Miljøtilsyn 2000

4. Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn

4.1 Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens tilsynsområder
4.2 Selvstændig årsberetning fra Kemikalieinspektionen
4.3 Tilsyn med genetisk modificerede organismer
4.4 Tilsyn i samarbejde med andre myndigheder
4.4.1 Emballage til øl og læskedrikke
4.4.2 Off shore virksomhed
4.4.3 Off shore beredskab
4.4.4 Hurtigfærger
4.4.5 Tilsyn med skibe og med havnenes modtageordninger for affald
4.4.6 Øresundsforbindelsen
4.4.7 Københavns Lufthavn
4.4.8 Naturgasanlæg
4.4.9 Olieudslip i danske farvande


4.1 Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens tilsynsområder.

Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsynsopgaver er sammensat af en række meget uensartede opgaver, der af forskellige årsager er blevet henlagt til styrelserne.

En række af disse statslige tilsynsopgaver løses i et tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og andre statslige myndigheder. I oversigtsform drejer det sig om følgende opgaver:

Tilsynsområde

Samarbejdspartner

Anvendte årsværk i Miljø- eller Skov og Naturstyrelsen

Kemikalieinspektionen

Arbejdstilsynet, Lægemiddelstyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Told- og Skattestyrelsen, kommunerne, miljømyndigheder i EU og Norden

5,24

Genetisk modificerede organismer

Arbejdstilsynet, amtskommunerne

2,7

Emballage til øl og læskedrikke

Told- og Skatte-styrelsen, Told- og Skatteregionerne

0,5

Off-shoreaktiviteter:

- normalsituation

- beredskab

Energistyrelsen

1,9

0,05

Hurtigfærgeruter

Søfartsstyrelsen, Trafikministeriet,

0,8

Skibes aflevering af affald og havnenes modtageanlæg

Ingen

0,004

Anlæg af Øresundsforbindelsen

Svenske miljømyndigheder

2,0

Københavns Lufthavn

Statens Luftfartsvæsen, Københavns Amt

0,35

Naturgasanlæg

Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Amtskommuner

0,12

Fig. 4.1
Tilsynsområder, samarbejdspartnere og anvendte årsværk i Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen til miljøgodkendelser og tilsyn.

Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen har i 2000 ført tilsyn med overholdelse af reglerne inden for nogle nærmere bestemte lovområder i henhold til: lov om miljøbeskyttelse, lov om kemiske stoffer og produkter m.v., lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljø og genteknologi, eller visse bekendtgørelser udstedt i medfør af disse.

Herudover forestår Miljøstyrelsen miljøgodkendelser og tilsyn med enkelte konkrete virksomheder og anlæg efter beslutning i medfør af indkaldelsesbestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 82. Det har i 2000 drejet sig om Københavns Lufthavn samt naturgasbehandlingsanlæg og -lagre.

4.2 Selvstændig årsberetning fra Kemikalieinspektionen.

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion forestår kontrol med overholdelse af kemikalieloven og 37 bekendtgørelser, forordninger, regulativer og cirkulæreskrivelser i medfør heraf samt 5 bekendtgørelser om kemiske stoffer og produkter i medfør af anden lovgivning. Tilsynsindsatsen er koncentreret indenfor områder, der har væsentlig betydning for sundhed og miljø. Der udgives en selvstændig årsberetning, som redegør for tilladelser, tilsyn, kampagner, indberetninger og forfølgelse af overtrædelser, hvorfor området ikke vil blive behandlet yderligere her. Årsberetningen for 2000 findes i "Orientering fra Miljøstyrelsen" nr. 9, 2001.

4.3 Tilsyn med genetisk modificerede organismer

Se her!

Fig. 4.2
Tilsyn med genetisk modificerede organismer

Godkendelser til indesluttet anvendelse af genetisk modificerede organismer til industriel produktion varetages af Skov- og Naturstyrelsen efter "call-in". Med indesluttet anvendelse menes, at organismerne anvendes under lukkede forhold.

Det er amterne, som varetager tilsynet med overholdelse af produktionsgodkendelserne og de hertil knyttede vilkår. Godkendelser af indesluttede laboratorie- og storskalaforsøg med genetisk modificerede organismer varetages af Arbejdstilsynet, der fastsætter vilkårene i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Arbejdstilsynet underretter Skov- og Naturstyrelsen, hvis der i forbindelse med virksomhedsbesøg konstateres forhold, der ikke er i overensstemmelse med reglerne om transport og import.

Godkendelse af forsøg med frilandsdyrkning af genetisk modificerede afgrøder, foretages af Skov- og Naturstyrelsen, der i 1999 overtog hele det genteknologiske område fra Miljøstyrelsen. Det er amterne, som varetager tilsynet med overholdelsen af forsøgsgodkendelsernes vilkår og er ansvarlige for eventuelle håndhævelsesreaktioner.

