andet beregningsprincip

Som alternativ til hele systemet med lødighedsfaktorer kan også overvejes en hel anden LCA-beregningsmetode, hvor miljøbelastningerne knyttet til udvinding af primær-aluminium fuldt ud afskrives på det produkt, hvori det primære aluminium indgår, mens sekundær-aluminium alene belastes med miljøbelastningerne knyttet til omsmeltningsprocessen. Med en sådan metode vil snitfladen mellem de enkelte livscykler blive lagt umiddelbart før porten til omsmeltningsanlægget.

Figur 2.18 Se her

Vægtede miljøpotentialer for to scenarier med 60% genanvendelse med forskellig lødighedstab, f(tab). Scenarierne omfatter kun produktion af primær-aluminium samt bortskaffelse/oparbejdning.

Med denne metode vil forskellen mellem miljøbelastningerne knyttet til primær- henholdsvis sekundær-aluminium blive endnu kraftigere understreget end angivet i eksemplet overfor med et lødighedstab for første anvendelse på 0,3. Til gengæld vil genanvendelse alene blive afspejlet i ressourceforbruget og ikke i miljøeffektpotentialerne.

Det er ikke forsøgt i denne rapport at kvantificere miljøbelastningerne knyttet til primær- henholdsvis sekundær-aluminium udfra denne metode. Pointen ved at pege på denne beregningsmetode (som afviger fra UMIP-metoden), er at understrege, at selve metodevalget såvel som de præcise valg af forudsætninger i væsentlig grad vil påvirke resultatet af en LCA-vurdering. Negativt kan siges, at der er gode muligheder for på forhånd gennem valg af metode og forudsætninger at bestemme, hvilket resultat der opnås. Positivt kan siges, at det er nødvendigt at være opmærksom på disse forhold og åbent erkende de politiske prioriteringer, der ligger i valg af metode og forudsætninger. Det videnskabeligt korrekte er naturligvis at afprøve flere forskellige metoder og forudsætninger og i selve fortolkningen af resultatet at diskutere de politiske prioriteringer, der ligger bag de forskellige valg.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]

Vægtede miljøeffektpotentialer ved produktion af 1 kg primær-aluminium med UMIP "aluminium-el" scenarie. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Beregningerne af toksicitetspotentialerne knyttet til produktionsprocessen er således meget følsom i forhold til, hvilke antagelser der tages udgangspunkt i ved beregning af potentialet knyttet til PAH emissionen. Ved, som der er gjort her, at beregne potentialerne ud fra benzo(a)pyren kan potentialerne evt. blive væsentligt overestimeret, men en mere præcis beregning vil kræve mere detaljerede oplysninger om sammensætningen af de emitterede PAH forbindelser.

Da en væsentlig del af de samlede potentialer er knyttet til produktionen af elektricitet vil miljøprofilet for produktion af primær-aluminium være meget følsomt over for ændringer i elektricitetsscenarie.

2.2.6 Miljøprofilets følsomhed over for ændringer i el-scenarie

Ressourceforbrug og emissioner i tilknytning til elfremstilling

Den danske import af råaluminium er som nævnt sammensat af aluminium, som kommer fra flere forskellige lande med forskellige energiforsyninger.

For at give et indtryk af elproduktionens indflydelse på aluminiums udvekslinger i råvarefasen er EAA's kortlægningsdata i det følgende kombineret med energiscenarier baseret på oplysninger fra UMIP PC-værktøjets enhedsprocesdatabase.

I alle scenarierne anvendes verdensgennemsnit ("hele verden el") til beregning af ressourceforbrug og emissioner fra de 0,594 kWh, som anvendes til udvinding af bauxit, fremstilling af Al2O3 samt transport.

Ressourceforbrug og emissioner fra produktion af de 15,144 kWh, der anvendes til elektrolyse og støbning beregnes på grundlag af følgende scenarier:

 • Norsk el: Overvejende vandkraft
 • Svensk el: Overvejende vandkraft og A-kraft
 • Fransk el: Overvejende A-kraft
 • Tysk el: Overvejende kulkraft (brun- og stenkul) og A-kraft
 • Dansk el: Overvejende kulkraft

Disse scenarier vurderes relevante i forhold til, hvor elektrolysen af aluminiumoxid typisk finder sted. Danske aftagere af primær-aluminium kan således med baggrund i resultaterne fra de forskellige energiscenarier afgøre, om de ud fra en miljømæssig betragtning vil have den primære aluminium leveret fra det ene eller andet energiscenarie.

Der produceres ikke primær-aluminium i Danmark, men Danmark er medtaget som repræsentant for en marginal energibetragtning.

De 5 energiscenariers samlede miljøeffektpotentialer er angivet i tabel 2.7.

Ressourceforbrug og potentialer knyttet til selve processen og transporten, som er præsenteret i figur 2.2 til 2.5, indgår i opgørelsen, og danner en slags basislinie på profilerne. Det er for at kunne se forskellene mellem de enkelte scenarier valgt at angive ressourceforbruget på en logaritmisk akse.

Ikke overraskende er potentialet for de fleste miljøeffekter højere, når der bruges dansk produceret kulkraft end når der anvendes norsk vandkraft.

Tabel 2.7 se her

De 5 energiscenariers normaliserede miljøeffektpotentialer for produktion af 1 kg primær-aluminium.

Vægtet normalisering

Resultatet af en vægtet normalisering med danske normaliseringsreferencer og vægtningsfaktorer (jf. bilag 1) fremgår af figurerne 2.6 og 2.7, som viser de samlede potentialer i tre af de fem energi-scenarier (for detaljer se bilag 4). Det er for overskuelighedens skyld valgt kun at vise scenarierne med dansk, norsk og fransk el. Disse tre scenarier viser de mest markante forskelle mellem elproduktion baseret på henholdsvis kul, vandkraft og atomkraft som primær energikilde.

I det franske scenarie fremstår produktionen af radioaktivt affald som den væsentligste miljøeffekt. Det skal bemærkes at normaliseringsreferencen for produktion af radioaktivt affald i UMIP PC-værktøjets database er forskelligt fra referencen angivet i "Miljøvurdering af produkter" og at det her er valgt at anvende referencen fra PC-værktøjet (jf. bilag 1).

Det tidlige viste aluminium-el scenarie, hvor der regnes med en næsten lige fordeling mellem vandkraft, kulkraft og andre energikilder, placerer sig ind mellem de tre scenarier, der vises her.

Figur 2.6 Se her

Vægtede ressourceforbrug til produktion af 1 kg aluminiumbarrer beregnet med 3 forskellige el-scenarier. Bemærk logaritmisk skala. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Figur 2.7 Se her

Vægtede miljøeffektpotentialer ved produktion af 1 kg primær-aluminium beregnet med 3 forskellige el-scenarier. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

2.2.7 Fortolkning og konklusioner

Drivhuseffekten

Det ses, at bidrag til drivhuseffekten i alle scenarier er en af de væsentligste miljøeffekter - selv i scenariet med norsk el, som hovedsageligt er baseret på vandkraft. Dette skyldes dels emissionerne af CF2 og C2F6 fra elektrolysen, dels udslip af CO2 ved reduktion af aluminiumoxidet til metallisk aluminium via en kulstof-anode.

Som det fremgår af ligning 1 i afsnit 2.2.3, produceres der 1,22 ton CO2 per ton produceret aluminium. Med den nuværende teknologi kan denne emission på grund af den kemiske reaktions kinetik ikke blive mindre.

CF2 og C2F6 har begge et stort drivhuseffektpotentiale med GWP-værdier på henholdsvis 6.300 og 12.500 kg CO2-ækv/kg gas (100 år). Af en opgørelse fra det internationale klimapanel, IPCC, fremgår det, at emissioner af CF4, der overvejende hidrører fra produktionen af aluminium, alene bidrager med 0,3% af det totale globale menneskeskabte drivhuseffektpotentiale /25/. Uanset el-scenarie er bidraget til denne effekt fra produktion af primær-aluminium ganske væsentligt.

Med den nyeste teknologi oplyser en norsk producent /16/, at niveauet for emissioner af fluorider i Skandinavien er < 0,3 kg/tons Al, og det må forventes. at de 0,4 kg, som er angivet i tabel 2.2, kan dække over en betydelig variation mellem værkerne. Eksempelvis angiver Abrahamson (1992) /26/, at der emitteres 1,6 kg CF2 og 0,2 kg C2F6 per ton produceret aluminium.

Rødslam

Produktionen af rødslam ses at vægte meget væsentligt i opgørelsen af effektpotentialer for affaldsproduktion i figur 2.6 og 2.7. I de tilfælde, hvor udvinding af bauxit og produktion af Al2O3 foregår på samme sted, vil der i høj grad være tale om, at oxider af forskellige metaller føres uændrede tilbage til det sted, hvor de kommer fra. Spørgsmålet er, om de tilbageførte oxider er upåvirkede af de processer, der har fundet sted og om deres tilgængelighed er uændret.

Den udvundne bauxit vil imidlertid ofte, som det fremgår af tabel 2.1, transporteres over store afstande, og affaldet fra fremstilling af aluminiumoxid vil skulle deponeres som andet volumenaffald. Det vurderes derfor ikke at være urimeligt at sammenligne affaldet fra Al2O3-fremstillingen med andre typer af volumenaffald.

