Nye krav til leverandører til tekstilbranchen

3. Tekstilproduktionskæden

3.1 Indledning
3.2 Branchebeskrivelse
3.2.1 Branchens omsætning med videre
3.2.2  Udviklingstendenser i den danske tekstilindustri
3.3 Miljø og arbejdsmiljø fra råvarer til producent
3.3.1 Fiberproduktion
3.4 Arbejdsvilkår i tekstilproduktionskæden

3.1 Indledning

I dette kapitel præsenteres først i hovedtræk tekstilproduktionens organisering og leddene fra den danske produktions- og salgskæde frem til forbrugeren. Omsætningstallene for de forskellige led giver et indtryk af leddenes størrelse og betydning.

Herefter følger en kort gennemgang af centrale tendenser i udviklingen inden for tekstilbranchen i Danmark. En række af de brancheændringer, som er set inden for de seneste 10 år både i Danmark og internationalt, ændrer både leverandørrelationerne og virksomhedernes egen organisering. Ændringerne på begge niveauer har på forskellig måde betydning for virksomhedernes muligheder for at stille krav til leverandører og herigennem forbedre miljø, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår i forbindelse med tekstilfremstilling.

Endelig følger en kort beskrivelse af de mest centrale miljø- og arbejdsmiljøproblemer, som optræder i de forskellige produktionsled fra tekstilfibrenes fremstilling til det færdige tekstilprodukt er klar til forbrugeren. Både miljø- og arbejdsmiljøproblemer er for en stor del knyttet til netop de processer som de forskellige led i tekstilfremstillingen omfatter.

Modsat forholder det sig med arbejdsvilkår - de øvrige generelle forhold omkring de ansatte - som i langt mindre grad er branchespecifikke. I dele af verdenen er arbejdsvilkårene i forbindelse med den arbejdskraftintensive beklædningsindustri meget problematiske. Disse hovedproblemer præsenteres afslutningsvis.

Dette kapitel udgør, sammen med de udenlandske erfaringer og initiativer præsenteret i kapitel 4, grundlaget for spørgeskemaundersøgelsen, som er præsenteret i kapitel 6.

3.2 Branchebeskrivelse

I det følgende præsenteres en kort gennemgang af den danske tekstilbranche. For at give et indtryk af de forskellige led i fremstillingskædens størrelse og vigtighed, er omsætningstallene præsenteret. Herudover præsenteres kort de miljømæssige hovedproblemstillinger, der i Danmark er knyttet til de forskellige led samt ledets beslutningskompetence og kommunikationsveje.

Beslutningskompetencen er central i forhold til produktionsledets mulighed for at vælge at producere mere miljøvenligt, mens kommunikationsvejene er centrale, når miljøkrav skal formidles igennem produktionskæden.

Tekstilbranchen er i det følgende opdelt i fem hovedfunktioner, som kan benævnes:

1. Råvareled
2. Underleverandørled
3. Producentled
4. Handelsled
5. Detailled

På grund af den fortsat stigende brancheglidning, hvor tekstilproducenter i stigende grad udvider med et detailled, kan det være formålstjenstligt også at definere en tværgående hovedkategori, som kunne betegnes:

6. Koncepthuset

I modsætning til "koncepthuset" har de virksomheder, der kaldes "handelshuse", ikke egen forarbejdning af tekstilprodukter. I denne sammenhæng tilhører "handelshuse" kategorien detailhandelsled.

Den enkelte virksomhed kan sjældent indpasses direkte i denne funktionsopdeling, idet den enkelte virksomhed ofte strækker sig over flere funktioner.

I figur 3.1 herunder er der præsenteret en oversigt over produktions- og salgsrelationerne mellem disse centrale hovedfunktioner.

Figur 3.1 Se her!
Oversigt over fremstilling- og salgskæden for tekstilprdukter

Råvareled

Denne gruppe omfatter i Danmark primært producenter af kemofibre og spinderier.

Gruppens omsætning kan opgøres på forskellige råvareproduktioner, men kun i mindre grad adskilles på anvendelse.

Industriens produktionsværdi, ifølge Danmarks statistik "Varestatistik for industrien - Salg af egne produkter 1998", var:

Uldgarn:
ca. 40 mio. kroner
Bomuld:
ca. 140 mio. kroner
Korte og endeløse kemofibre
ca. 1,7 mia. kroner

Råvareproducenternes direkte miljøpåvirkning består i Danmark primært i deres valg af mere eller mindre biologisk nedbrydelige spindeolier og for producenter af kemofibre de miljøproblemer, som er typiske for denne industri. Råvareproducenterne har lav indirekte miljøpåvirkning. Ved "indirekte" miljøpåvirkning forstås i hvilken grad virksomhedens krav eller mangel på samme til råvarer/leverandører, bidrager til en miljøpåvirkning andre steder.

Råvareproducenternes beslutningskompetence kan være meget vekslende alt efter opgavens karakter.

Kommunikationsvejen til den gruppe går primært gennem deres kunder. Kommunikationsvejen fra råvareproducenterne går primært gennem marketing i fagpressen, messer m.v. og gennem direkte salg til deres kunder.

Underleverandørled

Denne gruppe omfatter en række forskelligartede virksomheder lige fra fiberproducenter, spinderier, væverier, strikkerier og trykkerier, som kan karakteriseres ved, at deres salgsindsats fokuserer på deres ydelse som underleverandør. En del af virksomhederne i gruppen supplerer imidlertid salget af underleverandørydelser med et vist salg af slutprodukter, og disse virksomheder kan derfor også delvist karakteriseres som producentled.

