[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Central oparbejdning af galvanisk affald

3. Brancheorientering og renere teknologi katalog

3.1 Brancheorientering for galvanoindustrien
3.2 Katalog over RT-metoder og RT-teknikker
3.3 Konklusion på brancheorientering

3.1 Brancheorientering for galvanoindustrien

Miljøstyrelsen har siden 1986 støttet udviklingsprojekter inden for genvinding og renere teknologi, og fra 1992 er renere teknologi indført som et bærende element i miljøloven ved løsning af forureningsproblemer.

For at fremskynde miljølovens intentioner om anvendelse af renere teknologi har Miljøstyrelsen taget initiativ til at udgive to brancheorienteringen:

 • Brancheorientering for galvanoindustrien, nr. 6/1993
 • Brancheorientering for varmforzinkningsindustrien, nr. 3/1993

Galvanoindustrien omfatter elektrolytisk belægning, kemisk belægning, printfremstilling, elektropolering og anodisering.

En brancheorientering er en slags "vejledning", hvor branchens miljøforhold gennemgås med særlig vægt på, hvad der kan gøres for at reducere forureningen, spare på ressourcerne, minimere affaldsproduktionen samt anvende de mest miljøvenlige stoffer. Branchens produktionsforhold beskrives ud fra en miljømæssig betragtning, og der gives status og fremtidsperspektiver for miljøforholdene.

Miljøstyrelsens synspunkter og anbefalinger er med til at gøre brancheorienteringen til en meget vigtig informationskilde i det fremtidige miljøarbejde. Den kan inspirere virksomheder ved ansøgning om miljøgodkendelse, og den kan give myndighederne vigtige informationer ved behandling af miljøsager. Den vil naturligvis også løbende kunne inspirere virksomheder, der ønsker at gå i gang med eller videreføre arbejdet med renere teknologi.

Danmark søger at efterleve Paris-konventionen (PARCOM 1992), der tilstræber at minimere emissionen af forurenende stoffer fra galvanoindustrien og andre beslægtede industrier. PARCOM opstiller konkrete anbefalinger for, hvorledes forureningsemissionen skal reduceres ved anvendelse af best available technology (BAT) i galvanoindustrien.

Anbefalingerne er i vid udstrækning i overensstemmelse med principper i den danske miljølov, hvor renere teknologi i dag er et bærende element. PARCOM har også konkrete anbefalinger vedrørende vandforbrug, genvindingssystemer, rensemetoder, proces-kemikalier og meget mere. Det er myndighedernes opgave at sørge for, at alle disse anbefalinger føres ud i livet på de enkelte virksomheder, men det kræver, at de først indarbejdes som en del af virksomhedernes miljøgodkendelse og spildevandstilladelse. Ifølge PARCOM skal nyetablerede virksomheder leve op til disse anbefalinger fra 01.01.1994, mens tidsfristen for bestående virksomheder er 01.01.1999.

Som supplement til brancheorienteringen er der under projektet udarbejdet en række eksempler, som viser hvordan udvalgte danske virksomheder har lavet RT-løsninger, der fungerer. Disse eksempler udleveres sammen med brancheorientering nr. 6/1993.

3.2 Katalog over RT-metoder og RT-teknikker

Brødteksten startes her. Listen over renere teknologi cases, er siden udbygget til et katalog, (bilag 1), hvor relevante "renere teknologier" er gennemgået enkeltvis med henblik på mulige anvendelser i galvanobranchen.

Renere teknologi kataloget er et værktøj, som den enkelte galvanisør kan anvende som en idé-bank i forbindelse med identifikation af renere teknologi muligheder virksomhederne. Kataloget findes i løsbladssystem, som let kan opdateres ved udskiftning af enkelte afsnit.

Kataloger indledes med et afsnit der beskriver forskellige strategier for indførelse af renere teknologi i danske galvanovirksomheder.

Kataloget indeholder for hver teknologi en kort beskrivelse af teknologiens virkemåde, et overblik over nye anvendelsesmuligheder, erfaringer, fordele og ulemper samt en henvisning til danske galvanovirksomheder, som anvender teknologien. Kataloget omfatter tre afsnit som ikke umiddelbart falder ind under begrebet renere teknologi, men som er væsentlige at dække, for at opnå et helhedsbillede af RT i galvanobranchen. Katalogets afsnit omfatter følgende emner:

 • Strategi og planlægning ved indførelse af renere teknologi
 • Substitution
 • Skylleprocesser
 • Minimering af overslæb
 • Spildevandsrensning
 • Ionbytning
 • Elektrolyse
 • Ultra- og mikrofiltrering
 • Nanofiltrering
 • Omvendt osmose
 • Inddampning
 • Kemisk metoder
 • Udkrystallisering
 • Aktiv kulfiltrering
 • Dialyse og elektrodialyse

Kataloget indeholder endvidere en referenceliste over danske virksomheder, der anvender de forskellige metoder. Listen er ikke dækkende, men den er tænkt som en hjælp til de virksomheder, der gerne vil have kontakt med nogen, der har praktiske erfaringer med bestemte RT-løsninger.

Renere teknologi kataloget er medtaget i denne rapport som bilag 1, men kan også rekvireres selvstændigt hos Dansk Galvanisk Union.

3.3 Konklusion på brancheorientering

Brancheorienteringen for galvanoindustrien er et hjælpeværktøj, der skal udgøre en fælles referenceramme for myndigheder og virksomheder til regulering af branchens miljøforhold. De hidtidige erfaringer har vist, at den er blevet flittig brugt af industrien, men mange kommuner - især de mindre - har ikke kendskab til den eller bruger ikke den ikke i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser og spildevandstilladelser.

Case-samlingen har været en nyttig oversigt, der viser, hvilke RT-løsninger der kan laves i praksis. Det har skabt en god dokumentation samt et realistisk indtryk af de praktisk muligheder. Tidligere gik mange myndigheder ud fra, at miljøprojekterne fra Miljøstyrelsen var normgivende, men alt for mange af disse RT-projekter har drejet sig om teoretiske løsninger, som var dyre og vanskelige eller næsten umulige at anvende i praksis.

RT-kataloget er tænkt som en teknisk hjælp for virksomheder, myndigheder og rådgivere, der arbejder med RT-løsningen inden for galvanoindustrien og beslægtede brancher. Kataloget giver en kort præsentation af de enkelte metoder og teknikker og deres praktiske anvendelse. Læserne kan således få en idé om, hvilke løsningsmuligheder der er på et givet problem, men det vil dog være vanskelig at vælge den bedste løsning uden indgående kendskab til metoderne.

Det er ikke besluttet om, og i givet fald hvordan RT-kataloget løbende skal opdateres.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]