Overjord (engelsk: overburden), som fjernes i forbindelse med udgravning af bauxit, udgør omkring 10% af volumenaffaldet fra bauxitudvindingen. Dette affald må forventes i uændret form at føres tilbage til det sted, hvor det er fjernet.

PAH

et fremgår af tabel 2.6, at effektpotentialerne for kronisk og akut økotoksicitet af emissionen af PAH til vand er på henholdsvis 3,3 og 1,1 mPE per kg produceret aluminium. Disse effektpotentialer slår begge igennem i det vægtede profil som betydende effekter. Der er en meget stor usikkerhed forbundet med at beregne effektpotentialer for en større gruppe af stoffer ud fra &eacutet stof. Det foreliggende datamateriale tillader ikke en nærmere vurdering af disse stoffer, men det vil være af betydning at få afdækket, hvilke forbindelser der faktisk emitteres, og få beregnet potentialer på baggrund af disse oplysninger.

Beregningerne indikerer, at potentialet for human toksicitet via miljøet af PAH forbindelser og fluorider er langt mindre end økotoksicitetspotentialet. Dette betyder dog ikke, at det kan udelukkes at disse stoffer har er væsentligt potentiale for humantoksicitet i arbejdsmiljøet.

Vægtning af forbruget af opdæmmet vand og træ

Opdæmmet vand og træ er fornyelige ressourcer. For så vidt forbruget ikke er større end dannelsen af ressourcerne er vægtningsfaktoren derfor 0 i følge UMIP-metoden. Men begge ressourcer er begrænsede og brug af ressourcerne til produktion af aluminium betyder, at de ikke kan anvendes til andre formål. Det er derfor en begrænsning ved metoden, at disse ressourceforbrug forsvinder fra opgørelsen, når ressourceforbruget vægtes.

Elscenarier

om det fremgår af de præsenterede figurer, har det valgte energiscenarie betydelig indflydelse på de betragtede miljøprofiler. Da råvarefasen, som det vil fremgå senere, vægter meget i det samlede miljøprofil for færdige aluminiumprodukter, vil valget af energiscenarie for råvarefasen kunne have en betydelig indflydelse på den samlede miljøprofil af et aluminiumholdigt produkt.

I de vægtede ressourceforbrug vil elproduktion ved hjælp af vandkraft naturligvis komme til at ligge lavt fordi forbrug af opdæmmet vand vægtes med en faktor 0. Ligeledes er der under miljøeffekter ikke taget højde for miljøeffekterne af at oversvømme store landområder. Potentialet for yderligere udbygning af vandkraft i Nordeuropa er i dag meget begrænset, og brug af vandkraft til aluminiumproduktion betyder naturligvis at denne elektricitet ikke kan bruges til andre formål og fx fortrænge kulkraft i Danmark. Med den anvendte opgørelsesmetode vil en effektivisering af energiudnyttelsen ikke kunne ses på ressource- og miljøprofilet, hvis der anvendes vandkraft.

Det er i dag endnu ikke muligt for virksomheder at stille krav om, at deres råvarer produceres ved brug af en bestemt energiforsyning. Men der er en tendens i Europa (p.t. især på den norsk-svenske elbørs: "Nord Pool" /27/) til at energiforsyningen bliver liberaliseret og at elektricitet bliver handlet på centrale børser /28/.

Et frit elmarked kan i LCA sammenhæng gøre det muligt for virksomheder at ændre miljøprofilerne af deres produkter ved at købe el produceret ved hjælp af vandkraft eller andre vedvarende energikilder, hvilket vil kunne fremme udbygningen af vedvarende energikilder, i kraft af at der skabes et marked for disse energikilder til en højere pris end fx. kulenergi.

Dette forudsætter dog, at der reelt er mulighed for at udbygge vedvarende energikilder, da en produktionsudvidelse baseret på køb af vedvarende energi ellers i virkeligheden blot vil tvinge andre producenter over til andre energikilder som fx. kul-el, og dermed ikke medføre en reel miljøforbedring.

Forbedringsforslag

I forlængelse af gennemgangen af aluminiums råvarefase foreslås det at undersøge følgende:

 • Mulighederne for brug af alternativt anodemateriale i elektrolysen, hvorved elektrolysens direkte bidrag til drivhuseffekten kan begrænses.
 • Mulighederne for opbygning af personlig miljøbevidsthed hos de enkelte medarbejder på elektrolyseanlæggene måske koblet til at begrænsning i udslippet af fx fluorider gøres til en del af anlæggets resultatløn, hvilket /15/ har haft succes med - en stor del af fluorid-udslippet fra elektrolyseanlæggene kan simpelthen udgås ved optimal drift af anlægget.
 • Mulighederne for at substituere AlF3 som pH-regulator i elektrolysebadet, hvorved de lokale miljøeffekter og påvirkningen af drivhuseffekten kan begrænses markant.
 • Såfremt brugen af kulstof som anodemateriale fastholdes, bør der findes alternative brændsler til anodebrændeovnen, så afbrænding af spildolie og andre opløsningsmidler undgås.

2.3 Produktionsfasen

2.3.1 Målsætning

I de følgende afsnit opgøres udvalgte, relevante udvekslinger med omgivelserne i forbindelse med formgivning og bearbejdning af aluminium. Data skal kunne bruges som et fundament for eksemplerne senere i rapporten og andre LCA-studier af aluminiumholdige produkter.

2.3.2 Afgrænsning

Produktionsfasen

roduktionsfasen omfatter i denne rapport bearbejdning og formgivning af aluminiumemner samt transport til aftager.

Bearbejdningen vil oftest indebære en række processer som foregår på forskellige virksomheder.

I det følgende er produktionsfasen beskrevet ved tre typiske processer:

 • Ekstrudering af aluminiumprofiler.
 • Valsning af tynde plader til ydre bildele (1,25 mm).
 • Valsning af tynde aluminiumfolier (100 m m).

I rapporten fra EAA er det angivet af pladerne er 1/25 mm, hvilket formodes at være en trykfejl, da det svarer til 40 m m - dvs. tyndere end folie. Det antages at der er tale om plader på 1,25 mm.

Der er tale om den første del af produktionsfasen. Da de øvrige dele af produktionsfasen vil være relateret til det specifikke produkt, er det ikke muligt at give generelle miljøprofiler for disse. Ved en LCA for et specifikt produkt er det altså nødvendigt at indsamle yderligere specifikke data for det vurderede produkt, herunder evt. overfladebehandling.

Ekstruderede og valsede aluminiumråvarer, som anvendes i Danmark, vil typisk skulle transporteres over varierende afstande til de danske færdigvareproducenter. Der findes i Danmark enkelte virksomheder, som foretager formgivning af aluminium, men ofte indkøbes råvarerne fra ekstruderings- og valseværker andre steder i Europa. Det er mindre almindeligt, at disse halvfabrikata importeres fra fjernere lande.

Denne transport mellem formgivningsværket og færdigvareproducenten er produktspecifik. De benyttede data indeholder dog transport af halvfabrikata fra producent til videre forarbejdning. Transportdata angiver gennemsnitlige transporttyper samt transportafstande. I de benyttede datakilder er transportfasen allerede aggregeret. Det har derfor ikke været muligt at udspecificere denne.

Data vedr. ressourceforbrug og emissioner i forbindelse med formgivningen stammer fra EAA's opgørelser /18/.

Vurderingens objekt

urderingens objekt er: Bearbejdning af 1 kg aluminium.

Tab af aluminium ved overfladebehandling og betydningen af forskellige overfladebehandlinger i relation til genanvendelse af aluminium er nærmere omtalt i /29/.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø indgår ikke i vurderingerne.

2.3.3 Opgørelse og vurdering

Data for råvareforbrug og emissioner ved formgivning af aluminium er blevet til som et gennemsnit for medlemsvirksomheder under EAA. Tallene er angivet som absolutte værdier, så det er altså ikke muligt at vurdere spredningen på dataene.

Systemafgrænsning

Udgangspunktet for de opgjorte procestrin er en valse- eller ekstruderingsblok, og slutpunktet er de færdigpakkede halvfabrikata i leveret hos færdigvareproducent.

Aluminiumskrot, som omsmeltes i lukket proceskredsløb, er inkluderet i systemafgrænsningen.

Emissioner i forbindelse med brændstofforbrug er inkluderet i opgørelserne, mens emissioner, som opstår ved produktion af den forbrugte elektriske energi, ikke er medtaget i opgørelserne fra EAA.

Da strømforbruget imidlertid er kendt, har det været muligt at beregne emissionerne ud fra de opgivne strømforbrug. Da handlen med strøm bliver stadig mere liberaliseret, er det valgt at benytte et EU-gennemsnit (UMIP EF-el, 1990) som udgangspunkt for emissionsberegningerne (jf. diskussion i afsnit 2.2.5).

Valsning af aluminiumfolie

Flow diagram for valsning af 1 kg aluminiumfolie fremgår af figur 2.8. Som det fremgår af diagrammet, er der ikke tale om en enkelt proces, men en række processer fra den rå valseblok til den færdige opskårne folie ligger hos færdigvareproducenten.