Denne gruppes omsætning i 1998 var i alt ca. 1,2 mia. kr. fordelt på følgende hovedprodukter:

Uldstoffer vævede
ca. 110 mio. kroner
Bomuldsstoffer vævede
ca. 229 mio. kroner
Kunststoffer vævede
ca. 175 mio. kroner
Strikkede stoffer
ca. 650 mio. kroner

Gruppens direkte miljøpåvirkning findes primært hos de virksomheder, der gennemfører våde-processer som vask og indfarvning. Mange af disse vil i Danmark være listevirksomheder, som dermed skal have miljøgodkendelse og lave grønt regnskab. Spinderier og væverier har væsentlig direkte og/eller indirekte miljøpåvirkning gennem deres valg af fx teknologi, kemikalier, farvestoffer, pigmenter og mere eller mindre biologisk nedbrydelige garnsletter.

Underleverandører har generelt lav beslutningskompetence for produkternes miljøindhold. Det er i højere grad ordregiveren dvs. producenten af det færdige produkt, som besidder denne kompetence i kraft af at producenten vælger underleverandører som kan levere de ønskede typer råvarer og halvfabrikata. Alligevel har underleverandørerne en vis indflydelse, fordi de som eksperter inden for deres egen produktion rådgiver deres kunder om tekniske muligheder der er, og fordi de tager stil-ling til mange tekniske forhold, som ordregiver ikke kan eller vil forholde sig til. En underleverandør med miljøkompetence vil således have mulighed for påvirke producenter og kan selv aktivt bidrage til forbedre produkternes miljøindhold.

Den væsentligste kommunikationsvej til denne gruppe går fra deres kunder.

Gruppens egne kommunikationsveje går primært over deres normale salgsarbejde. I den forbindelse er præsentation af deres miljøkompetence ofte manglende eller lavt prioriteret.

Producentled

Denne gruppe omfatter det led, der sælger det tekstilprodukt som markedsføres over for slutbruger af detailledet. Disse virksomheder kan enten være lagerførende eller ordreproducerende.

Producentledets omsætning inden for interiør- og beklædningstekstiler kan opgøres til ca. 6,5 mia. kr. når deres import af færdigforarbejdede tekstiler til videresalg ikke indregnes. Importen af færdigforarbejdede tekstiler udgør 11,4 mia. kr. Det er ikke muligt, at afgrænse hvordan fordelingen af denne import fordeles mellem producentled, handelsled og detailled.

Mange af disse virksomheder har tidligere haft væsentlig direkte miljøpåvirkning, men denne er blevet stærkt reduceret i kraft af udflytning af produktion. Producentledet har en væsentlig indirekte miljøpåvirkning gennem sine beslutninger om produktdesign og forarbejdningsteknologi.

Producentledet har inden for de varegrupper, som de selv lagerfører, optimal beslutningskompetence. I den udstrækning virksomhederne er ordreproducerende, har de en noget reduceret beslutningskompetence, dog således at kunden i disse sammenhænge primært trækker på producentens kompetence indenfor produktdesign og produktionsstyring. Det betyder, at deres kunder på en række områder ikke forholder sig til detaljerede problemstillinger, og på andre områder anvender producenten som rådgiver.

De væsentligste kommunikationsveje til denne gruppe går fra det professionelle indkøbsmarked, deres konkrete kunder og slutbrugermarkedet. Gruppens egne kommunikationsveje går primært over egen salgsindsats, PR og marketing.

Handelsled

Denne gruppe omfatter grossister, handelshuse, agenter og indkøbsforeninger, hvilket vil sige, aktører hvis primære kompetence er markedsindsigt både på købs- og på salgssiden. Deres væsentligste kunder er detailhandelen, men også professionelle indkøbere fra det offentlige og det private.

Handelsledets omsætning er ca. 3,7 mia. kr. i engrosomsætning, hertil kommer en uspecificeret del af Danmarks import af færdigforarbejdede tekstiler på 11,4 mia. kroner. Gruppens direkte miljøpåvirkning er marginal. Deres indirekte miljøpåvirkning kan være af betydning, da handelsledet ofte fungerer som ordregiver, men også i kraft af deres funktion som kommunikationsled mellem producent og køber, hvor miljøaspekter kan have en noget svingende prioritering.

Handelsledet har generelt set begrænset beslutningskompetence, men kan som rådgiver af både producent og køber have betydelig indflydelse på mange forhold, herunder også miljøforhold.

Den væsentligste kommunikationsvej til denne gruppe er egne kunder. Gruppens egen kommunikationsveje går primært til leverandører og kunder.

Detailled

Detailledet omfatter:
Supermarkedskæder, varehuse og postordre (FDB, Magasin m.v.)
Kapitalkæder og franchise (Hennes & Maurits og Jysk Sengetøjslager m.v.)
Frivillige kæder (fx Mr. og Botex)
Solister (forretninger uden for kæder).
Sportsbutikker o.a.

Alle aktørerne står i direkte kontakt med slutbruger, og får deres leverancer fra handelsledet eller direkte fra danske og/eller udenlandske producenter. Detailledets samlede omsætning i 1998 var på ca. 27 mia. kr. Inden for branchen vurderer man, at ca. 25,5 mia. kr. af denne omsætning er beklædning og ca. 1,9 mia. kr. er boligtekstiler.

Supermarkedskæder, varehuse og postordre for ca. 25% af den totale tekstil-detailomsætning, hvilket svarer til ca. 7 mia. kr., mens specialhandelen, som udgøres af kæder og solister, omsatte for i alt ca. 16,5 mia. kr. i 1998.

Markedsfordelingen indenfor kæder og solister kan i hovedtræk opgøres:
Kapitalkæder og franchisesystemer omsatte for ca. 7,9 mia. kroner
Frivillige kæder omsatte for ca. 5,7 mia. kroner
Solister 2,9 mia. kroner.

Det samlede antal butikker inden for specialhandelen forventes i perioden 1995 til 2002 at falde med 15% til i alt ca. 3.115 butikker. Herudover forventes et betydeligt antal "solister" at indgå i kædesamarbejde, således at mere end 50% af alle tekstilspecialhandelsbutikker indgår i en kapital- eller franchisekæde.

