Miljøtilsyn 2000

Fig. 3.11
Vandløbskvaliteten opstrøms og nedstrøms dambrugene i 2000.