Opgørelse af ressourceforbrug, emissioner og fast affald ved valsning af 1 kg aluminiumfolie fremgår af bilag 6.

Af de 1.025 g aluminium, der indgår i processen tabes der 5 g, som bortskaffes med affald, mens 10 g i form af metalaffald bortskaffes til ekstern genanvendelse. Man kunne vælge at regne de 5 g aluminium, som tabes, som et ressourceforbrug knyttet til processen, men det er her valgt at holde aluminium ude af opgørelserne i de enkelte processer og i stedet lade dette indgå i vurderingerne af de samlede livsforløb. Grunden til dette er, at affaldet kan betragtes som et samprodukt og at der derfor skal foretages en allokering som vil blive foretaget for det samlede livsforløb af produkter af aluminium.

Image213.gif (10138 bytes)

Figur 2.8

Flow af aluminium ved valsning af 1 kg 100 m m aluminiumfolie.

Normaliserede ressourceforbrug og effektpotentialer beregnet på grundlag af denne opgørelse er vist i figur 2.9.

For alle miljøeffekter er de største potentialer knyttet til produktionen af elektricitet. Profilet vil derfor i endnu højere grad end profilet for produktion af primær aluminium være afhængig af udvekslingerne ved produktion af el. Som det vil fremgå senere, er forarbejdningsprocesser i det samlede livsforløb for aluminiumprodukter ikke så betydende som produktionen af primær-aluminium, og valget af el-scenarie i forhold til forarbejdningsprocesserne vil derfor være af mindre betydning når der ses på det samlede livsforløb.

Radioaktivt affald står med det anvendte el-scenarie frem som en væsentlig effekt. Dette hænger sammen med, at atomkraft (jf. tabel 2.4) udgør en væsentlig del af elproduktionen i EU (egentlig EF, 1990).

Valsning af aluminiumplade og ekstrudering af profiler

Udvekslingerne i forbindelse med valsning af folie og ekstrudering af profiler, som er angivet i bilag 6, ligner på mange måder udvekslingerne ved valsning af plader.

Flow diagram for valsning af aluminiumfolie fremgår af figur 2.10, mens diagrammet for ekstrudering fremgår af figur 2.11.

Image215.gif (6129 bytes)

Figur 2.9

Normaliserede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer ved valsning af 1 kg aluminiumfolie(100 m m). Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Også her er der tale om en lang række processer inden den færdige folie ligger hos færdigvareproducenten. Udvekslinger for de to processer samt normaliserede og vægtede ressourceforbrug og potentialer kan findes i bilag 4.

Figur 2.10

Flow af aluminium ved valsning af 1 kg aluminiumplade.

Figur 2.11

Flow af aluminium ved ekstrudering af 1 kg aluminiumprofiler.

Vægtede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer for de tre processer er vist i figur 2.12.

Vægtede ressourceforbrug og effektpotentialer

Image218.gif (3529 bytes)

Image219.gif (7116 bytes)

Figur 2.12

Vægtede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer for de tre formgivningsprocesser. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Forskellene mellem de tre processer skyldes primært de anvendte energiråstoffer, hvor der til ekstruderingsprocesserne anvendes relativt mere råolie og mindre naturgas. Disse forskelle er næppe processpecifikke, og det må forventes, at variationen mellem den samme proces udført ved forskellige værker, kan være lige så stor som variationen mellem de angivne middelværdier.

Forbruget af uranmalm knyttet til produktionen af elektricitet, ses at være det mest betydningsfulde ressourceforbrug for alle tre processer, når man som her benytter et EF-el scenarie.

For alle tre processer er de mest markante miljøeffekter drivhuseffekten, forsuring og produktion af radioaktivt affald, der alle er en funktion af energiforbruget.

2.3.4 Fortolkning og konklusioner

Konklusion

Sammenfattende kan det konkluderes, at de vurderede processer har næsten ens miljøprofiler på nær forbruget af naturgas og råolie. Da der i materialet fra EEA ikke er angivet spredning på data, kan det ikke vurderes, om forskellene mellem de tre processer er processpecifikt signifikante, men det vil formentlig ikke være tilfældet.

Forbedringsforslag

For alle processerne i produktionsfasen gælder, at de højeste vægtede miljøeffekter er knyttet til energiforbruget. Disse miljøeffekter kan altså reduceres væsentligt ved at ændre forbruget af fossile brændsler i produktionen (naturgas samt råolie) eller ved at ændre de valgte elektricitets scenarier (købe emner, der er forarbejdet i lande med andre produktionsbetingelser).

2.4 Brugsfasen

Da brugsfasen vil være meget produktafhængig og derfor ikke egner sig til en generel beskrivelse, er der ikke opstillet miljøprofiler for brug af aluminium i denne fase. Vi vil dog give en kort introduktion til områder, hvor det må forventes, at aluminium sammenlignet med alternativer vil have anderledes miljøprofiler i brugsfasen.

Ressourcetab

Metallisk aluminium reagerer på sin overflade med luftens ilt og danner et ca. 0,005 m m tykt oxidlag (hovedsageligt Al2O3 og lidt AlOOH). Sker der et mekanisk brud på dette lag vil oxidlaget med det samme gendannes. Dette lag er årsag til, at aluminium er mere bestandig over for rent vand og luftens ilt end dets elektrokemiske potentiale på -1,33 V antyder. Det dannede oxidlag modvirker yderligere udvekslinger mellem aluminiumoverfladen og omgivelserne, hvilket bevirker at aluminium i rent vand og luft kun oxideres meget langsomt. Oxidlaget nedbrydes dog ved tilstedeværelsen af salt og syrer, hvilket betyder, at aluminium kan blive frigjort fra gryder og andet køkkenudstyr til de madvarer, der tilberedes hermed. Tilsvarende vil også aluminium anvendt til vejinventar udsat for vejsalt eller til marine formål korrodere.

En svensk undersøgelse af korrosionshastigheder af aluminium (og andre metaller) /30/ viser, at korrosionen er meget afhængig af de aktuelle kemiske forhold i omgivelserne. For aluminium, som var frit eksponeret for regn, måltes korrosionsrater fra <0,1 g/m2/år i landlig miljø til 0,8 g/m2/år i et industriområde. Hvis aluminiummet sad beskyttet for regn under et tag steg korrosionsraterne markant til 0,2 g/m2/år i landligt miljø til 5,8 g/m2/år i industriområdet.

Fra en 2 mm aluminiumplade, som vejer 5,4 kg/m2, vil der under de mest ugunstige forhold således kunne frigives ca. 6 g/m2/år svarende til ca. 1‰ pr år.

Som hovedregel må det antages, at tabene i brugsfasen er marginale i forhold til de tab, der finder sted i råvare- og bortskaffelsesfaserne, og at der fra et ressoucemæssigt synspunkt derfor ikke er grund til at tage tabet i brugsfasen i regning.

Undtagelserne for denne hovedregel omfatter primært offeranoder til skibe og andre marine konstruktioner, hvor aluminium netop er beregnet til at gå i opløsning.

Økotoksicitet

Der er så vidt vides ikke knyttet væsentlige påvirkninger af det ydre miljø til anvendelse af metallisk aluminium i brugsfasen.

Energiforbrug

De væsentligste miljøeffekter i brugsfasen vil ofte være knyttet til energiforbruget i denne fase. Det vil fx være tilfældet for elektriske og elektroniske apparater og transportmidler. I denne fase vil aluminiums egenskab som elektrisk leder og metallets relativt lave vægt derfor have en væsentlig indflydelse på de samlede miljøbelastninger. I eksemplet med en bilmotor i afs. 3.2 vil der blive foretaget en sammenlignende beregning af det transportarbejde, der skal udføres for at transportere en bilmotor af henholdsvis aluminium og stål 300.000 km.

Den lave vægt vil også have indflydelse på transportarbejdet udført i de andre faser af aluminiums livscyklus.

Vedligeholdelse

Produkter af aluminium er karakteristiske ved at være næsten vedligeholdelsesfrie. Vedligeholdelse af malede overflader resulterer ofte i en diffus spredning af affaldsprodukter til omgivelserne. Ved en sammenligning af eksempelvis aluminiumvinduer og trævinduer kan det derfor være af væsentlig betydning, at man med aluminiumvinduet minimerer diffus spredning af maling til omgivelserne, og minimerer forbruget af maling til vedligeholdelse.

Det kan ligeledes være af stor betydning, hvis brug af aluminium kan forlænge produkternes levetid.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er ikke omfattet af de kvantitative opgørelser i dette projekt. I forhold til mange anvendelser af aluminium er det dog væsentligt, at produkterne har en lav vægt og dermed er nemme at håndtere. Af eksempler kan nævnes elektrisk håndværktøj og skovle. Inddragelse af arbejdsmiljø i vurderinger af sådanne produkter vil kunne have en markant indflydelse på vurderingerne.