Sportsbutikker o.a. omsatte i 1998 for ca. 1,6 mia. kr. tekstilprodukter.

Gruppens direkte miljøpåvirkning forbundet med tekstilproduktion er marginal. Deres indirekte miljøpåvirkning kan være af betydning i forbindelse med sammensætning af vareudbud etc., som dog igen i nogen grad er styret af, hvilket kundesegment forretningen henvender sig til.

Detailledets beslutningskompetence er over en kort tidshorisont reelt ret begrænset af deres forretningskoncept, markedsplacering mv. Over en længere tidshorisont kan detailledet have betydelig indflydelse på producenternes valg af design og valg af produktionsteknologi og dermed på produktets miljøindhold.

Den væsentligste kommunikationsvej til detailledet går fra slutbruger. Gruppens egne kommunikationsveje går til slutbruger gennem PR og marketing og til deres konkrete leverandører i handels- og producentled.

Koncepthuset

Denne gruppe omfatter virksomheder, som ofte er bygget op om en producentvirksomheds mærkevareprodukter, og herefter udvidet med et detailled i form af butikker, som sælger virksomhedens mærkevarer (fx Red & Green). Denne virksomhedsopbygning giver nogle øgede muligheder i forhold til styring af og reaktion på markedsbevægelser. I dag findes koncepthuset primært fra midten af markedet og op, samt inden for visse markedsnicher. Internethandel, der kan karakteriseres som en moderne form for postordre, giver mulighed for kraftig vækst i antallet af koncepthuse ikke mindst i den prisbevidste del af markedet. Det har ikke været muligt at få tal for denne gruppes årlige omsætning.

Gruppens direkte miljøpåvirkning er normalt marginal, hvorimod den indirekte miljøpåvirkning er maksimal, idet man har kompetence både inden for produktdesign, produktionsstyring og detailmarkedskommunikation, herunder opbygning af varemærkeidentitet.

Koncepthuset har optimal beslutningskompetence ikke mindst på mellem og lang sigt.

Den væsentligste kommunikationsvej til denne gruppe går fra deres detailkunder og markedstrends. Gruppens egen kommunikationsveje er hovedsageligt PR og marketing til udvalgte kundesegmenter og til underleverandører.

3.2.1 Branchens omsætning med videre

I dette afsnit gives en primært økonomisk karakteristik af den samlede danske tekstilbranche.

Branchens omsætning opgøres traditionelt inden for tre underbrancher: Beklædning, bolig og tekniske tekstiler, der hver især omfatter:
Beklædningstekstiler: Børne-, herre-, dame- og sportstøj
Boligtekstiler: Gardin- og møbelstoffer sengetøj, håndklæder, duge m.v.
Tekniske tekstiler, herunder voven og nonvoven.

Det har ikke været muligt at få entydige tal for branchens aktivitet, idet forskellige kilder giver indbyrdes afvigende tal for den samme aktivitet. Nedenstående angivelser tager udgangspunkt i tal fra branchen (Krak, 1999), men kan kun siges at give et nogenlunde billede af de økonomiske størrelsesforhold mellem underbrancherne og i relationen mellem dansk produktion, import og eksport.

Tabel 3.1
Nøgletal for tekstilindustrien 1998

Tal på basis af 1998

Tekstil- industrien samlet

Beklæd-
ning

Bolig

Tekniske
Tekstiler

Indenlandsk
produktionsværdi (mia. kr.)

13

6

1,6

5

Import (mia. kr.)

16

10

0,5

5

Til rådighed for
markedet (mia. kr.)

29

16

2,1

10

Eksport (mia. kr.)

13

7,5

1,4

4

Til rådighed for
hjemmemarkedet (mia. kr.)

16

8,5

0,7

6

Eksportandel i %

68%

83%

46%

61%

Antal ansatte i alt

14.300

5,900

2.400

6.000

Omsætning/ansat i mio. kr.

1,2

1,3

1,2

1,0


Forskellige kilder angiver let varierende tal i omegnen af 27 mia. kr. i detailomsætning for hele branchen. Disse variationer kan fx skyldes opgørelsesmetoder, og i hvilken udstrækning tallene er blevet efterkorrigeret for fejlindberetninger.

Som det fremgår af ovenstående, har branchen en meget høj import og eksportaktivitet. Vore vigtigste eksportlande for beklædning og boligtekstiler er:
Tyskland
Sverige
Norge
Finland
Holland
Storbritannien

Disse seks lande aftager omkring 80% af vor eksport. Tyskland og Sverige aftager som de to vigtigste markeder omkring henholdsvis 25% og 20% af vor eksport.

3.2.2 Udviklingstendenser i den danske tekstilindustri

Den danske tekstilindustri har i 80erne og i 90erne gennemgået nogle meget væsentlige ændringer - ændringer og udviklingstendenser som branchen forventer vil fortsætte også i de kommende år. Disse udviklingstendenser har stor indflydelse på, hvilke barrierer og muligheder branchen har for at påvirke og udvikle miljøforholdene positivt.

De udviklingstendenser, som branchen følger er overordnede ændringer inden for produktion, branchestruktur og kunderelationer, der ikke direkte omhandler miljøforholdene. Udviklingstendenserne har imidlertid en række afledte effekter, som påvirker branchens miljøforhold.

I nedenstående tabel er den række af centrale brancheændringer, der gennemgås i det følgende, præsenteret. For hver er der præsenteret eksempler på hvilke vigtige afledte effekter brancheændringen har. Og på basis af disse afledte effekter gennemgås nogle centrale udviklingstendenser i branchens miljøforhold i det efterfølgende.

Tabel 3.2
Udviklingstendenser i branchen

 

Brancheændring

Eksempler på afledte effekter

1

Udflytning. Udflytning af produktion.

