Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Indholdsfortegnelse

Forord
   
1 Indledning
1.1 Generelt
1.2 Afløbsanlæg med kombineret fordampning og nedsivning
1.3 Retningsliniernes anvendelsesområde
    
2 Administrative bestemmelser
2.1 Love, bekendtgørelser mv.
2.2 Hovedlinier i gældende bestemmelser
2.3 Påbud om forbedret rensning
2.3.1 Forudsætninger for at give påbud efter miljøbeskyttelseslovens §30
2.3.2 Påbud omfattet af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. § 7a (helårsboliger med afledning af husspildevand)
2.3.3 Påbud, der ikke er omfattet af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. § 7a.
2.4 Ansøgning om etablering af pileanlæg med nedsivning
2.5 Udførelse
    
3 Forundersøgelser
3.1 Afstandskrav
3.2 Terrænforhold
3.3 Afledningsforhold
3.4 Grundvandsstand
3.5 Jordbundsforhold
    
4 Belastningsopgørelse og dimensionering
4.1 Generelt
4.2 Dimensionering
4.2.1 Dimensionering af pileanlæg med tæt bund
4.2.2 Reduktion af anlægsareal med udgangspunkt i kornkurve
4.2.3 Reduktion af anlægsareal med udgangspunkt i infiltrationsforsøg
    
5 Bundfældningstanken
5.1 Generelt
5.2 Krav til placering og udformning af bundfældningstanke
5.3 Godkendelse af bundfældningstanke
5.4 Opdeling af bundfældningstanke i flere kamre
5.5 Materialer
5.6 Vedligeholdelse
5.7 Genbrug af eksisterende anlæg
    
6 Pileanlæg og fordelersystem
6.1 Generelt
6.2 Standard anlæg
6.2.1 Jordvold
6.3 Fordelersystem
6.3.1 Pumpning
6.4 Fordelerlag og jorddækning
6.4.1 Beplantning
   
7 Kvalitetskontrol
7.1 Generelt
7.2 Kontrol af materialer
7.3 Kontrol af udførelse (tilsynskontrol)
   
8 Drift og vedligeholdelse
8.1 Generelt
8.2 Tømning af slam fra bundfældningstanken
8.3 Spuling af fordelerrør
8.4 Serviceeftersyn
8.5 Kontrol af plantevækst
8.6 Sikkerhed
    
Bilag 1 Standardansøgningsskema
    
Bilag 2 Skema til optegning af kornkurve
   
Bilag 3 Driftsvejledning
   
Bilag 4 Infiltrationsprøve