Human toksicitet

De kvantitative LCA-vurderinger fokuserer generelt på effekter i det eksterne miljø og i mindre grad på direkte sundhedseffekter hos mennesker. For at undgå undervurdering af aluminiums sundhedseffekter fremhæves i det følgende udvalgte studier, der kan have betydning ved vurdering af aluminium til forskellige anvendelser, hvor mennesket kan tænkes at blive udsat for en eksponering af opløst aluminium.

Det har gennem længere tid været uafklaret, hvilke humantoksikologiske effekter aluminium har.

Der har været tegn i retning af, at aluminium spiller en rolle i forbindelse med Alzheimers syndrom /31,32/. Antydningerne af en sammenhæng mellem aluminium og Alzheimers syndrom er bl.a. baseret på epidemiologiske undersøgelser, eksempelvis /32/, hvor der påvises en sammenhæng mellem drikkevandets indhold af aluminium og et områdes frekvens af Alzheimers syndrom. WHO konkluderer dog i /33/, at de humantoksikologiske data vedrørende den mulige sammenhæng mellem aluminium i drikkevand og udviklingen af Alzheimers syndrom hos ældre ikke er tilstrækkelige til at slutte, at der er en sammenhæng.

Ved brug af aluminiumgryder til kogning af mad med lavt pH vil der kunne ske en afgivelse af aluminium fra gryden til maden. I /34/ dokumenteres det, at en tomatret med pH 4,4 og en startkoncentration af aluminium på 0,5 mg/kg efter endt kogning i en aluminiumgryde har en aluminiumskoncentration på 3,3 mg/kg. I samme reference betragtes ligeledes en ret med en pH-værdi på 3,2 og en startkoncentration af aluminium på 1,0 mg/kg - efter endt kogning i en aluminium har denne ret en aluminiumskoncentration på 11,3 mg/kg.

Der er også resultater, der tyder på, at aluminium vil kunne afgives fra emballage til mad og drikkevarer ved pH-værdier nær neutral. I en japansk undersøgelse fandt man forhøjede koncentrationer af aluminium i øl (pH 7.1) emballeret i aluminiumsdåser set i forhold til den tilsvarende øl emballeret i glas /35/.

Da der ikke er påvist en sammenhæng mellem brug af aluminium og humantoksikologiske effekter, vil der i den sammenlignende LCA-screening af aluminium- og PET-bakker i afsnit 3.1 ikke blive gjort forsøg på at kvantificere en eventuel effekt.

2.5 Bortskaffelsesfasen

2.5.1 Målsætning

I dette afsnit opgøres relevante udvekslinger med omgivelserne i forbindelse med bortskaffelse og genanvendelse af aluminiumholdige produkter. Data skal kunne bruges som et fundament for LCA-studier af specifikke aluminiumholdige produkter med forskellige bortskaffelsesscenarier.

2.5.2 Afgrænsning

Bortskaffelsesfasen defineres at omfatte bortskaffelses og genanvendelsesprocesserne fraregnet transport, som er produkt- og stedspecifik.

Vurderingens objekt

Vurderingens objekt er: "bortskaffelse af 1 kg aluminium". Alle miljøeffekter er derfor beregnet for 1 kg aluminium.

Afgrænsning

Der ses i dette afsnit på fire forskellige bortskaffelsesprocesser for aluminiumholdige produkter:

 • Deponering
 • Forbrænding
 • Oparbejdning af skrot i åbent kredsløb
 • Oparbejdning af skrot i lukket kredsløb

Disse bortskaffelsesmåder antages tilnærmelsesvist at redegøre for den samlede mængde aluminium, som bortskaffes i Danmark. Der ses derfor ikke på marginale bortskaffelsesveje som eksempelvis tab direkte til omgivelserne. Direkte genanvendelse af aluminiumholdige produkter uden omsmeltning er heller ikke taget i betragtning.

2.5.3 Procesbeskrivelse

Forbrænding

Ved forbrænding af aluminium må der skelnes mellem brændbart og ikke-brændbart aluminium. Aluminiums evne til at forbrænde afhænger først og fremmest af den specifikke overflade, som skal være stor, og i mindre grad af forbrændingsbetingelserne.

Ved stor specifik overflade forstås et forhold mellem overflade og volumen, som tillader fuldstændig forbrænding af aluminiummet til aluminiumoxid. Tynde folier opfylder denne betingelse, mens støbte og ekstruderede emner næsten aldrig opfylder betingelsen. Der kan ikke gives præcise angivelser for kravet til den specifikke overflade, da også forbrændingsbetingelserne influerer på aluminiummets brændbarhed. Den vigtigste af disse er.

For brændbart aluminium kan der regnes med en energigevinst fra forbrændingen på ca. 31 MJ/kg, hvilket svarer til 3/4 af energien fra forbrændingen af 1 kg fuelolie /3/. I de tilfælde, hvor varme fra affaldsforbrænding anvendes til el- eller fjernvarmeproduktion, vil afbrænding af aluminium medføre et mindre behov for at producere kraft eller varme ud fra fossile brændsler og dermed en reduktion i emissionerne.

Der er i beregningerne ikke medtaget udvekslinger i forbindelse med indsamling og transport af aluminiummet forud for forbrændingen og transporten af forbrændingsresterne til et slutdepot efter forbrændingen. Transporten vil normalt være sted- eller produktspecifik og dermed uegnet til en generel beskrivelse.

Deponering

Deponering betragtes alene som et tab af aluminium regnet som volumenaffald. Der regnes i det generelle tilfælde ikke med transport i forbindelse med bortskaffelsen, ligesom emissioner fra deponeringsprocessen antages at være forsvindende. I praksis vil der med årene kunne forekomme nedsivning af spormængder af aluminiumforbindelser, ligesom der vil ske en oxidering af aluminiumoverfladen, som derved omdannes til aluminiumoxid.

Materialegenbrug

Ved materialegenbrug forstås et genbrugskredsløb, hvor aluminium omsmeltes for atter at indgå i aluminiumholdige produkter. Der skelnes her mellem lukkede og åbne kredsløb.

- lukkede kredsløb

Ved lukkede kredsløb forstås en genanvendelsescyklus, hvor aluminiumprodukter indsamles og omsmeltes således, at aluminiummet genbruges i samme type produkter. Et af de mest kendte eksempler på sådanne kredsløb er genanvendelse af tomme drikkedåser, men lukkede eller delvist lukkede kredsløb kendes også fra bilindustrien og byggeindustrien. Lukkede kredsløb eksisterer ligeledes for produktionsaffald, som ofte er en ren og veldefineret skrottype.

For lukkede kredsløbene opnås et veldefineret sekundær-materiale, som ikke i væsentlig grad skal justeres med legeringselementer eller primær-materiale.

- åbne kredsløb

Langt hovedparten af aluminium fra udtjente produkter genanvendes i åbne kredsløb, hvor aluminium fra mange anvendelser samles og herefter sædvanligvis sorteres i et antal grupper efter hovedlegeringselementer.

Det åbne kredsløb regnes her at omfatte oparbejdning ved shredding samt efterfølgende omsmeltning. I mange tilfælde vil aluminium dog blive genanvendt i åbne kredsløb uden at blive oparbejdet gennem en shreddingproces.

For begge typer kredsløb gælder det, at der alene regnes på miljøpåvirkningerne i forbindelse med behandlingen af sekundær-materialet, mens forudgående indsamling og transport mv. ikke er regnet med. Disse størrelser er stedspecifikke og derfor ikke egnede til en generel beskrivelse.

2.5.4 Opgørelse og vurdering

Deponering

Ved deponering er den eneste påvirkning af omgivelserne tabet af 1 kg aluminium fra teknosfæren og produktion af 1 kg volumenaffald i form af aluminium. Transport til deponi er ikke inkluderet i afgrænsningen.

Forbrænding af aluminium med lille specifik overflade

Forbrænding af 1 kg aluminium med lille specifik overflade medfører enten ingen ændringer eller en smeltning af aluminiummet. Som følge af støttefyringen i affaldsforbrændingsanlægget, skal aluminium, som passerer gennem anlægget, tildeles en del af miljøpåvirkningerne fra dette brændselsforbrug. Ydermere er afbrændingen af 1 kg aluminium tildelt emissioner svarende til 1 kg uspecificeret affald. Dette skyldes, at det ikke kan udelukkes at aluminium ved en katalysevirkning i et vist omfang bidrager til de emissioner, der registreres fra affaldsforbrænding. Når aluminium kun udgør en lille del af den samlede affaldsmængde, er konsekvensen af dette valg marginalt. Beregninger for aluminium med lille specifik overflade er ikke vist i figurerne, men fremgår af bilag 7.

Forbrænding af aluminium med stor specifik overflade

Forbrænding af aluminium med stor specifik overflade medfører en fuldstændig omdannelse af aluminiummet til aluminiumoxid. Dannelsesvarmen for aluminiumoxid er ca. 31 MJ/kg aluminium. Denne energigevinst skal modregnes i behovet for støttefyring og medfører derfor et fald i mængden af emissionsprodukter. I denne vurdering er det antaget, at forbrændingen af aluminium sker rent uden dannelse af uønskede forbindelser. Herudover er medregnet emissioner fra støttefyring og emissioner svarende til uspecificeret affald, som angivet overfor for aluminium med lille specifik overflade . Produkter med stor specifik overflade vil i denne sammenhæng typisk være folier med tykkelser op til det niveau, der anvendes i leverpostejbakker.