Mere international produktionsvej.
Produktion i lande med lavere miljølovkrav.
Kontrol mere ressourcekrævende.

2

Sammenlægning. Sammenlægning af virksomheder - større enheder.

Den enkelte virksomheds betydning større.

Færre beslutningstagere.

3

Brancheglidning. Øget brancheglidning – sammensmeltning af aktiviteter fra produktion til detailhandel.

Kortere vej mellem producent og slutbruger.

4

Mærkevarer. Øget opbygning af kundespecifikke mærkevarer

Mærkeidentitet stærkt segmentorienteret.
Kundekrav definerer produktkoncept.

5

Eksport. Voksende eksport til mange EU-lande

Hjemmemarked af mindre betydning.
Tendenser på europæiske marked vigtige.
Markedskommunikation mere international.

Kilde: Beskrivelsen af udviklingstendenserne bygger blandt andet på Birkholm, 1999 og Guri Nielsen & Søren Holm Pedersen, 1998.

De miljømæssige konsekvenser af udviklingstendenserne kan opgøres på forskellig måde. Nedenstående punkter tager hovedsageligt sigte på at belyse følgende tre forhold:
Virksomhedernes motivation for at forbedre eller undlade at forbedre miljøet.
Barrierer og muligheder for at gennemføre en miljøindsats.
Forhold som påvirker, hvilke indsatser branche og myndigheder kan gennemføre for at fremme miljøvenlig tekstilproduktion.

Miljø og udflytning af produktion

Danske producenter af tekstilfærdigvarer kan støde på en række problemer i forbindelse med at stille miljøkrav, når forarbejdning er udflyttet til lavprislande. Man kan konkretisere disse til tre hovedområder:

a Internt i egen organisation, idet der stilles øgede krav til miljøkompetencen hos indkøbere, designere og controllere.
b Eksternt, ved at virksomhedens "lavpris"-leverandører fx kan mangle udstyr, viden eller dokumentationsniveau til at kunne honorere høje miljøkrav eller krav til arbejdsvilkår.
c Problemer med opbygning af selve samarbejdsrelationen med leverandøren, idet "besværlige" kunder fx med krav til miljø og arbejdsvilkår prioriteres lavere.


På grund af udflytningen af produktion er danske underleverandører inden for råvareproduktion og i tekstilforarbejdningen under et prispres. De er således nødt til at konkurrere på andre parametre som nærhed, kvalitet, leveringssikkerhed m.m. For mange danske underleverandører indgår miljøkompetence også allerede som en positiv konkurrenceparameter. Miljøkompetence blandt andet i form af kendskab til miljømærker med deres kriterier, evne til at producere efter disse kriterier, dokumentation af gode miljøforhold, og adgang til veldokumenterede kemikalier.

Miljø og større enheder

De miljømæssige konsekvenser af, at virksomhederne sluttes sammen i større enheder og dermed har færre beslutningstagere, kan både have positive og negative sider:

d En positiv holdning fra ejer- og direktionsside til at styrke miljøforhold vil have større effekt, i kraft af større enheder.
e En større organisation har generelt bedre mulighed for at afsætte ressourcer til at håndtere miljøforhold end en lille organisation, fx til kontrol af leverandører.
 

f

Det er lettere for eksterne parter at håndtere kommunikationsopgaver og efteruddannelsesaktiviteter over for et mindre antal større virksomheder end at løse den samme opgave tilfredsstillende over for mange mindre.
g Større enheder vil ofte være mere komplekse med hensyn til aktiviteter, organisation og personale, og det kan således være vanskeligere at gennemføre ændringer.

Miljø og tættere producent - kunde relation

Flere udviklingstendenser medfører, at der bliver en kortere vej mellem kunde og producent. De direkte miljømæssige konsekvenser af denne udvikling er umiddelbart ikke markante, men udviklingen kan have væsentlig betydning for producenternes motivation for miljøforhold:

h I forbindelse med de trends og mærkevarer hvor miljø naturligt kan indarbejdes, kan man forvente en vis imødekommenhed over for at forbedre miljøprofilen, fordi miljø vil give substans (indhold) til produktets image i relation til trend eller mærke (kundesegment).
i Når trend og mærkevare ikke har et miljøindhold, og det vil sige, at det kundesegment som produktionen er rettet til ikke lægger vægt på tekstilernes miljøindhold, må man forvente, at producenten vil agere neutralt eller negativt i forhold til miljø. Producenten vil normalt være interesseret i at styrke produkternes profil i forhold til trend eller mærkevare og modsat være negative over for at "fortynde" produktimage med information, der slører denne profil.
j Hvis virksomhedens miljøindsats eller produktets miljøindhold ikke kan markedsføres, fordi det står i modsætning til trend eller mærkevareimage, eller blot fordi kunden ikke vil betale ekstra for noget han ikke efterspørger, vil producenten undlade at forbedre miljøforholdene. Alternativt må producenten have en anden grund til at afholde eventuelle ekstraomkostninger til miljøforbedringer, som ikke relaterer til hans direkte og umiddelbare markedsfordele.

Miljø og stigende eksport

Udvikling af den danske tekstileksport til flere markeder primært inden for EU berører ikke direkte miljøet, men har alligevel nogle konsekvenser, der på sigt kan have betydning for miljøet:

k For mange producenter og andre aktører i tekstilmarkedet er det danske hjemmemarked ikke den eneste og ikke nødvendigvis den vigtigste motor for at motivere til en styrkelse af produkternes miljøindhold.
l I lande som Østrig, Tyskland og Schweiz har der i en årrække været interesse for miljøvenlige tekstiler, der er her opbygget betragtelige markeder. Afsætning til disse lande kan fungere som vigtige drivkræfter for at motivere danske virksomheder til at styrke egen miljøindsats og produkternes miljøprofil.
m Forskellige lande har forskellig forståelse og prioritering af, hvad godt miljø er. Kommunikation af en god miljøprofil er derfor ikke entydig i et internationalt perspektiv.

