Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

30. Referencer og øvrige kilder

Referencer

1. T. Drivsholm, J. Maag, S.V. Christensen og E. Hansen: "Ressourceforbrug og miljøbelastning for tre grafiske produkter i et livscyklusperspektiv". Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 63, 1996 [Tilbage]
  
2. Materiale hentet fra Den svenske Naturfredningsforenings hjemmeside september 1999 (Svenska Naturskyddsföreningen): www.snf.se/index.htm [Tilbage]
  
3. Informationer hentet fra Internettet "træ er miljø" november 1999. Adresse: http://www.trae.dk [Tilbage]
  
4. "Dansk Skovforening, Miljøledelse i private skove – en håndbog", 1999 [Tilbage]
 
5. Den svenske Naturfredningsforening (Internetsider) [Tilbage]
  
6. Leverandørbrugsanvisninger for Lithostar LAB B & LAP O, Lithostar Developer og Lithostar Finisher, Agfa [Tilbage]
 
7. Telefonisk oplysning fra E. Bisgaard, Agfa, oktober 2000 Skriftlig fra samme, december 2000 [Tilbage]
 
8. Telefonisk oplysning fra John Kejlhof, Fujifilm Danmark A/S, november 2000 Skriftlig fra samme, december 2000 [Tilbage]
  
9. Telefonisk oplysning fra Frank Stevn, Agfa, november 2000 [Tilbage]
 
10. Anlæg til reduktion af kemikalie- og spildevandsudledninger fra fotoprocesser Miljøstyrelsen, 1997 (katalog) [Tilbage]
 
11. Miljømärkning av trycksaker, Kriteriedokument, 15. juni 1998-14. marts 2002, version 2.2 [Tilbage]
 
12. Leverandørbrugsanvisninger for LP-D Pladefremkalder og HD-P2 RW Pladefremkalder, Fujifilm [Tilbage]
 
13. Tilslutning til industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg, nr. 6, 1994 [Tilbage]
 
14. "Spar på ressourcerne! Fotobranchen". Pjece fra Miljøkontrollen, Københavns Kommune. 1994 [Tilbage]
  
15. Håndbog i grafisk produktion. Ole Brinch og Thomas Bo Jensen. Grafisk litteratur 1999 [Tilbage]
  
16. Larsen, H.F. , Tørslev, J., Damborg, A., Miljø og Energiministeriet, Miljøstyrelsen: Indsatsområder for renere teknologi i den grafiske branche spildevandsvurdering, Miljøprojekt nr. 284, 1995 [Tilbage]
  
17. Materiale fra Kristian Ekvall, Schneidler Danmark A/S, november 2000 Tilbage]
 
18. Materiale hentet fra Internettet juli 2000. Adresse: http://mstex03.mst.dk/199906publikat/87-7909-095-8/kap12.htm [Tilbage]
  
19. "Denne plade var engang ..." Pjece fra H.J. Hansen [Tilbage]
  
20. Telefonisk oplysning fra E. Bisgaard, Agfa, november 2000 [Tilbage]
  
21. Harboe, Henrik m.fl.: Afvaskere til offset. Projektrapport, GRAKU, 1998 [Tilbage]
  
22. VOC-reduktionsplan for Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation, Grafisk Arbejdsgiverforening og Emballageindustrien. Opfølgning 1997. December 1999 [Tilbage]
  
23. Silfverberg, E., Larsen, H.F., Virtanen, J., Webjørnsen, S., Wriedt, S.: "Bedste tilgængelige teknikker (BAT) i den grafiske industri" TemaNord 1998: 592 [Tilbage]
  
24. Miljøanpassad produkutveckling inom den grafiska mediebranschen – förutsättningar och interesse. M. Enroth, A. Strömberg, A. Widing, S. Wriedt, Teknikrapport nr. 2/98 [Tilbage]
  
25. "Lackering i grafisk industri, teknik – ekonomi – miljø", Arbetarskyddsnämnden, 1996 [Tilbage]
 
26. Møller, S., Silfverberg, E., Gladding, G., Dreyer, R.: "VOC-reduktion i grafisk industri", Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 339, 1996 [Tilbage]
  
27. "Survey of azo-colorants in Denmark", Miljøprojekt nr. 509, 1999 [Tilbage]
  