I UMIP PC-værktøjets enhedsprocesdatabase er der ikke angivet data som muliggør en omregning fra sparet støttebrændsel til effektpotentialer.

Ifølge den tidligere version af UMIP-enhedsprocesdatabasen (Frees, N. et. al., 1996) er virkningsgraden for fjernvarme, produceret på et forbrændingsanlæg lig med 75%. Dette medfører i følge databasen, at 1 kg afbrændt materiale kan substituere fjernvarme produceret ved afbrænding af fossile brændsler svarende til 23,25 MJ. Ved beregningen af miljøprofilet for afbrænding af aluminium med stor specifik overflade er der taget udgangspunkt i disse data.

Hvis massen af det afbrændte aluminium svarer til 1 kg, og det forudsættes, at 100% af aluminiummet bliver omsat til aluminiumoxid, bliver den samlede vægt af det producerede aluminiumoxid lig med 1,9 kg som antages at ende som slagge/aske.

En del af energien som bruges til produktion af primær-aluminium, vil som tidligere nævnt blive frigivet ved afbrænding af aluminium i affaldsforbrændingsanlæg.

I figur 2.13 er de vægtede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer fra afbrænding af aluminiumfolie derfor sammenholdt med miljøprofilerne for produktion af primær-aluminium. Udvekslingerne fra produktion af primær aluminium er beregnet på grundlag af "aluminium-el" scenariet i afsnit 2.2.5.

Gevinsten ved afbrænding af aluminium fremstår som negative potentialer på figuren. Det ses umiddelbart, at gevinsten, som opnås ved afbrænding af aluminium er ganske beskeden sammenlignet med miljøomkostningerne ved produktion af primær-aluminium. Dette hænger dels sammen med, at det kun er en mindre del af den energi, der går til produktion af primær-aluminium, der frigives ved forbrændingen, dels at en væsentlig del af miljøbelastningerne ved produktion af primær-aluminium som tidligere vist ikke er knyttet til energiforbruget.

Hertil kommer, at den betydelige produktion af slagge/aske ved forbrændingen, er langt større end den mængde volumenaffald, der spares ved ikke at brænde kul af til fjernvarme.

Figur 2.13 Se her

Vægtede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer ved forbrænding af alufolie og produktion af primær aluminium. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Det skal til det meget store potentiale for slagge og aske bemærkes, at der med metoden foretages en forenkling ved ikke at tage stilling til det kemiske indhold af slagge/aske.

Det betyder, at aluminiumoxider i slaggerne vil vægte lige så meget som. fx blyoxider. Man kan i forhold til de store mængder af slagge/aske anføre, at indholdet af aluminiumoxid i slaggerne faktisk gør slaggerne fra forbrændingsanlæg mere velegnede til genanvendelse.

Materialegenbrug, åbne kredsløb

Behandlingen af aluminiumskrot i åbent kredsløb (som defineret her) består af to trin: en forbehandling og omsmeltningen.

Forbehandlingen (shredding) har hovedsageligt til formål at adskille aluminiummet fra andre materialer, at sortere det og at klargøre det til omsmeltning. Data for dette procestrin stammer fra EAA, som angiver et europæisk gennemsnit for forbehandling af aluminiumskrot fra automobilindustrien, der alene står for en stor del af aluminiumgenanvendelsen i Europa. Transport til og fra processen er ikke inkluderet.

Ifølge EAA, er disse automobildata repræsentative for miljøpåvirkninger fra diverse aluminiumprodukters genanvendelse i Europa. For specifikke livscyklusstudier anbefaler EAA dog, at der indhentes produkt- og stedspecifikke data.

Data for omsmeltningen er ligeledes et gennemsnit for den europæiske automobilindustris genanvendelse af aluminium, eksklusive transport. Det anvendte teknologimix på smelteværkerne repræsenterer gennemsnittet for 1993/94 og er baseret på 4 forskellige ovntyper. Også her gælder det, at livscyklusstudier på specifikke produkter bør baseres på primære data, mens EAA tallene blot skal bruges som en indikation af størrelsesordenen for miljøpåvirkningerne.

Faktorer af betydning for de anvendte processer og genanvendelsesrater er ifølge EAA markedsprisen for de forskellige skrottyper og teknologimixet på de enkelte behandlingsanlæg, ligesom der generelt er en variation i valg af processer og genanvendelsesrater over tiden.

I figur 2.14 er vist de vægtede miljøeffektpotentialer for de åbne kredsløb opdelt på shredding, omsmeltning samt produktion af den elektricitet, der anvendes til de to processer. De vægtede potentialer er beregnet på grundlag af opgørelserne i bilag 7.

Der er til shreddingen knyttet en væsentlig produktion af farligt affald (olieaffald) og volumenaffald. Dette hænger sammen med, at det betragtede system er shredding af biler, som af EAA er anvendt til at illustrere processerne i tilknytning til oparbejdning af aluminium. Man kan naturligvis diskutere, om det er rimeligt at allokere produktionen af volumenaffald (som formentlig især plast) og produktionen af olieaffald til den shreddede aluminium, da dette affald er knyttet til bilskrot og ikke nødvendigvis er repræsentativt for andre typer af aluminiumholdigt skrot.. Det er dog valgt her at tage udgangspunkt i opgørelserne fra EAA uanset hvilken type aluminiumsskrot, der er tale om, da beregninger viser, at denne aktivitet kun giver et marginalt bidrag til den samlede miljøprofil for aluminiumsprodukter, og den fejl der begås således er ubetydelig.

Figur 2.14 Se her

Vægtede miljøeffektpotentialer ved oparbejdning af aluminium i åbent genanvendelseskredsløb. Elproduktion er regnet som EF-el. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Materialegenbrug, lukkede kredsløb

I lukkede kredsløb er der sædvanligvis ikke behov for forbehandling i form af en shredding. Der kan dog tænkes tilfælde, hvor man p.g.a. emnestørrelse ønsker at nedbryde produktet på grund af dets størrelse.

Fordelen ved et lukket kredsløb frem for et åbent kredsløb er, at man i det lukkede kredsløb kan opnå de samme kvaliteter af sekundær-aluminium som i det primære materiale. Tilførsel af primær-aluminium foretages da hovedsageligt for at kompensere for tabt materiale og ikke for at opretholde en given kvalitet af aluminiumslegeringen. Set i et videre perspektiv er der en miljøgevinst forbundet med veldefinerede sekundær-legeringer. Denne miljøgevinst vil slå igennem i forbindelse med lødighedsallokering, som diskuteres senere i dette afsnit.

Processkrot er i reglen ikke overfladebehandlet og har en kendt sammensætning. Skrottet vil dog ofte være forurenet med skæreolier mm.

Miljøeffekter i tilknytning til omsmeltningen stammer primært fra energiforbruget til smelteprocessen og i noget mindre grad fra brug af kemikalier som anvendes til beskyttelse af aluminiumsmelten mod oxidering.

Data for denne proces er også hentet fra EAA og inkluderer heller ikke transport. Udvekslinger knyttet til produktion af den anvendte el er beregnet med UMIP EF-el scenarie.

De vægtede ressource- og miljøprofiler for oparbejdning i det lukkede kredsløb er sammen med profilerne for det åbne kredsløb og for produktion af primær-aluminium vist i figur 2.15.

Som forventet er ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer knyttet til oparbejdning af skrot langt mindre end potentialerne knyttet til produktion af primær-aluminium. Forskellen i energiforbrug ved produktion af henh. primær- og sekundæraluminium er velkendt, og opgørelsen her viser, at det samme er tilfældet, når man ser på de samlede miljøeffektpotentialer.

Figur 2.15 Se her

Vægtede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer for oparbejdning af 1 kg aluminium. Bemærk forbruget af bauxit er uden for skala. Vedrørende enheden på x-aksen; se afsnit 2.1.

Ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer er generelt større for det åbne kredsløb end det lukkede på grund af ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer knyttet til oparbejdningen. Men disse forskelle er marginale sammenlignet med forskellene i forhold til produktion af primær-aluminium.

2.6 Genanvendelse af aluminium

Der er, som det fremgår af det foregående, et markant lavere energiforbrug og dermed færre miljøpåvirkninger ved produktion af sekundær-aluminium sammenlignet med produktionen af primær-aluminium.

I det følgende vil vi derfor se på, hvilken indflydelse genanvendelse har på miljøprofilerne for aluminiumprodukter.

Ved en vurdering af de miljømæssige forhold i tilknytning til brug af primær-aluminium henholdsvis sekundær-aluminium vil vurderingen være meget følsom overfor hvilken allokeringsmetode, der anvendes. Allokeringsmetoden har endvidere stor indflydelse på, hvilken betydning genanvendelse af de anvendte materialer får for den samlede miljøprofil.

For at præcisere hvorledes allokeringen foretages og diskutere allokeringsmetoderne vil det være nødvendigt i det følgende, at gå nærmere ind på beregningsmetoderne, hvilket indebærer at afsnittet bliver noget "tungere" end de foregående afsnit. Det vil i gennemgangen forudsættes at læseren har lejlighed til supplerende at læse i "Miljøvurdering af produkter" /1,2/. For den læser, der blot ønsker at aflæse resultaterne, er det dog muligt at springe direkte til figurerne.