Uden at denne vurdering har været udtømmende, kan man på grundlag af ovenstående 13 punkter konkludere, at de udviklingstendenser, som branchen følger, generelt set:
Ikke giver nogen entydig påvirkning af virksomhedernes motivation til at arbejde med miljø. Der er både udviklingstendenser som kan styrke motivationen og andre som kan forstærke barriererne.
Samlet set er der dog en overvægt af barrierer med at gennemføre miljøindsatser.
Branche og myndigheders indsats for at støtte virksomhedernes positive miljøudvikling skal muligvis have et kraftigt internationalt tilsnit. Udviklingen ser ikke ud til at begrænse mulighederne hos Miljøstyrelsen og andre organisationer og institutioner inden for branchen, for at tage initiativer som kan støtte virksomhedernes positive miljøudvikling.

3.3 Miljø og arbejdsmiljø fra råvarer til producent

Miljø- og arbejdsmiljøproblemerne inden for tekstilproduktionskæden er store med anvendelsen af farlige kemikalier som et af de særligt centrale problemer. I det følgende gennemgås kort hovedproblemstillingerne på miljø og arbejdsmiljøområdet fra fremstilling af fibre til tilskæring/syning. For læsere der ønsker en grundigere præsentation af miljø- og arbejdsmiljøproblemerne henvises til Lausen, Søren Ellebæk, et al.,"Vejen til bedre miljø ved produktion af tekstiler", Miljønyt nr. 50, Miljøstyrelsen 2000.

Figur 3.2
Tekstilproduktionskæden

I første led - fiberproduktionen – er der tale om vidt forskellige produktionsformer for de forskellige naturlige (fx bomuld og uld) og kunstige (fx viskose, akryl og polyester) fibertyper. Hermed bliver de miljø- og arbejdsmiljømæssige problemer også væsentligt forskellige i karakter og omfang. Derimod er der for ledene senere i produktkæden (spinding, strikning/vævning, vådbehandling, tryk og tilskæring/syning) ikke tale om væsentligt forskellige processer for tekstiltyperne, og derfor præsenteres miljø og arbejdsmiljøproblemer i et samlet afsnit for hvert led.

Arbejdsvilkår udgør de øvrige centrale forhold for de ansatte i tekstilfremstillingskæden. Arbejdsvilkår omfatter således en række grundlæggende ikke branchespecifikke forhold i forbindelse med arbejdet som arbejdstid, løn, organisationsfrihed m.m. Problemer med arbejdsvilkår er i højere grad knyttet til produktionslandene, og præsenteres som afslutning på afsnittet.

3.3.1 Fiberproduktion

3.3.1.1 Bomuld

Bomuldsfremstilling og miljøproblemer

De miljømæssige hovedproblemer i forbindelse med bomuldsproduktionen er anvendelsen af pesticider og andre kemikalier, vandforbrug, kunstgødning og affaldsproduktion.

Bomuldsplanten er en vand- og varmekrævende afgrøde, og dyrkes for ca. 60% vedkommende i områder, hvor der er behov for kunstvanding i kortere eller længere perioder. Vandforbruget til produktion af 1 kg bomuldsfibre opgøres gennemsnitligt til ca. 8.200 liter, mens andre kilder anslår det reelle forbrug til mellem 7.000 og 27.000 liter (Laursen m.fl., 1997). Det store vandingsbehov kan i nogen områder få miljømæssige konsekvenser, hvis grund- og overfladevandsresserver udtømmes.

Kunstgødning anvendes i stort set alle de bomuldsproducerende lande, og sammen med den intensive, monokulturelle dyrkning fører det til en gradvis udpining af jorden. Overskudsgødningen udvaskes, og kan have miljømæssige konsekvenser for vandløb, floder og søer.

Til dyrkningen af bomuld anvendes store mængder pesticider og kemikalier (blandt andet til afløvning før høst). Årligt anvendes ca. 800 millioner tons eller ca. 10-25% af verdens samlede pesticidforbrug, selvom bomuld kun dækker 5% af det dyrkede landbrugsareal (Arbejdskitler - Miljøstyrelsens Miljøvejledning, 1998).

Listen over anvendte pesticider og kemikalier er lang (alene i USA er 180 pesticider og kemikalier godkendt til bomuld), og særligt kan nævnes DDT, som fortsat anvendes i en række 3. verdenslande, og Methyl parathion, der bruges en række steder i USA, Sydamerika og Asien. Både DDT og Methyl parathion er meget miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som begge er på FNs liste over de farligste sprøjtegifte. En lang række af de øvrige pesticider og kemikalier, der anvendes i 3. verdenslande er enten forbudte eller kraftigt begrænsede i EU som følge af deres alvorlige miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser. (Laursen m.fl., 1997 og Fluitman, Ir. A et al, 1996).

I forbindelse med høst samt rensning og presning (ginning) af bomulden skabes der store mængder organisk affald. Afhængig af om plukningen er sket med hånd- eller maskinkraft, giver et kilo bomuldsfibre fra ca. 0,1 og helt op til 2,9 kg affald, som kan indeholde rester af de pesticider og kemikalier, som er anvendt.

Bomuldsfremstilling og arbejdsmiljøet

En række alvorlige arbejdsmiljøproblemer er knyttet til den omfattende brug af pesticider og kemikalier under dyrkning og høst.

Markarbejderne arbejder oftest uden ordentlig beskyttelse, og udsættes for de kemikalierester der er på planter og i luften. WHO anslår, at 20.000 dødsfald årligt kan henføres til pesticider - primært i forbindelse med spredningen (Laursen m.fl., 1997).