Godkendelse til egentlig markedsføring af genetisk modificerede afgrøder sker efter en fælles EU-godkendelsesprocedure. Skov- og Naturstyrelsen er kompetent myndighed for den danske del af denne godkendelsesprocedure. Import af genetisk modificerede organismer, som er godkendt i et andet EU-land skal anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen. Der er ikke givet nye markedsføringstilladelser i 2000, ligesom Skov- og Naturstyrelsen heller ikke er blevet underrettet om import.

4.4 Tilsyn i samarbejde med andre myndigheder

For en stor del af statens/Miljøstyrelsens øvrige tilsynsområder bygger arbejdet på rapportering fra samarbejdspartnere, ligesom en del af miljøtilsynet bygger på gennemgang af virksomhedernes egenkontrol eller anmeldelser til Miljøstyrelsen. Tilsynsområderne er både meget forskelligartede og temmelig komplekse.

Tilsynsområde

Godken-
delser

Tilsyns-
besøg

Anmeldelser til statslige myndigheder

Håndhævelses-
reaktioner

Emballage til øl og læskedrikke

12

 

15

9

Off shore virksomhed

- normaldrift:

- beredskab

 

93

10

 

6

1

 

 

25

0

Hurtigfærger

9

0

 

1

Skibes aflevering af affald og modtageanlæg i havne

 

0

 

1

Øresundsforbindelsen

0

0

 

0

Københavns Lufthavn

3

1

3

0

Naturgasanlæg

0

1

 

0

Fig. 4.3
Miljøstyrelsens godkendelser, tilsynsbesøg og håndhævelsesreaktioner 1999

Kolonnerne "tilsynsbesøg" og "anmeldelser til statslige myndigheder" supplerer hinanden, idet anmeldelser fra andre myndigheder eller privatpersoner på nogle områder indgår som led i Miljøstyrelsens løsning af tilsynsopgaven.

Der kan knyttes følgende supplerende bemærkninger til oversigtstabellen:

4.4.1 Emballage til øl og læskedrikke

Miljøstyrelsen påser at bestemmelserne i bekendtgørelsen om emballage til øl og læskedrikke overholdes, herunder at drikkevarer, tappet her i landet, markedsføres i returemballager, og at emballagen på importerede varer, der ikke må være af metal, indgår i et pant- og retursystem.

Miljøstyrelsen indgik i 1997 aftale med Told- og Skattestyrelsen om samarbejde i forbindelse med overtrædelser af reglerne om emballage til øl og læskedrikke. På baggrund af aftalen skal Told- og Skatteregionerne indgive politianmeldelse til den relevante politikreds, når de ved skatte- og afgiftskontrol støder på overtrædelser af reglerne om emballage til øl og læskedrikke. Politiet foretager herefter en nærmere undersøgelse af sagen med henblik på senere tiltalerejsning, herunder eventuel beslaglæggelse af lagre af drikkevarer i ulovlig emballage.

Det er ligeledes praksis, at når Miljøstyrelsen modtager anmeldelser fra private om overtrædelse af bekendtgørelsen, så retter styrelsen henvendelse til Told og Skattestyrelsen, der så efterser om reglerne i bekendtgørelsen er overtrådt og eventuelt indgiver politianmeldelse. Miljøstyrelsen har i 2000 modtaget omkring 15 - hovedsageligt telefoniske - anmeldelser.

Miljøstyrelsen modtager kopi af politianmeldelser og afgiver på politiets anmodning udtalelser til sagerne, blandt andet om forslag til bødestørrelser. Herudover har politiet også på eget initiativ indledt straffesager.

4.4.2 Off shore virksomhed

På offshoreområdet er der i 2000 anvendt 1,7 årsværk til godkendelser og 0,2 årsværk til tilsyn. Herudover har Energistyrelsen aflagt Siri-platformen besøg i 2000 og gennemført miljøtilsyn på Miljøstyrelsens vegne. Miljøstyrelsen har foretaget i alt 93 godkendelser i form af såvel små enkeltgodkendelser som større generelle tilladelser.

Miljøstyrelsens tilsyn med offshorevirksomhed består hovedsagelig i vurdering og kommentering af redegørelser og indberetninger fra operatørerne i den danske del af Nordsøen. Der er ligeledes foretaget 93 sådanne tilsyn. Kontakter med operatørerne foregår som regel ved møder, som ikke fysisk finder sted på platformene i Nordsøen. Der har været afholdt sådanne møder med 5 større virksomheder.

Styrelsens reaktioner i 2000 bestod dels i påbud om fremsendelse af oplysninger og redegørelser, dels i ændrede vilkår for efterfølgende godkendelser. Der blev givet i alt 25 henstillinger, indskærpelser og påbud, men ikke konstateret forhold, som Miljøstyrelsen fandt burde give anledning til nedlæggelse af forbud eller politianmeldelse.

4.4.3 Off shore beredskab

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at olie- og kemikalieberedskabet for faste/flytbare havanlæg og olierør på havbunden på den syddanske kontinentalsokkel er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bestemmelser.