2.6.1 Allokeringsprincipper

I de tilfælde, hvor processer bidrager til andre produkter, end de som indgår i den funktionelle enhed, kan det være relevant at allokere processernes udvekslinger til de forskellige produkter.

Der er to principielt forskellige måder, hvorpå to processer kan bidrage til mere end &eacutet produkt, nemlig:

 • Når der opstår eller indgår flere samtidige produkter fra eller i en proces; i UMIP-metoden kaldet "sam-produkter".
 • Ved genbrug af materialer eller dele af produkter.

I det følgende er det kun allokering ved genbrug, som vil blive diskuteret.

Allokeri

g i forbindelse med genbrug

Baggrunden for at allokere ved genbrug af aluminium er:

 • at allokere en del af udvekslingerne ved produktionen af primær-aluminium til det aluminium, som bortskaffes til genanvendelse og dermed til den bruger, som anvender sekundær-aluminium.
 • at allokere en del af udvekslingerne ved den terminale bortskaffelse af materiale, som er bortskaffet til genbrug, til den bruger, som sender aluminium til genanvendelse.

Allokering på basis af lødighedsprincippet

I UMIP-metoden er det valgt at basere allokering ved genbrug på en fordelingsnøgle, som bygger på lødighed. Lødighed anvendes som en betegnelse for materialernes tekniske brugsværdi.

Tanken er, at når et materiale bruges flere gange, vil der gradvist ske et fald i lødighed - et lødighedstab - således at materialet efter en række genanvendelsescykler ikke længere kan anvendes til samme formål som primær-materialet. Det traditionelle eksempel er genanvendelse af papir, hvor fibrene fysiske egenskaber efter en række genanvendelseskredsløb er ændret i en sådan grad, at de ikke længere kan anvendes til produktion af papir. I praksis vil lødighedstabet oftest kompenseres med tilførsel af primær-materiale til en materialepulje, der indeholder fibre af varierende alder og dermed længde.

I følge UMIP-metoden (den danske udgave) regnes der med at aluminium kan genanvendes 10 gange, og at lødigheden nedskrives lige meget for hver genanvendelsescyklus. Dette medfører, at man i et hvilket som helst produktsystem tilfører aluminiummet et lødighedstab ("slid") på 10% af lødigheden af primæraluminium.

Lødighedstabet på 10% skal i øvrigt ikke forveksles med det forhold ,at der i et lukket kredsløb regnes med, at der skal tilføres i størrelse 5-10% nyt aluminium ved hver livscyklus. Dette skyldes ikke et lødighedstab, men et egentligt tab bl.a. på grund af oxidering af aluminium ved omsmeltningen.

Lødighedstabet afspejler at anvendelsesområderne - og dermed den tekniske brugsværdi - af omsmeltet aluminium er indskrænket i forhold til anvendelsesområderne for primær-aluminium.

Begreberne, som anvendes ved allokering efter lødighedsprincippet, fremgår af følgende box 1.

Lødighed af primær-materiale

f(ny) = 1

Lødighed af skrot

f(skrot)

Lødighedstab

f(tab)

Fraktion som bortskaffes til deponi

b

Fraktion som bortskaffes til genanvendelse

a = 1-b

Allokeringsfaktor for materiale som bortskaffes til deponi

fb

Allokeringsfaktor for materiale som bortskaffes til genanvendelse

fa

Box 1

Anvendte begreber ved allokering i forbindelse med genbrug.

Lødighed af skrot, f(skrot), angiver den gennemsnitlige lødighed af sekundær-aluminium, som er i omløb i samfundet.

Lødighedstabet, fa, er i den danske udgave af UMIP sat til 0,1 mens f(skrot) er sat til 0,8.

Når allokeringen baseres på lødighedsprincippet, som anvendes i UMIP, vil det gælde at:

fb = f(ny) , hvis der anvendes primær-aluminium

fb = f(skrot), hvis der anvendes sekundær-aluminium.

fa = f(tab)

Ved brug af andre allokeringspricipper kan fa udmærket være forskellig fra f(tab), eksempelvis er fa lig med 0,5, hvis der anvendes en 50:50 allokering som beskrevet i UMIP-metoden /2/ p. 663.

2.6.2 Fire genanvendelsesscenarier

For at illustrere betydningen af genanvendelse på miljøprofilerne af aluminiumprodukter vil der i det følgende blive regnet på fire scenarier med forskellige antagelser vedrørende genanvendelse.

Undersøgelsens objekt

Undersøgelsens objekt er i de fire scenarier er:

Brug af 1 kg aluminium til et ikke nærmere defineret formål i et år.

Levetid

Det antages at aluminiumproduktet anvendes i et år.

For tydeligere at kunne se effekterne af materialevalg og bortskaffes antages det, at produktions- og brugsfasen i alle scenarier er ens og udvekslingerne i disse faser indgår ikke i opgørelserne. Det antages endvidere, at materialerne, der bortskaffes til genanvendelse, terminalt vil blive bortskaffet til deponi. I en mere kompleks beregning vil det være nødvendigt at anvende data for det gennemsnitlige bortskaffelsesmønster for materialer, som har indgået i materialepuljen (jf. UMIP p. 223). Da sekundær-aluminium næsten udelukkende anvendes til støbelegeringer, er det dog ikke urimeligt at antage, at aluminium fra materialepuljen terminalt vil bortskaffes til deponi.

De fire betragtede livsforløb er illustreret i figur 2.16.

Scenarie A dækker hovedparten af aluminiumanvendelsen i Danmark. I scenariet anvendes der primær-aluminium, som efter brug bortskaffes til deponi eller et åbent genanvendelseskredsløb. Aluminium, der bortskaffes til genanvendelse indgår i en materialepulje, og vil i den sidste ende bortskaffes til deponi. For scenarie A ses der på to situationer: A1 med 0% genbrug og A2 med 60% genbrug. Mængderne, som omsættes i de forskellige processer, er på figuren angivet med Q. Disse angivelser anvendes i det følgende ved forklaring af de anvendte beregningsmetoder.

Scenarie B er et lukket genanvendelseskredsløb. Der tilføres løbende primær-aluminium til kredsløbet som kompensation for tab til deponi. Der regnes med et tab på 5%, som er, hvad der med den nuværende teknologi typisk vil tabes i et lukket kredsløb.

Scenarie C svarer til scenarie A2 med den forskel, at der i stedet for primær-aluminium anvendes sekundær-aluminium fra det åbne kredsløbs materialepulje.

I alle tre scenarier er det overordnede livsforløb, at aluminium udvindes, oparbejdes og efter brug - &eacuten eller flere gange - ender på deponi. Terminale processer er i figuren angivet med .

Figur 2.16 Se her

Afgrænsede livsforløb for de fire scenarier. I A angiver Q mængderne af aluminium, som udgår af de enkelte processer,.

Fraktionen, der sendes til genanvendelse, b, kan eksemplificeret i scenarie A udregnes som b = Qg / (Qg+Qd). Qg er den mængde, der bortskaffes til genbrug, mens Qd er mængden, der bortskaffes til deponi. Fraktionen, der bortskaffes til deponi, a, er lig med 1-b.

Af de følgende to tabeller fremgår, hvilken andel af enhedsprocessernes samlede udvekslinger, der tilskrives den funktionelle enhed og hvilke allokeringsfaktorer, der anvendes i de 4 scenarier. For at forenkle sammenligningen mellem de forskellige scenarier, antages udvekslingerne i forbindelse med produktion og brug af produkterne som nævnt at være identiske og udelukkes af vurderingen.

Jf. UMIP-metodens allokeringsprincip allokeres udvekslingerne i forbindelse med oparbejdelse af skrot 100% til den funktionelle enhed. Det vil sige, at det påhviler brugeren at oparbejde aluminiummet og aflevere det oparbejdet til næste bruger.

Lødighedstab

Lødighedstab i forhold til aluminium vil blive diskuteret mere senere i dette afsnit, men vi vil dog allerede her tage hul på diskussionen, idet vi vil antage at lødighedstabet i det lukkede genanvendelseskredsløb (B) er forskelligt fra lødighedstabet i et åbent genanvendelseskredsløb (A og C).

Hvis lødighedstab defineres som tab af teknisk brugsværdi, og materialet genanvendes i et lukket kredsløb, må lødighedstabet regnes at være meget lig 0, da der i princippet ikke er problemer med at omsmelte aluminium mange gange til det samme formål. I praksis vil der være et tab af aluminium ved hver livscyklus (fx ved oxidering af aluminium ved omsmeltningen), således at der skal tilføres nyt aluminium. Et eventuelt lille lødighedstab vil derfor i praksis blive kompenseret af tilførslen af nyt aluminium.

Vi vil derfor sætte lødighedstabet, f(tab), i et lukket kredsløb til 0, mens lødighedstabet i det åbne kredsløb med udgangspunkt i UMIP /1/ antages at være 0,1. Lødigheden af sekundæraluminium i det lukkede kredsløb sættes til 1 som konsekvens af antagelsen om at lødighedstabet er 0.