Under ginning af bomulden genereres store mængder bomuldsstøv, der giver anledning til lungesygdommen Byssionosis. Undersøgelser har vist, at bomuldsstøv kan indeholde op til 26 forskellige uorganiske forbindelser i forskellige koncentrationer, blandt andet affødt af pesticid- og kemikaliebrugen under dyrkning og høst (Jensen, 1998). Herudover er der i en række 3. verdenslande gjort en minimal indsat for at reducere støj, ulykkesrisiko m.m.

3.3.1.2 Uld

Uldfremstilling og miljøproblemer

Det centrale miljømæssige problem i forbindelse med fåredriften er knyttet til behandlingen af får med pesticider for at undgå parasitter m.m.

Behandlingen foregår både ved sprøjtning af fårene eller ved at dyppe fårene i en pesticidopløsning som dræber parasitter og andre skadedyr (kaldet "dipping").

Tidligere anvendtes i stort omfang DDT-lignende stoffer som Deldrin og Lindan, men på grund af stoffernes alvorlige miljø- og sundhedsmæssige effekter er de blevet afskaffet i hovedparten af de uldproducerende lande som Australien, New Zealand m.fl. En lang række af de pesticider, der fortsat anvendes i dag udenfor Europa, er dog karakteriseret ved enten at være forbudt eller anvendelsen fundet med kraftige restriktioner inden for EU.

Overgræsning med efterfølgende erosion kan afslutningsvis også nævnes som et miljømæssigt problem, som optræder i områder med dårligt planlagt og for intensivt fårehold.

Inden råulden kan bearbejdes til garn, skal den renses/vaskes for uønskede stoffer og urenheder, der blandt andet omfatter fedt, snavs, pesticid rester fra dipping. Det miljømæssige hovedproblem i forbindelse med rensningen er, at urenhederne samt vaske og rensemidler udledes med spildevandet. Udledningernes omfang er afhængige af rensningen af spildevandet, og indeholder pesticidrester, fedtstoffer, rensemidler (vandbaserede og opløsningsmiddel baserede).

Uldfremstilling og arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøproblemerne under fremstilling af uld er primært knyttet til anvendelsen af de kraftige pesticider under "dipping". Manglende beskyttelse eller forkert omgang med en række af de anvendte pesticider kan give alvorlige sundhedsmæssige problemer.

I forbindelse med de senere rensningsprocesser for ulden kan pesticidrester også give sundhedsmæssige effekter.

3.3.1.3 Polyester

Polyesterfremstilling og miljøproblemer

Der findes flere forskellige polyestertyper, men der er primært tale om PET (PolyEthylenTerephthalat). PET fremstilles af olie- og gasfraktioner igennem en proces, hvor mellemproduktet polyesterharpiks blandt andet tilsættes stabilisatorer, og presses under højt tryk til en polyestertråd.

Produktion af polyester i Europa giver pr. kg produceret blandt andet udledning af 11 g metan, 14 g NMVOC (Non Methane VOC) og 19 g Nitrogendioxid. Der indgår dog en lang række andre stoffer, som i mindre størrelsesorden også udledes blandt andet acetaldehyd samt 1,4-dioxan, der mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Polyesterfremstilling og arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøproblemerne er forbundet med omgangen med en række farlige kemikalier og stoffer.

3.3.1.4 Viskose

Viskosefremstilling og miljøproblemer

Viskose er produceret fra træpulp – samme materiale som anvendes til papirfremstilling - og flere af de miljømæssige problemer forbundet med viskose fremstillingen er parallelle dem, der optræder ved papirfremstillingen. Miljøproblemerne omfatter særligt luftemissioner (svovl, NOx, sulfider) samt spildevand med en høj koncentration af organisk materiale og eventuelt klor hvis dette anvendes som blegemiddel af træpulpen (Laursen m.fl., 1997). Omfanget af de miljømæssige problemer knyttet til viskose fremstilling vil naturligvis være meget afhængig af de luft- og spildevandsrensningsforanstaltninger, som er blevet foretaget.

Viskosefremstilling og arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøproblemerne er forbundet med, at der i fremstillingen af viskose indgår en række sundhedsskadelige kemikalier og stoffer. Omgangen med disse stoffer kræver en række særlige sikkerhedsmæssige forholdsregler.

3.3.1.5 Spinding

Fra spinding til det færdige produkt er der generelt i et miljø- og arbejdsmiljø perspektiv ikke afgørende forskelle på hvilken tekstilfiber, der anvendes. I de processer, hvor det er tilfældet, er det beskrevet.

Spinding er overskriften for de delprocesser, som omfatter åbning af fiberballer, blanding af fibre, kartning og kæmning, tvinding og oprulning på spoler.

Miljø

For at lette de mekaniske processer under spindingen tilsættes syntetiske og/eller vegetabilske spinde- og spoleolier. Vegetabilske spindeolier er at foretrække, da de er biologisk nedbrydelige, mens syntetiske spindeolierne ofte indeholder konserverende aromater fx PCB, der er fedtopløseligt, og mistænkes for at have kræftfremkaldende og reproduktionsskadende egenskaber. Mængderne, som anvendes, er forholdsvis små, og udgør primært et arbejdsmiljøproblem.

Arbejdsmiljø

Under spinding frigives der store mængder bomuldsstøv, som i sig selv kan give anledning til luftvejsproblemer, og samtidigt udsættes spinderiarbejderne for støvets indhold af spindeolier, der kan indeholde PCB. Moderne spindeprocesser er derfor lukkede, men i en lang række udviklingslande anvendes stadig åbne spindemaskiner.

Spindeprocessen giver et meget højt støjniveau, og udgør et alvorligt arbejdmiljøproblem de steder, hvor processen ikke er støjdæmpet, eller hvor det ikke er sikret, at medarbejderne bærer høreværn (Arbejdstilsynet, 1999).