Tilsynet består primært i Miljøstyrelsens deltagelse i egentlige øvelser og syntetiske øvelser samt ved besøg hos de forskellige operatører samt gennem godkendelse af operatørernes beredskabsplaner og den beredskabsmæssige godkendelse ved flytning af havanlæg, samt gennem de kvartalsvise møder i Aktionskomitéen. Der er i 2000 foretaget 10 godkendelser af beredskabet ved flytning af havanlæg.

4.4.4 Hurtigfærger

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter trådte i kraft i november 1997. Etablering af hurtigfærgeruter eller indsættelse af en ny færge på en eksisterende rute kræver forudgående miljøgodkendelse. Godkendelsen meddeles af Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen i fællesskab. Miljøstyrelsen behandler klager over forurening fra hurtigfærger. I 2000 har Miljøstyrelsen behandlet 1 klage over luftforurening fra en rute og givet en henstilling.

Skov- og Naturstyrelsen behandler klager i forhold til rutens indvirkning på natur, miljø, friluftsliv og kulturminder. Skov- og Naturstyrelsen har ikke i 2000 modtaget klager eller henvendelser om, at et rederi har overtrådt bestemmelserne om sejlads på en godkendt rute. Hverken Skov- og Naturstyrelsen eller Miljøstyrelsen har fundet anledning til af egen drift at føre tilsyn.

4.4.5 Tilsyn med skibe og med havnenes modtageordninger for affald.

Bekendtgørelse om modtageordninger for affald fra skibe, samt om skibes aflevering af affald (bekendtgørelse nr. 631 af 27. juni 2000) trådte i kraft 12. juli 2000. Bekendtgørelsen er en videreførelse af regler om havnenes modtageordninger fra midten af 80rne. Den eneste ændring for så vidt angår havnene er, at der nu er udstyrskrav for lystbådehavnenes modtagelse af kloakspildevand. Ændringen trådte i kraft 1. april 2001.

Skibene er - i modsætning til tidligere – forpligtede til at aflevere deres affald til havnens modtageordning. Større skibe skal ydermere anmelde affaldsmængderne inden anløb. Disse regler trådte ligeledes i kraft 12. juli 2000.

Miljøstyrelsen har tilsynet med bekendtgørelsen. Tilsynet i 2000 har ikke været opsøgende, idet strategien har været, at styrelsen udelukkende ville reagere på henvendelser og klager, jf. i øvrigt bekendtgørelsens § 17. Der har været enkelte henvendelser.

4.4.6 Øresundsforbindelsen

Resultaterne af kontrol- og overvågningsaktiviteterne omkring anlæg af Øresundsforbindelsen rapporteres selvstændigt i form af halvårsrapporter til Folketinget og den svenske regering. "10. samt den afsluttende 11. halvårsrapport om miljøet og Øresundsforbindelsens kyst-til kyst- anlæg", vedrører 1. og 2. halvår af 2000.

4.4.7 Københavns Lufthavn

Miljøstyrelsens tilsyn omfatter støj og luftforurening fra afvikling af flytrafik i lufthavnen. Tilsynet med de øvrige dele af lufthavnens virksomhed (flyhangarer, værksteder, spildevand, jordforurening, beskyttelse af grundvand m.v.) varetages af Københavns Amt.

En væsentlig del af styrelsens tilsyn er baseret på gennemgang af resultaterne af Københavns Lufthavns omfattende egenkontrol. De indberettede resultater af egenkontrollen har ikke givet anledning til håndhævelsesreaktioner. Herudover modtager Miljøstyrelsen indberetninger fra Statens Luftfartsvæsen om de flyoperationelle forhold i forbindelse med beflyvningen af lufthavnen.

4.4.8 Naturgasanlæg

Miljøstyrelsen fører tilsyn med naturgaslagrene i Lille Thorup (Viborg Amt) og Stenlille (Vestsjællands Amt) samt gasbehandlingsanlægget i Nybro (Ribe Amt). Miljøstyrelsen gennemførte i år 2000 et tilsynsbesøg på gaslageret i Stenlille. Der er ikke givet nye miljøgodkendelser i 2000, men Miljøstyrelsen er i gang med at behandle en ansøgning om udvidelse af oppumpningskapaciteten fra gaslageret i Stenlille.

Dansk Naturgas fører en omfattende egenkontrol, hvorfra der indsendes dokumentation til Miljøstyrelsen for udførelse af godkendelsernes kontrolkrav samt rapporteres om uregelmæssigheder på anlæggene samt forud for afblæsning af naturgas. Miljøstyrelsen har ikke i 2000 modtaget klager fra omboende over anlæggenes drift, hvorfor der ikke har været behov for håndhævelsesaktioner.

4.4.9 Olieudslip i danske farvande.

I henhold til "Aftale mellem Miljø- og Energiministeriet og Forsvarsministeriet om forsvarets opgaver og beføjelser på havmiljøområdet som overført fra Miljø- og Energiministeriet" har Forsvarsministeriet pr 1. januar 2000 overtaget ressortansvaret for den statslige maritime miljøovervågning og håndhævelse samt den statslige maritime forureningsbekæmpelse til søs i overensstemmelse med Aftale om forsvarets ordning 2000-2004 af 25. maj 1999.