Det skal bemærkes, at bortskaffelse til deponi omfatter fællesudvekslinger ved deponering såvel inden for den betragtede livscyklus som den terminale bortskaffelse af de materialer, der i første omgang bortskaffes til materialepuljen. Det betyder, at allokeringsfaktorerne anvendes på den samlede mængde, der bortskaffes, som i eksempel A vil være lig med Qd + Qg.

Ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer før vægtning og normalisering samt normaliserede potentialer fremgår af bilag 8.

De vægtede miljøeffektpotentialer ved de fire scenarier fremgår af figur 2.17.

Enhedsproces

Andel af enhedsprocessens samlede udvekslinger, der tilskrives den funktionelle enhed

Produktion af primær-aluminium

fa·a + fb·b

Bortskaffelse til deponi

fa·a + fb·b

Shredding

1

Omsmeltning

1

Scenarie

Allokeringsfaktorer

Fraktion til genanvendelse

   

fb

fa

b

A1

Brug af primær-aluminium, 0% genbrug

1

0,1

0

A2

Brug af primær-aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

1

0,1

0,6

B

Brug af sekundær-aluminium, 95% genbrug i lukket kredsløb

1

0

0,95

C

Brug af sekundær-aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

0,8

0,1

0,6

 

Andel af enhedsprocesser, der allokeres til den funktionelle enhed

Enhedsproces

A1

A2

B

C

Produktion af primær-aluminium

1

1·0,4 + 0,1·0,6

1·0,05 + 0·0,95

0,8·0,4 + 0,1·0,6

Bortskaffelse til deponi

1

1·0,4 + 0,1·0,6

1·0,05 + 0·0,95

0,8·0,4+ 0,1·0,6

Shredding

-

1

-

1

Omsmeltning

-

1

1

1

Den effekt, som tydeligt slår igennem i resultaterne er, at miljøeffektpotentialerne ved oparbejdningen af aluminium er meget små sammenlignet med potentialerne knyttet til produktion af primær aluminium. Potentialerne knyttet til genanvendelsesscenariet med 95% genbrug er meget små i forhold til de øvrige scenarier. Det skal dog bemærkes, at scenarierne ikke omfatter bearbejdningsprocesser og at forskellene ville blive lidt mindre udtalte, hvis der i alle scenarier var en fælles "baggrundsniveau" bestående af forarbejdning af aluminium, transport og produktion af produkter.

Det ses af figuren, at det er genanvendelsesprocenten der er den afgørende, hvorimod det ikke har så stor betydning om der anvendes primær- eller sekundæraluminium. Dette hænger sammen med den anvendte allokeringsmetode, der tillægger det stor betydning, om materialerne genanvendes og mindre betydning om der benyttes sekundær-materialer.

Betydningen af de anvendte antagelser vedrørende allokering vil blive diskuteret i det følgende afsnit.

Figur 2.17 Se her

Vægtede miljøeffektpotentialer ved fire forskellige anvendelsesscenarier (excl. produktion og brug af produkter).

2.6.3 Vurderingens følsomhed over for ændringer vedrørende lødighedstab

Allokering af udvekslingerne fra produktion af primær-aluminium efter lødighedsprincippet kan have meget stor indflydelse på miljøprofilerne af aluminiumholdige produkter.

Hvis lødighedstabet ved brug af aluminium regnes at være relativt lille vil det indebære, at der vil være meget lille forskel på, om man bruger primær- eller sekundær-aluminium, men det vil være af stor betydning om materialerne bortskaffes til genanvendelse. Hvis lødighedstabet derimod regnes at være meget stort , vil det være af mindre betydning om materialerne genanvendes, men brug af sekundær-aluminium vil resultere i en markant forbedret miljøprofil i forhold til brug af primæraluminium.

Det vil derfor være relevant at diskutere baggrunden for dette allokeringsprincip, og om princippet eventuelt bør revurderes.

Genanvendelse af aluminium

Der bortskaffes aktuelt 27.000-34.000 tons aluminium til genanvendelse i Danmark /29/. Da forbruget af aluminium er på 72.000-105.000 udgør mængden der genanvendes ca. 30%. Forskellen skyldes dels tab af aluminium til affald, dels at der sker en akkumulation af aluminium i samfundet.

Den genanvendte aluminium anvendes til produktion af støbelegeringer og såkaldt "stålværksaluminium", der anvendes som offermetal ved stålfremstilling. Der er aktuelt ingen problemer med at afsætte aluminiummet til disse formål. En del af aluminiumskrottet afsættes på ekspanderende markeder i Sydøstasien.

Årsagen til, at den omsmeltede aluminium kun anvendes til støbelegeringer, er, at der ved genanvendelsen sker en sammenblanding af forskellige legeringselementer, der gør aluminiummet uegnet til fremstilling af plader og profiler. Til disse formål ønskes ofte kun få legeringselementer i relativt lave koncentrationer. Støbelegeringer er oftest højtlegerede, og det er derfor med tilsætning af primæraluminium eller produktionsskrot med et kendt legeringsindhold muligt at justere smelterne til den ønskede legering.

Der vil dog også til støbning kunne være problemer med legeringer med for højt indhold af især magnesium og jern. Da et højt indhold af jern ikke er et problem i stålværksaluminium, anvendes smelter med højt jernindhold typisk til fremstilling af stålværksaluminium. Herved kan det undgås at recirkuleret aluminium gradvis kommer til at indeholde mere og mere jern; en problemstilling som kendes fra genanvendelse af stål, hvor der ses et stigende indhold af kobber i stålet.

Lødighedstab

Lødighed anvendes i metallurgien som betegnelse for metallers og malmes renhed. Men ordet har også en bredere betydning, hvor det er synonymt med "værdifuldt" eller "seriøst".

I UMIP-metoden defineres lødighed som materialernes tekniske brugsværdi og lødighedstab er udtryk for et tab i teknisk brugsværdi. I forhold til papirfibrene, som er nævnt tidligere, indebærer lødighedstabet, at fibrene bliver mindre velegnede til papirfremstilling. Men fibrene er stadig et ganske lødigt brændsel.

Lødighedstab betyder således ikke at materialer med mindre lødighed ikke kan være en værdifuld råvare for specifikke produkter/processer, men snarere at anvendelsesmulighederne af materialet indskrænkes; at materialet er værdifuldt for en mindre vifte af produkter/processer.

I relation til aluminium kan man vælge at betragte lødighed som renhed; i lighed med den metallurgiske brug af lødighedsbegrebet. Rent primær-aluminium kan anvendes til alle aluminiumprodukter og har dermed den største lødighed. Aluminium tilsat små mængder legeringselementer kan anvendes til færre produkter, men vil stadig kunne omsmeltes og indgå i en lang række legeringer. Højtlegerede støbelegeringer vil kun kunne genanvendes til støbelegeringer og har dermed en mindre lødighed.

I følge UMIP-metoden påhviler udvekslingerne ved oparbejdning af materialer, der bortskaffes til genanvendelse, brugeren, der bortskaffer materialet. Det betyder i praksis at primær-aluminium - uanset renhed - der bortskaffes i et åbent kredsløb, må påregnes et lødighedstab svarende til at gå fra rent aluminium til en højtlegeret støbelegering. Næste gang aluminiummet genanvendes, vil der ikke ske så stort et lødighedstab, idet der vil være tale om at omsmelte en støbelegering til en ny støbelegering. Da støbelegeringer er meget forskellige vil en sammenblanding af støbelegeringer dog også indskrænke anvendelsesmulighederne for det omsmeltede materiale, og omsmeltning af sekundær-aluminium må derfor stadig tilskrives et lødighedstab.

Genbrug af aluminium - og især støbelegeringer - kan kun foregå under forudsætning af, at der er aluminium med høj renhed til rådighed for justering af legeringerne. I en "steady state" situation, hvor mængden der bortskaffes tilsvarer forbruget, vil det ikke være muligt at genanvende alt aluminium i åbne kredsløb.

Genanvendelse i lukket kredsløb

Defineret på denne måde sker lødighedstabet, idet metallerne blandes sammen. Hvis vi betragter et lukket kredsløb, fx af aluminiumdåser, vil der ske et lødighedstab ved produktion af legeringen der anvendes, men der vil ikke ske et tab i forbindelse med genanvendelsen i det lukkede kredsløb.

Lødighedstab i den aktuelle historiske situation

En alternativ betragtningsmåde, som anvendes i den engelske udgave af "Miljøvurdering af produkter", er at se på hvilket materiale, som det genanvendte materiale kan fortrænge. Betragtningsmåden er den samme som anvendes når papir genanvendes til brændsel, hvor der modregnes med miljøbelastningerne, som ville finde sted, hvis der i stedet for papir skulle fyres med eksempelvis olie. Hvis sekundæraluminium i praksis fortrænger primær-aluminium skal vi modregne med miljøbelastningerne, der ville finde sted, hvis vi i stedet anvendte primær-aluminium.