28. Europa-parlamentet og rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald [Tilbage]
 
31. Fugtevand,. Pjece fra Erfagraf, 1991 [Tilbage]
 
32. Barfod, Troels: Nedbringelse af alkoholprocenten i fugtevand. Projektrapport, GRAKU 1999 [Tilbage]
  
33. Telefonisk oplysning fra Torben Jacobsen, C. Jul. Uttenthal A/S, februar 2000 [Tilbage]
 
34. Telefonisk oplysning fra John Tang, Dalum Papir A/S, maj 2000 [Tilbage]
 
35. Telefonisk oplysning fra Jacob Strandbygaard Nyborg, Brødrene Hartmann A/S, maj 2000 [Tilbage]
  
36. Telefonisk oplysning fra Poul Bach, SCA Packaging Djursland, maj 2000
37. Miljø og Energiministeriet, Miljøstyrelsen: "Vurdering af UV-hærdende trykfarver og -lakker i et miljøperspektiv". Miljøprojekt nr. 439, 1998
 
38. Telefonisk oplysning fra Tom Sandersen, Sandersens Bogbinderi ApS, juli 2000 [Tilbage]
 
39. Brev fra SICPA til Grafisk BAR UV-udvalg, januar 2000 [Tilbage]
 
40. Vejledning om UV-farver og –lakker Grafisk BAR, 2000 [Tilbage]
 
41. Annelie Jansson og Eva Hagberg, Miljöaspekter vid lackering av konventionell trykfärg, Grafiska Forskningslaboratoriet, mars 1994 [Tilbage]
 
42. Øyvind Omland og Christian Libak Pedersen: Hudproblemer ved anvendelse af (meth)acrylatbaserede UV-hærdende trykfarver og –lakker i Danmark. Arbejdsmiljøfondet, projekt nr. 1992-21, 1995 [Tilbage]
  
43. "Statistiske data om papir og pap i Danmark i 1998" Teknologisk Institut, Affald og genanvendelse [Tilbage]
  
44. "Lackering i grafisk industri, teknik – ekonomi –miljø@ Arbetarskyddsnämden, 1996 [Tilbage]
  
45. Personlig samtale. Chr. Hendriksen, Chr. Hendriksen & Søn A/S, november 1999 [Tilbage]
  
46. Miljøkatalog, Kartonnageindustriens Brancheforening, DTI, udgave 1996-1 [Tilbage]
  
47. Nordisk Miljömärkning, Lim 024/2.0, 10. december 1997 [Tilbage]
 
50. "Kortlægning og vurdering af substitutionsmuligheder for phthalater i udvalgte produkter", Miljøstyrelsen 2000 [Tilbage]
 
51. Miljøstatistik 1998, Danmarks Statistik [Tilbage]
 
52. Telefonisk oplysning fra Torben Jacobsen, C. Jul. Uttenthal A/S, juni 2000 [Tilbage]
  
53. Materiale hentet fra Internettet juli 2000. Adresse: www.atlak.dk [Tilbage]
  
54. Materiale hentet fra Internettet august 2000. Adresse: http://www.aaa.dk/pvc/typer.htm [Tilbage]
  
56. Materiale hentet fra Internettet den 18.08.2000. Adresse: http://www.pvc.dk[Tilbage]

Øvrige kilder

Skogindustrierna: "A search for sustainable forestry – the Swedish view". Annual Publication 1993

Skogindustrierna. "In balance with nature". Annual Publication 1995

Nephenthes: "Skovbrugets grønne alternativ – en debatbog om naturnær skovdyrkning". Nephentes Forlag 1995

Materiale hentet fra Sustainable Forestry & Certification Watch januar 2000. Hjemmesiden indeholder information om bæredygtigt skovbrug. Adresse: www.sfcw.org

Nordisk Miljømerkning, Miljømerkning av trykkpapir, Kriteriedokument, 3. desember 1999-31. januar 2004, Versjon 2.0

Materiale hentet fra Internettet FSC april 2000. Adresse: http://www.fsc.dk

Silfverberg, E., Larsen, H.F., Virtanen, J., Webjørnsen, S., Wriedt, S.: "Bedste tilgængelige teknikker (BAT) i den grafiske industri". TemaNord 1998: 592, side 134-136