3.3.1.6 Strikning/vævning

I væveprocessen anvendes ofte slettemidler, som parallelt til spindeolierne får tråden/garnet til at glide lettere, og øger garnets styrke. Slettemidlerne kan fremstilles af naturlig stivelse, der er biologisk let-nedbrydeligt, eller af syntetiske stoffer, der er mere uforgængelige. I slettemidlerne kan der i nogen tilfælde findes PCB enten tilsat som konserveringsmiddel (op til 1%) eller utilsigtet som en forurening af slettemidlet. Der anvendes 80-150g slettemiddel pr. kg tekstil (Miljøstyrelsen: Arbejdskitler, 1999). Miljøvejledning til offentlige indkøbere, 1999).

For at konservere tekstilet inden det skal videreforarbejdes - eventuelt inden en længere opmagasinering eller transport - behandles det ofte med biocider, hvoraf en række af dem kan være meget problematiske fx PCP.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblemerne i forbindelse med strikning og vævning omfatter blandt andet risiko for at blive udsat for de problematiske stoffer i slettemidlerne. Herudover udgør de meget støjende strikke og væveprocesser et alvorligt problem for arbejdsmiljøet, hvis ikke processerne er støjdæmpede, og de ansatte bærer høreværn.

3.3.1.7 Vådbehandling

Vådbehandling omfatter en række processer, som blandt andet vasker, bleger og farver tekstilet. Processerne varierer i antal og rækkefølge afhængigt af tekstilets type og senere anvendelse.

Forvask og afsletning

Tekstilet vaskes for at fjerne eventuelle naturlige urenheder og eventuelle tidligere tilsatte kemikalier, herunder sletten. I processen anvendes detergenter, enzymer, alkali samt kompleksdannere – stoffer som findes i vaskemidlerne, og som i en række tilfælde er problematiske for vandmiljøet, når de udledes med spildevandet (Fluitman, Ir. A et al, 1996).

Blegning

Blegning anvendes næsten udelukkende ved bomuldstekstiler for at fjerne den naturlige farve og urenheder. Blegemidlerne er klor- eller brinteoverilte baserede, og her er brintoverilte langt at foretrække, idet klorbaserede kemikalier belaster vandmiljøet, og kan indeholde AOX (adsorbere organiske halogenforbindelser), som er sundhedsskadelige.

Farvning

Der anvendes forskellige farveprocesser til de forskellige typer af tekstilfibre, og i tekstiler, som er sammensat af forskellige fibertyper, gennemløbes flere af processerne efter hinanden. Miljøproblemerne er generelt knyttet til udledning af spildevand med restkemikalier - særligt farvestoffer og hjælpestoffer - samt det store vand og energiforbrug. Der er stor forskel på det teknologiske stade inden for farveribranchen, samt spildevandsrensningen, og dermed de afledte miljøproblemer (Lauersen, m.fl., 2000).

Polyester farves ved, at farvestofferne enten under højt tryk og temperatur indstøbes i polyesteren eller ved brug af opløsningsmidler som hjælpestoffer – de såkaldte "carrieres". Ofte anvendes halogenerede opløsningsmidler som carrieres (fx di- og triklorbenzen), som er meget sundhedsskadelige.

Der kan anvendes forskellige teknikker ved farvning af bomuldsfibre, og to af de ofte anvendte hovedgrupper af farvestoffer er miljø- og sundhedsmæssigt problematiske: Henholdsvis metalkompleksfarvestoffer, som indeholder sundheds- og miljøskadelige tungmetaller og de såkaldte AZO-farvestoffer, der er mistænkt for at give forbindelser, som er kræftfremkaldende. Ca. 100 AZO-farvestoffer er i dag identificeret som problematiske. Alle nuancer kan dog i dag fremstilles uden brug af de to ovennævnte grupper (Miljøstyrelsen, Miljøvejledning, 1999).

Efter farvningen udvaskes de resterende farvestoffer, og vandforbruget til dette kan udgøre mere end 50% af det samlede vandforbrug til vådbehandling. Med anvendelse af farvestoffer med en høj fikseringsgrad samt optimale teknikker reduceres den udvaskede overskudsfarve til mindre end 5%.

Efterbehandling

Som sidste led i vådbehandlingen behandles tekstilerne ofte med blødgører, således at tilskæring og syning lettes. I nogle tilfælde behandles stoffet også med flammehæmmere.

Processerne omfatter ofte en række miljømæssigt problematiske kemikalier, bl.a. en række blødgøringskemikalier (DTDMAC, DSMAC, DHTDMAC), kompleksdannere af typerne NTA og EDTA, samt endelig natriumcynanid, EDTA, organiske tinforbindelser samt brom- og klororganiske flammehæmmere (Laursen m.fl., 1997).

For bomulds vedkommende behandles tekstilet for at gøre det mere krøl- og krympefrit. Mange af de kemikalier, som anvendes til dette, indeholder formaldehyd, som afgives under og efter behandlingen. Formaldehyd kan give eksem og luftvejsirritationer og mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Hvis stoffet skal opbevares eller transporters over lange afstande, behandles det afslutningsvis ofte med pesticider som fx PCP og/eller formaldehyd for at undgå insekt eller svampeangreb.

Arbejdsmiljø

Som det fremgår af ovenstående, omfatter vådbehandlingen en lang række farlige kemikalier og sundhedsskadelige stoffer. Hvis der ikke er sørget for den nødvendige beskyttelse af de ansatte, og der ikke udvises særlig sikkerhedsmæssig omtanke i omgangen med kemikalierne, er der alvorlige sundhedsmæssige risici (Lauersen m.fl., 2000).

3.3.1.8 Tryk

På en række tekstiler, særligt til beklædning, påtrykkes enten farvede mønstre, logoer, billeder eller tekst m.m. Miljøproblemerne er knyttet til, at PVC ofte indgår ofte i pigmenttryk, samt at der anvendes tungmetalholdige- eller AZO-farvestoffer. Problemerne med PVC består både i bortskaffelsen og i særdeleshed indholdet af blødgører (phtalater), udvaskes af trykket. Branchen anvender årligt 15 tons blødgører til tekstiler med PVC-tryk, hvilket af Miljøstyrelsen regnes som den største kilde til blødgører i vandmiljøet, idet hele forbruget udvaskes.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblemerne omfatter primært omgang med sundhedsskadelige kemikalier og stoffer.