Støbelegeringer af sekundær-aluminium vil i praksis være lige så gode som støbelegeringer af primær-aluminium, og der er som nævnt aktuelt ingen problemer med at afsætte sekundær-aluminium til støbeformål. Hvis der ikke fandtes sekundær-aluminium ville der i stedet anvendes primær-aluminium. Som konsekvens af dette er det i den engelske udgave af "Miljøvurdering af produkter" valgt at definere lødighedstabet ved anvendelse af aluminium som 0. I en fremtidig situation, hvor der er større overensstemmelse mellem forbrug og bortskaffelse, vil der kunne opstå vanskeligheder med at afsætte sekundær-aluminium, og i dette tilfælde vil det så være nødvendigt at revurdere lødighedstabet. Denne tilgang tager således udgangspunkt i den aktuelle historiske situation og ikke i teoretiske overvejelser omkring materialernes anvendelsesspektrum.

Man kan også kritisere denne betragtningsmåde udfra det argument, at hvis en LCA-metode beregningsmæssigt ikke godskriver brugen af sekundær- materiale i forhold til primær-materiale, sender metoden i virkeligheden det signal til industrivirksomheder og andre brugere af metoden, at det miljømæssigt er ligegyldigt, om der anvendes primær eller sekundær-materialer.

I tilfældet aluminium er dette signal oplagt forkert i kraft af de forskelle i miljømæssige belastninger, der er knyttet til primær- henholdsvis sekundær- aluminium. Hertil kommer, at signalet tillige er miljømæssigt farligt, idet signalet alt andet lige må antages (hvis det bliver taget alvorligt) at hæmme efterspørgslen efter sekundær-materialer, hvilket igen vil påvirke indsamlingen af aluminiumsskrot og motivationen for at forbedre den eksisterende indsamling.

I lyset af den stigende internationale fokus på behovet for at mindske forbruget eller tabet af naturlige ressourcer (der tænkes på overvejelserne om økologisk råderum for naturlige ressourcer henholdsvis faktor 4/faktor 10 diskussionerne), forekommer det fornuftigt at overveje, om der i LCA-beregninger burde indføres en positiv særbehandling af sekundær-materialer i forhold til primær-materialer (i hvert fald i vægtningsfasen), som afspejler samfundets miljøpolitiske prioriteringer.

Gradueret lødighedstab

Vi vil her fastholde definitionen af lødighedstab som tab af teknisk brugsværdi. Selv om det genanvendte aluminium aktuelt fortrænger primær-aluminium, produceres der af skrottet legeringer, som det vil være vanskeligere i længden at genanvende. Men det er spørgsmålet, om det er rimeligt at regne med det samme lødighedstab i hver livscyklus?

Vi vil for at illustrere et alternativt princip lave et eksempel, hvor der regnes med et gradueret lødighedstab. Vi vil skelne mellem lødighedstabet ved omsmeltning af primær-aluminium, der betegnes f(tab,ny) og lødighedstabet ved omsmeltning af sekundær-aluminium, der vil blive betegnet f(tab,skrot). Ved omsmeltning af primær-aluminium i et åbent kredsløb regnes der med et lødighedstab, f(tab,ny), på 0,3. Efter denne første omsmeltning regnes der med, at lødighedstabet i de efterfølgende omsmeltninger vil være det samme ved hver omsmeltning. Der vil i lighed med antagelserne i UMIP-metoden regnes med at aluminium kan anvendes 10 gange, og der vil derfor være et lødighedstab ved omsmeltning af sekundær-aluminium, f(tab,skrot), på 0,08.

I det følgende vil udstøbt primær-aluminium blive sammenlignet med omsmeltet sekundær-aluminium. I begge tilfælde regnes der med at 60% af materialet bortskaffes til genanvendelse.

Ved beregning af lødighed af skrottet f(skrot) er det nødvendigt at have et mål for den gennemsnitlige genbrugsgrad i samfundet, som altså ikke skal forveksles med andelen, der sendes til genanvendelse i de gennemregnede eksempler. I "Miljøvurdering af produkter" /2/ er der angivet formler for beregning af f(skrot) på grundlag af genbrugsgraden, b , og lødighedstabet.

Lødigheden af f(skrot) beregnes i følge UMIP-metoden (/2/ p.662) som følger:

f(skrot) = 1-nskot · f(tab)

hvor nskrot betegner det antal gange aluminium i skrot i gennemsnit har være anvendt (for detaljer i beregningen henvises til /2/).

I UMIP regnes der med en genbrugsgrad på 0,46 og et lødighedstab på 0,1. Den gennemsnitlige lødighed af skrottet i en steady state kan da beregnes til 0,81.

Hvis vi alternativt angiver lødighedstabet ved første anvendelse med f(tab,ny) og lødighedstabet ved de følgende anvendelser med f(tab,skrot), kan formlen omskrives til:

f(skrot) = 1- (f(tab,ny) + (nskot -1 )· f(tab,skrot))

Hvis vi regner med at f(tab, ny) = 0,3; f(tab,skrot) = 0,08 og en genbrugsgrad på 0,46 fås, at lødigheden af skot f(skrot) bliver 0,63.

Der regnes således med følgende lødigheder og allokeringsfaktorer:

Scenarie

Lødighed

   

f
(tab)

f
(tab,ny)

f
(tab,-
skrot)

f
(ny)

f (skrot)

A2, f(tab)
= 0,1
Brug af primær-
aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

0,1

-

-

1

0,81

A2 , (tab,ny) = 0,3 Brug af primær-
aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

-

0,3

0,08

1

0,63

C, f(tab) = 0,1 Brug af primær-aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

0,1

-

-

1

0,81

C, f(tab,ny) = 0,3 Brug af primær-aluminium, 60% genbrug i åbent kredsløb

-

0,3

0,08

1

0,63

 

 

Allokeres til den funktionelle enhed

Enhedsproces

A2, f(tab) = 0,1

A2, f(tab,ny) = 0,3

C, f(tab) = 0,1

A2, f(tab,ny) = 0,3

Produktion af primær-aluminium

0,46

0,58

0,38

0,3

Bortskaffelse til deponi

0,46

0,58

0,38

0,3

Shredding

1

1

1

1

Omsmeltning

1

1

1

1

 

Det ses umiddelbart af tabellerne, at den funktionelle enhed med et lødighedstab på 0,1 tilskrives 24% mindre af fællesudvekslingerne fra produktionen af primær-aluminium og deponering, når der anvendes sekundær-aluminium sammenlignet med primær-aluminium. Når der regnes med et lødighedstab på 0,3 ved første omsmeltning, tilskrives der 48% mindre, når der anvendes sekundær-aluminium.

De vægtede miljøpotentialer for de fire scenarier er vist i figur 2.18. Ressourceforbruget, der især er knyttet til produktionen af primær-aluminium udviser lignende forskelle og er ikke vist.

Figuren viser tydeligt, hvorledes en ændring i antagelserne vedrørende lødighedstab ved første anvendelse af materialet slår igennem på en sammenligning mellem et produkt baseret på henholdsvis primær- og sekundæraluminium.

Hvis der regnes med et større genanvendelsestab ved første omsmeltning, vil en ændring fra at anvende primær- til at anvende sekundær-aluminium resultere i en betydelig reduktion af produktets miljøbelastning.

Andet beregningsprincip

Som alternativ til hele systemet med lødighedsfaktorer kan også overvejes en hel anden LCA-beregningsmetode, hvor miljøbelastningerne knyttet til udvinding af primær-aluminium fuldt ud afskrives på det produkt, hvori det primære aluminium indgår, mens sekundær-aluminium alene belastes med miljøbelastningerne knyttet til omsmeltningsprocessen. Med en sådan metode vil snitfladen mellem de enkelte livscykler blive lagt umiddelbart før porten til omsmeltningsanlægget.

Figur 2.18 Se her

Vægtede miljøpotentialer for to scenarier med 60% genanvendelse med forskellig lødighedstab, f(tab). Scenarierne omfatter kun produktion af primær-aluminium samt bortskaffelse/oparbejdning.

Med denne metode vil forskellen mellem miljøbelastningerne knyttet til primær- henholdsvis sekundær-aluminium blive endnu kraftigere understreget end angivet i eksemplet overfor med et lødighedstab for første anvendelse på 0,3. Til gengæld vil genanvendelse alene blive afspejlet i ressourceforbruget og ikke i miljøeffektpotentialerne.

Det er ikke forsøgt i denne rapport at kvantificere miljøbelastningerne knyttet til primær- henholdsvis sekundær-aluminium udfra denne metode. Pointen ved at pege på denne beregningsmetode (som afviger fra UMIP-metoden), er at understrege, at selve metodevalget såvel som de præcise valg af forudsætninger i væsentlig grad vil påvirke resultatet af en LCA-vurdering. Negativt kan siges, at der er gode muligheder for på forhånd gennem valg af metode og forudsætninger at bestemme, hvilket resultat der opnås. Positivt kan siges, at det er nødvendigt at være opmærksom på disse forhold og åbent erkende de politiske prioriteringer, der ligger i valg af metode og forudsætninger. Det videnskabeligt korrekte er naturligvis at afprøve flere forskellige metoder og forudsætninger og i selve fortolkningen af resultatet at diskutere de politiske prioriteringer, der ligger bag de forskellige valg.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]