Drivsholm, T., Maag, J., Christen, S.V., Hansen, E.: "Miljøeffekter og ressourceforbrug for tre grafiske produkter i et livscyklusperspektiv". Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 341, 1998, side 7-9

Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen: "Miljøbevidst design af grafiske produkter", Miljønyt nr. 29, 1998

Nøgletalsprojekt, arbejdsrapport, Grafisk Arbejdsgiverforening 1999, side 15

"Printing and the environment". Guidance on Best Available Techniques (BAT) in Printing Industries, Intergraf/EGF, januar 1999

Lauritsen, K.B.: Renere teknologi i den grafiske branche". Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr. 169, 1991

"Miljøvejledninger, arkoffset". Miljøstyrelsen 1990

Miljøøkonomi for papir- og papkredsløb. Miljørapport nr. 294

"Fakta om papir og miljø". Noahs Forlag 1996

"Printer and the environment". British Printing Industries Federation, 1993

"Miljøanpassad produktutvikling inom den grafiska mediebranschen – förutsätningar och interesse". M. Enroth, A. Strömberg, A. Widing, S. Wriedt. IMT Teknikrapport nr. 2/98

Bäste tilgängliga teknik i grafiska branchen (BAT). Vägledning och praktisk tillämpning. December 1999

"Recycling of printed products". Marie Silfverstolpe, The environmental council of the Swedish printing industries, 2000

Nordisk Miljømærkning: "Miljømærkning af trykpapir". Kriteriedokument. Version 2.1

BSR3: Vejledning om fotokemikalier. (Pjece, 1992)

Sven Ove Hansson og Eva Hellsten, Arbejdsmiljø fra A til Ø. Opslagsbog om arbejdsmiljø, 1999

Henrik Wenzel, Michael Hauschild, Elisabeth Rasmussen: "Miljøvurdering af produkter", UMIP. Miljø- og Enbergiministeriet, Miljøstyrelsen, marts 1996

Minimering af kemikalie- og vandudledninger fra fotoprocesser i grafiske virksomheder. Arbejdsrapport nr. 60. Miljøstyrelsen, 1997

Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet

Erhvervsaffald og udvalgte affaldsstrømme. Debatoplæg fra Miljøstyrelsen, 1997

Miljøvurdering af fotokemikalier. Miljøprojekt nr. 218. Miljøstyrelsen, 1993

Sørensen, Poul Halling: Vandfri offset i dansk grafisk industri. Den Grafiske Højskole, 1999

Dalsgaard, Bo m.fl.: Computer to Plate. Projekt udarbejdet af Hold 3, GTØ 97/99, 1998

"Optiske eller termiske offsetplater?" Artikel i Tidningsteknik, februar 1999

Diverse artikler bragt i magasinet Newspaper Techniques, tema om CTP, maj 2000

Håndbog i grafisk produktion. Ole Brinch. Grafisk Litteratur, 1991

Film fremkaldes uden kemikalier. Artikel fra Ingeniøren/net, 40/1995

Barfod, Troels: "Bedre arbejdsmiljø med tøroffset". De Grafiske Fag, nr. 1, 1995. Grafisk Arbejdsgiverforening, Odense

Telefonisk oplysning fra Kristian Ekvall, Schneidler Danmark A/S, 28.11.2000

Vegetabilske afrensningsmidler. Folder fra ERFA-GRAF, 1993

MAL-koder – om kodenummererede produkter. Pjece fra BSR3, 1997

Miljøstyrelsen, Organiske opløsningsmidler. Miljøprojekt nr. 70, 1986

Smeltelime og arbejdsmiljø. Dansk Bogbinder- og Kartonnagearbejder Forbund

Allan Astrup Jensen. "Focus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet". Fokus nr. 32, 08/96

Telefonisk oplysning fra John Bagh, Miljømærkesekretariatet, juni 2000

Materiale hentet fra Internettet juni 2000. Adresse: http://www.ecolabel.dk/varer

Nordisk Miljömärkning, Tryksager 41/2.2, 22. marts 1999

"Orientering om plastforarbejdning i grafisk industri", BSR3, Det Grafiske Branchesikkerhedsråd, 1990