3.3.1.9 Tilskæring og syning

Der er ingen alvorlige miljøproblemer forbundet med tilskæring og syning.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblemerne i forbindelse med tilskæring og syning omfatter i særlig grad EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde). Herudover er der risiko for syernes sundhed, idet de udsættes for restkemikalierne i stofferne. Det omfatter blandt andet formaldehyd som kan give luftvejsirritation og eksem m.m.

3.4 Arbejdsvilkår i tekstilproduktionskæden

"Arbejdsvilkår" anvendes som fællesbetegnelsen for en lang række forhold omkring ansættelse og arbejdsforhold, der ikke omfatter sikkerhed og sundhed ("arbejdsmiljø").

Mens arbejdsmiljø er tæt knyttet til netop de processer, som hvert enkelt led i produktionskæden omfatter. Som gennemgået i det foregående, er arbejdsvilkår ikke knyttede til processerne. Derimod kan man i højere grad tale om, at der i nogle regioner eller lande optræder forskellige typer af problematiske arbejdsforhold, hvilket blandt andet er en konsekvens af, at arbejdsvilkår i højere grad er knyttet til traditioner og kultur, og hvor lang tid landet/regionen har været industrialiseret.

Hvad der er rimelige arbejdsvilkår, kan diskuteres, men internationalt anvendes International Labour Organisation (ILO) kernekonventioner oftest som grundlag for beskrivelse af de grundlæggende minimums arbejdsvilkår. ILO er et FN-organ med repræsentanter fra fagbevægelsen, industrien og myndighederne, som udarbejder og fastlægger konventioner for arbejdstager rettigheder. Organisationen behandles yderligere senere i udredningen.

Tabel 3.3
De 8 ILO konventioner om arbejdsvilkår

Tema

Titel på de 8 ILO-konventioner

Ret til organisationsfrihed

Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)

Ret til kollektive forhandlinger

Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)

Forbud mod børnearbejde

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

Forbud mod tvangsarbejde

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)
Abolition of Forced Labour Convention, 1957
(No. 105)

Forbud mod diskriminering af arbejdere

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)
Equality Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)


Selvom konventionerne siges at repræsentere minimumsrettighederne for arbejdstagere, er indholdet kontroversielt i flere lande og derfor ikke ratificerede her.

Den kraftige udflytning af store dele af tekstilfremstillingen fra Danmark og det øvrige Europa, som har fundet sted de seneste årtier, er for hovedparten sket til lavindkomstlande. Udflytningen er i særdeleshed sket til lande i Asien: Indien, Bangladesh, Filippinerne, Sri Lanka og senest Cambodja, Laos, Burma, Vietnam og i særdeleshed Kina. Endelig er Østeuropa også blevet et vækstområde for tekstilbranchen. I tabel 3.4 viser sammenligningen mellem timelønsomkostninger og produktivitetsgraden i forskellige lande den afgørende årsag til udflytningen af tøjindustriens minutarbejde (Nielsen og Holm, 1998).

Tabel 3.4
Timelønsomkostningerne og produktivitetsgraden i udvalgte produktionslande

Land

Timeløn inkl. tillæg i danske kroner

Lønindeks
Danmark=100

Produktivitetsgrad
Indeks Danmark=100

Kina

1,37

2

70

Letland

2,75

3

75

Litauen

2,85

3

75

Marokko

5,58

7

70

Tyrkiet

8,44

10

85

Polen

9,82

12

80

Portugal

16,30

20

85

Danmark

81,68

100

100

Kilde: Guri Nielsen og Søren Holm, 1998

I mange af disse lande er arbejderorganisationer og fagforeninger langt svagere eller ikke eksisterende, og traditioner for at sikre rimelige arbejdsvilkår mangler. I nogle lande er der i dag eksempler på arbejdsvilkår, som fandtes i Skandinavien i 1800-tallet (Fair Trade Center, 1997).

Det har ikke været muligt at opnå et præcist billede af omfanget af problemerne knyttet til arbejdsvilkår indenfor hele tekstilproduktionskæden. Bedst belyst er de ofte meget problematiske arbejdsvilkår, der findes i beklædningsindustrien (tilskæring og syning) i disse lande som følge af, at en række organisationer og internationale kampagner har sat fokus på netop denne del af fremstillingsforløbet. Beklædningsindustrien er særlig relevant, idet den er meget arbejdskraftintensiv, og omfatter et stort antal mennesker.

Undersøgelser gennemført af græsrodsorganisationer, i nogle tilfælde i samarbejde med fagbevægelser, har vist en lang række eksempler på, at selv store internationale tøj- og sportsvirksomheder får fremstillet deres produkter på leverandørvirksomheder i lavindkomstlande, hvor der optræder problematiske arbejdsvilkår med overtrædelse af en række af kernekonventionerne.

De store mærkevare virksomheder og deres leverandører har primært været i fokus, fordi det har været praktiseret at påvirke disse igennem oplysningskampagner rettet mod forbrugerne, og fordi et meget stort antal ansatte er ansat i denne produktion. Det er dog ikke her, man finder de største problemer, men derimod i den uformelle del af beklædningssektoren hos virksomheder, som er under-underleverandører til producenter, og derfor meget presset på prisen (ILO, 1999).

Børnearbejde optræder ofte i beklædningsindustrien, og er vokset i omfang de seneste 20 år. Igen som en konsekvens af at producenter i en række udviklingslande udliciterer opgaver til underleverandører, som så igen udliciterer til under-underleverandører (ILO, 1999).